Hotărârea nr. 534/2018

HOTARAREnr. 534 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL BUCURESTI, CATRE COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București, către Compania Municipală

întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernantă Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 904/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 29/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 552/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreținere arbori și spatii verzi in Municipiul București și a caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spatiilor verzi;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturi,or/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes loca, aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

i

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în municipiul București, către Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.    XcTm'

Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului puwfe deUafi es4ocal privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Muriicipidl^Qcurești^feic obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta t iț^râî’e


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bi


Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiul^ pcbrești să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 150/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de_ specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 23.08.2018.


ședința ordinară a Consiliului General al
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1CONTRACT DE D

c,6?, M


a gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează ..Delegatar’", pe de o parte,

Și

Societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.,

cu sediul în București, strada Aristide Demetriade. nr. 2, etaj......... birou nr............., sector 1,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul..., cod unic

de înregistrare ..., cont... deschis la ..., reprezentată de ..., având funcția de.........., denumită în

cele ce urmează,.Delegat'; pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună ..Părțile’’ și separat ..Partea’’,

AVÂND ÎN VEDERE:

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Dispozițiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor privind întreținerea arborilor și spațiilor verzi, parte componentă a serviciilor de interes local, aceste activități putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr........../.......... prin care a

fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului:

Faptul că societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul la cel mai scăzut cost pentru comunitate;


Dispozițiile Hotărârii Consiliului General aprobat prezentul Contract.


., prin care s-a


pnvenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce

originalul capitolul

j DEFINIȚJJ șj INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București aflată în subordinea municipiului București

„Aliniament”


„An Contractual”


„Aria Delegării”


înseamnă plantațiile de-a lungul bulevardelor, a altor căi de circulație sau a râului Dâmbovița, cu rol estetic și de protecție, pentru ameliorarea climatului și calității aerului în Municipiul București;

înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și tenninându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

înseamnă aria teritorială corespunzătoare Spațiilor Verzi aflate în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București;


„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

..Autorizații"    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc,, emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

„Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționalele operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

—(B) suficient persopăl^e^xjHoâtîbe cu experiență și instruire adecvate în operarea ( ^corectă și eficient^©elernej2e|^T?¥ehționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de \    specificațiile și r^melâ jțiSțf'â&^jc^ție; Totodată, acest personal trebuie să fie capabil să

creze și in con<!


zd pot fi prevăzute în limite rezonabile;I CONFORM CU ORIGINAL

(C) operațiile de întreținere și reparații preventnetpr

care asigură exploatarea și operarea în siguranță "ș^ pe terrhep lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațramle^ întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

(D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

„Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

„Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului concesionate Delegatului în baza prezentului Contract;

„Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune.

instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului;

„Bunuri aferente prestării serviciului” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care, la Data încetării Contractului, revin în posesia sau intra in proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

„Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

„Compensația pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;

„Contract”    înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale. așa cum pot

fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul;

„Data începerii’


înseamnă data semn (care va deveni dispoziția Delegatul Edilitar Urbană afer’ărți a procesului verbal de predare-primire ^zentul Contract) a bunurilor puse la tar, care fac parte din Infrastructura lupăundeplinu’dacenhtelor prevăzutela Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare,

a Intrării în Vigoare”


„Delegat”


înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Pârji. fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată Ie-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

înseamnă societatea Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

„Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 16 („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

„Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului; Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau privat al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate

datele cu carac^er^perșonal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter pdr^naîțjșiJj/) Wormațiile sensibile din punct de vedere comercial care repreăint^^letîhfomrații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia irttbr^ț&ji ierciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, dreptunîe de pro|^-|âe Intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care xupt'Jexcegtu^3^1a liberul acces la informații conform Legii;Wi'

CONFORM CU ORIGINALUL„Investiții”    înseamnă alocarea unor resurse financiare fi'sau a altofnîlJînacEmateriale de către

Delegat sau de către Delegatar, pentru crearea de noi Bunuri Noiși/sâu pentru,, extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost predate DeIegâfnftu.y5£eOpuT extinderi i/modemizării/îmbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract;

„Lege" înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar Iară a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

„Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

„Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

„Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

„Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții tară a fi retribuit;

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract;

„Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună. un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Deleg^tarnhsau. Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze perfomtfs^jțQe Delegatului prin inspecții inopinate;

„Registrul Local al Spațiilor Verzi” înseamnă si^te^^^fijrmați nai cam-cuprinde datele

V^îifeegulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi ” (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);


CONFORM CU ORIGINALUL


înseamnă Spațiul Verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locuri;

„Serviciul”


înseamnă activitățile de întreținere a arborilor și Spațiilor Verzi din componența serviciului aflat sub responsabilitatea Delegatarului, astfel cum sunt acestea prevăzute la Articolul 2 ("Obiectul Contractului”) și descrise în Regulamentul Serviciului, în special următoarele componente:

a)    amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea Spațiilor Verzi;

b)    conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;

c)    producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării Spațiilor Verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de

„Spații Verzi” înseamnă următoarele terenuri aflate în intravilanul Municipiului București:

a)    Aliniamente (sau fâșii plantate);

b)    Scuaruri;

c)    Spații verzi de folosință specializată, numai în măsura în care intră în obiectul prezentului Contract fiind incluse în Anexele la acesta ca Bunuri aferente prestării serviciului:

(i)    parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

(ii)    cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire;

(iii)    spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;

(iv)    culoare de protecție față de infrastructura tehnică;

(v)    pepiniere și sere.

„Tarife” înseamnă tarifele aprobate de Delegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare;

„Zi”    înseamnă orice zî calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare”


înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.


titlurile din Contract sunt introduse numai pentru prezentului Contract și nu va servi interpretării le va însemna, dacă nu este altfel specificat, o e la anexe vor fi considerate referiri Ia anexele(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 la Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului si exploatarea, întreținerea și protejarea Spațiilor Verzi, precum și altor bunuri conexe acestor obiective, inclusiv de a efectua lucrările prevăzute în programele anuale de lucrări propuse de acesta și aprobate de către Delegatar, în scopul prestării Serviciului Public și al reparării, îmbunătățirii și/sau înlocuirii Bunurilor aferente prestării serviciului.

(3) Principalele activități ale Delegatului necesare prestării Serviciului Public sunt următoarele:

a)    Activitatea de amenajare și întreținere a Spațiilor Verzi

b)    Activitatea de producere a materialului săditor pentru amenajarea Spațiilor Verzi;

c)    Activitatea de producere a plantelor cultivate la ghiveci;

d)    Activitatea de tăiere și toaletare a arborilor de pe domeniul public.

(3)    Spațiile Verzi, precum și celelalte bunuri conexe acestor obiective care fac obiectul prezentului Contract, din Aria Delegării, sunt cele cuprinse, ca Bunuri aferente prestării serviciului, în Anexa nr. 3 la prezentul Contract și în alte anexe care se vor atașa după caz pe Durata Contractului pentru Bunurile Noi.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII (1) Durata prezentului Contract este de 5 (cin


fî) Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articojul 1 („Definiții și interpretare'1) din prezentul Contract.

^î^P^rțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind iîitdrul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act


'^hțional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

4) între Data Semnării și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 ("Asigurări”) din prezentul Contract;

(ii)    obținerea licențelor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului;

(6)    Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 ("Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(7)    Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

b)    vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4-CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)


Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data începerii(Anexa nr. 3) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

Programul de Investiții (Anexa Indicatorii de Performanță (7 Asigurările (Anexa nr. 8) /o /


'C°NFORWcu

°RIGINalu^


1) Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

) jr ,    <5.

"    •    .    //O*'

(4) In cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contactului și aridei Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care s^specifică âlțfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public;

b)    prin Administrația din subordine să inspecteze Bunurile aferente prestării serviciului;

c)    să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat și cu privire la modul de întreținere si exploatare a Bunurilor aferente prestării serviciului;

e)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

f)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

i)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia șî nu respectă Indicatorii de Performanță;

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar;

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului, fundamentat, cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c)    să solicite recuperarea debitelor în instanfa^*

d)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau

CONFORM CU ORI


Q ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI kW./

P/^fitPelegâtarul are următoarele obligații:

р)    să actualizeze și sâ aprobe modificările Ia Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)să plătească Delegatului direct sau prin Administrația din subordine Tarifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract;

с)    sâ aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

d)să verifice periodic direct sau prin Administrația din subordine:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

e)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

g)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul are următoarele obligații generale-

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    sâ gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

c)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor aferente prestării serviciului pe toată Durata Contractului;

d)    să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun aferent prestării serviciului;

e)    să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

f) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile aferent prestării serviciului, conform condițiilor stipulate la Articolul 13.1. („Bunurile aferente prestării serviciului”), în stare teh^îc^ebt^spunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentațhfwhnică.afereșț?^inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice ele., pe bază de proces verbfllQîe n

?ate AutorizațiiJ^e£e\^^pț^ă i Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, Jsă mențină valabile,\p^c^e^ifiala§arproprie, toate aceste Autorizații;I conform cu ORIGINALUL I

h)să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți Anexa nr. 7 (,,Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmb continuu calitatea Serviciului prestat;


easdăjn mod

i) să aplice metode performante de management care să conducă la reducer^b costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea vigoare;

lor in


j) sa înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de Ia înregistrarea acestora;

k)să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate. în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

l)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

m)    să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

o)    să furnizeze Delegatarului. Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul Ia documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fiimizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 ("Sub-delegarea și cesiunea’’), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

q)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 17 ("Asigurări”) din prezentul Contract:

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

s)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

t)    să plătească penalitățile contractuale în cuantup    tzubde prezentul Contract și Anexele

corespunzătoare, în caz de nerespectare a qWi^âțiilor-sale -qontractuale și a Indicatorilor de Performanță;    ' r''''
dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o jdeține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau u un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

)alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

) Delegatul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în programul anual de lucrări, ce a fost ropus de acesta, însoțit de fișele de fundamentare și memoriile tehnico-economice justificative și aprobat de Delegatar.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - Tarifele Serviciului

(1)    Tarifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei Tarifare. Tarifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9.

(2)    Tarifele Serv iciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului.

(3)    Delegatarul are competentă exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului sau Administrației din subordine Delegatarului, factura fund însoțită de situațiile lunare de lucrări aprobate de către Delegatar sau de sau Administrația din subordinca Delegatarului, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție și conforme cu programul anual de lucrări aprobat.

(5) Factura se emite de Delegat după aprobarea de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului a situațiilor lunare de lucrări, iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegatarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(6) Neachitarea facturii de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute conform prevederilor Articolului Contrapt/PanaSș soluționare la


a^itele Serviciului și/sau plata acesteia se face cabflă și soluționarea litigiilor”) din prezentul alorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, onform Legii va intra în vigoare în luna imediatCONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 10 - REDEVENTA

Nici o Redevență nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță") Ia Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 7 („Indicatorii de Performanță"), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;


c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și Ia bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii) să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registni ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.    ^oiVJ

(5) Delegatarul/Autoritatea Municipală va n*formaTrTf sâîâbil Delegatul asupra intenției de a \efectua o inspecție BCrîtruA'erificarea i buna pentru efectuarea verificărilor.

verifica respectarea Indicatorilor de Perform; îndeplinirii obligațiilor contractuale și va sfjlșli

sta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității atarului Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul : a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate erviciu.

/ cONFOr.


(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care pelegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, mir o situație de lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etc. Delegatul va transmite Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi nelucrătoare.

Delegatarul va verifica situația de lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegatar și de a modifica/completa situația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Delegatar. în cazul în care Delegatarul nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se consideră aprobată și poate fi utilizat pentru facturarea valorii serviciului conform Articolului 9 („Tarifele Serviciului”) din prezentul Contract.

(11)    Situațiile de lucrări se întocmesc conform programului anual de lucrări aprobat de Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a lucrărilor de către Delegatar, la înștiințarea Delegatului (procese-verb ale de recepție).

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.    f


(13)    De asemenea, Delegatul va pre^Sita/'lajmefepuîi fiecărui An Contractual, Delegatarului


b) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;


c) de efectuare a auditului anual al sistemelor de management calității). ISO 14001 (managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la Contract).

(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

a)    Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensație pentru Obligația de Serviciu Public;

b)    Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula:

C=CE + Pr- V, unde:

C -    reprezintă Compensația

CE -    reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr- reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V- reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi auditate de Delegatar.

c)    Sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus:

d)    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor;

e)    Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) în cazul în care Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor fi date in exploatare-Dclcgatului, fiind Bunuri aferente prestării serviciului. Procesele-verbale de predare prim^aQc^loi^upuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor afererite*prestănrserviablui. x


ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE IN DERULAREA CONTRACTULUI

•’ >il

o - 7

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

13.1.    Bunurile aferente prestării serviciului

13.1.1.    Acestea sunt:

a)    Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului sau în administrarea Administrației din subordinea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri aferente prestării serviciului. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor aferente prestării serviciului sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi.

13.1.2. Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile aferente prestării serviciului prevăzute la Articolul 13.1.1. lit. a) de mai sus sc încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la Articolul 13.1.1. lit. b), dc mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile pre\ăzute la Articolul 12 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile aferente prestării serviciului revin de drept Delegatarului sau Administrației din subordinea Delegatarului.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordata delegarea, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun aferent prestării serviciului.

13.1.6. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor aferente prestării serviciului și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor aferente prestării serviciului, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor aferente prestării serviciului pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care
în termen de 30 de zile de Ia adoptarea hotărârii de către Delegat bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa li prezentul-Con,raci-

Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri aferente pî serviciului.

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi. înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii,

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii. Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-I despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 16 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1)    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la surpa.de.

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de Belegatâr sau de către Administrația din

subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din supieîe^țatorareji cuvenite    '

pana


la concurența valorii stabilite a Gșțanției de Bună Ex^cuți^’'^^'    ' a


CONFORM cu


r 0Mcr(3) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu f ^^(iritifează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform n^r6pritractului și nu împiedică Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului, în k T' exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să &    'orice al măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea

x}s către Delegat a obligațiilor sale.

(4)    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau de către Administrația din fsubordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(6)    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesul ui-verbal de predare-primire a Bunurilor aferente prestării serviciului care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu au ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului saprcaje^rveșțe răspunderea civilă a Delegatului:


a) prevede că orice acțiune de asigurător ca îndep

ile prin care se1 2 3 care Delegat
tarului împotriva asigurătorului va fi ndicare, și

a în termen de 30 (treizeci) de Zile să ulare sau modificare semnificativă a


poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestoracă în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(

■t.


(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audît al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă dctim^-cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge    J evidențele, înregistrările și

documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatanfluî priptpb'adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Dele^^H^)pâțe^prehja-pe>cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente'rant^ifeVt'iGtificâbid ijftenția saSjjrintr-oresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) '> de Zile.

TICOLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defav orizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis o ice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, in virtutea funcției sau poziției ocupate, nu av ea dreptul.

ARTICOLUL 20 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA (1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătura cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la dala respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.


Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fîTnc legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1)    Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) și detaliați în Anexa nr. 7 ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2)    Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la cor] :

a)    ......-................[se vo indica cuantumul penalităților, fie ca o sumă, fie ca un procent din

veniturile anuale ale Delegatului];

b)    în cazul în care au trecut trei zile consecutiv fără precipitații și temperaturi de peste .... °C operatorul nu a efectuat o operație completă de udare a florilor anuale, se va percepe o

penalizare al cărui cuantum va fi de.............., fără ca plata penalității să-l exonereze pe

Delegat de obligația de a va înlocui pe cheltuială proprie florile care s-au uscat din cauza udării insuficiente sau defectuoase;

c)    în cazul în care operatorul nu a ridicat în decurs de 24 ore deșeurile vegetale rezultate din activitatea întreținere a Spațiilor Verzi, se va percepe o penalizare al cărui cuantum va fi de

d) în caz de neîndeplinire a unei obligații contract penalități calculate, pe zi de întârziere, ca proj neplata la termen a obligațiilor bugetare, din întârziere față de termenele prevăzute de prezenctdp.a Delegatului, acesta va plăti

^iyj&lul dobânzii datorate pentru efectuate șarrrealizate cu Anexei)
e) netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau altor entități în conformitate cu Contractul -................. enalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas efinitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de ,a primirea notificării,.

4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).


[5) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, Isau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 24 - RĂSPUNDEREA DELEGAT ARULUI

(1)    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu va fi răspunzătore față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    ncrespcctării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privînd răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unOT?^ț5spebâo^he^pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se afl^fffiirpp^jibr^tațe^^ a presta Serviciul, total sau parțial, din

iuțea împiedica în mod substanțial prestarea îgatayul, în condițiile prevăzute de prezentul

'■'7


asideră că anumi atunci Delegatul va noata posibilă a *V.


Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra eîrcurnsfanțeTor. motivelor, di întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alîe âetalîi pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauzfc- aacestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 26 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 27 - FORȚA MAJORĂ (1) „Forța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic,

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz.

permis, licență sau a oricăror autorizații retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi, sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Aiării obligațiilor contractuale, , licențesatratitorizații având efecte simimte;
orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă in baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legale de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile cc-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la doua săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui evenhnra^deîSp^țOlajoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să-aoriricQceleilalle Părți încetarea,prezeațub^6țitract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daține-pterese, în orice moment după expișirea'nbcstemerioade, cu condiția ca evenimentul de e încă în n#wiejit'\.iî^ notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.


CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 28 - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACȚIA


jr    A

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al CohfracjuluL

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiile dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris Ia Articolul 27 ("Forța Majoră").

(3) în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Tarifelor Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7)    Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.


^Dfelegatahil poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a V ServiCiulLi care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate da Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlgeuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 28 (“Menținerea echilibrului

contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului:

c)    in cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții in culpă:

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27(“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului,

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un i preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile aferente prestării serviciului, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

c)    în timpul Contractului sau după încetarea^ăce^uia,.să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect,caPesșăprejudicieze, săîmpkfdt^fesaușăfacjbdificil transferul gestiunii Serviciului.

(4) La'încetarea Contractului, din orice (^u^ă/^rnur^căre au\fost utilizate de Delegat în derularea ContractuTnivor fyrepartizate după cura) Bunurile aferente prestării serviciului vor reveni-DelegaterultH-de-pli de orice sarcini.


b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își vă xprinia intenția de a prelua aceste bunuri. în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii stabilită conform Articolului 13.2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare (..Data de Predare"), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile aferente prestării serviciului, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor aferente prestării serviciului și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI

32.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

a)


b)

c)

d)

e)

0


g)

h)


32.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligafii încălcate'"): o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 32.1.2;

nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini; renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

nerespectarea Articolului 20 (“Sub-delegarea și cesiunea") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Delegat;

nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri aferente prestării serviciului;

Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 8 (“AsiguFări”) la Cont


practici corupte ale Delegatului corupției");_ vr ^alte îdcălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.


,x32.l.2. macazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza ^Vrtieaimii 32.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

c) Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, tară nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32,2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

32.2.2,    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.2,1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE


ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIND»

/Ofurnizarea Serviciului, precum și formarea 'de-angajarea în prestarea Serviciului a unui


j CONFORM CU ORIGINALUL,

JSficbile,


număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, eunoștinț

va asigura

__s a


autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.    0,i

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația bunurilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului sa poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intem și modificarea Regulamentului intem în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intem, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intem.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract. Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care \a fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acestaji fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

ție de politicile proprii, dar să

V

securitatea la îbcul de aplica metode(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind i muncă și normele de p^pt&ție a muncii, în conformități


fâs

V t z


sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului, le și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în

fermitate cu Legea.

(13) Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Administrației Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB), conform Anexei nr. 11 la Contract, care cuprinde numărul de persoane și funcțiile ocupate de acestea în cadrul ALPAB.

ARTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai:

d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza^n^tiilm/fe^mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e)>-g)-șLh) de mai sus, Partea ferrrîzegză informațiile se va asigura că destinatarulinformațiilor este supus acelorași obligapit-de-confidesțiafitate-ea-și cj Contract.

Ipnnse în^rd'zentuî


(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau fumizțite,de<șaLL în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurileprezentSlui Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

-îs.


(6) La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35- PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.

ARTICOLUL 36 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia. în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului. în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 C'Rezil(pre^ddtraptuIui”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de & solicita despăgubiri pentrebrice-daune Șitferite ca ur

estei
situații.TIGOLUL 38 - COMUNICĂRI


, r: J) t)n£e comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie “ lisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

<

S    ) Pentru Delegat

q    n atenția: Manager de Contract, Dl./D-na

O s nr o u.

Z o o

b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na. ........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

bi maii. .....

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-maîl:..............................

(2)    Once document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va-elibera^sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintt^jPă^i, iVic/riu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreuriâhPărțfdlfLprez^iațțil Contract.


ARTICOLUL 40 - RENUNȚARE


(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indici renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicară -dintre Părți stipulate la Articolul 38 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 41    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DI VIZIBILITATEA

PREVEDERILOR SALE (1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 (..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 43 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor"), Articolul 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 34 (“Confidențialitate"), Articolul 36 (“Taxe"), vor rătflăîg^rvigpare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot reasausepopnenține în continuare după Data încetării Contractului. .    /-A    /'


CONFORM CU ORIGINALUTICOLUL 43- LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ărțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.


In cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.


Prezentul Contract este încheiat în limba română, în pentru fiecare.

DELEGATAR


exemplare originale, câte unul


DELEGAT


Primar General


Reprezentant

pentru


INVENTARUL BUNURILOR

Compania Municipala întreținerea Arborilor si Spațiului verde aflate in administrarea ALPAB


ANEXA


Nr.

Crt

Locația

Nr.inv

Total

suprafețe

preluate

Spatii

verzi

publice

Mobilier stradal

cosun

gunoi

metalice

1 mobi:'e

cosun

gunoi

pîaslic

coșuri de gunoi slallce

gard

metalic in jurul arborilor h=60cm

gard

metalic in jurul arborilor h=50cm

gard

metalic

mic

h=

65cm

gard

metalic

mare

h=90cm

gaiti

metalic

mic

h=50cm

gard

metalic

mic

tr*60cm

gard

metalic

vechi

gard

metalic cu zăbrele h= 6Scm

gaid

metalic

mare

(RATB)

h=60cm

banei

Jardiniere din piatra naturala

mp

mp

buc

buc

buc

m

m

m

m

m

m

m

m

m

buc

1

Aliniamente “Sos. Trafic Greu - Slr

Răzoare -C-tin Islrate

134279

2538

2538

2

3

"*2

Aliniamente si squaruri “Sos.

Panduri - Calea 13 Septembria-B-dul Tudor Vtadimirescu

134280

9973

9973

14

1279.5

1776

444

2

Aliniamente " Slr. Toporasi

134284

343

343

12

4

Aliniamente si peluze “Slr.

Mărgeanului"

134285

2048

2048

14

816

3

5

Aliniamente" Calea Ferentari'’

134283

1203

1203

6

7

16

570

349.5

20

J6

ScuărsClea Ferentari

134290

1286

12B6

Alinl£piețite " Calea 13 Septembrie

B-rUit Libertății"

134276

4452

4452

82

1

4456.5

261

967.5

61

b " Sos. Salaj”

134282

1492

1492

15

3

,9

AHnidmrgJt

AmutgițiuiJ

»si Squaruri" Str

■ Str. Bachus"

134269

550

550

73.5

52

.10

Alirttanîenfe" Sos. Viilor"

134291

425

425

18

15

41

"Aliniahie'nte " Sos. București -

M&gtfrele"

134275

3500

3500

300

8

12

Xîlnlamente" Prelungirea

Ferentari"

134288

850

850

26

1752

\ \ c*

13

Aliniamente "Str. Buzoieni"

134286

452

452

14

\v

14

Aliniamente" Str. Petre Ispirescu"

134287

850

850

10

1

1509

15

Aliniamente si squaruri din Cat. Rahovei-B-dul Cosbuc"

134274

3232

3232

50

54

711

79B

£{•

partr.ll nriGitJALULANEXA

INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala întreținerea Arborilor si Spațiului verde aflate in administrarea ALPAB

Nr.

Cri

Locația

Nr.mv

Total

suprafețe

preluate

Spatii

verzi

publice

Mobilier stradal

1

cos un

gunoi

metalice

mobile

coșuri

gunoi

plastic

cosun de gunoi statice

gard

metalic in jurul arborilor h=60cm

gaid

metalic in jurul artranlor h-50cm

gard

melolic

mic

h=

65cm

gard

metalic

mare

h=90cm

gard

metalic

mic

h=50cm

gard

metalic

mic

h=60cm

garrl

metalic

vechi

gard

metalic cu zăbrele h= G5cm

gard

metalic

mare

(RATB)

h=60cm

banei

Jardiniere din piatra naturala

mp

mp

buc

buc

buc

m

m

m

m

m

m

m

m

m

buc

ie

Aliniamente si squaruri" Opera

Romana - B-dul Mihail Kogalniceanu- P-ta Kogalniceanu

13427B

968

968

33

17

Aliniamente si peluze " Academia Militară Carol Davila"

134270

3406

3406

110.4

=0

Aliniamente+Peluze “B-dul

Libertății- str. Izvor"

134266

3422

3422

603

130.5

24

Ta

^Uniâmente si squaruri ** Str.

Antiaeriana- Str. Petre Ispirescu

134268

548

548

180

20

Aliniamente" B-dui Pieptănari1

134289

340

340

19

16

1180.5

IU x

21

Aliniamente" B-dul Eroilor Sanitari"

134281

640

640

7

47

16

22

Alinia mențp*si squaruri" B-dul

&2ilor\ A

134277

3406

3406

10

17

516

38

Peteza';£tr. Praf, Dr, Gh

Mâtfneșcu A)

134267

3087

3087

17

1486.5

tzg

24

dateze1" șir. Șepastian -

Centrocoop"-^ /

134265

3197

3197

35

5

1B09

490.5

101

AnsembluP-Academia Militară -Cs0l"y^'

134271

6701

4307

1

6

18

ie

Ansamblul "Opera Naționala"

134272

12904

12047

a

12^

a

27

Ansamblul “Piața

Arsenalului+Platbande central Cal. 13 Septembrie

134273

4654

4854

n

V

- S 5 * v

fr, s \

î i    '

total

76667

73416

385

169

30

11237

1180.5

3164

2055

1486.S

2158.5

490.5

52

798

308

Ji

Page 2

nrnvNioPdO no wmojnoo

f" l

Ă


ANEXA


INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala întreținerea Arborilor si Spațiului verde aflate in administrarea ALPABNr.

Crt

Locația

Nr.inv.

Total

suprafețe

preluate

Spatii

verzi

publice

Mobilier stradal

cosun

gunoi

metalice

mobile

cosun

gunoi

plastic

coșuri de gunoi statice

gard

metalic in jurut arborilor h=60cm

gard

metalic in jurul arborilor h=50cm

gard

metalic

mic

h=

65cm

gard

metalic

mare

h=9Qcm

gard

metalic

mic

h=50cm

gard

metalic

mic

h=60 cm

gard

metalic

«ochi

gard

metalic cu zăbrele h= 65cm

gard

metalic

mare

(RATD)

h=60cm

bana

Jardiniere din piatra naturala

mp

mp

buc

buc

buc

m

m

m

m

m

m

m

m

m

buc

Jardiniere și alveole Dâmbovita (situate Intre verticala taluzului amenajat și trotuarul de beton pe toată lungimea cursului

Râului Dâmbovita de pe raza administrativ teritorială a Municipiului București)

28609

O'*

Ti

SectprJ

13429B

757

SeclorJK.

134299

104B3

Secjor^ \

134300

7647

Sector, 5 O \

134301

3742

SectorST7ț    “

134302

5980

A

.o

2

pâpîCentefiajului (intersecția Str

Df. EiupiiIftiE/agdasar-SIr. Nicolae Pauiescț^sijbd. Gheorghe Marinestu)

134307

8591

8500

3

Pbrcjfcla Palatului

134230

29393.3

60

37

4

Squar Majestic (Odeon) Calea

Vie,oriei nr, 40-42. sector 1

134233

106

6

S

Spațiu verde Atheneul Român

134231

2192

12

19

1 -

6

Spațiu verde aferent Plaja Tricolorului

134232

295.55

ti

T

, t. ,O

, £ z .


l-oCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI


ANEXA


INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala întreținerea Arborilor si Spațiului verde aflate in administrarea ALPAB

Nr.

Crt

Locația

Nr.inv.

Total

suprafețe

preluate

Spatii

verzi

publice

Mobilier stradal

cosun

gunoi

metalice

mobile

coșuri

gunoi

plastic

coșuri de gunoi statice

gard

metalic in Jurul arborilor h=60cm

gard

metalic in jurul arborilor h=50cm

gard

metalic

mic

h=

G5cm

gard

metalic

mare

h=90cm

gard

metalic

nuc

h=50cm

gard

metBlic

mic

h=60cm

gard

metalic

vechi

BBrd

metalic cu zăbrele h= 65cm

gard

metalic

mare

(RATB)

h-SOcm

bând

Jardiniere din piatra naturala

mp

mp

buc

buc

buc

m

m

m

m

m

m

m

m

m

buc

7

Aliniament Axa N- S (B-dul

Nicolae Bălcescu, b-dul Gheorghe Magheru și 3- dul Lascăr Catargiu de la Piafa Universității la Piața Victoriei

134234

8058

8

Platou Teatrul National

5492

23

19

9

Rond Piața Universității ♦Triunghiuri

1262

10

Piața Unirii - Piața Constituției

134236

22060

11

Fântâna Mare - Piața Unim

2633

12

Fântâna Mijloc - Piața Constituției

4880

\

Lateral^ de la Ceas Costiluției la SRI

2618

\

r

Laterală 'Se îa^ Ceas Costiluției la

tzvorx

2508

U

' <•

, 1Ș

Cpbtmllatorte. București -Zona PtțDÎrî CaleaMictoriei Bd IC tftliahit -B    • rl Independenlei-

Str.tSpscani /

134306

373

12?

X-X

105 \‘:

\x-'
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTIANEXA


INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala întreținerea Arborilor si Spațiului verde aflate in administrarea ALPAB


Nr.

Crt

Locația

Nr.inv.

Total

suprafețe

preluate

Spatii

verii

publice

Mobilier stradal

coșuri

gunoi

metalice

mobile

cosun

gunot

plastic

coșuri da gunoi statice

gard

metalic in jurul arborilor h=6Dcm

gard

metalic in juiul arborilor h=50cm

gard

metalic

mic

h=

65cm

gard

metalic

mare

h=90cm

gard

metalic

mic

u=50cm

gard

metalic

mic

h=C0cm

gard

metalic

vechi

gard

metalic cu zăbrele h= SScm

gard

metalic

mare

(RATB)

h=60cm

banei

Jardiniere din piatra naturala

mp

mp

buc

buc

buc

m

m

m

m

m

m

m

m

m

buc

16

Spațiu verde aferent "Sistem Rutier si linte de tramvai Bd Llviu Rebreanu-tronson -Bd. Camil Resu Bd.Niccolae Grigorescu" situat in sector 3( nu exista Hotarare de preluare a acestui spațiu)

17

Suprafața teren aferenta Parc

Unirii

134229

39014.17

39014

18

Sera Plante Perene

134246

31720

31720

19

Sera Bellu

134244

1762

1782

Total

147304.85

8873

23

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

/\ 111


CONFORM CU ORIGiNALUL


ANEXA 3lasv


Compania Municipală

ÎNTREȚINEREA ARBORILOR SI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTINr.

crt.

DENUMIRE LUCRARE / SERVICIU

Compania Municipala

întreținerea Arborilor si Spațiului Verde București S.A.

UM

Tarife aprobate

Fara tva

lei / UM

IU

PĂMÂNT / TEREN

1.1

Asternere pamant vegetal pe teren cu panta mai mica de 20%, un uniform cu grosimea 20 cm

100 mp

635,89+VM

1.2

Asternere pamant vegetal pe teren cu panta mai mare de 20%, un uniform cu grosimea de peste 20 cm

100 mp

787,29+VM

1.3

Degajare teren de frunze, crengi, strângerea in grămezi

100 mp

119.32

1.4

Curatat teren de lastari, litioni si drajoni

100 mp

100.53

1.5

Degajare teren de corpuri străine

100 mp

214.08

1.6

Nivelat teren

mp

7

1.7

Mobilizare teren

mp

5.45

1.8

Mobilizare teren - manual si nivelare    \

mp

6.78

1.9

mobilizare teren - mecanizat si nivelare    \

mp

12.89

1.10

sapatgropi    \ \

mc

100

1.11

săpătură de pamant, teren foarte tare, grosime intre 10 - 30 cm

----iXk \

mp

10.9

1.12

săpătură de pamant, teren tare, grosime intre 10 - 30 cm

0 zț \ 1 1

t

mp

9.08

1.13

săpătură de pamant, teren mijlociu, grosime intre 10 - 30 cm

l-

ifll

mp

8.18 /

1.14

săpătură de pamant, teren ușor, grosime intre 10-30 cm

1

V

mp

6.36    ț

1;4&

mulcirea solului

ăt

mp

8

i.i$

extragere pamant pentru amenajari spatii verzi -teren tare -

■ 1- +-

mc

90

W

extragere pamant pentru amenajari spatii verzi -teren mijlociu -

- -- -

mc

60

wr

asternere pamant vegetal fertil in vederea amenajării

0

mc

55+VM

•ITAsI

âtdjplutura pamant

df’»-

52

/

mc

39,43+VM

h. /

L 1

Zy

./    ARBORI

/ J

I *

2V

tăieri de corecție la puieti de arbori

buc

7.57    1 =

î^2

tăieri de corecții arbori cu H < 7m

buc

73.34 VȚ-

2.3

tăieri de corecții arbori cu H > 7m, manual

buc

471.69

^■MUWC

iasv

f'

2.4

tăieri de corecții arbori cu H > 7m, mecanizat

buc

185.29

2.5

plantat puieti de arbori foiosi/coniferi, cu balot

buc

30,18+VM

2.6

plantat puieti de arbori foiosi/coniferi, fara balot

buc

19,43+VM

2.7

plantat puieti de arbori cu groapa inclusa

buc

50,0+VM

2.8

plantat arbori Dn >5 cm

buc

76.91

2.9

plantat arbori Dn >10 cm

buc

122.33

2.10

plantat arbori Dn >15 cm

buc

176.84

2.11

extras cioate arbori pana la DN <10 cm

buc

75.70

2.12

extras cioate arbori pana la DN 10-20 cm

buc

127.18

2.13

extras cioate arbori pana la DN 30 - 50 cm

buc

227.10

2.14

extras cioate arbori pana la DN 50 - 70 cm

buc

484.49

2.15

extras cioate arbori pana la DN > 70 cm

buc

811.52

2.16

extragere manuala a puietilor de arbori, cu/fara balot

buc

19.08

2.17

varuire tulpina arbori

buc

7.57+VM

2.18

taiere succesiva arbori Dn 11-30 cm

buc

370.63

2.19

taiere succesiva arbori Dn 31-60 cm

buc

603.19

2.20

taiere succesiva arbori Dn 61-100 cm

buc

921.13

2.21

taiere succesiva arbori Dn >100 cm

buc

1455.89

2.22

scoatere cioate arbori, manual

buc

250,0

2.23

scoatere cioate arbori, mecanizat

buc

400,0

2.24

doborârea arborilor uscati cu Dn pana 10 cm

buc

50,0

2.25

doborârea arborilor uscati cu Dn > 10-20 cm

buc

70,0

2.26

doborârea arborilor uscati cu Dn > 20-30 cm

buc

80,0

2.27

doborârea arborilor uscati cu Dn > 30 cm

buc

200,0

2.28

doborârea arborilor, manual Dn < 50 cm

buc

450,0

2.29

doborârea arborilor, mecanizat Dn > 50 cm

O

buc

500,0

2.30

sapat gropi in vederea plantarii arbori, arbuști etc

mc

55,0

2.31

sapat gropi in vederea transplantării, cu inaltime arbore H > 5 m

mc

100.00

2.32

sapat gropi in vederea transplantării cu H < 5 m

s

C    ir

mc

55,0

2.33

protejare cioate cu mastic

o

Y    '

'4?    -2)

■o    •- j

buc

9,0+VM

J2.34'

ta^pntat/demontat tutori

, \

- ?    7/

buc

2,0+VM

stracde mastic pentru cicatrizare Ia arbori si arbuști

o

1

y'

buc

arbore

250,0

7 \

1

i_!_

_

Z?

ARBUST!

1 Lr'_—

//

foafet/

irea arbuștilor

buc

3.50 R

tăieri de corecție arbuști si semiarbusti

buc

30.00 U"

bl^ntat gard viu - arbuști coniferi, pe un rând

ml

30,0+VM

plantat gard viu - arbuști coniferi, pe doua rânduri

ml

30,0+VM    X


3.5

plantat gard viu - arbuști foiosi, pe un rând

ml

30,0+VM

3.6

plantat gard viu - arbuști foiosi, pe doua rânduri

ml

30,0+VM

3.7

plantat arbuști, cu balot

buc

71,38+VM

3.8

plantat arbuști, fara balot

buc

9.08+VM

3.9

extragere arbuști cu/fara ghimpi, cu/fara balot

buc

10.00

3.10

extragere manuala a tufelor de arbuști si rasinoase, cu H < 1 m, cu balot de pamant

buc

40.00

3.11

extragere manuala a tufelor de arbuști si rasinoase, cu H > Im, cu balot de pamant

buc

100.00

3.12

transplantări de arbuști, cu/fara balot, cu diametru > 10 cm

buc

220.00

3.13

musuroit trandafiri

buc

1.20

3.14

dezmusuroit trandafiri

buc

1.20

3.15

defrișat arboret si arbuști

buc

70.00

3.16

plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri

mp

4.00

3.17

tunderea gardurilor vii, borduri, chenare

mp

5.00

3.18

tunderea gardurilor vii, in forme, a esențelor cu frunze persistente

mp

10.30

3.19

sapat trandafiri, gard viu, alte plante, etc.

mp

10.00

3.20

tăieri de corecție la trandafiri

buc

3.00

3.21

plantat gard viu, pe doua rânduri

ml

25,0+VM

3.22

plantat trandafiri si arbuști cu ghimpi, cu balot

buc

15,0+VM

-Ș.24

pidlIldL U dllUdllI m dl UUbll IU £111111 pi Idl d UdlUL

transplantat de arbuști, trandafiri, buxus, forme cu/fara balot, cu diametru < 10 cm

buc

buc

lO/rQ + VM

70.00

^3.25

extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la rădăcină, H < 50 cm

buc

45.42

3.26

extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la rădăcină, H > 50 cm

buc

45.42

3.27

tundere uscaturi din gard viu in repaus vegetativ

mp

8.00

PljÂNȚElRERENE SI ANUALE

-'.r    ‘

4.1

scoaterea manuala a plantelor florale din teren

100 buc

22.00    l

ciupitul vârfului plantei

0.50

.4.F

plivirea buruienilor in peluza

mp

5.00

- 4:4 '

rirea buruienilor din rabatele de flori

\

mp

5.00

lat alveole flori

- Q- -

&

mp

10,0+VM

plantat plante florale, rasinoase, etc

zr ha

A

buc

40,0+VM

•J,7 .

plantat flori in jardiniere si vase decorative

A

b

1

buc

3,0+VM

- 4.8 1

plantat flori sezon f40-70 buc/mp)

J

mp

330,0+VM

NL9V

plantarea florilor si plantelor perene H < 15 cm

O \\

T

100 buc

100,0 + VM

4.10

plantarea florilor si plantelor perene H > 15 cm

V. *    1

100 buc

150,0+ VM Z

4.11

plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative

2

100 buc

300+ VM fj

4.12

plantarea florilor si plantelor perene cu balot in teren

100 buc

600,0+VM [i

4.13

plantari de plante florale h pana la 15 cm

100 buc

73.00 R”

4.14

eliminarea lăstarilor emisi din tulpina si rădăcină fdrajoni)

cJ

r-

buc

6.00    \S

5,1 cosire manuala - vegetație ierboasa


5.2 cosire manuala - vegetație uscata


5,3 cosire mecanica a gazonului, vegetației ierboase/uscate


5.4 greblat agrotehnic


5,5 eliminarea florilor/inflorescente uscate


5.6 eliminarea lăstarilor emisi din tulpina si rădăcină (drajoni)


5.7 maturat manual


5.8 maturat mecanizat


5.9 degajare teren de arbori cazuti


5.10 defrișarea terenului fara scoaterea rădăcinilor


5.11 defrișat manual vegetație supracrescuta, exceptând arbori si arbuști


5.12 curatat șanțuri si rigole de potmol, pamant si aluviuni


5.13 plivirea buruienilor pe alei


GAZON


pregătit teren in vederea insamantarii gazonului (dagajare teren de: moloz, pet-uri, fler, sticla etc]


sfaramat bulgari pamant


100 mp


100 mp


100 mp


mp


100 mp


buc


100 mp


lOOmp


mc


100 mp


mp


ml


mp


mp


mp


48.00


52.00


100.00


0.70


75.00


5.92


13.52


12.00


100.00


800.00


8.00


8.00


5.00


8.00


7.00completare pamant vegetal / nisip / pietriș etc.


tavalugirea suprafețelor


montat gazon rulouTRATAMENTE SIINGRASAMINTE


* 7r? tratament fitosanitar la arbori


7.3 tratament fitosanitar la arbuști si semiarbusti


7.4 tratament fitosanitar Ia trandafiri executate manual prin stropiremc


mp


mp


100 mp


mp


mp


mp


mc


100 mp


mp


buc


buc


buc


50,0+VM


3.00


2.00


234.0+VM


30.0+VM


1.50


1.30


86.00


36.00


0,75+ VM


10,0+VM


5,0+ VM


1,5+VM


7.5 tratament fitosanitar in plantații executate manual prin stropire


tratament fitosanitar in plantații executate mecanic prin stropire


7.7 erbicidare selectiva


7.8 erbicidare totala


100 mp


100 mp


mp


JHE
7.9

administrarea îngrășămintelor chimice complexe

mp

1.0+ VM

7.10

administrarea Îngrășămintelor folia re

1

10.00

7.11

administrarea îngrășămintelor organice

tona

90,0 + VM

îwniL

ZAPADA

8.1

împrăștiat material antiderapant

100 mp

40,0 + VM

8.2

inlaturarea zăpezii de pe arbori, conifere, tufe, etc

buc

6.00

8.3

inlaturarea zăpezii de pe gard viu, etc

ml

7.00

8.4

curatat mecanic zapada cu utilaj

ora

200.00

8.5

maturarea/ indepartarea zăpezii cu unelte specifice

lOOmp

100.00

8.6

curatat manual zapada grosime maxim 15 cm

100 mp

350.00

8.7

spargere gheata cu grosimea < 5 cm

mp

6.00

8.8

spargere gheata cu grosimea > 5 cm

mp

10.00

8.9

incarcat pamant, nisip, pietriș, zapada etc

mc

45.00

8.10

inlaturat zapada de pe mobilier urban de mici dimensiuni (banei, scaune, etc)

buc

7.00

8.11

inlaturat zapada de pe mobilier urban de medii si mari dimensiuni (pergole, mobilier joaca, etc)

buc

25.00

IX

IRIGAȚII

9.1

înlocuirea/ montarea mufei 0=25

buc

12,0+VM

9.2

înlocuirea/ montarea mufei 0=32x25

buc

15,0+VM

9.3

montat piesa de bransare

buc

12,0+VM

9.4

înlocuire / montare cot 0=25

buc

20,0+VM

9.5

montarea dopurilor 0=20-40    A

buc

20,0+VM

9.6

montarea dopurilor 0=50; 63    / \

buc

40,0+VM

9.7

înlocuire / montare racord D=20    f \

buc

14,0+VM

9.8

înlocuire / montare racord D=32    1    \

buc

14,0+VM

9.9

înlocuire / montare racord D=40    r—z    1    \ t

buc

20,0+VM

înlocuire / montare racord D=50    1 O \

buc

25,0+VM

w

Înlocuire / montare racord D=63    \

buc

40,0+VM

Cupcuire / montare niplu 1/2" - l"l/4    1-2    1

buc

4,0+VM

’W\

intuire / montare niplu ll/2"-2"    1    \ V    = V

buc

8,0+VM

®4j

inhjfcuire / montare niplu reductor    1    1 \< -.A ” [

buc

8,0+VM

itftocuire / montare reducții FE-FI / FE-FI

buc

16,0+VM

JA6

tnfbcuire / montare robinet 1"

buc

56,0+VM

înlocuire / montare robinet l"l/2    \    >    1    1

buc

150,0+VM

înlocuire teu    |

buc

204,0+VM //

9.19

înlocuire programator automat modular cu acumulator 1 zona - 48 zone

buc

1000,0+VlV/ .

9.20

înlocuire senzori de ploaie

buc

ioo,o+vmU

9.21

înlocuire cutie de protecție antivandalism

buc

120,0+VM \\


9.22

înlocuire solenoid

buc

100,0+VM

9.23

înlocuire acumulator

buc

12,0+VM

9.24

înlocuire aspersor static

buc

60,0+VM

9.25

înlocuire aspersor dinamic cu raza medie de acțiune

buc

60,0+VM

9.26

inlocuire electrovana electrica

buc

80,0+VM

9.27

înlocuire hidrant

buc

60,0+VM

9.28

inlocuire cheie pentru hidrant

buc

12,0+VM

9.29

inlocuire tub picurare

ml

3,0+VM

9.30

inlocuire cămin de vizitare circular

buc

80,0+VM

9.31

inlocuire cablu unipolar

ml

12,0+VM

9.32

golire sistem si conservare iarna sector (zona de udare]

operatiu

ne

50.00

9.33

punere in funcțiune sistem sector (zona de udare]

operatiu

ne

50.00

9.34

programare/reprogramare sistem sector (zona de udare]

operatiu

ne

10.00

9.35

control aspersor si reglaj

buc

3.00

9.36

montare aspersoare cu raza medie de acțiune

buc

30,0+VM

9.37

montare electrovane si clapete

buc

150,0+VM

9.38

montare cămin electrovane

buc

120,0+VM

9.39

montare echipament electricfautomatizari)

buc

1000,0+VM

9.40

montare duza

buc

12,0+VM

9.41

montare piesa racord (fîtinguri)

buc

25,0+VM

9.42

montare aspersor static    A

buc

15,0+VM

9.43

montare aspersor dinamic cu raza medie de acțiune

buc

30,0+VM

9.44

montare aspersor dinamic cu raza lunga de acțiune

O

buc

50,0+VM

9.45

deplasare echipa intervenție

o

ore

120.00

r—.

/

TRANSPORT /MANiPUIfARE / DEPOZITARE

2

lK

incarcat masa vegetala

O

hf\

tona

42,00

•40^

transportat masa vegetala

c

l\

tona

80.00

Mpozitat resturi vegetale

’Sc-*

Z)

tona

207.90

tOn sport materiale si resturi vegetale, cu roaba, pe distante pana la 200 m

2

Â,c .

\ kg

0.20

SG

transportat deșeuri reziduale, pamant steril, betoane si alte materiale

>

7    *■- I

i    -1

tona

180.00

depozitat deșeuri reziduale, pamant steril, betoane si alte materiale

c

- ,r* - ...

i J

-C/T ..

// tona

207.90

ihcarcat material lemnos

i •» L:

tona

100.00

M.Q.8

transportat material lemnos    '    /

tona

125.00    /

10.9

incarcat manual resturi vegetale, gunoaie, crengi in mijloace auto prin aruncare

kfi

0.30    7/

10.10

achiziție/ incarcat/ transport/ descărcat pamant vegetal in vederea asternerii

mc

’ îoo.oo (T


10.11

incarcat/ transport/ descărcat pamant vegetal in vederea asternerii

mc

100.00

10.12

transport/ descărcat pamant vegetal fertil in vederea asternerii

mc

80.00

10.13

transport pamant, nisip, pietriș, zapada etc

mc

70.00

.. xi; 1

MOBlUlERtURBAN

n.i

golirea coșurilor de gunoi

buc

4.00

11.2

spalarea coșurilor de gunoi

buc

5.00

spalarea pieselor de mobilier urban fbanci, mese)

buc

11.3

spalarea platformelor si aleilor aferente locurilor de joaca

mp

1.00

11.4

curatat locuri de joaca

mp

2.20

11.5

confecționat gard metalic, lemn etc

ml

18,0+VM

11.6

montat gard metalic protecție spatii verzi

100 ml

4000,0+ VM

11.7

vopsit gard metalic

ml

12,0 + VM

11.8

demontare gard metalic

ml

36.00

11.9

reparat gard metalic

ml

60,0+ VM

11.10

montat / demontat gard lemn, panou din tabla, plasa, plexiglas, poliplan etc

mp

32,0+ VM

11.11

montat / înlocuire stâlpi metal, lemn etc

ora

80.00

11.12

vopsirea / grunduirea elementelor din otel, fonta etc

mp

12,0+VM

11.13

vopsire / lacuire, grunduire elemente din lemn, otel, fonta, etc

mp

25,0+VM

11.15

confecționat / recondiționat mobilier stradal, etc

ora

100+VM

11.16

montat banca - 4 persoane

ora

180.00

11.17

demontat banca -2 persoane

Q 1

ora

80.00

11.21

montat / demontat masuta - persoane

2 x\

ora

85.00

11.22

montat / demontat masa de sah, tenis, etc cos de gunoi, etc - 2 persoane

o

ora

82.00

11.23

montat / demontat posturi scrumiere stradale - 2 persoane

ora

60,56

11.24

montat construcții metal, lemn etc - 4 persoane

\ , A ’^’V

X ora

150.00

11.25

demontat construcții metal, lemn etc - 4 persoane

"o

s\\ ora

150.00

11.26

reparații/inlocuiri elemente deteriorate din lemn - persoane

*d A -

5 1 ’

2

,1 ora

60.56

11.27

reparații /inlocuri elemente deteriorate din metal /alte materiale - 2 persoane

ș fe'i

7^

7/ ora

60.56

11.28

verificarea funcționarii aparatelor/ echipamentelor de joaca/ sport - 2 persoane

-£ W

z ora

60.56

11.29

întreținerea elementelor mobile ale aparatelor / echipamentelor de joaca/sport - 2

îrsoânej

ora

60.56

11.3if

țpparatii / Înlocuire aparate/echipamente de joaca / sport etc - 4 persoane

ora

121.12

11,3 7

m^ptat / demontat aparate/echipamente de joaca / sport, etc - 4 persoane

ora

121.12

M32,

rrr6f\ta t / demontat covor tartan, etc

mp

170,0+VM

mdnțat / demontat figurine decorative H < 2 m - 4 persoane

ora

121.12    s

inscripționare / lipire / curatare materiale publicitare / avertizare etc

mp

32,0+VM //

ancorarea arborilor si arbuștilor in urma căderilor masive de zapada sau pentru corectarea coroanei

buc

40,0+VM //

-<1-3^

montat / demontat rame protectoare pentru copaci

buc

11,0+VM lî

\v
’asv


rMriii12.1


Utilaj multifuncțional - buldoexcavator minim 4 ore


4 ore


500.00


12.2


12.3


Utilaj multifuncțional - buldoexcavator 1 zi (8 ore)


12.4


Utilaj multifuncțional - buldoexcavator 1 saptamana (40 ore)


Mini-incarcator frontal minim 4 ore


zi


sapt


4 ore


1200,00


5000.00


400.00


12.5


Mini-incarcator frontal 1 zi (8 ore)


zi


700.00


12.6


Mini-incarcator frontal 1 sapt f40 ore)


sapt


3000.00


12.7


încărcător frontal minim 4 ore


4 ore


700.00


12.8


12.9


Încărcător frontal 1 zi (8 ore)


încărcător frontal 1 sapt [40 ore)


12.10


Transplantator arbori minim 4 ore


12.11


Transplantator arbori fiecare ora adiționala


12.12


Utilaj tocat material lemnos minim 4 ore


12.13


Utilaj tocat material lemnos 1 zi (8 ore]


12.14


Utilaj tocat material lemnos 1 sapt f40 ore)


Utilaj tocat rădăcini minim 4 ore


zi


sapt


4 ore


ora


4 ore


zi


sapt


4 ore


1400.00


5000.00


1680.00


380.00


580.00


1000.00


4500.00


500.00Utilaj tocat rădăcini 1 zi f8 ore]


Utilaj tocat rădăcini 1 sapt f40 ore]


Tractor minim 4 ore


Tractor 1 zi [8 ore]


Tractor 1 sapt [40 ore)


Autoutilitara 3.5 t


zi


sapt


4 ore


zi


12.22


Autoutilitara 161


12.23


Autoutilitara >20 t


900.00


4000.00


560.00


1000.0012.24


12.25


1226


Tomograf


Nacela minim 4 ore


i2.y


1228Nacela 1 zi (8 ore)


Nacela 1 sapt [40 ore)


Efrntainer 8 t (disponibilitate șantier 2 ore)


Qoțitainer 8 t Fiecare ora adiționala pe șantier


_

Cofrtainer 8 11 zi pe șantier


Container 8 11 sapt pe șantiersapt


ora


ora


ora


ora


4 ore


zi


sapt


2 ore


ora


zi


4200.00


90.00


110.00


130.00


70.00


500.00


900.00


4000.00


680.00


50.00


150.00


12.32- Management trafic [echipa 2 oameni + semnalizări legale + gard delimitare]


sapt


ora


600.00


180.00


13.1


...........ACIiiyijlgyn UKn'KlHfcClAKE_.

Proiectarea pentru înființare, modernizare sau reamenajarea parcurilor si spatiilor verzi, spatii de recreere, etc


lucrării //


uugrAriFsurlimentare


_


14.1

plivirea buruienilor pavaj ecologic

mp

4.50

14.2

udarea suprafețelor cu furtunul de la hidrant

100 mp

22.00

14.3

udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna

100 mp

60.00

14.4

amenajare stancarie cu piatra ornamentala

tona

500.00

14.5

amenajare cu pietriș mozaic alb

tona

1000.00

14.6

vopsire borduri

ml

9,0+VM

14.7

lucrări neprevăzute, alte activitati care nu au fost menționate in prezentul centralizator si care se regăsesc in domeniul de activitate al societății -1 persoana timp de 1 ora

ora

35+VM

14.8

montat gazon sintetic

mp

216.00

14.9

drascalit alei

100 mp

50.60

14.10

montat capac canal/put pe rama si zidărie

buc

55,0+VM

14,11

înlocuit pompa submersibila [complet echipata)

buc

225,0+VM

14.12

montat hidrant

buc

65,5+VM

14.13

montat hidrant - fara procurare hidrant

buc

65.50

14.14

demontat hidrant

buc

120.00

14.15

reparații prin sudura

ml

107.50

14.16

vopsitorie pe suprafețe metalice

mp

14,0+VM

14.17

montare elemente arhitectonice din piatra naturala

buc

385,0+VM

14.18

montare daie din piatra compozita din roci calcaroase

mp

60,0+VM

^4.19

cofrare elemente din beton cu forme deosebite

mp

80,0+VM

14,20

turnare beton in elemente din beton colorat

mc

98,0+VM

protejare cu rasina epoxidica transparenta

mp

68,0+VM

44,55

sțyat de piatra sparta la contructii

mc

52,0+VM

placare elemente construcții cu placi de granit

mp

265,0+VM

pîfeoare elemente construcții cu placi de andezit

(5

O

mp

265,0+VM

W?

placare elemente construcții cu placi de travertin

ii

-n

mp

265,0+VM

44.26

placare elemente construcții cu placi de marmura

LJ

mp

265,0+VM

142^

jihontat bolarzi

s

buc

80,0+VM

cămin vizitare pentru tragere cabluri

- 0

buc

75,0+VM

14.29

demontare [spargere) cu mijloace mecanice a betonului

a

li - SeJ

A/\ '

mc

200,0+VM

14.30

strat de separație din folie PVC

1

mp

26+VM

14.31

decapare suprafețe asfaltate

zr

\\ o.

W

mp

25.50

14.32

frezare îmbrăcăminte suprafețe alei, etc.

c:

11

L’y

mp

29.00

14.33

pregătire pat alei

r~

-

mp

30.00

14.34

strat de agregate naturale - balast

mc

35,0+VM

14.35

strat de agregate naturale - nisip

mc

35,0+VM

14.36

executat / montat armaturi

±g

1,6+VM    //

14.37

executat si montat cofraj lemn

mp

45.00    //

14.38

montat plasa STM armatura

mp

3,5+VM ll14.39

turnat asfalt rece

mp

10+VM

14.40

turnat asfalt colorat

tona

100,0+VM

14.41

turnare beton

mc

145,0+VM

14.42

executat parapeti din beton colorat (armare, cofrare, turnarej

mc

252,0+VM

14.43

refacere suprafețe pietriș margaritar

mp

8,7+VM

14.44

montarea bordurilor din granit, 50x10x15 cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

ml

25,0+VM

14.45

montarea bordurilor din granit, 50x20x25 cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

ml

35,0+VM

14.46

cămine prefabricate de vizitare pentru canalizare pluviala

buc

800,0+VM

14.47

piesa de trecere etanșa a conductelor prin cămin

buc

7,0+VM

14.48

ridicare la cota cămine

buc

280.00

14.49

guri de scurgere

buc

180+VM

14.50

racord PVC - KG cu diam. 200 x 4.5 mm pentru racordarea guri de scurgere

ml

27,0+VM

14.51

Spart, piconat beton

mc

600.00

14.52

Taiat /debitat beton

ml

60.00

14.53

Compactatpamant

mc

45.00

'■ItV-’

PRODUCȚIE PLANTE ANUALE SI PERENE

Plante Anuale

15.1

Achyranthes werschafelthi

buc

2.59

1S.2L

Achyranthes florentina

buc

2.59

15.3*

^hernanthera aurie

buc

2.59

'T&4

Ag^pantum mexicanum

buc

2.59

Age&ntum tip- top&

buc

1.59    Z

«HS#

Alternanthera verde

1 A

buc

2.59    p

Alternanthera roșie

buc

2.59

15.8'

Aolhirinum amestec

buc

2.78    V

Î5.9

JJefjonia SP

s

buc

2.78

.mo-

Eegonia gracilis

o i    < ,

buc

2.78

15.11

Cineraria maritima

O 1

buc

2.59

15.12

Coleus cytron    f    j

' '•S

> buc

4.00

15.13

Canna indica

ui

buc

10.00

15.14

Calendula officinalis

, lj

/ buc

2.59

15.15

Cleome    L.

(

buc

2.59

15.16

Celosia

buc

2.78    z

15.17

Escheveria

buc

10.00 //

15.18

Dahlia mignon

buc

2.78

15.19

Gazania

buc

2.78

5

L

>K15.57

Echinaceea

buc

16.00

15.58

Heliantenum

buc

12.00

15.59

Heuchera

buc

22.00

15.60

Iris germanica

buc

15.00

15.61

Kniphofia

buc

18.00

15.62

Lycnis

buc

12.00

15.63

Lupinus polyphinus

buc

19.00

15.64

Liatris spicata

buc

16.00

15.65

Heliopsis

buc

10.00

15.66

Oenothera speciosa

buc

11.00

15.67

Physostegia

buc

14.00

15.68

Platycodon

buc

12.00

15.69

Pensremon barbatus

buc

14.00

15.70

Primula

buc

11.00

15.71

Papaver

buc

15.00

15.72

Rudbekia

buc

16.00

15.73

Paeonia

buc

35.00

15.74

Sedum hybridum

buc

11.00

15.75

Statice

buc

7.30

-JE.76

Veronica latifolia

buc

15.00

'15.77

Yucca Phylamentosa

buc

30.00

15.78

Hidrangeea sp

buc

55.00

75.79,

Aster

buc

12.00 /

45.80

Tyfanica

buc

17.00

PÎanțe la ghivece

\

45^2

^gpar^gus Sp

buc

12.00

'A|lo£ |

n

buc

15,00

w-y

Agave/    s j

\

buc

29.00

75^

Bftun^avillea

lJ

buc

66.00

15Ș6

Be^onia Sp

l\

buc

29.00

4^8'7

Bromelia    / Q I    Și

buc

28.50

15.88

Canna indica    /    0    1

buc

15.00

15.89

Ceineraria hibrida    /    I    .V cv y

X

buc

12.00

15.90

Cyperus    j g /    * eV’

buc

24.00

15.91

Saintpaulia    V

buc

15.11

15.92

Araucaria    1_1

.w

buc

123.00    x

15.93

Colocasia    <<    1

buc

85.00 Zz

15.94

Seflera

f

buc

20.50    /•

15.95

Spathyfîlium

buc

26.00 |Ț“

z15.96

Ficus

buc

35.00

15.97

Palmieri

buc

158.00

15.98

Clorophytum

buc

17.00

15.99

Coleus hybrid

buc

4.00

15.100

Euphorbia

buc

19.60

15.101

Feriga

buc

21.00

15.102

Fuchsia

buc

10.00

15.103

Hibiscus

buc

65.00

15,104

Kalachoe

buc

75.00

15.105

Lantana

buc

39.80

15.106

Leandru

buc

28.00

15.107

Murraya

buc

25.00

15.108

Pelargonium zonale

buc

13.00

15.109

Pelargonium peltatum

buc

13.00

15.11C

Pelargonium Sp

buc

13.00

15.111

Pillea

buc

42.00

15.112

Plectranthus

buc

6.00

15.113

Poinsettia

buc

12.00

15.114

Primula malacoides

buc

8.00

15.115

Saxi fraga

buc

12.00

15.116

Taradescantia verde

buc

15.00

15.117

Tradescantia roșie

buc

15.00

15.116

Hedera

buc

19.00

Bulbi

15.119

Bulbi lalele

buc

1.50

15.12C

Bulbi zambile

buc

1.50

15.121

Bulbi narcise

buc

1.50

15.122

fipîhj galdiole

buc

1.50

3542 â

-Buttwnargaritar

buc

1.50

" Z Z "    -    Z Z j

ied,

montati demontat jardiniere si vase decorative - 2 persoane

Jpt -

1A

ora

61

16,2

montat / demontat jardiniera tip arc - 2 persoane

îs

ora

61

16#

Tdâliniere jardiniere -1 persoana

./

ora

30

15:4

depozitare si păstrare jardiniere

(.1 1

“ i

Jdl

buc

2

16.5

montare si demontare jardiniere in suporți

>■ - "

~7/

buc

-    - 14 Z

rt.6.6

amplasarea suportilor cu jardiniere pe stâlpi si d

*

buc

20Z<

16.7

depozitarea si pastrarea jardinierelor cu muscate

Z

buc

164

4?

R

16.8

strat de protecție pentru jardiniere cu rogojini

1

mp

18

«

-


16.9

montarea jardinierelor (beton, lemn, ceramica, etc

buc

59

16.10

mobilizarea solului in jardiniere

mp

4

16.11

spalarea jardinierelor

2 mp

10

16.12

udarea jardinierelor

buc

1

16.13

plivirea buruienilor in jardiniere

100 mp

47

16.14

sapalugitul manual sol jardiniere

mp

3

16.15

plantari de plante florale in jardiniere si vase decorative

100 buc

150

16.16

tunderea gazonului din jardiniere

100 mp

130

xyn

FÂNTÂNI

17.1

punerea in funcțiune a fântânilor decorative

buc

136.00

17.2

trecerea in consevare fântâni decorative

buc

130.00

17.3

intretinerea fântânilor decorative

buc

152.00

17.4

supraveghere fântâni decorative

buc

4.00

17.5

montat fantana ornamentala mare

buc

120.00

17.6

montat fantana ornamentala mica

buc

60.00

17.7

punere in funcțiune fantana arteziana

buc

225.00

17.8

punere in funcțiune statie de clorinare

buc

525.00

17.9

punere in funcțiune fantana cu pompa <6 buc

buc

375.00

17.10

punere in funcțiune fantana cu pompe 7-16 buc

buc

300.00

17.11

punere in funcțiune fantana pompe 17-30 buc

buc

180.00

17.12

trecerea in conservare put de mare adâncime

buc

270.00

I

17.13

trecerea in conservare fantana arteziana

buc

300.00

Â

17.14

trecerea in conservare cămin de clorinare

buc

325.00

17.15

trecerea in conservare statie de clorinare    z\

buc

195.00

17.16

trecerea in consevare fantana 6buc pompe    / \

buc

280.00

/ -

17.17

trecerea in conservare fantana 6-16buc pompe    o "1    \

buc

120.00

/

17.18

trecerea in conservare fantana cu 17-30 buc pompe    2    1    .

buc

121.00

17.19

supraveghere si intretinere put de mare adâncime    O    \ ft

buc

230.00

17,20

supraveghere si intretinere fantana arteziana    s    A

buc

182,00

OJ

X C

supraveghere si intretinere cămin de clorinare    J Q    'X' 1

buc

234.00

lypraveghere si intretinere statie de clorinare

buc

230.00

?

17.23

supraveghere si intretinere fantana cu <6 buc pomjșe

buc

130.00

»."2.

âlipraveghere si intretinere fantana cu 7-16 buc pompe    &■!/'$'

buc

140.00

z

- -.•••■■'    -»<5S .•’

<V7.25

supraveghere si intretinere fantana cu 17-30 buc pompe    P fi '    1 n" 3

buc

132.00

înlocuit / montat proiectorbazin cu led colorat    —□    î>> Ifc//

buc

10.00    7,

<2l

lx.27

proiector bazin led colorat    Sj, ?.s

buc

422.00

,17.28

verificarea instalațiilor, proba de functionalitat

buc

12.00    |i

--—--V"


17,29

proiector bazin

buc

260.00

17.30

executat puțuri cu d=30cm h=50m

m

210.00

17.31

cămin de vizitare,din zidarie.avind secțiune interioara 0,80x0,80m adincimea de 0,50m

buc

870.00

17,32

capac si rama pentru cămine

buc

520.00

17.33

montat cișmea apa stradala complet echipata

buc

1,925.00

17.34

trecerea in conservare a fântânilor si bazinelor

buc

975.00

17.35

curatare-manuala a membranei biologice la filtre lente

mp

1.40

17.36

sita pt.curatare apa, montata in bazin de colectare (din otel comier cu plasa din sarma de alama )

buc

270.00

17.37

dezinfectare rezervor, închis / deschis, cu doramina, umplere rezervor

mc

10.00

17.38

efectuarea probelor de etanșeitate la presiune si spalarea cond.de pa la inst.cu țevi ol,pvc,tip g/m

m

5.50

xvnr

LOCURI DEijOACA PENTRU COPII

18.1

turnare covor elastic de cauciuc pentru teren sport

mp

20.09

18.2

covor elastic din cauciuc pt.teren sport

mp

251.48

18.3

turnare covor elastic de cauciuc pentru teren spor

mp

27.60

18.4

covor elastic de cauciuc pentru loc de joaca

mp

263.45

18.5

pardoseala elastica din cauciuc pentru pista de biciclete gr.3-4mm

mp

278.60

18.6

inlocuirea plasei din împletitura de sfoara, in zona terenurilor de sport

mp

4.49

18.7

montat masa de sah cu doua scaune din beton

buc

1,837.00

18.8

montat masa sah cu 4 băncuțe cu spatar

buc

4,014.31

18.9

pardoseala elastica din cauciuc pentru pista de biciclete gr.3-4mm

mp

224.71

18.10

demontat masa sah cu 4 băncuțe cu spatar asim

buc

17.89

18.11

montat masa de tenis din beton

buc

7,918.51

18.12

montat masa de tenis

buc

5,645.30

18.13

turnare covor elastic de cauciuc pentru teren sport    / \

mp

281.94

18.14

demontat masa tenis

O

buc

17.89

18.15

montat panou baschet

o

buc

3,583.52

18.16

montat poarta de fotbal cu plasa

o

1

buc

3,351.80

18.17

montat poarta handbal

1 9

buc

4,126.35

18.18

montat fileu tenis de câmp si stâlpi

| f\

buc

2,694.38

18-J9

montat fileu volei si stâlpi

o

/ *

buc

2,993.75

18.3$

desfacerea pardoselilor antitrauma(tartan) din placi asim

n

buc

6.16

Pardoseli antitrauma (tartan) din placi asim

2

l!

MM

buc

175.08

Î8-J22

Tnqntat /demontat prisme mari asim

\\>

r*'//

buc

143.70

BJțjntat/demontat prisme mici

t-~

IvT?

Ț~

buc

107.78

gofiipament 18 - masa dreptunghiulara tenis 285x165

cz

r*

buc

4,417.58    /

echipament 36 - tobogan 3-12ani 1095x795

buc

19,634.21    //

echipament 49 - leganat delfin 3-10ani 360x140

buc

2,293.21 js18.27

echipament 51 - leganat 5-14ani 605x905

buc

7,478.39

18.28

specialist -montator aparate joaca

ore

17.96

18.29

echipament pe arc elicoidal tiji calut

buc

4,411.06

18.30

ech.pe arc elicoidal tip catar

buc

3,686.02

18.31

ech.pe arc elicoidal tip elefant galben

buc

3,491.38

18.32

ech.pe arc elicoidal tip.motocicleta

buc

4,381.86

18.33

ech.pe arc elicoidal tip iepure

buc

5,723.67

18.34

ech.pe arc elicoidal tip elefant

buc

5,233.42

18,35

ech.pe arc elicoidal tip manz

buc

5,145.83

18.36

ech.pe arc elicoidal tip fluture

buc

5,547.28

18.37

ech.pe arc elicoidal tip ponei mare

buc

10,930.32

18.38

ech.pe arc.alic.tip elefant mare pt.4 utilizatori

buc

11,267.30

18.39

ech.pe arc elic.tip elefant mare pt.2 utilizatori

buc

10,659.04

18.40

ech.pe arc.elic.tip calut de mare

buc

11,072.66

18.41

ech.pe arc elic.tip papagal

buc

15,116.33

18.42

ech.pe arc elic.tip jumbo

buc

5,542.41

18.43

ech.pe arc elic.tip pasare

buc

5,595.94

18.44

ech.pe arc elic.tip ponei

buc

6,255.28

18.45

ech.pe arc elic.tip scuter

buc

5,930.48

18.46

ech.pe arc elic.tip manz mare

buc

8,320.91

18.47

ech.pe arc.elic.tip magarus

buc

8,320.91

18.48

ech.pe arc elic.tip elefant dublu

buc

8,320.91

18.49

ech.pe arc elic.tip balansoar cu mânere in plan orizontal

buc

5,182.32

18.50

ech.pe arc elic.tip floare

buc

5,930.48

18.51

ech.pe arc elic.tip motocicleta cu ataș    -    / \

buc

9,187.07

18.52

ech.pe arc.elic. tip soare    Ș    / \

buc

4,987,68    /

18.53

ech.pe arc elic.tip luna    41    /

buc

5,013.23    H

18.54

ech.pe arc elic.tip jupiter    3    11    n

buc

14,418.05

18.55

ech.pe arc elic.tip triunghi    o

buc

15,452.08

18.56

ech.pe arc elicoidal tip caracatița    4;    X;    1J

buc

4,859.95

48.57

ech.pe arc elic.tip masinuta    2

buc

5,389.13

1&58

ech.pe arc elic.bara de echil.tip 1    ~    IE -q 4

buc

7,105.62

ech.tipbara de echil.tip2    > fi • 4\;= 551?

buc

3,515.71

-M&o'j

ech.pe arc elic.tip labirint

buc

8,150.60

iech.pe arc elic.tip placasurf    S^-//

buc

11,784.31

! 48.62/

ech.pe arc elic tip statie de pompieri    5 413

buc

29,947.99

'18.63'

ech.ptjoc in nisip tip tractor roșu    c 4

buc

19,107.69 Z

18^64

ech.de joaca tip elicopter

buc

25,504.09    //

18.65

ech.pbmodelaj si joc tip casuta cu 1 masuta cu bazin

buc

21,794.96 U

18.66

ech.pt modelaj si joaca tip casuta cu veranda

buc

19,871.66

18.67

ech.pt joc in nisip tip masinuta de politie

buc

15,336.51

18.68

complex de joaca pt copii tip 1

buc

35,278.73

18.69

tobogan caracatița

buc

15,051.85

18.70

complex de joaca tip 2

buc

18,190.44

18.71

complex de joaca tip corabia piraților

buc

70,928.50

18.72

complex de joaca tip 3

buc

22,608.80

18.73

complex de joaca tip 4

buc

61,676.95

18.74

complex de joaca tip 5

buc

85,681.09

18.75

complex de joaca tip 6

buc

125,123.92

18.76

complex de joaca tip corabie

buc

113,470.99

18.77

complex de joaca tip 7

buc

60,191.60

18.78

complex de catarare

buc

37,802.98

18.79

leagan din lemn cu 2 posturi dest.copiilor intre 2 -15 ani

buc

3,649.52

18.80

leagan din lemn cu 2 posturi destcop.intre l-3ani

buc

4,257.78

18.81

leagan dublu din metal ptcopii 2~15ani

buc

3,649.52

18.82

leagan dublu din metal pt. copii l-3ani

buc

4,257.78

18.83

aparat fitness talie

buc

5,863.57

18,84

aparat fitness pectorali

buc

9,300.20

18.85

aparat fitness pectorali

buc

14,275.72

18.86

aparat fitness paralele

buc

4,063.14

18.87

aparat fitness volane

buc

5,851.40

18.88

aparat fitness trepte

buc

6,483.99

18.89

aparat fitness hockey    / \

buc

6,185.94

18.90

aparat fitness canotaj    /    \

buc

5,784.50

18.91

aparat fitness carma    c t 1    A

buc

5,656.76

18.92

aparat fitness dorsali    z    ?

buc

14,446.03

18.93

aparat fitness sky    , O j    rr

buc

6,222.44

18.94

aparat fitness eliptic    j 2 j pfv' KI I 5^

buc

8,211.43

18,95

aparat fitness dublu abdominal

buc

10,652.96

aparat fitness bicicleta    / O j//l?    4

buc

6,222.44

48$

Aparat fitness pt.pers.cu dizab.piept    j js IV î r/- '

J buc

20,315.68

’-Wtk

>narat fitness pt .pers cu dizab.volane    /    £    / \    /"

!) buc

11,757.55

18'.99

^farat fitness pt.pers.cu dizab.carma    j c f "’L'A"1

z buc

18,010.40

W.lflO

■aparat fitness pt pers.cu dizab.bicicleta

buc

18,612.57    y

iMoi

hjiarat fitness pt.pers.cu dizab.bicepsi

buc

18,503.09    //

Echipament 1 - tobogan 2-6 ani 350x250

buc

16,311.15 IS

<1&1O3

pardoseli dale mondoplan,strat suport mlOOt mortar fara ados var.nivelat.rost chit etansare

mp

167.04 l|

18.104

dale de cauciuc 50x50x2

buc

203.58    \\


18.105

locuri de joaca - echipament 1 (tobogan)

buc

17,184.82

18.106

echipament 2 - leagan 0.6-6 ani 200x50

buc

1,851.34

18.107

locuri de joaca - echipament 2 (leagan)

buc

1,851.34

18.108

echipament 3 - leaganat balansat peștișor 3-10ani

buc

2,293.21

18.109

locuri de joaca - echipament 3 (element de leganat

buc

2,293.21

18.110

echipament 4 - leaganat balansat ratusca 3-10ani 8

buc

1,957.91

18.111

locuri de joaca - echipament 4 (element de leganat

buc

1,957.91

18.112

echipament 5 - leaganat balansat pisicuta 3-10ani 80x30

buc

1,957.91

18.113

locuri de joaca - echipament 5 (element de leganat

buc

1,957.91

18.114

echipament 6 - leaganat balansat calut 3-10ani 80x

buc

1,957.91

18.115

locuri de joaca - echipament 6 (element de leganat

buc

1,957.91

18.116

echipament 7 - groapa nisip l-10ani 330x225

buc

1,989.05

18.117

locuri de joaca - echipament 7 (groapa de nisip)

buc

1,989.05

18.118

echipament 8 - tobogan 4-14ani 665x775

buc

33,610.83

18.119

locuri de joaca - echipament 8 (tobogan)

buc

33,610.83

18.12C

echipament 9 - balansoar 3-12ani 395x85

buc

2,600.97

18.121

locuri de joaca - echipament 9 (balansoar)

buc

2,600.97

18.122

echipament 10 - tobogan 4-12ani 965x485

buc

34,922.69

18.123

locuri de joaca - echipament 10 (tobogan]

buc

34,922.69

18.124

echipament 11 - rotit 3-14ani 210x210

buc

5,381.57

18.125

locuri de joaca - echipament 11 (echipament de rot

buc

10,753.55

18.126

echipament 12 - tobogan 4-12ani 625x430

buc

10,753.55

18.127

locuri de joaca - echipament 12 (tobogan]

buc

4,225.98

18.128

echipament 13 - balansat 3-12ani 410x75

buc

4,225.98    /

18.129

locuri de joaca - echipament 13 (element de balans

buc

4,225.98

18.130

echipament 14 - tobogan spiral 4-12ani 1075x775

buc

50,661.44

18.131

locuri de joaca - echipament 14 (tobogan spiral]    f

buc

50,661.44

18.132

echipament 15 - leganat 3-12ani 315x320    /

buc

2,555.47

18.133

pardoseli dale mondoplan.strat suport mlOOt mortar fara ados var.nivelat.rost chit etansare    /

mp

16.17

18.134

{ocuri de joaca - echipament 15 (element de legănă    f    ——i

buc

2,571.63

18.135

Echipament 16 - leagan 3-12ani 300x310    j O 1

buc

6,553.92

18.1:36

locjifi de joaca - echipament 16 (leagan)    j Șî ț

buc

6,553.92

18.137

echipament 17 - masa rotunda tenis 245x85

-

buc

5,519.28

igiifâf

loCOlfi de joaca - echipament 17 (masa rotunda teni

L Z fî - .

r* J-

; -1]

buc

5,519.28

*8.139

echipament 18 - masa dreptunghiulara tenis 285x165

c /    r

p f//

buc

4,417.58

18,140

dale de cauciuc 50x50x2

2 1

f bl    //

mp

203.58    /

r&.i4i

focuri de joaca - echipament 18 (masa dreptunghiul

UJ I

buc

4,644.50

18.142

echipament 19 - leagan 3-12ani 485x135

buc

7,173.03

■w

18.143

locuri de joaca - echipament 19 (leagan)

-U-

buc

7,173.03

ț

18.144

echipament 20 - tobogan 4-12ani 1175x1015

buc

53,378.56

18.145

locuri de joaca - echipament 20 (tobogan)

buc

53.378.56

18.146

echipament 22 - tobogan 4-12ani 1296x675

buc

36,971.62

18.147

locuri de joaca - echipament 22 (tobogan)

buc

36,971.62

18.148

echipament 23 - tobogan 4-12ani 515x355

buc

13,837.11

18.149

locuri de joaca - echipament 23 (tobogan)

buc

13,837.11

18.150

echipament 25 - leganat balansat 3-12ani 120x45

buc

3,052.43

18.151

locuri de joaca - echipament 25 (element de legănă

buc

3,052.43

18.152

echipament 27 - tobogan 3-12ani 525x195

buc

14,261.03

18.153

locuri de joaca * echipament 27 (tobogan)

buc

14,261.03

18.154

echipament 28 - tobogan 2-6ani 465x215

buc

7,339.48

18.155

locuri de joaca - echipament 28 (tobogan)

buc

7,339.48

18.156

echipament 29 - tobogan 2-6ani 285x195

buc

16,936.24

18.157

locuri de joaca - echipament 29 (tobogan)

buc

16,936.24

18.158

echipament 30 - sistem catarat hexagon 3-12ani 295x265

buc

18,008.01

18.159

locuri de joaca - echipament 30 (sistem de catarat

buc

18,008.01

18.16C

echipament 31 - sistem catarat octogon 6-14ani 1125x465

buc

23,836.24

18.161

locuri de joaca - echipament 31 (sistem de catarat

buc

23,836.24

18.162

echipament 32 - tobogan 3-12ani 695x785

buc

22,417.20

18.163

locuri de joaca - echipament 32 (tobogan)

buc

22,417.20

18.164

echipament 33 - tobogan 3-12ani 635x635

buc

26,194.12

18.165

locuri de joaca - echipament 33 (tobogan)

buc

26,194.12

18.166

echipament 34 - nava eșuata 3-12ani 785x715

buc

24,306.86

18.167

locuri de joaca - echipament 34 (nava eșuata)

buc

24,306.86    /

18.168

dale de cauciuc 50x50x2

mp

138.51

18.169

locuri de joaca - echipament 35 (vaporaș cu turnul

o

-

buc

11,620.21

18.170

echipament 38 - tobogan 4-12ani 465x155

II

O

buc

14,930.43

18.171

locuri de joaca - echipament 38 (far)

1 1

J

buc

14,930.43

18.172

echipament 39 - tobogan 4-12ani 1055x805

o

buc

35,252.01

18.1?3

locuri de joaca - echipament 39 (tobogan)

Q L

buc

35,252.01

18,174

^fhipament 40 - tobogan 3-12ani 805x725

S

buc

30,026.12

18.175

ItJturl de joaca - echipament 40 (tobogan)

buc

30,026.12

18/176

jad tipament 41 - rampa 935x385

\

buc

34,920.30

18.177

lojfcuri de joaca - echipament 41 (rampa)

C    tn

I A

buc

34,920.30

18.17E

șfchipament 42 - rampa 1000x360

/

buc

37,912.85

locuri de joaca - echipament 42 (rampa)

buc

37,912.85    /

JKÎ80

echipament 43 - leganat balansat barcuta 2-6ani 115x105

buc

2,293.21    7?

18.181

locuri de joaca - echipament 43 (element de legănă

buc

2,293.21    13

18.182

echipament 44 - leganat broscuța țestoasa 2-6ani 85x45

buc

2,202.20 V-


18.183

locuri de joaca - echipament 44 (element de legănă

buc

2,202.20

18.184

echipament 45 - leganat avion 2-6ani 90x80

buc

2,107.60

18.185

locuri de joaca - echipament 45 (element de legănă

buc

2,107.60

18.186

echipament 46 - leganatgandacei 3-10ani 110x100

buc

2,725.51

18,187

locuri de joaca - echipament 46 (element de tegana

buc

2,725.51

18.188

echipament 47 - leganat steluta 3-12ani 345x320

buc

3,800.87

18.189

locuri de joaca - echipament 47 (element de legănă

buc

3.800.87

18.190

echipament 48 - leganat elefant 3-10ani 360x140

buc

3,372.16

18,191

locuri de joaca - echipament 48 (element de legănă

buc

3,372.16

18.192

echipament 50 - leganat balansat floare 5-14ani 110x100

buc

3,500.29

18.193

locuri de joaca - echipament 50 (element de legănă

buc

3,500.29

18.194

echipament 52 - piatra catarat 3-12ani 225x155

buc

38,205.04

18.195

locuri de joaca - echipament 52 (piatra pentru cat

buc

38,205.04

18.196

echipament 53 - leganat 3-12ani 485x415

buc

6,614.99

18.197

locuri de joaca - echipament 53 (element de legănă

buc

6,614.99

18.198

locuri de joaca - întreținere echipamente

buc

44.49

1

   Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.

2

   Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

3

   Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin.

(1) de mai sus.