Hotărârea nr. 545/2018

HOTARAREnr. 545 din 2018-08-23 PRIVIND AVIZAREA "STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCURESTI - IIFOV" SI APROBAREA MODALITATII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV


HOTĂRÂRE

privind avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov" și aprobarea modalității de gestiune a

serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 14449/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 73/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 563/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ pentru Transport Public București - Ilfov nr. 1147/13.08.2018 de înaintare a „Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov";

în conformitate cu prevederile:

-Art. 8 alin. (3) lit. d), art. 22 și art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public jocal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ pentru Transport Public București - Ilfov;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București - S.T.B. S.A.;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează „Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modalitatea de gestiune a regiunea București - Ilfov, prin gestiune directă.

serviciuluUde-4Eansport public de călători în

4 "
Lpmb.ro


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Ro


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADITPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera, al Municipiului București din data de 23.08,2018

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


-2

\n

Anexa 1


A/ CA/-V

HCGH &
Studiu de oportunitate
privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov, în regim de urgență

Sediul A.D.T.P.B.I. - Sector l, București, Str. Aristide Demetriade, nr.2, el.3, cam. 6

Birou de Reprezentare - CCIR    r București, sect.3, Bd. Octavian Goga nr.2, et.6, cam. I,

C1F 38474532; ofTice@tpbi.ro: www.țpbi.rd^ \


/£ ânTBRI il


călători în regiunea București - ilfov, in regim de urgenta

Cuprins

CAPITOLUL 1

OBIECTIVUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Pag. 2

CAPITOLUL II

DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI

Pag. 5

CAPITOLUL III

CADRUL INSTITUȚIONAL SI DE REGLEMENTARE

Pag. 25

CAPITOLUL IV

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV

Pag. 28

CAPITOLUL V

PREZENTAREA OPERATORULUI

Pag. 33

CAPITOLUL VI

CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ASUPRA OPERATORULUI

Pag. 42

CAPITOLUL VII

OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

1.    Prevederi legislative

2.    Justificări de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica delegarea

Pag. 43

CAPITOLUL VIII

ELEMENTELE CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

1.    An’a teritoriala

2.    Obligația de serviciul public

3.    Natura si intinderea drepturilor exclusive acordate operatorului STB

4.    Durata contractului

5.    Condițiile contractului

6.    Parametrii pe baza carora se va calcula compensația

Pag. 54

CAPITOLUL IX

CONCLUZII

Pag. 57

Anexa 1

Sumarul Programului interimar de transport pentru regiunea București -Ilfov 2018

Anexa 2

Sumarul Programului integrat de transport pentru regiunea București -Ilfov

Anexa 3

Usta proiectelor depuse pentru finanțare din POR 2014-2020 (Program Operațional Regional, - vehicule si infrastructura
Prezentul Studiu de Oportunitate este o continuare a analizelor și recomandărilor făcute în Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016*2030 elaborat pentru regiunea București - Ilfov si aprobat de Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov si cele 40 de localitati de pe teritoriul județului IIFov, In 2017 pentru (mbunatatirea, modernizarea, dezvoltarea integrata si eficienta a transportului public de calatori pe intreg teritoriul regiunii.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (AOTPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de autorități locale ale regiunii București - Ilfov, cu scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării șt gestionării in comun a Serviciului public de transport locat din cadrul asociației, a elaborat, pe baza recomandărilor PMUD, Programului Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov, program aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor in 19 iulie 201S.


In vederea implementării Programului Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov, (publicat pe site-ul www.tpbi.roi. si pentru inițierea procedurii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public locat de călători prin curse regulate pe teritoriul regiunii Bucurestl-llfov, cit si pentru asigurarea perioadei de tranziție, se întocmește prezentul studiu de oportunitate pentru stabilireo modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători, care cuprinde toate elementele obligatorii, respectiv următoarele:

a.    descrierea și Identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune urmează să

fie delegată;

b.    situația econom ico-finan dară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

c investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

d.    justiflcaUe de ordin economic, financiar, social șl de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

e.    nivelul minim al redevenței, după caz;

f.    durata estimată a contractului de delegare.


Programul Integrat de transport este un document flexibil care tine seama de dezvoltările economice sl sociale si se va adapta cerințelor viitoare. Programul permite încredințare de servicii publice care sa asigure protecția economica corespunzătoare a serviciilor in cauza, lasind In același timp loc pentru alte tipuri de servicii atunci cind este posibil.


Pina la asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare implementării Programului Integrat de Transport Public de Calatori București - Ilfov, sf avind in vedere Decidă nr.8/11.01.2018 a Curții de Conturi a Romanței care prevede la pct 6* Reglementarea raporturilor Juridice intre RATB sl Municipiul București printr-un contract de prestări servicii publice subvenționate de transport - termen 30.09.2018, studiul propune urgentarea încheierii contractului de delegare a gestiunii avind in vedere traseele actuale acoperite de RATB in București si in Județul Ilfov (166 de trasee din care 21 In județul Ilfov).

Programul Interimar de transport conține informații cu privire la traseele din Municipiul București si Județul Ilfov, denumirea acestora, lungimea traseelor, capetele de traseu, numărul de mijloace de transport precum și graficele de circulație cu orele de pleca re-sosire din capetele de traseu.

Programul Interimar de transport va fi parte din contractul de delegare a gestiunii ce urmeaza a se încheia cu Societatea de Transport București 5TB SA, constituita prin reorganizarea operatorului intern RATB în proces de reorganizare și transformare din regie autonomă în societate comercială.


Astfel contractul de urgen^șaj/abaza pe Programul Interimar de transport public de calatori care acopere Municipiul București sîparttS fin Județul Ilfov (anexa 1), st a fost elaborat pe baza situației actuale de desfășurare a servidului pjiblic.de călători, pina la Implementarea Programului Integrat de transport pentru regiunea București--IJfâv, elaborat p^ baza recomandărilor menționate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila București-!tfoV 2016'2030.
\ /J-Prezentul studiu fundamentează necesitatea sl oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități blice, art. 28, alin.(2’j lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către tul SC. STB SA ce urmeaza a fi constituit din reorganizarea regiei RATB.

Operatorul intern regional RATB este în proces de reorganizare șl transformare din regie autonomă în u«it)'i.Asodetate comercială.

ganizarea RATB in Societate comerciala este necesara pentru:


*    Aplicarea legislației naționale- Ordonanța de urgenta 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;

*    Aplicarea legislației europene si naționale privind încheierea de contracte de servicii publice / de delegare de gestiune; transparenta compensației;

*    Conditfonalitate pentru Investiții finanțate prin programe europene / fonduri naționale;

*    Derularea de proiecte de investiții pentru modernizarea transportului public de calatori In regiunea București -Ilfov;

*    Respectarea Deciziei nr.8/11.01.2018 a Curții de Conturi a României care prevede la pct 6-Reglementarea raporturilor juridice Intre RATB si Municipiul București prin încheierea unui contract de prestări servicii publice subvenționate de transport—termen 30.09.2018

Astfel, prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București din 22.02.2018 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Transport București prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB SA, tinind cont de prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si in conformitate cu Studiul de Oportunitate elaborat de Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP).

Acționarii STB sunt Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu o participare de 99,9% din capitalul social și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu o participare de 0,1%. STB va îndeplini activitatea de operator regional

Capitalul social inițial al STB SA este de 129,200,000 lei din care aprox 29 mii ieî aport în natură șl aprox. 100 mii lei aport în numerar.

STB, la data transformării RATB în SC urmează a semna un Contract de delegare de gestiune prin atribuire directă în regim de urgență in conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 pe o perioadă de maximum doi ani. In calitate de operator regional de transport cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), creată prin asocierea tuturor autorîtatilor locale de pe teritoriul regiunii București - Ilfov,


Începând cu luna ianuarie 2019, ADTPBI poate începe procedura de contractare a operatorului intern regional pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007.

în acest sens a fost publicat in JOUE Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice -Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea Invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

Contractul de atribuire directă se poate incbsia peo perioada de 10 ani pentru realizarea serviciului de transport public de călători în regiunea^țîcuf'eștiHfov,pentru un program de transport de aproximativ de 95 mii. km pe an, avind In vedere capadtîi operatorului sl programele de Investiții In derulare.

Asociația de Dezvoltare tntercomunițară pentru transport Public București - Ilfov (ADTPBI), a fost constituită în noiembrie 2017, ca asociere a tuturori^lor 42 de aujorrtățflocale ale regiunii București - Ilfov, cu scopul:

/«•‘•ACONFORM CU ORIGINALULînființării, organizării, reglementării, exploatărUTinonltorizărlI țl gestionării în comu, public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților teritoriale membre;

• îmbunătățirii mobilității Integrate prin administrarea coordonată ji finanțarea corespunzătoare a serviciilor publice de transport în zona de influență în transport a Municipiului București

• Stabilirii politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea șl avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea șl controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în zona metropolitană Bucureștl-tlfov și zona de influență în transport a Municipiului București, pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval și alte mijloace de transport terestre, pe apă șt suspendate. Inclusiv alte sisteme de transport alternativ.

Contractul de servicii publice / delegare de gestiune urmează a se încheia intre ADTPBI sl RATB organizată în societate comercială (STB). Drept urmare, ca parte din strategia pe termen scurt de implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București-llfov 2016-2030 ți ca necesitate de conformare cu prevederile Regulamentului 1370/ 2007 ți cu legislația națională, RATB (Societatea de Transport București) va încheia în anul 2018 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de transport public de călători prin atribuire directă.

Contractul va acoperi serviciile actuale prestate cu autobuze, tramvaie și troleibuze pe teritoriul administrativ al Municipiului București și serviciile prestate cu autobuze pe o parte din traseele Județului Ilfov, conform


Programului interimar de transport public de calatori acopera Municipiul București sl parțial rute din Județul Ilfov, pina la aplicarea Programului Integrat de Transport Public de Calatori ( anexa 2), ce va reprezenta obligația de servicu public pentru operatori.

Avind in vedere procesul de transformare si necesitatea modernizării si efirientizarii costurilor se propune atribuirea contractului in regim de urgenta pentru a se analiza in perioada acestui contract efectele tehnico economice ale reorganizării.

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD) formulează o strategie șl un plan de investiții pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea, integrarea și accesibilitatea Infrastructurii șl serviciilor de transport public.

Se propune o rețea extinsă de transport, integrat pe toata zona București - Ilfov, care să constituie o alternativă atractivă de deplasare capabilă să satisfacă în mod optimn nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuin astfel la diminuarea utilizării automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural șl construit.

„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 1NTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV" (ADTPBI) este o persoană juridică de drept privat, de interes public, înființată în temeiul prevederilor art.11-13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, oi modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și Statutului asociației.

Pentru realizarea obiectivelor privind transportul public local (inclusiv județean), asociații mandatează Asociația ADTPBI, prin statutul său, să exercite în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriafe membre atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea și controlul servitului, tarifarea și taxarea, realizarea și implementarea programelor de dezvoltare.
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ DE TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-1LFOV, se întocmește prezentul studia de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public •al de călători pe teritoriul ADTPBI,

I în vedere starea extrem de dificilă a flotei utilizate în transportul public de călători șl în concordanță cu derile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 elaborat pentru regiunea București -atit Primăria Municipiului București cit si localitățile din Ilfov care dețin operatori interni s-au angajat să iiziționeze și să îmbunătățească flota șl infrastructura publica de transport, atit prin fonduri proprii cit si prin - utilizarea de fonduri europene alocate prin Programul Operațional Regional. Anexa 3 prezintă lista proiectelor depuse pentru Programul Operațional Regional, proiecte a căror condiționa,itate o reprezintă încheierea contractelor de delegare de gestiune cu operatorii proprii de transport.

Aceste îmbunătățiri includ achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6, a 100 de tramvaie noi și modernizarea altor 100 de tramvaie, achiziționarea a 200 troleibuze cât și 150 autobuze electrice, reabilitarea depourilor, adaptarea și modernizarea stațiilor, modernizarea sistemelor de Informare și control în diverse locații, etc.

Conform legislației In vigoare dt si prevederilor programelor care urmeaza a finanța aceste proiecte {fonduri europene si fondul de mediu), echipamentele noi se pot da In administrare numai operatorilor Interni existent).CAPITOLUL II - DESCRIEREA SERVICIULUI EXISTENT DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI

Transportul public local de călători în regiunea București -Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute in Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea Bucureștl-llfov, aprobat in martie 2017, și anume

Crearea unui sistem de transport eficient, Integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială tnduzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective;

I.    ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

II.    SIGURANȚA și SECURITATE -îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

III.    MEDIU - Reducerea poluării aerului șl a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICA - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane șl mărfuri;

V.    CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a deslgnului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.


Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure:

a.    satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul regiunii București-Ilfov;

b.    creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor;

c.    accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

d.    informarea publicului călător;

e.    executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de continuitate, regularitate, siguranță și confort;

f.    corelarea capacității de transport cy^erereă'tie.transport existentă;

g.    optimizarea funcționării trar fânului pubiicioeal, prin asigurarea unei integrări tarifare intre

operatori;    J

h. stimularea cetățenilor pentru utilizarea ti§hs ortului, public prin creșterea continua a atractivitatii acestuia    il 2 z!    ) sj
Oi


CONFORM CU ORIGINALULparte din sfere-servf


Hlîtate publică


-UJ    ,

qjpttfiae*


Serviciul de transport public local face totalitatea acțiunilor și activităților de i nivelul unităților administrativ teriti administrației publice (ocale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul asigurării transportului public local.

Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în contextul existenței unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public este serviciul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

•    se efectuează de către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, astfel cum acesta este definit și licențiat conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legii 92/2007 privind transportul public local;

■ se efectuează numai pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară;

•    se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către asociația de dezvoltare intercomunitară;

•    se efectuează de către operatorii de transport rutier sau transportatorii licențiați cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze și tramvaie deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă;

•    persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz;

•    pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Legea 92/2007 privind transportul public tocai;

•    transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini ale traseului.

în conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea nr.51/2006 privind serviciiile comunitare de utilități publice, „Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea șl funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale care compun sistemele de utilități publice."

Serviciile de transport public de călători cu autobuze, troleibuze, tramvaie sunt în responsabilitatea ADTPBI, ca asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop servicii de utilități publice, conform mandatelor acordate acesteia prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre.


tilitate publică și de interes economic și social general, de: 'riale, sub controlul, conducerea sau coordonarea aut


Programul interimar de transport propus pentru situația actuala a trasnportuluf public efectuat de RATB, prevede un total de 166 linii cu o lungime anuala de 88.129.567,7km, si include următoarele categorii de linii;


• Tramvaie - 26 linii

-    Troleibuze-16 linii

-    Autobuze urbane - 73 lin ii

-    Autobuze expres si BCT-4 linii

-    Trasee de noapte - 26 tinli

-    Trasee preorășenești - 21 linii    )

CONFORM CU ORIGINALUL


Programul Interimar de Transport annual (detalii in Anexa 1)

program/ : ModdS }

transpol-t

Zi de lucru

21 de sâmbătă

sărbătorftegale

prqgraiA

NORMAL

‘flfamvafai',/

59185,60 km/zi

43367,10 km/zi

43367,10 km/zi

în toate zilele, tn afară de vacanță vară elevi

* Troleibuze

31077,30 km/zi

20897,30 km/zi

20991,20 km/zi

JEuwhuie

179783,90 km/zl

116107,20 km/zi

116351,80 km/zi

din care:

Trasee

urbane*

163249,80 km/ri

105894,30 km/zi

106165,00 km/zi

Trasee

regionale

11506,00 km/zi

5184,80 km/zi

5158,70 km/zi

Trasee de noapte

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

PROGRAM

DE

VACANTĂ

Tramvaie

56177,70 km/zi

43367,10 km/zi

43367,10 km/zi

în toate zilele de vacanță vară elevi

Troleibuze

29140,00 km/zi

20897,30 km/zi

20991,20 km/zi

Autobuze

179426,10 km/zi

116107,20 km/zi

116351,80 km/zi

din care:

Trasee

urbane

162892,00 km/zi

105894 30 km/zt

106165,00 km/zi

Trasee

regionale

11506,00 km/zi

5184,80 km/zi

5158,70 km/zi

Trasee de noapte

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

Total Km anual planificați

Tramvaie

19.609.937,3 km anual

Troleibuze

10.066.654,2 km anual

Autobuze

58.452.976,2 km anual

din care:

Trasee

urbane*

53140316,9 km anual

Trasee

regionale

3477402,8 km anua,

Trasee de noapte

1835256,5 km anual

Total Km transport

88.129.567,7 km anualMarja de abatere de maxim 10% pe km total pe flecare categoț e de Program • pentru cauze speciale sl idi la ;ei    j te.
Asociația Intercomunitară pentru Transport Public Bucurețti - Ilfov (ADTPBI) a elaborat Programul Inti

PROGRAMUL INTEGRAT DE TRANSPORT BUCUREȘTI - ILFOV 2018

CENTRALIZATOR RUTE212 Unii /aprox-113 milioane km/an

1

' !

QIH) S

Tramvaie

26

Troleibuze

16

Autobuze

170

din care:

Trasee urbane

73

Trasee EXPRES + BCT

4

Trasee de noapte

26

Trasee regionale

67

TOTAt

412


PROGRAMUL INTEGRAT DE TRANSPORT ANUAL (detalii in anexa 2)

nfîpjprogram / Mod Se i

1

. .. . . , -.....

- ■ ■ ■_

•    r,------.

IML'

ȚPROGRAMINORMALV    ‘    ' J

Tramvaie

59.185,60

km/zi

43.367,10

km/zi

43.367,10

km/zi

în toate zilele, în afară de vacanță vară elevi

Troleibuze

31.077,30

km/zl

20.897,30

km/zi

1 20.991,20

km/zi

Autobuze

249.968,24

km/zi

158.399,50

km/zi

(158.667,40

km/zi

din care:

Trasee urbane

149.995,00

km/zi

93.699,90

km/zi

93.967,80

km/zi

Trasee EXPRES

+ BCT

5.828,60

km/zt

4.655,90

km/zi

4.655,90

km/zi

Trasee de

noapte

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

Trasee

regionale

89.189,04

km/zi

55.088,10

km/zi

55.088,10

km/zi

Tramvaie


Troleibuze


56477,70") Jttrf/zi 43^367,10 km/zi | 43.367,10 km/zi |n toate 29440,00'Țlkm/zi" 2O.Ș97,3OȚ km/zi | 20.991^0 km/zi zilele de

............... X

LS-

//
Autobuze

237.471,44

km/zi | 152.386,40

km/zi

152.743,60

km/zi

vacanță

vară

elevi

din care:

Trasee urbane

138.027,30

km/zi

88.215,90

km/zi

88.573,10

km/zi

Trasee EXPRES

+ BCT

5.299,50

km/zi

4,126,80

km/zi

4.126,80

km/zi

Trasee de

noapte

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

■    Trasee

‘regionale

89.189,04

km/zi

55.088,10

km/zi

55.088,10

km/zi

' TOTAL km. PLANIFICAȚI / an

Tramvaie

19.609.937,30

km.

anual

Troleibuze

10.066.654,20

km.

anual

Autobuze

82.671.073,00

km.

anual

din care:

Trasee urbane

47.430.622,90

km.

anual

Trasee EXPRES

+ BCT

1 898.513,20

km,

anual

Trasee de

noapte

1.808.794,00

km.

anual

Trasee

regionale

28.666.493,55

km.

anual

KM. ESTIMAȚI acces/ retragere, pentru

TRASEE REGIONALE 10

%

2.866.649,35

km

anual

TOTAL KM. TRANSPORT

112347.664,50

km.

anual


Identificarea ariei teritoriale

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsă de infrastructură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza lipsei finanțărilor pentru mentenanță sau investiții și este afectată de separarea rigidă între modurile de transport, la anumite niveluri.

Suprafața totală a Regiunii București-llfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului Ilfov.

Municipiul București, capitala țării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația să fiind, conform Recensământului populației din 2011, de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 Iocuitori/km2), ceea ce reprezintă circa 9% din populația totală a României șl peste 17% din populația urbană a țarii. Conform INS la nivelul anului 2016 populația rezidentă a Bucurestiului înregsitra 1.844.312 locuitori, cu mențiunea că, în contextul existenței unor oportunități economlcojssriate-deosebite, numărul real al populației care locuiește, lucrează sau învață în regiune este, în realitate/ri !:at4ifeca^cfîl înregistrat oficial.

Bucureștiul are o rețea extinsă de transpprt publfc^a^ehîfeulefe hu au prioritate în trafic, ceea ce reduce viteza și eficiența sistemului; de asemeni?cețe<|drnu primește T îmbunătățirile necesare privind calitatea și infrastructura care ar face această opțiune maîâtractivâ pentru/itîfc aporii autovehiculelor personale..Odistribuit pe 155 trasee astfel: 25 linii de tramvaie, 116 linii de autobuze, din care 17 linii preorășenești, 15 linii de troleibuze șl s-a concretizat în atingerea următorilor indicatori:

-    72.630.000 km realizați

-    438.562.000 călătorii efectuate (estimate în funcție de vânzarea de titluri de călătorie si de legitimațiile acordate beneficiarilor de gratuități);

Noul program integrat de transport prevede o creștere cu peste 20% a numărului de calatori utilizator) ai transportului public de calatori.

Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative: 8 orașe si 32 de comune

Astfel, aria teritoriala pe care s-a dezvoltat Programul Integrat de Trasnport Public este compus din următoarele UAT-urî:

1. Munldpi ut București

15. Comuna Chlajna

29. Comuna Grădiștea

eaac?”:    '

2.-Județul Ilfov

16. Comuna âoîpanl

30. Comună Grulu

3,6rașBragadlru

17/Comuna G

.1 r     ■ “ i1?? - ■    . J

3L-ComunaJHava

..

'4/Oraș Buftea

IBAComunaâifenl

32.-Comuna Moara Vlâslei

... . . . .

—■-

5.0»,^

19. Comună Copăcenl

33/Comuna Mogoșoaia

6. Oraș Măgurele

20,'Comuoa Corbeanca

uaf" mwoCTaaczagg:

^jComuna Nuci

----’ " ~

7.Oraș<Pantellmon

s,e.sc!«i4sB«aZte-*” -

21.Comuna Corne tu

35. Comuna Periș

8. Oraș Popești-beddeni

ZZComuna Dascălu

136; Comuna Petrăchloala

9. Oraș Voluntari

,23/Comuna Dărâștl

37. Comuna Snagov

10. Comuna 1 Decembrie

' ji-mim '«■egXBCnicnzcx

24/ComunaDobroeștI

38. Comuna Ștefăneșdi de Jos

11. Comuna Afumați

mfrsmri;'- ăuir -n ia

25.Comuna Domnești

39. Cdmuna .Tunari

12.'Comuna ; ceni

26. Comuna Dragomlrești Vale

4a.'Cdmuna,Vidra

13. Comuna Brănești

27. Comuna Gâneâsa

14. Comuna Cemlca

29?ComunaGHria

Capitala României este un oraș cu rang de municipiu, cu statut de unitate administrativă aparte [asemănător județului) și, totodată, cel mai mare oraș al țării, atât ca număr de locuitori cât și ca suprafață, cel mai mare și important centru politic, economic, financiar-bancar, comercial, cultural-științific, de învățământ, de transport, Informațional, sportiv și turistic al tarii.

Bucureștiul este situat in sud estul țării, la o distanță de 125 km sud de Carpații Orientali, 64 km nord de fluviul Dunărea și la 250 km vest de Marea Ne^S^esțe înconjurat de Județul Ilfov cu care formează regiunea de dezvoltare București-llfov, Iar axa^BucureșțhPloleș^Țeprezentă principalul coridor de creștere economică a

Toate localitățile din Jud. Ilfov sunt membre ale ADTPBI, Orașul Otapeni și comuna Balotești au aderat ulterior constituirii asociației, si ca urmare statutul ADTPBI este in curs de modificare. Prin urmare, la data delegării serviciului de transport public local de călători, toate localitățile din Județul Ilfov vor fi membre ale ADTPBI.

Descrierea serviciului de transport public de călători ca serviciu de interes economic general

Serviciul de transport public este serviciu de interes economic general, fiind baza mobilității și accesului la facilitățile urbane, a accesibilității la servicii sociale șl de sănătate pentru toate categoriile de locuitori din aria adminsltrativ teritorială a ADTPBI.

,<C 0

Regiunea București - Ilfov beneficiază de o rețea extinsâjdejnf ură pentru transportul public multi-modal, dar una care a avut de suferit de-a lungul anildr^jftcauka lipjietfinanțărilor pentru mentenanță sau Investiții și este afectată de separarea rigidă înțrg modurile' jJextranspoit, la anumite niveluri. în interiorul Bucureștiului există rețele extinse de metrou, tramvai^ trolâlbuz".și/alitobdz, deservite de doi operatori publici Lsi METROREX). Județul Ilfov este deservit de operațori Ipîernr și privați de transport public cu autobuzeCONFORM CU ORIGINALUL


ți de conexiuni feroviare inter-city, dar puternic concentrate pe București, cu o județului Ilfov.


Lipsa de integrare între diferitele rețele poate să fie identificată prin aspecte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structurii tarifare diferite, lipsa informațiilor pentru pasageri ți segregarea serviciilor între București ți Județul Ilfov. Un sistem comun de taxare a fost instituit între serviciile metroului ți RATB (tramvai, troleibuz ți autobuz) în anul 2013, dar a fost întrerupt în anul 2014.

Ca urmare, pasagerii sunt obligați să utilizeze doar un singur mod de transport, sau mai exact un singur operator, sau să investească sume mari de bani în mai multe transferuri pentru fiecare călătorie. Acesta este un aspect crucial, ața cum reiese din chestionarele privind obiceiurile de călătorie, realizate pe gospodării, 66% din pasagerii RATB, 60% din pasagerii metroului ți 74% din pasagerii transportului public din ilfov ți 60% din navetiștii care utilizează trenul nu sunt proprietari de mașini, fiind din acest motiv utilizatori captivi.

Serviciile actuale asigurate de modurile de transport public

Metrou

Tramvai

Autobuz Troleibuz

TP lifov

r r 1

26

’    <    15    [    50.

Capacitate vehicul [locuri]

1.200

200

50    50

16

Media plecărilor zilnice

r 452

3.447

10.813 1 3.255

!    3.578

Media capacității zilnice de serviciu [%]

27%

35%

27%    8%

_

3%

lungimea traseului (tun)

146

479

1.627    259 j 27021

Media zilnică de Km vehicul

9.948

33.527

103.340    22.897

54.672

Media zilnică de ore vehicul    -L885

,2:547

81054 j 2.068

L 1366

începerea operării-dimineața

05:00

05:00

05:00    05:00

05:00

Finalizarea operării - seara

23:00

23«0 ;    23:00

22*» î

Tarif de bază Lei (o călătorie)

2

13

13    13

3

Număr mediu de pasageri,

624.191

.JL,—

489.706

:----    - f ,------- -.

885.428    198.028

.... „ j

J

zilnic

40.0uu

-t

Sursă: Planul de mobilitate urbană durabilă București-llfov 2016-2030*

Pentru scopul Studiului de Oportunitate, relevant este transportul de suprafața cu autobuze, tramvaie ți troleibuze, pe aria regiunii București - Ilfov.

Operatorii care efectuează In prezent activitatea de transport public de calatori este următoarea:

A. Operatori deținuți/ contractat! de Autoritățile locale:

•    OPERATOR INTERN RATB - (prin transformare STB operator regional) -166 rute actuale din care 145 In București

•    OPERATOR INTERN VOLUNTARI-8 rute regionale

•    OPERATOR INTERN BUFTEA-2 rute regionale

■ OPERATOR PRIVAT OTOPENI-2017-rute In localitate

•    OPERATOR PRIVAT BALOTESTI-2014 - rute In localitate

•    IN CURS DE ÎNFIINȚARE OPERATOR REGIONAL BUFTEA/MOGOSOAIA
36 OPERATORI PRIVAȚI UCENȚIAȚI ARR (program de transport 2008) - fara contract de delegare, cu activitate mat mult comerciala dedt de transport public de calatori, fara aplicarea standardelor de transport urban in vigoare;

le menționat ca Autoritatea locala este in întregime responsabila pentru planificarea serviciului public regional, conform Constituției României (răspunde de realizarea serviciilor publice de interes local), a tiei europene: Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe cale ferata si rutier, Intrat in e din decembrie 2009 sl a legislației naționale; Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007 cum si Legea 225/2016 pentru modificarea ți completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 care prevede anumite modificări referitoare la transport public local de călători.

Conform Legii nr. 225/2016 pentru modificarea ți completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 , Art 16 - (1) Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul Generat al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza adminlstrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

Cei 36 de operatori privați din zona metropolitana, licentlatf de ARR din 2006, nu respecta Regulamentul UE 1370/2007 privind transportul pe cale ferata si rutier, intrat in vigoare din decembrie 2009, care este obligatoriu pentru toate tarile membre si prevede obligația ca autoritatea contractanta sa inchele contracte de servicii publice cu reguli bine determinate si indicatori de performanta (sa se stabilească costul lei/ km si subvenția). Regulamentul prevede ca altfel orice drept de traseu sau/ si subvenție este de fapt ajutor de stat, si respectarea Regulamentului înlocuiește procedura clasica de ajutor de stat.

Operatorii privați posesori de licențe de transport date de ARR incepind cu 2006, au licențele prelungite după 2013, anual, avintf la baza următoarelor acte legislative:

■    O.U.G. nr 30 din 2013 w pentru prelungirea vaiabilitatii licențelor de traseu si a programelor de transport public județean - prin care programul de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, își menține valabilitatea până la data de 30 iunie 2014; OUG aprobata prin Legea nr.225 din 15.07.2013 si actualizată la data de 4 iulie 2015;

• Ordin comun MAI nr.256 si MTI nr.1672 din 2012 - pentru aprobarea Normelor privind condițiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele in zona metropolitana București,

■ Legea Nr. 107 din 26 mai 2016*privind aprobarea OG 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov pina la 31 decembrie 2016.

■    OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea vaiabilitatii licențelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul București si localitățile județului Ilfov, precum si pentru prelungirea vaiabilitatii licențelor de traseu si a programului de transport public județean sau a programului de transport public loca, de persoane, in cazul in care procedura de atribuire a acestora a fost suspendata prin hotarari ale instanțelor de Judecata;

Programul de transport elaborat de ARR in 2008 si continuat in prezent nu include stațiile traseelor ci numai capetele de traseu si nu tine cont de condițiile de transport ce trebuiesc îndeplinite pentru un transport public civilizat

Procedura de selecție a celor 36 de operatori privați ntfa ftrmațjeglsh    fe. achiziții publice.


De asemenea s-a constatat existenta unui număr pparer de'


ele licențiate ARR, aspecte menționate si InTlariuLde


Situație comparativa a celor doua programe de transport

Indicatori

Program actual ARR si local

Program Integrat viitor (ADTPBI)

Nr. operatori (36 operatori privați licentiati

ARR, 4 operatori interni si 2 operatori privați locali)

42

6

Nr. rute

62

67

Nr. semicurse zilnic

4,902

5.275

Capadtate de transport zilnica (nr. calatori)

98.040

422.032

Nr. UAT-uri operate prin program

36

41


Chart Tîtle


Avind in vedere prevederile Regulamentului 1370/2007 prin care Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice * Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de partidpare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă, se pot lua următoarele masuri pentru buna funcționare a transportului public de calatori in regiunea București - Ilfov:

-    Atribuirea in regim de urgenta a contractelor de delegare de gestiune pentru operatorii interni care performeaza in prezent serviciul de transport public de calatori;

-    Analizarea si identificarea de rute specifice care deservesc noile zone rezidențiale sau zone comerciale sl industriale ce pot fi induse in Programul Integrat de Transport, in plus fata de rotile existente si atribuite prin procedura competitiva conform Regulamentului 1370/2007.

In plus, pe teritoriul regiunii București - Ilfov se desfasoara activitatea de transport public prin curse speciale, pentru care sunt In prezentTriTjEpSt^un număr de aproximativ 350 licențe de traseu, acordate pina in iunie 201B de către AMTB    a faetfqpolltana de Transport București din cadrul Ministerului

Transporturilor, structura d fiintata^prin^ toniința de urgență nr. 35/2018, privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport Buafrejti din^âbordinea Ministerului Transporturilor.

Ordonanța de urgenta 35/2018 a fost justificata de necesitatea armonizării legislației de înființare și ncționare a Autorității Metropolitane de Transport București (AMTB) din subordinea Ministerului sporturilor cu legislația europeană și națională în vigoare, privind transportul public local de călători și rarea cadrului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European șl al liliulul din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de intrat în vigoare la de 3 decembrie 2009, prin care autoritatea publică locală și asociațiile autorităților publice locale sunt în egime responsabile pentru planificarea serviciului de transport public local sau regional de calatori.

Conform Ordonanței de Urgenta, de la data desființării A.M.T.8., atribuțiile referitoare la înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de transport public rutier local de călători pe raza admfnistrativ-teritorială a municipiului București și a județului Ilfov se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliu! General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov.

Acestea pot exercita atribuțiile respective direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităților administrativ-teritoriale respective.


Rețeaua de tramvaie

Rețeaua de tramvaie include 280 Km cale de rulare simplă (140 Km cale dublă), cu 26 de trasee ce sunt operate de RATB pe teritoriul Municipiului București. 63% din locuitorii Bucureștiului (1 190 562 persoane) și 61% din angajați (542 816 persoane) pot ajunge la o stație de tramvai mergând pe Jos în jur de 400 m

Acoperirea Infrastructurii de tramvai și densitatea populației, pe o rază de 400 m

în anul 2016, sistemul avea următoarele caracteristici:

Parametru

Valoare

trasee

26

lungimea rețelei de tramvai

140 km cale dublă

lungimea traseelor de tramvai

243 km cale dublă

rețea electrică aeriană tramvai

356,76 km cale simplă

depouri de tramvai

7 + 1 depou mixt, din care 4 modernizate

vehicule de tramvai aflate în operare

486 unități

refugii pietonale, din care

437

refugii pietonale cu adăposturi călători

267

Sursa: Raport Activitate RATB 2016’ ți Studiu Oportunitate Reorganizare RATB - AMRSP3


Aproximativ 70% din întreaga linie de tramvai a fost deja reabilitată sau modernizată. Lucrările de renovare au fost realizate pe bază de proiecte ți cu tehnologii convenționale, ce permit o funcționare robustă. Au fost aplicați parametri uniformi, ce asigură compatibilitatea deplină a tuturor vagoanelor de tramvai cu întreaga rețea.


Calea de rulare este, în general, robustă ți mai bună decât în multe orațe est europene, dar majoritatea infrastructurii de tramvai este retrogradată pentru a împărți spațiul pe carosabil cu traficul auto, aceasta având impact asupra vitezei ți calității. Vitezele comerciale sunt cu mult sub standardele internaționale ți ar trebui să fie mai degrabă 22-23 km/h pentru rețeaua principală / finii tramvai rapid ți 16-20 km/h pentru liniile de tramvai convenționale.

Semnalizarea traficului încă nu asigură prioritate completă pentru tramvaie iar sistemele de informare în timp real a pasagerilor, introduse în urmă cu câțiva ani, sunt defecte, lăsând pasagerii fără orar de funcționare sau informații privind traseul. De asemenea, este important de menționat modul de configurare a stațiilor ți facilitățile care sunt sub standard. Unele peroane au fost reproiectate ți modernizate, dar majoritatea se află în continuare în stare necorespunzatoare sau nu există.

Starea căii de rulare, stațiile necorespunzătoare ți facilitățile pentru pasageri ți, în plus, absența oricărei legături care să traverseze orațul, limitează eficiența acestui mod, în general și în special caracterul de distribuitor pentru magistrala de cale ferată sau alte servirii de transport public periferice,

'■'i

1 http://www.ralb.ro/docpdf/rapott acllvlrat6~2QΣ.odf

3 http.Z/www amrsp.com.ro/irnaoes/SQ%20RATB%20 final.pdf

-2

RATB are la dispoziție 7 depouri de tramvai șl 1 depou mixt cu o capacitate de 574 locuri de garare a tramvaielor. Dintre acestea, depourile Giurgiului, Alexandria, Militari, Dudeștl sunt modernizate iar depourile Victoria, Colentina, Titan șt Bucureștii Noi sunt nemodernizate. în aceste depouri se desfășoară șt activități de rățenie, spălare, întreținere și reparații curente planificate sau neplanificate, lucrări preventive și revizii.

nul 2017 se aflau in operare 476 de vehicule de tramvai (din care 5 tramvaie școală și unul propus pentru re) mărcile: BUCUR LF, TATRA T4R, V2AT, V3AM, V3AM2S, V3A CH-PPC, V3A PPC-CA, V3A 2010-CA,


HGEBER, cu următorii parametrii tehnici:

Marca

tramvai

Număr

Dimensiuni

Capacitate (4 eai/tn1)

Tehnologie

Alțl parametri

V3AM

323

26,l8mx2.39m (L"27,l8m cu tampoane)

167

13 cu podea parțial coborâtă,

310 cu podea ridicata

Suprafața liberă podea: 33,3nv

TATRA

T4R

80

I4x2,2m {LJ15.l04m cu tampoane)

83

Podea ridicată

Suprafață litieră podea: I5m:

V3A

CCPPC

46

27,043x2,39m(L-28.15m cu tampoane)

178

Podea parțial coborâtă

Suprafața liberă podea:

35.4 nr

BUCUR

LF

16

25.39x2.45m

160

Podea parțial coborâtă

Suprafața libert podea: 29,3 m2

viat

9

20.4x2,34m (L=2l,5m cu tampoane)

124

Podea ridicată

Suprafața liberă podea: 24m-

VIST

2

20,4x2,34m (L=21,5m eu tampoane)

116

Podea ridicată

Suprafața liberă podea: 22 nrTramvai

Număr total călători

Număr locuri

Suprafața

liberă

Suprafața

totală

(4călători/m:)

pe scaune

în picioare

scaun rulant

podea (m1)

podea (m1)

BUCUR LF

160

43

117

l

29,3

47

V3A-M

167

34

133

0

33.3

45.5

V3A-93-CH-PPC

173

36

142

2

35.4

46 7

V2ST

116

23

SB

0

22.0

29,0

V2AT

124

28

96

]

24.0

31.0

T4R

83

23

60

0

15.0

24, B

Vechimea medie a parcului de tramvaie este de 19,4 ani.

La cele de mai sus se adaugă: 56 vagoane utilitare, din care 7 vagoane cu remorcă care pot transporta materiale diverse sau materiale provenite din demolări, precum si utilaje grele, dar a căror înălțime să nu afecteze linia de contact; 33 vagoaneperie pentru curățarea liniilor; 2 vagoane tip turbofreză, care permit curățarea liniilor de tramvai de zăpadă; 5 vagoane de epocă, care pot fi folosite pentru transportul persoanelor interesate pe trasee turistice și pentru organizarea unor evenimente - căsătorii, întâlniri de lucru discrete.

Serviciile de transport actuale necesită un număr maxim de 289 tramvaie. Creșterea vitezei comerciale, raționalizarea unor servicii și alte plusuri de eficiență pot reduce această cifră (cu 10*20%) până la aproximativ 245 tramvaie active și, cu o generoasă rezervă de 15 K, ta o dimensiune totală a flotei de circa 282 tramvaie


La nivelul lunii aprilie 2017 parcul circulant număra 257 tramvaie.

Majoritatea tramvaielor utilizate în prezent sunt depășite din punct de vedere tehnologic, nu respectă standardele actuale și necesită activități de mentenanță intensive.

Rețeaua de troleibuze

Rețeaua de troleibuze reprezintă o parte minoră față de restul rețelei operate de RATB, cu 16 trasee șt mai puțin de 100 km lungime totală, reprezentând 17% din serviciul RATB. întreaga rețea este situată pe teritoriul Municipiului București. Rețeaua cuprinde câteva linii radialesntrekidg o secțiune în centrul orașulu. 0 a doua rețea, mai restrânsă, cuprinde trei linii pe distanțe sci4rte»fo-zona pi/iferică de sud-est.

tleibuze din municipiul București, ianuarie ?0l8
Flota de troleibuze este formată din 197 de vehicule cu podea înaltă, 100 de troleibuze cu podea joasă și nici un troleibuz articulat. Din acestea, 3 troleibuze sunt școală. în luna aprilie 2017 parcul circulant era de 165 vehicule. Ca tipologie, majoritatea parcului este constituit din troleibuze ASTRA (100 Astra IR1SBUS și 195 ICARUS 415 T), la care se adaugă 2 troleibuze Rocar. Vechimea medie a parcului este de 13,9 ani.

linia electrică suspendată este de tip convențional cu fixare rigidă și unghiuri abrupte ta macazuri, permițând în generai viteze moderate și forțând troleibuzele să încetinească în fața macazurilor, în ciuda activităților de reabilitare din trecut, infrastructura curentă a troleibuzelor (cabluri aeriene - 0HC) necesită modernizarea și reînnoirea componentelor. Cu toate acestea, aprovizionarea cu energie este suficientă pentru un număr de două ori mai mare decât numărul de tramvaie și troleibuze ce funcționează în prezent.

Sistemul de troleibuze include 3 depourî exclusive pentru troleibuze (Bujoreni, Berceni și Vatra Luminoasă) și un depou mixt pentru tramvaie și troleibuze (Bucureștii Noi). Capacitatea totală este de 404 vehicule.

Rețeaua de autobuze pe teritoriul Administrativ al Municipiului BucureștiUn număr de 8 autobaze asigură activitățile de întreținere ți mentenanță (Titan, Ferentari, Obregia, exandria, Pipera, Nordului, Floreasca, Militari), având o capacitate totală însumată de 1.240 de vehicule.

a de autobuze numără 1.147 de vehicule de 12 metri {capacitate aprox 100 călători), din care parc scos

807 autobuze la nivelul lunii aprilie 2017.


de autobuze este modernă având S00 de autobuze Mercedes-Benz Citaro euro 3, 500 de autobuze rcedes-Benz Citaro Euro 4, toate cu podea joasă ți Jumătate dintre ele cu aer condiționat. în plus, în parcul de vehicule se mai regăsesc 62 autobuze DAF SB 220, BO autobuze ROCAR U 412,3 Iveco FIAT ți 2 IKARUS 260 acestea fiind imobilizate.

Vechimea medie a parcului Mercedes-Benz Citaro este de 9,4 ani.

îmbarcarea ți debarcarea călătorilor din mijloacele de transport este asigurată în 2117 stații, din care 220 stații comune autobuz/troleibuz.

Rețeaua de autobuze pe teritoriul Județului Ilfov

Trasee deservite de RATB

La sfârșitul anului 2016' funcționau 17 linii preorășenești pentru care s-au încheiat contracte între RATB ți 12 localități din județul Ilfov, în conformitate cu prevederile H,C,G,M,B, nr. 267/2010, modificată prin HCGMB nr, 144/2013 (1 Decembrie, Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Afumați, Domnești, Mogosoaia, Cllnceni, Popesti-Leordent, Chiajna), Pe aceste trasee RATB operează cu 46 abutobuze. Pe cele două linii expres ce fac legătura cu Aeroportul Otopeni operează 13 autobuze.

Rețeaua de autobuze din municipiul București, ianuarie 2018
Pentru traseele preorășenești sunt amplasate un număr de 213 stații.

La data de 01.02.2018, transportul public de călători prin servicii regulate prestat de RATB se realizează pe un număr de 21 trasee, acesta semnând contracte de servîciferca^îpcalrtâți din cadrul Județului Ilfov, in baza HCGMB 3/2018 ți conform contractului aprobat prin aceasta Hotărâre/'

'.O.


Rețeaua transport deservita de alți operatori

Rețeaua de transport public Ilfov-București operează sub formă de stea, cu autobuzi cete șase locații principale (deși mai există câteva care deservesc doar 1-3 rute fiecare) și se deplasează în

localitățile din Ilfov situate de-a lungul șoselelor principale Interurbane. Rețelei ti lipsesc serviciile intre localitățile din Ilfov care sunt situate pe trasee diferite. Aceste trasee sunt conform Programului de Transport 2008 și sunt deservite de către RATB și de către operatori privați.

Harta de mai jos ilustrează rețeaua de autobuze din Ilfov realizate de alți operatori decât RATB, raza de deservire a rețelei și stațiile terminale ale acesteia din București. Serviciile se concentrează pe coridoarele majore de Intrare în București, iar fiecare traseu conectează câteva localități din Ilfov, deseori doar un oraș sau o comună individuala, cu o stație la marginea Bucureștiului. Un număr semnificativ de localități nu beneficiază de transport public.

CONFORM CU ORIGINALUL


De asemenea, în cazul localităților mai mari, deși sunt deservite de transportul public, acesta nu asigură o distribuție uniformă, fiind concentrat în lungul drumului principal care tranzitează localitatea.


Stațiile duc lipsă de dotări pentru pasageri, inclusiv informații, cum ar fi harta traseului, orarul autobuzelor, etc. Operatorii de autobuze au de obicei o flotă mixtă, între 15 și 60 vehicule, dintre care majoritatea sunt microbuze.'/mu    Operatori interni

- ” «z/

LIM Vii BUCUREȘTI

IÎ-S4P la ,1990, în baza Legii nr, 15/1990*, Societatea de Transport Public a fost transformată într-o regie autonomă 3n.)11vj-'*țj< (RATB), sub autoritatea Municipiului București, prin Consiliul Local, un statut care a fost menținut până în anul în plus, serviciile de taxi și serviciile locale de transport cu autobuzul Ilfov au fost externalizate către alte companii care au fost privatizate câțiva ani mai târziu. Societatea de Transport București este singurul furnizor

de servicii de transport public de suprafață din interiorul Bucureștiului, cu autobuze, tramvaie și troleibuze.

CONFORM CU ORIGINALUL


Prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr 55 /22.02.2018 s-a inițiat reorganizarea RATB intr-o societate comercială reglementată conform Legii 31/1990, ca operator regional în sensul art, 2, lit. h. Societatea de Transport București se constituie ca operator regional, cu acționari Consiliul General al Municipiului București {99,9%] și Consiliul Județean Ilfov (0,1%).

BUFTEA

Orașul Buftea oferă transport public tocai ta nivelul localității prin 2 rute {101 Studio - Chitila și 102 Studia -REMAT), Serviciile sunt deservite de SC GENERAL PUBLIC SERV SA- operator Intern detinut integral de către orașul Buftea, serviciile fiind atribuite direct în anul 2012 pe o durată de 6 ani, Operatorul are în operare 4 autobuze.

VOLUNTARI

în Orașul Voluntari transportul public se realizează încă din anul 2002 pe 5 trasee ce conectează orașul cu cele mai apropiate cartiere din București, acestea făcând parte din Programul de transport 200S. S.C. Serviciul Transport Voluntari S.R.L este societatea Consiliului Local Voluntari, efectuează transport public local de călători, asigurând legătură dintre orașul Voluntari ți municipiul București, Operatorul deține 20 de autobuze marca BMC și 10 autobuze urbane marca 1SUZU achiziționate de COSILiUL LOCAL VOLUNTARI, Contractul de delegare de gestiune este atribuit direct în anul 2016 pe o durata de 6 ani

Operatori privați cu contract de servicii publice

BALOTEȘTI

începând din anul 2013, pe teritoriul adminsitrativ al Comunei Balotești s-a înființat servicul local de transport public local și s-a aprobat Regulamentul și Caietul de sarcini al servicului (HCL 33/ 25 aprilie 2013), Astfel serviciile de transport public local se desfășoară în prezent pe 2 trasee (Balotești Spital-Măgura-15 km și Dimieni-Măgura, 9 km). Serviciile sunt prestate de către operatorul privat G&S Tours SRL, ca urmare a câștigării procedurii competitive în anul 2014 și în baza Contractului de delegare de gestiune a serviciilor.. Contractul are o durată de 6 ani.Orașul Balotești plătește diferențe de tarif operatorului pentru diferite categorii de călători cu facilități ia transportul public, conform HCL 62/ 26.09.2013.

OTOPENI

în orașul OtopenI funcționează un traseu de transport public local - Linia Albastră, operat în prezent de către o societate privată, Romtransport Services SRL Acesta a fost atribuit prin procedură competitivă în iunie 2017. Se acordă facilități la transport și se plătesc operatorului diferențe de tarif.


bro/docpdf/Lege%20nr.%2015%20dln%2'Alți operatori publici in afara jurisdicției ADTPBI Metrorex


Prin HG nr. 686/1991 întreprinderea de Exploatare a Metroului București se transforma in ''întreprinderea de Exploatare a Metroului București, METROREX", sub autoritatea Ministerului Transporturilor, avand ca obiect de activitate principal "transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de cai ferate subterane si supraterane, in condiții de siguranța a circulației, pentru satisfacerea interesului public, social si de aparare civila". Totodată, prin HG nr. 266/1993 s-a recunoscut metroului "caracterul de monopol natural si strategic". în baza hotărârii nr. 482/24.06.1999 se schimba denumirea societății in "Societatea Comerciala de Transport cu Metroul București - METROREX S.A.". Principalele caracteristici ale rețelei sunt prezentate mai jos:

•    Linii de metrou: 4;

•    Lungimea rețelei: 71.00 km cale dubla;

■ Număr depouri: 4;

•    Număr de statii: 53;

•    Distanta medie intre doua statii: 1.5 km;

•    Lungimea unei statii: 13S -175 m;

•    Adâncimea medie a unei statii: 12 m;

•    Ecartament: 1432 mm;

• Sistem Automat de Taxare cu cartela magnetica din 1995, modernizat in 2000.

Din 2006 a fost realizata cu RATB o platforma funcționala care permitea utilizarea unor titluri de transport comune, aceasta Fiind prima etapa a integrării tarifare Metrorex - RATB. Modernizarea SAT in curs de reali zare-2017

CFR Călători- este operatorul național de servicii feroviare, serviciile prestate de către acesta fiind realizate pe bază de contract de servicii cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Principalele gări pentru transportul de călători pe tot teritoriul București -Ilfov trebuie să fie deservite mai bine de către transportul public, iar programele de circulație corelate,

Cu toate că METROREX și CFR Călători, conform legislației în vigoare, nu se afiâ în competența de contractare și organizarea transportului a ADTPBI, integrarea serviciilor de transport de suprafață din competența ADTPBI cu cele de metrou ți cale ferată este esențială pentru un transport sustenabll și atingerea obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov 2016-2030,

Operator) privați

36 de companii private care furnizează servicii de transport cu autobuze între București și Ilfov, pe baza licențelor eliberate de ARR inițial pentru 2008-2011, prelungite ulterior pina în 2019. Nu s-au încheiat contracte de servicii publice si au un caracter economic avind in vedere ca licențele menționează numai capatele de traseu si nu se respecta un program de transport.

Ordonanța de Urgență nr, 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 63/2015, aprobată prin Legea nr,114/2017, privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport.

Astfel, în prezent, licențele de traseu în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județuiui Ilfov au fost prelungite de către ARR până la data de 31.12.2018. Nu există contracte de servicii încheiate cu operatorii privați deținători ai acestor licențe. Acest fapt impune ca până la expirarețjKestpr licențe și finalizarea procedurii de atribuire a traseelor, conform Programului Integrat de Transport 2018 propus, să se poată atribui pentru Ilfov aceste trasee fără drept

exdusiv.
22
Infrastructura pentru călători șl calitatea serviciului

fost identificate 3 categorii de probleme principale ale rețelei de transport public din Ilfov:

’onectivitate limitată către mijloacele de transport în comun urbane - din cauza stațiilor multiple localizate la marginea orașului. Un prim exemplu este "Piața Presei", unde pornesc și se termină multe trasee din nord, deși pasagerii se pot transfera către linia separată a Tramvaiului 41, la această stație ei nu au legături directe spre sistemul de metrou.

Accesibilitate limitată între localitățile din Ilfov, deoarece traseele de autobuz operează în principal de-a lungul drumurilor principale, ducând astfel la o limitare a serviciilor de transport dintre localități;

Absența serviciilor de transport fntra-regionaie IIfov-llfov - forțează rezidenții din Ilfov, care se bazează pe transportul public, să călătorească spre București și să efectueze mai multe transferuri pentru a ajunge in alte localități din Ilfov care nu sunt aliniate pe același coridor către oraș.

Problemele operaționale suplimentare identificate indud-

1.    Trasee ne-optimizate;

2.    Valabilitatea frecvenței este prea mare: 15-60 min la ora de vârf;

3.    Periodicitate necunoscută, deoarece orarul este dictat de cerere {șoferii așteaptă pasagerii să se îmbarce și să umple autobuzul, în funcție de perioada zilei);

4.    Orele de funcționare sunt limitate, servicii slabe după ora 19:00,

5.    Flotă mică, veche și cu întreținere precară, nesupravegheată (de exemplu, autoritățile nu cunosc în întregime numărul de autobuze ce operează pe trasee], fără aer condiționat / încălzire, etc,

6 Stații de autobuz și noduri de transport public inadecvate;

7.    Număr necunoscut de stații, deoarece sunt informate; practica obișnuită pentru șoferi este să folosească stațiile de autobuz urbane în București și oprirea la cerere in afara orașului;

8.    Upsa informațiilor despre pasageri;

9.    Reglementare șl supraveghere limitată sau absentă.

în cadrul Studiului de Oportunitate privind transportul de persoane între Municipiul București și Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov6, s-a realizat o numărătoare manuală a numărului de călătorii pe toate relațiile de transport deservite în anul 2014 de operatorii licențiați de către Autoritatea Rutieră Română, fiind colectate următoarele informații:

•    Numărul de călătorii zilnice;

•    Numărul de locuri ofertate pentru mijloacele de transport utilizat;

•    Intervalul mediu de succedare la ore de vârf și în afara orelor de vârf;

•    Gradul maxim de aglomerare,

•    Orele de începere șl de terminare a Programului de transport.

în concluzie, un număr de aprox, 200.000 călătorii zilnice au fost estimate ca cerere aferentă anului 2014. Prognoza cererii pe termen scurt estimează un volum de 218.341 căiători/zi în anul 2020 șl un număr de 30.825.000 km parcursi/an.

Aceste sondaje și prognoze ale cererii au stat ta baza planificării serviciilor de transport și a resurselor necesare pentru realizarea serviciului și pregătirii Programului deTragspprtexistent pentru Județul Ilfov și a documentațiilor de atribuire, în baza cărora 5-a defășyrâ^iroâdLjța de atribuire în anul 2014, ulterior suspendată.lb.eu/wp-content/uploads/2013/06/Studiu-de-oportunitate-privind-lransoortul-de-per503ne-.pdr


CONFORM CU ORIGINA


în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabila 8ucureștPîffnv-2£HM020rPrirLdix£is£jmeto utilizând modelul de prognoză a cererii, a fost propus Planul de transport pentru județul llfov-lcapitolul 14,5;anexa 5, A, tabel 14,5,1- șl14,5,2 ), plan agreeat de către Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Ilfov, de către Consiliul Județean Ilfov și Municipiul București, Planul în integralitatea lui fiind apoi aprobat de către Consiliul General al Municipiului București șt Consiliul Județean Ilfov, Acest plan, împreună cu reanalizarea adaptării cererii la condițiile concrete ale anului 201B și ca urmare a disuțiilor cu reprezentanții UAT-urilor, au stat la baza propunerii noului Program de transport pentru termen scurt

Pentru o monitorizare corectă și rezonabilă a activității RATB, conform Regulamentului cadru pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în Municipiul București și a Caietului de Sarcini (aprobat de Consiliul Tehnico - Economic RATB, în 11.06.2013), au fost stabiliți zece indicatori de performanță (11 -110), precum și modul de raportare a acestora.

în conformitate cu atribuțiile Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice, conferite de către HCGMB nr. 339/2009 și HCGMB nr. 112/2012, Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementărilor privind Serviciul Integrat de Transport Public Local din cadrul acesteia realizează monitorizarea ia operatorul RATB a indicatorilor de performanță stabiliți prin Regulamentul serviciului și raportați trimestrial de RATB către AMRSP.

Lunar, conform unei planificări anunțate operatorului, Compartimentul de Urmărire a Aplicării Reglementărilor privind Serviciul Integrat de Transport Public Local face verificări ale indicatorilor de performanță și face o analiză a nivelului acestora comparativ cu perioadele anterioare.

Indicatorii de performanță ai serviciului se evaluează întotdeauna cu un nivel de referință, care trebuie să fie standard impus sau un nivel de performanță stabilit și la care operatorul serviciului trebuie să furnizeze prestația sa. Aceste valori limită ale indicatorilor de performanta vor fi considerate cele realizate de RATB în anul 2017 și constituie nivelul limită pentru anul 2018 pentru contractul de servicii ce va fi încheiat de ADTPBI cu noua Societate de Transport Public constituită prin reorganizarea RATB.

Odată cu constituirea ADTPBI, aceasta stabilește nivelul indicatorilor de performantă al servicului de

transport local pentru tot teritoriul Bucuresti-Hfov pentru toți operatorii si preia atribuțiile de monitorizare a

calității servicului Integrat de transport public de la toate instituțiile sl compartimentele autorităților locale

membre ale asociației.

Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a acestora. Oe asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul și cu dezvoltarea instrumentelor de colectare de date și monitorizare a servicului. Pe termen mediu, este propusă implementarea Standardului 13 816 pentru tot teritoriul Asociației.

Serviciile de transport public local pe tot teritoriul ADTPBI sunt servicii de utilitate publică, așa cum acestea sunt definite în Legea 51/ 2007 privind serviciile de utilitate publică, accesibilitatea la servirii sorio-urbane a locuitorilor din intreg teritoriul UAT-urilor membre fiind esențială pentru asigurarea creșterii economice, combaterii sărăciei, creșterea incluziunii sociale și accesul pe piața muncii,

Experiențele anilor trecuți demonstrează ca aceste servirii au un pronunțat caracter social, atât datorită amplasamentelor centrelor de interes pe teritoriul zonei deservite, cât șt prin tipologia diversificata a locuitorilor ce beneficiază de aceste servirii.

în plus, asigurarea acestor servirii la un tarif adaptat posibilităților locuitorilor este esențiala pentru prmovarea conectivității și accesibilității la serviciile de transport integrate. De aceea, obligațiile de serviciu trebuie să Impună servicii corelate cu cererea, în condțtii de calitate ți siguranță minime impuse, la tarife propuse de către ADTPBI. * R


c-

c

criA


c.


CAPITOLUL III - CADRUL INSTITUȚIONAL SI DE REGLEMENTARE

CIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV (ADTPBIJ asociație de dezvoltare intercomunitarâ având ca scop serviciile de utilități publice în înțelesul Legii 2007- asociație de dezvoltare intercomunitarâ definita potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administratîv-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii;

Astfel, este autoritatea locală competentă care are competența de a delega gestiunea serviciului de transport public local și capacitatea de a monitoriza bunurile concesionate de către UAT-uri, conform Regulamentului CE nr. 1370/2007 și Legii 51/ 2006 a sercvidiior de utilitate publică, cu modificările și actualizările ulterioare. Delegarea gestiunii poate fi efectuată de asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ având ca scop serviciile de utilități publice,în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea-

Conform statutului ADTPBI, Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și se compune din toți membrii asociației ADTPBI, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora, Printre membrii se numără Primarul General al Municipiului București șl Președintele Consiliului Județean Ilfov. Președintele asociației ADTPBI este Primarul Municipiului București sau un reprezentant desemnat de către acesta. Primul președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației ADTPBI și prin hotărârile de asociere ale unităților administrativ-teritoriale care sunt membrii fondatori.


«jDTMW

E

iMurji rama mikI

_ . v -r--■

t    —.    1

E

w BMiMaacaKUlanMuec
a.    alegeți revocă membrii Consiliului Director și Președintele Asociației;

b.    aprobă primirea și excluderea membrilor;

f. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației ADTPBI și a situației financiare anuale; h. decide asupra veniturilor asociației ADTPBI;

I. decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale; f. aprobă programul de activitate;

l.    aprobă stabilirea cotizației;

m.    orice alte atribuții prevăzute de lege.

Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători șt de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1193/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

ADTPBI, prin Autoritatea Metropolitana de Transport, organizată la nivel de direcție, își exercită atribuțiile pentru aplicarea cerințelor Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legislației naționale în

„ vigoare.

Autoritatea Metropolitană de Transport este autorizată de către ANRSC ca Autoritate de autorizare, reglementată în condițiile Legii 92/2007 a transportului public local.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, Autoritatea Metropolitana de Transport are in componență servicii șl compartimente ce au atribuțiiile enumerate mai jos.

AUTORITATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT (DIRECȚIE)

- SERVICIUL DE PLANIFICARE Șl REGLEMENTARE

> COMPARTIMENT PLANIFICARE Șl PROGRAMARE TRANSPORT PUBLIC

> COMPARTIMENT GESTIONARE CONTRACTE DELEGARE

> COMPARTIMENT REGLEMENTARI

- SERVICIUL MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC

Autoritatea Metropolitană de Transport -Atribuții

1.

Acționează în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mat sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței.

2.

Contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public

3.

Publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectați și plățile compensatorii și drepturile exdusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării, Raportul în cauză trebuie să facă distincția între transportul cu autobuzul și transportul pe șine, să permită monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport în comun și să furnizeze, dacă este cazul, informații cu privire la natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate.

4.

Pune în aplicare și monitorizează prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente și legate de furnizarea serviciului public de transport local precum șl a programelor de înființare a unoLaoisisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor.

S.

Elaborează planul integrat de tfăîiSQțytțși circulație la nivelul regiunii pentru transportul public de

călători și monitorizează implementarea^.

6.

Asigură integrarea tarifară'șijntrpdifcerea sistemelor moderne de e-ticketing și management de

trafic.    \    i

i r-1i " â n T* rv r-x. 4    31

o#Elaborează norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport tinlnd cont de practicile europene ți noile tehnologii.


încheie contractele cu operatorii de transport public de călători și monitorizează realizarea acestor contracte și a Indicatorilor de performanță,


Asigură monitorizarea transportului.


Efectuează plățile compensatorii către operatori ți urmărește eficientizarea cheltuielilor publice.


Urmărește implementarea proiectelor de Investiții.


Stabilește, ajustează, modifică și aprobă prețurile, tarifele șl taxele speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.


Stabilește șl aprobă ajustarea sau modificarea prețurilor șl tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente,.


Asigură ecția și conservarea mediului natural și construit,.


Gestionează și administrează serviciul public de transport local pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de servicii publice, respectiv prin hotărârea de dare în administrare.


Elaborează și aprobă strategia proprie în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciului de public transport local, utilizând principiul planificării strategice multlanuale,.


Promovează dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului de public transport local și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante,


Consultă asociațiile utilizatorilor serviciilor publice de transport în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciului de public transport local,.


22.


Informează periodic utilizatorii asupra stării serviciului de transport local și asupra politicilor de

dezvoltare a acestuia,._    _    _______________

Mediază și soluționează conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți. Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de servicii publice cu privire la; respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de servicii publice, respectarea legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-terltoriale, calitatea serviciilor, asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor,. Stabilește cerințele șl criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile organizate pentru atribuirea contractelor de servicii publice.


23.

24.

25.

26.


Solicită Informații de la operator cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat și cu privire ta modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților admlnistrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului public de transport

local,,_______    _____

Să invite operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;    


Sancționează operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor,.


Refuză, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, să solicite avizul autorităților de reglementare cornpetente,.


27.


Propune rezilierea unilaterală a contractele de servicii publice și organizează o nouă procedură pentru încredințarea acestora, dacă constată și dovedește nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, înțmatiniExyal de timp prestabilit, a parametrilor asumați.ZVg. Q


28.


Organizează sistemul public autorităților deliberative asociate,


de transport în Msdune^pro|ifrfe\ sau delegată, prin hotărârea :e, conform, legii. /    7-SI ,

S.CCMHpMib Mirldpili 4t Trampuil ftAte 4« C»Ja*«rf(XATV)


$.C**rvMal Trarapwt Vofcatfwism. SCTrwwpart Itftlu ICCM - CMtfa, fcUcwxwlB


KTMJttX |MTJ MttretYlvttm


OWUkTQU

aincpiouE


Op^rytodTOJQ Optftfori BucumtJ Operatori Ilfov


CAPITOLUL IV - STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN REGIUNEA BUCUREȘTI - ILFOV


Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile și tipurile de transport din întreaga aglomerație urbană, publice și private, de pasageri șl de marfă, motorizate și nemotorizate, în mișcare și staționare. Pentru a atinge Obiectivele PMUD utilizează 7 politici de transport. Aceste politici grupează proiecte similare din diferite tipuri de intervenții și le ordonează în funcție de priorității pentru eficiență maximă.

Astfel, politicile de transport sunt următoarele:

I.    Reforma Instituțională și întărirea capacității administrative

II.    Transport public local și feroviar inclusiv intermodalitate șl muftimodalltate

III.    Deplasări nemotorizate

IV.    Siguranța rutieră

V.    Transport rutier și politică de parcare

VI.    îmbunătățirea Integrării dintre planificarea urbana și


fatuiMWM TmpaUU PWilc Or*UAt


PMUD BucurestHlfov Politici de Transport
Pi Mir 1 Ms^buI (toPvw


îjjsffifX planificarea Infrastructurii de transport, spații pletonale


cu    fclebMifrți (T3T poiiuiwii co iiiiiosuubșuiii uc uaiia|iuvi|

vil. Managementul mobilității șl 13


Politicile și măsurile definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile șl tipurile de transport din întreaga aglomerare urbana, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare și parcările.

amului Integrat de Transport Public de Calatori -București - Ilfov 2018, (publicat pe site-ul nj/    foffi-tpbl-rol. elaborat ca urmare a recomandărilor PMUD, propune implementarea ceior 212 rute.

I'JS ÎehmiCA = Sil

|A“. țl JURIDICĂ u ij

;■■■*    P.M la asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare implementării Programului Integrat de Transport Public

Calatori București - Ilfov, si avind in vedere Decizia nr.8/11.01.2018 a Curții de Conturi a României care prevede la pct 6- Reglementarea raporturilor juridice intre RATB sl Municipiul București printr-un contract de prestări servicii publice subvenționate de transport - termen 30.09.2018, studiul propune urgentarea încheierii contractului de delegare a gestiunii avind in vedere traseele actuale acoperite de RATB in București si in Județul Ilfov.

Astfel contractul de urgenta se va baza pe Programul Interimar de transport public de calatori care acopera Municipiul București si parțial rute din Județul Ilfov (anexa 1), sl a fost elaborat pe baza situației actuale de desfășurare a serviciului public de calatori, pina la Implementarea Programului integrat de transport pentru regiunea București - Ilfov.

Costurile stabilite in contractual cu 5TB pentru fiecare mod de transport sl cu diferențierea pe București si Ilfov, sunt următoarele:

C unitar tramvaie (2018 = 18,22 lei/km C unitar troleibuze (2018 = 12,24 lei/ km C urban autobuze (2018= 9,11 lei/km C regio autobuze (2018 =    7,75 lei/ km


Cheltuielile necesara fi efectuate pentru susținerea unui asemenea program de transport ar fi de:

Mod de transport

Nr. km

Cost

unitar

(lei/km)

Profit

rezonabi

1

TVA

Cost total

(lei)

Tramvaie

19.609,93730

1832

337%

19%

440357.619,52

Troleibuze

10.066.654,20

1234

3,57%

19%

151.861.437,26

Autobuze

58.452.976,20

9,i1/7,7

5

3,57%

19%

650.476.605,96

din care:

Trasee urbane

53.140.316,90

9,11

337%

19%

596.655.233,84

Trasee regionale

3.477.402,80

7,75

3,57%

19%

33.215358,72

Trasee de noapte

1.835.256.50

9,11

337%

19%

20.606.113,40

- Compensație (subvenție)

Consiliul Director si Adunarea Generala a Acționarilor - ADTPBI din 19 iulie si 1 august 2018 au* modalitatea de distribuție a compensației pentru rutele preorășenești / regionale intre UAT-uri sl intre operatori si anume:


•    Suma reprezentind compensația pentru rutele regionale/ preorășenești se va acoperi 90% de către PMB si 10% de către localitățile din Ilfov

•    Distribuția pe localftati din Ilfov se poate face funcție de populație și km parcurși (50%/50%)

Strategia pe termen scurt

Strategia pe termen scurt propune începerea implementării propunerilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureștf-llfov 2016-2030. Au fost începute acținile de transformare a Regiei Autonome Transport Public continuându-se eforturile de pregătire a operatorilor pentru contractarea servidior și pentru integrarea servciilor la nivelul întregului teritoriu al ADTPBI.

Prin HCGMB nr. 395/21.12.2016 s-a aprobat achiziția unui număr de 100 tramvaie, respectiv prin H.C.G.M.B. nr, 394/21.12.2016 achiziția unui număr de 400 autobuze urbane (320 autobuze de 12 metri, 30 cu lungime de 18 metri și 50 de lungime 10 metri). Noile vehicule vor fi achiziționate în cadrul unui program multîanual, pe o durată de 12 luni începând cu octombrie 2018. Achiziția noii flote de autobuze și perspectiva de achiziție a unor noi autobuze electrice asigură necesarul pentru acoperirea în mare măsură a transportului public la nivelul zone, deservite prin autobuze la standarde de calitate și siguranță ridicate.

în acest context complex, ținând cont de politica investițională pe termen scurt, mediu și lung a Unităților Administrativ-Teritoriale membre, de politica propusă prin PMUD 2016-2030 și de situația instituțională șt juridică în domeniul serviciilor de transport călători pe teritoriul ADTPBI, strategia de dezvoltare a transportului public și de delegare a gestiunii serviciilor de transport pubiîc este propusă a se implementa în două etape, fapt cu implicații în contractarea serviciilor de transport public de călători. Schematic, aceste etape sunt prezentate în figura de mai jos.

Planul de transport în oricare etapă este cel propus în prezentul studiu de oportunitate.

Se propune încheierea de contracte de delegare a gestiunii in situații de urgență, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007, pe durată limitată la maximum 2 ani.

ETAPA DE TRANZIȚIE- Septembrie 2018 - delegarea serviciilor de transport se realizează astfel:

(.jJL

o Un număr de 166 trasee de tramvai, troleibuz și autobuz pe teritoriul Municipiului București- gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional Societatea de Transport București, cu drept exclusiv de operare pe trasee pe traseele din București si drept neexclusiv pe traseele din Ilfov;

o Un număr de 8 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov -gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern Societate de Transport Voluntari SRL, cu drept neexclusiv de operare pe trasee

o Un număr de 2 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov -gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional Intern General Public Serv SA Buftea, cu drept neexclusiv de operare pe trasee.

ETAPA DE INTEGRARE - Ianuarie 2019

o Semnarea actului adițional la contractual de delegare cu operatorul regional Societatea de Transport București - se acordă drept neexdusiyde operare pe 51 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București-Ilfov    (j X

o Semnarea actului adițional la^contractud^de delegare cu operatorul regional intern Societate de

Transport Voluntari SRL - sdacDfda^drept ejt^luslv de operare pe un număr de 9 trasee/)g3?SSpț4ST-JRI.j


/*

13 AnTDBlcu autobuzul pe teritoriul Municipiului București* Ilfov Ilfov atribuite anterior și extinderea operării pe 1 traseu.

Semnarea actului adițional la contractual de delegare cu operatorul regional intern General Public Serv SA Buftea - se acordă drept exclusiv de operare pe un număr de 2 trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov atribuite anterior.

Un număr de S trasee de transport cu autobuzul pe teritoriul Municipiului București- Ilfov -gestiune directă prin atribuire directă către operatorul regional intern al Orașului Chitila și localității Mogoșoaia (în prezent în curs de înființare), cu drept exclusiv de operare pe trasee.


Contractele încheiat de către Primăria Otopeni si Primăria Balotesti cu operatorii privați de transport rămân în derulare până la încheierea duratei acestora.

în paralel cu acțiunile pe termen scurt, următoarea etapă de delegare a serviciilor se va pregăti:

1.    Implemenatrea sistemului integrat de e-ticketing și managemntul flotei (prevăzut la investiții pe termen scurt);

2.    Anunțarea în Jurnalul European a noilor contracte ce se vor atribui direct către operatorii regionali;

3.    Auditarea costurilor operatorilor regionali;

4.    întărirea competențelor de monitorizare și control ale AOTPBI pentru servicului concesionat;

5.    Realizarea analizelor privind implementarea politicii tarifare integrate, a Planului de transport propus, a compensației și diferențelor de tarif acordate de către fiecare UAT, în vederea propunerii de ajustări și îmbunătățiri ale sistemului integrat de transport.

6.    Propunerea de măsuri de integrare a modurilor de transport metrou și cale ferată în programul integrat de e-ticketing


Astfel, acest al doilea pas duce la implementarea Integrală a prevederilor PMUD 2016-2030, la asigurarea conformării cu legislația în vigoare și cu politica de dezvoltare a serviciului adoptată la nivelul UAT-membre, la rafinarea instrumentelor de tarifare, planificare, control și finanțare a sistemului integrat, la îmbunătățirea corelării măsurilor în domeniul gestiunii servicului de transport public cu aite măsuri privind mobilitatea urbană (dezvoltare urbană, politica parcărilor, transportul cu metroul și calea ferată, etc).

Tarife șl politica tarifară integrată pentru transportul public de călători în BucureștMIfov

Asocierea unităților administrativ teritoriale pentru coordonarea transportului public asigură, printre altele, un tratament egal al cetățenilor din punctul de vedere ai contribuției la plata serviciului de transport public, inclusiv prin facilitățile de tarif.

Aceasta înseamnă tarife similare pentru servicii similare și facilități de tarif unitare acordate prin hotărâri ale organelor administrative locale, asigurate împreună printr-o politică tarifară comună convenită șî o ofertă tarifară integrată aplicabilă tuturor operatorilor de transport public din regiune, indiferent de statutul lor.

Oferta tarifară integrată pentru regiunea BucureștMIfov nu exclude oferte tarifare particulare, valabile doar la un operator sau la altul De exemplu, STB va avea titluri de călătorie cu utilizare exclusivă, cum ar fi cele pentru liniile Expres sau abonamentul general urban (București), dar toți operatorii vor accepta titluri de călătorie comune.


Pentru a îmbunătăți fiscalizarea activității operatorilor, fără împovărarea lor financiară cu personalul și echipamentul specific din casierii și locații de vânzare, activitatea comercială incluzând dearing-house este preluată de către STB pe bază contractuală.

Practic, în acest sistem STB va vinde toate categoriile de titluri de călătorie în numete altor operatori, alături de cele din oferta proprie exclusivă. Vînzarea se va face pe toate teritoriile administrative aie UAT membre A.D.T.P.B.I.


Categoriile de pasageri beneficiare de gratuități și reduceri pentru-tranîpofy I public la nivelul București-llfov sunt prezentate mai jos.

ștegoriile beneficiare de facilități vor fi în posesia de/carduri de ț


CONFORM CU ORIGINAL

—•—-    \r d

-

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecție) sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (iei/ unitate)

\ -p

Legislația în vigoare    _<

reglementează protecția socială

Veterani, invalizi ți văduve de

1 război

100%

abonament lunar nominai-60 lei

Lg.44/01.07.1994 (cu modificările și completările ulterioare)

Foști deținuți politici, deportați

100%

abonament lunar

Decretul Lege 11B/1990 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane persecutate politic, detașamente muncă forțată

100%

abonament lunar

Legea 1B9/2000 (cu modificările și completările ulterioare)

Eroii revoluției și urmașii acestora

100%

abonament lunar

legea 341/2004 (cu modificările și completările ulterioare)

Elevi, studenți

50%

Abonamente nominale cu tarif redus 50% (lei) conform tabel 1

H.G. 309/1996 (cu modificările și completările ulterioare)

Donatori onorifici de sânge

50%

Abonamente nominale cu tarif redus 50% (lei) conform tabel 1

H.G, nr.1364/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Persoane cu handicap

100%

Legea 44B/2006 (cu modificările și completările ulterioare)

Pensionari cu domiciliul stabil in localitățile membre A.O.T.P.B.I.

100%

Gratuit pe toate liniile București+llfov, cu excepția liniilor expres

* Contravaloarea serviciilor de transport public prestate pentru persoanele cu handicap, conform legii, este facturata lunar către Direcțiile Generale de Asistență Socială ți Protecția Copilului.

Pe perioada implementării Programului Interimar de transport, se vor păstră tarifele actuale.

Investiții în dezvoltarea serviciului de transport public local de călători pe teritoriul ADTPBI

Conform Pianului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016/2030, transportul public în regiunea BucurețtMIfov are nevoie de o politică investițională susținută în toate modurile de transport ți în politici de susținere a transportului public. Primele investiții propuse a se realiza țl activitățile complementare acestora sunt prezentate in tabelele de mai jos. Aceste investiții se propun a se realiza din diverse resurse bugetare: fonduri europene, fondul de mediu, credite, etc.

Investițiile ce se vor realiza de către Municipiul București din fonduri europene sunt prezentate mai jos. La acestea se adaugă investițiile realizate de către Societatea de Transport București ți cele realizate de celelalte UAT-uri membre ale asociației. Localitățile Voluntari ți Chitila vor achiziționa prin fonduri europene autobuzele necesare operării pe liniile regionale propuse în etapa II.

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 are o axa relevanta pentru transport în Regiunea de dezvottare București- Ilfov.

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon are o alocare totală pentru zone mai dezvoltate, adică pentru Bucurețti-llfov, de 300 milioane Euro ți va finanța dezvoltarea modurilor durabile de transport urban (printre alte intervenții, precum clădirile eficiente din punct de vedere energetic}.

Programul oferă ca exemple finanțarea-traosportului public urban ecologic (acest lucru înseamnă implicit tramvaie și troleibuze - atât flota cât și* infrastructura, precum și potențialele autobuze electrice), crearea de zone ți trasee pietonale, inclusiv măsy r ide-reduc'erea traficului auto în anumite zone și construcția de piste de biciclete.    -j?/    -7


ficiarii finanțării nerambursabile pot fi autoritățile locale, adică Primăriile, de sine stătătoare sau în triat cu operatori de transport public Un indicator de rezultat obișnuit stabilit pentru Regiunea iști- Ilfov în Programul Operațional este 10 km de linie de tramvai și/sau metrou nouâ/îmbunâtâțită cu re în cadrul Axei Prioritare 3 până la finalul anului 2023.

CAPITOLUL V < PREZENTAREA OPERATORULUI - Societatea de Transport București

Societatea de Transport București funcționează de peste 100 de ani, în diferite forme de organizare, Inițial denumită Societatea Comunală pentru construcțiunea ți exploatarea tramvaielor în București" (S.T.B.) societatea a fost înființată în anul 1909 prin lege. în anul 1936 obține exclusivitatea transportului cu tramvaie și autobuze pentru București, pe o suprafața de 31,000 hectare, inclusiv 12 comune suburbane pentru care asigura transportul. Parcul de autobuze era de 392vehicule funcționând pe 22 trasee cu 131 Km cale dublă.

Din anul 1949 se introduce transportul cu troleibuzul, în atelierele proprii se dezvoltă pe rînd diverse prototipuri de tramvai și troleibuz. Se dezvoltă în timp și celelate dotări necesare funcționării sistemului: stația de calcul mecanograflc, dispeceratul centrat de circulație, sistemul energetic, oficiul de caicul.î In perioada 1972 -1980, ITB (noua denumire începând cu anul 1950) era a patra întreprindere de transport urban din lume sub aspectul mărimii parcului de vehicule, al suprafeței deservite și at numărului de salariați.

La vârf, parcul depășea 2.500 autobuze, 800 tramvaie și 700 troleibuze, având (împreună cu serviciul de taxi și unitățile de construcții pentru infrastructura d etransport) 35.000 salariați. începând cu anul 1985 se construiesc tramvaie și pentru alți operatori din țară.

în anul 1990 întreprinderea de Transport București se transforma în Regia Autonomă de Transport București, denumire pe care o va deține până la reorganizarea sa în societate comercială pe acțiuni în anul 2018, prin HCGMB Nr 55/ 22.02 2018.

Și după 1990 procesul de dezvoltare a continuat, prin optimizarea traselor, modernizarea flotei, prin punerea în funcțiune de linii de metrou ușor și modernizarea infrastructurii de tramvai (liniile 41, 32 și 35), introducerea sistemului de e-tîcketlng, modernizarea depourilor, extinderea utilizării sistemului SAP R/3, re tehnologizarea liniei de producție a tramvaielor din cadrul Uzinei RATB, etc.

în plus, noi servicii sunt propuse, pentru adaptarea la cererea de transport: servicii de noapte, servicii de transport către localități din județul Ilfov, Itnif express.

în prezent, RATB/STB este cei mai mare operator de transport public din România, fiind capabil să se adapteze cerințelor actuale.

Date sintetice privind transportul în comun

Conform Raportului de activitate al operatorului, în anul 2017 acesta a prezentat următoarele date sintetice:

adtpbi il


Aria servită (km,p,), din care:

- zona urbană

765

228

Parcul inventar de vehicule

•    Tramvaie

•    Troleibuze

•    Autobuze

1,930

486

297

^147

Categoria

de

Vehicule

Rulaj (veh. km.)

Parc circulant (veh. x zile)

Ore

Curse

Realizat

••

Realizat

Realizat

’o

Realizat

Tramvaie

2017

2016

17.939.lt 1

97,29

84.727

98,87

1.346.462

97,74

840.141

97,32

17.292.318

94,49

81.778

94,80

1.270.364

95,71

810.157

95,38

Troleibuze

2017

2016

9.078.989

96,33

52.525

98,47

838.469

97,11

590.341

96,11

8.952.481

95,22

51.000

96,47

817.902

95,86

598.030

96,03

Autobuze

2017

2016

50.878.733

97,47

260.913

99,35

3.863.169

98,45

2.398.062

96,83

45.823.056

93,92

236.589

95,47

3.445.557

94,06

2.182.491

93,21

Total

2017

2016

77.896.833

97,30

398.165

99,13

6.048.100

98,11

3.828.544

96,83

72.067.855

94,21

369.367

95,46

5.533.823

94,70

3.590.678

94,16

Nr.

crt.

2?

IndicStorT^x

U/M

Realizat

2016

Realizat

2017

2017/2016

%

1,

Km realizați (inclusiv aferențl 7/

mii

72,630

78,540

108,14

!^°NF°RM cu ORirMAi ni

i-—

Unități de parcare și întreținere    '—____

20

• Depouri de tramvaie

8--J

* Depouri de troleibuze

3

■    Depou de tramvaie - troleibuze

1

• Autobaze

8

Număr linii de transport în comun

161

• Tramvaie

26

• Troleibuze

16

• Autobuze, din care:

119

- linii noapte

25

- linii preorășenești

21

Lungimea rețelei (km.cale dublă)

490

• Tramvaie

141

• Troleibuze

71

• Autobuze, din care:

470

- zona urbană

354

- zona preorășenească

116

Lungimea traseelor (km.cale dublă)

1.738

• Tramvaie

268

■ Troleibuze

144

• Autobuze, din care

1.326

- linii preorășenești

216

Număr stații de oprire, din care

2.179

- zona preorășenească:

399

Indicatorilor de exploatare realizați în anul 2017 comparativ cu anul 2016


DIRECȚIA

asistenta

TEHNICA Șl

JURIDICA

*
77activităților obligatorii impuse de prestația de transport)

2

Parc mediu circulant

mii

1009

1091

108,13


tația de transport public de călători a fost organizată in cursul anului 2017 în cadrul a 8 autobaze ș) 11 depouri (dintre care unul mixt), parcul de vehicule fiind distribuit pe 161 trasee astfel: 119 linii de autobuze, din care 21 linii preorășenești, 26 linii de tramvaie, 16 linii de troleibuze.

Structura parcului ți Coeficientul de utilizare a parcului (%) aferente anului 2017 sunt prezentate in cele ce urmează.

srurtTrRA p,inți-i.n    pe mabci

Coeficientul de utilizare a parcului (CUP) în zi de lucru a fost de 64,68% (58,92% în anul 2016), iar cel mediu de 56,52% (52,31% in anul 2016),

Pe tipuri de vehicule situația este următoarea
Categoria de

vehicule

C,U,P, în zi de lucru

+ %

C,U,P, mediu

±%

2017

2016

2017

2016

Tramvaie

52,66

50,18

+ 4,94

47,75

46,06

+ 3,69

Troleibuze

54,93

52,55

+ 4.52

48,45

46,92

+ 3,26

Autobuze

72,29

64,26

+12,50

62,32

56,36

+10,57

Pentru indicatorul Loc, km, la 6,5 câtătorl/m1, situația pe categorii de vehicule in anul 2017 a fost următoarea:

-    tramvaie - 4.129,88 miMac.km troleibuze - 813,10 mil.loc.km

-    autobuze - 4.477,31 mil.lockm

Investiții

Operatorul RATB/STB are în implementare un amplu program de investiții care are drept scop îmbunătățirea condițiilor de transport a publicului călător care folosește serviciile STB, precum ți asigurarea unor condiții civilizate de muncă propriilor angajați De asemenea, un aspect important îl constituie ți inițierea unul amplu program de achiziții care vizează mai multe mijloace tehnice, specifice desfășurării activităților de transport, întreținere ți reparații ale companiei, mijloace care vor ajuta la o mai bună ți eficientă intervenție în timp util pentru a putea înlătura rapid efectele unor incidente nedorite.

Finanțarea acestor proiecte este asigurată cu bani prșyeffltfjâtardelajîugetul Primăriei Municipiului București, cât ți din programul de investiții al Regiei sau din orogâmele derep^rații anuale.

Din bugetul Primăriei Municipiului București s-aii finapifattr?'3nul'20i/rpțroiecte de modernizare de tramvaie, <6»§FIftîțiîț'de automate de vînzare a titlurilor/(ie călătorie,’ achiziția urTul sistem inteligent de semnalizare a
STENJA

tgTȘ TEHNICĂ Șl S.JJ v'S.'Si juridică t?f/j

traficului de tramvaie în Pasajul Lujerului, achiziția de autovehicule specializate, echipamente, dispozitive și    ’

utilaje tehnologice, centrale termice în depourt, stații de spălat automate pentru autobuze.

Din surse proprii, RATB a realizat investiții în centre de vînzare a titlurilor de călătorie, modernizare central termică, sisteme de elevatoare auto, sistem de topire zăpadă, autovehicul specializat pentru întreținere șî reparația liniilor de tramvai, echipamente pentru îndepărtarea zăpezii și pentru igienizare mijloace de transport, etc.


Structura cheltuielilor


!conforMcUW|g|nalu


Structura cheltuielilor programate și realizate în anul 2027 se prezintă astfel:


MII LEI

STRUCTURĂ CHELTUIELI

CHELTUIELI REALIZATE

2017/2016

(X)

REALIZA

T

2015

X

2017

BVC

REALIZAT

X

REALIZAT/

BVC

0

1

2

3

4

5

6=4/3*100

7=4/l"100

CHELTUIELI TOTALE, din rare:

863.431

100,00

837.010

819.154

100,00

97,87

94,87

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

860.058

99,61

834.860

816.673

99,70

97,82

94,96

-materii prime, materiale, piese de schimb

31.164

3.61

51.749

49.011

5,98

94,71

15737

•combustibili, lubrlflanțl

78.265

9,06

91.100

90.822

11,09

99,69

116,04

-energie, apă, gaze

30.956

3,59

34.500

31.967

3,90

92,66

10337

CHELTUIELI MATERIALE

140385

16,26

177349

171300

20,97

95,87

12238

TOTAL LUCRĂRI Șl SERVICII

TERȚI

10338

1,20

23.500

14.805

1,81

63,00

14331

IMPOZITE TAXE

VĂRS ĂMINTE (lnduslv

Impozit pe profit)

98.792

11,44

14.000

13.109

1,60

93,64

13,27

•salarii

367.811

42,60

423.499

423324

51,67

99,94

115,07

-tichete de masă

19.481

2,26

31.000

30.406

3,71

98,08

156,08

•contribuții angajator și aite cheltuieli cu protecția muncii

98.985

11,46

111.812

115.099

14,05

102,94

116,28

CHELTUIELI CU PERSONALUL

486377

5632

566311

568.729

69,43

100,43

116,96

TOTAL AMORTIZARE, PROVIZIOANE $1 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

124366

14,39

53.700

48.230

5,89

89,81

38,81

2. CHELTUIELI FINANCIARE

3373

0,39

2.150

2.481

0,30

115,40

7335


Numărul de existent de personal a crescut în 2017, comparativ cu 2016, de la 10.175 angajați, la 10.304 angajați, ca urmare a necesarului acoperirii deficitului de personal în unele sectoare de activitate (conducători vehicule, casieri, controlori),


CONFORM CU ORIGINALUL


entre de emitere și reîneărcare cârduri,

'centre de reîneărcare cârduri automate de vânzare prin rețeaua BCR 6 automate de vânzare titluri de călătorie


5 sectoare control + CC S2

plata prin e-commerce

plata prin SMS (in perioada 01.01-30.04.2017 și 01.06-21.12.2017)


în funcție de tipurile de titluri de călătorie comercializate, în anul 2017 situația comparativa cu anul 2016 este ilustrată mai jos. Cererea de abonamente lunare a scăzut cu 3,07%, de la 2.429.328 abonamente în anul 2016, la 2.354.736 abonamente în anul 2017.Activitatea de verificare a modului în care se realizează plata taxei de călătorie pe mijloacele de transport in comun ce aparțin regiei, precum și constatarea și sancționarea abaterilor săvârșite de călători în mijloacele de transport în comun ce aparțin regiei se desfășoară prin intermediul Serviciului Control.

în anul 2017:

*    90.755 persoane au achitat pe loc suprataxa de călătorie,

31.027 pe rsoane au fost sancționa te cu proces - verbal;

- s-au transmis prin poștă către contravenlenți 10.195 procese-verbale;

~ au fost expediate către Direcțiile/Serviciile de Impozite și Taxe Locale din Municipiul București și provincie, spre executare silită, 25.062 procese-verbale și au fost returnate 4.220, nefiind îndeplinită condiția de comunicare.în contextul modernizării Sistemului de Taxare al METROREX 5.A s-a realizat integrarea celor două sisteme de taxare. Astfel, în baza HCGMB nr. 606/04.12,2017 referitoare la aprobarea titlurilor de călătorie comune pe mijloacete de transport ale RATB și SC. METROREX 5A, in data de 07.12.2017, între RATB și METROREX au fost încheiate:

contractul de comodat pentru acordarea, sub formajJerințjyuTțiUtj^a 50 de validatoare tip VBR 500 în scopul utilizării acestora în stațiile de metrou, pențrîrfrSidarea ti(lurjîci\de transport încasate pe cârduri contactless;    ,/

: tfeTrgnspprt în Myni^piui-iiucurești, ce va putea fi folosit


contract în scopul implementării biletului unic i pentru a circula cu mijlocele de transport în cornic ȘA în beneficiul cetățenilor.

Situația încasărilor aferente anului 2017 poate fi sintetizată în cele ce urmează,

RATB

Titluri, LEI

Cârduri, LEI

Total, LEI

Pondere

Vânzări 2017

175.392.986

2.838.747

178.231.733

din care preorășenești

13.584.000

13584.000

7.6%


.cdpefâ 69,5-1% dînUptalfll etistUrȘoh    _    W

rectFdiri'titluri de călă torie a cooer^.20j^6 % cffh total iii ;cost u ijjor. ._____

Derularea programului de reparații a parcului circulant în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport

Programul de reparații a materialului rulant ce constituie o componentă majoră a activității de exploatare se dimensionează anual ținând cont de factori determinant! ca:

a.    Programul de transport

b.    Durata de serviciu (uzură) îndelungată

c.    Condițiile de exploatare

d.    Fiabilitatea echipamentelor

Pentru asigurarea programului de transport stabilit, Planul de reparații anual este întocmit în colaborare cu Divizia Reparații Mijloace de Transport, în funcție de capacitatea de producție a acesteia și a normativelor de reparații.

Programul de mentenanță a parcului de vehicule realizat în depouri

Programul de mentenanță a parcului de vehicule în cadrul depourilor se realizează In concordanță cu procesele tehnologice de întreținere aprobate pentru fiecare tip de vehicul cu tracțiune electrică în parte.

în cadrul activității Diviziei Transport Elea^^ea structură integrată în cadrul Direcției Transport și Mentenanță, activitatea principală o constituie exploatarea și întreținerea parcului de vehicule cu tracțiune


electrică (tramvaie și troleibuze) siguranței circulației și


ie și troleibuze) cu scc dreâlîzații programului de transport aprobat în condiții de asigurare a

ției ș! a condițiilor optime deconfort a publicului călător din Municipiul București.

, / o    - z \ \ i


ivitățile de întreținere ți reparații ale tramvaielor au loc în unitățile de exploatare: Divizia Reparații Mijloace

da Reparații Mijloace de Transport are printre atribuții ți întreținerea, repararea, recondiționarea, 'icarea ți modernizarea de vehicule pentru transportul public. Câteva din dotările de baza ale uzinei sunt:

hale pentru montaj general boghiuri ți vagoane de tramvai, dotate cu poduri rulante ți canale de lucru;

1. Servicii de reparații:

Fabricarea de vagoane pentru tramvaie V3A ți tramvaie utilitare (pentru deszăpezire ți transport


tehnologic);

•    Modernizarea vechilor vagoane de tramvai V3A (cu transformare în vagon cu performanțe superioare vagoanelor V3A) ți Tatra T4R (cu transformare in V2S-T, V2A-T, BUCUR 1 care au performanțe superioare vagoanelor T4R, preț de cost redus ți design actual);

Fabricarea de vagoane de tramvai V3A cu acționare cu chopper;

-    Fabricarea de vagoane de tramvai V3A cu acționare cu invertoare și motoare de curent alternativ;

-    Fabricarea de vagoane BUCUR LF cu podea coborâta 60% și acționare cu chopper;

Fabricarea de vagoane BUCUR LF cu podea coborâta 60% ți acționare cu invertoare ți motoare de curent alternativ;

Reparații capitale cu recarosare; tramvaie V3A, T4R;

Reparații boghiuri de tramvai, motoare de tracțiune tramvai, reductoare;

-    Lucrări de tapițerie, tâmplarie, amenajări.

2.    Secția Vopsltorie:

-    Secția de vopsftorle din cadrul URAC dispune de dotări moderne pentru vopsirea caroseriilor auto (autobuze, troleibuze) ți tramvaie;

-    Sistemul de vopsire utilizat răspunde celor mai înalte cerințe de calitate existente la ora actuală;

-    Cabina de vopsire ■ uscare BLOWTHERM tip TURBO INDUSTRIAL permite vopsirea oricăror caroserii in condiții de calitate deosebită, cu gabarit maxim: L = 16m, Iw 4,7m, h s 4,5m;

•    Secția de vopsitorie dispune ți de o instalație de vopsire în câmp electrostatic de fabricație elvețiană (GEMĂ) pentru vopsirea pieselor mici care se înscriu în următoarele dimensiuni de gabarit: L= 3m, I = lm, h = l,5m;

Cabina de sablate uscată cu alice din oțel în care se executa pregătirea anticoroziva ți tratamentele premergătoare în vederea obținerii unor suprafețe superioare calitativ pentru sistemul de acoperire (vopsire) ce urmează a fi aplicat.

3.    Secția Turnătorie, Forjare, 5udurâ, Tratament termic, prelucrări:

-    Confecții de repere ți subansambluri din semifabricate turnate sau forjate;

Piese deformate plastic la cald (forjate): la liber cu greutăți de până la 30 kg ți în matriță cu greutăți până ta 12 kg.;

Recondiționarea de piese uzate prin metalizare și sudură; ...

-    Operațiuni de zincare;    \


Reparații ți întreținere utilaji


39Reparații mașini unelte, tinichigerie, cricuri mecanice și hidraulice, instalații de ventilație;

Reparații de motoare electrice asincrone cu putere de 0-50 Kw, transformatoare de sudură, generatoâ de sudură, cuptoare de încălzire pentru forjă și cuptoare - tratamente termice;

Confecții și reparații piese de schimb, 5.D.V.- uri si matrițe.

Programul de întreținere și mentenanță a parcului de vehicule în cadrul depourilor se realizează în concordanță cu procesele tehnologice de întreținere aprobate pentru fiecare tip de vehicul cu tracțiune electrică în parte. Programul de mentenanță a vehiculelor de transport electric cuprinde operații de verificări și întreținere tehnică preventiva după cum urmează:

în cadrul depourilor se efectuează următoarele activități:

1.    Control și întreținere zilnică (CIZ)

Se execută zilnic cu ocazia retragerii vehiculelor în depou șî constă în operații de verificare și probe executate la elementele care asigură siguranța în circulație a vehiculului in scopul garantării stării de bună funcționare. în principal este verificată funcționarea prizelor de curent, a sistemelor de frânare, a sistemului de rulare și direcție (la troleibuze), a sistemelor de semnalizare optică și acustică și funcționarea ușilor.

2.    Control periodic (CP)

Se execută la un rulaj de 1250 km pentru tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se execută la 1500 km). Include operațiile cuprinse in CIZ plus verificări ale agregatului de comandă la tramvaie (controlerul), ale grupului motor-compresor (la troleibuze) și diferitor elemente ale caroseriei.

3.    Revizia tehnică de gradul 1 (RT1)

Se execută la un rulaj de 5000 km pentru toate tipurile de tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se executa ta un rulaj de 3000 km și a troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută ia un rulaj de 30.000 km). Constă în lucrări de verificare, reglare, strângere și ungere ale agregatelor, ansamblurilor și subansamblurilor vehiculelor cu scopul menținerii unei star] tehnice corespunzătoare și a prevenirii unor defecțiuni tehnice ale unor echipamente cu o fiabilitate mai redusă.

4.    Revizia tehnică de gradul 2 (RT2)

Se execută la un rulaj de 20.000 km pentru toate tipurile de tramvaie și troleibuze (cu excepția tramvaielor T4R la care se execută ia un rulaj de 12.000 km și a troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută la un rulaj de 60.000 km). Pe lângă operațiile prevăzute la RT1, cuprinde o serie de operații cu un grad sporit de dificultate. La tramvaie se execută cu scoaterea boghiurilor de sub caroserie.

5.    Revizia tehnică de gradul 3 (RT3)

Se execută numai la tramvaie, anual, la un rulaj de 60.000 km. Pe lângă operațiile prevăzute în RT2 cuprinde suplimentar: executarea măsurătorilor de rezistență de izolație, probe pentru verificarea eficacității sistemelor de frânare în prezența SMC, rotirea prinderii rulmenților de articulație (crapodina) la boghiurile purtătoare.

6. Programul de igienizare șt dezinfecție a vehiculelor are ca scop asigurarea unei stări de curățenie și igienă corespunzătoare a vehiculelor și cuprinde următoarele programe de igienizare:

r-":    .-4

Programul de igienizare SI

Se execută zilnic cu ocazia retragerii vehiculelor de transport călători în depou (inclusiv cu ocazia ramforsărilor). Procesul tehnologic cuprinde: maturarea umedă a salonului de pasageri și a treptelor scărilor, spălarea treptelor scărilor, ștergerea prafului de pe scaune, pervaze, ferestre, dulapuri de aparataj, dezinfectarea barelor de susținere și a mânereiocde la scaune cu soluție dezinfectantâ.

Programul de Igienizare S2    A ---- 'V

Se execută la aproximativ 15 zile Ide douaori pe lună). Procesul tehnologic cuprinde pe lângă operațiile prevăzute cu ocazia SI următoarele operații: spălarea boghiurilor/jantelor cu jet de apa sub presiune, degresarea și spălarea cu apă șl soluții de igienizare a părților laterale, a bordurilor acoperișului, a părților

frontale (față/spate), ștergerea geamurilor laterale, spălarea la interior a caroseriei, indusiv a podelei, plafonului, geamurilor și dispersoarelor de la corpurile de iluminat, și a postului de conducere.

Programul de igienizare 53

Se execută de regulă la o perioadă de 3 zile, la retragerea vehiculelor în depou sau la o perioada mai mică la dispoziția conducerii unității atunci când condițiile de mediu o impun. Procesul tehnologic presupune: spălarea cu apa și soluții de igienizare a părților laterale ale vehiculului, a bordurilor acoperișului, a părților frontale urmată de ștergerea geamurilor laterale pe exterior.

Programul de Igienizare S4

Se execută de regula de 3 ori pe an, cu ocazia reviziilor RT2 și RT3 la toate tipurile de vehicule cu excepția troleibuzelor Astra Irisbus la care se execută cu ocazia RT1 și RT2 sau la comanda conducerii unității Tn situații speciale. Cuprinde toate operațiile executate cu ocazia 52 la care se adaugă dezinfectarea întregului salon de călători (scaune, bare, pereți laterali, pervaze, podea) și a cabinei manipulantulul șl neutralizarea înscrisurilor de graffiti.


Programul de mentenanțâ a parcului de vehicule cuprinde pe lângă reviziile planificate și lucrări de reparație accidentală (RCN-reparațiî curente neplanificate) estimate într-un procent cuprins între (20-30)% față de manopera cuprinsă în reviziile planificate.

Dimensionarea programului de reparații în relația cu Divizia Reparații Mijloace de Transport, cât și a programului de mentenanțâ realizat în depouri a fost făcută luându-se în considerare oferta de transport estimată pentru o perioadă de un an, comunicată de către Serviciul Programare la un parc circulant maxim de 286 tramvaie și 177 de troleibuze.

ALTE ACTIVITĂȚt PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORIti


Operatorul prestează pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători. Printre acestea se numără:


■ Servicii de alimentație publică (cantina)

•    Complex sportiv

•    Centru de sănătate

•    Casa de odihnă Predeal

•    Inspecție tehnică periodică

•    Școala auto, etc.


Tipurile de servicii prestate pentru terți șt prețurile acestor servicii se aprobă de către Consiliul de Administrație al STB.

Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor contractului de servicii publice și a prevederilor legale în vigoare.

Activitățile prestate de Operator se găsesc disponibile pe piața concurențială, oferta fiind diversă și variată pentru acest tip de servicii. Operatorul nu realizează venituri semnificative din aceste activități, fiind situate sub 10% din total cifră de afaceri. Prin cantitatea serviciilor oferite, STB nu este în poziția de a distorsiona aceste piețe.

Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.


CAPITOLUL VI - Controlul exercitat de către Autoritatea Contractantă asupra a

Conform Actului Constitutiv al Societății de Transport București STB 5A aprobat prin HCGMB nr 55/ 22-02.2018, acesta este înființată ca societate comercială ce funcționează conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu acționari Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99, 9% și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov 0,1 %. Atât Municipiul București cât șl Județul Ilfov sunt membre ale ADTPBI.

Astfel, în temeiul art. 28 2 (1}, teza l din Legea nr. 51/2006, potrivit căruia „{2*1} Autoritățile deliberative ale unîtățilr administrativ-teritoriaie sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:(la 26-11-2016, sintagma: asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice a fost înlocuită de Articolul XV LEGEA nr. 225 din 17 noiembrie 2016, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016 )a) unitățile administrativ-teritoriaie membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acțfonari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe; prezența în acționariatui ADTPBI și al 5TB a UAT București și Consiliului Județean Ilfov demonstrează dar influența dominantă și controlul direct impus de textul de lege mal sus menționat.

in aceasta situație, prezenta asociaților UAT București și Consiliului Județean Ilfov ca membri fondatori ai ADTPBI conferă acesteia din urma, un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional STB/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

Faptul ca prin regulamente si reglementari de natura contractuala st factuala, ADTPBI poate impune Operatorului 5TB, eficientizarea si modernizarea transportului public de calatori , consideram ca dispozițiile art. 28 din Legea nr. 51/2006 sunt îndeplinite si permit atribuirea directa a contractului de delegare gestiune.


Organe de conducere ale STB SA

Potrivit Art. 64’{1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată - numărul reprezentanților statului sau al unității administrativ-teritoriaie in adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este constituită integral din reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București și Consiliului Județean Ilfov, asigurînd controlul integral al Consiliilor Locale ale celor doua Unități Teritorial Administrative în Adunarea Generală a STB Acționarii exercita dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care Ie posedă.

Conform statutului, Adunarea Generală este organul de conducere al societății care decide asupra activității acestuia și asigură politica economic și comercială, atribuțiile acesteia includ, printre altele:

a)    solicită revizuirea și aprobâ.-plamttdgadministrare al administratorilor societății;

b)    numește și revocă membri*^orfsiîiăiui de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de

Administrație va fi făcută dip-ln    ne propusă de acționari, în baza legislației în vigoare;

c)    aprobă bugetul de venitun^șrcbeltuieli șUhptărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de

CONFORM CU ORIGINALUL


hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor,-

analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relații cu dienții;

hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

în cadrul Adunării Generale Extraordinare, pe lingă atribuțiile principale prevăzute, acționarii vor hotăra asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății,

Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,conform statutului, Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, un președinte și 6 membri, ce își desfășoară puterile împreună, în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii

CAPITOLUL VII - OPORTUNITATEA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE CĂTRE OPERATORII REGIONALI

Prevederi legislative

Serviciile de transport public pe teritoriile UAT-urilor membre ale ADTPBI se pot realiza fie prin gestiune directă Fie prin gestiune delegată, în condițiile menționate în Secțiunile fi și III din Legea serviciilor comunitare de utilității publice nr.Sl/2OO6 actualizată si in conformitate cu Regulamentul (CE) nr, 1370/2007 ai Parlamentului European și ai Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADTPBI, în numele unităților admlnlstratlv-terltariale membre, îș/ asumă șl exercită nemijlocit toate competențele șl responsabilitățile ce le revin acestora potrivit legii cu privire la furnlzarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea șl exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, conform cu mandatele date de acestea.

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 acuallzată, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 iit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi;

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ - teritoriale respective;Asociațiile de dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, in baza ma primit pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ’ multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

a.    Unitățile admlnistratîv-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, exercită un control direct și o Influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional în legătură cu serviciul fumizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b.    operatorul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizânl/prestări, serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c. capitalul social al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ate asociației, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional este exclusă,

în cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului,

Operatorii care îșt desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la art, 28 alin, (2) lit. bj din Legea 51/2006 actualizată, se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora,

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menționați ia art,2, lit,g) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 actualizată care pot fi:

a.    societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

b.    societăți reglementate de legea nr. 31/1390, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Operatorii care își desfășoară activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizează serviciile de transport public local de călători în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se desfășoară conform Legii nr, 98/2016 privind achizițiile publice sau Legii nr,100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii,

Societățile reglementate de Legea nr.31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social Integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ- teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile^âfE^Jl-jiin Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.36 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile d^ Iwriiri ori concesiunile de servicii, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor poateTÎTăxcepîată de la procedura licitației publice în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:    7

autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice in cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;


eK.j1 mai mult de 80% din activitățile persoanei Juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii * •# sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

CONFORM CU ORIGINALUL


nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, in conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

Prin urmare, având în vedere stategia de dezvoltare a servitului de transport integrat pe teritoriul ADTPBI, legislația în domeniul serviciilor de utilitate publică, legislația privind achizițiile publice, operatorii regionali se încadrează ia condițiile impuse pentru atribuirea prin excepție, se propune:

Aplicarea modalității de gestiune constând în gestiunea delegată a serviciilor de transport public,cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art.36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii către operatorii regionali de transport dețnuți de două unități administrativ teritoriale membre ale ADTPBI.

b. Aplicarea modalității de gestiune constând in gestiunea delegată a serviciilor de transport public prin procedură competitivă către operatorii care nu se încadrează în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art.36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza serviciul de transport public local de călători, inclusiv dreptul șt obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Contractul de de delegare a gestiunii se încheie în baza legislației specifice cu privire ta serviciul de transport public local de călători, șt anume:

-    Regulamentul C.E. nr.1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

-    Legislația națională cu privire la transportul public local de călători.

-    Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice

Riscurile aferente operării sunt preluate de către fiecare operator regional, pentru servicii ce fac obiectul contractelor de delegare.

Justificarea din punct de vedere economic, financiar, social șl de mediu care justifică delegarea

Lipsa de integrare între diferitele rețete poate fi IderitifiȘtăprinx^specte privind infrastructura stațiilor și a vecinătăților, structura tarifară diferită, lipsa informațiilor pent/u "'pasageri și segregarea serviciilor intre București și Județul Ilfov. Un sistem comun de taxareXfoS^slHțiit îi/tre serviciile metroului și RATB (tramvai, leibuz și autobuz) în anul 2013, a fost întrerupt djfi nriti în âriul,2pi£$^reluat in 2017. Pasagerii sunt obligați asca transferuri pentru fiecare călătorie, în cazul în care nu fplc


Autoritatea administrației publice locale are dreptul de a decide încredințarea serviciilor de transport pi local de călători unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar și organizatoric de a realiza obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii transportului public de persoane și modernizării infrastructurii în teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADTPBI

Un astfel de operator este operatorul regional intern Societatea de Transport Public București, care a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară, ca și îmbunătățirea continuă a prestației sale și posibilitățile de îmbunătățire a acesteia, în condiții financiare de multe ori dificile, prin:1.    Tradiție și experiența sa de aproape 100 de ani în executarea serviciului de transport public pe teritoriul municipiului București și zona limitrofă,

2.    Dotările cu tramvaie, troleibuze și autobuze, vehicule de Intervenție și mentenanțâ a infrastructurii și vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare;

3.    Dotările pentru mentenanțâ și reparații deținute;

4.    Resursa umană și managerială existentă a societății și preocuparea pentru îmbunătățirea performanțelor acestora;

5.    Comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii și atutoritățile locale, în vederea înțelegerii nevoitor comunităților și în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite și adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii și comportamentului de călătorie; realizarea introducerii de proceduri operaționale de lucru, preocuparea pentru monitorizarea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului;

6.    Preocuparea pentru adoptarea de măsuri în sensul îmbunătățirii eficienței activității proprii și preocupării pentru îmbunătățirea serviciului, pentru exploatarea optimă a capacității existente și modernizare a dotărilor;

7.    Preocuparea pentru respectarea legislației și reglementărilor tehnice, de autorizare, etc,

8.    Preocuparea pentru o bună relație cu autoritatea locală și celelalte instituții cu rol în asigurarea unui transport public sigur {Primăria Municipiului București, Primăriile localităților din Județul Ilfov, Poliția Rutieră, Agenția de Mediu, etc;|

9.    Preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;

10.    Preocuparea continuă pentru instruirea personalului privind aspecte precum siguranța circulației, eco-driving, relația cu călătorii, etc;

11.    Preocuparea pentru menținerea in activitatea companiei a unei forțe de muncă cu tradiție, cu grad de profesionalism ridicat;

12.    Preocuparea pentru informarea călătorilor: www,ratb.ro

13.    Preocuparea pentru un bun management financiar;

14.    Preocupare pentru controlul intern sistematic al eligibilității costurilor și veniturilor

Serviciile de transport public prestate de către operator s-au dovedit de-a lungul timpului peste nivelul de calitate și predictibilitate existent pe piața transportului de călători, fiind de asemenea fiscalizat 100%, aceste aspecte fiind recunoscute de către călătorii din zona ADTPBI, Serviciul de transport al STB este solicitat de către autoritățile local și de către călătorii din Județul Ilfov.

Accesul la servicii predictibile și suficiente, sigure și de calitate de transport public de călători este o condiție esențială pentru creștere și dezvoltare a zonei și creștere a incluziunii sociale.

Din punct de vedere a reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră, a reducerii consumurilor și protecției mediului țn ansamblu, STB dovedește o preocupare continua, fiind partener în numeroase proiecte cu fonduri europene destinate cercetării și Implementării de soluții de optimizare a serviciului oferit, reducere a consumurilor, creștere a siguranței, implementării de soluții care să conduci la reducerea CO2 și protecției mediului.

K O

Toate acestea atuuri asigură premizeleTehnice și de management pentru justificarea atribuirii serviciului către operatorul regional STB.

i ' 3-'    \    I

'    7- _X \ z I

1 _.    ■ ■Ol’- r* î-* i    ii

Justificare de ordin economic

?e S^CA

/o'/1'    operatorul ST asigură necesarul de parc de vehicule pentru îndeplinirea cerințelor din programul de

transport, la condițiile de tehnice, calitate ți siguranță impuse

operatorul asigură spații ți dotări tehnice pentru asigurarea mentenanței, reparațiilor, pentru garare ți desfâțurarea tuturor activităților suport pentru transportul public ce face obiectul contractului operatorul asigură respectarea reglementărilor în vigoare privind exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii proprii ți concesionate, a parcului de vehicule, privind siguranța rutiera, siguranța călătorilor ți a conducătorilor vehiculelor

operatorul asigură activitatea de dispecerizare ți dotările speciale pentru urmărirea ți coordonarea în trafic a vehiculelor pentru toate cele trei moduri de transport, pe întreaga arie teritorială a ADTPBI operatorul realizează investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului

operatorul respectă toate cerințele legale privind operarea ți desfășurarea activității de transport public

operatorul asigură activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie pentru toți operatorii operatorul asigură buna întreținere a bunurilor concesionate

operatorul asigură personal calificat în număr necesar pentru desfâțurarea tuturor activităților necesare pentru transportul public

10.    operatorul asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, desemnarea , pregătirea profesională, examinarea medicală, ți psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației

11.    operatorul asigură respectarea indicatorilor de perfomanță al servicului stațiliți în contractul de delegare a gestiunii

12.    operatorul respectă Regulamentul serviciului ți Caietul de sarcini al servlcului

13.    operatorul asîgurărealizarea unul sistem de evidență al sesizărilor ți redamațiilor ți de rezolvare operativă a acestora

14 operatorul asigură un sistem de informare al călătorilor privind servicul de transport pubic, în stații, pe mijloacele de transport ți în mediul on line.

15.    operatorul realizează statistici privind accidentele

16.    operatorul asigură furnizarea de date ADTPBI ți accesul ta toate Informațiile în vederea optimizării planificării traseelor ți a verificării ți evaluării funcționării ți dezvoltării a servicului de transport

17- operatorul asigură analiza oportunității privind dotarea cu active pentru dezvoltarea proprie a servicului de transport ți creșterea eficienței servicului prestat.

Justificare de ordin financiar

1.    Sarcinile îndeplinite de 5TB sunt finanțate din capitalurile sale proprii

2.    UAT-urile membre ale ADTPBI vor furniza active | bunuri de retur) astfel încât aceasta să poată îndeplini Obligașțiile de servicu public asumate prin contractul de delegare

STB ține o contabilitate separată pentru activitățile șl serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din contract sau sunt asociate acestuia, precum ți pentru orice alte activități ți servicii care generează costuri ți venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile ți fiscale în vigoare,

5TB evidențiază costurile pe fiecare mod de transport, pe serviciu public și pe fiecare UAT, asigurând respectarea prevederilor Anexei la Regulamnetul 1370/2007.

STB aplica tarifele aprobate pentru toate gategoriile de călători

STB asigura respectarea prevederilor legale contabile ți fiscale în vigoare ți fiscaiizarea Integrală a serviciului

STB asigură, prin decizii ale Consiliului. dt&Administrațîje'ÎM AGA, implementarea de măsuri pentru creșterea eficienței/eficacitâțli. /    A

Opertaorul asigură calculul costulul/fcm pgcosturi asociate doar servicului de transport, evidențierea veniturilor pe fiecare categorie de căl§torț și calcul copensâril pentru fiecare UAT membru al ADTPBI


3.


8.9. Operatorul asigură alocarea compensației pentru fiecare UAT și operator

Motive de ordin social ți de mediu

Activitatea de transport pulic de persoane joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică și vibrațiile, poluarea aerului și a apei, aglomerări de trafic și accidente, generarea de deșeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele).

Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct și mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer și apă.

STB este implicat continuu în îmbunătățirea proceselor interne cu Impact asupra mediului prin:

•    Implementarea și respectarea prevederilor standandelor de mediu

•    Preocupare pentru îmbunătățirea proceselor pentru reducerea emisiilor

•    Preocupare pentru instruirea personalului pentru reducerea consumului la conducere

•    Respectarea programului de salubrizare exterioară a vehiculelor, etc

Prin implicarea directă a operatorului în realizarea mentenanței infrastructurii și realizarea de investiții și preocuparea pentru înnoirea parcului propriu, operatorul crează premizele pentru reducerea continuă a emisiilor de CO2 și particule, iar programele de modernizare a infrastructurii prin implementarea de măsuri de reducere a poluării fonice duc la creșterea conformutului locuitrilor și a calității vieții.

Efortul continuu și experiența dobîndita în timp a operatorului conferă acestuia un avantaj strategic în lupta administrațiilor locale cu poluarea. De altfel, STB este parte în comisiile de urbanism și circulație din cadrul Primăriei Municipiului București unde sunt monitorizate toate avizele cu impact asupra mediului șl funcționării servitului de transport public.

Justificarea urgentei aplicării măsurii de delegare a gestiunii.

In conformitate cu art. 5 alin 5 din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit caruia "....." caracterul urgent al

incredintarii directe a contractului de delegare gestiune este motivate de :

o Transformarea RATB in STB de urgenta conform deciziei Curții de Conturi care solicita încheierea unui contract de delegare gestiune pana la 30.09.2018, aspect ce ar face imposibila respectarea art 7 alin 2 din Regulamentul CE nr. 1370/2007 in sensul publicării unui anunț un JUE cu cel puțin un an inaintea atribuirii.

o Derularea transportului public de calatori in condiții optime si fluente, fara a exista riscul iminent a, unei perturbări a serviciului public, generat de transformarea operatorului din Regie în Societate comerciala, cu reglementari juridice diferite atat de natura comerciala, financiara, economica, soriata si nu in ultimul rând de natura concurentiala.

o Aportarea de către UAT București a celor 400 de autobuze, contractate deja la inceputul anului 2018, constituie un motiv de urgenta, avand in vedere ca dezvoltarea, eficientizarea si investițiile in serviciul de transport public de calatori ar reduce in mod semnificativ costurile operatorului si alinierea cat mai urgenta la standarele europene privind transportul public integrat de calatori.

o Lin alt motiv care justifica urgenta măsurii de atribuire directa este expirarea la 31.12.2018 a licențelor de transport a operatorilor privați, aspect ce ar putea înregistra impedimente semnificative in activitatea de transport public de calatori. Facem precizarea ca la acest moment licențele de transport pentru operatorii privați au fost emise de către ARR in 2008 si prelungite anual baza unor Ordonaritg=de-Gyvern.

o Atribuirea directa a serviîîUliii<catfe operatorul STB , in doua etape, justifica urgenta măsurii, deoarece ADTPBI este dțematsa âsîgure permanenta si continuitatea serviciului existent, intr-o prima etapa, urmata integrare transportului la nivel regional București - Ilfov, in cea de a 2 a etapa, urmând ca in cursul anului 2019,sa fie identificate majoritatea neajunsurilor derulate de part! in baza contractului, auditarea serviciului de transport si apoi reglementate si eficientizate inT'A


|g ADTPBI 1)contractul de atribuire a serviciului public ce se va încheia ca urmare a anunțului publicat in JUE la data de 19.01.2018.

'C0W°M CU ORIGINALUL


ndamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse igulate, pe fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de ubrifianți, a cheltuielilor de Tntreținere-reparațtl țl cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum ți « baza celorlalte elemente de cheltuieli necesare pentru serviciul de transport public local de persoane.

în cazul în care operatorul desfășoară și alte activități, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum ți cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporțional cu ponderea acestui element în total cheltuieli.

Aceste cheltuieli vor fi evidențiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Metodologia de alocare a costurilor indirecte ți administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Auditul anual tehnico-economic va face recomandări autorității contractante privind adoptarea unei metode de gestiune ți alocare a costurilor mat potrivită (după analizarea împreună cu operatorul privind posibilitatea aplicării ei), In vederea creșterii eficienței operatorului.

Operatorul poate desfășura șl alte activități de transport sau activități care au legătură cu serviciul de transport public local în următoarele condiții:

i.    Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

ii.    Activitățile respectă legislația respectivului domeniu de activitate,

iii    Activitățile respective îți acoperă în întregime costurile din veniturile colectate;

iv    Activitățile nu afectează în niciun fel prestarea serviciului de transport public local;

v. Activitățile respectă concurența.

Toate înregistrările contabile trebuie realizate în ața fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport ți a compensației pentru obligația de serviciu public ți condiția de la punctul iii pentru alte activități.

Operatorul va ține contabilitatea separată pentru activitățile ți serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum ți pentru alte activități ți servicii care generează costuri sau venituri indirecte și nu sunt asociate serviciului de transport, în funcție de legile contabile ți fiscale în vigoare.

Principiile privind evidența contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

a) Principiile privind conceptul costului total alocat, în care costul total aferent desfășurării unui anumit

tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel, costurile totale alocate ale obligației de serviciu publiea'operațorului trebuie să includă următoarele:

1) Costurile directe cu personalul, de amorțire, tfe i4surse^aterlale ți servicii efectuate de terți care au legătură cu Servldul de transport puhli£local, inclusW\serviciul datoriei societății, folosit exdusivpentru îndeplinirea Obligațielde serviciu public;

ii) O cotă proporțională din costurile indirecte, incluzând costurile tehnice ți administrative cu personalul, de capital ți resurse materiile.
Ca ți exemple de chel de alocare, defalcarea pe moduri șl pe activități TP/non TP a unor cheltuieli pentru i înregistrarea primară diferențiată nu este posibilă se poate face după următorul model:

•    Consumul comun de energie electrica pentru tracțiune tramvaie/troleibuze se defalcă direct proporțional cu energia electrică efectiv consumată (produsul dintre puterea Instalată medie, numărul mediu de vehicule în circulație ți timpul mediu de circulație).

•    Cheltuielile de exploatare (întreținere, amortismente, utilități) generate de elementele comune de infrastructură (substații electrice, depouri, etc) se repartizează pe moduri direct proporțional cu indicatorii de exploatare.

•    Cheltuielile administrative ți cele pentru servicli-suport (structura de conducere, contabilitate, personal, IT, etc), în funcție de numărul de personal ți proporțional cu indicatorii de exploatare.

•    Defalcarea cheltuielilor administrative țt a celor pentru servi cii-suport între activitățile eligibile și cele ne-eligibile pentru compensații, direct proporțional cu cifrele de afaceri ale celor două categorii de activități.

b)    Toate costurile legate de desfășurarea serviciilor din afara PSO vor fi alocate doar acelor servicii, precum și o cotă proporțională din costurile fixe comune ale operatorului, astfel încât nldo subvenție încrucișată sau supracompensare să nu fie produsă.

c)    Toate costurile șt veniturile provenind din și pentru activitățile comerciale de exploatare trebuie bazate pe rezultatele financiare oficiale ale operatorului.

Evidența contabilă se va organiza pe analitice distincte ale conturilor pe fiecare mod de transport ți pe alte activități.

Toate veniturile, costurile, tarifele ți prețurile vor fi calculate în RON, fără TVA, cu excepția cazurilor unde se specifică altfel.

Operatorul va utiliza Metoda ABC (Activity Based Costing) pentru gestiunea costurilor pe activități sau altă metodă agreată de către autoritatea contractantă.

Metoda ABC vizează, pe de o parte, calculul ți analiza costurilor, iar pe de cealaltă parte, constituie un instrument de măsură a performanțelor operatorului.

Raportare

înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie să conțină următoarele rapoarte specifice:

Bilanțul contabil ți anexele la acesta;

i.    Raportul de gestiune al administratorilor;

ii.    Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic; v. Raportul privind inventarierea patrimoniului;

v.    Raportul privind realizarea investițiilor prevăzute în anexele la contract;

vi.    Situația veniturilor;

vii.    Situația amortizării;

*1\ O

viii.    Situația costurilor directe ți indirecte;    \

ix.    Numărul angajaților ți cheltuiala de personal. , •.


vestiți! făcute de Operator în numele Autorității Contractante


jazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt în sarcina Autorității ractante ți cele în care beneficiază de asistență financiară nerambursabilâ din partea UE șl din surse IFI, tractul de delegare va fi adaptată în baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. ți în baza rdonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea ți utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea ți dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din

partea UE.

în cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractantă va fi responsabilă de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va ține o evidență distinctă a costurilor de investiții realizate ți se va asigura transferarea către Autoritatea Contractantă a valorii investițiilor puse în funcțiune ți recepționate pentru înregistrarea în evidența patrimoniului public ți preluării acestora de către Operator ca bunuri concesionate.

Analiza tehnlco-economlcă ți de eficiență a Costurilor de operare a servicului de transport public de călători

Pentru a analiza gradul de performanta generala al costurilor STB s-a realizat o analiza comparativa cu alti operatori pe moduri de transport;

1.    Operatorul CTP lași

Compania de Transport Public lăți SA (pe scurt, CTP lăți) este operatorul de transport public local ai orașului lași, având ca unic acționar municipalitatea ieșeană în această formă juridică începând din 1 octombrie 2016, preluând atribuțiile operatorului anterior (Regia Autonomă de Transport Public), operatorul deservește cu un total de aproximativ 300 de vehicule (tramvaie, autobuze și microbuze) o rețea de 29 de trasee (8 de tramvai ți 22 de autobuze șt microbuze) însumând cea 508 de kilometri. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către managementul companiei.

2.    Operatorul R.A.T. Craiova

Societatea cu răspundere limitata RAT Craiova. (pe scurt RAT) este un operator intern ce deservește Municipiul Craiova, acesta fiind.constotuit prin transformarea Regiei Autonomă de Transport Craiova . Aceasta a încheiat un contract conform Regulamentului 1370 in mai 2018 pentru 10 ani. RAT operează 3 trasee de tramvaie ți 17 de autobuze de diverse capacități. în prezent parcul auto cuprinde autobuze de tip BMC, IVECO ți Prestij (Mitsubishi) cu capacități de transport cuprinse intre 30 ți 70 locuri ți autobuze de tip MAN St, MAN IYON CITY, BREDAMENARINI6US, MERCEDES, UDM 112, SOLARIS cu capacități de transport de peste 100 locuri. Deasemenea deține 12 tramvaie.

3.    Un Operator regional dintr-o zona în dezvoltare, ce operează pe teritoriu metropolitan. Acest operator operează tramvaie, troleibuze, autobuze ți microbuze.

4.    Operatorul STP Alba lulia

Societatea de Transport Public STP este un operator cu capital integral privat, avand in prezent un contract de servicii publice Încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Alba lulia, prin atribuire competitiva. Contractul este atribuit in anul 2012 pentru transport in zona metropolitană Alba lulia si se incheie in anu) 2018. Datele ne-au fost puse la dispoziție de către marțage^eri^ol cqmpaniei.

Sistemul de transport metropolitan este în prezent funcțional și este,'primul implementat în România. STP este singura companie din România care utilizează sisteme de validare bazat pe poziția GPS a clientului în raport cu zonete tarifare.Vi


:le ce urmează se prezintă o analiză comparativă pe date generale ale unor operatori din România:


STB*

operator regional


operator rug ionel


CTPIAȘI" operator intern


Indicator


Microbuze


L a1.110.


igjfftea traseeldi, regional'


cmedKTcIrculant


10,066.05


^939liî'


140,00


peile.20


5,012.45


12.28


urbani/

7,75'

rîplpnaii


sursaiplan de transport 2016 și operator


sursaidate furnizate de operator


Tramugi


L 0.00[,„    0.00

_ 120, . 10


255.40


sursa: date furnizate de operator


HAT CHAIOVA" operelor iniern


XXX"

operator regional


STP Alba lulia” operator privat


SWK Klagonfurt**' operat munîcip


Troleibuze


L Autobuze t


Troleibuze


62.00


3,532.00


5 Autobuze' j Microbuze


L.. 288.45


t na


L..1T, 176.00


njv’Burea: studiu de oportunitate aprobai 2016

v,prImariecrBiova.ro/pozeartIcote/irserfiles/file s/Bfflder1(1193).pdf*


sursa: date furnizate de operator


sursa: autoritatea contractanta


sursa: date furnizate de operatorDatele care au stat la baza analizei sunt insuficiente pentru o analiză de detaliu dar se pot extrage câteva onduzii privind poziționare operatorului 5TP pe piața. Este de menționat în primul rind:

STB este cel mai mare operator din România, neavând operator similar ca mărime ți complexitate pe teritoriul național Iar date privind operatorii similari din Europa nu există disponibile la nivelul anilor de comparație. Datele unui operator de mărime medie din Austria au putut fi accesate.

Costul pe km aferent fiecărui mod reflecta o serie de factori specifici socio-economici locali, de organizare a operatorului ți bineînțeles vechimea parcului cu influență directă asupra costurilor cu amortizarea ți întreținerea. în plus elemente precum nivelul redevenței bunurilor concesionate ți costurile cu mentenanța infrastructurii concesionate implică o structură de costuri diferită.

Costurile pentru transportul cu autobuzul sunt în marja de cost practicată de alți operatori pe piață, chiar ți analizând un operator privat ce a avut contractul atribuit prin competiție (Alba lulia).

Diferentele de cost lei/km la tramvai în București față de celelalte orațe din Romania sunt semnificative dar date de situația concretă de ia Bucurețti

> 15% din cost o reprezintă întreținerea căii de rulare ți a rețelei de contact

In București infrastructura pentru tramvaie cuprinde:

lungimea stradala a caii de rulare -141 km cale dubla (2S2 km cate simpla};

33 substatii care alimentează sistemul energetic propriu de tracțiune electrica al RATB; rețea de cabluri subterane de 0,8 kv - 343,4 km - pentru alimentarea rețelei de contact;

15.677 staipi susținere rețea;

*    865 macazuri;

1127 piese de cale;

mobilier stradal - 451 refugii pietonate.

Suprafața mare a infrastructurii ți starea precară a aproximativ 30% din Infrastructură implica costuri mult mai mari privind mentenanța ți reparațiile;

> Oin totalul celor 141 km cale dublă, 70% linie cale rulare este modernizată, restul 30% cale rulare are uzură accentuată care, datorită nr. mare de rupturi de șină, implică costuri ridicate de intervenții și pierderi mari de energie electrică (curenți de dispersie care se propagă în sol ți produc electrocorozlunea instalațiilor metalice îngropate).


> 7 % reparații de volum vagoane- folosirea de către RATB cu preponderență a vagoanelor de mare capacitate din gama 27 metri (cu 2 articulații) care determină un consum de energie sporit datorită sarcinii utile transportate mai mari, respectiv cheltuieli cu mentenanța si reparațiile mai mari impuse de lungimea mai mare a vagoanelor, implicit nr dublu de boghiuri (4 bucăți) si de articulațiile acestora;

> Traficul aglomerat din municipiul Bucurețti, datorită tramei stradale, determină crețterea costului lei/km datorită:

deblocărilor de țină (reprezintă 4,75% din cost)

viteza medie mică de circulație de 12,9 km/s Impjjcă costuri de energie crescute, deoarece instalația vehiculului este mai mult timp sub tenșWne$siftijînregistrate un număr mare de porniri/ opriri cu un consum mai mare de energie;

are loc o uzura mare a materialului rula:
^mhlficativ de timpii nelucrători (staționare în


CAPITOLUL VIII - ELEMENTELE CONTRACTULUI DlAria teritorială

Teritoriul administrativ al UAT-urilor membre ADTPBl.

Obligația de serviciu public de transport

Obligația de serviciu public este constituită din:

î. aplicarea tarifelor de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă

ii. furnizarea de servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legate, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliului județean Ilfov ;l ale Consiliilor Locale ale UAT membre ale ADTPBl;

HI. prestarea serviciului de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;

iv.    prestarea serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți în Contract;

v.    respectarea standardelor și cerințelor de siguranță și securitate prevăzute în Contract și în legislația națională;

vi prestarea serviciului de transport public local cu vehiculele prevăzute Contract.

Natura și întinderea drepturilor exclusive acordate operatorului STB

I. Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;

ii.    Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute in Contract;

iii.    Va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local pe traseele licențiate cu acest drept și drept neexdusiv pe traseele licențiate cu acest drept, conform Anexei 18 din contract-Drepturi acordate prin contractul de desfășurare a Serviciul de transport public local pe trasee;

iv.    Va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în Contract, pentru toți operatorii;

v.    Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii concesionate și mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public local

Operatorii Interni • SC GENERAL PUBLIC SERV SA și SC Serviciul Transport Voluntari SRL, operator regional Chitită, flecare:

i.    Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute in Contract;

ii.    Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;ta încredințării obligației de prestare a serviciului de transport public Durata este limitată la 24 luni, fiind contracte în regim de urgență.

Posibilitatea de a subcantracta serviciile încredințate

Serviciile delegate nu se pot subcontracta.

Parametrii pe baza cărora seva calcula compensația

Valoarea redevenței pentru concesionarea serviciului ți pentru bunurile concesionate

în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, Operatorul plătește redevența proprietarului bunurilor, calculată anual prin aplicarea unui procent de 0,03 % asupra totalului valorii bunurilor concesionate. La data semnării contractului, redevența datorată Municipiului București de către STB este de 411.083 lei suma fixă/an reprezentând 0,03 % din valoarea bunurilor concesionate, egală cu 1.370.275.573 tei.

Kilometri efectivi

Kilometri efectivi reprezintă numărul de km realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Kilometri planificați reprezintă totalitatea kilometrilor necesar a fi efectuați conform programului de transport și programului de citrculație.

Costuri, modalități de alocare a costurilor și valoarea pentru anul 2018

C/km reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, . cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții}. Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă,

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor Financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.C unitar tramvaie 1201S = 18,22 lei/km C unitar troleibuze 12018 = 12,24 lei/ km C urban autobuze 12018 = 9,11 Iei/ km C regio autobuze /201B - 7,75 lei/ kmCreșterea indicelui prețurilor de consum cu peste 2 ^i^&hQbt&nba&ZGllJLr lai 2018 Majorarea numărului de km planificați cu păstrarea in circulație a parcului existent, fapt ce creșterea costurilor cu mentenanța vehiculelor

- Extinderea zonei deservite cu impact asupra numărului de km necesari pentru intrări/ieșiri

Evaluarea diferențiată a costurilor datorate și condițiilor de trafic din zona urbană și regională a condus la calculul a două elemente de cost, una pentru autobuze transport urban și cealaltă pentru autobuze ce operează în transportul regional.

Costul/km se va evalua prin audit tehnico economic, astfel încât se va asigura Includerea in calculul compensației a costurilor eligibile conform contactului de delegare și a prevederilor Regulamnetului 1370/2007.

- Venituri și modalități de alocare a veniturilorOperatorul poate realiza următoarele tipuri de venituri în cadrul contractului de delegare a gestiunii:

I. venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit, li. diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract,

iii.    venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau in vehicule, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc,), etc,

iv.    orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări șl valorificări de mijloace fixe, valorificare

- Profitul rezonabil și valoarea pentru anul 2018

Nivelul profitului rezonabil este de 3,57%, reprezentând rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018, Profitul va fi aplicat la total cheltuieli eligibile,

Profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al Operatorului,

La începutul fiecărui an calendaristic se desfășoară, prin grija AOTPBI, un audit tehnico-economic, care certifică și regularizează nivelul compensației acordate operatorului pentru anul anterior, stabilește costul/km pentru anul în curs, conform prevederilor Regulamentului nr,137O/2OO7 și legislației în vigoare. De asemenea, acest audit va prezenta măsuri de eficientizare a activității operatorului.

* Compensația

Compensația pentru serviciul delegat se calculează conform formulei:

Cheltuielile de exploatare eligibile* Profit rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public

Cheltuielile de exploatare eligibile se calculează conform formulei:■ Concluziile studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători

CONFORM CU ORIGINALUL


ezentul studiu de oportunitate a fundamentat necesitatea si oportunitatea gestiunii directe a serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si a Legii nr. 51/2006 actualizată, privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 28, alin.p1) lit. b), prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului către Operatorul Societatea de Transport București STB SA ce urmeaza a fi constituit din reorganizarea regiei RATB.

Operatorul Intern regional RATB este în proces de reorganizare și transformare din regie autonomă în societate comercială.

Reorganizarea RATB in Societate comerciala este necesara pentru:

• Aplicarea legislației naționale- Ordonanța de urgenta 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;

•    Aplicarea legislației europene si naționale privind incheierea de contracte de servicii publice / de delegare de gestiune; transparenta compensației;

•    Conditionalitate pentru investit)! finanțate prin programe europene / fonduri naționale; existența unui contract de servicii publice este obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de către autoritatea publică locală, in vederea realizării Investițiilor acesteia.

•    Derularea de proiecte de investit)! pentru modernizarea transportului public de calatori in regiunea București -ilfov;

■ Respectarea Deciziei nr,8/11.01.2018 a Curții de Conturi a României care prevede la pct 6-Reglementarea raporturilor juridice Intre RATB si Municipiul București prin incheierea unui contract de prestări servicii publice subvenționate de transport - termen 30.09.2018

Studiul propune urgentarea incheierti contractului de delegare a gestiunii avtnd in vedere traseele actuale

acoperite de RATB in București si in Județul Ilfov (166 de trasee din care 21 in județul Ilfov). Avind in vedere

procesul de transformare si necesitatea modernizării si eficientizarii costurilor se propune atribuirea

contractului in regim de urgenta pentru a se analiza in perioada acestui contract efectele tehnico economice

ale reorganizării

- O

5TB, la data transformării RATB in SC urmează a semna un Contract de delegare de gestiune prin atribuire

directă in regim de urgență în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 pe o perioadă de

maximum doi ani, în calitate de operator regional de transport cu Asociația de Dezvoltare Intercomunltarâ

pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), creată prin asocierea tuturor autoritatilor locale de pe

teritoriul regiunii București-Ilfov.

Acționarii STB sunt Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu o participare de

99,9% din capitalul social și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu o participare de 0,1%. STB va

îndeplini activitatea de operator regional.

Contractul de urgenta încheiat pe o durata de 2 ani, se va baza pe Programul interimar de transport public de calatori care acopera Municipiul București si parțial rute din Județul Ilfov (anexa 1), si a fost elaborat pe baza situației actuale de desfășurare a serviciului nu&fî^e ișjilaîbțL pina la implementarea Programului integrat de transport pentru regiunea BucureștiXtlfev, elaborat'pe/haza recomandărilor menționate In Planul de Mobilitate Urbana Durabila București —IlfovSocietatea de Transport București funcționează de peste 100 de ani, în diferite forme de organizare, Inlffsl2 '' -denumită Societatea Comunală pentru construcțlunea și exploatarea tramvaielor în București" (5.T.B.) societatea a fost înființată în anul 1909 prin lege. în anul 1936 obține exclusivitatea transportului cu tramvaie și autobuze pentru București, pe o suprafața de 31.000 hectare, inclusiv 12 comune suburbane pentru care asigura transportul.

în prezent, RATB/STB este cel mai mare operator de transport public din România, fiind capabil să se adapteze cerințelor actuale.

Având în vedere precizările menționate anterior, este oportun încheierea contractului de delegare de gestiune pentru transport public de călători prin curse regulate cu operatorul intern S.C. Societatea de Transport București STB SA, prin atribuire directa pe o perlada de maxim 2 ani, concluzie reieșita si din analizele efectuate In cadrul studiului de oportunitate.
Cuprins

1.    Introducere

2.    Programul de transport anual

2.1.    Programul de transport - TRAMVAIE -anual

-    Program normal

-    Program de vacanta

Program de circulație

-    Program normal

-    Program de vacanta

2.2.    Programul de transport - TROLEIBUZE - anual

-    Program normal

• Program de vacanta

Program de circulație

-    Program normal

-    Program de vacanta

2.3.


2.4.

2.5.


2.6.


Programul de transport - AUTOBUZE - anual - Linii URBANE

-    Program normal

-    Program de vacanta

Program de circulație

-    Program normal

-    Program de vacanta Programul de transport - Linii EXPRES Programul de transport TRASEE DE NOAPTE Programul de transpdțt^Tj^l’REORÂȘENEȘTI

o

I


Municipiul București esle capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație de aproximativ 2 mii. locuitori. Este împărțit în 6 sectoare și 27 de cartiere principale.

Programul de transport conține informații cu privire la traseele din Municipiul București si Județul Ilfov, denumirea acestora, lungimea traseelor, capetele de traseu și stațiile intermediare de îmbarcare/debarcare călători, numărul de mijloace de transport și capacitatea minimă de transport a acestora, precum și graficele de circulație cu orele de ptecare-sosire din capetele de traseu și din stațiile intermediare și intervalele de succedare a curselor;

Județul Ilfov cuprinde 40 unități leritorial-administrative:

•    ftorașețBragadiru,Buftea,Chitila, Mâgurele.Otopeni.Pantelirnon.Popeșli-Leordeniși Voluntari)

•    32comune (1 Decembrie,Afumați, Balotești, Berceni, Brâneșli, Cemica, Ctiiajna, Ciolpani, Ciorogârla,

Clinceni, Copăceni, Corbeanca,    Comelu.Dărâști-llfov.Dascăiu.Dobroești,Domnești,Dragomirești-

Vale,Găneasa,Glina,Grădiștea, Gruiu, Jilava, MoaraVlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrâchioaia, Snagov, ȘtefăneștiideJos,Tunari și Vidra).
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

Dintre conslringerile identificate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila București - Ilfov 2016-2030 se poate menționa lipsa unei abordări integrale a transportului local, existența suprapunerilor de trasee între operatori publici și privați, existența unor zone mari fără facilități de transport public, lipsa unui sistem de management al traficului si de e-ticketing integrat si performant, lipsa unor programe de investiții corespunzătoare .viabilitatea economică și financiară limitata pe întreaga durată de exploatare a rețelei, de la investiții, operațiuni, management la întreținere.

Viziunea planului de mobilitate este de a dezvolta:

Un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a

vieții.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează îndeplinirea viziunii de dezvoltare a mobilității, prin abordarea următoarelor obiective strategice

t. ACCESIBILITATE Asigură că toți cetățenii au opțiuni de transport, care le permit accesul ia destinații și servicii esențiale.

n.    SIGURANȚĂ Șl SECURITATE- îmbunătățirea siguranței și secuntâții in circulație;

ni. MEDIU - Reducerea poluani aerului și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

iv.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ- îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri,

v.    CALITATEA MEDIULUI URBAN- Contribuie la creșterea alraclivitățfi și calității mediului urban și ia proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

CENTRALIZATOR NUMĂR LINII DE TRANSPORT
* -

PROGRAM

NORMAI

.’iKm’l im ifieațL

7iitles3mWt3

1

Tramvaie

S91B5.60 km/zi

43367,10 km/zi

43367,10 km/zi

în toate zilele, în alară de vacanță vară elevi

Troleibuze

31077,30 km/zi

20897,30 km/zî

20991,20 km/zi

Autobuze

179783,90 km/zî

116107,20 km/zi

116351,80 km/zi

din care:

Trasee urbane*

163249,80 km/zi

105894,30 km/zi

106165,00 km/zi

Trasee regionale

11506,00 km/zi

5184,80 km/zi

S15B.70 km/zi

Trasee de noapte

5028,10 km/zi

5028,10 km/zî

5028,10 km/zi

Mphogram DE

^VACANȚĂ

Tramvaie

56177,70 km/zi

43367,10 km/zi

43367,10 km/zi

în toate zilele de vacanță vară elevi

Troleibuze

29140,00 km/zi

20897,30 km/zl

20991,20 km/zl

Autobuze

179426,10 km/zi

116107,20 km/zi

116351,80 km/zi

din care:

Trasee urbane

162892,00 km/zl

105894,30 km/zi

106165,00 km/zi

Trasee regionale

11506,00 km/zi

5184,80 km/zi

5158,70 km/zl

Trasee de noapte

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

5028,10 km/zl

iTotăl Km anual planificați

Tramvaie

19.609.937,3 km anual

Troleibuze

10.066.654,2 km anual

Autobuze

58.452.976,2 km anual

din care:

Trasee urbane*

53140316,9 km anual

Trasee regionale

3477402,8 km anual

Trasee de noapte

1835256,5 km anual

Total Km transport

88.129.567,7 km anual

* Indush Hula 361 -traseu funcțional in perioada 0! noiembrie - 30 aprilie

Marja de abatere de maxim 10% pe km totali pe fiecare categorie de Program - pentru cauze speciale si adaptate la cerere, justificate.
iC0NF0WCU0R®»LUL1


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

LINII TRAMVAI

Nr.

crt.

INDICATIV

LINIE

TRASEU

Nr.

KM.

CURSĂ

1

1

ROMPRIM

BD. BANU MANTA

26,60

2

7

CFR PROGRESUL

PIAȚA UNIRII

14,40

3

8

DEPOUL MILITARI

ZEȚARILOR

28,40

4

10

ROMPRIM

BD. BANU MANTA

26,60

5

11

ZEȚARILOR

CART. 16 FEBRUARIE

32,00

6

14

PIAȚA SF VINERI

FAUR POARTA 4

17,60

7

16

PIAȚA SF. VINERI

PLATFORMA INDUSTRIALĂ

16,80

8

19

COMPLEX RATB TITAN

ȘURA MARE

26,30

9

21

PIAȚA SF. VINERI

PASAJ COLENTINA

15,20

10

23

ZEȚARILOR

FAUR POARTA 4

27,80

11

24

CARTIER DĂMÂROAIA

VASILEPÂRVAN

16,80

12

25

CFR PROGRESUL

DEPOUL MILITARI

34,00

13

27

COMPLEX RATB TITAN

PIAȚA UNIRII

21,20

14

32

DEPOUL ALEXANDRIA

PIAȚA UNIRII

11,30

15

34

BD. BANU MANTA

ȘURA MARE

27,00

16

35

DEPOUL MILITARI

GARA BASARAB

22,00

17

36

REPUBLICA

PLATFORMA INDUSTRIALĂ

23,00

18

40

COMPLEX RATB TITAN

PIAȚA SF. VINERI

22,80

19

41

PIAȚA PRESEI LIBERE

GHENCEA

19,70

20

42

PIAȚA PRESEI LIBERE

GARA DE NORD

13,00

21

44

CART. 16 FEBRUARIE

VASILE PÂRVAN

14,20

22

45

MEZEȘ

GARA DE NORD

15,00

23

46

GARA DE NORD

REPUBLICA

24,00

24

47

PIAȚA UNIRII

GHENCEA

13,40

25

55

PIAȚA SF. VINERI

GRANITUL

14,20

26

56

PIAȚA SF. VINERI

REPUBLICA

13,60


LINII TROLEIBUZ

1-,

'. J

(INDICATIV

9||UMflUMIg|”1HH

TRĂSEI    ’

c^A

LINE

1

61

MAȘTER SA

PIAȚA ROSETTI

19.50

2

62

GARA DE NORD

GRUP ȘCOLAR AUTO

18,60

3

65

DRIDU

SFINȚII VOIEVOZI

13,20

4

66

SPITALUL FUNDENI

VASILE PÂRVAN

18,80

5

69

VALEA ARGEȘULUI

BAICULUI

26.40

6

70

BD. BASARABIEI

VASILE PÂRVAN

17.80

7

73

TURNU MĂGURELE

PIAȚA UNIRII

12.90

8

74

BD. ALEXANDRU OBREGIA

PIAȚA UNIRII

13,70

9

76

PIAȚA REȘIȚA

PIAȚA UNIRII

14.40

10

79

BD. BASARABIA

GARA DE NORD

19.40

11

85

GARA DE NORD

BAICULUI

15,20

12

86

ARENA NAȚIONALĂ

DRIDU

24.60

13

90

ARENA NAȚIONALĂ

VALEA AREGEȘULUI

27,20

14

91

DEPOUL ALEXANDRIA

PIAȚA ROSETTI

19,10

15

93

VALEA ARGEȘULUI

GARA DE NORD

15,60

16

96

DEPOUL ALEXANDRIA

GARA DE NORD

15,80
• Linii urbane


Nr.

crt

INDICATIV

LINIE

TRASEU

Nr.

KM.

CURSĂ

1

101

BUCUR OBOR

FAUR

17,00

2

102

BD. BASARABIA

GARA PROGRESUL

28,80

3

103

REPUBLICA

ISOVOLTA

8,30

4

104

CORA PANTELIMON

OPERA NAȚIONALĂ

23,50

5

105

VALEA OLTULUI

PIAȚA PRESEI

29,20

6

106

LUJERULUI

CARTIER ROȘU

8,40

7

112

CFR CONSTANȚA

COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM

29,20

8

116

PIAȚA SF. VINERI

GARA PROGRESUL

22,00

9

117

CARTIER CONFORT URBAN

PIAȚA SF. VINERI

15,20

10

122

PIAȚA 21 DECEMBRIE

COMPLEX CARTIER LATIN

23 80

11

123

GARA DE NORD

CETSUDVITAN

19,80

12

124

OPERA NAȚIONALĂ

ROMPRIM

21,40

13

125

VULCAN BERCENI

PECO SILFLORMOVE

20,60

14

126

PIAȚA ROMANĂ

GHENCEA

18,90

15

131

PIAȚA ROMANĂ

COMPLEX COMERCIAL BÂNEASA

17,20

16

133

GARA BASARAB

BD. TINERETULUI

20,00

17

135

CFR CONSTANȚA

CETSUDVITAN

26,50

18

136

CET VEST MILITARI

POD IZVOR

24,50

19

137

CARREFOUR MILITARI

PIAȚA 21 DECEMBRIE

30,30

20

138

CARTIER MILITARI

PIAȚA 21 DECEMBRIE

28,70

21

139

ZEȚARILOR

PIAȚA LEUL

14,80

22

141

ZEȚARILOR

VULCAN BERCENI

20,80

23

143

BUCUR OBOR

BAICULUI

10,10

24

149

COMPLEX COMERCIAL BÂNEASA

PIAȚA PRESEI

15,60

25

162

GIULEȘTI SÂRBI

GARA BASARAB

15,90

26

163

GIULEȘTI SÂRBI

VASILE PÂRVAN

20,70

27

16B

PIAȚA ROMANĂ

CARTIER CONSTANTIN BRÂNCUȘI

21,30

28

173

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

VALEA ARGEȘULUI

17,10

29

178

CARTIER MILITARI

/SALA PĂLAJULUI

28,30

30

182

GARA DE NORD

institutul Oncologic

25,40
31

185

GHENCEA

CIMITIRUL GHENCEA 3

9.20

32

202

CORA PANTELIMON

CORA PANTELIMON

6,90

33

205

LAROMET

GARA DE NORD

28,50

34

216

GARA PROGRESUL

ZEȚARILOR

11,50

35

220

PIAȚA RAHOVA

VULCAN BERCENI

22,00

36

221

GHENCEA

CET VEST MILITARI

14,20

37

222

COMPLEX CARTIER LATIN

GHENCEA

10,20

38

223

CETSUDVITAN

CARTIER REZ, SPLAIUL

22,40

39

226

PIAȚA ROMANĂ

DEPOUL ALEXANDRIA

19,60

40

227

DEPOUL ALEXANDRIA

CARTIER CONFORT URBAN

9,50

41

232

PLATFORMA COMERCIALĂ BERCENI

PIAȚA UNIRII

20,80

42

236

DIVERTILAND

SPITALUL UNIVERSITAR

25,10

43

243

CORA PANTELIMON

BD. LACUL TEI

13,30

44

246

COMLEXRATB TITAN

CORA PANTELIMON

15,10

45

253

SPITALUL FUNDENI

FAUR

18,20

46

261

PIAȚA PRESEI

COMPLEX COMERCIAL BÂNEASA

17,90

47

268

VALEA OLTULUI

PIAȚA 21 DECEMBRIE

18,60

48

282

GARA BASARAB

ȘOSEAUA FUNDENI

28,00

49

300

BD. NICOLAE BĂLCESCU

CLĂBUCET

11,90

50

301

PIAȚA ROMANĂ

JOLIE VILLE BĂNEASA

24.60

51

302

GHENCEA

CARTIER FORTUNA

15,50

52

303

DEPOUL ALEXANDRIA

PECINIȘCA

5,80

53

304

PIAȚA PRESEI

LAROMET

32,40

54

311

FAUR

PIAȚA ROSETTI

19,50

55

312

PIAȚA DE GROS

PIAȚA UNIRII

18,90

56

313

TURNU MĂGURELE

PIAȚA SF. VINERI

16,00

57

323

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ

ZEȚARILOR

12,40

58

327

ȘCOALA 141

ȘCOALA 127

3,30

59

330

FAUR

PIAȚA PRESEI

27,80

60

331

CARTIER DÂMĂROAIA

PIAȚA ROMANĂ

16,20

61

335

FAUR

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

33,80

62

336

COMPLEX COMERCIAL APUSULUI

PIAȚA ROSETTI

17,20

63

362

PIAȚA PRESEI

PARCUL CAROLI

29,30

64

368

PIAȚA ROMANĂ

VALEA OLTULUI

20,20

65

381

PIAȚA REȘIȚA    -

PIAȚA VICTORIEI

22,40

66

385

VALEA OLTULUI

PIAȚA SF. VINERI

19,10

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

67

601

SEMĂNĂTOAREA POARTA

PIAȚA ROSETTI

13,00

68

605

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

PIAȚA SF. VINERI

22,60

69

668

VALEA OLTULUI

POD COTROCENI

14,60

70

682

BAICULUI

ESCALEI

12,30

71

696

PROF. DR. RAINER

GARA BASARAB

7,50

72

697

MEZEȘ

CFR CENTURĂ

14,40

73

698

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ

PIAȚA VICTORIEI - LINIA VERDE

14,70

■    Linii expres

Nr.

crt

INDICATIV

LINEE

TRASEU

Nr,

KM.

CURSĂ

1

780

GARA BASARAB

AEROPORT HENRI COANDÂ

39,30

2

781

IFA MĂGURELE

GARA BASARAB

27,90

3

783

PIAȚA UNIRII 2

AEROPORT HENRI COANDĂ

40,00

4

361

PIAȚA PRESEI

PIAȚA UNIRII-BCT

15.10

Trasee de noapte

Nr.

cit

INDICATIV

LINIE

TRASEU

Nr.

KM.

CURSĂ

1

N101

PASAJ COLENTINA

FAUR

37,20

2

N102

PIAȚA UNIRII 2

GRANITUL

17,00

3

N103

COMPLEX RATB TITAN

ZEȚARILOR

45,20

4

N104

PIAȚA UNIRII 4

FAUR

16,60

5

N105

PIAȚA UNIRII 4

VULCAN BERCENI

22,50

6

N106

PIAȚA UNIRII 4

BD. ALEXANDRU OBREGIA

20,70

7

N107

PIAȚA UNIRII 4

CFR PROGRESUL

16,40

8

N108

PIAȚA UNIRII 2

PASAJ COLENTINA

24,00

9

N109

PIAȚA UNIRII 4

REPUBLICA

15,70

10

N110

PIAȚA UNIRII 2

CARTIER 16 FEBRUARIE

26,40

11

N111

PIAȚA UNIRII 4

COMPLEX RATB TITAN

20.80

12

N112

PIAȚA UNIRII 4

ZEȚARILOR^

26,80Hl. ,f"rA «NICa ,

JtJR^iLA


0t)o13

N113

COMPLEX RATB TITAN

BD. FICUSULUI

67,80

14

N114

PIAȚA UNIRII 2

DEPOUL ALEXANDRIA

12,40

15

N115

PIAȚA UNIRII 2

GRUP ȘCOLAR AUTO

23,00

16

N116

PIAȚA UNIRII 2

GRUP ȘCOLAR AUTO

31.90

17

N117

PIAȚA UNIRII 2

CFR CENTURĂ {ROND ODĂII)

27,90

18

N11B

MEZEȘ

COMPLEX COMERCIAL APUSULUI

59,30

19

N119

PIAȚA UNIRII 2

CFR CONSTANTA

18,90

20

N120

DEPOUL MILITARI

TURNU MĂGURELE

53,50

21

N121

PIAȚA UNIRII 2

ZEȚARILOR

20,20

22

N122

VALEA OLTULUI

ZEȚARILOR

41,40

23

N123

CFR CONSTANȚA

PASAJ OTOPENI

20,40

24

N124

DEPOUL ALEXANDRIA

BD. ALEXANDRU OBREGIA

43,60

25

N125

GRANITUL

CFR CONSTANȚA

33,45

26

NE7B3

AEROPORT HENRI COANDÂ

PIAȚA UNIRII 2

40,00


•    Linii preorășenești

Nr.

crt’i

flNDKATÎVj

TRASEU

K*

CURSĂ

1

400

REPUBLICA

DOBROESTI

5,10

2

402

ROMPRIM

PIAȚA SUDULUI-DANUBIANA

7,65

3

404

GRANITUL

PANTELIMON

4.65

4

406

LUJERULUI

CHIAJNA

8,30

5

408

GHENCEA

DOMNEȘTI

13,05

6

409

INSTITUTUL ONCOLOGIC

AFUMAȚI

12,40

7

414

ROMPRIM

PIAȚA SUDULUI -LEORDENI

9,20

8

418

PIAȚA SUDULUI

BERCENI

12,40

9

422

PIAȚA CLĂBUCET

PASAJ CFR CHITILA

8,45

10

425

CFR PROGRESUL

BUMBACARIA JILAVA

7,75

11

427

GHENCEA

PRUNI

15,00

12

428

GHENCEA

ȚEGHEȘ

16,30

13

438

DEPOUL ALEXANDRIA

BRAGADIRlT

7,35

14

439

DEPOUL ALEXANDRIA

CLINCENI

10,80


15

449

PIAȚA PRESEI LIBERE

OTOPEN1

12,85

16

453

DEP. ALEXANDRIA

VÂRTEJU

10,40

17

455

DEPOUL ALEXANDRIA

MĂGURELE

6,60

18

456

GHENCEA

CLINCENI

12,95

19

460

CARTIER DÂMĂROAIA

BUFTEA

14,60

20

461

CARTIER DÂMĂROAIA

MOGOȘOAIA

9.40

21

471

CFR PROGRESUL

1 DECEMBRIE

10,45


nAsociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov


Sinteza- Program integrat de transport public de calatori pentru regiunea București - Ilfov 2018


Sediul A.D.T.P.B.I, - Sector 1, București, Str, Arîstide Demetriade, nr.2, Et.3. camera 6

Birou de Reprezentare - COR Business Center București, sect3, Bd. Octavi office(ȘHpt>i.ro www.tpbi.ro

Goga nr.2, et.6, am.l, C1F 38474532


ADTPfif1.    Introducere

2.    Programul de transport anual

2.1.    Programul de transport - TRAMVAIE -anual

-    Program normal

-    Program de vacanta

Program de circulație

-    Program normal

-    Program de vacanta

2.2.    Programul de transport-TROLEIBUZE - anual

*    Program normal

-    Program de vacanta

Program de circulație

-    Program normal

-    Program de vacanta

2.3.    Programul de transport - AUTOBUZE - anual - Linii URBANE

-    Program normal

-    Program de vacanta

Program de circulație

-    Program normal

*    Program de vacanta

2.4.    Programul de transport - Linii EXPRES


2.5.    Programul de transport TRASEE DE NOAPTE

2.6.    Programul de transport - Linii REGIONALE/< * (f AbrpBi
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC

BUCUREȘT1-ILFOV

Programul integrat de transport public de calatori acopera Regiunea București - Ilfov, formată din Municipiul București și Județul Ilfov si a fost elaborat pe baza recomandărilor menționate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila București*- Ilfov2016-2030.

Zona de acoperire a transportului public de calatori are o suprafață totală de 1.821 km’, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București, iar 66,9% reprezintă teritoriul administrativ al Județul Ilfov.

Municipiul București este capitala țârii și cel mai mare oraș din România, cu o populație de aproximativ 2 mii. locuitori. Este împărțit în 6 sectoare și 27 de cartiere principale.

Programul de transport conține informații cu privire fa traseele din Municipiul București si Judelui Ilfov, denumirea acestora, lungimea traseelor, capelele de traseu și stațiile intermediare de imbarcare/debarcare călători, numărul de mijloace de transport șt capacitatea minimă de transport a acestora, precum și graficele de circulație cu orele de plecare-sosire din capetele de traseu și din stațiile intermediare și intervalele de succedare a curselor,

Județul Ilfov cuprinde 40 unități teriloriai-administralive:

•    8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitiia, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordent și Voluntari)

•    32 comune (1 Decembrie, Afumați, Balolești, Berceni, Brănești, Cemica, Chiajna. Ciolpani, Ciorogăria, Clirtceni, Copăceni, Corbeanca, Cometu, Dărășli-llfov, Dascătu, Dobroeșli. Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava. Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Tunari și Vidra).Dintre constringerile identificate in Planul de Mobilitate Urbana Durabila București - Ilfov 2016-2030 se poate menționa lipsa unei abordări integrate a transportului local, existența suprapunerilor de trasee între operatori publici și privați, existenta unor zone mari fără facilități de transport public, lipsa unui sistem de management al traficului si de e-tickeling integratei performant, lipsa unor programe de investiții corespunzătoare, viabilitatea economică și financiară limitata pe întreaga durată de exploatare a rețelei, de la investiții, operațiuni, management la întreținere

Viziunea planului de mobilitate este de a dezvolta:

Un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a

vieții.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează îndeplinirea viziunii de dezvoltare a mobilității, prin abordarea următoarelor obiective strategice.

i.    ACCESIBILITATE - Asigură că toți cetațenii'ȘUopțiuni de transport, care le permit accesul la destinat»

și servicii esențiale,    /\ O w :

ir. SIGURANȚĂ Șl SECURITATE* îmbunătățirea siguranțeiși securității în circulație;
tv. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;

v CALITATEA MEDIULUI URBAN

Programul de transport propus include următoarele secțiuni:

1.    Program tramvaie - 26 de linii

2.    Program troleibuze -16 linii

3.    Program autobuze in București - 73 linii

4.    Program linii EXPRES - București - Ilfov - 4 linii

5.    Program de noapte - 26 linii

6.    Program transport autobuze linii regionale - 67 linii TOTAL-212 liniiASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOM UNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC

BUCUREȘTI-ILFOV

PROGRAMUL INTEGRAT DE TRANSPORT ANUAL

Tip program /Mod de transport

1

Km. planificat!

Perioada

Jiie.'

aplicare

ZI de lucru "

• -i. "    1

23 de sâmbătă

-23 de duminică ;t "’i sărbători legale

PROGRAM NORMAL

Tramvaie

59.185,60

km/zi

43.367,10

km/zi

43.367,10

km/zi

în toate zilele, în afară de vacanfă vară elevi

Troleibuze

31.077,30

km/zi

20.897,30

km/zi

20.991,20

km/zi

AutobuzB

249.968,24

km/zi

158 399,50

km/zi

158.667,40

km/zi

din care:

Trasee urbane

149.995,00

km/zi

93.699,90

km/zi

93.987,80

km/zi

Trasee EXPRES + BCT

5.828,60

km/zi

4.655,90

km/zi

4.655,90

km/zi

Trasee de noapte

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

Trasee regionale

89.189,04

km/zi

55.088,10

km/zi

55.088,10

km/zi

PROGRAM DE VACANȚĂ

Tramvaie

56.177,70

km/zi

43.367,10

km/zi

43.367,10

km/zi

în toate zilele de vacantă vară elevi

Troleibuze

29.140,00

km/zi

20.897.30

km/zi

20.991,20

km/zi

Autobuze

237.471,44

km/zi

152.386,40

km/zi

152.743,60

km/zi

din care:

Trasee urbane

138.027,30

km/zi

88.215,90

km/zi

88.573,10

km/zi

Trasee EXPRES * BCT

5.299.50

km/zi

4.126,80

km/zi

4.126,80

km/zi

Trasee de noapte

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

4.955,60

km/zi

Trasee regionale

89.189.04

km/zi

55.088,10

km/zi

55.088,10

km/zi

TOTAL km. PLANIFICAȚI/an

Tramvaie

19.609.937,30

km. anual

Troleibuze

10.066.654,20

km. anual

Autobuze

82.671.073,00

km. anual

din care:

Trasee urbane

47.430.622,90

km. anual

Trasee EXPRES + BCT

1.898.513,20

km. anual

Trasee de noapte

1.808.794,00

km. anual

Trasee regionale

28.666.493,55

km. anual

KM. ESTIMAȚI acces / retragere, pentru TRASEE REGIONALE 10 %

.    iX,

2.866.649,35

km. anual

TOTAL KM. TRANSPORT //

Z/X ? z

112.347.684^0

km. anual

LINII TRAMVAI

ț

*

■ EL

..m

1

1

ROMPRÎM

BD. BANU MANTA

26,60

2

7

CFR PROGRESUL

PIAȚA UNIRII

14,40

3

8

DEPOUL MILITARI

ZEȚARILOR

28,40

4

10

ROMPRIM

BD. BANU MANTA

26.60

5

11

ZEȚARILOR

CART. 16 FEBRUARIE

32,00

6

14

PIAȚA SF. VINERI

FAUR POARTA 4

17,60

7

16

PIAȚA SF. VINERI

PLATFORMA INDUSTRIALĂ

16,80

S

19

COMPLEX RATB TITAN

ȘURA MARE

26,90

9

21

PIAȚA SF. VINERI

PASAJ COLENTINA

15,20

10

23

ZEȚARILOR

FAUR POARTA 4

27,80

11

24

CARTIER DÂMĂROAIA

VASILEPÂRVAN

16,80

12

25

CFR PROGRESUL

DEPOUL MILITARI

34,00

13

27

COMPLEX RATB TITAN

PIAȚA UNIRII

21,20

14

32

OEPOUL ALEXANDRIA

PIAȚA UNIRII

11,30

15

34

BD. BANU MANTA

ȘURA MARE

27,00

16

35

DEPOUL MILITARI

GARABASARAB

22,00

17

36

REPUBLICA

PLATFORMA INDUSTRIALĂ

23,00

18

40

COMPLEX RATB TITAN

PIAȚA SF. VINERI

22,80

19

41

PIAȚA PRESEI LIBERE

GHENCEA

19,70

20

42

PIAȚA PRESEI LIBERE

GARA DE NORD

13,00

21

44

CART. 16 FEBRUARIE

VASILEPÂRVAN

14,20

22

45

MEZEȘ

GARA DE NORD

15,00

23

46

GARA DE NORD

REPUBLICA

24,00

24

47

PIAȚA UNIRII

GHENCEA

13,40

25

55

PIAȚA SF. VINERI

GRANITUL

14,20

26

56

PIAȚA SF. VINERI

REPUBLICA

13,60


Nr.

crt

INDICATIV “ LINIE i

TRASEU

O

Nr.

KM

gcURSĂj

1

61

MAȘTER S.A

PIAȚA ROSETTI

19.50

2

62

GARA DE NORD

GRUP ȘCOLAR AUTO

18.60

3

65

DRIDU

SFINȚII VOIEVOZI

13,20

4

66

SPITALUL FUNDENI

VASILE PÂRVAN

18.80

5

69

VALEA ARGEȘULUI

BAICULUI

26,40

6

70

BO. BASARABIEI

VASILE PÂRVAN

17,80

7

73

TURNU MĂGURELE

PIAȚA UNIRII

12,90

8

74

BD. ALEXANDRU OBREGIA

PIAȚA UNIRII

13,70

9

76

PIAȚA REȘIȚA

PIAȚA UNIRII

14,40

10

79

BD, BASARABIA

GARA DE NORD

19,40

11

85

GARA DE NORD

BAICULUI

15,20

12

86

ARENA NAȚIONALĂ

DRIDU

24,60

13

90

ARENA NAȚIONALĂ

VALEA AREGEȘULUI

27,20

14

91

DEPOUL ALEXANDRIA

PIAȚA ROSETTI

19,10

15

93

VALEA ARGEȘULUI

GARA DE NORD

15,60

16

96

DEPOUL ALEXANDRIA

GARA DE NORD

15,80


LINII AUTOBUZ• Linii urbane

ted

INDICATIV

TDÎ

erai

îNr.

icfiX

LINIE

CtiRSÂ

1

101

‘BUCUR OBOR

FAUR

17,00

2

102

BD. BASARABIA

GARA PROGRESUL

28,BO

3

103

REPUBLICA

ISOVOLTA

8,30

4

104

CORA PANTEUMON

OPERA NAȚIONALĂ

23,50

5

105

VALEA OLTULUI

PIAȚA PRESEI

29,20

6

106

LUJERULUI

CARTIER ROȘU

B,40

7

112

CFR CONSTANȚA

COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM

29,20

8

116

PIAȚA SF. VINERI

GARA PROGRESUL

22,00

9

117

CARTIER CONFORT URBAN

PIAȚA SF. VINERI

15,20

10

122

PIAȚA 21 DECEMBRIE

COMPLEX CARTIER LATIN

23,80

11

123

GARA DE NORD

CETSUDVITAN

19,80

12

124

OPERA NAȚIONALĂ

ROMPRIM

21,40

13

125

VULCAN BERCENI

PECOSILFLORMOVE

20,60

14

126

PIAȚA ROMANĂ

GHENCEA

1890

15

131

PIAȚA ROMANĂ

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

17,20

16

133

GARA BASARAB

BD. TINERETULUI

20,00

17

135

CFR CONSTANȚA

CETSUDVITAN

26,50

18

136

'CET VEST MILITARI

POD IZVOR

24,50

19

137

CARREFOUR MILITAR!

PIAȚA 21 DECEMBRIE

30,30

20

138

CARTIER MILITARI

PIAȚA 21 DECEMBRIE

28,70

21

139

ZEȚARILOR

PIAȚA LEUL

14,80

22

141

ZEȚARILOR

VULCAN BERCENI

20,80

23

143

BUCUR OBOR

BAICULU!

10,10

24

149

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

PIAȚA PRESEI

15,60

25

162

GIULEȘTI SÂRBI

GARA BASARAB

15,90

26

163

GIULEȘTi SÂRBI

VASILE PÂRVAN

20,70

27

168

PIAȚA ROMANĂ

CARTIER CONSTANTIN BRÂNCUȘI

21,30

28

173

PIAȚA EROII REVOLUȚIE! O a;

VALEA ARGEȘULUI

17,10

29

178

CARTIER MILITARI/

.SALA PALATULUI

28,30

30

182

GARA DE NORD /    / /£,

INSTITUTUL ONCOLOGIC

25,40


..w

31

185

GHENCEA

CIMITIRUL GHENCEA 3

9,20

32

202

CORA PANTELIMON

CORA PANTELIMON

6,90

33

205

LAROMET

GARA DE NORD

28,50

34

216

GARA PROGRESUL

ZEȚARILOR

11,50

35

220

PIAȚA RAHOVA

VULCAN BERCENI

22,00

36

221

GHENCEA

CET VEST MILITARI

14,20

37

222

COMPLEX CARTIER LATIN

GHENCEA

10,20

38

223

CETSUDViTAN

CARTIER REZ SPLAIUL

22,40

39

226

PIAȚA ROMANĂ

DEPOUL ALEXANDRIA

19,60

40

227

DEPOUL ALEXANDRIA

CARTIER CONFORT URBAN

9,50

41

232

PLATFORMA COMERCIALĂ BERCENI

PIAȚA UNIRII

20,80

42

236

DIVERTILAND

SPITALUL UNIVERSITAR

25,10

43

243

CORA PANTELIMON

BD, LACUL TEI

13,30

44

246

COMLEXRATB TITAN

CORA PANTELIMON

15,10

45

253

SPITALUL FUNDENI

FAUR

18,20

46

261

PIAȚA PRESEI

COMPLEX COMERCIAL BÂNEASA

17,90

47

268

VALEA OLTULUI

PIAȚA 21 DECEMBRIE

18,60

4B

282

GARABASARAB

ȘOSEAUA FUNDENI

28,00

49

300

BD. NICOLAE BĂLCESCU

CLÂBUCET

11.90

50

301

PIAȚA ROMANĂ

JOLIE VILLE BĂNEASA

24,60

51

302

GHENCEA

CARTIER FORTUNA

15,50

52

303

DEPOUL ALEXANDRIA

PECINIȘCA

5,80

53

304

PIAȚA PRESEI

LAROMET

32,40

54

311

FAUR

PIAȚA ROSETTI

19,50

55

312

PIAȚA DE GROS

PIAȚA UNIRII

18,90

56

313

TURNU MĂGURELE

PIAȚA SF. VINERI

16,00

57

323

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ

ZEȚARILOR

12,40

58

327

ȘCOALA 141

ȘCOALA 127

3,30

59

330

FAUR

PIAȚA PRESEI

27,80

60

331

CARTIER DÂMÂROAIA

PIAȚA ROMANĂ

16,20

61

335

FAUR

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

33,80

62

336

COMPLEX COMERCIAL APUSULUI

piătwsetti '

17,20

63

362

PIAȚA PRESEI

*PÂRCULOARb^l\

29,30

64

368

PIAȚA ROMANĂ

20,20

65

361

PIAȚA REȘIȚA    ,

(p^Ațâ victoriei

22,40

66

385

VALEA OLTULUI    Vx \

PIĂHSF^II^RI*//

19,10
67

601

SEMĂNĂTOAREA POARTA

PIAȚA ROSETTI

13,00

68

605

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

PIAȚA SF. VINERI

22,60

69

668

VALEA OLTULUI

PODCOTROCENI

14,60

70

682

BAICULUI

ESCALEI

12,30

71

696

PROF. OR. RAINER

GARABASARAB

7,50

72

697

MEZEȘ

CFR CENTURĂ

14,40

73

698

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ

PIAȚA VICTORIEI - LINIA VERDE

14,70

•    Linii expres

Nr. ,

wtJ

sm

‘iNPicffnvi

CURSĂ

1

780

GARA BASARAB

AEROPORT HENRI COANDÂ

39,30

2

781

IFA MĂGURELE

GARA BASARAB

27,90

3

783

PIAȚA UNIRII 2

AEROPORT HENRI COANDĂ

40,00

4

361

PIAȚA PRESEI

PIAȚA UNIRII-BCT

15,10

Trasee de noapte£

flNDÎCATlV

w

r

TRASEU . . .' :

Nr.

KM..

CURSĂ

1

N101

PASAJ COLENTINA

FAUR

37,20

2

N102

PIAȚA UNIRII 2

GRANITUL

17,00

3

N103

COMPLEX RATB TITAN

ZEȚARILOR

45,20

4

N104

PIAȚA UNIRII 4

FAUR

16,60

5

N105

PIAȚA UNIRII 4

VULCAN BERCENI

22,50

6

N106

PIAȚA UNIRII 4

BD. ALEXANDRU OBREGIA

20,70

7

N107

[PIAȚA UNIRII 4

CFR PROGRESUL

-A 16,40

8

N108

PIAȚA UNIRII 2

PASAJ COLENTINA

<.24,00

9

N109

PIA"

["A UNIRII 4

REPUBLICA    <>

-'[15,70

10

N110

PIA’

rA UNIRII 2

CARTIER 16 FEBRUARIE \ ?[/    >

i//26,40

11

N111

PIA'

fA UNIRII 4

COMPLEX RATB TITAN \'<

*/20.80

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTHLFOV*

12

N112

PIAȚA UNIRII 4

ZEȚARILOR

26,80

13

N113

COMPLEX RATB TITAN

BD. FICUSULUI

67,80

14

N114

PIAȚA UNIRII 2

DEPOUL ALEXANDRIA

12,40

15

N115

PIAȚA UNIRII 2

GRUP ȘCOLAR AUTO

23,00

16

N116

PIAȚA UNIRII 2

GRUP ȘCOLAR AUTO

31,90

17

N117

PIAȚA UNIRII 2

CFR CENTURĂ (ROND ODĂII)

27,90

18

N118

MEZEȘ

COMPLEX COMERCIAL APUSULUI

59,30

19

N119

PIAȚA UNIRII 2

CFR CONSTANTA

18,90

20

N120

DEPOUL MILITARI

TURNU MĂGURELE

53,50

21

N121

PIAȚA UNIRII 2

ZEȚARILOR

20,20

22

N122

VALEA OLTULUI

ZEȚARILOR

41,40

23

N123

CFR CONSTANȚA

PASAJ OTOPENI

20,40

24

N124

DEPOUL ALEXANDRIA

BD. ALEXANDRU OBREGIA

43,60

25

N125

GRANITUL

CFR CONSTANȚA

33,45

26

NE783

AEROPORT HENRI COANDĂ

PIAȚA UNIRII 2

40,00


,coWok«cu0(UGWALU1'


Linii regionale

Nr.

crt

INDICATIV

RUTĂ

TRASEU

Nr,

KM.

ESTIMAȚI

CURSĂ

1

R1

BURIAȘ

PETREȘTI

42,40

2

R2

BUFTEA

GRĂDIȘTEA-SITARU

89,40

3

R3

CORBEANCA

OTOPENI-BRĂNEȘTI

78,60

4

R4

CIOROGÂRLA

MĂGURELE

51.00

5

R5

ANGHEL SALIGNY

GLINA

12,00

6

R6

REPUBLICA

CĂLDĂRARU

32,60

7

R7

REPUBLICA

BĂLĂCEANCA-POȘTA

38,60

8

RB

ANGHEL SALIGNY

MANOLACHE

8,00

9

R9

BUCUR OBOR

MERII PETCHII

93,00

10

R10

BUCUR OBOR

MOARA VLĂSIEI

56,40

11

R11

BUCUR OBOR

66,60

12

R12

BUCUR OBOR    /♦*

MAINEA5GA',

52,80

13

R13

BUCUR OBOR    /    /

^^Th$tepiLIȚA

39,30
o

o

14

R14

BUCUR OBOR

DRAGONUL ROȘU

16,00

15

R15

BUCUR OBOR

SITARU

74,60

16

R16

PIPERA (16)

VOLUNTARI

32,00

17

R17

BUCUR OBOR

COZIENI

37,80

18

R18

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

COPĂCENI

41,20

19

R19

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

JILAVA

25,10

20

R20

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

VIDRA

39,00

21

R21

GHENCEA

CORNETU

30,40

22

R22

GHENCEA

DOMNEȘTI-DÂRVARI

32,50

23

R23

GHENCEA

ȚEGHEȘ

32,60

24

R24

GHENCEA

CUNCENI

28,60

25

R25

GHENCEA

ORDOREANU

35,60

26

R26

GHENCEA

PRUNI

30,00

27

R27

GHENCEA

DĂRĂȘTl

31,50

28

R28

DEPOUL ALEXANDRIA

MĂGURELE - ALUNIȘU - JILAVA

22,10

29

R29

PĂCII

CHITILA

22,60

30

R30

PĂCII

CHIAJNA (DNCB)

16,20

31

R31

PĂCII

DÂRVARI

32,00

32

R32

PĂCII

ZURBAUA

32,30

33

R33

PĂCII (VALEA CASCADELOR)

DRAGOMIREȘTI DEAL

22,20

34

R34

LUJERULUI

CHIAJNA

16,60

35

R35

CHITILA

BĂNEASA

27,49

36

R36

STRĂULEȘTI

BUFTEA

22,40

37

R37

STRĂULEȘTI

CHITILA (PASAJ CFR)

16,00

38

R38

PIAȚA SUDULUI

VIDRA

38,00

39

R39

PIAȚA SUDULUI

POPEȘTI-LEORDENI (DANUBIANA)

22,90

40

R40

PIAȚA SUDULUI

LEORDENI

17,50

41

R41

PIAȚA PRESEI LIBERE

OSTRATU (CORBEANCA)

43,20

42

R42

PIAȚA PRESEI LIBERE

OTOPENI

25,70

43

R43

PIAȚA PRESEI LIBERE

PERIȘ

61,10

44

R44

PIAȚA PRESEI LIBERE

PISCU

83,20

45

R45

PIAȚA PRESEI LIBERE

MICȘUNEȘTI

104,10

46

R46

PIAȚA PRESEI LIBERE

GRUIU

84,10

47

R47

PIAȚA PRESEI LIBERE

GRUIU

77,90

48

R48

PIAȚA PRESEI LIBERE-?7-

MOARA-VLĂSIEI

59,60

49

R49

PIPERA (16)    U

SPITAL SRI

63,20

50

R50

PIPERA (16)

PIPERA (BĂNEASA)

20,70

51

R51

REPUBLICA

TÂNGANU

32,60

52

R52

REPUBLICA

ISLAZ

36,20

53

R53

REPUBLICA

DRAGONUL ROȘU

17,70

54

R54

CORA PANTELIMON

PANTELIMON (FERMĂ)

9,30

55

R55

REPUBLICA

DOBROEȘTI

10,20

56

R56

CORA PANTELIMON

PANTELIMON

11,00

57

R57

REPUBLICA

PITEASCĂ

32,10

58

R58

REPUBLICA

BRĂNEȘTI (str. Crăiței)

31,90

59

R64

DEP. ALEXANDRIA

VÂRTEJU (BULGARULUI)

21,80

60

R65

PIAȚA EROII REVOLUȚIEI

1 DECEMBRIE

29,00

61

R67

POD CFR AFUMAȚI

BUCUR OBOR

1B.20

62

R68

POD CFR ȘTEFĂNEȘTI

BUCUR OBOR

18,70

63

R69

PASAJ CFR CHITILA

BUFTEA

21,00

64

R70

GARACHITILA

MOGOȘOAIA

21,81

65

R71

1 DECEMBRIE

COPĂCENI

15,54

66

R72

COMPLEX RATB TITAN (ANGHEL saligny)

CERNICA

16,00

67

R73

STR. POMPILIU ȘTEFU (VOLUNTARI)

COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA

31,40
/A

Anexa 3 la Studiul de oportunitate - Proiecte depuse In cadrul apelului - POR/2017/3/3.2/1/BI (20.09,2017-21.06.2013)
Nr

Crt

Cod

SMIS

Titlu proiect/ aplicație

Beneficiar / Responsabil

Descrierea

proiectului

Valoare

totală

Euro

Valoare

totală

eligibila

Euro

Valoare tataia eligibila

RON

Data

depunerii

122602

l \

Modernizarea sl dotarea liniei de tramvai nr. 1

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 12 de tramvaie clasa 36m

26.400.000

20.000.000

91.488.000

17.05.2018

2' t

fci: 54

.-22S03

>1 -O

Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 10

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 12 de tramvaie clasa 36m

26.400.000

20.000.000

91.488.000

17.05.2018

^3..-

7ZT

1^509

-i/

Modernizarea sl dotarea liniei de tramvai nr. 21

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 12 de tramvaie clasa 36m

26.400.000

20,000.000

91.488.000

17.05.2018

4.

121510

Ic- j_‘    ’JZJbflii A i?    T l.

Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr; 25

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 12 de tramvaie clasa 36m

26.400.000

20.000.000

91.488.000

17.05.2018

5.

121511

Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 32

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 12 de tramvaie clasa 36m

26.400.000

20.000.000

91.488.000

17.05.2018

6.

122604

Modernizarea sl dotarea liniei de tramvai nr. 40

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 10 de tramvaie clasa 36m

22.000.000

20.000.000

91.488.000

l:

17,05,2018

t ‘i>    1

7.

121513

Modernizarea sl dotarea liniei de tramvai nr. 41

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 20 de tramvaie clasa 36m

44.000.000

40.000.000

182.976.000

17.05.2018,

8.

122605

i

Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 55

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 10 de tramvaie clasa 36m

22.000.000

20.000.000

91.488.000

1    ■    li-    ■ '

17.05.2018
9.

123508

Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vaslle Mllea de la Intersecția cu B-dul Timișoara pana In dreptul Intrării in benzinăria OMV

PMB

ADTPBI

RATB

• lucrări modernizare 1,1 km linie de tramvai 1/10;

* lucrări la rețeaua de contact;

* lucrări de alimentare cu energie electrica a rețelei de contact.

6139.2B0

6.128.796

28.035.566

-V3T7

21.06.2018

10.

123865

Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe

traseele 312,313,368 si 385

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 29 de autobuze electrice clasa 12m

16.594.976

16.594.976

75.9U.059

21.06.2018

1

1773

K    ''

123&64’

Achiziționare autobuze \ electrice necesare -îmbunătățirii transportului q ’ public de călători pe

. traseele 137 sl 138

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 13 de autobuze electrice clasa 12m

7.455.518

7.455.518

34.104.523

21.06.2018

-■ <22*’

/U386^

Achiziționare autobuze

J electrice necesare Îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173,311,336,381 ți 601

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 33 de autobuze electdce clasa 12m

1B.879.700

18.879.700

86363.301

21.06.2018

13.

123862

Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe

traseele 300,330 ți 335

PMB

ADTPBI

RATB

Achiziționare 25 de autobuze electrice clasa 12m

14310.168

14.310.168

65.460.433

21.06.2018


Reducerea emisiilor de carbon tn Orașul Voluntari achiziția de autobuze


carbon In Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice *4 rute


Primăria

Voluntari,

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.R.L


Achiziționarea a 18 autobuze electrice pentru operatorul Intern - 3 rute Achiziționarea a 18 autobuze electrice pentru operatorul Intern-4 rute


10.000.000


10.000.000


10.000.000


10.000.000


45.744.000


4S.744.000


123020

(V.


Unle de transport public cu emisii zero pe ruta Chitlla - Mogosoaia -Baneasa


J124201


Unle de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia -Buftea - proiect de baza


Primăria Chitlla, Primăria Buftea, SCECOTRANS STCMSRL


I

Achiziționarea a 26 autobuze electrice pentru operatorul Intern


14.701.522


14.701.522


67.250.642


21.06.2018


124202


Unle de transport public cu emisii zero pe ruta Straulesti - Mogosoaia -Buftea-proiect complementar


TOTAL


318.081.164

Euro


278.070.681

Euro


1.272.006.524

RON


•Guvernul a aprobat In 19.03.2018 Ordonanța de urgență nr, 17/2018 pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență o Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Conform actului normativ, între modificările aprobate se enumeră următoarele-

•    beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minlmis li se va putea acorda prefinanțare într-o singură tranșă de maximum 40% din contribuția publica eligibilă a proiectului;

•    pentru evitarea deiangajărilor, se creează cadrul legal pentru supracontractarea alocării bugetare pentru mai multe programe operaționale (in limita a 100% pentru AM POR și AM POC; în limita a 200% pentru AM POIM; în limita a 50% pentru AM POCU. AM POCA și AM POAT; in limita a 20% pentru AM POAPDJ.

3