Hotărârea nr. 539/2018

HOTARAREnr. 539 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL "BUCURESTIUL DESTINATIE TURISTICA - PROMOVAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CA DESTINATIE TURISTICA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE TURISM SI SERVICII"


f    '    -\

r «.    " ț,lA • • 1

a

General al Municipiului București


privind aprobarea Programului multianual „Bucureștiul Destinație Turistică - promovarea municipiului București ca destinație turistică și dezvoltarea activității de turism și servicii”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4653/25.07.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 5/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 557/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;

-    Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Programul multianual „Bucureștiul Destinație Turistică - promovarea municipiului București ca destinație turistică și dezvoltarea activității de turism și servicii” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr

„BUCUREȘTIUL DESTINAȚIE TURISTICĂ - PROMOVAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CA DESTINAȚIE TURISTICĂ Șl DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE TURISM Șl SERVICII”

1.    DENUMIRE PROGRAM

„BUCUREȘTIUL DESTINAȚIE TURISTICĂ - PROMOVAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CA DESTINAȚIE TURISTICĂ Șl DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE TURISM Șl SERVICII”

2.    RESPONSABIL

Municipiul București prin Direcția Cultură, învățământ, Turism.

3.    PERIOADA

August 2018 - Iulie 2020

4.    LOC DE DESFĂȘURARE

în Municipiul București, zonele limitrofe Capitalei, în special în orașele partenere din țară și pe plan internațional în țările - țintă, precum și în țările în care România are reprezentare turistică permanentă sau temporară, inclusiv prin organizarea și participarea la diferite târguri, expoziții, festivaluri, concursuri, workshop-uri și alte manifestări în domeniul turismului sau culturale.

5.    TIP PROGRAM

Program, structurat pe tipuri de acțiuni și obiective specifice în domeniul turismului local, este aliniat programelor de dezvoltare a turismului pe termen mediu și lung la nivel național, cu respectarea reglementărilor specifice aplicabile.

Programul se înscrie în obiectivele statuate la nivel național deoarece își propune ca turismul să devină un sector prioritar printr-o acțiune coerentă și concertată a organismelor legislative, guvernamentale și a administrației publice locale.

6.    CONTEXT ACTUAL

Turismul reprezintă o activitate deosebit de importantă în angrenajul societal, cu impact pozitiv asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă. Unul dintre obiectivele strategice ce constituie o preocupare la nivel mondial îl reprezintă extinderea contribuției acestui sector la cei trei piloni ai durabilității - economic, social și de mediu.

în acest context turismul joacă un rol important în consolidarea imaginii Municipiului București (capitală europeană) în țară și în străinătate. Municipiul București trebuie să ajungă printre destinațiile turistice importante din Europa, capabilă să își pună în valoare bogăția și diversitatea patrimoniului, parte integrantă din patrimoniul cultural european.


angaja într-o gamă largă de acuități î^ timpul șederii lor, cum ar? fi vizitarea obiectivelor turistice, a patrimoniului cultural, participarea la festivaluri, concerte, concursuri, alte activități recreative, gastronomie sau cumpărături.

Rolul administrației locale în domeniul turismului constă în protecția și valorificarea patrimoniului turistic existent, dezvoltarea turismului la nivel local, stimularea și susținerea interesului comunității față de turism și promovarea Municipiului București ca produs turistic, în concordanță cu obiectivele și prioritățile generale de dezvoltare ale Municipiului București și cu tendințele comunitare și mondiale în domeniu.

în vederea creșterii nivelului de conștientizare a valorii și diversității patrimoniului turistic al Capitalei, este necesar un plan de acțiuni prin care să se asigure o informare și un ghidaj turistic adecvat structurii orașului și împrejurimilor și utilizarea diversificată a mijloacelor media de comunicare, pentru creșterea vizibilității și notorietății Municipiului București ca destinație turistică.

7. SCOP

Protecția patrimoniului și a integrității culturale, calitatea și permanența locurilor de muncă generate de turism, impactul pozitiv asupra economiei locale și calitatea serviciilor constituie preocupări permanente ale Municipalității. Principala provocare a turismului românesc este aceea ca Municipiul București să devină o destinație turistică recunoscută la nivel internațional, care oferă produse turistice viabile și competitive.

în principal, Programul urmărește creșterea gradului de vizibilitate a obiectivelor cu potențial turistic din Capitală, precum și îmbunătățirea ofertei turistice în scopul creșterii atractivității și dezvoltarea durabilă a turismului în Capitală, una dintre zonele turistice, culturale și istorice principale ale României, reprezentând un centru prioritar din punct de vedere al perspectivei turistice.

Se au în vedere, stimularea și dezvoltarea turismului prin introducerea în circuitul turistic, prin acțiuni coerente, a principalelor obiective turistice din București și împrejurimi, pentru promovarea Municipiului București ca destinație turistică, atât națională, cât și internațională: promovarea patrimoniului cultural, istoric, arhitectonic, natural și pe promovarea tradițiilor, atracțiilor sociale și sportive ale Municipiului București,atragerea turiștilor naționali și internaționali, fidelizarea acestora și extinderea numărului de vizitatori, astfel încât Municipiul București să devină una dintre destinațiile turistice favorite.

8. CADRU LEGISLATIV

în conformitate cu dispozițiile cuprinse în HG nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, “Autoritățile administrației centrale și locale vor sprijini activitățile ce urmăresc valorificarea sustenabilă a patrimoniului cultural și a resurselor cu potențial turistic precum și îmbunătățirea calității infrastructurii de agrement în vederea creșterii atractivității orașelor. în acest fel regiunile, zonele și localitățile își identifică și consolidează o identitate proprie în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, prin proiectarea unei imagini pozitive a României, definirea și promovarea brandului național și local, prin diversificarea ofertei și a activităților de marketing specifice”.administrativ-teritoriale ca, în limitele competențelorțor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul realizării în comun a upor proiecte de interes național, zonal sau regional, ori furnizării în comun a unor servicii publice, ț /

în baza art. 36, alin. 6, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, consiliul local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură...”

Potrivit art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”;

Conform art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 6, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, “Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: cultura...... alte servicii publice stabilite

prin lege”.

în temeiul art. 20 alin. 1 lit. „e" și lit „P din OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare,Jurisprudenta „Consiliile locale, respectiv, Consiliul General al Municipiului București exercită atribuții în domeniul turismului, ... e)contribuie la creșterea calității produselor turistice; f)urmărirea activității turistice, în așa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora”.

în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. HG nr. 558/2017, „valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de identitate națională prin turism” reprezintă unul din obiectivele Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit “Masterplanul investițiilor în turism”.

Potrivit Strategiei Culturale a Municipiului București în vederea depunerii candidaturii la Capitala Europeana a Culturii in anul 2021, aprobată prin HCGMB nr. 152/2016, dezvoltarea unei acțiuni concertate și strategice de promovare culturală și turistică reprezintă un obiectiv care vizează, pe de o parte, crearea unui sistem mai performant de comunicare a ofertei culturale existente în zona centrală și în cartiere, atât pentru bucureșteni și locuitorii zonei metropolitane, cât și pentru turiști. Pe de altă parte, el urmărește articularea unor oferte de turism cultural originale și de calitate, axate deopotrivă pe revalorizarea contemporană a identității locale și pe legitimarea, integrarea și canalizarea noilor energii urbane, în vederea promovării Bucureștiului ca destinație turistică la nivel european.

9. GRUP-ȚINTĂ Șl PIEȚE

Piața -țintă o reprezintă turismul de incoming și turismul domestic (inclusiv local). Categoriile de turiști vizate sunt următoarele:


-    Turiști de afaceri și de evenimente (MICE)

-    Turiști de city break    Xv' A

-    Turiști care iau parte la circuite ale F^mâniei șî aleg ^'toopți de cazare în București


j Tel.: +4021 305 55 00: www.p >L!nEti*,n '    -    C’JLTUnA, t-«»


Piețele - țintă sunt piețele de natură să genereze cei mai mulți turiști străini, conform datelor publicate la data de 02 februarie 2018 de către Institutul Național de Statistică privind țara de proveniență a turiștilor înregistrați1.

Segmentarea piețelor - țintă de turiști, pe baza mărimii oportunității de piață a turiștilor internaționali pentru destinația București, se prezintă astfel:

•Piețe primare/prioritare, precum: Israel, Germania, Austria, Italia, Franța, Marea Britanie/lrlanda și SUA

•Piețe secundare, precum: Rusia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Țările Scandinave, țările din Benelux, Peninsula Iberică și alte țări din U.E.,

•Piețe de oportunitate, precum: China, Japonia, alte țări (conform identificării în urma prospectării pieței).

în afară de acestea, un rol important o au și piețele unde România este reprezentată turistic, inclusiv prin participări la manifestări expoziționale de profil sau la alte evenimente ce constituie oportunități pentru promovarea turistică a Municipiului București.

Acțiunile de promovare vizează segmentări ale pieței, precum:

•    segmentul de turism cultural și de patrimoniu - probabil cea mai largă oportunitate de piață concentrată pe o serie de puncte/atracții centrale exploatate fie sub forma circuitelor turistice, fie sub forma definirii unor "zone de atracție";

•    segmentul de tineret al turiștilor - având în vedere un program în creștere de manifestări muzicale, sportive și alte evenimente în București, coroborat cu faptul ca aceasta este o destinație ce oferă costuri relativ scăzute față de alte capitale ale Europei, dar și cu faptul că tinerii sunt considerați, în general, pionieri ai diferitelor destinații, întrucât sunt permanent în căutare de noutate și diversitate;

•    segmentul de seniori, care vin în grupuri de prieteni sau efectuează tururi organizate cu autocarul, fiind interesați mai ales de patrimoniul cultural al orașului (muzee, clădiri istorice, biserici, etc); segmentul de city breakîn București;

•    segmentul de turism medical (de tratament) - care poate fi combinat inclusiv cu zonele de relaxare (SPA/termal/balneodimateric).

•    segmentul de afaceri (inclusiv conferințe) în București.

1Comparativ cu luna decembrie 2016, în decembrie 2017 la punctele de frontieră s-au înregistrat creșteri la sosirile vizitatorilor străini cu 26,7 %. în ceea ce privește sosirile turiștilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deținut-o cei din Europa (68,9% din total de turiști străini), iar din aceștia 81,5% au fost din țările aparținând UE.Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna decembrie 2017 de 933,5 mii, în creștere cu 26,7% față de luna decembrie 2016. Majoritatea vizitatorilor provine din țări situate în Europa (90,0). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,4% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Bulgaria (26,1%), Ungaria (23,2%), Italia (11,5%), Germanra (8;3%), Franța (4,8%) și Regatul Unit (3,8 %). Referitor la distribuția sosirilor turiștilor străini în structurile de primirpf'a^zonte hîțlsftee. datele indică faptul că în decembrie 2017, orașul București si orașele reședința de județ au inregistrat un<ppcentjJe-84,40//sosțri comparativ cu stațiunile și alte localități turistice din țară care au însumat împreună un procent de nunxaj 15,“

jriyn12r17.pdf)


(Sursa http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/cor


i'ijfcbreSțifj^omânia: Tel.: +4021 305 55 00: www.pfrfo.rbir~,eC


10. OBIECTIVE    /

Programul de promovare turisticawTTărește:

•    crearea unei imagini diferențiate a Municipiului București, cu accent pe autenticitate și unicitate, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, privind avantajele Capitalei ca destinație turistică și brandul său turistic;

•    consolidarea imaginii și vizibilității Municipiului București ca destinație turistică;

•    consolidarea și diseminarea reputației Municipiului București ca centru cultural și de învățământ de calitate;

•    asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care patrimoniul turistic al Capitalei să fie recunoscut, apreciat și păstrat pentru generațiile viitoare;

•    asigurarea recunoașterii turismului ca un domeniu prioritar al economiei naționale și ca un generator de noi locuri de muncă;

•    punerea permanentă în valoare a patrimoniului cultural, istoric, arhitectonic, și de recreere al Municipiului București, atât prin acțiuni specifice derulate în țară, cât și în străinătate

•    promovarea elementelor care diferențiază Municipiul București prin autenticitatea și unicitatea elementelor culturale, atmosfera și spiritul local, precum și promovarea celor mai importante atracții turistice ale Municipiului București (obiective, evenimente, etc.) pe plan național și internațional, atât într-o manieră generală, cât și, în mod individualizat, pe forme de turism specifice, astfel încât notorietatea Municipiului București ca destinație turistică să crească, tar acesta să devină una dintre destinațiile turistice favorite la nivel european, dar și mondial;

•    definirea și promovarea brandului turistic al Municipiului București, în scopul creării unei imagini pozitive a Municipiului București ca destinație turistică, dar și în scopul creșterii atractivitățit acestei destinații pe plan național și internațional;

•    consacrarea Municipiului București ca o Capitală Europeană și mondială veritabilă, un oraș modern, cu tradiție, istorie și atracții turistice impresionante;

•    creșterea gradului de informare a turiștilor cu privire la oferta turistică locală și îmbunătățirea experienței turistice a vizitatorilor;

•    creșterea, de la an la an, a numărului de turiști străini care vizitează Municipiul București pe tot parcursul anului, indiferent de sezon, precum și creșterea gradului de satisfacție al turiștilor din țară și/sau străinătate în urma vizitării Capitalei României, ca destinație turistică, creșterea calității serviciilor furnizate turiștilor, urmărind totodată, fidelizarea acestora;

•    atragerea unui număr cât mai mare de turiști pe tot parcursul anului, indiferent de sezon și modificarea comportamentului clienților, în sensul creșterii numărului de nopți petrecute în Municipiul București și a cheltuielilor efectuate de turiști cu ocazia vizitei;

•    creșterea gradului de conștientizare la nivel local și național cu privire la importanța și diversitatea patrimoniului Municipiului București (cultural, istoric, arhitectonic, de recreere etc).

11. ACȚIUNI

Următoarele acțiuni sunt necesare, în vederea atingerii scopului programului:

•    promovarea unui turism durabil, responsabil obiectivelor și atracțiilor turistice ale Munici,

•    crearea unei identități turistice a Municipi

.calitate și comunicarea adecvată a ristic) și promovarea brandului
turistic al Municipiului Bi&uraștrla nivel național și internațional, prin mijloace specifice de promovare;

implementarea unei strategii de promovare turistică a Municipiului București, care cuprinde direcțiile de promovare, mijloacele de comunicare - planul de comunicare, direcțiile aplicabile conținutului informațional, politica de turism local aplicabilă pe termen scurt și mediu, dar și punctele forte ale destinației;

identificarea, păstrarea și protecția activelor și resurselor turistice din Capitală; punerea în valoare a obiectivelor turistice ale Municipiului București;

cooperarea la nivel instituțional (local și interjudețean) pentru promovarea oportunităților turistice din Municipiul București și extinderea potențialului turistic;

dezvoltarea și întreținerea unei rețele de puncte de informare turistică în zone- cheie ale Municipiului București (inclusiv prin utilizarea unor puncte mobile de informare turistică), asigurarea asistenței turistice necesare, precum și a materialelor informative turistice, de natură să contribuie la consolidarea mesajului de ospitalitate față de vizitatori;

înființarea și administrarea unor centre de informare turistică care să ofere informații turistice, rezervări de cazare, vânzări de bilete la spectacole, bilete de transport, hărți turistice și vânzări de publicații și suveniruri;

administrarea activității de marketing pentru București ca destinație de recreere, care să dezvolte și să distribuie materiale pentru informarea vizitatorilor și realizarea unor campanii promoționale integrate pentru a încuraja turismul de tip city break;

crearea unui sistem de informare pietonal;

organizarea și promovarea unui sistem centralizat de diseminare a informațiilor privind evenimentele cultural - artistice și sportive pentru a facilita promovarea din timp a artelor vizuale și auditive, a festivalurilor tradiționale, a evenimentelor folclorice, artistice și sportive, pentru a încuraja o participare mai largă la evenimentele culturale;

dezvoltarea unui sistem centralizat de rezervare electronic pentru evenimente culturale desfășurate în tocații de artă, galerii și alte locații pentru evenimente culturale și artistice din București, în beneficiul turiștilor, dar șt al rezidenților locali;

asigurarea reprezentării la diferite manifestări expoziționale, târguri, conferințe și alte evenimente, în vederea promovării Capitalei ca destinație turistică; organizarea de tururi și asigurarea ghidajului turistic necesar;

creșterea activităților interactive și educaționale dedicate promovării turismului în București (ex. prin creșterea gradului de educație turistică a elevilor/copiilor);

realizarea de analize și studii specifice, în vederea stabilirii unor noi segmente de piață, a profilului vizitatorilor, a creșterii gradului de satisfacție a turiștilor și a îmbunătățirii experienței și ofertei turistice;

acțiuni specifice pentru consolidarea prezenței Municipiului București în spațiul Online; marketing prin internet, rețele de socializare și alte mijloace electronice; organizarea și implementarea unei campanii de promovare integrate cu privire la patrimoniul turistic al Municipiului București;

organizarea de acțiuni de promovare și publicitate, pe plan intern și internațional (cu utilizare de canale media și mijloace multiple de comunicare și publicitate: posturi radio, posturi TV, mediul online- Internet, rețele de socializare și alte mijloace electronice, presa locală/națională, cataloage turistice, publicații de specialitate, bannere, evenimente de lansare, publicitate outdoor în țară și în străinătate, difuzare de clipuri TV promoționale și filme publicitare de turism, bloggeri/ vloggert de profil, promoy^re^prtrMjntermediul unor personalități cu recunoaștere națională și internațională/ cftA drferife/domenii de activitate), care să conducă la o mai bună apreciere a valortfoPaptoffîo^^xt^repte și la creșterea notorietățiiMunicipiului București câ_desttnație turistică;' -crearea unor sisteme informatice (ex. portal web, aplicație mobile etc.) prin care turiștii sunt ajutați să își planifice vizitele în Municipiul București, de natură să orienteze și să faciliteze procesul decizional al turiștilor, ținând cont de diferitele zone de interes -cultural-artistic, de afaceri, medical, sportiv și de recreere etc;

realizarea de materiale informative și alte produse în scopuri turistice (ex. hărți, broșuri, ghiduri, reviste de profil, albume, cataloage, realizarea de CD-uri și DVD-uri turistice, filme documentare și publicitare cu specific de turism, suveniruri, materiale promoțîonale etc.) de promovare a patrimoniului turistic al Municipiului București, atât în țară, cât și în străinătate; organizarea de vizite/evenimente/conferințe de informare, în Municipiul București, pentru reprezentanți mass-media, bloggeri/vloggeri de profil, touroperatori, agenții de turism, reprezentanți ai operatorilor economici cu activități în turism din țară și străinătate, reprezentanți ai asociațiilor sau organizațiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administrației publice centrale și locale, lideri de opinie, specialiști în turism din țară și din străinătate și alții asemenea, cu rol în creșterea circulației turistice în București sau cu impact în creșterea notorietății Municipiului Bucureșlti ca destinație turistică, în țară și în străinătate; organizarea și participarea la diferite târguri, expoziții, festivaluri, concursuri, workshop-uri și alte manifestări în domeniul turismului;

acțiuni generale de publicitate și reclamă a destinației Municipiul București;

realizarea unei baze de date centralizate a produselor, unităților, evenimentelor și serviciilor atât în industria turistică locală, cât și în ce privește accesul vizitatorilor realizarea de produse și pachete turistice pentru destinația Municipiul București, împrejurimi și pentru alte zone din România, conform parteneriatelor încheiate de autorități pentru dezvoltarea turismului la nivel local și național;

identificarea/crearea și promovarea de noi atracții și obiective turistice (ex. muzee și festivaluri tematice, zone cu potențial turistic etc);

crearea și administrarea unei baze de date centralizate, privind patrimoniul cultural și recreativ al Municipiului București, de promovare online a Municipiului București ca destinație turistică, ca instrument principal de informare completă și promovare a Capitalei, sub forma unui portal de informații de turism (care va cuprinde: informații despre patrimoniul turistic local, general, dar și pe categorii de turism - ex. atracții naturale, patrimoniul cultural, patrimoniul religios, recreativ, turismul medical, de afaceri, etc, fotografii și filme, informații utile - transport în comun, adrese și alte informații utile, un calendar anual al evenimentelor cultural-artistice, trasee/tururi turistice personalizate și tematice, produse turistice, posibilitatea achiziționării de bunuri și servicii turistice și/sau conexe acestui domeniu - ex. City Pass etc);

optimizarea sistemului de marcare a obiectivelor turistice în conformitate cu standardele UE și introducerea de semnalizări pentru tururi turistice tematice

furnizarea către turiști a unor informații despre Municipiul București și împrejurimi corecte, complete, coerente și de actualitate, precum și informații suplimentare despre cazare, gastronomie, servicii turistice, zone de agrement, trasee turistice, starea vremii, mersul trenurilor, transport în comun, excursii, evenimente, adrese și telefoane utile;

instruirea și pregătirea muzeelor pentru îmbunătățirea facilităților oferite de către aceștia turiștilor, în special a facilităților ospitaliere, de interpretare și de marketing; dezvoltarea prezentărilor obiectivelor turistice folosind tehnologia hi - tech, audio și vizuală, precum și prezentările inter-active;

oferirea de produse promoționale jși artizanale și alte produse specifice;

furnizarea integrată a sen/iciilor4e*^âsiStență./informare și ghidaj turistic;

generarea unor atitudini pozit^mață"dejuijsm/p^pularizând avantajele activităților de turism


bine administrate;

colectarea de date statistice necesare efectuării formularea recomandărilor referitoare la acțiunile încheierea unui contract- cadru pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor;

parteneriate, cooperări și activități de relații publice cu instituții și entități de turism din țară străinătate, în scopul creșterii vizibilității Municipiului București ca destinație turistică.

Și


12. REZULTATE

Prin informarea corespunzătoare, mediatizare, activitățile culturale, trasee pietonale, arhitectura fascinantă, oferta de produse turistice, atractivitatea gastronomiei locale, diversitatea activităților sociale și recreative, a posibilităților de efectuare de cumpărături, este așteptată o creștere semnificativă a numărului de mini-vacanțe (city break) petrecute în București.

Dezvoltarea turismului la nivelul Capitalei va angrena o multitudine de componente cu efecte de stimulare și antrenare, atât a producției industriei turistice, cât și a altor ramuri de activitate care participă direct sau indirect la procesul creșterii economice. Intensificarea activităților turistice în orașul București va genera o cerere crescută pentru o gamă largă de bunuri și servicii, inclusiv bunuri și servicii care altfel nu ar fi fost produse sau prestate, precum și bunuri și servicii furnizate de către alte sectoare economice (construcții, transport, industria alimentară, industria ușoară și artizanală), în această ordine de idei, Programul Promovarea Municipiului București ca destinație turistică și dezvoltarea turismului în București are rolul de a crea premisele pentru dezvoltarea sectorului turistic local durabil și promovarea Capitalei ca destinație turistică. în acest sens dezvoltarea activităților turistice va avea ca efect antrenarea și stimularea producției turistice, determinând un spor de producție care se regăsește ca aport la crearea produsului intern brut.

De asemenea, unul din rezultatele așteptate rezidă în dezvoltarea turismului city break, produs turistic cu atractivitate mondială mare și potențial deosebit pe termen lung, patrimoniul cultural și istoric precum și resursele recreative ale Municipiului București constituind puncte forte relevante pentru a concura pe această piață la nivel Internațional.

Acțiunile ce vor ft implementate în baza Programului urmăresc creșterea cererii turistice pentru București, atât din interiorul Uniunii Europene, cât și dincolo de aceasta, îmbunătățirea gamei de produse și servicii turistice oferite, creșterea calității turismului, îmbunătățirea experienței turiștilor, durabilitatea și accesibilitatea turismului, încurajarea unor segmente - țintă (ex. prin încurajarea anumitor grupuri - cheie, cum ar fi tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă și familiile cu venituri mici, să călătorească mai ales în afara sezonului de vârf), implementarea unui sistem eficient de măsurare a satisfacției turiștilor în privința ofertei turistice și a serviciilor prestate, dar și o promovare puternică internațională a orașului ca destinație turistică, inițiative care urmăresc să aibă ca finalitate un impact pozitiv și substanțial asupra imaginii și economiei orașului, și implicit asupra economiei naționale.

Rezultatele se vor concretiza în eficientizarea activității în domeniul turismului, constând în principal în următoarele:

creșterea numărului de turiști în Municipiul București;

introducerea Municipiului București pe harta destinațiilor de tip "City Break" a Uniunii Europene;â

valorificarea obiectivelor culturale și,turistice ale Municipiului București

creșterea nivelului de conștientizări șPrecunpaștere a Bucureștiului ca destinație turistică promovarea patrimoniului culkj©l și .recreativ a^Municipiului București; contribuția la impulsionarea    cultural și recreativ.aniâ; Tel.: +4021 305 55 00; www.6ffȚb.ro:>i -rtntA

tP.


13. CHELTUIELI NECESARE DERULĂRII PROGRAMULUI

Cheltuielile aferente derulării Programului vor fi raportate la persoană/beneficiar și urmează a fi stabilite prin intermediul unei cercetări de piață, în funcție de activitățile specifice, corect fundamentate și bazate pe costuri dimensionate economic care să asigure satisfacția reală a beneficiarului.

14.    AVANTAJELE Șl SUSTENABILITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

•    Oferirea de servicii diversificate la cel mai înalt nivel calitativ în mod centralizat, de natură să conducă la realizarea obiectivelor

•    Promovare și reclamă

•    Forță de muncă și resursă umană calificată

•    Capacitate managerială specializată

15.    CONCLUZII

Unul dintre obiectivele strategice ce constituie o preocupare la nivel mondial îl reprezintă extinderea contribuției sectorului turism la cei trei piloni ai durabilității -economic, social și de mediu.

Dezvoltarea turismului local reprezintă una din prioritățile strategice de dezvoltare a Municipiului București, având în vedere impactul pozitiv asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă.

în vederea realizării obiectivului strategic de dezvoltare a acestui sector, este necesară implementarea acestui Program, pentru crearea unei imagini distincte, puternice și pozitive a Municipiului București ca destinație turistică, prin elementele care diferențiază Bucureșttul ca destinație turistică, prin autenticitatea și unicitatea elementelor culturale, tradiția, istoria, atmosfera șt spiritul local, pentru creșterea vizibilității și notorietății Capitalei României ca destinație turistică de calitate, pe baza patrimoniului său cultural și recreativ care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor și serviciilor.

Prin urmare, o promovare intensivă, complexă și structurată a întregului patrimoniu turistic al Municipiului București, atât pe plan local, cât și național și internațional reprezintă un demers esențial pentru transformarea Capitalei României într-o destinație turistică favorită/de recomandat la nivel european, dar și mondial, corelat cu creșterea contribuției turismului local la veniturile autorităților centrale și locale și implicit a nivelului de trai al locuitorilor orașului, conducând, în final, la o dezvoltare multilaterală a orașului în ceea ce privește calitatea serviciilor, îmbunătățirea infrastructurii, protejarea mediului și obiectivelor turistice.ho