Hotărârea nr. 535/2018

HOTARAREnr. 535 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND OBIECTIVELE SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală

Sport pentru Toți București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 896/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 46/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 553/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes locai, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 452/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a obiectivelor sportive din Municipiul București;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și

> > completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.Â..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.

Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta


Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului contractul de delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 02130!


Art.6 Hotărârea Consiliului General    jif București nr. 150/28.03.2018 se

abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului ^^specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL

/O M 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, /    Georgiana ZamfirClaudiu .Daniel Cat


București, 23.08.2018 Nr.535 '


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2


\n

Anexa 1
CONTRACT DE DELEGARE


a gestiunii serviciului public privind obiectivele sportive aparținând privat al municipiului București

Municipiul București, prin Consiliul General al Munici

București- Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47. sector 5, cod unic deschis la..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate d

■înregistrare .... cont ... enefaTJdenumit in cele


ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,    CONFORM CU ORIGINALUL

Și

Societatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 19, sector 1. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București cu numărul J40/10237/2017, cod unic de

înregistrar37829351, cont... deschis Ia ..., reprezentată de .... având funcția de........... denumită

în cele ce urmează ..Delegat*’, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună ..Părțile** și separat „Partea’',

AVÂND ÎN VEDERE:

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. cu modificările și completările ulterioare;


Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor, iar activitățile privind întreținerea arborilor și spațiilor verzi sunt parte componentă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, aceste activități putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........../........., prin care a

fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

Faptul că societatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul Ia cel mai scăzut cost pentru comunitate;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........./.......... prin care s-a

aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform terțnenilor și condițiilor stipulate în cele ce

“    ‘ AL/'^i / I!

urmeaza:

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București aflată în subordinea municipiului București

„An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice

autoritate locală, națională sau organizație internațională, f inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„AutorizațiP    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

„Bază Sportivă”    înseamnă o amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații

destinate activității de educație fizică și sport;

„Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ: (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(C) operațiile de care asigură exp recomandările țențidnate votffi e


înU^ține^-șLreparații preventive ori de rutină, executate într-un mod luarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de


rîcaiftujur^d^ asemenea, operațiunile de întreținere și reparații Mrecuîâte^e persoqal instruit și cu experiență, care deține know-


ante-

how-(D) verificări și controale inopinate~și~adc


toVfuncțid


parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiuneăNerviciuiui conlbnn. atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute îrr limite rezonabile); și    ,

(E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciuluîln condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe:

„Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

„Bunuri Aferente Serviciului” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului predate Delegatului în baza prezentului Contract;

„Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului;

„Bunuri de Retur” înseamnă Bunurile Predate și Bunurile Noi care, la Data încetării Contractului, revin in posesia sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

„Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

„Compensația pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei,'unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;

„Contract”    înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot

fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agcnților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul;

„Data începerii” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

,Data Intrării în Vigoare”


însejuhj^Data Ș'emnării Contractului, mai jos definită, dată la ca^âontractufvajhtra în vigoare.

ff ZT\ * 'I
„Data încetării'a Semnării”


înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte șî beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

înseamnă societatea Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 16 („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndcplinirii dc către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

„Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului; Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau privat al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de pjopjietate^ntelectuală și elementele de know-how ale oricărei n- .■ _■    \    ]iberuj acces ța informații conform Legii;

Părți și

nseamnă alocajțeâ>unor resțfrs£ Delegat sau d< extinderea
iare și/sau a altor mijloace materiale de către crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru fente serviciului în scopul

extindcrii/modemizării/îmbunătățirii

“Serviciului; conferi


-de


Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 Ia prezentul Contract;    DiFc r,z

—jfff— ui

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, i la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generate °dwtdrept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia:

„Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

„Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

„Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

„Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit;

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract;

„Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

„Redevența”    înseamnă suma de bani plătibilă Delegatarului de către Delegat

conform prevedș    J0 („Redevența”) din prezentul Contract;

„Regulamentul Serviciului” înseamnă /^egidame>)jiil\serviciiiliii public de administrare a obiectivelor spdrt^sdinjlofhehiul public și privai al municipiului București” (Ahexațp^O prezentul Contract);înseamnă activitățile de întreținere și exploatare, în mod direct, a obiectivelor sportive (terenuri și Bazele Sportive) aflate în proprietatea municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București care îi sunt concesionate prin prezentul Contract, astfel cum sunt aceste activități prevăzute la Articolul 2 ("Obiectul Contractului") și descrise în Regulamentul Serviciului;

înseamnă tarifele aprobate de Delegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare;

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”;

Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor ta singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la „acest contract/prezentu! Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare Ia anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului ServiciuluL^Aftex^pr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al

"Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 la


Serviciului (Anexa nr. 2-iâS3oritract Contract).    Zq

(2) Prin acordarea Gestiuni


larea Gestira&i Ser,viciului, Delegatarul însuși sau prin Administrația din r. acordă DefcgatUlui. ca pajtejțftegrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsuri la și de a întreprinde (oaVeacțiuniîeși activitățile necesare, în măsura permisă și


în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcțio Serviciului.

(3) Pentru realizarea obiectului prezentului Contract, Delegatul va des activități:

a)

b)


c)


activități de amenajare, întreținere și dezvoltare a obiectivelor sportive (terenuri și B Sportive) care sunt concesionate Delegatului prin prezentul Contract;

activități de organizare a competițiilor sportive exclusiv pentru populație și pentru clubui sportive care aparțin Municipiului București, în schimbul unor Tarife calculate și încas conform prezentului Contract;

activități de promovare a sportului pentru populație și de promovare a competițiilor sportive organizate conform lit. (b) de mai sus.

(4) Terenurile și Bazele Sportive care fac obiectul prezentului Contract sunt cele cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul Contract și în alte anexe care se vor atașa după caz pe Durata Contractului pentru Bunurile Noi.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE Șl DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 (..Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(3)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora), Delegatul va prezenta Delegatarului sau Administrației din subordinea acestuia dovezile care confirmă:

(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 ("Asigurări") din prezentul Contract;

(ii)    obținerea licențelor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului;

(iii)    constituirea Garanției de Bună Execuție.

(6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar sau Administrației din subordinea acestuia în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 ("Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

a) își vor asuma toate obligațiile necesar&.&vor depuhe Toate diligentele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor)    îp. Caietul de Sarcini al Serviciului

(Anexa nr. 2 la Contract) și


1 - u- A j


) l!

r-r--b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Conlract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

’ezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul lia.Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise jcu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și Iinterpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui |Contract permite.

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Inventarul Bunurilor de Retur la Data începerii(Anexa nr. 3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

f)    Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

g)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

h)    Asigurările (Anexa nr. 8)

i)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 9)

j)    Metodologia Tarifară (Anexa nr. 10)

k)    Scrisoarea de Garanție de Bună Execuție (Anexa nr. 11)

l)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.


(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.


CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGAT ARULUI


Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a) să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public;


b)    să inspecteze Bunurile aferente serviciilor prestate de Delegat, respectarea clauzelor de

administrare, întreținere și predare aaeestora N /

c)    să aprobe structura și ajustare^hodificarea Tarifelor Serviciului, Ia propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare,/a^-M^dolp^giei Tatifare și cu avizul prealabil al Autorității


Municipal

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delej cu privire la modul de întreținere și exploatare a Bunurilor aferente ser Delegat;


e)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Del

f)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a de către Delegat;

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;


h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să senrn contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

i)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și respectă Indicatorii de Performanță;

j)    să încaseze Redevența de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract;

k)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi;

a)    să încaseze Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar;

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului, fundamentat, cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c)    să solicite recuperarea debitelor în instanță;

d)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările la) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

c)    să verifice periodic:

1.

2.

3.


calitatea Serviciului prestat;

îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; menținerea echilibrului contractual'

4. gradul de îndeplinire a obligator în sarcinii Delegatului;

\

d) să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepfurilor.Șalec rezultă din prezentul Contfact;
ț1

ilij prinj prezentul Contract;

f) alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al erviciului sau de prezentul Contract.


ICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

CONFORM CU ORIGINALUL


1) Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

c)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor proprietatea Delegatarului sau administrate de Administrația subordonată delegatarului aferente serviciilor delegate pe toată Durata Contractului;

d)    să nu înstrăineze, sub-concesioneze sau închirieze Bunurile proprietatea Delegatarului aferente serviciilor delegate;

e)    să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

f)    să predea Delegatarului. la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile dc Retur, conform condițiilor stipulate la Articolul 13.1. (..Bunurile de Retur’), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc.. pe bază de proces verbal de predare-primire;

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

h)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) Ia prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

j)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de Ia înregistrarea acestora;

lor. îrnp


îpale și Delegatarului toate țemicite de aceștia la toate oltării Serviciului, inclusiv ițiile Legii și ale prezentului


k)să furnizeze Autorităților Competente informațiile solicitate și să asigure accesul' informațiile^ necesare verificării și evaluănHîincttonării șl de: pentru verificji'eacmîîh^ții și calității prest^ț^oțețecițiate, înjeo:l)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze^periocfte Del.Cfi^taryjj.țj,■, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informa§£ tțfȘphi Șs'j activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale,

conform Legii în vigoare și prezentului Contract;


m)    să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziți către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organi arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciu (Anexa nr. 1 la Contract);

o)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementa informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 ("Sub-delegarea și cesiunea"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

q)    sâ contacteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute Ia Articolul 17 ("Asigurări") din prezentul Contract;

r) să contacteze și să mențină pe toată Durata Contractului contracte de servicii cu toți operatorii de utilități (electricitate, energie termică, gaze naturale, apă și canalizare, salubrizare și altele, după caz) în vederea asigurării exploatării în bune condiții a obiectivelor sportive primite în concesiune;

s)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență:

t)    să asigure paza obiectivelor sportive primite în concesiune, fie prin mijloace proprii, fie prin contractarea cu operatori specializați pentru prestarea acestor servicii de pază, cu respectarea Legii Achizițiilor;

u)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

v)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

w)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Serviciul Delegat:

x)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Serviciul Delegat;

y)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

(2) Delegatul prestează toate activitățile ce surh^uprin^e îiTpragramul anual de lucrări, ce a fost propus de acesta, însoțit de fișele de fundametna : și'inenloriilejehnico-economice justrfîcațiye și aprobat de Delegatar sau Administrația din subordinea Qetegătamlui.    (    \


IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

riciului

[farifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei 3. Tarifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9.

î) Tarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele

(3)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează de către Delegat direct utilizatorilor terenurilor și Bazelor Sportive, pe bază de bilet sau abonament.

(5)    Tarifele vor fi stabilite astfel încât să acopere cheltuielile de întreținere ale Delegatului, în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție și conforme cu programul anual de lucrări aprobat, precum și o cotă rezonabilă de profit de 3% din cifra de afaceri.

(6)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu stabilirea, ajustarea sau modificarea Tarifelor Serviciului se face conform prevederilor Articolului 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10 - REDEVENȚA

(1)    Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti Delegatarului o Redevență de ... % din profitul net anual.

(2)    Redevență devine exigibilă de la Data de începere a Contractului și va fi plătită în tranșe trimestriale egale, până la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie

efectuată plata, în contul.................sau alt cont notificat de Delegatar cu cel puțin 15 zile înainte

de data scadentă.

(3) în cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti penalități de întârziere în cuantum de .... % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

(4) Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat și după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data încetării Contractului, precum și la plata penalităților de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.


(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate parțiale, Delegatarul va fi' îndreptățit să cons, incidente prevederile aJifCȚ3ȚșL(4) ale prezen


(6)    Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegata suma reprezentând tranșa trimestrială de plată.


(7)    Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele prețurilor de consta comunicat de Institutul Național de Statistică.

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță’’) la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 7 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze Ia timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3) Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol:

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale:

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract:

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documețitekrnecesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunyrii£iitiTiza4 d^către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sa'u să filj^^insțalațîile și să cerceteze, să facă fotocopii

fe Delegat și să efectui


și să scoată extrase din orice dosar sau registfu^intat d-    n-i—* -- -«(STDelegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității «legatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul u de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate Serviciu.


6) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, într-o situație de lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etc. Delegatul va transmite Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi ne lucrătoare.

Delegatarul va verifica situația de lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegat și de a modifica/completa situația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Delegatar. în cazul în care Delegatarul nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se consideră aprobată,

(11)    Situațiile de lucrări se întocmesc conform programului anual de lucrări aprobat de Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a lucrărilor de către Delegatar, la înștiințarea Delegatului (procese-verbale de recepție).

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indieatorîfor/de^Berformanță, motivând situațiile necorespunzâtoarexâpărute și.măsurile luate pentrMemee

b)    raportul anual de activitate., ,    f'C'.    ...jSjy Contractual, Delegatarului


a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 calității), ISO 14001 (managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la Contract).

(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

a)    Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensație pentru Obligația de Serviciu Public;

b)    Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula:

OCE + Pr- V. unde:

C -    reprezintă Compensația

CE -    reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr- reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V- reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi auditate de Delegatar.

c)    Sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus:

d)    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor;

e) Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus Ia care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) în cazul în care Delegatarul sau Administrația djffțmbbrdiriea'|£)elegatarului realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor fi date^exploatare Delegatului. Procesele-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe La (Joritrir'
tOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

ategoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

.1. Bunurile aferente prestării serviciului

3.1.1. Acestea sunt:

a)    Bunurile proprietate publică, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 4 la Contract, pe întreaga Durata a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri de Retur. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor de Retur sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi.

13.1.2.    Inventarul Bunurilor de Retur la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la Articolul 13.1.1. lît. a) de maî sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegataru! investește în bunuri noi definite la Articolul 13.1.1. lit. b), de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului in condițiile prevăzute la Articolul 12 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun de Retur.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor de Retur, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor de Retur pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care


JIRECȚ’A


In termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul valptedg-acesta. - j bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexOăjoFCZOrttuI>y

Contract.


Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri de F <J©NFORM CuORlGlNALUL i

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 Ia prezentul Contract.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului Ia încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi. înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

A

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare Ia mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-I despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 16 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1)    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către^D^e^ilariS^Administrația din subordinea Delegatarului, în Perioada de Mobilizare și va fi anexară J^grezent


_    intract (Anexa nr. 11).

z / 1 *

(3) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanțiqir

limitează în niciun fel responsabilitatea DelegatuluHp legăturâ țu obligațiile care-i revin donfo <    17    '


ontractului și nu împiedică Delegatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a cutării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

anția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau Administrația din nea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la lui 1 ("Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția dc Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau Administrația din subordinea Delegatarului, până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(6)    Delegatarul va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție in termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de Ia data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

(1)    Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serv iciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin.

(1) de mai sus.

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a) prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b) conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice ajîuj poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a^țcesțpr-nQtilîd nicio obligație; responsabilitate sau răspundere conUactuțila ș


au modificare semnificativă a nu va exonera Delegatul de gală.
CONFORM CU ORIGIF

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va inclikle-o-clauză-piarr care a^-    fca temienii

asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, ageritîlor^ftincțiOnarijoT acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare c

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea ffanșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUD1T

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea. în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele. înregistrările și dqpf^n^cbhtajjile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) ^e îhawte'de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.    / k:-P^7\OLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

îlegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-țontractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare £ șau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume juntoiw' /‘fpl, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în ș-^Iegătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).


2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 32 ("Rezilierea ?ontractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în

mmele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu a\ea dreptul.

ARTICOLUL 20 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.


CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

„ ăiciPio/■

CTț~


OlRFCȚU


CONFORM CU ORIGINALUL,

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte'acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detailați în Anexa nr. 7 ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la caz]:

a)    în caz de neîndeplinire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități de 2,5% din valoarea prestației neefectuate sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate cu întârziere dar nu au fost respectate termenele prevăzute de prezentul Contract și/sau de Anexele sale;

b)    netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau altor

entități în conformitate cu Contractul -.................

(3) Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

(4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 32 (‘‘Rezilierea Contractului").

(5) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul. care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea^d^cătie Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.ICOLUL 24- RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

U) Delegatarul sau Administrația din subordinea Dclegatarului nu îl va tulbura pe Delegat în ^«"5Tfi-1^Vteercitiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

J as'-ienja în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună i ’j^oica oihpirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o * Z3- u ^^*Jfonsecintă directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;


b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura in care acesta nu poate. în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale in perioadele de timp prevăzute, fie (n) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum șî orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.


CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE


ARTICOLUL 27 - FORȚA MAJORĂ(1) ..Forța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare alejîărților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de 'țȘtrM cpptractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibil^în condițiile Iclitpatice din Municipiul'București, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelorsaifăTn^țenalelor (dacă nu se datoreazâFohei Majore).    k K    '    II M
(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:


Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poale fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 28 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 27 (“Forța Majoră”).

(3)    în situația în care, independent de Delegat și dej/ointrtsa, Modificări Legislative, constrângeri

tehnice, economice, financiare sau, în genepl,>e^nîmlțnte neprevăzute care nu constituie evenimente de ForțăMajoră astfel cum sunLațkstea-dșfinjte demrezentu! Contract, datorate sau nu Delegataruluîj alterează echilibrul ecopomjdp^t^iar al ^prezentului Contract, și dacă dezechilibrul tfșzultat nu poate fi remediat pni^modinc^rile/aj jiștSrile Tarifelor Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiileiprezemuluj Cpntfacți în scopul restabilirii echilibrul economico-fn^^^ Contractului. *    /c /CONFORM CU ORiGIN/

gemi", H

- ..... 4

»//


(4) Dacă, Ia expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt 1 de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșueazăȚatunci or Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreUna finire ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în conținu o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor aferente serviciilor delegate;

(7) Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

( i

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29-MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 30 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 28 ("Menținerea echilibrului contractual").


CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


COLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ezentul Contract încetează în următoarele situații: ) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c)    în cazul nerespcctării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27(“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare Ia acea dată,

(2) In cazul încetării Contractului înainte de termen se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și Zsau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

a)    Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 13,2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de prelpar^ vAr^pâne proprietatea Delegatului, întruwredare („Data de Predare”),

(5) La data încetării Contractului sau la d Delegatul va transfera, faraViiciun drept de reidrepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.


ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTUL

32.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Obligai ii încălcate"):

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 32.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 20 (“Sub-delegarea și cesiunea") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 8 ("Asigurări") la Contract;

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 ("Clauza de prevenire a corupției’*);

j)    în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata Redevenței care se prelungește pe o durată ce determină acumularea de penalități care depășesc contravaloarea Redevenței anuale;

k)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

32.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit .să rezilieze prezentul Contract în baza

A    kjl A " țrficare, menționând felul și întinderea \căîcâre"). Dacă o astfel de notificare această încălcare în fetmetpcfe\9()

Articolului 32.1.1


7 *»

a) Delegatarul va trimite Delegatului, în &ci respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("N^t este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit//


(nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

In cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este

' remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în ftânconformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare,

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, Iară nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

32.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

32,2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.


(2) Delegatul se va asigura că toți angajații siji ifhplicați-; corespunzătorcu:    /q

■    ' ''    H

a) sarcjna^atfsăreinile pe care angajatul le v^^fcel

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv R^gjilamentul Serviciul Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumit

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Ser

inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în ct incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația bunurilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului sâ poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea Ia timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta. în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în

RTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE


0N70RM CU ORIGINA


(lȚPârțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale ,r'-și pof Ii dezvăluite fără restricții.

care Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte gătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja in mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea:

f)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e), g) și h) de mai sus. Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.


Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.

ARTICOLUL 36 - TAXE


Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea. îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori ai altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 ("Rezilierea Contractului") fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 38 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

/c — -f

Fax:................................. z

E-mail:.................. ''    '

Adresa:


-mail:..............................

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa: ...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate in considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 40- RENUNȚARE

(I) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 38 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice tei sau de

? L..    V

alte tCP" na-^rrt^PAndftîi Hîn C'nntrnrt    ri


îeibsau


.din prezentul Contract, o dată


i^muîte ori.^nu va fi considerată sau intctpretâtj^ca"» renunțare viitoare la același sau la pndîții din Contract.    //o

.iUuAeMu2e^
țraetuale sau a unei obligații de


încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una djiitrcJPărți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poatje fi interpretat ca orenunțpttcteo^Lj rps^Ctiv.

I CONFORM------    1

' ORIGINALUL I


ARTICOLUL 41    - NULITATEA

PREVEDERILOR SALE


CONTRACTULUI ȘI DIVIZl


V.W’ O


Jlt* $1 JUBtCILA

JȚATEA

r


(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care v or rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’’) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 10 (..Redevența"), Articolul 43 ("Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor"), Articolul 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”). Articolul 34 ("Confidențialitate”), Articolul 36 ("Taxe”), vor rămâne în vigoare și îșî vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile

vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și îmt^^ăcqșîej .notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supiirf^.spre-soluți6nâte disputa în fațajnstanțelor judecătorești competente din România.    ( * /
. exemplare originale, câte unul

DELEGAT

Reprezentant.......
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCURE

TEHNICA SI =

ANFXĂ^'4 JlJR

'°'CA -/s/ CONfORM CU ORIGINALUL

—-—-----    i

INVENTARUL BUNURILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALPAB PENTRU ACTIVTA TEA COMPANIEI MUNICIPALE SPORT PENTRU TOTI

Nr.

Crt.

Denumire unitate

Terenuri de sport existente

nr. inventar

1.

Parcul Carol

1 teren mini sport

3700461

2.

Parcul Herăstrău (zona Baneasa)

1 teren baschet

3700493

3.

Parcul Herăstrău

Nou

1 teren baschet

1 skatepark

3700452

360153

4.

Parcul Tineretului

4 terenuri de baschet 1 ansamblu fitness

_ .. . ....

3700428

3700429

5.

Parcul Circul de Stat

1 teren baschet

1 ansamblu fitness

3700447

6.

Parcul Izvor

2 terenuri baschet

3700489

7.

Parcul Cismigiu

1 ansamblu fitness

3700488Anexa............


Imobilul aflat in proprietatea Municipiului București :


Nr. crt.

Adresa

Denumirea bunului

Suprafața

Număr cadastral

1

Strada Ion Sahighian nr. 6 sector 3

Teren sî construcții

7470 m.p.

201490

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCURE5TI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

Adressa: LOferSUCURESTI. RO EXEfymfi MB-lA-SFCTOR 1 Tel:021/3120535 ^>^21/3161634 Fax:031/816650qîNr.eerere

41915

Ziua

21

Jtuna

06

(Anul

2017


Iad astral de Carte Funciară pentru

(mobil număr cadastral 201490 / UAT București Sectorul 3

Nr. CF vechi:67722

TEREN intravilan    Nr. cadastral vechi:9607

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Str Ion Sahighian. Nr. 6, Jud. comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul București    3


Nr. cadastral


Suprafața


Observații / ReferințeCr

t

Categoria de folosință

T

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

nedeterminata

DA

7.470

parcela cu caracter temporar

TOTAL:

7.470

------

Date

î referitoare ia constructi

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BUCUREȘTI la data: 21/06/2017

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,__f l

'Oficiul de Caîhslru ;i Public’

Ma alina Hruza pj 4 , I

! HRUZA MÂDÂIII»


:Inspector de '.ntkutrn


Lungime Segmente

Punct

început

Punct

sfărit

Lungime segment I- (m)

1

2

54.547

2

3

23.92

3

4

34.964

4

5

33.957

5

6

52.322

6

7

103.934

7

8

10.645

8

9

14.637

9

10

15.999

10

1

15.51 Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la X milimetru.

• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Pocumeir care cjfț.ne dare r j caracter person.ir'. pnjrejafe da crevederile Legii Nr. 677/2901.

°agina 3 din 3


CORPULUI DE PROPRIET^^^

Str. Ion Sahighian nr.6


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Secțiune plan/nomenclatura; 13 M'1

Nr sector cadastral:_

Nr cadastral al bunului imobil:_

Nr carte funciar:_


<%©?-fUp o zY f UL

■\p.'E C 0 \\*™T \ T A N 7'/

<7    .#

<4 v //A. DATE REFERITOARE LA TEREN


S.-itiî ctrr,

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Cod

grup

a

desti

nație

Suprafața din măsurători [mp]

Clas a de călită te

Zona in cadrul localitatil

M

1

2

a

4

5

6

1

Baza sportiva

7470

CAS

TOTAL

7470


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr. corp clădire

Denumire

Suprafața construita la sol (mp|

Cod

grupa

destinație

Mențiuni

1

2

3

4

5

C1

Vestiar

48.91

CA

S\

C2

WC

9.96

c/

s \

C3

Magazie

15.43

ct

is \

C4

Magazie

9.07

CP

TOTAL

83.37


C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETARZ

Nr

crt.

Nume/Denumfr e proprietar

Domtclliu/Sediu

proprietar

Cod numeric personal/Cod SIRVES

Tipul actului de proprietate, nr. si data inregistrarii/eliberarii

Cod grupa proprietat e

Suprafața din act (mp)

Teren

Construcție

Modul de dețineri Teren    y

Construcție Exclusiv Indiviz.

Med

V } 1

i

2

-___J---—-

4

5

6    j

7

0

9

10

11

1

PRIMĂRIA .

MUNICIPIULW,'

BUCUREȘTI .C/

' fipCURESjn^eehe^

■'7'1''6L1ȘABETS)\    '

C

PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE NR. 1754 106.12 2005

DAT

7470

X

ÎNTOCMIT INTRE PMB SI PRODPLAST SA

p\

-—

c

întocmit:

Data:

07.04.2006

Verificat:/ir


RELEVEU CONSTRUCȚIA C1

scara 1:100


Județul MUNICIPIUL BUCUREȘTI Unitatea ad-tiv teritorială

SECTOR 3Cod SIRUTA


179169Adresa corpului de proprietate

Str, ION SAHIGHIAN nr.6.

Nr. cadastral al corpului de proprietate


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Domiciliul proprietarilor :

b~dul Regina Elisabeta nr. 47

sector 5 București
recapitulatie subsol


I Nr,

incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila Cm.pJ

1

Vestiar

7.86

2

iDusuri    v

T Mo

3

"hJî

~~7?7»x ~

4

Vestic/*^ Zr~

■    ÎS.16-A

iota.1 suprafața/ utila

te


O\

UfPLAN DE AMPLASASțElSIȚ^lDELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)


/9)

- 5

Jude tub nun. Bțxqyi Cod SIRUTA . 17§J^ Unitatea ad-tiv Adresa corpului


\V*\SCARA 1:500

o\O^”U Nunele sl prenunele


/ctor 3


i?rSC UNIVERSAL CLUB SRL din soseaua Vergului nr.14

proprietarului i Prlnarla Mun. București Sediul:

b-dul Regina Ellsabeta nr.47 sector 5 București


l\
SC COMPREST SA din str. Ion Sahighian nr.4

Nr.

crt.

Inventar bunuri pentru utilizare Compania Municipală Sport Pentru Toți București S.A.

Elemente de identific

cowîbfS^^!Gt'1ALUL

1

terenuri de sport situate pe parcarea supraterană din incinta Complexului Sportiv Lia Manotiu

Adresa:B-dul Basara Compus din:

-Teren fotbal = 4.931

-    Teren baschet/tenis -Teren baschet = 47

-    Vestiare = 2

-    Grup sanitar = 2

-    Spațiu depozitare m

Qianc3T-387 seetor2

,25mp = 476mp

6mp

ateriale sportive mari

2

Academia de Tenis-Complex Sportiv Lia Manoliu

Adresa:B-dul Basarabia nr.37-39, sector 2. Compus din:

-    Teren de tenis cu sistem prefabricat de cauciuc = 2

-    Teren de tenis cu sistem acrilic cu bază cauciucată = 2

-    Teren de tenis cu sistem de zgură = 2

Compania Municipală

SPORT PENTRU TOȚI
Nr.

crt.

Specificație

Total lei

Cost Unitar

Cantitate""

(U.M.)

Preț

achiziție"

**♦

(Lei/U.M)

0

1

a

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

40.550

Combustibili *’

Energie electrica

2.350

Apa

9,200

Materii prime, materiale tehnologice"’

13,500

Alie cheltuieli variabile

15,500

,1.

CHELTUIELI FIXE taHn-c)

105,672

a) Cheltuieli materiale;

45.230

• amortizare anuală

5,750

* redeventa anuală

- cheltuieli pentru protecția mediului

• energie eleculea-sedil

800

■ reparații in regie

8,500

- reparații executate cu tertif

14,000

- studii si cercetări

- alte seivtcii executata cu tertii

9,030

colaborări

comisioane si onorarii

protocol,reclame, publicitate

8,500

deplasărl.detasari. transferări

450

posta si telecomunicații

80

• alte cheltuieli materiale (impezit pe clădiri]

6,350

bl Cheltuieli cu munca vie:

GO.442

• salarii*"

59,1 Î2

• CAS.

• F.NA.S

• fond de șomaj

- fond de accidente si boli profesionale

- fond de garantare a creanțelor salariate

- fond concedii medicale / CCIASS

• contribuite asiguraiorle pi munca

1,330

• alte cheltuieli cu munca vie

6044

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifice senridulul/activitățil

14.822’

IV.

CHELTUIELI TOTALE IMMtl)

160,844

V.

PROFIT Ifli)

1.608

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%) - dacă este cazul

VII.

Fondul UD IFHD) - dacă este cazul

VIII.

VENITURI

182.453

IX.

CANTITATE/Nr.eslimat beneficiari idupâ caz)

2.310

X.

Pret/TarU (lelAJ.M.)

70actuale*

" Se vor prezenta separat pentru flecare tip de combustibil utilizat

"> Se vor prezenta separat pentru flecara tip da materie prima, materiala tehnologice

Pentru flecare activitate In parte se vor prezenta:

-    calificarea personalului,

-    salariul mediu,

-    numărul de ora necesare pentru execuție ele.

Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile DIRECTOR GENERAL CEZAR STANCU
Contabil,

Andreea.MarieanstAnexa 1. Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețulul/Tarifului (deviz pentru tipul de actlvltate/lucrare k sau structura costurilor unul bllet/tlchet)

teren de fotbat-nocturnă -cluburi si asociații municipale, de stat $i federații

£LiTil.4 ’

3M CU ORIGINALUL

Nr,

crt

Specificație

Total iei

Cosi Unitar

Cantitate" * (U.M.)

'-Preț ~

achiziție***

(LeUU.M.)

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI VARIABILE

58,100

Combustibili *

Energie electrica

33.600

Ape

7,200

Matern prime, materiale tehnologice**1

9.BOO

Alte cheltuieli variabile

7,500

li.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

102.672

o) Cheltuieli materiale:

42.230

■ amortizare anuală

4.750

- redeventa anuală

• cheltuieli pentru protecția mediului

- energie electrica-sedl

1,200

- reparații In regie

10 500

- reparații executate cu tertil

13.500

- studii si cercetări

- alia servicii executate cu leriii

~5.930l

colaborări

comisioane s. onorarii

protocol, reclame.publici taie

5.500

deplasărtdelasari.transferăr:

350

pasta si telecomunicații

80

- a le cheltuieli materiale (impozit pe clădim

6.350

W Cheltuieli au munca vie:

60.442

- satarii***

59.112

- C.A.S

- F NAS

- fond de somai

- fond de accidente si boii profesionale

- fond de garantare a creanțelor salarale

- fond concecfil medicale / CCIASS

- contribuție aslguralorie pl munca

” 1,33ol

• alta cheltuieli cu munca vie

6044

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciuui/activită ții

16.077

IV.

CHELTUIELI TOTALE fi+IMII)

176.849

V.

PROFIT (1%)

1.768

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%) - daca aste cazul

VII.

Fondul UD (FIID) - dacă esfa cazul

VIII.

VENITURI

178,610

IX.

CANTiTATE/Nr.estimat beneficiari (după caz)

1,980

X

Pret/Tarif (teiiTJ M.”l

90


IPBC la data aprobării tarifelor

actuale:

*' Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibl utilizat

"> Se vor prezenta separat pentru flecare tip de materie prima, materiale tehnologice ***■ Pentru fiecare activitate In pene se vor prezenta:

-    calificarea personalului.

-    salariul mediu..

-    numărul de ora necesare pentru execuție etc.

Nr.

crt

Specifica (ie

Tot altei

Cest Unllar

Cantitate"’

' (U M)

Pre

achizlți^—

<•

(Lei/U.M.»

0

1

2

3

4

5

1

CHELTUIELI VARIABILE

54,450

Combustibili •'

Energie electrica

4.250

Apa

11,200

Materii prime, materia e tehnologice"'

10.500

Alte cheltuieli variabile

20,500

II.

CHELTUIELI FD(E (aîb+c)

128.572

a) Cheltuieli materiale.

68.130

- amortizare anuală

5.750

- redeventa anuala

- cheltuieli pentru protecția mediului

• energie electrica-sedti

1.300

- repara fi In regie

14.500

■ resarațjl executata cu lertii

21.000

- sludil si cercetări

• alte servicii executate cu lertii

12,430

colaborări

2.300

comisioane ai onorarii

croiocol. reclame, publicitate

9500

deplasări,deta sari. transferări

550

pasta si telecomunlca^f

80

• alte cheltuieli materiale (Impozit pe clăd.ri|

12,350

b) Cheltuieli cu munca vie:

60.442

- salarii*”

59,112

- C.AS.

- F.NA.S

* fond dețomaj

■ fond de accidente si boii profesionale

- fond de garantare a creanțelor salariate

- fond concedii medicale l CCIASS

- contribuție asiguratorle pt munca

1.330

■ alte cheltuieli cu munca vie

6044

ei Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifica serviciulul/activitâ ții

13,302

IV.

CHELTUIEU TOTALE U+IMII)

201.324

V.

PROFIT (r%)

6.040

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%f - dacă sste cazul

VII.

Fondul UD IFHD! - dacă este cazul

VIII.

VENITURI

207,364

IX.

CANTiTATE/Nr.estimat beneficiari (după cazi

2,310

X.

Prel/Tarif (leVU.M.)

90


CONFORM CU ORIGINALUL


IPBC la data aprobării tarifelor

actuale:

*' Se vor prezenta separat pentru flecare tip de combustibil utilizat

"> Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice Pentru flecare activitate tn parte se vor prezenta:

• calificarea personalului,Anexa 1. Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețulul/Tarifulul (deviz pentru tipul de actlvltate/lucrare h sau structura costurilor unui bllet/tlchet)Nf.

crt.

Specificare

Total lei

Cost

Unitar

Cantitate***'

(U.M)

Preț

achiziția**

**'

(Lei/U.M.)

0

1

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

79,100

Combustibili *'

Enargls electrica

30,600

Apa

7,200

Materii prime, materiale tehnologice**’

14,000

Alte cheltuieli variabile

18,500

11.

CHELTUIELI FIXE (avb+c)

113,022

e) Cheltuieli materiala:

52.580

• amortizare anuală

4.750

- redewentâ anuală

- cheltuieli pentru protecția mediului

- energie electrlca-sedil

1,200

■ reparații In regie

12.500

• reparații executate cu tertli

16,500

- studii $1 cercetări

• aha servicii executate cu tertli

0,280

colaborări

2,200

comisioane sl onorarii

pro tocol.reclame,publicitate

5,500

deplasări, detasari,transferări

500

posta si telecomunicații

00

- alte cheltuieli materiale (impozit pe clădirii

9.350

b) Cheltuieli cu munca vie:

60.442

■ saiarii***

59,112

- C.A.S.

- F.N.A.S

• fond de șomaj

- fond de accidente si boli profesionale

- fond de garantare a creanțelor salariate

- fond concedii medicale / CCiĂSS

- contribuție eslguratorle pi munca

1,330

• alte cheltuiau cu munca vie

6044

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifica serviciulul/aetlvitâțil

19,212

IV.

CHELTUIELI TOTALE (MI+III)

211.334

V.

PROFIT (r%)

6.340

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%) ■ dacă este cazul

VII.

Fondul UD fF/ID) - dacă este cazul

VIII.

VENITURI

217,674

IX.

CANTtTATE/Nr.esdmat beneficiari (după cazi

1.980

X.

Pret/Tarif (lel/U.M.|

110IPBC la data aprobării tarifelor

actuale:

** Se vor prezenta separai pentru flecara tip de combustibil utilizat

**> Se vor prezenta separat pentru fiecare tip da malarie prima, mater.a.'e tehnologice

***' Pentru flecare activitate in parte se vor prezema:

• calificarea personalului,

-    salariul mediu,

-    numărul de ora necesare pentru execuție etc.

***1 Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile


DIRECTOR CEZA1

Contabil,

Andreea Mariean '    ' , rȘ_ s
Nr,

crt

Specificație

Total lei

Cosi Unitar

Cantitate”*'

(U.M.)

Preț

achiziție***

*■

(LelAJ.MJ

0

1

2

3

4

5

I.

CHELWfELI VARMfliLE

6),450

Combustibili *'

Energie electrica

6,250

Apa

12.200

Materii prime, materiale tehnologice"’

10,500

Alte cheltuieli variabile

24,500

II.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

isa,8so

a) Chaltulall materiale:

80,580

- amortizare anuală

5.750

• redeventa anuală

* cheltuieli pentru protecția mediului

- energie eledrica-sedii

1,500

- reparații in regie

16,500

- reparații executate cu tertil

23,800'

- studii si cercetări

• afte servicii executam cu tenii

10,680

colaborări

5,500

comisioane si onorarii

protocol,reclama,publicitate

12,500

deplasâri.detasari, transferări

600

posta si telecomunicații

80

- alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

14.350

b) Cheltuieli cu munca vie:

78.270

■ satarll"’

76.548

- CAS.

- F.N.A.S

- fond de șomaj

• fond de accidente si bdt profesionale

* fond de garantare a creanțelor salariate

■ fond concedii medicale / CClÂSS

- contribuție asiguratorie pt munca

1.722

- alte cheltuieli cu munca vie

7827

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifica serviciuluizactivilătii

22.030

IV.

CHELTUIELI TOTALE (MI+III)

242,330

V,

PROFIT (rV,)

12.117

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%l - dacă aste cazul

VII.

Fondul UD (FIID) • dacă este cazul

VIII

VENITURI

254,447

IX.

CANTITATE/Nr estimat beneficiari (după caz)

2,310

X

Pret/Tarif (lei/U M)

110


IPSC la data aprobării tarifelor

actuale

* Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat **> Sa vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice Penlru flecara activitate in pane se vor prezenta.

-    calificarea personajului,

-    salariu) mediu.

-    numărul de ora necesare pentru execuție etc.

Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile

DIRECTOR GENERAL CEZAR STANCU

Contabil, ' ''' Andreea Marteari
Nr.

crt.

Specificație

Tola. lai

Cost Unita;

Cantitate”

(U.M.)

Preț

achiziție*”-(Lei/U.M)

0

1

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

77,700

Combustibili •’

Energie electrica

34,500

Apa

8.200

Materii prime, materiale lehcologlco**-'

14,500

Alte cheltuieli variabile

20,500

11.

CHELTUIELI FIXE (a*b+e)

145,400

a) Cheltuieli materiale :

67,130

• amortizare anuală

5.750

■ redeventa anuală

- cheltuieli pentru proiecția mediului

- energie eleetrlca-sedi!

1.500

- reparați In regie

14,500

■ reparații executate cu tertii

20.800

- studii si cercetări

♦ alta servicii executate cu tertii

11,080

colaborări

5.500

comisioane sl onorarii

protocol.reclame.pub'icitate

5.500

deplasări detasari.transferări

posta sl telecomunicații

80

- alte cheltuieli maleria'a (impozit pe elld'r)

13.500

b) Cheltuieli eu munca vie;

73.270

- salarii*”

76.548

- CAS.

- F.NAS

- fond de șomaj

- fond de accidente si boii profesionale

- fond de garantare a creanțelor sa.ariale

■ fond concedii medicala / CCI ASS

- contribuție asiguratone pl munca

1,722

• alta cheltuieli cu munca vie

7027

c) Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/acMăt-i

22,31 o"

IV.

CHELTUIELI TOTALE (1+IMItl

245,410

V.

PROFIT țrti)

12,271

VI.

COTA DE DEZVOLTARE ;d%) - dacă este cazul

vii.

Fondul UD (FllO) - dacă este calul

Vili.

VENITURI

257,681

IX.

CANTiTATE/Nr.eslimat beneficiari (după ca2)

1.980

X.

PratfTarlf (iel/UM)

130IPBC la data aprobării tarifelor

actuale:

“ Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combusti bil utilizal

**> Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de male'ie prima, materia.e tehnologice *”' Pentru fiecare activitate In parte se vor prezenta.

•    calificarea personalului.

- salariul mediu,

•    numărul de ora necesare pentru execuție etc.

Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile


DIRECTOR GENERAL


teren de baschetrtenis-zi - cluburi si asociații municipale, de stat șl federații

Nr. crt.

Specificație

Total lei

Cost Unitar

Cantitate"'*

'(UM)

Preț

achiziție"***

' (Lei/UM.)

0

1

2

3

4

3

1,

CHELTUIELI VARIABILE

37,650

Combustibili •"

Energie electrica

2.350

Apa

2,300

Materii prime, materiale tehnologice*"’

8,300

Alte cheltuieli variabile

14.S001

11.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

97,022

a) Cheltuieli materiale:

36.380

• amortizare anuală

4.100

. redeventa anuală

- cheltuieli pentru proiecția mediului

- energie electrica-sedli

1,300

- reparații In regie

8.500

* reparații executate cu iertii

9,200

- studii sl cercetări

- alte servicii executate cu tenii

7,130

colaborări

1,200

comisioane si onorarii

protocol,reclama,publicitate

5.500

fleplasări.detasari, transferări

330

posta sl telecomunicații

80

- alte cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

6,350

b) Cheltuieli cu munca vie:

60.443

• salarii"**

59,112

- C-A.5.

- F.N.Â.S

- fond de șoma)

- fond de accidente si boli profesionale

- fond de garantare a creanțelor salarlale

- fond concedii medicale / CCIASS

- contribuite aslguratorie pt munca

1.330

■ alte cheltuieli eu munca vie

6044

c) Cheltuieli financiara

III.

Alte Cheltuieli specifice servlciulul/aetivitdțil

12.467

IV.

CHELTUIELI TOTALE (MI+III)

137,139

V.

PROFIT (Oi)

1.371

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%) ■ dacă este cazul

VII.

Fondul UD (FIID) ■ dacă este cazul

VIII.

VENITURI

138.311

IX.

CANTtTATE/Nr.estlrnat beneficiari (după caz)

2,310

X.

PreVTarli fiei/U.M.)

60IPSC la data Bprobârii tarifelor actuale:


** Se vor prezenta separai pentru fiecare tip de combustibil utilizat **» Se vor prezenta separai pentru flecare tip de materie prima, materiale tehnologice *** Pentru fiecare activitate in parte se vor prezenta

- calificarea personalului,

• salariul mediu,

■ numărul de ora necesare pentru execute etc

Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile

DIRECTOR GENERAL CEZAR STA

Nr. crt.

Specificație

Total lei

Cast Unitar

Cânii tale*"

■ (U.H.)

Preț

achiziție****

‘ (Lel/U.M.)

0

1

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

49.300

Combustibili *'

Energie electrica

26.500

Apa

1.600

Maleril prime, materiale tehnologice**'

8,500

Alte cheltuleiî variabile

12.500

(1.

CHELTUIELI FIXE fa+b+c)

93.622

a) Cheltuieli material»:

33.180

• amortizare anuală

4,200

- redeventa anuală

- cheltuieli penlru proiecția mediului

- energie eleetrica-sedii

900

- reparații in regie

5,500

- reparații executate cu terții

10,500

* studii sî cercetări

■ alte servicii executate cu tertii

5,730

colaborări

000

comisioane si onorarii

protocol, reclame, publicitate

4,500

deplasări, delasari.tra'nsferăfl

350

posta si telecomunicații

30l

- alta cheltuieli materiale (impozit pe clădiri)

6,350

b) Cheltuieli eu munca vie:

60.442

• salarii***

59,112

- CAS.

- F.NA.S

- fond de șomaj

- fond de accidente sl beli profesionala

- fond de garantare a creanțelor salariate

* fond concedii medicale ICCIASS

- contribuție astguratorie pl munca

1,330

- alte cheltuieli cu munca vie

6.044

c) Cheltuieli financiara

III.

Alte Cheltuieli specifice servlciului/activ.tă^i

14.292

IV.

CHELTUIELI TOTALE (IUI+II1)

157,214

V.

profit (mi

1.572

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (dV>) - dacă esfe cazul

Vil

Fondul UD (FIID) - dacă este cazul

VIII,

VENITURI

158.785

IX.

CANTrTATQNr.estimal beneficiari (după caz)

1,900

X.

PreVTarif (lei/U.M.)

80

aciuate:" Se vor prezenta separat pentru flecare tfp de comtustlbli utilizat

"> Se vor prezenta separat penlru fiecare lip de materie prima, materiale tehnologice

**** Pentru fiecare activitate in parte se vor prezenta:

- calificarea personalului,

•    salariul mediu.

•    numărul de ora necesare penlru execuție ele.

Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile

O.RECTOfl GENERAL CEZAR STA


Nr crt.

Specificate

Tnla'- lei

Cost Unitar

Cantitate"*

' (U.M.)

achiziție.....

(Lei/U.M.)

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI VARIABILE

36,630

Combustibili *'

Energia electrica

2.350

Apa

2.300

Materii prime, materialo tehnologice”'

12.500

Alte cheltuieli variabile

19,500

n.

CHELTUIELI FIXE (a+b+cl

105,772

a) Cheltuieli materiala.

45.330

- amortizare anuală

4,100

- redeventa anuală

- cheltuieli centru proiecția mediului

- energie elecirlca-sedi:

1.300

■ reparații in regie

9.500

- reparații executate cu tertn

14,500

- studii si cercetări

■ alte servicii executate cu Ierți l

a5Bo

colaborări

2,500

comisioane si onorarii

protocol,reclama, pub, icitate

6.500

deplasări, delăsări, transferări

500

posta sl telecomunicații

ao

- alte cheltuieli materiale (impozit peclâd -i)

6,350

b) Cheltuieli eu munca vie:

60,442

• saian.***

59.112

• CA.s”

- F.NA.S

- fonddeeomaf

- fond de accidente st boii profesionale

- Fond de garantare a creanțelor salariate

■ fond concedii medicale! CCIASS

- contribuție asfguratorie pi munca

î.330

- alte cheltuieli cu munca vie

6044

cj Cheltuieli financiar!

in.

Alte Cheltuieli specifice setviciuiul/activitd;)

14,242

IV.

CHELTUIELI TOTALE (hIMII)

156,664

V.

PROFIT (r%)

4.700

VI,

COTA DE DEZVOLTARE td%) - dacă este cazul

VII.

Fondul UD (FtID) - dacă asta cazul

VIII.

VENITURI

161.364

IX.

CANTITATE/Nr.eslimat beneficiari idupâ cazi

2.310

X.

Pret/Tarlf (lei/U.M.ț

70


IPBC la data aprobării tarifelor actuale:


*    Se var prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil ulill2at

"» Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice ***' Pentru fiecare activitate in pane se vor prezenta:

*    calificarea personalului,

- salariul mediu,

*    numărul de ora necesare pentru execuție etc.

Se completează doar pentru elementele da cheltuieli variabile


DIRECTOR GENERAL
I Compania Municipală

SPORT PENTRU TOȚIAnexa 1. Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/Tarifulul (deviz pentru tipul de activltale/Iucrare k sau structura costurilor unui bllet/lichel)

Nr. cn.

teren de baschet/tenfs-nocturna - cluburi si asociații cu C

Specificația

S

Total lei

Cosi Unitar

Cantitate'" ‘ (U M.)

Preț

achiziție""-

(Lei/U.M.)

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI VARIABILE

54.800

Combustibili •'

Energie electrica

27.500

Apa

2,300

Materii prime, materiale tehnologice**'

10,300

Alte cheltuieli variabile

14,500

II.

CHELTUIELI FIXE fa+btej

102,372

a) Cheltulell'maierlale:

41.930

- amortizare anuală

4.100

■ redeventa anuală

• cheltuieli pentru protecția mediului

• energie electrica-sedli

1.000

- reparați in regie

8,500

- reparații executate cu tertil

12.500

- studii ai cercetări

- alto servicii executate cu tenii

9.4S0

colaborări

2.500

comisioane si onorarii

protocol, reclama.outjliciiaie

6.500

deplasări,detasari. transferări

400

posta si telecomunicații

ao

- alte cheltuieli materiale (Impozit pe clădiri)

6,350

bl Cheltuiau eu munca vie:

60.442

• salarii"

59,112

■ CÂ.S.

- F.NAS

■ fond de șomaj

- fond de accidente sl boli profesionale

- fond de garantare a creanțelor salariata

- fond concedii medicala / CCIASS

• contribuția asiguratorle pt munca

1.330

• alte cheltuieli cu munca vie

6044

c) Cheltuieli llnanelarâ

III.

Alte Cheltuieli specifice servldului/aclivității

15.717

IV.

r CHELTUIELI TOTALE (l+IMII)

172,889

V.

PROFIT (r%)

5.137

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (d%) - bacă asta catul

VII.

Fondul UD (FIID) • dacă este cazul

VIII.

VENITURI

178.076

IX.

CANTITATE/Nr.estimat beneficiari (după caz)

1.9S0

X.

Prel/Tarlf (lei/U.M.)

90


IPBC la data aprobării tarifelor actuale;


•' Se vor prezenta separat pentru flecara lip de combuslib I utilizat

**> Se vor prezenta separat pentru flecare lip de materie prima, materiale tehnologice ***■ Pentru flecare activitate in parte se vor prezenta;

■ calificarea personalului,

•    salariul mediu,

*    numărul de ora necesare pentru execuție ele

***’ Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile DIRECTOR GENERAL
xr


I Compania Municipală

SPORT PENTRU TOT>

Anexa 1. Fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Prețului/Tarifului {deviz pentru tipul de activitale/lucrare k sau structura costurilor unui biiet/tlchet)Nr crt

Specificație

Total lei

Cost Unitar

Cantitate"*

' (U.M.)

_Preț

achlzlic—*■ (Lel/U M.)

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI VARIABILE

35,650

Combustibili “

Energia electrica

2,350

Apa

2.3001

Materii prime, maieriale tehnologice**'

14,500

Alte cheltuieli variabile

16.500

II

CHELTUIELI FIXE (a+bic)

124,250

a) Cheltuieli materiale:

45,980

• amortizare anuală

4,100

- radevenla anuală

- cheltuieli pentru proiecția mediului

• energie aiectrica-aedii

1,000

- reparați in regie

9.500

• reparați executate cu tertli

14.500

• studii si cercetări

■ alte servicii executate cuîertii

10.530

colaborări

2,500

comisioane si onorarii

□rotocol, rec’ame, publicitate

7.500

deplasări,detasari.tranaferări

450

posta si ielecomunicațil

60

- a'ta cheltuieli maieriale (impozit pe dăd ti)

6.350

bl Cheltuieli cu munca vie:

73.270

• salarii***

76.546

• CAS

• F.NA.S

- fond de somaj

■ fond de accidente si boii profesionale

■ fond de garantare a creanțelor salariate

- fond concedii medlcaln/CCIASS

■ contribuție aslguratorie pt munca

1.722

- alte cheltuiau cu munca vie

7,627

c) Cheltuieli financiar»

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/activiiăți

15,990

IV.

CHELTUIELI TOTALE (MMtl)

175,890

V.

PROFIT (r%)

8,795

VI.

COTA DE DEZVOLTARE «%/ - dacă este cazul

VII.

Fondul UD iFIID) - dacă este cazul

Vili.

VENITURI

184,685

IX.

CANTTTATC/Nr.eslimat beneficiari (după caz)

2,310

X.

Pret/Tarif (lel/UM)

80


IPBC la data aprobării tarifelor

actuale:

" Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat

*•> Se vor prezenta separat penlru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice Pentru fiecare activitate In parte se vor prezenta:

•    calificarea personajului,

•    salariul mediu,

- numărul de ora necesare pentru execuție atc.

■*•’ Sa completează doar penlru elementele da cheilulel variabile DIRECTOR GENERAL
st


Compania Municipală

SPORT PENTRU TOyi

Anexa 1. Fișa de Fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea PrețululZTarifulul (deviz pentru tipul de activltale.lucrare k sau structura costurilor unul bileVtichBt)


Nf ort,

Specificație

Total lei

Cost Unitar

Cantitate"*

■ (U.M.)

Pre[ ' achlație—’ (LeiAJ.M.)

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI VARIABILE

59,500

Combustibili •'

Energie electrica

32,500

Apa

2.0001

Materii prime, materialo tehnologice”'

10,500

Alte cheltuieli variabile

14,500

II.

CHELTUIELI FIXE fatt>-ej

112,230

a) Cheltulall materiale.

42.880

- amortizare anuală

4.100

* redevenla anuală

- cheltuieli pentru protecția mediului

energie eleetr'ca-sedli

1,000

- reparații In regia

11,500

- reparați executate cu teri.

12.500

* studii si cercetări

- alte servicii executate cu teri,i

7.430

colaborări

1,500

comisioane sî onorarii

protocol,reclama.pub licitate

5.500

daplasări.detasari, transferări

350

posta sl lelecomunica|ii

00

- a.le ehe.luiell materiale (Impo2li pe clădirii

6,350

h) Cheltuieli cu munca vie:

69.350

- salarii”*

67.824

- CAS

• F.NAS

■ tonddețomăl

• fond de accidente si boli oroteslona.e

* fond de garantare a creanțelor salariate

- fond concedii medicale! CCIASS

* contribuție asiguratorie£t munca

1.523

- arie cheltuieli cu munca vie

6.935

c) Cheltuieli financiara

III.

Alte Cheltuieli specifice serviciului/activită; !

17.173

IV.

CHELTUIELI TOTALE (Mhlll)

188,903

V.

PROFIT (FU)

9,445

VI.

COTA DE DEZVOLTARE (dii) - dacă esfa cazul

VII.

Fondul UD iFIID) • dacă este cazul

VIII.

VENITURI

198,348

IX.

CANTITATE/Nr.eslimat beneficiari (după caz)

1.980

X,

PreVTarif [lei/UM)

100

IPBC la data aprobării tarifelor

actuale:

•' Se vor prezenta separai pentru fiecare lip de comtuslibi.' ui.lizat

**> Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materie prima, materiale tehnologice ”*■ Pentru fiecare activitate In parte se vor prezenta

•    calificarea personalului,

•    salariul medtu,

- numărul de ora necesare pentru execuție etc

•**' Se completează doar pentru elementele de cheltuieli variabile

DIRECTOR GENERALCompania Municipală

SPORT PENTRU TOȚI


Anexa 1. Fișa de fundamentară a cheltuielilor pentru stabilirea Pretulul/Tarifului (deviz pentru tipul da activitate,lucrare k sau structura costurilor unul bilet/tichet}Nr. crt.

Specificație

Tolat lei

Cost Unitar

CantliălaT"

'(U.M.)

■—rrei ■ ■■ achiziția*"

1 v >

0

1

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

19.000

Combustibili *'

Energie electrica

Apa

Materii prime, materiala tehnologice"'

6.500

Alte cheltuieli variabile

12,500

II.

CHELTUIELI FIXE £a+b+cj

25,498

a) Cheltuieli materiale;

I7.7Q0

• amortizare anuală

* redevenia anuală

- cheltuieli pentru proiecția mediului

- energie eleclrica-sedii

- reparații In regie

5.500

- reparații executate cu tertli

10.500

• studii si cercetări

• alte servicii executate cu tertli

200

colaborări

comisioane si onorarii

nrotoeol.reel ama,publicitate

declasări,detasari, transferări

200

costa sl telecomunicații

• alte cheltuieli materiale timpozit ce clădiri)

1.500

b) Cheltuieli eu munca vie:

8,798

• salarii"*

3.604

- C.Â.S.

- F.N.A.S

- IcnddețcmaJ

- lond de accidente sl boli profesionale

- fond de garantare a creanțelor salariate

- fond concedii medicele / CClÂSS

- contribuite aslguratorie pt muncă

19?

alte chelluiell cu munca vie

B80

c) Cheltulairilnanctara

III.

Alte Chelluiell specifice serviciulul/activltdț'i

4.550

IV.

CHELTUIELI TOTALE (MMII)

50,047

V.

PROFIT (TU)

0

VI.

COTA OE DEZVOLTARE fd%} ■ dacă este cazul

VII.

Fondul UD (FIID) ■ dacă asie cazul

VIII,

VENITURI

IX.

CANTITATBNr.estlmat beneficiari (după cazj

X.

Pret/Tarlf (lel/U.M.)    '    '    *TI


OHIGJf'ALUL;


IPBC la data aprobării tarifelor actuale:


“ Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de combustibil utilizat

**» Se vor prezenta separai pentru flecare lip de materie prima malerlale tehnologice *”■ Pentru fiecare activitate In parte sa vor prezenta:

• calificarea personalului,

- salariul mediu,

■ numărul de ora necesare pentru execuție ele.

***' Se completează doar pentru elementele de chelluiell variabile DIRECTOR GENERAL

Compania Municipală

SPORT PENTRU TOȚINr. cit.

Specificație

Total tei

Cost Unitar

Cantitate— ■ (U.M.)

Preț

achiiȚ***

***

(Lei/U.MJ

0

i

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

10,000

Combustibili *

Energie electrica

Apa

Materii crime, materla’a tahr.Qlo;:ceMl

4,500

Alte cheltule.i variabile

5.500

II.

CHELTUIELI FIXE (a+b+c)

16,898

al Cheltuieli materiala:

8.100

• amortizare anuală

- redevenla anuală

- cheltuieli pentru pratecfa mediului

- energia electrlca-sedli

• reparații In regie

2.000

- reparați executate cu tenii

.    5,500

» studii si cercetări

■ alte servicii executate cu tertii

100

colaborări

comisioane si onorarii

protocol.reclama,Duplicitate

deplasări, delăsări, transferă ri

100

posta s telecomunicații

- alte cheluleli materia'e (impozit pe clădit ]

500

b) ChBltulall cu munea vie;

8 798

• salarii™

0.604

■ CA.S

- F.N.A.S

• fonddajomaJ

• fond de accidente s‘ boli profesionale

• fond de garantare a creanțelor salariate

• fond concedii medicale / CCIASS

- contribuite aslguratorie pt munca

194

• alta cheltuiau cu munca vie

600

cl Cheltuieli financiare

III.

Alte Cheltuieli specifice servlciulul/actlvității

2.690

IV.

CHELTUIELI TOTALE (MMII)

29,687

V,

PROFIT (1%)

0

vt.

COTA DE DEZVOLTARE (d%i • bacă gate cazul

VII.

Fondul UD (FIID] - dacă este cazul

VIII

VENITURI

IX.

CANTiTATBNr.estimat beneficiari (după caz)

X.

Pret/TarH (iei/U.M.)


IPBC la data aprob ini tarifelor actuale:


•* Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de comcuslit.l utilizat

•*> Se vor prezenta separat pentru fiecare tip de materia prima, materiale tehnologice **” Pentru fiecare activitate In parte sa vor prezenta:

* calificarea personalului,

■ salariul mediu,

- numărul de ora necesare pentru execuție etc.

**•* Se completează doar pentru e‘emeritele de cheltuieli variabile
fi


*■


st


dom pa nia Municipala

SPORT PENTRU TOTTB


LISTĂ TERENURI - COMPANIA MUNICIPALĂ SPORT PENTRU TOP BUCUREȘTI S.A.Nr.

Crt.

Teren/Baza

Nr.

Teren

Adresa

Suprafața

Altele

1

Basket

4

Parcul Tineretului

1200 mp

2

Minigolf

1

Parcul Tineretului

192 mp

3

Skate-park

1

Parcul Tineretului

3600 mp

4

Skate-park

2

Parcul Herăstrău Vechi

1500 mp

5

Basket

2

Parcul Herăstrău Nou

544 mp

6

Basket

2

Parcul Izvor

520 mp

7

Basket

1

Parcul Circului

240 mp

8

Fotbal

1

Complexul Sportiv Ua Manoliu

4.931,25 mp

2 vestiare, 2 grupuri sanitare(femei si barbati)

Spațiu depozitare materiale sportive mari

9

Basket/Tenis

1

Complexul Sportiv Ua Manoliu

476 mp

10

Basket

1

Complexul Sportiv Lia Manoliu

476 mp

11

Tenis

fi

Complexul Sportiv Ua Manoliu

11.700 mp

12

Fotbal

1

Ion Sahlghian nr.fi

Iarba naturalaDIRECTOR GENERAL ! STANCU
Tarife teren

Tarife diferențiate pe categorii de beneficiari:


Terenurile de fotbal:

Beneficiarii (categorii)

De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

De la 6 la 12 luni

1 - Cluburi si asociații sportive de stat (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

Ziua (fara nocturnă): 70 iei Seara (cu nocturnă): 90 lei

Ziua: 50 lei

Seara: 80 lei

Ziua: 50 lei

Seara: 70 lei

II-Cluburi și asociații

Ziua: 90 lei

Ziua: 80 lei

Ziua: 70 lei

sportive cu CIS

Seara: 110 lei

Seara: 100 lei

Seara: 90 lei

III-Terți

Ziua:110 lei

Seara: 130 lei

Ziua: 100 lei

Seara: 120

Ziua: 90 lei

Seara: 110 lei

Terenurile de baschet și de tenis:

Beneficiarii (categorii)

De la o zi la 3 luni

De la 3 la 6 luni

De la 6 la 12 luni

1 - Cluburi si asociații sportive de stat (cluburile sportive municipale, asociațiile municipale, cluburile copiilor, federații)

Ziua (fara nocturnă): 60 lei Seara (cu nocturnă): 80 lei

Ziua: 50 lei

Seara: 70 lei

Ziua: 40 lei

Seara: 60 lei

II - Cluburi și asociații

Ziua: 70 lei

Ziua: 60 lei

Ziua: 50 lei

sportive cu CIS

Seara: 90 lei

Seara: 80 lei

Seara: 70 lei

III-Terți

Ziua: 80 iei

Seara: 100 lei

Ziua: 70 lei

Seara: 90 lei

Ziua: 60 lei

Seara: 80 Iei