Hotărârea nr. 536/2018

HOTARAREnr. 536 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND CIMITIRELE SI CREMATORIILE UMANE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREŞTI S.A.C0M/0RN1 CU ORIGINALUL |

1    \ y *.

.v..?£•*

Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București

' S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvemanță Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 890/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 30/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 554/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile;

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 110/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public al Municipiului București;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

I

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.

Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ---

Art.5 Se împuternicește Primarul Gep^răP slr Wlbnjcipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2 din orerontePEpîărâreA

<—ir COnlrQRM CU ORIGINALUL

xi#-1

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului bucurești nr. 152/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1CONTRACT DE DEa gestiunii serviciului public de interes local privind cimitirele și crematoriile umane din Municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Și

Societatea Compania Municipală Cimitire București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, birou nr. 8, etaj 3, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/1439/2018, cod unic de înregistrare 38790403, cont... deschis la ..., reprezentată de Florinei Tomescu, având funcția de director general, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună ..Părțile” și separat „Partea”.

AVÂND ÎN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)    Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor si activitățile privind amenajarea și întreținerea cimitirelor si crematoriilor umane, acestea vor putea fi gestionate de către Compania Municipală Cimitire București S.A., în baza unui contract atribuit direct.

(C)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 110/22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(D) Faptul că societatea Compania Municipală Cimitire București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul Ia cel mai scăzut cost pentru comunitate;


(E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București care s-a aprobat prezentul Contract.


Au convenit încheierea prez ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI


ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine " înseamnă Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane București aflată în subordinea municipiului București

”An Contractual" înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

"Activități funerare” va avea înțelesul ce rezultă din regulamentul Serviciului;

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare domeniului public și/sau privat aflat în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pe care sunt amplasate cimitirele publice și crematoriile umane, astfel cum rezultă și va rezulta aceasta din Anexa nr. 3 la Prezentul Contract;


„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanța judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

..Autorizații” înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Delegatar, de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă, în scopul prestării Serviciului;

"Bunuri Proprii" înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

"Contract” înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;


„Corpul Agenților Constatatori" înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care Delegatul prestează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serviciul intră și personalul angajat al Delegatarului conform atribuțiilor stabilite de Delegatar prin fișa postului, indiferent dacă acesta are sau nu calitatea de agent constatator în conformitate^i^pfevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al-contravențiilor

"Beneficiar" înseamnă perspftna?cafe beneficiază de Serviciile pr^Sm^de^^legați/sau de atribuirea unmrocjffrvepj-    \vrORM cu ORJGitJALbI

' TEwr/ i JfRii


"Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării ConU^e&Juî^Wai^Eft definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.    V* ‘ ----9

”Data încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 41 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

"Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

”Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Cimitire București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Dclegatar”


înseamnă Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București;

”Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut Ia Articolul 3 din prezentul Contract; "Cimitir” va avea înțelesul ce rezultă din Regulamentul serviciului;

"Crematoriu uman” va avea înțelesul ce rezultă din Regulamentul Serviciului

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 15.1. („Garanția de Bună Execuție”), executabilă Ia prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

A

”Inhumare/Deshumare/Reînhumare/Incincrare” vor avea înțelesul ce rezultă din

Regulamentul Serviciului;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența

Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

.Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datei; caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere care reprezintă acele inftymațTRaigăror dezvăluire ar prejudicia s prejudicia ințeresele/^6rafercialevalețbricărei persoane, secretele
fRîibv^Kpw ale oricărei Hț „conform Legii;


,Lege’


drepturile de proprietate intelectuală și elemer Părți și care sunt exceptate de la liberul acces h

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România Incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes'’ reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

”Loc de înhumare” va avea înțelesul ce rezultă din regulamentul Serviciului;

"Lucrare funerară” va avea înțelesul ce rezultă din Regulamentul Serviciului;

”Nișă pentru depunerea urnelor cu cenușă” - va avea înțelesul ce rezultă din regulamentul Serviciului;

"Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract;


“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică(respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;


V    r °    ' ''

Adițional la prezentul Contract și în conformități^    și prezentul

Contract;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor și Crematoriilor Umane din Domeniul Public și Privat al Municipiului București "(Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

„Serviciul” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 2 "Obiectul Contractului";

“Tarifele Serviciului” înseamnă tarifele prevăzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serviciului aprobate de Delegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare pe care Delegatul va avea dreptul să le încaseze pentru prestarea Serviciului, in sensul prezentului Contract, prin Tariful Serviciului se înțelege și taxa/taxele prevăzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serviciului;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire Ia articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la „acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare Ia anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la “Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Delegatarul acordă Delegatului, dreptul de a lua toate măsurile și de a înt condițiile stabilite de


acțiunile și activitățile necesare, în măsura asigura prestarea în mod corespunză Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) Contract)și a Indicatorilor de Perftflrmqftțâ ((2) Delegatarul acordă Delegatului dreptul ca, în cadrul ges principal următoarele activități astfel cum sunt sau vor fi acServiciului:

a)    Activități de amenajare și întreținere a Cimitirelor publice și a Crematoriilor umane din Aria Delegării, incluzând:

amenajarea si întreținerea aleilor și căilor de acces;

-    amenajarea și întreținerea instalațiilor interioare de alimentare cu apă potabilă, a instalațiilor de udat și canalizare;

-    realizarea, modernizarea și întreținerea iluminatului public; salubrizarea;

-    montarea și întreținerea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi);

-    întreținerea și modernizarea clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților;

b)    Activități funerare, precum, înhumare, deshumare, transport, etc.;

c)    Realizarea de Lucrări funerare;

d)    Activități de Incinerare în crematoriile umane, inclusiv activitățile premergătoare incinerării, depozitarea și conservarea urnelor cu cenușă precum și alte operațiuni legate de incinerare.

(3)    Cu excepția taxelor pentru concesiunea Locurilor de înhumare și a Nișelor pentru depunerea urnelor cu cenușă care constituie venit la bugetul local al Delegatarului, Delegatul va avea dreptul să încaseze de la Beneficiari toate celelalte taxe/tarife pentru prestarea Serviciului prevăzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serviciului, astfel cum sunt sau vor fi acestea aprobate de Delegatar, precum:

taxa/taxele de întreținere:

-    tarifele pentru incinerare, precum și pentru depozitare, depunerea și păstrarea urnelor cu cenușă;

-    tarifele pentru prestarea de Activități funerare;

-    tarifele pentru execuția de Lucrări funerare;

-    taxa/tariful de acces în Cimitire cu autoturisme mașini/echipamente.

(4)    Delegatul va avea dreptul și obligația ca în baza prezentului Contract:

a)    să organizeze evidența tuturor Locurilor de înhumare, a înhumărilor-deshumârilor, reînhumărilor, incinerărilor;

b)    să controleze modul cum sunt amenajate. întreținute și îngrijite Locurile de înhumare de către Beneficiari;

c)    să asigure comunicarea datelor și informațiilor de interes public cu privire la activitatea de administrare a Cimitirelor si a Crematoriilor umane;

d)    să facă propuneri privind extinderea și înființarea de noi cimitire și să asigure execuția lucrărilor necesare în acest sens;

(5)    Prin grija Delegatului, terenul aparținând fiecărui Cimitir va fi topografiat, i se vor întocmi acte cadastrale și va fi integrat într-un sistem informațional geografic complex bazat pe actuala divizare în parcele și rânduri.


ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI

(1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data Semnării.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. In eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 (..Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Lista Cimitirelor și a Crematoriilor din Aria Delegării(Anexa nr. 3);

d)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 4);

e)    Asigurările (Anexa nr. 5);

f)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 6);

g)    Metodologia Tarifară (Anexa nr. 7);

h)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu prestarea Serviciului;

b)    să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să solicite direct sau prin Administrația din subordine informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat;

!■ ?    ; . n

d)    să monitorizeze direct sau pr"    — i—

contractuale asumate de Delegai


V *s*

-

y,

<Wfc z s, 3,

- O JbFrtjr A n’<* \&- t,    _C


f)să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravenții!^ prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

g)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

h)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze taxele și Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar;

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea taxelor și Tarifelor Serviciului, fundamentat, cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c)    să solicite recuperarea debitelor în instanță:

d)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 Ia prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să verifice periodic direct sau prin Administrația din subordine:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

d)    să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

f)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul are următoarele obligații generale:

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract);

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiența economică:

c)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevâzumfe legiSîâția în vigoare,

să obțină și să mențină valabile, pe^helluiala sa proprie, toata-a/eâ^Autorizații;

\\ 1 ,?    *    :-\7\e)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

f)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;


g)    să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

h)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

i)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

j)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și Ia actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;


k)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 19 (“Sub-delegarea și cesiunea"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

l)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 16 (“Asigurări") din prezentul Contract;

m)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de i


n)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

o)    sâ plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul!

Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contra Indicatorilor de Performanță;


p)să plătească Redevența și orice alte su stabilite în prezentul Contract;


q)să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contrl o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în confo sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria

jluîVă certificarea pe care sutstândăfdul ISO9001 îgărH;


r)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

s)    alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 — Tarifele Serviciului și modul de remunerare a Delegatului

(1)    Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract, Delegatul va încasa de la Beneficiari Tarifele Serviciului prevăzute de Regulamentul Serviciului și de Caietul de Sarcini al Serviciului, aprobate de Delegatar, cu excepția taxei pentru concesiunea locurilor de înhumare și a nișelor pentru depunerea urnelor cu cenușă.

(2)    Tarifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei Tarifare. Taxele și Tarifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 6.

(3)    Tarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului.

(4)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Taxelor și Tarifelor Serviciului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului se face conform prevederilor Articolului 42 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor) din prezentul Contract. Până la soluționare Ia stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.


ARTICOLUL 10 - REDEVENȚA

(1)    Delegatul va plăti Delegatarului, o redevență de    din profitul net anual al

Delegatului.

(2)    Redevență va fi plătită anual, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data depunerii de către Delegat a situațiilor financiare aferente anului încheiat.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că Redevență va fi achitată prin raportare la cifra anuală de afaceri realizată de către Delegat într-un an calendaristic, pe Durata Contractului, astfel încât Redevență va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care intervine încetarea sau rezilierea Contractului.

(4) Plata cu întârziere a Rcdevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față dejmgetul de stat.

tufui în efectuarea plății fâdevci^eî^prelungește pe o lități care depășesc suma datorată (respectiv a fi îndreptăți^ rezîl/eZe Contractul conform

(5) In cazul în care întârzierea durată care determină redevență datorată pentru Articolul 31.

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACT!

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor c ^tpj&țrmânță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 4 („Indicatorii de Performanță”) la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 4 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să f: fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, sau de a efectua o inspecție pentru verific îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili_data cea mai bună pentru efectu


verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțelea^nftâă da ilare a drepturilor și capacităf Delegatarului/Autorității Municipale de a-7^_aduceria4qdețmnire îndatoririle și în particulardreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aspecte legate de Serviciu.

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30

(treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(10)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.

(11)    De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI

Pentru prestarea Serviciului conform prezentului Contract, Delegatul va utiliza Bunuri Proprii. Acestea aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii. De asemenea, pentru prestarea serviciului conform prezentului contract Delegatarul sau Administrația din subordine va pune Ia dispoziția Delegatului spațiile și bunurile aflate in proprietatea Delegatarului - cimitire si crematorrȚtimane.

ARTICOLUL 13 - MASURILE DE SANATATE ȘI SECURITATE IPtMUNCA

(1) Delegatul va revizui pkpuWăurintern de sănătate și securtîatp îți fn|inbâ£qri de câte ori va fi necesar și va preze^^eBgatarului'țdbc.umentul revizuit.

''S'3<ffJrA ît U-- T*m,»'Casi 1*

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în munti& J<ț)eWtfti tqate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasament^ -elidîrife,' instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlai xSa) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.


ARTICOLUL 14 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii. Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 15 - GARANȚII

15.1.    Garanția de bună execuție

15.1.1.    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.................

15.1.2.    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

15.1.3.    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

15.1.4. Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

15.1.5. în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.


15.1.6. Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va retuma Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la Contractului, dacă Delegatarul sau Admir j tfa^gdjp rdinea Delegatarului n la acea dată pretenții asupra ei caAunpffrePa^nerespectăr^ de către Delegat a contractuale.
ARTICOLUL 16 - ASIGURĂRI


■*■»*« 0*°?. /


(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspun3ere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 5 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea de răspundere civilă generală:

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 5 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă. Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”).

(7)    Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.ARTICOLUL 17 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE

(l)Delegatul va respecta standardele și principiile contabile înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”).

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 18 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”).

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 31 ("Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor laARTICOLUL 19 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, novaftransmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”).

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 20 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 4 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2)    Delegatul este obligat Ia plata penalităților contractuale în caz de neîpdepljnire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în^ ’frKSdfe va completa de la caz la caz] :

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Dețegșta^ la^p repunerea Autorfțatji-^^tfrfcipaljlja Corpului țgcîălîtafesdîil cadrul Primăriei JVlțiiYicinj§jui București

Agenților de Control sau a direcțiilor-$e speciali


ȚȚț.Tiși sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 notificării,.

(4)    Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”).

(5)    în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6)    Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, Iară punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.gji

(7)    Plata oricăror sume datorate de către Delegatar Delegatului se efectuează-după-achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere.

(8)    Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) lit b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului. în aceasta ipoteză termenul de execuție a Lucrărilor ce curge în defavoarea Delegatului va fi prelungit în mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea unui proces-verbal;

(9)    Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa de a finaliza lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care îi revin conform Contractului, Regulamentului Serviciului și/sau Caietului de Sarcini al Serviciului. ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 24 -EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI (1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 22 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respe de îndeplinire a obligațiilor contractuale fo^rerroadele de timp prevăzute, fie (ii) îndeplinească obligațiile contractuale^^aO cons^iința^irectă a:

a) apariției unui Eveniment
b)    lipsei/insuficienței fondurilor Delegatarului pentru plata Tarif^feV*Șerîlîfc'îu^/,

«    ’țS.    B * ■■

a) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumatciRi3PH?lfezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 25- ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 26 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majora * înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.

ii.

iii.
i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);


iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

îv. orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) In situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:


a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea, evenimentelor.(4) O Parte afectată de un eveniment relua îndeplinirea obligațiilor cât mai


eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luat< lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, (ără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 27-MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris Ia Articolul 26 (“Forța Majoră").

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Tarifelor Serviciului. Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.


(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.


(5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6) Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7) Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unoUlptăî^'&ap a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea resr^* ’ <7''' Delegatar a oricărei Modificări LegișlativejkVa rezulta o creștere a

majorare a obligațiilor DelegatukrfT Ac. 11*?


JIF

utf'ă

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACT^

ARTICOLUL 28 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 29 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 27 (“Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 30 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 31 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 26(“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 27 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.


(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operato^ăruia-se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarei

a) să mențină legătura cu Delegatarul și /samffd^^p^îator, să furnizeze asistenți privind Serviciul și transferul lor cățr^ Dewshîtax-sau ndbf-operator;c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

ARTICOLUL 31 - REZILIEREA CONTRACTULUI

31.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

31.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (,„Obligații încălcate''):

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 31.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 19 (“Sub-delegarea și cesiunea") de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 5 (“Asigurări") la Contract;

h)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 18 (“Clauza de prevenire a corupției");

i)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

32.1.2.    In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 31.1.1:

a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").


b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu esțgf: remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contrai conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 31.1.2.

c)    Atunci când o Obligație încălcatăpu-peatg^fi remediată în mod rezonabil în Perioad


Remediere menționată, Dele încălcării respective în cea


te măsurile necesare pentru remedieri posibilă în timpul Perioadei de Remedieri


va face propuneri Delegatarului, anterior expirării remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

31.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

31.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

31.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

31.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 31.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 32 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

(4)    Delegatul se va asigura ca personaluLmopnijJșiJncL finește îndatoririle în confe

prezentul Contract.    k [\    /**/CZaT?"*? v\(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conform^^^iciloc/efifritoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de sigm4șțaj^eîyslente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intem în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intem.

(6)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(8)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(9)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(10)    Numârul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(11)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în confonnitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 33 - CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.


(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract îndeplinirii acelor obligații;


Fcpe

Juniori A

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este dtpia sau d^vipe general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezerîwlnpi^fticol;

b)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

c)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

d)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

e)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;


f)    oricărei dezvăluiri de către Deîegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

g)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 34 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Delegatarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

ARTICOLUL 35 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.


ARTICOLUL 36 - CONFLICTUL DE INTERESE (1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pgntru-anrevenî sau îndepărta orice sit are sau poate avea ca efect compromitere^^eMărfi pfezentului Contract în imparțial. Astfel de situații poț ațf^rea ca^^-zujtaratințereselor economice, afinită

tifes


sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături ss^i    comune

Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de căt^&fefi^âfîmediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 31 (“Rezilierea Contractului"’) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 37 - COMUNICĂRI

(l)Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail:..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................


jțnecT^

<jța

TEHNICĂ Șj s*H(| ' JunitutA d'^/J


7C(/n.,rt


(4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoaîc'rșcomandâtâ cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la datâÎAjiențîbnată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 38 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 39- RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 37 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 40 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBIL1TATEA PREVEDERILOR SALE (1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 42 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilpfȚdin prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o, echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestțjjjCojitract care sunt anulate sau inap validitatea sau aplicabilitatea celorlalte^p^vddferidaf^Contractului nu vor fi ar aceasta.
ARTICOLUL 41 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 42(“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 22(“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 33(“Confidențialitate”), Articolul 35(“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 42 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în ..................exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR Primar...............

DELEGAT

Reprezentant...............3o


a,
S I".ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

nr inv

r.dmiui

slratio

Ide

nlili

cat

or

Nr

crt.

Cod ! Denumirea

Element, re identificare

Anul

dohăn

(firii

V; lucie inventar

RON

Situația juridica

Observat)

Nr. Carte

funciara

încheiere

de

intabulam

Nr.

cadastral

ck»i i>i

caic-

bunului

Elemente de identificare descriptive

/niî r-

Vecini

Tip

artera

Denumire

artera

Nr.

Postai

Sector

Tip act

Nr.fdata

Emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ie

1

Cimitirul Ecllu

Cafea

Scrb.

Verif.

249

4

IJ- litil viran,

E-Paic Tinerel. S-Cim.Bellu Catolic. V-Cal, Sorban Vodă

tâî,

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

213208

nr,253074/ 26.05 2011

nr.2132O8

St-£0*4

ie

<L

1 G 1

u ii n supralâ loială

1EE460 ntp,teren cimitir Bcllu

-

1065

26 ; 12 003

11L001

16

U

4

i tăriile

administrativă cim civil

ol ..duc

administrativa om militar

667,64 mp.clădite zidărie

225.811mp,clădire zidărie

1CC5

1937

L* i ut v * - ■

1    iu.tiu

1lotârâre

Hotărâre

69671974

696/1974

Consiliul de Miniștri

Consiliul de Miniștri

116017

16

Ut 001

16 £

16 6

1 6C

c; |.r.lo cim Crvrl

c; pota cim

Militar

377,15 mp, capelă zidărie

54.82 mp, capelă zidărie

1865

1937

Z 862 591

3S6 278

Hotărâre

Hotărâre

696/1974

696/1974

Consiliul de Miniștri Consiliul de Miniștri

12F092

16

1C

16

1G

7

8

9

10

1 1 1

rnexe

52,29 mp, ghena beton

72,23 mp,atelier zidărie

84.74 mp.atelier zidărie

25,19 mp,clădire poartă zidărie

-

../

16

11

total suprafa|a construită

1568,974mp

1^60!

,12E0(

1

5

r

16

12

1 6 3.2

gaid

impicjmuire

2202 ml gard împrejmuire zidărie

1865

353.249

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

/

16

15

Cimitirul Bucureștii Noi

slrada

Lamincuului

138

1

N. C bază sportivă,

S-str. Laminorului. V-SC Tebnometal

U.U22.7C3

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

ni 111460

nr 470065/ 21.11.2011

nr.28048

5-i -’UtMVt l

J

299045

16

16

teren supralata totala _

27779,80 mp,teren cimitir București Noi

.. ..

1938

17690.000

3    * S.Î *

t    r w ? r

116013

1___.„

16

17

1 6 1

/

.primi) |i8trSÎĂCT"^,

10£lS? nrp. clădire

zidafie^

1938

31 744

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Mint&ltr

bl

• *


i-..£J

- ■

1G

18

clădite

administrativă

23.429 mp.clădtie

zidărie

76

10

19

20

1 1.1

anexe

19 797 mp,glumă beton

15 82 mp,magazie tablă

- .

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

12£152

16

21

1 6.3.2

gard

împrejmuire

777,16 ml impicjiuum: plăci prefabricate beton

1979

112 G?9

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

16

22

Cimitirul

Cotcntiua

strada

Reînviem

4

2

N Eli Ote:;i,

E-str Macin, m

Paine

S-str Ri invn ni

V-str G lom tu

£2.806.577.

Hotărâre

696/1974

Conuliul de Miniștri

218204

253079/

17 05.2011

rtr.218204

«t.v{Li(r p

1(7

22

teren suprafața tataia

84503 mp.teren cimitir Colcntina

1876

zj ijK (tOfi

1 i f 007

16

24

1 6 i

clădite

admimr tialivâ

142    mp.ctsdiie .id..u»

143    mp, clădite iu', tic

1876

2 -16 404

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

12E029

10

26

1 6 6

capela

214 mp capelă zid.nre

1876

1 107.232

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

16

1 1 1

anexe

43 mp.magazie zidăue 47 mp.magazie zidărie 33 mp, magazie zidărie 17 mp.magazie zidăue

56 96 mp, ghertâ beton

16

total supt a (ața construită

70U,96mp

12E03J

1280ȚJ

16

27

16 3

2

gaid

itnpiejmtiKe

1199,29ml,gard zidăne+placi prefabricate beton

1974

167 C62

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

l

16

26

Cimitirul

Ghencea

B-dul

Gliencea

6

N-propiielali privată, L-Ciinitiiul Ghencea Militar S-Bdul Ghencea. V-str Montana

41.737.121

Hotărâre

696/1074

Consiliul de Miniștri

ur91762

nr 481057/ 30 12.2010

n

r 9676

39004'

16

29

leien suprafață totală

97801 mp, teren cimitir Ghoncoa

1876

37 660 000

71£005

16

30

1 6 1

clădire

admujuijinJtva^ z:<j 221,

42 34mp.clădirc zidărie 9G mp. clădite Zidărie

1E76

2.336 992

Hotărâre

696/1974

Consiliul

de Miniștri

7î/?>x

\

'/oKsî

; 2

P-A ofl

"a

120153

16

31

16 X

J^Ip    _

■‘S

țsS'mp,capelă zidăue

■A .

1076

1 422 E-'O

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștrii

zZc1*

1

I •? '<

cms— fcJ.v

u £

iisii itMAțiT A

.UWbi

MVA

o*

r

16

32

1 1 1

anexe

BOmp. clădire zidărie

30 mp.clădiie zidărie

34 mp. clădire zidărie 48 mp. ghenă belon

1976

X

0

5?|

îl

696/1974

Consiliul de Miniștri

loial supialața construită

554 34mp

128011

16

33

1    6 3

2

gard

împrejmuire

1294 68 ml, zid ane+plăci prefabricate belon

1974

217 599

liotălărtr

696/1974’’

Consiliul de Miniștri

16

34

Cimitirul lăncii Nou

Sorcsua

Milwi

Brăvu

121 E

2

N Inii Albinei i

E-sIr Mr.gtnz. Vulturul,

S-sIr Vatra Luminoasa

V-Sos Mihai Bravii

36.385X77

Hotărăic

696/1914

Consiliul de Miniștri

nr 107453

nt 485878/ 18 11 2011

nr19>79Î

a <iriP4p

16

3!

teipn suprafața loiale

75P69 mp,teren cimitir liancu Nou

18B5

35 07? 000

nfcOUB

16

3b

1 6 1

CițUilH'

administra hvâ

69 mp. clădne Zidărie

1886

2Z? bbir

Hotărâre

696/1974

Consiliul tic Mimslri

16

37

loial suprafață construilă

69 mp

Holărăre

696/1974

Consiliul de Miniștri

128040

16

3b

16 3. 2

gard

împrejmuire

797.70 ml.gard zidărie+ptăcl pielabricale beton

1970

63.762

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

ăUtjjfaV

16

3V

Cimitirul

Izvorul Nou

sliada

Drumul

Murgului

47

N-sIr.Eiifrosin?

Popcscu

E-sti.l Tuculescu, S-Drumul Murgului, V-Intr Parului

66.513X56

Hotărâre

696/1974

Consiliul

de Miniștri

nr.215059

475321/

15 11.2011

nr.215O59

16

40

teren supralata loiala

C8717 mp,teren cimitir Izvorul Nou

1892

53 759.000

1ttOO‘1

16

41

1 6 1

clădire

administrativă

140.66 mp, clădire zidărie

1892

344 919

Jfi-

16

42

42

clatine

adminislrativâ clădite poarta

53.76 mp.clădiie zidărie

68,55 mp.clădire zidărie

128046

16

44

1 ,6 .6

capela

102.62 mp. capelă zidărie

1892

684.457

\ r

16

16

1G

16

4t

46

47

4b

1 .1 .1

anexe

z/p

11.93 mp.magazic zidărie

U_î2nip,magazie TidăgȘ^^ 21m|tgbeKă beton 4X~mp,gl^uts\^clon

86636

/707

&

526273

A\?

t -rf-Arrr’ f

125 —

Șl    r >

V

Li

A’îrivp

-. i®3nnP


T

loial supralațâ construita

451,235 mp

-

I

1

128049

16

45

1    6 3

2

gard

împrejmuire

1239 I5ml gard zidărie

1692

639.044

16

50

Cimitirul

Sf. Vineri

Culcn

G r ivite i

202

1

N sii Caiaiman. E-str.lani Euzoinni, Sslr Colonel Stoica. V-Calea Grivilei

: 7.f 20.744

Holărăre

696H974

Consiliul de Mimșlrr

ni 227535

nr2G06/ 19 02.2007

nr.227535

799050

16

51

Icrcn supralala loiala

1020E2.E4 mp.tercn cimitir Sf. Vineri

1830

94 094 985

118016

1?f103

16

52    1 6 1

clădire

administrativă clatine f oarla

44,?4 rup.clădire zidărie 263 70 ilip clatine z.tdăne

it:-(

r 518 128

Hotărâte

69611974

Consiliul de Miniștri

ir

54

1 r r

capela

241 31 mp zidărie

1976

Holărăre

696/1974

Consiliul de Miniștri

16

16

16

16

5b

56

57

56

1 1 1

anexe

13 93 mp magazie zidărie

7 75 mp magazie zidărie

19.19 mp.ghenâ beton

19.36 mp magazie zidărie

16

loial supralala construită

6OS.5 mp

|128102

16

59

16 3. 2

gard

împrejmuire

1328,36 ml. zidar ic placi ptelabticale

1976

258 250

Holărăre

696/1974

Consiliul

de Miniștri

16

(1)

_

Cimilirul

Straulcsli

Șoseaua

Odăii

471

1

W leien agricol, E-teioii agricol, Sleren agricol

V-5os OOan

L.3ÎX.C51

llolâiâie

696/1974

Consiliul de Miniștri

ni.244231

nr 471773/ 14 11.2011

nr 244231

399051

i-—

16

€1

teren supralala loiala

1E'751mp,lcrcn cimitir Elrâutețli

1971

39 755.430

116019

16

62 j

\ 6 1

clatine

administrativă

53 mp. clădne zidărie 12 mp.clădiie zidărie

152 mp clădire zidărie

1971

112 347

Hotărâte

696/1974

Consiliul de Miniștri

128216

16

capelă

53 inp.capelă zidărie

-

86 686

16

anex

0 uip.mogazre zidărie 40 mp magazie zidatie 23 mp magazie zidărie

24mp,magazie zidatie 52 mp, magazie zidărie 14 mp, magazie zidărie 13 mp.magazie lablâ

5 mp,foișor lablâ

53.C5 mp.ghcnâ beton

16

loial tuprafeță conrtuiilâ

503,65 mp

unw

L__

1b

G*

16 3

/

Cehi

iinj n 'dintre

2063,31 ml zidărie plăci l.etrn

1071

<6.- lt.2

Hotărâte

696.'1974

Consiliul dr 1 irniFtri

1b

66

Cimifiiul

T.Vtariimiicscii

strada

Autifit rtniiz

N |tiiii;- i ,'i.1,4.1 E-s1i Antiaeriana.

5 cit Tactili.

V Uni,ale Militară

•? r F P’b

tlolriiâie

65?h* i îi /

l ITISlIlul rit I,'iiniștii

tu.217761

ni 461035/ 30 12 2016

m 217761

399052

it

67

Ir ten suprafața loiala

58647 mp,teren cimitir Tudor Vlîidimiroscu

1940

13.311 192

ntooe

16

66

1 6 1

Clrdru

admiri' trativâ

120 mp,clădire zidărie

1940

237 019

Hotărâte

690/1974

Consiliul de Miniștri

16

1.1 1

ano*'.

24,5 mp glienâ belon

16

lotal rupra(a|â consliuilă

153,5 mp

128024

16

69

1 6 3

z.

Gcid

impn jmurtr

1165 ml. plăci prefabricate belon

1966

217 677

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

16

70

Cimitirul Eroii Sovrciici

Fipti;.

seseaua

Pipeta

:o

2

N pioputlalL piivala E-cimilii orludox. S-piopiclale privată V-So! Pipera

22.63, .121

Hotărâre

696/197<

Consiliul de Miniștri

nr.243425

nr.253071/ 20 05.2011

nr.2

13425

f\

399053

16

71

ictcn suprafața

loial;:

15016 mp.tcrcn cimitir Eroii Sovietici Pipera

1946

22.612 466

i2tot:5

16

72

1 6

3 2

gard imprc,nutre

.....

500 ml,gard ztddrie+gnla) fier

1946

221 545

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

r-

16

7

j

Cimilir ui

Dâmăroaia

strada

W« ajlovuJin

f

1

NI acul Uaneasa. E-BZ agrement.

S-sIr Neajlovului, V-BZ agrement

30.001- . 76

Hotărâre

69G/1974

Consiliul de MinrșKr

J

urrw-CTif

«I 111461

o\\

nr.2S30q4/

17.05.2011/

O

fa 3?

?9'.:0fi4

L .._

16

>‘6iru_supralrțHi\

46035 mp.tcrcn mrnitir Dâmaroaia

1973

29.536.000

_

fuVCIIlAtr

ouponnr

TA = )

n 1 jTA (.•]/

zr

7,0. "7?'

k* '"’J

LI

126154

7!

1 C 1

dariile

administrativă

103 mp.clâdire ztdane

1973

V'îf' ».

tlotâiăic

69611974

Consiliul de Miniștri

re j

anexe

23.10 mp ghenă beton 23.37 mp ghonă beton

16

loial suprataxă construită

229 47 mp

126111

16

76

1    6 3

2

gard

împrejmuire

635.16 mf. gard zidărie

1971

12e Ci. L

Unt.ii are

696/1974

Consiliul de Miniștri

"

16

1f

1f-

77

Cimitirul

Domnești

prada

Piwunpih Cliente •«-.

370

6

M ten 11 agnccl E-teien cgiicot

S-Picl Cliencea V-leien auricei

Holăisio

696/1974

Consiliul de Minîțlii

ni 96702

nr 471631/ 14 11.2011

nr 9962

ST-Ofî

7f

ț

ii 6 *

Ir ren nipisff.tr. ictrla

1ESE0E mp.terr n cimitir Domnești

1973

r -r '

"i f- 5 57

i Ir.rhrr

administrativă

149 mp clădim zidării

. .

7Ϋ7?

'• rinXilolU

696/1974

Consiliul do Miniștu

Hzf*?O

1G ie ”

6f

n

i gg

c«spt fa

64 mp capelă lemn

700G

ITGfGf

1 1 1

cncr«

3C mp magazie zidărie 27 mp.magazie zidărie 4 mp. magazie lemn

17 mp, magazie zidărie 66 mp glienă beton

Pot. taie

696/1974

Consiliul dc Minișln

total supialața-construilă

365 mp

126075

ir

62

1    C 3

2

gard

împrejmuire

1633 86 m.l gatd placi pielabncale beton

1U74

z5

i totatâic

696/1974

Consiliul de Minișln

IC

£2

Cimitirul Coreeni II

Ce‘caua

Er.icr ni

50

N.S.E-Fiopiietale

particulară

V Sos Berceni

Hotă tăie

696/1974

Consiliul de Mim;Iii

ut 76767

ni.253077/ 17 05 11

nr11075

399056

IC

64

teren supralala totala

100755 mp,teren cimitir Berceni II

1974

15 “26

12H56

16

ff

1 6 1

ctadire

administrativă

174 mp. clădim zidărie

19/4

Hoiarăie

696/1974

Consiliul de Ministii

l

1 1 1

anexe

6 inp, magazie zidărie

4 mp .magazie lemn

19 mp.magazie zidăuc 25 mp, magazie zidărie 49 mp magazie zidărie 26 7 mp, ghenă beton

c

\A\

3

5\

total suprataxa conslinilă

303.7 mp

WT

>" -? /

#=

7

VO

2\

Uaf<1

irtțpiejmuife

1302 m I placi prefabricate beton

1974

217 65*.

Hotărâte

696/1974

Coni/itbii

dr tlîxi tiK

nnurcTin

o\\

’A =,|    /

Ig£NE

Z-b

£32 . -•

k*A,

\ VW

j- ,

Vkî

f \    li 5

A /%ău

-1

Hi

£7

Cimtlitul Panlclimon II

ful

Eimințci

158 A. IOT 1

lltov

tî teren agricol

E-sos Centura

S-sos Biic-Eianesh

V str Câmpului

:.irî,27ț

Hotărâre

696/1974

CuuviJiut de Minișhi

i» 111OS4

nr 135179/ 15 10.2013

in 111054

799057

16

88

teren stipialala loiala

15117 7 mp,teren cimitir Pantelimon

1U72

2 543 noo

128155

16

86

1 6 1

cladue

administrativă

149 iiip.clâdno zidâiic

1972

299 4(țg

Hotărâre

696/1974

Consiliul de Miniștri

1.6.6

capela

121 mp capelă zrdăne

16

no

1 l. 1

anexa

3 mp, magazie lemn

24 ih|r. clădire zidărie

5 mp clădite zidărie

61,6! mp, gherlă lieltin

Hotărâre

696/1974

Consiliul de; Miniștri

loial supratată constantă

311 mp

128129

it

ni

1. fc. 3.

2

gard

impiejmuiic

1684,32 ml, goto zidar ro-r placi pic-tabricare beton

1971

liniai arc

696/1974

Consiliul de Miniștri

ie

92

Cimitirul

Metalurgici

Ed

1

î’/iMi kiiifjieî

66

A

N Ed. Metalurgiei. EBd Metalurgiei. S-teren agricol. V-leteti agricol

49 162.971

Plan înv DOP

ni 213490

nr 471821/ 14 11.2011

nr.213490

>95l)5h

16

53

teren supiatata loiala

77035 mp,teren cimitir Mrlzlurctci

1999

44 245.777

•si

399008

ir£D24

16

94

16.1

clatine

administrativă

120 mp. clădiie zidărie 98 mp clădire zidărie

1999

1.256 571

i;e?80

16

Ci

1 ( 6

capela

99 mp, capelă zrdăne

1999

454 655

a

16

96

1 1 1

anexa

71mp. clădire zidărie 120.35 mp ghenă beton

1999

loial suprafață construita

566.35 mp

126282

l

L

57

1    0 3

2

gard

împrejmuire

1292 20 in I. plăci preț ■* zidărie.

1999

225.066

3

96

Cimitirul Fio Patria

Șoseaua

Oile iutei

ii

4

U-eitn Bcllu Catolic, E-parc Tinerelului. S-parc Tineretului. V-sos Ollenilei

1t.216.40E

Holărâie

696/1974

Consiliul de Miniștri

nr.78676

nr 471755/ 14 11.2011

ni 11213

3§hss5

9ÎT

j

tcion suprafața totala

17£31 mp,cimitir Pro Pair ia

1937

10.801.000

re~

"S

cladiio

admimslralivâ

7C mp.dădire zidâne

1937

85,315

Hotărâre

696/1974

CoeXiKtil

de Aiifirșt 11

nwjc.rifl

\ rU-k

e’î |B

? nH

m f

GiJVl'.tV+AMTA COHPOPlA TIV A
1lolarnie

691’,'197 4

Consiliul de Miniștri

1971

,'?■ 0S1

Holărâte

690/1970

Consiliul dc Miniștri

187

4

W S.L ^rJc

1 intuitului.

V-calea Serba n

Vortr?

?r- r ?*

1 lolniâie

696 i '

Consiliul dc Miniștri

iu 61884

nr.237708' 23 04 2008

nr 9854

1930

12 { 20 -G?

_

1030

Holăiâir

696/1970

Consiliul de Ministii

1

■ 1

1930

; .. st

1 lotărâre

GSG/1974

Consiliul de Miniștri

1 11,1

1

Ui?

4

N-Cslta Sudan Vodă.

E paie Tineretului S-Apa NovntCtetn Cente s.

Ti 8.176

1930

. UÎ-.Î9G

■10 F7p

7 174

1

1

4

H Spitalul Sf loan,

E-teren iii tianstoimare S V-IML-Mtns Minovici

♦ »;. J i.iț.frC

F lan inv DDF

iii 7C016

nr 481043/ 08 03ASJJ

//S>

nr 1100?

”4(7

-

1998

■-98.922

f f, u

feî

z, \

-H \

l/> E

V5

1998

15 134 OM

^jis

1998

cXf 1

//Sa

L.

—~

1

L.

'/'■t    tllllCCTlX    ’Ju    \

">lVftflfJANT\ xl)    J

V.S. eOlil'OU

V—.

o ; i

CT3

) -


16

ie

ie

lî 1

12;

17Î

1 1 1

țintire

74,32 mp.magazic beton

9 1 ilip.ghenâ Itelon 7.58 mp.cănnn gaze beton

16

12<

1    e 3

2

gaid

imprejmuiie

695,91 nt.l gard plasă

17‘î

Cimitirul Vt-sl Domnețli

Comuna

Domni ții

ș<JS cent ura km

4

Ilfov

W le ren

Corn Clnajna

E-sos Centru/-

lege

CVC

213/1998

1687/200

1

Guvernul

Romîniet

102452 si 101674

102452 si 101674

359015

18

i:;

teien supialală letală cimitir construit

31015.4 mp,cimitir Vest Domnești

2601

767 £22

C VC

1686/200

1

ten n prcpuetf.te pultlica cltitnlâ ciinihrulin

52874.£6 mp teren alctcnt cimitir

115027

128211

128213

128218

It

125

1 e i

clădite

administrativa

163 mp clădire „idilic

2006

• . LC.020

CVC

1689/200

1

128215

16

12£

1 C 6

capela

140 mp, capelă zidane.

2006^

4,|1 oji.i

eve

1690/200

1

126210

16

1?0

1    6 5

2

gard

împrejmuire

746 m l.plăci prefabricate bclon ♦ zidărie

2006

159 902

c.v.c

1690/200

1

128212

18

1:1

prcKXîC

6399 5 mp.parc,,ic

• '65 2;"

1(.

132

Cimitir ut

Froctcsul • in

curs de construire

: tu da

M L Ci er a

ît i ;

5

W-pioprir.l; ii j iivr.iă S-sli Nulăiul (',-ll'in E slr ND Cocea V-sli Sanpaul

Lege

eve

213/1998

1775/200

1

ir.iH

Koniîmci

nr.205336 si 205337

nr ,205337 si 205336

290016

16

-IÎ2-

teren supialata totala

29596,07 inp,cimitir Progresul

2001

- 067 941

CVC

1776/2001

1

..

11

Cimitirul tren Revoluției

O tea

Sr rban Vodă

239-741

4

N-CI.-.rtin

E-Cim Betlu

S-Seie ADI

V-Calca Seibrn

nr 76765

tu 253067/ 17 05 2011

rP!\O73

399064

1fc

121

teien supialata loiala

6065,55 mp,teren cimitir Eroii

Revoluției

1990

7.226 000

128221

1/o q 2

gaid

împrejmuire

343,41 rn I gatd plac. pieiabucate betorn grilaj (ier

195 463

Thr

3 ii n n p

»*■ 4 > ** \

IC

126

J

Ciinilirul 1 urce-

MusultiiariX

o\-

< r II|Llllâa

Dumirești

șos ci.n1 ura km

4

lllov

N-teicn

Corn Chiajna

E-sos Ccnltiia S,V-lercii

2009

4E2.285

Hotârăie

416/12

2008

C G M B

nr101674

I

! 1

1

209131

16

137

teren proprietate publica aferentă rrmihrirlrri

n[00 mp,teren aterent cimitir

1

1

2009

•55-1 20'

-

126222

16

136

rmptej nard si drum acces

i

_.._L    .

2010

2G.C15

TOTAL    1.166.621.G8 mp teren    706.71",.£',6

cbPRESTĂRI SERVICII FUNERARE

ANEXA I co\'. orî’
Nr.

Crt.

DENUMIRE PRESTAȚII DE SERVICII

TARIF

1

Săpătură groapa simpla de inhumare adult

624.65

2

Săpătură groapa simpla de inhumare copii

311.83

3

Săpătură groapa dubla de inhumare (fara placi)

781.07

4

Săpătură groapa de inhumare oseminte - 0,5 x 1 x I m

77.46

5

Săpătură groapa de inhumare urna - 0,4 x 0,4 x 0,4 m

8.93

6

Eliberat acte

60.36

7

Eliberat adeverințe

28.92

8

Transport mortuar (lei/ora)

149.83

9

Presat format mormânt

111.09

10

Înhumat defunct

248.27

11

înhumat oseminte

49.65

12

Deshumare oseminte

49.65

13

Deshumare cadavre

313.81

14

Depunere capela grad I

188.35

15

Depunere capela grad II

167.35

16

Așezat decedat in sicriu

23.83

17

Căptușit sicriu cu panza

71.19

18

Îmbrăcat sicriu cu respecte

15.62

19

Încărcat - descărcat sicriu si cruce de la auto la parter

46.5

20

încărcat - descărcat sicriu si cruce de la auto la etaj

93.99

21

Amenajări morminte

228.91

22

Incinerări cadavre copii

495.34

23

Incinerări cadavre adulti

790.91

24

Aprindere si întreținere candela pe timp de I luna

70.72

25

Tamaiat mormânt timp de 6 saptamani

113.94

26

Placa mica 0,8 x 0,525 x 0,06 m

38

27

Placa mica 1,00 x 0,55 x 0,06 m

40.84

28

închidere - deschidere cripta cu planseu Nivel 1

245.48

29

închidere - deschidere cripta cu planseu Nivel 2

397.ftg

30

închidere - deschidere cripta cu planseu Nivel 3

549

31

Închidere - deschidere cripta acoperita cu pamant Nivel 1

508.15

32

închidere - deschidere cripta acoperita cu pamant Nivel 2

659.6

33

închidere - deschidere cripta acoperita cu pamant Nivel 3

811.54

34

închidere cripta cu planseu Nivel 1, 2,3

94.03

35

închidere cripta acoperita cu pamant Nivel 1,2, 3

356.21

36

Desfacere - refacere zidărie 1,0 x 1,0 m

311.31

37

închidere zidărie 1,0 x 1,0 m

284

38

Desfacere zidărie 1,0 x 1,0 m

26.31

39

Desfacere - refacere zidărie 1,0 x 2,0 m

626.77

40

Desfacere zidărie 1,0 x 2,0 m

54.12

41

închidere zidărie 1,0 x 2,0 m

572.15

42

Deschidere cripta cu planseu Nivel 1

150.94

43

Deschidere cripta cu planseu Nivel 2

302.89

44

Deschidere cripta cu planseu Nivel 3

454.34

45

Deschidere cripta acoperita cu pamant Nivel 1

371.41

46

Deschidere cripta acoperita cu pamant Nivel 2

523.36

47

Deschidere cripta acoperita cu pamant Nivel 3

674.81

48

Cripta din cărămidă cu 3 nivele si planseu dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

12030

49

Cripta din cărămidă cu 2 nivele si planseu dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

9816.54

50

Cripta din cărămidă cu 1 nivele si planseu dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

7708.65

51

Cripta 3 niv. cu planseu, din cărămidă, fara pisanie, dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

10186.4

52

Cripta 2 niv. cu planseu, din cărămidă, fara pisanie, dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

8000.43

53

Cripta din cărămidă 3 nivele acoperite cu pamant dim.: 2,35 x 1,1 m

7358.46

54

Cripta din cărămidă 2 nivele acoperite cu pamant dim.: 2,35 x 1,1 m

4952.93

55

Cripta din cărămidă 1 nivel acoperite cu pamant dim.: 2,35 x 1,1 m

3075.24

56

Cripta 3 nivele cu planseu turnata din beton dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

11325

57

Cripta 2 nivele cu planseu turnata din beton dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

9376.44

58

Cripta 3 nivele acop. cu pamant turnata din beton dim.: 2,3 x 1,05 m

6708

59

Cripta 2 nivele acop. cu pamant turnata din beton dim.: 2,5 x 1,2 m

4.696.60

60

Cripta cărămidă 3 + 3 nivele cu planseu si 2 pisanii dim.: 2,5 x 2,4 x 0,4 m

23035

61

Cripta cărămidă 2 + 2 nivele cu planseu si 2 pisanii dim.: 2,5 x 2,4 x 0,4 m

17719

62

Cripta cărămidă 3 + 3 nivele cu planseu si 2 pisanii dim.: 2,0 x 2,5 x 0,4 m

28609

63

Cripta cărămidă 2 + 2 nivele cu planseu si 2 pisanii dim.: 2,0 x 2,5 x 0,4 m

20433.3

64

Cripta cărămidă 3 + 3 nivele acoperite cu pamant dim.: 2,0 x 2,35 m

17346

cb65

Cripta cărămidă 2 + 2 nivele acoperite cu pamant dim.: 2,0 x 2,35 m

13150.5

66

Cripta 3 + 3 niv. cu pl. si 2 pisanii din beton dim.; 2,0 x 2,5 x 0,4 m

9142

67

Cripta 2 + 2 niv. cu pl. si 2 pisanii din beton dim.: 2,0 x 3,0 x 0,4 m

19760

68

Cripta beton 3 + 3 nivele acoperite cu pamant dim. : 2,0 x 2,35 m

16403.2

69

Cripta beton 2 + 2 nivele acoperite cu pamant dim.: 2,0 x 2,35 m

12.283.10

70

Exec. suprastructura cu pisanie si trotuar de 0,15 m, dim.: 2,5 x 1,2 x 0,4 m

8543.11

71

Exec. suprastructura cu 2 pisanii si trotuar de 0,15 m, dim.: 2,0 x 2,5 x 0,4 m

5099.58

72

Exec. suprastructura cu 2 pisanii si trotuar de 0,15 m, dim.: 2,5 x 2,4 x 0,4 m

8762.29

73

Fundație postament cruce dim.: 1,2 x 0,5 x 0,4 m

350.69

74

Stilobat cruce din beton armat mozaicat dim.: 0,8 x 0,6 x 0,2 m

553.58

75

Postament cruce din beton armat mozaicat dim.: 1,0 x 0,3 x 0,2 m

360

76

Cruce din beton armat mozaicat dim.: 1,0 x 0,5 x 0,08 m

207.86

77

Bordura mozaicata, dim.: 2,0 x 3,0 x 0,2 m

1922.96

78

Bordura mozaicata, dim.: 2,4 x 2,5 x 0,2 m

2779.26

79

Bordura mozaicata, dim.: 2,5 x 1,2 x 0,2 m

2022.69

80

Bordura mozaicata, dim.: 2,0 x 1,0 x 0,2 m

1622.33

81

Pisanie, dim.: 1,9 x 0,9 x 0,08

1922.96

82

Sapat-evacuat pamant-2,35x1,10x2,5m pt.cripta 3 nivele cu planseu

2.431.74

83

Sapat-evacuat pamant-2,35x1,10x1,8m pt.cripta 2 nivele cu planseu

1.694.16

84

Sapat-evacuat pamant-2,35x1,10x1,Im pt.cripta I nivele cu planseu

1.034.57

85

Sapat-evacuat pamant-2,35x1,10x2,6m pLcripta 3 niv. acop.cu pamant

2.314.46

86

Sapat-evacuat pamant-2,35xl,10xl,9m pLcripta 2 niv. acop.cu pamant

1.514.88

87

Sapat-evacuat pamant-2,35x1,10x1, lm pLcripta 1 niv. acop.cu pamant

808.38

88

Sapat-evacuat pamant-2,35x2,0x2,5m pt.cripta 3+3 nivele cu planseu

4.423.37

89

Sapat-evacuat pamant-2,35x2,0x1,8m pLcripta 2+2 nivele cu planseu

3.080.91

90

Sapat-evacuat pamant-2,35x2,0xl,lm pLcripta 1+1 nivele cu planseu

1.882.96

91

Sapat-evac. pamant-2,35x2,0x2,6m pt. cripta 3+3 niv. acop. cu pamant

4.210.58

92

Sapat-evac. pamant-2,35x2,0x1,2m pt. cripta 2+2 niv. acop. cu pamant

2.755.14

93

Sapat-evac. pamant-2,35x2,0xl,lm pt. cripta 1+1 niv. acop. cu pamant

1.470.95

94

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 2,75 x 2,5m pt. cripta 3+3 niv., cam. de vizitare cu planseu

6.081.82

95

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 2,75 x l,8m pt. cripta 2+2 niv., cam. de vizitare cu planseu

4.236.70

96 |

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 2,75 x l,lm pt. cripta 1+1 niv., cam. de vizitare cu planseu

2.588.74 1
cb


Compania Municipală

CIMITIRE BUCUREȘTI

r97

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 1,10 x 0,35 pt. suprastructura 1,20x2,50x0,40m

328.82

98

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 2,00 x 0,35 pt. suprastructura 2 locuri

2,00x2,50x0,40m

598.75

99

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 2,05 x 0,35 pt. suprastructura 2 locuri

2,40x2,50x0,40m

613.46

100

Sapat-evacuat pamant-2,35 x 2,75 x 0,35 pt. suprastructura 3 locuri

3,00x2,50x0,40m

822.5

101

Salubrizare - lei / luna

199.999

102

întreținere cimitire si crematorii - lei / luna

1.207.999

103

Tarif anual întreținere unui loc de 3 mp - cimitir categoria I-a

89

104

Tarif anual întreținere unui loc de 3 mp - cimitir categoria Il-a

69

105

Tarif anual intretinere unui loc de 3 mp - cimitir categoria IlI-a

59

106

Tarif anual intretinere unui loc de 3 mp - cimitir categoria IV-a

39

107

Taxa pt. concesionarea locurilor de înhumare (pana la 7 ani) cimitir cat. I-a

19

108

Taxa pt. concesionarea locurilor de înhumare (pana la 7 ani) cimitir cat. Il-a

12

109

Taxa pt. concesionarea locurilor de înhumare (pana la 7 ani) cimitir cat. 11 l-a

10

110

Taxa pt. concesionarea locurilor de înhumare (pana la 7 ani) cimitir cat. IV-a

7

111

Taxa pt. concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat - cimitir cat. I-a

279

112

Taxa pt. concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat - cimitir cat. II-a

199

113

Taxa pt. concesionarea unui loc de inhumare pe termen nelimitat - cimitir cat.

IlI-a

79

114

Taxa pt. concesionarea unui loc de inhumare pe termen nelimitat - cimitir cat.

IV-a

39

115

Taxa pt. concesionarea unei nise pe termen neimitat Crematoriu Uman

19

116

Taxa pt. transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat - cimitir cat l-a

69

117

Taxa pt. transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat - cimitir cat Il-a

49

118

Taxa pt. transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat - cimitir cat III-a

19

119

Taxa pt. transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat - cimitir cat IV-a

9

JKristîde Demetrîade, nr.2, birou nr.8, ei

0fTice@cnTcp5a.ro; www.cmcbsa.ro: J40/1439/OG.02