Hotărârea nr. 547/2018

HOTARAREnr. 547 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INCLUDERII CENTRULUI UNIC PENTRU APELURI DE URGENTA BUCURESTI-ILFOV - OPERAT DE PERSONAL DIN CADRUL SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE, IN CADRUL CENTRULUI MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUATII DE URGENTA, SITUAT IN SOS. COTROCENI NR. 34, SECTOR 6General al Municipiului București - _    -


FEMWîca $i z*n JWntOjrA 7 <z-privind aprobarea includerii Centrului Unic pentru apeluri de urgență București-llfov - operat de personal din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, situat în Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 1508/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 197/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 565/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 7/09.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă includerea Centrului Unic pentru apeluri de urgență București-llfov - operat de personal din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, situat în Șos. Cotroceni nr, 34, sector 6.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.București, 23.08 2018 Nr. 547’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,; 021305 55 00; www.pmb.ro