Hotărârea nr. 538/2018

HOTARAREnr. 538 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE SI REPARATII CURENTE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI/SAU IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI), CATRE COMPANIA MUNICIPALA IMOBILIARA BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București

și/sau in administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), către Compania Municipala Imobiliara București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 908/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 142/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 556/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind serviciile de administrare a fondului imobiliar aflat in administrarea domeniului public/privat al Municipiului București și in domeniul privat al statului și a caietului de sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin, (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

*

Art1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere și reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau in administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Municipală Imobiliară București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5


ei ^-serviciului de întreținere și București si/sau în


Art.4 Tarifele aferente serviciului de încasare, reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietaf administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) fac obiectul anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la ari. 2 din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 155/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipala Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


B-dul Regina ENsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 1CONTRACTAr


a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea si reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau in administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului)

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Și

Societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 1, birou nr. 1, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/9350/2017 cod unic de înregistrare

37764910, cont... deschis la ..., reprezentată de , având funcția de........... denumită în cele ce

urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor si activităților de întreținere, reparații curente a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), parte componentă a serviciilor de interes local;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/ 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

Faptul că societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul la cel mai scăzut cost pentru comunitate;


Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București hr p. aprobat prezentul Contract.    /


'f


coN.’orw cu


Au convenit încheierea prezentului Contract, conform terîtfartflriț^j pjbnțțifiilor stipulate în cele ce

urmeaza:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Fondului Imobiliar București aflată în subordinea municipiului București

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații” înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Delegatar, de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă, în scopul prestării Serviciului;

"Contract” înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care gestionează Serviciul intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agenți constatatori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic a! contravențiilor;

"Titular de Contract” însemnă persoana care posedă un Imobil care face parte din fondul imobiliar al Delegatului prevăzut în Anexa nr. 3, în baza unui contract de închiriere/de vânzare/de concesiune încheiat cu Delegatarul sau cu Delegatul în numele și pe seama Delegatarul ui, după caz;

"Data încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 40 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

nării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu estefeemnat în aceeași zi de ambele Părți;
"Daună”


"Delegat”îsîapd în pierderea efectivă te și beneficiul de care

-se cont și de cheltuielile pe


înseamnă orice prejudiciu, direct sai suferită de creditorul obligației neîndeplir acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

înseamnă societatea Compania Municipală Imobiliara București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Documentația Tehnică” înseamnă calcule, planșe, manuale, modele, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție și alte documente tehnice necesare pentru execuția Lucrărilor, corespunzător categoriei de Lucrări, gradului de detaliere, specificului și amplorii Lucrărilor, inclusiv documentația necesară obținerii autorizațiilor de construire. Elaborarea Documentației Tehnice se va face pentru Lucrările prevăzute de Regulamentul Serviciului;

"Durata Contractului" va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 14.1. („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

"Imobile” înseamnă locuința, spațiul cu altă destinație, precum și terenurile aferente, după caz, care fac parte din fondul imobiliar al Delegatarului astfel cum este identificat acesta în Anexa nr. 3;

“Indicatori de Performanță" înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

,Lege’


înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita Ia acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise Ia nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau Ia nivelulUniunikEuropene, sau interpretare sau aplicare aoricăreiadintre cele de maLsus''de către; o Autoritate Competentă din România sau    aiunii

^utopene^In^sensul prezentei definiții „hotărârile judecâtoreptpobli^tarifȘfcga

(i), hotărârile judecătorești de~

3
parte un act ii Constituționale prin care ’lvHecursurile în interesul


contenciosului administrativ prin care s-a administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile se constată neconstituționalitatea unui act normată

legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

"Lucrări” însemnă lucrările de întreținere si reparații curente a Imobilelor, executate de Delegat în cadrul prestării Serviciului, în conformitate cu Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului;

"Materiale” înseamnă produsele de orice tip care vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor, cu excepția, utilajelor, uneltelor, echipamentelor;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Semnării;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

„Proiectarea” înseamnă întocmirea Documentației Tehnice necesară pentru execuția Lucrărilor, atunci când conform Legii aceasta este necesară;

“Regulamentul Serviciului”    înseamnă "Regulamentul Serviciului de administrare a

fondului imobiliar și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului" (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Remunerația Delegatului” înseamnă un procent din valoarea chiriilor încasate de Delegat, plătit Delegatului de către Delegatar pentru prestarea Serviciului conform art. 9 ("Modul de remunerare a Delegatului”);

"Serviciul” înseamnă întreținerea si repararea fondului imobiliar aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;

"Șantier” înseamnă perimetrul delimitat pentru execuția Lucrărilor;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.


jrezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor it de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția te cuvintelor, laf singular subînțeleg formele de plural și invers.

îa pe capitole și" articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru


a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentu intențiilor Părților.

(4) Orice referire Ia articole sau numere de articole va însemna/daca nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Delegatarul acordă Delegatului dreptul ca, în baza prezentului Contract, să presteze Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 ia Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 6 la Contract), pe baza Instrucțiunilor Delegatarului.

(2)    Delegatarul acordă Delegatului, dreptul de a lua toate masurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului.

(3)    Prin prezentul contract, Delegatarul mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ca în cadrul prestării Serviciului:

a)    să încaseze chiriile/ratele/taxele de concesionare pentru folosința Imobilelor, astfel cum au fost sau vor fi aceste chirii/rate/taxe de concesionare prevăzute în contractele de închiriere/vânzare/concesiune și să le vireze Delegatarului în contul de trezorerie comunicat de acesta. Nivelul chiriilor/ratelor/taxelor de concesionare pentru Imobile va fi obligatoriu aprobat de către Delegatar;

b)    să întrețină si sa efectueze reparații curente pe fondul imobiliar aflat in proprietatea municipiului București si/sau in administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului).

(4)    Pentru asigurarea nevoilor de locuințe/spații cu altă destinație ale Delegatarului, Delegatarul mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ca în numele și pe seama Delegatarului, să achiziționeze Imobile din fondurile ce-i vor fi transferate în acest scop de către Delegatar, cu respectarea procedurilor de achiziție aprobate de către Delegatar.

(5)    Dreptul de proprietate asupra Imobilelor achiziționate potrivit alin. (4) aparține Delegaț3rgțpif>

A

(6)    Delegatul poate accesa fonduri nerambursabile in vederea realizării obiedtiveloymg^

prezentul contract.    / ■ A 1 Z >    țx    '
ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI,

p''''//

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data Șjflpjiărjv

(2)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Lista Imobilelor din domeniul public si domeniul privat al Municipiului București si domeniul privat al statului (Anexa nr. 3);

d)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 4);

e)    Programul de Lucrări(Anexa nr. 5); (nota: se va anexa după inventarierea si identificarea lucrărilor necesare).

f)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 6);

g)    Asigurările (Anexa nr. 7);

h)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4)    în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGAT ARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Deiegatar.

a) să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu prestarea Serviciului;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului direct sau prin Administrația din subordine, la propunerea Delegatului, cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat;

d)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

Mice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale ^tre Delegat, in contextul dovedirii culpei delegatului;

icționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de lamentul Serviciului din Anexalnr. fsfrsContract;
g)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod respectă Indicatorii de Performanță;

h)    să aprobe chiriile/ratele/ taxele de concesiune ce vor fi

i)    să aprobe procedurile/criteriile/regulile pentru închirierea Imobilelor, precum și pentru achiziția Imobilelor.

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze Remunerația Delegatului, astfel cum a fost aceasta aprobată de Delegatar;

b)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGAT ARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului, cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să plătească Delegatului Remunerația Delegatului, direct sau prin Administrația din subordinea Delegatarului conform prevederilor prezentului Contract;

d)    să verifice periodic direct sau prin Administrația din subordinea Delegatarului:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

e)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

g)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul va avea obligația ca în baza prezentului Contract:

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract). Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, pentru execuția Lucrărilor, Delegatului îi revin obligațiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările soi completările ulterioare, atunci când Lucrările se încadrează în prevederile acestei Legi;

b)    să întocmească Programul anual de Lucrări pe care să îl prezinte spre aprobare

c)    să realizeze Proiectarea în condițiile prevăzute de Regulamentul Serviciului

d)    să execute Lucrăril^conform ProgramuluideLucrări aprobat,
e)    să răspundă pentru conformitatea, stabilitatea și procedeele de execuție utilizate, cu respectare domeniul construcțiilor;

f)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;-

h)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr.6 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

j)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/soci etății care a reclamat, adresa reclamantului, data reclamației, data rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

k)    să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării fiincționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

f Lucrăfil^r precum și pentru ntărilor legale din


l)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

m)    să asigure existența, completarea corectă și păstrarea Documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Deiegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

o)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 18 (“Sub-delegarea și cesiunea”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

q)să contacteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 15 (“Asigurări”) din prezentul Contract; să asigure existența personalului necesar pentru Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de ; în situații de urgență;    *crJ-or!^ cu or.iG;;^.LL',

-î.

JURIDIC-


rti’4

s) să plătească penalitățile contractuale în cuantumuTprevăyăf>d^rezejntuI Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale fcoftttecWâe și a Indicatorilor de Performanță, in caz de culpa dovedita;

t)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că este în curs de implementare a certificării pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată;

u)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că este în curs de implementarea a certificării pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată;

v)alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

(2) Delegatul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în programul anual de Lucrări, ce a fost propus de acesta, și aprobat de Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului.

(3) Pe durata execuției Lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constate în cadrul perioadei de garanție, Delegatul are obligația:

a)    de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență pe Șantier este autorizată;

b)    de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Delegatar sau de către altă Autoritate competentă, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)    de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;

d)    de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor utilizate, în conformitate cu Documentația Tehnică și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente cu altele de o calitate diferită față de cele prevăzute prin Documentația Tehnică;

e)    de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Delegatarului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier;

f)    de a evita acumularea de obstacole inutile pe Șantier;

g)    de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații și Materiale aflate în surplus;

h)    de a aduna și de a îndepărta de pe Șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

i)    de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic;

j)    Delegatul va obține toate autorizațiile soi certificatele necesare soi va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor, atunci când conform Legii acesteașunt necesare.


(4) Delegatul răspundede. îrideglimrep următoarelor obligații principale ref^**

Lucrărilor:


OlUE TJ*


&'on"‘Cuor,iGi:


„_____ *

JURIDIC."    ---.

anță,a Lucrării și a garanției


a)    precizarea prin Documentația Tehnică a categoi ce trebuie acordată Lucrării, atunci când conform Documentației Tehnice;

b)    asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;


șjȘoțlanțiV


iiiu

ÎUm;


necesară întocmirea


c) prezentarea Documentației Tehnice sau doar a unor părți a acesteia, după caz, în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de acești;

d)    stabilirea fazelor de execuție si participarea pe șantier la verificările de calitate a Lucrărilor;

e)    stabilirea modului de remediere a neconformităților apărute în faza de execuție.

(5)    Delegatul asigură Proiectarea aferentă Lucrărilor prin personal propriu sau prin atribuirea unor contracte de servicii cu respectarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

(6)    Stabilirea Lucrărilor pentru care Delegatul trebuie să asigure Proiectarea se va face pe baza programului anual de Lucrări, conform ordinii de prioritate aprobate de Delegatar ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(7)    Delegatul este singur și deplin responsabil pentru calitatea Proiectării, astfel că niciun fel de cereri de modificare a prețului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării Lucrărilor, nu vor putea fi admise, cu excepția situațiilor în care aceste modificări nu au putut fi prevăzute.

(8) Orice modificare a programului anual de Lucrări, in măsura in care o astfel de modificare este permisa conform Legii aplicabile, va fi aprobată de către Delegatar. Modificarea efectivă a programului de Lucrări se va face prin Act Adițional la prezentul Contract, semnat de către ambele Părți.

(9) Delegatul va utiliza sumele transferate de către Delegatar pentru achiziția de Imobile exclusiv în acest scopul și în limita în care au fost acestea transferate.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 -Modul de remunerare a Delegatului

(1) Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract, Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va plăti Delegatului, lunar, prestația acestuia referitoare Ia serviciile de încasare a chiriilor/rate/taxe de concesionare pentru folosința imobilelor, precum si contravaloarea serviciilor de întreținere si reparații curente a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului București

(2) Sumele de plată stabilite potrivit art. 1 referitoare la serviciile de încasare se facturează lunar de către Delegat Delegatarului sau Administrației din subordinea Delegatarului. Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestQKutonnenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii

jMfctîntul următor................

A.

_ i N<Ș itares acturii de către Delegatar sairde către Administrația din subordinea Delegatarului ță terme ; 3țnftreizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

, )erftflrtăti)Xe datorează începând cu'pnma'zi după data scadenței;


b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii bugetare;

c)    valoarea totală a penalităților nu va dej:

Delegatului.


(4)    Sumele de plata aferente executării serviciilor de întreținere si reparații curente a fondului imobiliar se facturează de către Delegat Delegatarului sau Administrației din subordinea Delegatarului după recepția lucrărilor in baza devizului aprobat de Delegatar.

(5)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu modul de remunerare a Delegatului se face conform prevederilor Articolului 41 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până Ia soluționare disputelor va fi aplicată Remunerația Delegatului în vigoare, iar în urma soluționării disputei noua remunerație care va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10 - REDEVENȚA

Nici o Redevență nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 6 („Indicatorii de Performanță”) la Contract, a programului anual de Lucrări și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, programului anual de Lucrări în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 6 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, a programului anual de Lucrări:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritaț, potrivit atribuțiilor acestora;

...s    *

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municij: putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;/
e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la' desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în bcVU^CzentuhîvContract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților AutofffiîțîiMunicipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul, (ii) să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, a programului anual de Lucrări, și/sau a ordinii de prioritate a Lucrărilor sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarul ui/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale Ia cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, într-o situație lunară de Lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etc. Delegatul va transmite Delegatarului sau Administrației din subordinea Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respectiv cade într-o zi nelucrătoare.

Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va verifica situația lunară de ări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea ia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor ate de Delegat și de a modifica/completa-situația de lucrări în mod corespunzător în termen de la data primirii observațiilor formdlate de către Delegatar sau de către Administrația subdrdinea Delegatarului. în cazuLJn-'"carc Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegata/ului nu formulează obgery^ții în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se
CU

ÂrtțcoTiilui 9 („Modul"


consideră aprobată și poate fi utilizat pentru facturarea si de remunerare a Delegatului”) din prezentul Contract.

(11)    Situațiile lunare de Lucrări se întocmesc conform programului anual de Lucrări aprobat de Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a Lucrărilor de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, la înștiințarea Delegatului (procese-verbale de recepție).

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.

(13)    De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuiala proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 13 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De Ia Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare Ia mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 14-GARANȚII

14.1.    Garanția de bună execuție

14.1.1.    Valoarea Garanției de Bună Execuție a contractului se stabilește în din valoarea facturilor lunare emise de Delegat pentru plata Serviciului.


^constituirea- Garanției de Bună Exec ^ Delegatului în legătură cu obligațiile ilarul sau Administrația din subordine^
exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contrai ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contract de către Delegat a obligațiilor sale.

14.1.3.    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

14.1.4.    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

14.1.5. Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va retuma Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data încetării Contractului, dacă Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

14.2. Garanția Lucrărilor

14.2.1.    Delegatul are obligația legală de garantare a calității Materialelor, și a Lucrărilor executate.

14.2.2.    Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală și corespunde categoriei de importanță a Lucrărilor.

14.2.3.    în perioada de garanție, Delegatul are obligația, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a Lucrărilor datorate culpei Delegatului cu excepția celor produse din culpa Titularului de Contract, a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă.

14.2.4.    Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notâ de constatare încheiat între Părți.

14.2.5.    Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Delegatului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului, Regulamentului Serviciului, Caietului de Sarcini al Serviciului, Documentației Tehnice;

ii)    unui viciu de concepție;

iii)    neglijenței sau neîndeplinirii de către Delegat a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

14.2.6. în cazul în care Delegatul nu remediază defectele Lucrărilor conform prezentului art. 14.2., Delegatarul este liber să contacteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Delegatar sau de către Administrația subordinea Delegatarului de la Delegat sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din de buna execuție.

LUL 15 - ASIGURĂRI

aduce atingere altor sarcini,lobțigații^și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza ntract, în Perioadade-Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va

' menține peîntreaga durataa ontrăctului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută

/    ** i-v \ *■ .

14

â/y - “


de Lege și în special următoarele asigurări, după cum Contract:

a)    Asigurările obligatorii pentru locuințe, conform obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;

b)    Asigurarea de răspundere civilă generală;

c)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin.

(1) de mai sus.

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr.7 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(7)    Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare farăj cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 16 - REGISTRE, EVIDENȚA CONTA Bl LE ȘI AUDIT

(1) Delegatul va respecta standardeltt-și^principiile contabile și va mențin înregistrările contabile nece^are^nfcrmLegii aplicabile.

(2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar șt^&ținctMeatc? intrările și ieșiri e contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispt^țhLeJe^lerîn măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod sețJa&î^afunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4)    Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 17 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

JCIPI


ARTICOLUL 18 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau (era în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau ră cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data

4-fe|ec ii operații permite o astfel de.șubdelegare, subrogare, novațîe, transmitere, cesiune sau fer țjldoar cu acordul scris prcâlabihai Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate deprezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către D o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 30 (“Rezi

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 19 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 20 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 6 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare:

a) 0,01% din facturile emise și încasate anual de Delegat pentru plata Serviciului..........[se

va indica cuantumul penalităților, fie ca o sumă, fle ca un procent din veniturile anuale ale Delegatului] pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

b). 0,01%/ zi din valoarea Lucrărilor neexecutate, (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie soi penalizatoare pentru obligații bănești, precum soi pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a Lucrărilor, cu excepția situației în care Delegatul nu dispune de fondurile necesare pentru plata tuturor Lucrărilor prevăzute în programul

c) netransmiterea informațiilor entități în conformitate pentru plata Serviciu
’J.

AS'S'

(3) Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propuderea"Autdkh^ii Munițțipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Prirh&a<ji Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata pcfsftrtâților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de ta primirea notificării,.

(4)    Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(5)    în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6) Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadentei, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

(7)    Plata oricăror sume datorate de către Delegatar Delegatului se efectuează" după achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere.

(8)    Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) lit b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului. în aceasta ipoteză termenul de execuție a Lucrărilor ce curge în defavoarea Delegatului va fi prelungit în mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea unui proces-verbal;

(9)    Atunci când se constata ca întârzierile s-au produs atât din culpa Delegatarului cat si a Delegatului, penalitățile, precum si daunele vor fi suportate de către părți in limita culpei stabilite in sarcina fiecăreia;

(9) Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa de a finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care îi revin conform Contractului, Regulamentului Serviciului și/sau Caietului de Sarcini al Serviciului.

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 23 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 21 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă |eplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de din prezentul Articol.

^tul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de i, în măsura în care acesta jt& poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de

1 - (

/ Of?' 7 CH

ute^fie^^iîj să continue să


îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    lipsei/insuficienței fondurilor Delegatarului pentru plata Remunerației Delegatului;

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 24 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 25 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita Ia acestea:

a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.

ii.

iii.c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi: i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorităi


permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării Sfelîgațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

(2)    Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice normale în Municipiul București, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(3)    în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (5) și (6) ale prezentului Articol.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(5)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nuacelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea Efcestera-a'test, âejă îndeplinită nu'poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare: diplre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 26 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 25 (“Forța Majoră”),

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Remunerației Delegatului se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7)    Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 27 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 28 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLE CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cennțele-iegate de modul de gestiune și Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Se ihiului.sau Caietul de Sarcini

" CU Or.lGÎÎJA'. I


atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prip-'fho^^cai^^, acest&r documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract cu novt Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care ace^&^jWificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 26 (“Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL Vin. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 25 (“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 26 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului șt noului operator toate informațiile privind Imobilele;

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4)    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că încetarea prezentului Contract, indiferent de motivul încetării:
b) nu va afecta obligațiile Părților care sunt prevăzute de prezentul Contract în legătură cu încetarea și oricare alte prevederi ale prezentului Contract care sunt formulate pentru a rămâne în vigoare după Data încetării.

ARTICOLUL 30 - REZILIEREA CONTRACTULUI

31.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

30.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații încălcate"):

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 30.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 18 (“Sub-delegarea și cesiunea”) din prezentul Contract;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Imobile;

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 7 (“Asigurări”) la Contract;

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 17 (“Clauza de prevenire a corupției”);

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

30.1.2.    In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 30.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    In cazul in care se constata printr-o evaluare agreata de ambele părți ca perioac necesita un termen mai mare de 90 Zile, părțile vor conveni in scris prelungiț remediere, însă nu mai mult de 30 dje ile Lucrătoare/


c) In cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea d> remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 30.1.2.

d)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarul ui, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

e)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere, conform legislației in vigoare, ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația Legala încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta, in termen de 90 de zile de la prima notificare in acest sens. începând cu data prevăzută în această notificare.

f) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul îa acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

30.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

30.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ demonstrat asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

30.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

30.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 30.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 31 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in limita Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane , in limita bugetului aprobat, cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c) toate procedurile și standardele convenite între Părți Ia anumite interval de timp;

jrocedări le, regulile, regulamentele «și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, *ile de sănătate și sequritateriujnunoă, riscul de incendiu și prevederile în caz de

li "i? /\/ *    i

V;

\\
(3) Delegatul se va asigura că execuția Lucrărilor pri Imobilelor se realizează cu personal autorizat în funcție de compl locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare Ia măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa pe site-ul companiei și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, și achitarea la timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute in contractul colectiv sau individual de munca. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, in vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, semănării, instruiri in limita Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(13)    Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Administrației Fondului Imobiliar.

ARTICOLUL 32 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informa

și pot fi dezvăluite fără restricții.    _

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primi


în legătură cu prezentul Contrat t
persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfe persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de iiîfSrmațîi care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

a) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

b) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

c) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

d) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

e)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

f)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

g)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 33 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

(1)    în relația dintre Părți, Delegatul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra Documentației Tehnice și a altor documente de proiectare elaborate de către acesta, până la aprobarea acestor documente de către Delegatar, dată de la care devin proprietatea sa.

(2)    Anterior aprobării menționate la alin. (1) Delegatul, prin semnarea Contractului, autorizează Delegatarul să copieze, să folosească și să transmită Documentația Tehnică și alte documente de proiectare elaborate de către Delegat, inclusiv modificările aduse acestora.

^rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate Jectualâ\ri industrială, dobânditei înA executarea contractului de servicii vor fi proprietatea Jelegatarului, care le va putea-'UtiU^a, publica, cesiona ori transfera așa cum va


considera de cuviință, fără limitare geografică ori de exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali

ARTICOLUL 34 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 35 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul se va asigura că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. In cazul în care se constată existența unui conflict de interese, Delegatul va lua masuri imediate de înlăturare a conflictului de interese constatat.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 30 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 36 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă la următoarele adrese, cu confirmare de primire și în atenția următoarelor persoane:

a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail:.................. '-'^T==î>

1 A -v

b)    Pentru Delegatar în atenția: Dl./D-na.

Adresa:..............

Fax:..................


E-mail:..............................

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipala

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................
(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 37 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 38 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 36 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 39    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA

PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă, printr-o hotărâre definitivă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asuEia^alidității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne

i valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

J(2) 1    u inaplicabilitate orțcarui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va

r,    tJț conformitate cu Articol uf/H („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din

tract. Părțile convin Sa- -depună toate eforturile pentru a negocia o modificare

echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract-eare validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului

nu


inaplicabil afectate prin aceasta.


ARTICOLUL 40 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 41 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 21 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 32 (“Confidențialitate”), Articolul 34 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 41 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în ..................exemplare originale, câte unul

pentru fiecare.

DELEGATAR Primar...............

DELEGAT

Reprezentant...............
ANEXAI


Compania Municipală

IMOBILIARA BUCUREȘTI
Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/ Tarifului Intermediere -Facturare si încasare chirie


NrCrt

Specificație

Total Lei lunar

cost unitar

lunar

0

1

2

3

L

CHELTUIELI VARIABILE

-

-

Combustibili

Energie electrica

Apa

Materii prime, materiale tehnologice

Alte cheltuieli variabile

!L

CHELTUIELI FIXE la+b+cl

72,49£

...71.495.

a, Cheltuieli materiale:

amortizare lunara - echipamente de calcul

chirie lunara spațiu AFI

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrica - sedii - spatii AFI

reparații in regie

reparații executate cu terti

studii sl cercetări

alte servicii executate cu tertil (soft evidenta contabila) colaboratori

comisioane si onorarii (comisioane bancare)

protocol, reclame, publicitate

deplasări, detașat!, transferări

posta sl telecomunicații (Servicii Internet)

alte cheltuieli materiale {rechizite, consumabile)

5,399

2.211

1.128

1.000

fio

300

200

1.000

5.B99

2.211

1.128

1.000

eo

300

200

1.000

bLCheltuiell cu munca vie

66,597

66,597

Salarii ( Cheltuieli eu salariile, tlehete masa) Contribuții Angajat

CAS25K

CASS10K

IMPOZIT PE VENIT 10»

Conrtbutll Angajator

Contribuție Asigurători pt Munca (CAM) 2,25 %

39.300

25.893

15.598

S.239

4.0SS

1.404

1.404

39.300

25.893

15.598

8.239

4.0SE

1.404

1.404

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului / ectlvltatii 10 K

7.250

7.250

IX

CHELTUIELI TOTALE II+II+HU

79.746_

79.746

V.

PROFIT (r»)SK

3.9S7

3.987

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d»J- daca este cazul

vu.

FONDUL IID( FIID) - daca este cazul

VIU.

VENITURI

83.733

83.733

IX.

CANTITATEA / Nr. estimat de beneficiari (după caz)

14.000

14.000

X.

Preț / Tarif lunar (lei / U.M.) / CLIENT

5,98

5,98


NOTA Preturile pe plata libera variata Intre 8-10 lei / client

Dlrectorfieneral Vlrglflla h II
Compania Municipală

IMOBILIARA BUCUREȘTI

ANEXAI

Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/ Tarifului Prestări servlcjl - ARHIVARE {ORDONARE/ INVENTARIERE)

NrCrt

Specificație

Total lei lunar

Cost unitar lunar

0

1

Z

3

L

CHELTUIELI VARIABILE.

*

Combustibili

Energie electrici

Apa

Materii prime, materiale tehnologice

Alte cheltuieli variabile

ÎL

CHELTUIELI FIXE (a*W

A.107.

.    ..    4,107-

a) Cheltuieli materiale:

100

100

amorți ta re lunara

redeventa anuala

cheltuieli pentru protecția mediului energie electrica • sedii reparații In regla reparații executate cu terii studii st cercetări alte servicii executate cu cârtii

-

colaboratori

*

comisioane sl onorarii

*

protocol. reclame, publicitate

deplasări, ditaiBtl, transferări posta sl telacomunlatll

alte chettuleli materiale (consumabile |

100

100

4.007

4.007

Solarii mediu

2.400

2.400

Contribuții Angajat

1,525

1.526

CAS2SK

097

897

CASS 10 K

397

397

IMPOZIT PE VENIT 1OK

Z32

232

CottribatU Angajator

tfl

81

Contribuție Asigurători pt Munca (CAM) 2,25 %

01

01

c) Cheltuieli financiare

III.

Alta Cheltuieli specifice serviciului / ectlvltatll

IV

CHELTUIELI TOTALE 11*11+1111

4,107.

4.101

V.

PROFIT (r«|SX

205

205

VI.

COTA DE OEZVOLTARE IdXb daca este catul

VII.

FOHDULIID1AIDI ■ daca este catul

VIII.

VENITURI

4312

4.312

IX.

CANTITATEA / Nr. Ore/ luna

1EG

1E6

X.

Pret/Tarif (lot Z U.M.) ora

25JS

25,99


Compania Municipală

IMOBILIARA BUCUREȘTI

rCONFORM CU ORIGiNALLANEXA 1

Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/ Tarifului Manopera - deservire cu personal calificat

Lacatus / Tamplar / Instalator / Electrician / Zugrav / Zidar


(

NrCrt

Specificație

Total Lei lunar

cost un ta-

lunar

0

1

2

3

L

CHELTUI EU VARIABILE.

*

Combustibili

Energie electrica

Apa

Materii prime, materiale tehnologice

Alte cheltuieli variabile

!L

CHELTUIELI FIXE 1 atb+ej

3.416.

3,416.

a) Cheltuieli materiale;

amortizare lunara • echipamente de calcul

chirie lunara spațiu AFI

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrica - sedii - spatii AFI

reparații in regie

reparații executate cu tertl

studii sl cercetări

alte servicii executate cu tertll (soft evidenta contabila) colaboratori

comisioane sl onorarii {comisioane bancare}

protocol, reclame, publicitate

deplasări, detașat!, transferări

posta si telecomunicații (Servicii Internet)

alte cheltuieli materiale (rechizite, consumabile)

-

b) Cheltuieli cu munca vie

1x411

2.100

1.247

762

305

ISO

69

69

1x416.

2.100

1.247

762

305

180

69

69

Salarii f Cheltuieli cu salariile, tlchete masa) mediu Contribuții Angajat

CAS 25%

CASS10»

IMPOZIT PE VENIT 10»

Conrlbutll Angajator

Contribuție Asigurători pt Munca (CAM) 2,25 »

c) Cheltuieli financiare

IU.

Alte Cheltuieli specifice serviciului / activltatli

-

-

!Y

CHELTUIELI TOTALE (l+ll+JIU

3.416.

3,416.

V,

PROFIT (r») 5»

-

-

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d»)- dace este cazul

VII,

FONDUL II D( FIIDJ - daca este cazul

VIII.

VENITURI

3.416

3.416

IX.

CANTITATEA / Nr. ore / luna

166

166

X.

Preț/Tarif (lel/U.M.) ORA

20,58

20,58

NOTA Preturile pe plata libera variata Intre 1S-Z1 lei / ora manopera
ANEXA 1


Compania Municipală

IMOBILIARA BUCUREȘTI


Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/ Tarifului Manopera - deservire cu personal necaii ficat

Muncitori necallficatlNrCrt

Specificație

Total Lei lunar

Ldit uriif âf

lunar

0

1

2

3

L

CHELTUIELI VARIABILE

-

Combustibili

Energie electrica

Apa

Materii prime, materiale tehnologice

Alte cheltuieli variabile

Ik

CHELTUIELI FIXE 1 a+b«l

2.879

2,879.

a) Cheltuieli materiale:

amortizare lunara - echipamente de calcul

chirie lunara spațiu AFI

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrica - sedii - spatii AFI

reparații In regie

reparați) executate cu tertl

studii sl cercetări

alte servicii executate cu tertn (soft evidenta contabila) colaboratori

comisioane si onorarii {comisioane bancare,

protocol, reclame, publicitate

deplasări, detașat!, transferări

posta sl telecomunicații (Servicii Internet)

alte cheltuieli materiale |rechizite, consumabile)

bl Cheltuieli cu munca vie

2.879

2.879

Salarii { Cheltuieli cu talarille, tlchete mata) mediu Contribuții Angajat

CAS25X

CASS10K

IMPOZIT PE VENIT 10»

Canrlbutll Angajator

Contribuție Asigurători pt Munca (CAM) 2,25 %

1.815

1.008

627

251

130

56

56

1.815

1.008

627

251

130

56

56

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli spedflce serviciului / actlvItatli

*

-

|V

CHELTUIELI TOTALE 11+II+IUI

2,879.

2.879.

V.

PROFIȚI rK) 5%

VI.

COTA OE DEZVOLTARE (dX)- daca este cazul

VII.

FONDUL IID( FIID) - daca este cazul

VIII.

VENITURI

2.879

2.879

IX.

CANTITATEA/Nr. mediu ora/luna    "    1

166

166

X.

Preț / Tarif (lei /U.M.)/ ORA

17,34

17,34

număr ore / luna

NOTA Preturile pe plata libera variata Intra 16-18 lei / orao/