Hotărârea nr. 543/2018

HOTARAREnr. 543 din 2018-08-23 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - IIFOV


Consiliul General al Municipi.'A??.

•<Z •• .•' V;

•••    *    î**


HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 14450/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 72/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 561/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr. 1145/13.08.2018 prin care solicită acordarea de mandat special;

în conformitate cu prevederile:

-Art. 8 alin. (3) lit.dA1), dA2), lit. i), lit. k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-lifov ca, în numele și pe seama Municipiului București să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători în regiunea București-lifov, care cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și care include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii prevăzute la art. 29 alin. (13) din Legea nr. 51/2006.

(2) Documentația de atribuire se elaborează în cadrul Asoctațî^tte^Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, se supfjrfâ" avjzarii/Consiliului


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. Roi


CONFORM CU ORIGINALUL


General al Municipiului București și se api    a Asociației de


Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov.

Art.2 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București să elaboreze și să aprobe Regulamentul serviciului de transport public local de călători în regiunea București-llfov, Caietul de sarcini, contractul de prestare a serviciului, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a contractului-cadru de prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.3 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Art.4 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov ca, în numele și pe seama Municipiului București, să exercite delegarea gestiunii și atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de transport public local de călători în regiunea Bucuresti-llfov către Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADITPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

PREȘEDINTE PfcȘClaudiu DahieiCatana


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 543


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1