Hotărârea nr. 540/2018

HOTARAREnr. 540 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "BUCURESTI, ORAS SIGUR" - PAZA OBIECTIVE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 14420/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 71/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 558/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

CoArniono 7 om fir

București, 23.08.2018 Nr. 540

B-duI Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1M CU ORIGINALUL'


S^rO ! £3S$'Js>J$


Programul Multianual “BUCUREȘTI ORAȘ SIGUR”-PAZA OBIECTIVE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR BUCUREȘTI

1.    DENUMIRE PROGRAM

Paza și protecția obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului București si in administrarea Administrației Străzilor București.

2.    RESPONSABIL

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

3.    PERIOADA

SEPTEMBRIE 2018 - SEPTEMBRIE 2022

4.    LOC DE DESFĂȘURARE

Municipiul București cu întreaga sa rețea de poduri și pasaje rutiere -supra și subterane existente, rețeaua stradală cu întreg sistemul de dirijare și semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere), parcajele publice de utilitate generală precum și mobilierul urban aflate ca elemente de inventar ale Administrației Străzilor și evidențiate prin procesul de inventariere anuală și reflectate in bilanțul contabil al instituției, conform prevederilor legale in vigoare.

5.    TIP PROGRAM

Programul Paza și Protecția obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului București si in administrarea Administrației Străzilor București este un program de prevenție, conservare și protecție a bunurilor aflate in inventarul Administrației Străzilor, structurat pe tipuri de acțiuni și obiective specific semnalate de Administrația Străzilor și cu respectarea reglementărilor specific domeniului Pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor conform legii 333/2003 și republicată în 2014 .Programul se înscrie în obiectivul ^Jrer^fȘT^Gdnsiliului General -al -

JURIDIC t

Municipiul București privind administrarea 'qomeniulpl public și privat al Municipiului București conform art. 32 alineatul^/ punctul c) din Legea nr. 213/1998.

6. SCOP

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili si de a aplica strategii pe termen lung pentru modernizarea, protejarea si menținerea in stare corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce constituie mobilier urban, de a proteja patrimoniul public si de a imbunatati condițiile socio-economice ale cetățenilor.

In acest sens prezentul Program are ca scop asigurarea pazei, protecției si integrității bunurilor, regăsite ca elemente de activ si evidențiate/reflectate in bilanțul contabil al Administrației Străzilor, împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate sau existenta materiala a acestora.

7. CONTEXT ACTUAL

Dezvoltarea in ultimii ani a capitalei României prin alinierea la standarde europene, prin creșterea accentuata a traficului urban, a condus la necesitatea reorganizării urbanistice.

Datorita modificărilor aparate in desfasurarea traficului rutier, determinate de creșterea continua a parcului de autovehicule, Administrația Străzilor a realizat in decursul anilor proiecte pentru imbunatatirea condițiilor de trafic atat rutier cat si pietonal.

Toate echipamentele si instalațiile amplasate pe domeniul public in ampriza străzilor constituie mobilier urban funcțional.

Activitatea de circulație in Municipiul București a impus adoptarea unor reglementari si luarea unor masuri efective.

In contextul actual exista constatate fapte savarsite cu intenție, de sustragere, distragere, degradare a mobilierului urban, de creare de obstacole, in buna desfășurare a circulației rutiere si pietonale.


In structura juridica a acestor fapte exis

CU ORIGINALI


IIL A jl X    .

tare juridica principala


reprezentata de patrimoniu care este lezat si o valo ire Țlț Ridica secundara care aduce atingere organizării traficului si siguranței rutiere.

Apreciem ca distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a mobilierului urban prezintă un grad de pericol social, iar pe cale de consecința impune includerea acestora intr-un program multianual de paza si securitate.

8. OBIECTIV GENERAL

Programul Paza și Protecție a obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului București si in administrarea Administrației Străzilor urmărește diminuarea până la eliminare a pierderilor patrimoniale, aflate pe lista de inventar a instituției.

Acest obiectiv va fi dus la îndeplinire printr-o serie de măsuri legale prevăzute de legislația în vigoare (Legea 333/2003, republicata, H.G.301/2012, completată și modificată), puse in aplicare de personal autorizat.

9. ACȚIUNI

Următoarele acțiuni sunt necesare, în vederea atingerii scopului programului:

- Selecționarea resurselor umane necesare îndeplinirii tuturor obiectivelor stabilite prin prezentul program:

•    Personal de conducere si îndrumare a resurselor alocate;

•    Personal de execuție (agenti de intervenție si agenti de securitate).

Asigurarea resurselor materiale necesare:

•    Mijloace auto necesare executării misiunilor de supraveghere și patrulare;

•    mijloace de comunicație (statii de radio emisie-receptie);

•    mijloace de autoapărare individuală, pentru dotarea agenților de securitate;* cabine de paza (acolo unde se impune

vreme nefavorabilă;

Controlul și verificarea acțiunilor desfășurate:

•    Stabilirea responsabililor zonali pentru controlul și îndrumarea activităților desfășurate;

•    Gestionarea operativa a tuturor incidentelor și evenimentelor din zonele de responabilitate stabilite;

•    raportarea cu operativitate către toți factorii de răspundere;

•    măsuri operative pentru gestionarea, diminuarea și eliminarea factorilor de risc, specifici activității desfășurate;

•    cooperarea permanent și operativă cu organelle competente;

10.    REZULTATE

Principalul rezultat al implementării Programului este:

•    Caracterul preventiv al ansamblului de măsuri luate și implementate;

•    contribuția la diminuarea până la eliminarea pierderilor provocate prin degradarea și distrugerea mobilierului;

•    semnalarea operativa a tuturor disfuncționalităților constatate în zonele de responsabilitate.

11.    ACȚIUNILE ce vor fi implementate în baza Programului urmăresc:

a.    Conservarea și integrititatea patrimoniului aflat în inventarul Administrației Străzilor;

b.    Prezervarea semnalisticii rutiere orizontale și vertical si a celorlalte categorii de mobilier urban de pe arterele rutiere, poduri și pasaje -subterane și supraterane aflate pe raza Municipiului București;

c.    Prevenirea și descurajarea actelor de vandalism (inscripționarea cu graffiti, afișajul în zonele interzise, etc.)

12.
Tarifele aferente prestării serviciilor


local si urmează să fie stabilite pentjiH‘vJjjecare. tip de serviciu,

Ufn i,

fundamentate corect și bazate pe costuri diiîîensionate economic și o marjă de profit care să asigure condiții de profitabilitate, în condițiile prestării unor servicii de calitate care să asigure satisfacția beneficiarului.

13. AVANTAJELE PROIECTULUI


ȘI SUSTENABILITATEA IMPLEMENTĂRII

-    sistem managerial centralizat;

-    forță de muncă și resursă umană calificată;

-    capacitate managerială specializată;

-    oferirea de servicii diversificate la cel mai înalt nivel calitativ in mod centralizat, de natură să conducă la realizarea obiectivelor;

14. CONCLUZII

Fata de cele expuse mai sus autoritatile au obligația de a lua toate masurile necesare pentru a evita concretizarea acțiunilor ilicite intr-un grad de pericol social, precum si asigurarea unor condiții optime ale circulației rutiere si pietonale.

Serviciile vor fi destinate satisfacerii unor nevoi ale comunitarii locale si ale participantilor la trafic, contribuind la ridicarea gradului de civilizație si confort al acestora.

Programul propus va asigura menținerea patrimoniului public stradal in perfecta stare, cu influente benefice in capitala atat din punct de vedere socio-economic cat si din punct de vedere ambiental. Implementarea acestui Program va reduce la un nivel minim starea de infractionalitate asupra bunurilor aflate in administrarea Administrației Străzilor, reducând in acest mod costurile cu inlocuirea si repararea acestora, reușind astfel sa fie menținută o stare continua de siguranța a traficului rutier si pietonal.