Hotărârea nr. 541/2018

HOTARAREnr. 541 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "INFORMAREA SALVEAZA" - PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii - Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 1496/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 195/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 559/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

-    Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;

-    Hotărârii Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului București a Programului multianual "Informarea salvează” - protecție civilă și voluntariat în Municipiul București, campanie de informare preventivă în domeniul protecției civile, axată pe desfășurarea unor acțiuni teoretice și practic-aplicative menite să implementeze anumite cunoștințe în domeniul situațiilor de urgență și să genereze o schimbare comportamentală a publicului.

Art.2 Programul multianual "Informarea salvează” se va derula prin intermediul Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. și va avea ca beneficiari unități de învățământ, asociații de proprietari/locatari și centre peni bătrâni instituționalizați de pe raza Municipiului București.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305


Art.3 Programul multianual "Informarea salvează”, conceput și creat de Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. este cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

I

\n

Anexa 1HC.b.H.b, M.Motto: Un om informat, o viață SALVATĂ


I. DENUMIRE PROGRAM:

„Informarea Salvează” este o campanie destinată satisfacerii nevoii de instruire, informare și educație continuă a cetățenilor Municipiului București în vederea creșterii gradului de conștientizare și implicare a acestora în activități concrete de protecție civilă, pentru pregătirea și reacția rapidă în cazul producerii unor dezastre naturale sau provocate de om.

n. RESPONSABIL:

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

III.    PERIOADA: septembrie 2018 - septembrie 2022

IV.    LOC DE DESFĂȘURARE:

Unități de învățământ, asociații de proprietari/locatari, centre pentru copii și vârstnici instituționalizați de pe raza Municipiului București.


V. TIP PROGRAM:

Campanie de informare preventivă în domeniul protecției civile axată pe desfășurarea unor acțiuni teoretice și practic-aplicative menite să implementeze anumite cunoștințe în domeniul situațiilor de urgență și să genereze o schimbare comportamentală a publicului.

VI. GRUP ȚINTĂ/BENEFICIARI:

Campania se adresează elevilor, copiilor și vârstnicilo, serviciilor sociale din centrele specializate, pn asociațiilor de proprietari/locatari.vn. SCOP:


Creșterea gradului de conștientizare și Lr    ,_________r____=____2ști (copii, adulți, bătrâni) în activități concrete de protecție civilă prin dezvoltarea unei campanii de informare, pregătire, prevenire și reacție rapidă în cazul producerii unor dezastre naturale sau provocate de om.

Vm. CONTEXT ACTUAL:

Necesitatea implementării proiectului este justificată de creșterea semnificativă a frecvenței și gravității dezastrelor naturale și a celor provocate de om, în special a cutremurelor care au generat pierderi de vieți omenești, de bunuri, inclusiv de patrimoniu cultural, distrugeri ale infrastructurii economice, sociale și daune aduse mediului.

Studiul de specialitate realizat de către AB RESEARCH GROUP în cadrul proiectului SAFE QUAKE (beneficiar I.G.S.U.), centrat asupra riscului de cutremur, a evidențiat, la nivelul Municipiului București, următoarele:

-    la nivelul populației există un nivel scăzut de informare asupra problematicii dezastrelor;

-    cunoștințele generale legate de comportamentele și măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul și după un dezastru se află într-o fază incipientă fără a fi aplicate;

-    gradul de conștientizare a efectelor pe care le poate genera un dezastru este redus, comunitatea nefiind implicată în activități de prevenție, pregătire sau modalități de reacție în cazul unor calamități naturale sau catastrofe provocate de om.

Reprezentanții companiei americane Motorola Solutions, specializată în domeniul

comunicațiilor, au subliniat, într-o conferință organizată la București, că România trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de reacție în caz de dezastre prin prevenție (informarea și instruirea populației) și dotarea tehnică specifică situațiilor de urgență. Aceeași companie a amintit faptul că, dintre toate capitalele statelor membre ale Uniunii Europene, Municipiul București este cel mai vulnerabil în cazul unui cutremur.

Noile provocări generate de aglomerarea urbană, dezvoltarea proiectelor imobiliare,Pentru schimbarea mentalității pe termen adreseze tinerei generații, astfel încât, încă de la vârste fragede, să le formăm acestora o cultură de prevenire a dezastrelor, știut fiind faptul că prevenirea generează costuri mult mai scăzute decât intervenția și refacerea în cazul producerii unor dezastre.

M r ' I

IX. CADRU LEGISLATIV:    7

* 1 ' ? /

Campania INFORMAREA SALVEAZĂ implică o puternică componentă de sustenabilitate, procesul de conștientizare dezvoltat vizând chiar impactul pe termen lung al acesteia în rândul populației Municipiului București.

• Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, modificată și completată prin Legea nr. 212/2006;•    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

•    H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

•    HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;

•    HOTĂRÂRE nr. 547 din 09 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă.

Potrivit Legii 481/2004, protecția civilă este componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate, înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.

Conform Strategiei naționale de protecție civilă, o activitate deosebit de importantă o reprezintă informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență.

X. OBIECTIVE:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea implicare al cetățenilor Municipiului București în ?6tivh


în vederea unei bune pregătiri și a unei reacț    zătoare'ln câzul producerii

i ;i .

unor dezastre naturale sau provocate de om.

în deplină concordanță cu cadrul legislativ în vigoare, în subșidiar, campania INFORMAREA SALVEAZĂ își propune realizarea următoarelor deziderate:

-    dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu;

-    promovarea atitudinilor și a comportamentelor corespunzătoare în situații de urgență;

-    formarea și dezvoltarea unor trăsături moral-volitive cum sunt curajul, disciplina, inițiativa și spiritul de echipă;


-    creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la importanța prevenirii și pregătirii pentru catastrofe și situații de urgență, precum și mărirea capacității de reziliență din cadrul comunității locale în situații de urgență;

XI. ACTIVITĂȚI:

Pentru ca cetățenii Capitalei (copii, elevi, adulți, vârstnici) să poată înțelege, aprecia și cuantifica pericolele generate de situațiile de urgență, dar, mai ales, să reacționeze corect la producerea acestora, se vor desfășura activități teoretice și practice de informare preventivă.

Tipuri de activități:

1.    Activități de planificare:

-    realizarea materialelor de informare preventivă (broșuri, pliante, flyere, afișe, film de instruire, tutoriale, jocuri pentru copii) care vor fi diseminate publicului țintă pe categorii de vârste;


-    întocmirea planurilor de acțiune împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență pentru derularea campaniei;

-    planificarea, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a unităților de învățământ în care se vor desfășura activitățile de prevenire;

2.    Evenimente tip ”Info Day” organizate în unitățile de învățământ în care se vor desfășura următoarele tipuri de activități:

-    prezentarea filmului de instruire "Reguli și măsuri de siguranță în caz de cutremur în- parcurgerea unui traseu practic-aplicativ de protecție civilă pentru îmbunătățirea capacităților fizico-motrice ale elevilor din clasele V-XII, pe timpul orelor de educație fizică și sport;

- ateliere de lucru pentru acordarea primului ajutor de bază, comunicații în situații de urgență, orientare în teren și jocuri interactive cu copiii, pe teme de protecție civilă centrate pe potențialele riscuri din Municipiul București (incendiu, cutremur, inundații și fenomene meteo periculoase).

- cunoașterea efectelor seismelor din punct de vedere teoretic, dar și experimentarea practică a acestora cu ajutorul simulatorului de cutremur tip remorcă ;

Durata unei activități este de o oră, aceste activități putându-se desfășura simultan la aceeași unitate de învățământ.

Pe timpul desfășurării evenimentelor, în funcție de tipul activității, fiecare elev participant va putea primi:

•    diplome de participare;

•    tricouri personalizate;

•    broșuri cu reguli de comportare în caz de cutremur;

•    pliante cu ”Planul familial”;

•    seturi de jocuri interactive (board games) de genul "colorează și cine știe câștigă” centrate pe riscurile Municipiului București;

•    seturi multifuncționale (fluier-lantemă-busolă-lupă), rucsacuri (în anul II al campaniei);

•    măști de protecție anti-praf.

3. Evenimente tip ”Info Day” organizate în centrele specializate pentru copii și vârstnici instituționalizați, beneficiari ai serviciilor sociale în care se vor desfășura următoarele tipuri de activități:

- prezentarea filmului de instruire "Reguli și măsuri de siguranță în caz de cutremur în unitățile de învățământ” și desfășurarea practică a unui exercițiu de evacuare în caz de seism. Această activitate se va desfășura cu beneficiarii și personalul angajat al centrelor;- cunoașterea efectelor seismelor din puncnte"rbdere teoretic, dar și experimentarea practică a acestora cu ajutorul simulatorului de cutremur tip remorcă.

Durata unei activități este de o oră, aceste activități putându-se desfășură simultan la aceeași unitate de învățământ.

Pe timul desfășurării evenimentelor fiecare participant va putea primi următoarele materiale:

•    diplome de participare;

•    tricouri personalizate;

•    broșuri cu reguli de comportare în caz de cutremur;

•    pliante cu "Planul familial”;

•    seturi de jocuri interactive (board games) de genul "colorează și cine știe câștiga” centrate pe riscurile Municipiului București;

•    seturi multifuncționale (fluier-lantemă-busolă-lupă), rucsacuri (în anul II al campaniei);

4. Sesiuni de instruire a reprezentanților asociațiilor de proprietari/locatari în care vor fi desfășurate activități de informare preventivă în scopul creșterii gradului de informare și conștientizare a cetățenilor, prin instruirea reprezentanților asociațiilor de proprietari/locatari din Municipiul București cu privire la importanța prevenirii și pregătirii pentru catastrofe și situații de urgență. în cadrul activităților de informare vor fi prezentate unele teme care să abordeze:

-    planul familial în situații de protecție civilă;

-    reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru locuințele multifamiliale. Durata de desfășurare a unei întâlniri este de 2 ore. Pe timpul desfășurării activităților se vor distribui materiale informative de tipul afișe, pliante, flyere cu tema campaniei, care se vor disemina în cadrul asociațiilor de proprietari/locatari la nivel de familie; Activitățile se vor cuantifica pe baza documentelor tip proces-verbal încheiate între beneficiari și CMPCVB S.A. și prin înregistrări foto/video pe suport electronic;

Pentru fiecare activitate vor fi întocmite documente justificative:

-    procese-verbale de desfășurare și evaluare a activitățile^

-    materiale foto/video pe suport electronic;

-    raport de activitate.

Materialele informative și promoționale vor fi

Campania de promovare online cuprinde următoarele:

-    elaborarea unui plan de promovare online ce va include alocarea de resurse;

-    implementarea planului de promovare online - întreprinderea acțiunilor presupuse de instrumentele de promovare online identificate în planul de promovare;

-    realizarea paginilor de internet și Facebook ale proiectului, în care se vor posta materialele de la toate activitățile organizate în cadrul campaniei de conștientizare;

-    realizarea unui canal de YouTube în care vor fi publicate toate materialele video ce reies din activitățile campaniei de informare și conștientizare;

-    monitorizarea campaniei, optimizarea rezultatelor și diseminarea acestora în funcție de etapă.


XII. DEVIZ DE CHELTUIELI (pentru o oră prestări servicii):

Cheltuieli/ORĂ

- lei/oră -

fără TVA

Cheltuieli directe (salarii, chirie,

deplasări, echipamente IT, audio-video,

birotică și papetărie etc.)

680

Cheltuieli indirecte (materiale pentru

informare și publicitate distribuite în

cadrul campaniei)

1000

TOTAL CHELTUIELI

1680

Profit 3%

50,4

TOTAL CHELTUIELI/ORÂ

1730,4XIII. AVANTAJELE ȘI SUSTENABILI

-    promovare și reclamă;

r»    11    \    f’W / <

-    forță de muncă și resurse umane calificate îi\xdomenf4^jM-Jz/,

tehnologii media și Virtual Reality (VR) ce vor fi folosite în cadrul celor 4 ani ai campaniei, se dovedesc compatibile cu această sarcină de interes public, studii internaționale contemporane din Noua Zeelandă (Massey University), India (Indian Institute of Techonlogy Bombay) și Brazilia (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul campus Ponta Porâ) exprimând pentru diferite contexte această oportunitate. Simulatoarele VR pentru cutremur și incendiu simt din ce în ce mai vizibile în industria culturală și pedagogică globală, de aceea considerăm că această tehnologie poate aduce plus-valoare în cadrul proiectului.

împreună cu specialiștii COMPANIEI MUNICIPALE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT BUCUREȘTI S.A., ne propunem să inovăm educația preventivă prin intermediul noilor tehnologii media și, pe termen mediu și lung, considerăm că, prin această abordare, putem deveni mai eficienți în informarea și instruirea tuturor categoriilor de beneficiari din Municipiul București.

XI. REZULTATE AȘTEPTATE:

-    extinderea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor Municipiului București cu privire la importanța prevenirii și pregătirii pentru catastrofe și situații de urgență;

-    creșterea capacității de înțelegere și de conștientizare a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu;

-    promovarea atitudinilor și a comportamentelor corespunzătoare în situații de urgență;

Xn. CONCLUZII:

Prin acest proiect se dorește îmbunătățirea capacității de prevenire la dezastre și a răspunsului în situații de protecție civilă a populației Municipiului București, crearea unei atitudini proactive a acestora prin dezvoltarea culturii de reacție la dezastre, precum și formarea tinerei generații de la vârste fragede.