Hotărârea nr. 542/2018

HOTARAREnr. 542 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "BUCURESTIUL DIGITAL" – TEHNOLOGIA LNFORMATIEI PENTRU SERVICII PUBLICE


Consiliul General al MunicipiuluHOTARARE

privind aprobarea Programului multianual "Bucureștiul Digital” - Tehnologia Informației pentru servicii publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Logistică - Direcția Informatică nr. 1953/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 196/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 560/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe scara larga și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România;

-    Hotărârii nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020;

-    Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu

f x. modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului București a Programului multianual "Bucureștiul Digital” - Tehnologia Informației pentru servicii publice.

Art.2 Programul multianual „Bucureștiul Digital" - Tehnologia Informației pentru servicii publice se va derula prin intermediul Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. și va avea ca beneficiari organismele prestatoare de servicii publice și de interes local ale Municipiului București.


București S.A. este cuprins în anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 542’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1CONFORM CU ORIGINALUL


Program multianual “Bucurestiul Digital” - Tehnologia Informației pentru servicii publice

Denumire program

Program multianual "Bucurestiul Digital” - Tehnologia Informației pentru servicii publice

Beneficiar

Cetățean, mediu de afaceri, administrația publică, management

metropolitan/municipal

Perioada

Septembrie 2018 - Septembrie 2022

Loc de desfășurare

Municipiul București cu intreaga sa infrastructura IT&C

Responsabilizare

Cetățean, mediu de afaceri, administrația publică

Tarife

Tarifele aferente prestării serviciilor vor fi asigurate de la bugetul local si urmeaza sa fie stabilite pentru fiecare tip de serviciu sau activitate, fundamentate corect si bazate pe costuri dimensionate economic si o marja de profit care sa asigure condiții de profitabilitate.


Scop si ObiectiveProgramul propus vizează realizarea unui sistem informațional municipal, format din mai multe componente tehnologice strâns interconectate și interdependente, care să acopere nevoile colaborative intra și interinstituționale la nivelul întregii municipalități, ce urmează a deservi toate compartimentele funcționale ale Primăriei Municipiului București, toate unitățile subordonate, precum și companiile ce fac parte din Holding-ul municipal.

Beneficiarii finali avuti în vedere la aprobarea programului sunt cetățenii, mediul de afaceri, administrația publică si managementul municipalității. Se are in vedere, astfel, atat creșterea satisfacției plajei de beneficiari la adresa interacțiunii cu administrația publica, cat si responsabilizarea acestora cu privire la comunitate si viata in interiorul acesteia.


Programul propus vizează realizarea unui larg sistem informațional municipal, format din mai multe componente tehnologice strâns interconectate și interdependente, care să acopere nevoile colaborative intra- și interinstituționale la nivelul întregii municipalități, ce urmează a deservi toate compartimentele funcționale ale Primăriei Municipiului București, toate unitățile subordonate, precum și companiile ce fac parte din Holding-ul municipal.

Platformele tehnologice ce vor fi implementate sunt destinate a fi utilizate de către angajați publici cu un nivel de cunoștințe suficient utilizării în condiții optime a unui echipament de calcul (desktop, laptop, netbook, tableta, smartphone) și a Internet-ului, funcțiunile tehnologice complicate fiind ascunse acestora. De asemenea, beneficiarii serviciilor publice, persoane fizice sau juridice private, nu vor avea nevoie de cunoștințe IT&C avansate pentru utilizarea serviciilor implementate.

Implementarea programului va fi realizata cu sprijinul Companiei Municipale Tehnologia Informației București SA, realizarea și administrarea tehnologică a platformelor propuse fiind dusa la îndeplinire de către aceasta companie înființată pentru a furniza servicii IT&C pentru entitatile publice ale Municipiului București, companiile ce fac parte din Holding-ul Municipal, precum și alte instituții, autorități și persoane interesate.

Tehnologiile actuale din domeniul IT&C, specifice unei societăți europene modeme, aduc o serie de beneficii pentru societate și pentru administrația publică, cum ar fi:

■ Satisfacerea dreptului la informare

•    Disponibilitatea permanenta a informației publice

•    Disponibilitatea permanenta a serviciilor

•    Reducerea interacțiunii fizice a cetățeanului cu autoritățile adminstrației publice

•    Reducerea timpului general de procesare a solicitărilor

•    îmbunătățirea protejării mediului înconjurător

•    Creșterea nivelului de interoperabilitate și standardizare a documentelor și fluxurilor administrative etc

•    Creșterea nivelului general de securitate cibernetica

Acestea sunt beneficiile urmărite a fi atinse și prin propunerea prezentului program. Cu toate acestea, implementat^ haotică, necoordonată a tehnologiilor la nivelul fiecăref entități juridice pyjsSceTdew&tă cu nivelul neunitar de cunoștințe de

specialitate IT&C și de bugetare a proiectelor tehMogice, duce la scăderea funcționalității așteptate a acestora dintâi și a interacțiuriîHriterinstituționale dintre ele, promovând în continuare utilizarea hârtiei ca și mijloc de relaționare instituțională. Suplimentar, riscurile generate de utilizarea tehnologiei, din ce în ce mai crescute, necesită o abordare structurată, unitară, pentru a reduce la minim potențialele incidente de securitate cibernetică. Drept urmare, implementarea unui sistem integrat, modular, multifuncțional, care să ofere servicii specifice societății informaționale tuturor entităților juridice ale Municipalității, reprezintă din această perspectivă o inițiativă ce are ca scop creșterea funcționalității, securității, disponibilității serviciilor și gradului de relaționare al acestora în mediul online.

Mai mult, așa cum reiese din exemplele oferite de evoluția serviciilor publice ale marilor capitale europene, vizibil și în evoluția marilor furnizori de tehnologie IT&C globali (Microsoft, Apple, Oracle, IBM etc), maximul de beneficii este adus de utilizarea platformelor tehnologice puternic integrate, ce au ca și fundament modularitatea, interoperabilitatea sistemelor și creșterea nivelului de integrare a informației și deciziei, capabile sa încorporeze mai multe servicii și funcționalități cu valoare adăugată suplimentară pentru utilizatorii și beneficiarii lor.

Pentru aceasta, după o atentă cercetare și în urma neidentificării unui sistem similar, corelat și cu reglementarea de către Consiliul General a Holding-ului Municipal, propunem realizarea prezentului program prin care ne propunem să acoperim toate aspectele anterior enunțate, în beneficiul direct al cetățenilor și mediului de afaceri din Municipiul București. Drept urmare, consideram că pe acest segment (entitățile juridice ce aparțin de Municipalitatea București, beneficiarii serviciilor publice ale Municipalității), este necesara realizarea de urgența a sistemelor informatice planificate în prezentul program, care sa poată asigura modernizarea șt dezvoltarea în continuare a administrației publice locale.

Ca și beneficii pentru cetateni / mediul de afaceri așteptate în urma implementării programului, avem următoarele:

•    Reducerea prezenței la ghișeu a cetățeanului/agentului economic;

•    Acces facil 24Z7 la informații și servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice

•    Reducerea gradului de birocrație în instituțiile publice;

•    îmbunătățirea nivelului de satisfacție ai beneficiarilor serviciilor publice

•    Scăderea timpilor de soluționare a cererilor cetățenilor/mediului de afaceri

•    Facilitarea accesului la informații personale privind relația directă a cetățeanului cu Primăria: stadiul de rezolvare a cererilor (registratură, urbanism etc.), consultarea on-line a obligațiilor de plată etc;

•    Completarea și transmiterea online a diverselor solicitări: sesizări, înscrieri ,a audiențe, memorii, cereri, documente etc;

•    Creșterea gradului de interoperabilitate și schimb standardizat de date în interiorul administrației publice locale, în scopul facilitării furnizării serviciilor publice către cetățean/mediu de afaceri;

•    Creșterea nivelului general de cunoaștere privind tehnologiile internet si IT&C.Promovarea și implementarea colaborării pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice la nivelul:

a.    instituțiilor publice din aria municipala;

b.    organismelor prestatoare de servicii publice și de interes local al municipiului București;

c.    companiilor din cadrul Holding-ului municipal

•    îmbunătățirea nivelului de analiză automata a datelor și utilizarea cât mai eficientă a rezultatelor acesteia.

•    Promovarea utilizării internetului și a tehnologiilor de vârf în relația cu cetățeanul/mediul de afaceri a instituțiilor publice, organisme si companii din cadrul holding-ului municipal.

•    întărirea capacității administrative.

•    îmbunătățirea schimbului de informații între componentele autorităților administrației publice locale apartinand Municipalității.

•    îmbunătățirea eficacității, eficienței și calității serviciilor publice la nivelul autorităților administrației publice locale Municipale.

•    Redefinirea relației între cetățean/mediu de afaceri și administrația publică, în sensul facilitării accesului acestora la serviciile și informațiile publice, prin intermediul tehnologiei informației.

•    Diminuarea procedurilor birocratice și simplificarea fluxurilor administrative.

•    Reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocrației și a corupției la nivelul administrației publice locale.

Astfel, prin implementarea programului multianual “Bucurestiul Digital" - Tehnologia Informației pentru servicii publice propunem atingerea următoarelor aspecte cheie:

•    Concepție sistemică a dezvoltării și implementării serviciilor on line pentru cetățeni și mediul de afaceri cu efort direct în evitarea paralelismelor, reducerea costurilor și îmbunătățirea relațiilor dintre cetățean, mediul de afaceri și administrație;

•    Implementarea conceptului de identitate digitală pentru cetățenii din aria Municipalității în vederea facilitării interacțiunii on-line între cetățean/mediu de afaceri și instituțiile locale;

•    Creșterea gradului de interoperabilitate electronică și schimbului de date prin mijloace securizate și standardizate;

•    Susținerea și promovarea folosirii mediului on-line pentru îmbunătățirea actului de administrație;

. Creșterea nivelului general de transparenta prin implementarea sistemelor tip open data - Creșterea accesului la informații de interes public, îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public, promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice.


AcțiuniUrmătoarele acțiuni sunt necesare, in vederea atingerii scopului programului:

Primăria Municipiului București

1.    Document Management

Document Management System (DMS) este un sistem informatic de management al documentelor utilizat pentru a urmări si stoca documente electronice si / sau imagini ale documentelor pe hârtie. Acesta este, de obicei, capabil sa tina cont de diferitele versiuni create de utilizatori diferiți - o istorie a documentelor.

Arhivarea electronica presupune procesul prin care documentele fizice sunt transformate in imagini prin scanare manuala sî Z sau automata, fiind apoi transpuse intr-o arhiva electronica pe suport hardware.

Serviciile de Arhivare Electronica includ si indexarea informației care a fost scanata si prelucrata electronic după cuvinte cheie si / sau conținut.

2.    Platforma Cloud Municipal București

în termeni de bază, cloud computing este expresia folosită pentru a descrie diferite scenarii în care resursa de calcul este livrată ca un serviciu printr-o conexiune de rețea (de obicei, acesta este internetul). Cloud computing este, prin urmare, un tip de resurse de calcul care se bazează pe punerea în comun de resurse fizice și/sau virtuale, în locul implementării de hardware și software locale sau personale. Este oarecum sinonim cu termenul "utilitate de calcul" prin care utilizatorii au posibilitatea de a primi resurse de calcul, în loc să gestioneze echipamentul propriu; în același mod un consumator de energie electrică se conectează la sistemul energetic național în loc să folosescă un generator propriu

Una dintre caracteristicile cheie ale cloud computing este flexibilitatea pe care o oferă și unul dintre modurile prin care este oferită flexibilitatea este prin scalabilitate. Aceasta se referă la capacitatea unui sistem de a se adapta la schimbări ale volumului de muncă. Tehnologia Cioud permite furnizarea automată (pornirea și oprirea) de resurse atunci cănd este necesar, asigurăndu-se astfel că nivelul de resurse disponibile este strâns corelat cu cererea acestora. Aceasta este o caracteristică definitorie care se diferențiază de celelalte modele de calcul în cazul cărora resursele sunt livrate în bloc (de exemplu, servere individuale, aplicații software descărcate), de obicei, cu capacități fixe și costuri ridicate.
Situația actuala aplicații generale

In cadrul Primăriei Municipiului București ruleaza următoarele aplicații:

a)    ERP - Sistem Informatic pentru Gestiunea Resurselor Financiare, Materiale și Umane ale PMB (ruleaza parțial in cadrul instituției,fara update la zi, tehnologie învechita)

b)    BDU - Sistemul informatic pentru realizarea Băncii de Date Urbane a Municipiului București ( ultima actualizare 2010)

c)    Map2Net

Platforma de administrare a fluxurilor și datelor existente în BDU. Sistemul este disponibil doar în rețeaua de intranet a PMB.

d)    e-PCA

Sistem geospațial de e-government pentru planificarea și controlul dezvoltării

urbane, Planul Coordonator Anual - e-PCA , cu serviciu electronic pentru avarii.

Acest serviciu electronic este utilizat pentru gestiunea avariilor la rețele edilitare în

toate fazele de existentă a acestora:

»

•    înregistrare avarie la rețea, de către administratorul de rețea

•    Avizare de către PMB a intervenției la avarie

•    Comunicare către PMB a remedierii avariei

•    Comunicare către PMB a finalizării refacerii spațiului afectat de avarie

•    In prezent, tema Avarii este utilizată de un număr de 22 de operatori de rețele edilitare, fiind definiți un număr total de 112 utilizatori.

e.HIP

Harta Interactivă pentru Public este o aplicație web de prezentare, disponibilă pe

site-ul PMB, cu următoarele funcționalități:

' > »

• Cautare arteră/adresă poștalăf.    RegVer

Registrul Spațiilor Verzi este o aplicație web de prezentare a situației spațiilor verzi la nivelul mun. București.

Situația privind numărul de utilizatori care au accesat aplicația este prezentată împreuna cu aplicația urbonline.

g.    UrbOnLine

UrbOnLine este o platformă web de prezentare și dezbatere a planurilor de urbanism emise la nivelul mun. București.

U rbonlinc

IArlilvti    rttonl.it li

Ml

I Artiiud    II

□ brofjjto, (j r

t lanuri Ui ti,miif«"

nuri l M ti'tuHtic r» Znn,.|.., <1 /«.

el» pngmd


b. DMS

Sistemul Informatic de Management al Documentelor și al Fluxurilor de Lucru (aplicație implementata in anul 2010. Astăzi funcționează parțial in cadrul PMB, nu beneficiază de update, tehnologie învechitaclient-server)

i. SIMR

Sistemul Informatic pentru Managementul Relației cu Clienții

j. SIME

Sistemul Informatic de Mesagerie Electronică ( mail).Acest sistem ruleaza sub Windows 2013 care nu mai beneficiază de support din partea producătorului,

k. Expert bugetarțjtRECTt ASistem informatic de gestiune economica, buget, contabilii doar in cadrul Direcției Generale Economice).

In cadrul R.AT.B ruleaza următoarele aplicații:

Toate sistemele informatice mai jos prezentate sunt bazate pe o infrastructura IT ampla, implementata in cele cca. 140 sedii ale Regiei situate pe raza Municipiului București.

a)    SAP

Sistemul de baza ce conține 8 module (Sisteme,Aplicații,Produse pentru procesarea datelor)

A fost implementat gradual la RATB, din anul 1998, incepand cu versiunea 3.1H. S-au efectuat 2 upgrade-uri de versiune:

•    4.0Bin 1999si

•    ECC 6.0 in 2008. Baza de date este Oracle versiunea 10.2.

NU MAI EXISTA SUPORT LA ACEASTA APLICAȚIE DIN ANUL 2012!

In perioada aceasta RATB a lansat prin procedura achizițiilor publice, update si upgrade la aceasta soluție

b)    Aplicația pentru management - BW (Business Warehaouse Intelligence-Sistemul Tablouri de bord):

Prezintă indicatorii operativi si strategici privind activitatea RATB, colectează date din Sistemul integrat de management al RATB (SAP) si Sistemul Automat de Taxare (SAT) si din alte aplicații non SAP.

c)    Sistem automat de taxare (SAT)

Este gândit ca un sistem de taxare integrat inca de la început cu Metrorex si cu posibilitatea de extindere la alti 6 operatori de transport public Asigurarea unei oferte tarifare flexibile, mai apropiata de necesitățile actuale ale calatorilor;

Utilizarea aceluiași cârd pentru transport atat in rețeaua RATB cat si in rețeaua METROREX. Alegerea celui mai bun tarif pentru calator (in situația existentei mai multor titluri pe același cârd, sistemul va efectua validarea cârdului in mod optim pentru calator).

Reincarcarea cârdurilor, eliminarea titlurilor falsificate, reducerea costurilor cu suportul de hârtie al titlurilor,

Reconstituirea cârdului in cazul pierderii, furtului sau deteriorării. In aceasta situație calatorul va achita costul cârdului.

Posibilitatea de decontare intre operatori de transport

Grad de securitate înalta a sistemului impotriva fraudei interne si externe.

Colectarea automata a informațiilor legate de gradul de incarnare a vehiculelor, care sa permită optimizarea serviciilor de transport public in vederea creșterii calitatii si confortului calatorilor.

Evidențierea activitatii vehiculelor, conducătorilor de vehicule si a controlorilor prin


Gestionarea si a altor produse comercializate de R.A.T.B.


d) CONTROLUL ELECTRONIC AL REZERVOARELOR DE CARBURANT DIN STAȚIILE DE ALIMENTARE (MASURAREA NIVELULUI DE CARBURANT DIN REZERVOARE).

Prin aceasta funcție se asigura controlul si confirmarea cantitatii de carburant existenta in orice moment in rezervoarele stațiilor de alimentare. Rezervoarele de motorina au fost upgradate cu sistem electronic de măsurare a caracteristicilor motorinei (temperatura, densitate, etc).

e) THOREB-Monîtorizare offline parc auto

Activitatea autobuzelor in traseu este monitorizata cu ajutorul modulului statistic aflat pe serverul central care culege, sortează si afiseaza in mai multe forme de rapoarte informațiile transmise de fiecare autobuz, cu date despre:

•    Activitatea prestata pe linii, nr. inventar autobuz sau unitatea de exploatare;

•    Ora de oprire si plecare de la capete de linie si statii in traseu;

•    Harta cu traseul urmat de vehicul;

•    Durata deschidere usa in zona statiei;

•    Număr de calatori urcati/coborati in statie (disponibil la 100 vehicule Euro 4);

•    Traseu efectuat cu localizare pe harta, precum si un număr de parametri tehnici sau de siguranța circulației solicitați si agreați RATB-Thoreb-Evobus:

•    Viteza maxima înregistrata intre statii,

•    Număr depășiri a vitezei legale,

•    Număr de kick-down-uri (pedala de accelerație calcata brusc la maxim),

•    Consum combustibil.

Aceasta aplicație nu beneficiază de monitorizare in real-time! Actualizarea informațiilor se efectuează la retragerea către depou. RATB este in procedura de atribuire pentru aplicație monitorizare la nivel de APPS ( IOS si Android) pentru cetateni.

f) Sistem Public Traffic Management

In cadrul R A.D.E.T ruleaza următoarele aplicații:

a.    Sistem integrat tip ERP de la SAP

b.    Sistem de gestiune SCADA

I.P.I.L-uri ( ORGANISME PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE Șl DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)

Aceste entitati nu dețin aplicații generale integrate.Fiecare deține un site propriu gestionat in regie proprie, găzduite local sau iNr.

Crt.

---------

DENUMIREA INSTITUȚIEI

1

Teatrul de Comedie

2

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase"

i3

Teatrul "C.l. Nottara"

Teatrul Evreiesc de Stat

|5

Teatrul Ion Creangă

6“

Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra"

Î7

Teatrul Mic

Teatrul Odeon

9

Teatrul de Animație "Țăndărică"

ho

Teatrul Tineretului "Metropolis"

:11

Teatrul "Excelsior"

12

Teatrul "Masca"

13

Circul Metropolitan București

Î4

Opera Comică pentru Copii

il5

Muzeul Municipiului București

16

Biblioteca Metropolitană București

17

Casa de Cultură "Friederich Schiller"

18

Universitatea Populară "loan I. Dalles"

19

Școala de Artă București

20

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

21

Centrul de cultură "Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului"

22

Muzeul Național al Literaturii Române

23

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București-ARCUB

24

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

25

Administrația Străzilor

26

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

27

Administrația Fondului Imobiliar

28

Administrația Grădina Zoologică

29

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București

30

Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor

31

Centrul de Protecție a Plantelor

32

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

33

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

34

Direcția Generală de Poliție Locală și Control A Municipiului București

35

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS

36

Clubul Sportiv Municipal București

37

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

38

Teatrul "Stela Popescu"

39

Teatrul Dramaturgilor Români

40

Centrul pentru Tineret al Municipiului BucurestL    f\42


43


44


Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor Seismic


Centrul pentru Seniori al Municipiului București


Casa Artelor "Dinu Lipațți"


Centrul Cultural LUMINAConcluzie:

Necesitatea integrării acestor entitati intr-un Cloud Municipal este imperativ necesara. Centralizarea asigura desfasurarea in cele mai bune condiții a activitatilor pe care le desfasoara administrația PMB, satisfacerea optima a cerințelor cetățeanului.

3.    Sistem Informatic Integrat Metropolitan

Realizarea unui sistem informatic integrat pentru managementul activităților, resurselor și informațiilor Municipiului București, bazat pe software și aplicații informatice, prin intermediul căruia să se asigure fluidizarea circuitului informațional, asigurarea interoperabilității și îmbunătățirea cooperării interinstituționale în sectorul public, gestionarea resurselor și îmbunătățirea managementului, concomitent cu creșterea calității, eficienței și eficacității activităților acestora, consolidarea securității infrastructurii și oferirea de soluții la necesitățile de management și comunicare identificabile la nivelul autorității publice și al instituțiilor din cadrul acestuia.

4.    Infrastructura de Securitate Cibernetica CERT-Bucuresti

Realizarea unei infrastructuri de Securitate Cibernetica Metropolitana acreditata ca centru de răspuns la incidente cibernetice.Aceasta infrastructuraț hardware, software si umana) la nivel metropolitan va dispune de capacitatea necesara pentru prevenirea, analiza, identificarea si reacția la incidentele cibernetice.

5.    Sistem integrat pentru gestionarea incidentelor si resurselor

Principiul de baza al funcționarii sistemului integrat consta in oferirea unei imagini complete a incidentului pentru fiecare persoana din lanțul operațional, furnizând informații despre momentul si locul unde a avut loc un incident si ce trebuie făcut, urmărind fluxul de lucru si procedurile standard de răspuns.

Sistemul trebuie sa colecteze si sa analizeze in mod simultan informația primita de la mai muiti senzori pentru a imbunatati capacitatea de răspuns si eficienta operaționala. Sistemul va corela datele si va coordona întregul flux de răspuns, începând cu notificările de amenințare sau incident si, ulterior, prin identificarea si implementarea planului de acțiune.« M A”    —■“— — - - j.

alocarea resurselor, funcționalități GIS, raportare automata, înregistrarea acțiunilor utilizatorilor, etc.

6. Sistem integrat aplicație pentru gestiunea Management Proiecte

Acest sistem va gestiona planificarea, controlul costurilor, si gestionarea bugetului, alocarea resurselor, colaborare, comunicare, managementul calitatii si documentare sau administrare. Scopul acestora este sa aiba grija de toate aspectele si complexitatea marilor proiecte si sa ajute la menținerea costurilor joase.

7.    Centrul de monitorizare a activitatilor din cadrul PMB

In cadrul Primăriei Municipiului București nu exista un tool pentru monitorizarea in timp real, la nivel general, a activitatilor de management si situații economico-financiare pe care instituția le desfasoara. Pentru realizarea acestuia este nevoie de implementarea unor aplicații de tip bussines inteligence si data analitycs care sa preia din bazele de date informațiile necesare in vederea raportării de situații in real time. Data Analytics reprezintă procesul de colectare, organizare și analizare a unor largi seturi de date pentru identificarea de modele și alte informații utile care îmbunătățesc nivelul de cunoaștere.

8.    Sistem videoconferinta intre PMB si primăriile de sector

Prin utilizarea unui sistem pentru video conferința vom avea o serie de beneficii imediate precum reducerea costurilor asociate deplasărilor pentru intalnirile directe, castigarea timpilor de reacție, centralizarea unui număr cat mai mare de participanti, eliminarea cheltuielilor cu echipamente tehnice de vârf, facilitare si ușurința in operare, comunicare rapida si eficienta, eficientizarea timpilor de lucru, impact si control crescute in raport cu alternativa comunicărilor telefonice.

9.    Dezvoltare anul 2 si 3 portal PMB (construcție site-uri ce aparțin de Municipalitate)

In vederea realizării unei integrări centralizate, cu interfața unica pentru cetatean, a informațiilor publice pe care municipalitatea le pune la dispoziție cetățenilor, este nevoie de construcția de site-uri noi. Site-urile existente au fost realizate cu multi ani in urma si nu mai corespund din punct de vedere a informațiilor pe care le pune la dispoziție si mai ales la atacuri cibernetice.Dezvoltarea de noi tool-uri in vederea realizării de plăti on-line pentru activitatile realizate de IPIL-uri.

10 Managementul flotei auto municipale

Aplicație in vederea administrării flotei auto a PMB. Aceasta aplicație va gestiona reparațiile auto, va alerta si gestiona asigurările RCA/CASCO sau reviziile tehnice periodice, etc. Aceasta aplicație va reduce costurile de exploatare si întreținere pentru parcul auto administrat de PMB.

.OP*

oiR1 ntf ?5 a*siEJ’


CU ORIGINAL UI.

11. Aplicație IT pentru persoanele aflate in situație de vulA&afoilj afaA__

''OM.ll'j

SMURD Social, aplicație software pentru persoanele aflate in situație de

vulnerabilitate. Aceasta aplicație se va dezvolta pe sistemele de oprare IOS si

Android.


12. Sistem pentru managementul integrat al fluxului de reciclare

Creșterea eficienței utilizării resurselor reprezintă un mijloc prin care obiectivele de politică economică, socială și de mediu se pot atinge mai ușor, mai sigur și cu costuri mai mici.Trebuie să minimizăm consumul tuturor resurselor nu doar a celor neregenerabile ci și acelor regenerabile. Sustenabilitatea pe termen lung depinde de protejarea resurselornaturale și a diversității biologice.


13.    Portal web cu realitate augmentata

Proiectul urmărește implementarea unei platforme tehnologice dedicate realizării de portaluri/platforme web cu elemente de realitate augmentata, pentru evenimente culturale, științifice, sportive, etc. Platforma de realitate augmentata va putea fi integrata facil în site-uri, portaluri, sau alte platforme web-based destinate prezentării sau popularizării către cetateni a informațiilor sau evenimentelor de interes gestionate de către entitatile juridice apartinand Municipalității.

Realitatea augmentata reprezintă una din cele mai moderne tehnologii ce facilitează interacțiunea beneficiarului cu evenimente care se desfășoară în realitatea fizica, dar la care acesta nu are posibilitatea de a participa efectiv. în aceasta situație, beneficiarul poate opta pentru prezenta virtuala la eveniment, crescând astfel atât aria de adresabilitate la nivel de cetatean, cât și interesul general pentru evenimente de interes derulate de entitati juridice ale Municipalității (teatre, muzee, grădina zoologică, centre culturale, etc). Astfel, beneficiarii vor putea participa virtual la evenimentele prezentate/difuzate utilizând tehnologii disponibile 2D sau 3D, sau de emulare a acestora. Mai mult, prin intermediul platformei vor putea fi emulate inclusiv interacțiuni cu mediul fizic, precum hranirea unui animal, udarea unor plante, participarea la ședințe, dezbateri publice sau întâlniri, etc.

14.    GDPR


în 25 mai a.c. a intrat în vigoare în toate statele Uniunii Europene Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (abreviat GDPR -General Data Protection Regulation, iar în limba română RGPD - Regulamentul General pentru Protecția Datelor), Prevederile GDPR urmăresc protejarea datelor cu caracter personal ale persoanei fizice, identificată sau identificabilă, direct sau indirect. în textul GDPR, persoana fizică este denumită generic "persoana vizată". Prevederile GDPR stabilesc un cadru comunitar unitar, nu sunt opționale și vizează toate activitățile din orice sector sau domeniu, indiferent de dimensiunea business-ului. Ele au intrat în vigoare și se aplică chiar și în lipsa unei legislații naționale în domeniu, care nu va face decât să completeze și dgialigze cadrul european deja existent. Astfel, măsurile prevăzute influențea^^eâfd?^Jivitățile c^e implică


informații, mai precis, tot ceea ce ține de prelucrarea ale persoanelor Fizice.

Orice analiză va constata că atât Primăria Municipiului București cât și entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, în cvasitotalitatea lor, intră sub incidența respectării/conformării la prevederile GDPR, într-o măsură mai mare sau mai mică (prelucrând doar datele personale ale propriilor angajați și/sau multiple alte date personale, în diverse volume sau formate).

15. Sistem de management al incidentelor de siguranța și securitate publica

Proiectul propus vizează realizarea unui sistem informațional municipal integrat, format din mai multe componente tehnologice interoperabiie, care să acopere nevoile de management eficient al incidentelor urbane care se pot manifesta în diferite împrejurări.

Tehnologiile actuale din domeniul IT&C, specifice unei societăți europene moderne, aduc o serie de beneficii pentru societate și pentru administrația publică, în scopul identificării, prevenirii și gestionării incidentelor din spațiul public, care pot avea caracter de urgență/necesitate/non-urgență etc. Intre zonele de interes din perspectiva acestei propuneri, se număra Arena Naționala, Centrul Vechi, împrejurimile unităților educaționale, etc.

în acest scop propunem implementarea unui proiect pilot cu următoarele soluții: • Securitate Publică:

■ Monitorizarea, inclusiv cu soluții de recunoaștere facială, a zonelor din jurul unităților educaționale și integrarea și gestionarea informațiilor prin intermediul unei platforme care să semnaleze în timp util unitățile educaționale / părinții asupra prezenței copiilor la școală sau ieșirile neautorizate ale acestora din perimetrul școlii, precum și avertizarea poliției cu privire la prezența în zonă a unor persoane aflate în atenția organelor de cercetare sau înregistrați cu comportamente inadecvate; Monitorizarea, inclusiv cu soluții de recunoaștere facială, a zonelor unde se formează in mod natural aglomerări de persoane (stații de metrou, gări, statii ale altor mijloace de transport in comun urban, stadioane și împrejurimi, zone turistice de interes, Arena Naționala, etc.) și interconectarea cu sistemul de management al traficului / ISU / Politie Locală, etc;

•    Sistem automat de detectare a situațiilor cu potențial de risc asupra securității si siguranței publice ce nu au caracter de urgenta/necesitate;

Sistem unic de raportare a incidentelor:

•    Sistem de raportare a incidentelor cu potențial ridicat de perturbare a siguranței si securității publice, altele decât cele cu caracter de situație de urgență;

•    Dispecerat cu număr unic pentru semnalarea incidentelor cu caracter de non-urgență;

•    Hartă a incidentelor care poate fi accesată din web browser, telefon mobil, etc. pe care sunt punctate toate incidentele semnalate și pe care se pot adăuga unele noi;

» Sistemul să Fie integrat cu primăriile de sector și celelalte autorități publice locale care au atribuții în intervenția si remedierea/eliminarea incidentului

z ,'

Zz' *

respectiv si care să poată să intervină pe hartă lui.

Astfel, așa cum reiese din lista de la punctul anterior sunt necesare funcționalități de integrare la nivel tehnologic (infrastructura IT&C hardware si software, date), fluxuri operaționale și instituționale pentru o suită de servicii ce pot face operațional un astfel de sistem informatic integrat.

16. Platforma Open Data

Implementarea unei plaforme Open Data la nivelul Municipiului București care se va integra cu portalul PMB. Prin aceasta, vom crește accesul la informații de interes public, va îmbunătăți cadrul legal și practicile privind accesul la informațiile de interes public, va promova transparența procesului de luare a deciziilor publice.

PARKING

1. Soft gestiunea parcărilor, sistem alertare cetatean

Nevoia cetățenilor din orașul București pentru realizarea unor aplicații pentru gestiunea parcărilor este foarte mare.lnteractiunea cu cetateanul se va realiza prin dezvoltarea de aplicații care vor fi disponibile pe terminale ce folosesc sisteme de operare IOS si Android. Va exista posibilitatea ca fiecare cetatean sa poata vedea, la nivelul parcărilor gestionate de către PMB, in timp real situația locurilor de parcare, va putea plăti cu cârdul sau sms locul de parcare. Aplicația va stabili deasemenea traseul pe care il va urma pana va ajunge la acel loc de parcare. Sistemul de alertare pentru cetateni va gestiona problemele pe care aceștia vor sa le semnaleze către PMB. Vor fi disponibile alertări pe zona de trafic, drumuri, iluminat, etc.

2. Soluție hardware pentru integrarea de senzori, aplicație parking

Municipalitatea administrează astazi un număr de 2500 locuri de parcare la nivelul orașului București. In vederea integrării cu aplicația de parking, este nevoie de instalarea unor senzori in care aceștia sa transmită exact locul ramas liber. Managementul întregului lot de monitorizare va fi gestionat de către acești senzori,si o soluție complexa de transmitere a datelor către aplicația mobila.

Siguranța Clădirilor

1. Siguranța Clădirilor - Sistem de alertare în caz de riscuri fizice

Analiza de risc Ia securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare. Analiza de risc la

securitatea fizică se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrareauiscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
„Spitalul Clinic de Copii ‘Doctor Victor Gomoiu’ este primul spital care asigura activități de asistență medicală, de educație academică și de cercetare științifică în domeniul de pediatrie din România, construit și dotat de PMB. Construcție noua, acest spital are nevoie de interacțiune cu pacientul si in forma on-line. Posibilitatea pacientului de a face download la analizele pe care le-a recoltat in spital, programări on-line, informații despre prezenta medicilor pe cabinete, integrarea cu aplicația de management a spitalului, integrarea cu portalul ASSMB si portalul PMB.

2.Infrastructura IT&C Spital Gomoiu

Este nevoie de implementarea unei infrastructuri hardware si software in cadrul spitalului Gomoiu. Servere care vor gestiona administrarea sistemelor de calcul, echipamente de securitate web, aplicații mail, aplicații centralizate anivirus-antispam,aplicații pentru informare apcienti, echipamente de afișare la cabinete, aplicații de gestiune spital, etc.

3. Integrarea tuturor spitalelor, din punct de vedere IT, aflate in administrarea PMB prin realizarea de site-uri noi (acolo unde este cazul), implementarea de soluții si echipamente pentru securitatea datelor, realizarea de infrastructuri critice.

ASSMB

1.Portal web ASSMB

Infințată în decembrie 2008, activitatea principală a ASSMB presupune finanțarea, dar și coordonarea administrativă a acestor spitale acre aparțin PMB.

Scopul este asumarea responsabilității la nivel local, pentru regăsirea directă și imediată a fondurilor cheltuite în calitatea serviciilor medicale și paramedicale la nivelul pacientului. Este necesara realizarea unui portal care sa gestioneze relațiile cu spitalele pe care le administrează, informare către cetatean in sistem centralizat a activitatilor pe care le prestează.Realizarea in cadrul acestui portal a unui sistem intranet de transmitere de documente intre ASSMB,spitale si PMB.

Politia Locala Municipiul București

1. Exista un număr de 50 de statii care au instalate pe ele sistemul de operare Windows XP. Acesta nu mai beneficiază de suport al producătorului si este tinta predilecta a atacatorilor informatici cu riscurile de rigoare asociate unor astfel de operațiuni. Suplimentar o consecința a faptului ca este instalat acest sistem de operare este aceea ca nu pot fi înrolate si in consecința nu pot fi administrate centralizat prin intermediul Serverului Active Directory versiunea 2016, server care este implementat in acest moment la Politea Locala, un instrument considerat obligatoriu in bunele practici definite pentru managementul unei infrastructure care depășește 50 sisteme de calcul. Din punct de vedere soțu^e^curitate, RLMB

i t

Fj \ ' >.

,! /

deține o aplicație software instalata pe un sistem de calcul Vârîșnta gestionează întregul flux de intrare si ieșire către internet. Ecîtipâtftfehtele de networking nu asigura decât transmisii de date la max 100 mb. Aceste echipamente au 8-10 ani vechime si nu mai fac fata cerințelor actuale. Se impune schimbarea infrastructurii harware pentru echipamentele de networking, integrarea cu echipamente dedicate de firewall, soluție centralizata pentru monitorizarea incidentelor de securitate, echipamente de securitate instalate si la sediile secundare.

2. Sistem interconectare PLMB cu PL sector

Pentru a realiza o acoperire cat mai completa a supravegherii video pe raza Municipiului București este necesara interconectarea sistemelor de supraveghere video operate de Politiile Locale de Sector cu sistemul gestionat de Politia Locala a Municipiului București intr un mediu securizat din punct de vedere informatic. Acest deziderat se poate realiza prin conexiuni de tip Virtuale Private NetWork prin canal criptat intre sediile central ale fiecărei autoritati. Interconectarea se va realiza prin instalarea la sediul central al fiecărei autoritati a cate unui echipament de tip appliance care va permite realizarea de canale de tip VPN criptate cu o lărgime de banda suficient dimensionata pentru a permite traficul de date in parametric optimi. Filtrarea pachetelor de date se va face bidirecțional asigurând protecție pentru fiecare autoritate in parte. In sediul Politiei Locala a Municipiului București se va face inclusiv partea de procesare video a camerelor din sediile de sector.

3. Revizuire camere video Centrul Vechi

Camere pentru supraveghere video instalate în Centrul Vechi sunt de generație veche si nu suporta accesul direct IP. Deasemenea acestea nu se pot integra cu sistemul centralizat de afișare pe wido-wall in centru de date al PLMB. Este nevoie de integrarea unui sistem de control acces la nivel auto in centrul vechi precul si instalarea de camere video deîcate pentru face-recognition si LPR.

Arena Naționala

1. Face recognition si schimbare camere video Arena Naționala

In vederea realizării cerințelor pentru evenimentele sportive care vor avea loc pentru Euro 2020 se impune schimbarea camerelor video din complexul Arena Naționala precum si instalarea de aplicație pentru face-recognition.

2. Update si upgrade infrastructura hardware si securitate Arena Naționala

Infrastructura actuala de echipamente hardware si securitate are 9 ani vechime. Echipamentele au nevoie de update ale aplicațiilor software dar pentru aceasta este nevoie de upgradarea echipamentelor. Aplicațiile care gestionează turnichetii, aplicațiile care gestionează sistemul de IP-Tv intern, sistemul de gestiune a afisarii pe videocub, etc.3. Portal web Arena Naționala


in vederea realizării cerințelor pentru evenimentele sportive care vor avea loc pSntru Euro 2020 se impun realizarea unui portal web dedicat evenimentelor care au loc pe Arena Naționala

RATB

1. Informare calatori RATB statii de tramvai,autobuz si troleibuz

RATB a lansat licitația pentru implementarea unui „Sistem de informare calatori despre traseele RATB si timpii estimat» de așteptare in statie a vehiculului", sistem ce urmeaza să fie instalat pe un număr de 1450 vehicule. Sistemul are ca scop oferirea rutelor optime pentru călători, oferind în timp real informații despre localizarea vehiculelor și timpul real în care acestea vor ajunge în stația dorită. Toate aceste informații vor fi oferite călătorilor cu ajutorul unei aplicații destinată telefoanelor inteligente, rulând pe Android și iOS, gratuit. Pentru afișarea de timpi estimați de așteptare si in stafiile de tramvai, troleibuz si autobuz, se vor instala panouri cu aftsaj.Infrastructura de date va fi transmisa prin echipamente dedicate cu sim incorporat sau transport prin fibra optica. Se va realiza interconectarea cu serverul de aplicații.

Managementul Traficului

1. Controlul noxelor în sistemul de management al traficului

Dezvoltare de aplicație centralizata care se va înrola in portalul PMB pentru controlul noxelor in cateva puncte din Municipiul București. Se vor instala senzori de măsurare. Afișarea va fi efectuata pe sistemele de afisaj din stațiile RATB, pe portalul PMB, pe aplicația de alertare cetatean, etc.

Companii Municipale

1. Portal web componenta turism in capitala

Obiectivul general al realizării acestui portal il reprezintă promovarea potențialului turistic, prin metode specifice de marketing si comunicare in scopul creșterii numărului de vizitatori si consolidării turismului in Municipul București.

2. Aplicație software, platforma mobila inteligenta

Obiectivul general al realizării acestei aplicații, platforma mobila, il reprezintă promovarea potențialului turistic, prin metode specifice de marketing si comunicare in scopul creșterii r ' ' ‘    ...... .......
București. Aplicația va fi dezvoltata pe sistemele de oprare IOS si Android, integra cu platforma portal a companiei si portalul PMB.

3. Construcție centrul de control si monitorizare Compania de Paza si ADI Transport

Un dispecerat de monitorizare și control care să integreze informații de la surse multiple poate îmbunătăți eficiența echipelor de intervenție, ridicând nivelul colectiv de atenție asupra țintei în cauză.Pentru că un dispecerat este locul în care se transmit evenimentele de la unul sau mai multe puncte de supraveghere.informația afișată este extrem de importantă, deaceea este esențial ca echipamentele de vizualizare să fie caracterizate de fiabilitate și capacitate de funcționare în condiții critice, 24/7.

4. Aplicații si infrastructuri IT pentru dezvoltarea companiilor municipale.

Concluzii

Beneficiarii finali avuti în vedere la aprobarea programului sunt cetățenii, mediul de afaceri, administrația publică si managementul municipalității. Se are in vedere, astfel, atat creșterea satisfacției plajei de beneficiari la adresa interacțiunii cu administrația publica, cat si responsabilizarea acestora cu privire la comunitate si viata in interiorul acesteia.

Compania Municipala Tehnologia Informației


14.08.2018Program multianual “Bucurestiul Digital” - Tehnologia Informației pentru servicii publice

Estimare buget

Denumire proiect

Cost estimat proiect TVA inclus

Soft gestiunea parcărilor, sistem alertare cetatean

700000.00

Soluție hardware pentru integrarea de senzori, aplicație parking

20000000.00

Document Management System

2600000.00

Portal web PMB

1720000.00

Portal web Gomoiu

225000.00

Infrastructura IT&C Gomoiu

4200000.00

Modernizare și securizare sistem IT al PLMB

430000.00

Sistem interconectare PLMB cu PL sector

150000.00

Portal web ASSMB

70000.00

Portal web Compania Turistica

93000.00

Platforma Cloud Municipal București

17000000.00

Infrastructura de Securitate Cibernetica CERT-Bucuresti

13500000.00

Servicii GDPR

2800000.00

Sistem Informatic Integrat Metropolitan

7000000.00

Sistem de management al incidentelor de siguranța si securitate publica

1700000.00

Managementul flotei auto municipale

280000.00

Portal web Complex Arena Naționala

800000.00

Sistem software pentru gestionarea incidentelor si resurselor

142800.00

Aplicație software platforme mobile inteligente Turistica

186800.00

Sistem pentru managementul integrat al fluxului de reciclare deșeuri

2800000.00

Portal web cu realitate augmentata

714000.00

Controlul noxelor în sistemul de management al traficului

467000.00

Dezvoltare anul 2 si 3 portal PMB (construcție toate site-urile Municipalității)

7200000.00

Siguranța Clădirilor - Sistem de alertare în caz de riscuri fizice

555000.00

implementare Management Proiecte in cadrul PMB

1401000.00

Implementare aplicația mobil RATB in cloud si interfața unica către cetatean

84000.00

Implementare site-uri Spitale (18 buc)

1500000.00

Informare calatori RATB statii de tramvai si statii Autobus si Troleibus

57000000.00..

Construcție centrul de control si monitorizare ADI ȚraasgQrt

700000.00 f] /,

n.htci" IK 3 nSlSi

«'I'Sn juS’f

Construcție centrul de control si monitorizare Compania de Paza

7ooooa.ro

Face recognition si schimbare camere video Arena

Naționala

3900000.00

Update si upgrade infrastructura hdd si securitate Arena Naționala

3900000.00

Centrul de monitorizare a activităților din cadrul PMB

1 1700000.00

Sistem videoconferinta intre PMB si primăriile de sector

j389000.00

Proiect PLMB revizuire camere video Centrul Vechi

1700000.00

SMURD Social - Aplicație IT pentru persoanele aflate in situație de vulnerabilitate

752100.00

Platforma Open Data

Sistem integrat pentru gestiunea Management Proiecte

2500000.00

555000.00

OR/G/A/4/


1 Ui