Hotărârea nr. 537/2018

HOTARAREnr. 537 din 2018-08-23 PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL A ACTIVITATILOR PRIVIND ORGANIZAREA PUBLICITATII, AFISAJULUI SI RECLAMELOR IN LOCURILE PUBLICE CATRE COMPANIA MUNICIPALA PUBLICITATE SI AFISAJ BUCURESTI S.A.


Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

HOTĂRÂRE

pentru delegarea gestiunii serviciului public de interes local a activităților privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice către Compania Municipală

Publicitate și Afișaj București S.A.Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 906/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 57/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 555/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradala și afișaj din Municipiul București și a caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local a activităților privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor pe domeniul public și privat al Municipiului București, către Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.

Art.4 Tarifele aferente serviciului public de interes local a activităților privind


organizarea publicității, afișajului și reclamelor care face parte integrantă din prezenta hotărâr

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector


Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 155/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Publicitate și Afîșaj București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

\n

Anexa 1JiUlU

CONTRACT BFTOXEGARE -i cu oog.l'alul

\îrM •'< Y

a gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea poblicitățiirafișajului

Și


reclamelor în locurile publice

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte.

Și

Societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 9, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/9348/2017, cod unic de înregistrare 37764953, cont ... deschis la ..., reprezentată de Dragoș Pătrașcu, având funcția de director general, denumită în cele ce urmează ..Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor si activităților privind organizarea publicității afișajului și reclamelor în locurile publice, parte componentă a serviciilor de interes local;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100 / 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

Faptul că societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul la cel mai scăzut cost pentru comunitate;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........./..........prin care s-a

aprobat prezentul Contract.


cu oniGitiALUL

CAPITOLUL I. DEFINI

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrațiile din subordine ” înseamnă Administrația Străzilor București și Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București aflată în subordinea Municipiului București

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se Ia aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

"Amplasament" orice suprafață de teren sau construcție din Aria Delegării, pe care se poate amplasa unul sau mai multe Mijloace de Publicitate, identificată de Delegat și aprobată de Delegatar;

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare Amplasamentelor și Mijloacelor de Publicitate situate pe domeniul public și/sau privat aflat în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, astfel cum rezultă și vor rezulta acestea din Anexa nr. 3 la Prezentul Contract "Lista Mijloacelor de Publicitate și a Amplasamentelor", Anexa nr. 3 la prezentul contract conține Amplasamentele și Mijloacele de Publicitate identificate/inventariate Ia Data Semnării și se completează în mod corespunzător cu Amplasamentele și Mijloacele de Publicitate identificate/inventariate după Data Semnării, pe baza unor procese-verbale încheiate între Delegat și Delegatar;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații" înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Delegatar, de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă, în scopul prestării Serviciului;

"Contract” înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

,Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care Delegatul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serviciul intră și personalul angajat al Delegatarului conform atribuțiilor stabilite de Delegatar prin fișa postului, indiferent dacă acesta are sau nu calitatea de agent constatator în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

”Utipublic și sau privat pentru


”Data încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efecteleJntrc Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 41 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

”Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

”Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

■'Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;


”Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

..Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 15.1. („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Lege”    înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se

limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes" reprezintă (i) hoțărârile^udecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului adnun&frfiliv^brift 'care s-a anulat în tot sau în parte un administrați    1    ~    ~ ‘Jl '

care

(jjJMeciziile Curții Constituționale prin ui-£țt normativ, (iii) recursurile în inte1
legii pronunțate de înalta Curte de Ci


care au fost soluționate diferit de instanțele dejudecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

”MijIoace de Publicitate” înseamnă ansamblul de elemente constructive, folosite în scopul prezentării unei activități, produs, serviciu, eveniment, ș.a., astfel cum sunt acestea descrise prin Regulamentul Serviciului, instalate pe sol, pe fațadele clădirilor sau pe orice alt tip de structură având un sistem propriu de susținere instalat la sol;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Semnării;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul Serviciului privind organizarea publicității, ajișajului și reclamelor în locurile publice" (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

„Remunerația Delegatului” înseamnă un procent din valoarea chiriilor sau a taxelor încasate de Delegat, plătit Delegatului de către Delegatar pentru prestarea Serviciului conform art. 9 ("Modul de remunerare a Delegatului”);

„Serviciul” înseamnă amenajarea, organizarea și exploatarea locurilor publice de afișaj și reclame și a panourilor publicitare;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.tu) Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document sauyompletat și în vigoare la anumite intervale de timp și va jvîzuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare,

r

4


este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu

(6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Delegatarul acordă Delegatului, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare. în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 4 la Contract).

(2)    Prin prezentul contract, Delegatarul mandatează Delegatul, care acceptă mandatul, ca în cadrul prestării Serviciului:

a)    Să instaleze Mijloacele de Publicitate proprii și să execute lucrările aferente pe Amplasamente, să mențină și să desființeze Mijloacele de Publicitate, în Aria Delegării;

b)    să încheie contracte pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate sau pentru ocuparea temporară a Amplasamentelor cu Mijloace de Publicitate;

c)    să monitorizeze executarea și încetarea contractelor pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate sau pentru ocuparea temporară a Amplasamentelor, așa cum sunt sau vor fi acestea prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

d)    să încaseze chiriile pentru închirierea Mijloacelor de Publicitate proprii, ale Delegatarului sau administrate de Administrațiile din subordinea Delegatarului și să plătească Delegatarului taxele pentru ocuparea Amplasamentelor, astfel cum au fost sau vor fi chiriile și taxele aprobate de Delegatar și să le vireze Delegatarului în contul de trezorerie comunicat de acesta sau sa vireze Administrațiilor din subordinea Delegatarului în conturile indicate de acestea;

e)    să urmărească încasarea chiriilor/taxelor de la Utilizatori;

f)    să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractelor menționate la lit. a) în cazul Utilizatorilor rău platnici sau care nu respectă prevederile contractelor, inclusiv desființarea Mijloacelor de Publicitate amplasate de aceștia;

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data Semnării.

(2)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind

ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la    feiririi. Prelungirea va fi convenită prin act

adițional la Contract nu mai târzițț d<ț\\2 (douăsprezece) lurqînainte de data expirării Con
ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Lista Mijloacelor de Publicitate și a Amplasamentelor (Anexa nr. 3);

d)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 4);

e)    Asigurările (Anexa nr. 5);

f)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu prestarea Serviciului;

b)    sâ aprobe Remunerația Delegatului, la propunerea Delegatului, cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să aprobe chiriile pentru utilizarea Mijloacelor de Publicitate și taxele pentru ocuparea Amplasamentelor;

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat;

e)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

f)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

i)    alte drepturi.prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

1 ?r

ARTICOLUL - DRE^an^TyE'BELEGATULUl

gșțliluUJsffel cum a fost aceasta aprobată de Delegatar;


b)    să solicite recuperarea debitelor în instanță;

c)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGAT ARULUI Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările Ia Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să aprobe Remunerația Delegatului cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să verifice periodic prin Administrațiile din subordinea Delegatarului:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

d)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

f)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul are următoarele obligații generale:

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract);

b)    să inventarieze toate Mijloacele de Publicitate existente în Aria Delegării, inclusiv Mijloacele de Publicitate amplasate ilegal;

c)    să identifice și să propună Delegatarului stabilirea Amplasamentelor pentru derularea activităților de afișaj și publicitate astfel cum sunt sau vor fi prevăzute aceste activități prin Regulamentul Serviciului sau prin Caietul de Sarcini al Serviciului;

d)    să propună Delegatarului sau Administrațiilor din subordinea Delegatarului tipul Mijloacelor de Publicitate care pot fi instalate pe Amplasamente;

e)    să monitorizeze starea tehnică a Mijloacelor de Publicitate:

f)    să gestioneze Mijloacele de Publicitate existente aflate în proprietatea Delegatarului sau în administrarea Administrațiilor din subordinea Delegatarului în cu respectarea Legii și a condițiilor stabilite de Delegatar;

g)    să gestioneze Amplasamentele în mod unitar cu respectarea Legii și a condițiilor stabilite de Delegatar;

h)să asigure un control strict privind protecția mediului natural și construit, protecția monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, conservarea calității peisajului, respectarea reglementarilor privind calitatea în construcții;

i)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competiăyitete- și-eficiență economică;

A/

j)    să dețină toate Autorizațiile necesare precarii Sepricnilili.jsirevăzute de legislații


îiala/^aj^cțpriejdoătk aceste Autorizații; \


să obțină și să mențină valahile,


chel,    •    , ,    ■ vrr - ÎW'O*!'.’CU 0~|G:

k)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuțiînJijbgulamentuI Serviciului și în

Anexa nr. 4 („Indicatorii de Performanță"’) la prezentul Contract, și să îmbunătățeascăinmod continuu calitatea Serviciului prestat;    V „

l)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

m) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societâții care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

n)    să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

o)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

p)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

q)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

r)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 18 (“Sub-delegarea și cesiunea”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

s)    să contacteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 15 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

t)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

u)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

v)să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

w) să dovedeascăjr^eQna’nf d^fîluni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru^Șteraui^'Man^ement al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu rin stand^d ecniYm^t)<rfost-r)uplemeifțată pentru Aria Delegării;x)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Cuqu actului că certiffcărea'pe~care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

y)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - Modul de remunerare a Delegatului

(1)    Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract, Delegatarul sau Administrațiile din

subordinea Delegatarului vor plăti Delegatului, lunar, echivalentul unui de procent de__%

din valoarea chiriilor pentru Mijloacelor de Publicitate existente aflate în proprietatea Delegatului și/sau cuantumul taxelor pentru ocuparea Amplasamentelor cu aceste Mijloace de Publicitate încasate și virate Delegatului conform Art. 2 alin. (3) lit. d).

(2)    Sumele lunare de plată stabilite potrivit art. 1 se facturează lunar de către Delegat Delegatarului

sau Administrațiilor din subordinea Delegatarului. Delegatarul sau Administrațiile din subordinea Delegatarului este obligate să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(3)    Neachitarea facturii de către Delegatar sau de către Administrațiile din subordinea Delegatarului în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c)    valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(4)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu modul de remunerare a Delegatului se face conform prevederilor Articolului 41 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare disputelor va fi aplicată Remunerația Delegatului în vigoare, iar în urma soluționării disputei noua remunerație care va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10 - REDEVENȚA

(1)    De la Data Intrării în Vigoare, Delegatul va avea obligația de a plăti Delegatarului o Redevență

anuală reprezentând_% din profitul net anual al Delegatului.

(2)    Plata redevenței se va face nu mai târziu de 4 luni calendaristice de la data aprobării situației financiare contabile aferente anului pentru care se plătește redevență.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că Redevență va fi achitată prin raportare la profitul net realizat de către Delegat într-un an calendaristic, pe Durata Contractului, astfel încât Redevență va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care intervine încetarea sau rezilierea Contractului.

(4)

(5)


Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru i^l^o^pg^lor față de bugetul de stat.

In cazul în care întârzierea Delegatular^a^teții Redevenței se prelunge; ' pășesc suma datorată (n
redevența datorată pentru o lună), Delegatarul va fi Articolului 3 (“Rezilierea Contractului’’).

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 4 (,.Indicatorii de Performanță”) Ia Contract, și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr.4 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și Ia bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul, (ii) să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5) Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica fespectarea^ffî^aî^îfe^de Performanță, sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinmi-bbli^mfer^nntracÂial^și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor.

înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității ităîBafâîtfîi<ZÎpaIș.ole a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul
său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/$atrmoț$d&te privind orice aspecte legate de Serviciu,    V- ,

(6) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/Auhjritatea Mupicipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de Ia încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(10)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.

(11) De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 -MĂSURILE DE SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea


acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la Autorități Competente, în domeniul protecției

ARTICOLUL 13 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultai o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 14 - GARANȚII
14.1.    Garanția de bună execuție

14.1.1.    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.................

14.1.2.    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegatar sau de către Administrațiile din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până Ia concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

14.1.3.    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

14.1.4.    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau de către Administrațiile din subordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, Iară nici o altă notificare.

14.1.5.    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau de către Administrațiile din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până Ia concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

14.1.6.    Delegatarul sau Administrațiile din subordinea Delegatarului vor retuma Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data încetării Contractului, dacă Delegatarul sau Administrațiile din subordinea Delegatarului nu au ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 15 - ASIGURĂRI

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și în special următoarele asigurări, dugă cum sunt detaliate în Anexa nr. 5 la prezentul Contract: generală;

de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în
(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute moment dat pe Durata prezentului Contract.

vigoare-la un


(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin.

(1) de mai sus.

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 5 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului").

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ceeste posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 16 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevă^cj^RtruContract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și    ^or-Jucrări r și echipamentelor și a oricăror"

informații, înregistrări și documente coiyabil^/jre^ohfi solicitate de Delegatar. Delegatul are

. . SlRriZ

citor.if ;•

t (1 '

«

obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizară verifice și ^să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile-Ja care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 17 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 30 (“Rezilierea ; j Contractului”).

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 18 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea.de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizafe^Se^țfefâțțori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o / âstfeldejatilizaras^&r angajare *aț^nsti tui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturi!^ sau ( iligațîij^Sgrnnițicatt e ale Delegatului în baza prezentului Contract.


CFARTICOLUL 19 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELE0AT

\’    "    -r> M

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 20 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 4 ("Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2)    Delegatul este obligat Ia plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [je va completa de la caz la caz] :

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

(4)    Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).

(5)    în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6) Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadentei, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

(7)    Plata oricăror sume datorate de către către Delegat a penalităților de întârzier

(8)    Delegatul nu va datora penalit întârzierile s-au produs din


Delegatului se efectuează" după" achitarea de

Lucrărilor ce curge în defavoarea Delegatului va fi prelungit In mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea \inui proces-verbal;

(9) Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează DelegatuLde obligația sa de a finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care îi revin conform Contractului, Regulamentului Serviciului și/sau Caietului de Sarcini al Serviciului.

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA DELEGAT ARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 23 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 21 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    lipsei/insuficienței fondurilor Delegatarului pentru plata Remunerației Serviciului;

a) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul Ie solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 24 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele șuferite de Pg^ea^sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sun^ clțâe^mjfttfițile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.CAPITOLUL VI. EVENIMENTE

ARTICOLUL 25 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:


i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice,

b) Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile:

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic,

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:


i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor


contractuale, condiții meteorologice no sau a echipamentelor sau a materiale.


icipiul București, insuficiența fo nii se dațorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție cttrrvîhnclude consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 26 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 25 (“Forța Majoră").

(3) în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economtco-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarea Remunerației Delegatului, Părțile se obligă să renegocieze termeni^și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financi ar(4) Dacă, la expițj la începerea


cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre


Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Cpntracl, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6) Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7) Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.


CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 27-MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 28 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 26 (“Menținerea echilibrului contractual").

CAPITOLUL vin. ÎNCETAREA contractului

ARTICOLUL 29 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului”), și conform Legii în vigoare Ia data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c)    în cazul nerespectării obligațiil^^îîfaGtuale de către Părți, prin reziliere,


Articolului 30 (“Rezilierea Părții în culpă; d) în condițiile prevăzute 1
e)    în situația în care, în urma parcurgerii proceduriloi (‘'Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului toate informațiile cu privire la prestarea Serviciului și amplasamentele Mijloacelor de Publicitate;

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

ARTICOLUL 30 - REZILIEREA CONTRACTULUI
30.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

30.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații încălcate")-.

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 30.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 18 (“Sub-delegarea și cesiunea”) de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 5 (“Asigurări”) la Contract;

h)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 17 (“Clauza de prevenire a corupției”);il ^alte incâlcări senmjfieafțț^gle obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de ' prezentul Contra^foa repfezeiitahd cauze de reziliere a Contractului.

'5 'r    H

32.1.27 &ț?cazul în ^are ,De(egfețațulx devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza


molului 30.L1:


’-'Z * ’T

J c° <-*0"’; cu or.

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificareTWbponând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această îricălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

*

b)    In cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 30.1.2.

c)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată. Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.


d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

30.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

30.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

30.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 30.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 30.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 31 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.


c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anrnrntțHmVn al de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile\pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă Ia vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(4)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(5)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(9)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(10)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(11)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(12)    Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul

ARTICOLUL 32 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și poCfi'dezvăluite


(2)    Fiecare Parte va    ate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte

rifcu prezjj    toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte


CU

vreunei


persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

b)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;


c)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

d)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

e)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

f)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

g)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.


(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 33 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Delegatarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

ARTICOLUL 34 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate obligație fiscală.

ARTICOLUL 35 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 30 (“Rezilierea Contractului") Iară a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 36 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail:..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................
(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 37 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 38 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 36 (“Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 39    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE (I) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 41 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’’) din prezentul Contract. Părțile convin șă-^^ș țoațe eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevedtfriîorșcestui Cpntract care sunt anulate sau inanr7 ” validitatea sau aplicabilitatea cejțylaltș^ț^deQ^ale-etontractuIui nu vor fi afecfatepțin aceasta.,


ARTICOLUL 40 - MENȚINEREA UNOR PREVE

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 41 (“Legea aplicabilă și soluționarea—litigiilor”), Articolul 21 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 32 (“Confidențialitate”), Articolul 34 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 41 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în ..................exemplare originale, câte unul

pentru fiecare.

DELEGATAR Primar...............


DELEGAT

Reprezentant...............
Compania Municipală

PUBLICITATE SI AFISAJig;?;.A, Tarife pentru serviciul prestat - vânzare spațiu publicitate pe mijloace de publicitate amplasate și/sau exploatate de Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA:

1.    Adăpost călători

a.    Citylight (2 fețe) - 5,95 lei mp/zi

b.    Stație U - 4,15 lei mp/zi

c.    Proiect special - stație călători decorată integral - 150 lei buc/zi

2.    Back lit

a.    Backlit 3,2X2,4 (2 fețe) - 3,40 lei mp/zi

b.    Backlit 4X3 (2 fețe) - 2,5 Iei mp/zi

3.    CityLight

a. Citylight (2 fețe) - 6,80 lei mp/zi

4.    Suport publicitar tip prismă

a.    Prismă 4X4,5 (3 fețe) - 3,15 lei mp/zi

b.    Prismă 4X4,5 (4 fețe) - 2,80 lei mp/zi

c.    Prismă 3X3,5 (3 fețe) - 5,55 lei mp/zi

d.    Prismă 3X3,5 (4 fețe) - 5 lei mp/zi

5.    Ecrane publicitare tip TV Screen

a. Spot 10”- 1395 lei spot/lună

6.    Suport afișaj hârtie

a. Afiș hârtie 0,5X0,7 - 1 leu afiș/lună


B. Tarife pentru serviciul prestat - decorare și neutralizare spațiu de publicitate aferent mijloacelor de publicitate amplasate și/sau exploatate de Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA:

I. Stație de autobuz/ adăpost călători

a.    Citylight (2 fețe) - 56 lei/buc

b.    Stație U - 395 lei/buc

c.    Proiect special - stație călători decorată în întregime - 700 lei/buc

2.    Citylight

a. Citylight (2 fețe) - 56 lei/buc

3.    Backlit

a.    Backlit 3,2X2,4 (2 fețe) - 280 lei/buc

b.    Backlit 4X3 (2 Fețe) - 280 lei/mp

4.    Suport publicitar tip prismă

a.    Prismă 4X4,5 (3 fețe) - 893 lei/buc

b.    Prismă 4X4,5 (4 fețe) - 1190 lei/buc

c.    Prismă 3X3,5 (3 fețe) - 503 lei/buc

d.    Prismă 3X3,5 (4 fețe) - 670 lei/buc

Compania Municipală

PUBLICITATE SI AFISAJ

p    T


C. Tarife pentru serviciul prestat - producție materiale pentru decorare spațiu de publicitate aferent mijloacelor de publicitate amplasate și/sau exploatate de Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA:

1.    Stație de autobuz/ adăpost călători

a.    Citylight (2 fețe) - 27 lei/mp

b.    Stație U - 80 lei/mp

c.    Proiect special - stație călători decorată în întregime - 85 lei/mp

2.    Back lit

a.    Backlit 3,2X2,4 (2 fețe) - 23 lei/mp

b.    Backlit 4X3 (2 fețe) - 23 lei/mp

3.    Citylight

a. Citylight (2 fețe) - 27 lei/mp

4.    Suport publicitar tip prismă

a.    Prismă 4X4,5 (3 fețe) - 19 lei/mp

b.    Prismă 4X4,5 (4 fețe) - 19 lei/mp

c.    Prismă 3X3,5 (3 fețe) - 19 lei/mp

d.    Prismă 3X3,5 (4 fețe) - 19 lei/mp

3