Hotărârea nr. 544/2018

HOTARAREnr. 544 din 2018-08-23 PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL ASOCIATLEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI -ILFOVNFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

17    ’    1*11 MII lAa&iTCO-u KTOf.ki


HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate nr. 4436/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 19/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 562/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov nr. 257/14.08.2018 înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 4435/14.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 141/2017 privind costituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 466/26.07.2018 privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:CONFORM CU ORIGINALUL


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General aT Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET și Compania Municipală Energetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

PREȘEDINTE    “    SECRETAR GENERAL


Claudiu DanitelAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018\< , Nr. 544


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2