Hotărârea nr. 533/2018

HOTARAREnr. 533 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA ACTIVITATILOR PRIVIND AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LACURILOR, A STRANDURILOR SI A BAZELOR DE ODIHNA SI TRATAMENT, INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA BAILOR PUBLICE DIN COMPONENTA SERVICIULUI LOCAL AFLAT SUB RESPONSABILITATEA MUNICIPIUL BUCURESTI, CATRE COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București KUMANIAHOTĂRÂRE

privind delegarea activităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice din componența Serviciului Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București, către Compania Municipală Agrement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 894/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 28/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 551/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 94/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului: amenajarea, exploatarea și întreținerea lacurilor, ștrandurilor, băilor, bazelor de odihna și de agrement din municipiul București și a caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și întreținere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București.

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente ,    ,    ,    .    . f______j și

exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea,


organizarea și exploatarea băilor publice din componența serviciului local fac obiectul anexelor nr. 3 și nr. 4 ale contractului de delegare.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 153/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu


Catari;


București, 23.08.2018 Nr.533 ’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1CONTRACT DE DELEGARE Aactivităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice din componența Serviciului Local aflat sub responsabilitatea Municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte, și

Societatea Compania Municipală Agrement București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 17, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40Z10322/2017, cod unic de înregistrare 37832136, cont ... deschis la ..., reprezentată de Diana Chifa, având funcția de director general, denumită în cele ce urmează „Delegat*’, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

(A) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)    Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor si activităților privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, parte componentă a serviciilor de interes local, aceste activitati putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

(C)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.94 / 22.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(D) Faptul că societatea Compania Municipală Agrement București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată caeerintrcpgndere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfe ndât sap    Șerviciul la cel mai scăzut cost pentru

comunitate;(E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Munic sa aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

"Administrația din subordine ” ”An Contractual”


(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

înseamnă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București aflată în subordinea municipiului București    ( J

înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract; înseamnă raza teritorială a Municipiului București pe care se află Bunurile aferente prestării serviciului;

,Aria Delegării’


„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații” înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de o Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

„Beneficiar (sau Utilizator)” înseamnă persoana fizică sau juridică care beneficiază de Serviciile prestate de Delegat și care achită contravaloarea acestora sub forma unui bilet, a unui tarif (de intrare), a unui abonament, sau în oricare altă modalitate prevăzută de Delegat cu acordul Delegatarului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și st ații ..-resurseadecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste demente arif©m^țiftnaț£\să funcționeze Ia capacitate maximă atât în condiții )rmaleapîopprăte7câLsi*m\?ondiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în


Jjp.J.OPM CU OP.IGiî!,'.'

li


’ fllj


(B) suficient personal de exploatareVu^xperiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor ma^ionațț la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație;totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate intr-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații antemenționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține knowhow-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

(D)    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E)    operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

"Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, delegate Delegatului în baza prezentului Contract;

"Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului;

”Bunuri aferente prestării serviciului” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care, la Data încetării Contractului, revin in posesia sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

”Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

”Bunuri Administrate de Terți” înseamnă Bunurile Proprietate Publică administrate de terțe persoane fizice sau persoane juridice în baza unor contracte încheiate înainte de Data Semnării prezentului Contract care rămân în administrarea respectivelor persoane conform contractelor încheiate cu acestea;

"Compensația pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;

"Contract” înseamnă prezentul modificate acestea sau Contractul


rbin&c

asn


CU Or.lGiî'ALUb


„Corpul Agcnților Constatatori” înseamnă totalitatea persâânejgr fizice cai e seJegitimează. ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municițfi^luhBucurești și care au dreptul să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul. In categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care gestionează Serviciul intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agenți constatatori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

"Data începerii” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predareprimire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

”Data încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 (“Menținerea unor

prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

”Data Semnării” înseamnă dala când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți

"Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Agrement București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

"Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului. Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau privat al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;e evidențele, rapoartele, conturile și alte

(transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Investiții” înseamnă alocarea unor resurse financiare și/sau a altor mijloace materiale de

către Delegat sau de către Delegatar, pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost delegate Delegatului în scopul extinderii/modemizării/îmbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 Ia prezentul Contract;

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se

limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau Ia nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

”MetodoIogia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;


interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în condiții fără a fi retribuit;

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare, exploatare, reparare, protejare și iH/z-eț/nere a lacurilor, ștrandurilor, complexelor de sănătate și băilor publice din municipiul București ” (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Serviciul” înseamnă activitățile privind amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice din componența Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat de Interes Local aflat sub responsabilitatea Delegatarului, astfel cum sunt acestea descrise în Regulamentul Serviciului;

“Tarife” înseamnă tarifele aprobate de Delegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare; „Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare”;

..Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, tennenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri Ia anexele prezentului Contract.(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile Ia “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.


;ezentul Contract și care sunt definiți de actele în definiția corespunzătoare din Lege.


CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI


ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 la Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului, inclusiv de a efectua lucrări, de a instala sau îndepărta utilaje, echipamente sau conducte, în scopul prestării Serviciului Public și al reparării, îmbunătățirii și/sau înlocuirii Bunurilor aferente prestării serviciului;

(3)    Delegatarul acordă Delegatului dreptul de a încasa de la Beneficiari, Tariful Serviciului sub forma biletelor/tarifelor de intrare/abonamentelor sau în oricare altă modalitate prevăzută de Delegat cu acordul Delegatarului;

(4)    Delegatul va gestiona Serviciul cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

(5)    în baza prezentului Contract, Delegatul va utiliza Bunurile aferente prestării serviciului prevăzute în Anexa nr. 3 "Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului", cu excepția Bunurilor Administrate de Terți prevăzute în Anexa nr. 11 la prezentul Contract.

(6)    Delegatul va utiliza și bunurile Bunurilor Administrate de Terți după încetarea contractelor în baza cărora acestea sunt administrate la Data Semnării prezentului Contract. Utilizarea Bunurilor Administrate de Terți, în condițiile anterior menționate se va face prin modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 “Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului "prin act Adițional aprobat de Delegatar și semnat de ambele Părți.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA ÎNCEPERIIunu bU u; JG)


W.LL’L


piri ev* r c


(5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 ^ruiuâzcci) de &ile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termenprin atoni încheiat de reprezentanții legali ai acestora), Delegatul va prezenta D^le^jț^biui dovezile care confirmă:


(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

(ii)    obținerea Iicențelor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului;

(6)    Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia

Procesul Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(7)    Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

b)    vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE


(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.


(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 (..Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data începerii(Anexa nr. 3)


d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

5===ff . Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

# gjstfndicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

/.vi)) Asigurările (Anexa nr. 8)


fele Serviciului la Data Incei odologia Tarifară (Anex jna Kj>-Dun\irile Administrate de 1) AI ty anexe necesare penti


-CV.
Contractului, în condițiile stabilite de Părți.

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public;

b)    să inspecteze direct sau prin Administrația din subordine Bunurile aferente prestării serviciului, respectarea clauzelor de întreținere și predare a acestora;

c)    să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare;

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat și cu privire la modul de întreținere si exploatare a Bunurilor aferente prestării serviciului;

e)    sâ monitorizeze direct sau prin Administrația din subordine îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

f)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

i)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

if : z . v !g V-t $

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI


Delegatul are următoarele drepturi:

a) să gestioneze Serviciul pe riscul    idkrea'sg exclusivă, conform prev^penjor

contractuale și cu respectarea R( laroerflutuL ; iului (Anexa nr. 1 la Com^aci) și Caietului de Sarcini alerSe :iuîut    ținnr^Ă Ia Contract), a prescripț

OniGif.'ALL’L

tCpC.

A'.'-S1 FLnTA > Z 'i


normelor și normativelor tehnice în vigoare, într^bErtjarriejrșț eficientă, în conformitate cu Legea și

>-,o    *


Bunele Practici Comerciale;

b)    să încaseze Tariful Serviciului;

c)    să asigure tipărirea biletelor, tîchetelor, abonamentelor, bonurilor cu valoare fixă, etc. prin care va încasa Tariful Serviciului;

d)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului cu respectarea Metodologiei Tarifare;

e)    să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;

f)    să solicite recuperarea debitelor în instanță;

g)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

O

ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare;

c)    să verifice periodic direct sau prin Administrația din subordine:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță:

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

d)    să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

f)    să asigure plata acelor activități prestate exclusiv în beneficiul Delegatarul ui, după caz, achitând Delegatului Tariful Serviciului;

g)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI


meze Se -iontijadfuale și cRăspunderea sa exclusivă, conform prevederilor ntului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și aCaietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră Bunele

, normelor și cphfoimitate cu Legea și


Practici Comerciale;


b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

c)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor aferente prestării serviciului pe

toată Durata Contractului;d)    să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun aferent prestării serviciului;

e)    să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

f)    să predea Delegatarului sau Administrației din subordinea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile aferente prestării serviciului, conform condițiilor stipulate la Articolul 13.1. („Bunurile aferente prestării serviciului’*), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, toate aceste Autorizații;

h)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

j)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

k) să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

l)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

m)    să asigure existența, conjpfetafe/'cofec^și păstrarea documentațiile
n)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului!, de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

^umeptqția-pusă la dispoziție " ‘acest seiis 'Delegatul își va țurâecftele prevăzute de


o)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare Ia operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 (“Sub-delegarea și Cesiune"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

q)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 17 (“Asigurări") din prezentul Contract;

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

s) să asigure pregătirea profesionala a propriilor salariați;

t)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

u)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

v)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO

14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

w)alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - Tarifele Serviciului

(l)'TarifuLServibJiilui la Data de Începere a Contractului este prevăzut în Anexa nr. 9. ctușș și nivelul tarif>lri^/yqAÎrStabilite astfel încât:

Serviciului;

b) saăcc^ere cel pjjițin ^uijț^^j^s^te’șîicheltuielile curente de întreținere și exploatare;


ÎSc) să încurajeze prestarea eficientă a Serviciului și protecțmhediulug

d)    să încurajeze investițiile de capital;

e)    să respecte autonomia financiară a Delegatului.

(3) Nivelul Tarifului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delega tarului. Valoarea Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform metodologiei aprobate de Delegat

(4) Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului, a modificărilor și ajustărilor acestora. în conformitate cu Metodologia Tarifară, cu avizul prealabil al Autorității Municipale.

(5)    Aplicarea de către Delegat a Tarifului Serviciului aprobat de Delegatar este obligatorie.

(6)    Sumele încasate de Delegat din Tarife, constituie venituri ale Delegatului.

(7)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului și/sau plata acesteia se face conform prevederilor Articolului 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare Ia stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10 -REDEVENȚA

(1)    De la data obținerii de profit din prestarea serviciului, Delegatul va avea obligația de a

plăti Delegatarului o Redevență anuală reprezentând .....% din profitul net anual al

Delegatului.

(2)    Pentru evitarea oricărui dubiu. Părțile confirmă că Redevență va fi achitată prin raportare la profitul realizat de către Delegat într-un an calendaristic, pe Durata Contractului, astfel încât Redevență va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care intervine încetarea sau rezilierea Contractului.

(3)    Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare

zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat.

*

(4)    In cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevenței se prelungește pe o durată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorată (respectiv redevență datorată pentru o lună), Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform Articolului 32 (‘'Rezilierea Contractului").

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori d^Egrformanță generali și Indicatori de Performanță garantat], și a celor prevăzuți în A^Seriifffcî^Indicatorii de Performanță") la Contracara gbn.erăf a tuturor obligațîXÎp/ ‘stihii ite^pHn prezentul


prin Corpul Acrițiler^onst|țâtori și prin i condițiilor stîpulat^cfețjre^ntijl Articol.(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atrttruțtfrpnncipale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Perfomîân^t t<$itatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 7 („Indicatorii de Performanță"’), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora:

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sla o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în

^particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind drice aspecte legate de Serviciu.

(6)    o La/tefarșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/Autoritatea Municipală va f .îrgâofrmon “Raport de monitoriza^^cș^Hsya transmite Delegatului, în termen de 30

(treizqcj^de\Zile de la încheierea^HoadeLde Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile pe care Delegat^ fre^dțȘ?s^le~q^eț^
(7) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul zloate Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmburtată)ue a.a£t»vității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, tranaSfițartd aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(10)    Delegatul va transmite lunar Delegatarului și Autorității Municipale un raport complet al activității desfășurate, structurat pe categorii de lucrări realizate. în sensul prezentului alineat “lunar" va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze până în ziua a zecea a lunii următoare sau în prima Zî Lucrătoare după această dată, dacă ziua a zecea a lunii respective cade într-o zi nelucrătoare.

(11)    Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului și Autorității Municipale:

a)    performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță;

b)    toate incidentele și incidentele care au avut loc. concluziile analizelor și măsurilor care s-au luat;

c) situația centralizatoare privind întreruperile sau limitările, conform formularului propus de Delegat și avizat de Delegatar.

în sensul prezentului alineat “trimestrial" va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare Ia trimestrul precedent, cu excepția raportării de la lit. c) pentru care termenul este data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform Regulamentului Serviciului.

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale raportul anual de activitate. Acest raport tehnic va fi transmis până calendaristic precedent sau în prima Zi Lucrătoare dup ianuarie din anul respectiv cade într-o zi nelucrătoare.

(13)    De asemenea, Delegatul va prezenta, Ia începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări:

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;


ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII


12.1.    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiți:

12.2.    Părțile pot conveni, prin Act Adițional la prezentul

să fie realizate de către Delegat, din fonduri transferate în acest sens de către Delegatar, ca obligație de serviciu public. în acest caz:

a) Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând compensație pentru efectuarea obligației de serviciu public;

Calculul compensației pentru efectuarea obligației de serviciu public se stabilește după formula:

C=CE + Pr- V,

unde:

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr - reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V - reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile operatorului legate de prestarea Serviciului și includ, dar Iară a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi auditate de Delegatar sau de Administrația din subordinea Delegatarului.

b)    sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus;

c)    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor;

d)    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentruCategoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

13.1.    Bunurile aferente prestării serviciului

13.1.1.    Acestea sunt:

a)    Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri aferente prestării serviciului. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor aferente prestării serviciului sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi

13.1.2. Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului Ia Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile aferente prestării serviciului prevăzute la Articolul 13.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la Articolul

13.1.1. lit. b), de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 12 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile aferente prestării serviciului revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordata delegarea, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun aferent prestării serviciului.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor aferente prestării serviciului și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor aferente prestării serviciului, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8. Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului


rilor aferente «vederile n partea


folosește, în conformitate de la primirea


prestării serviciului pe care acesta prezentului Contract. în termen Delegatului, Delegatarula)    va declara bunurile proprietate publică din liproprietate privată

b)

nr. 3 la Contract.

va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmîs^diriinventarul din Anexa


în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa la prezentul Contract.

Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri aferente prestării serviciului.

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

13.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de Ia Data încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

13.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 13.2.1 de mai sus.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.


JflCCȚtA


£ C’


bea ASISTENȚA i i ■""    TEHNICĂ Șt = Jîl ?,|

(1) De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător țle/once încăl^ăre a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare e/rpavutlbe după această dată.

itme, fi


(2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.


ARTICOLUL 16 - ASIGURĂRI(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:


a)    Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.(4) Delegatul se va asigura câ fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului;

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.


(6) în cazul în care prezentul articol și i insuficientă, Deleg


u încheie vreuna dintre asigurări] ^văzute de Gn ĂnexaĂrjya Contract sau încheie o asigur i acbnerire un preaviz de maximurrk 15 isprezece)


Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

acrbzilia Contractul

7

•/JZ


(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice Situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor

Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.


ARTICOLUL 17 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile,legatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de


ARTICOLUL 18 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚ

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de subcontractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce Ia rezilierea acestuia conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului"), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:


a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul:

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, Ia care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 19 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului


Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi înci legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte regulile publice.

ec|tre belegat în I achizițiilor


CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 21 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI Șl DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 7 (“Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la coz]:

a) ......-................;

b) în caz de neîndeplinire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități de 2,5% din valoarea prestației neefectuate sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate cu întârziere dar nu au fost respectate termenele prevăzute de prezentul Contract și/sau de Anexele sale;

c) netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală ___sau altor entități în conformitate cu Contractul -................:

(3), Penalități le sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului V^ășțiW\de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului ^qăreșțyi sunt comunicate DelegatjduiyDelegatul va fi obligat la plata penalităților care au

-f $tfias definitive sau nu au fost c t^taiejj^rțnen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea(4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Perfonri Contractului de către Delegatar, conform Articolului 32 (“ Re zi li

ia rezilierea jetului”).


(5) în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

b)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 24 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră:

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod-snbstantial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în cond
0,'"‘ CIJ

D'RECflfl

ASISÎLMȚA -jȚt ichnicAși V m 1

care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu v'ă-airage rncio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în nicrățf“^}JJ}|Jegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 25 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

(

ARTICOLUL 26 - FORȚA MAJORĂ

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i. război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;


ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate


/c predominant politic.
cum ar fi:

Autorități Competente de a elibera orice rizații necesare executării obligațiilor
contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a r licențe sau autorizații sau orice acte sau omisi Competente având efecte similare;

ii. orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii. orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

v.    întreruperea alimentării cu energie electrică de către furnizor.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2)    în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

(3)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât acestui eveniment, pentru a-și înd va informa complet cealaltă Pi

acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea Forță Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la aj

de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.


ARTICOLUL 27 MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(I) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 27 (“Forța Majoră”).

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Tarifelor Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.


i^Delegatarul nu va putea fi obj    ; creșterea sarcinilor legate de execuția

jlor sale dacă Delegatul nj^im^beneficiaz^e folosința utilă și liniștită a Bunurilor e Publică;


;£ T!±“*


(7) Prezentul articol se va aplica și în situația în care, ca urmațiâ adoptări sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vedti^^fspfectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

i amor hotărâri


CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 28 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 29 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 Ia prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional Ia Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 28 (“Menținerea echilibrului contractual”).

)

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 30 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a) Ia expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și

Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

•;.v


b) în cazul în care i de către

Delegatar, cu plata unei


A

sau local o impune, prin denunțarea qrijlâlerâlt \

jV* c -    V 'î

1

bile în sarcina Delegatarul ui


c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de\ conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”), prin despăgubiri în sarcina

Părții în culpă;


o-KîfWj.'fe'

asjiiemta 7 te4nicâ st 7?

niifjin-a.ft


W CU OrJGiWAUL ’

reztliorO" cu p!


rezilfere, plata


unei


d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27(“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28

(“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile aferente prestării serviciului, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:


a)    Bunurile aferetne prestării serviciului vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 13.2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare"), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile aferente prestării serviciului, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, pturile, titlurile și garanțijjeT^pIe^atului privind Bunurile de Preluare pentru care 1 și-a exprimat intențjădi?preluare^^plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa DelegaTarul des^re starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afeetăJuncționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor aferente prestării serviciuluiși a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 31 - REZILIEREA CONTRACTULUI31.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

31.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Obligații încălcate"):

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 32.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 20 (‘'Sub-delegarea și transfer"*) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri aferente prestării serviciului;

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul

Contract și Anexa nr. 8 ('‘Asigurări") Ia Contract;

i) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 (“Clauza de prevenire a corupției”);

j) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunț_ prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contra^

31.1.2. In cazul în care Delegatarul devin îpțățjț'să rezilieze prezentul Articolului 32.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în set întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor astfel de notificare este transmisă, Delegatul va încălcare în termen de 90 (nouăzeci)Jde Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    In cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

c)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul Ia acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până Ia data denunțării unilaterale a contractului.

31.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

31.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

31.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 31.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 31.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

o notffițâțe, mepțîdhând felul și ("NotificaM^lpcălcare"). Dacă o fi îndrentătit să remedieze această


ARTICOLUL 32 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune deslașurări aa)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Re, Caietul de

^ Serviciului și


Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3) Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.


(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizârii/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare Ia măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intem, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce Ia cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intem.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8)    Delegatul este răspunzător de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(10) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor Ia cursuri, seminarii, instruiri.

(11) Numărul angajaților D proprii, dar să fie suficient pasistență TEHNicAți -JniJURIDICĂ O-*» ,1

(12) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igieAg» sănătatea. Securitatea Ia locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea.Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(13) Delegatul poate sa preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul ALPAB.

ARTICOLUL 33 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3)    Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poale demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;


d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

1) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care rul decide organizarea unpftior^Sceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

cărei înregistrări Aădențe-a^dtdrizațiilor și înregistrări de proprietate 'sau    7

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 34 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului Ia încetarea Contractului.

ARTICOLUL 35-TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 36 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest4ucrirea.fi ind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de/â<ârice4egȘtur?ș\relații, comerciale sau de au sau pot avea ca efect corn

care Delegatul nu poate menține această independență, D Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32

aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite


ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 37 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................E-mail:

b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală în atenția: Dl./D-

na.........................Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de maî sus.TciPiof


Exh AȘI JllWOIfiA


£051cu

=-2,7


î.'-'ALLL


Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu Vrlconferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alfeperșo^pe. alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.


ARTICOLUL 39 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 37 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare Ia invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de acere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 40 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 42 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta:W;’'CU3-iG(;


4

nrtțuL.


'tis v


”î fe' » ASISTENTA^ > 3

ARTICOLUL 41 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DA^IN^ȚARH

* iț‘//

Părțile convin ca Ia încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 42 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’’), Articolul 22 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului’’), Articolul 35 (“Confidențialitate"), Articolul 35 (“Taxe"), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 42 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în ..................exemplare originale, câte

unul pentru fiecare.

DELEGATAR    DELEGAT

Primar............... Reprezentant...............

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

ANEXA

INVENTARUL BUNURILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA ALPAB PENTRU COMPANIA MUNICIPALA DE AGREMENTBaia Grivita

NR

CTR

DENUMIRE MIJLOC FIX

NR

INVENTAR

OBSERVAȚII

I

Suprafața teren aferent băii Grivita

134263

S=2424 mp

2

împrejmuire gard

11027

3

Baia Grivita

11026

Clădirea

4

Statie Hidrofor

11029

5

Instalație filtrare si reciclare apa

220005

aferenta piscinei

6

Centrala termica

220028

funcționala

7

Transformator TASAL

22006

nefunctional

8

Rezervor

22046

in curtea băii

9

Foișor iemn

3700136

in curtea băii

Baia Giulesti

NR

CTR

DENUMIRE MIJLOC FIX

NR

INVENTAR

OBSERVAȚII

1

Suprafața teren Baie Giulesti

134262

S= 833 mp

2

Suprafața teren Ștrand Giulesti

134256

S=2969 mp

3

Bazin inot neacoperit

1129002

Capacitate 800 mc

4

Generator curent electric

220007

5

Statie de purificare apa

3691338

6

Foișor PVC

360151

7

Sistem informatic si ecran de afișare

230074

Debarcardere

Nr

ctr

DENUMIRE MIJLOC FIX

NR

INVENTAR

OBSERVAȚII

1

Debarcader Central

11038

2

Scara metalica

22063

3

Lada beton pentru rame

22064

4

Lada beton pentru rame

22065

5

Debarcader Pescarus

11044

Expoflora

lureglttral la ANSPDCP cu nr. 27134 B, Secioi I, Bucurețli 14

X6KH1CAJ‘ JURIDICĂ q ^;1'


lURlDtCA c «<;;

or^i/jr.tGiî'/iLL

* _$ind    ,/'


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI


AMBARCAȚIUNI

Nr.

Tipul si denumirea navei

Număr de

Starea tehnica

Crt.

inventar

( scoase din exploatare diferite stadii de deteriorare)

Il

Cataraman Herăstrău 2

240213

Scos din exploatare, in conservare

2

Cataraman Herăstrău 4

240210

Scos din exploatare, in conservare

3

ALPA 1

240172

Scos din exploatare, in conservare

4

ALPA 2

240173

Scos din exploatare, in conservare

5

ALPA 3

240199/1

Scos din exploatare, in conservare

6

ALPA 5

240201

Scos din exploatare, in conservare

7

ALPA 6

240202

Scos din exploatare, in conservare

8

Șalupa de depoluare ECO 2

240236

Scos din exploatare, in conservare

9

Șalupa de servitute 447 TL

2561252

Scos din exploatare, in conservare

10

Ambarcațiuni cu tracțiune umana (40 buc.)

Aflate in exploatare, echipate parțial ( rame si furcheti)


6

Gard împrejmuire debarcader Pescarus

1193000

7

Casierie lemn -debarcader

Pescarus

1129016

8

Debarcader Garofila

11042

9

Dane beton pentru barei

11043

10

Dane barei

11040

H

Debarcader Scânteia

11039

12

Debarcader Tei

11231

Propus casare

13

Debarcader din beton Tei

11232

Propus casare

14

Casa bilete

11036

Debarcader Central

15

Casa bilete

11037

Debarcader Central


al tareghlrat la ANSPDCP cu nr. 27134 nr 8B. Sector l, Bucurefti 400B314țP' i


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI
Nr.    Tipul si denumirea navei

Număr de

Starea tehnica

Crt.

inventar

(in exploatare)

1    Nava de pasageri BUCUR ( 50 locuri )

3691392

Necesita RK, fara echipaj

2    Bac de trecere Otopeni ( 80 locuri)

24170

Cu echipaj

3    Bac de trecere Baneasa ( 80 locuri)

24168

Cu echipaj

4    Bac de trecere Aurora (60 locuri)

24171

Fara conducător ( suspendat acte)

5    Bac de trecere Dimbovita ( 60 locuri)

24173

Fara conducător ( suspendat acte)

6    Remorcher Brotacel

24169

In exploatare

www.alpab.ro

Tel 021 224 JB 60. Ful 021 224 3B 62
COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT GUCURLSTî SA nOJ783213fiAntxi 1, fisa defundjnittrîtixca dulie! efiîor pentru rizhllrta Tarifului de eptros 0icDarohovira


rtr.CH.

SpEdficitlt

Total JcJ

Cut Unitar

CcnRatc***)

IUMJ

l*raț*tMtlV*

•***)ftel/LlMj

0

1

2

a

4

5

u

CHHTll 1 CU VARIAâjLK

04»

CfrmbiatlW

Energic datrtra

Mittri» prtmt, maLwiiln lebnolojkc"

AfuehrtuleflwUWc

IL

CHELTUIELI FOTIfl*bttJ

KMBJ»

«] OiritukS materiale:

‘WMrtlurB amilii -rcdtvtnta anuali -diftîltikB pentru protccia mediului

*    derute «î« triea - sedii •reparații te ruJt

*    rtpaiaiH executate cu icni ■ritnWil cercetări •atottrridl executate cu tenR ’teUfccrarl

♦mmtiteafw tl onorari)

■protocol, reetemt, pub&eiratt

■dtpbnrtdetaiuUuniferarl

‘paiti sl tdeconrantuilf

•alta ehtftuWI materialo limpeîh petNSrtJ

29SS4

29SS1

bj CfidMeU cu munca vio:

■ContritartU Aneafal

-CAiîîKi

-CAifclQX

•IMPOZIT PE VCNlTlDU •Conl/lbutlî Anfiajatan

*caotributl« Arigamorte pentru Huna (CAMMZ25H

24505X0

UQW iiotu» 4S0D 1MODO «MI» 4 CSX» 4051»

iKhtll înninclMi

UI.

Alta Chaftulftt teorffla» tervJdului/attMutil

IV.

CHElTUUTOTAtl P+B4IO)

5WJ5.00

V.

PRORTflOHj

«05.90

VI

COTA DE DEZVOLTĂRI (dW) - daca ute catul

VIL

fondul tm IfttOJ -daci etic citat

vnr.

VENITUU

rx.

CAWTITATl/Hr.Btimit bantlkUrl (dttpa cai)

0*

X

rn(/T«tf{l*irU.M.1hna

«1WJ0

XL

RMZtMiptVlXMJ/orai~

270x0


IPK la data aprob»]! teodor aciuate

*}Sa var pretau itjarat pentru Jkcan lip da PWBbtaUWî utilul

*•) Se wpmenU j qnncpenttv flocăit lip d< coteria primi, materiale tdwtfosteo

*    ♦ "JPentra flecirt zctMtiu Jn pută ie w piocnltî -alflcarti ptrtonaluU •iilifSdastdta

•    numărul da ora nectare pentru eti

campteum doar pcairu

CHIM DUNA «KCrOfHHNfiUl

lAHCUMAfiOAUriA OfttCTOfl ADJUNCT

COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA

RO37832136

J4O/1O322/2O17


ALTE SERVICII CU TERTII

1

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

8218

2

INSPECȚIE TEHNICA

7336

3

REVIZIE TEHNICA

5600

4

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

4200

5

SERVICII DE DECONSRVARE MOTOR

4200

TOTAL

29554COMPANIA nurnaPAHAGAÎLÎÎNI BVCURUT J*

11037132133

j«yiom/2ai7

Anorâ l. Fiu de fundamentară a cheltuirii);» psalm riaUDret Tarifului deepenHftSae&annu

JfrXiL

Specificație

Total tel

Cost Urvtar

Cantitate •") muj

Preț fethlriflt •“♦JftelAJJri.l

0

1

Z

i

4

5

L

CHtvrvtttfvMiĂBrts

Q.OC

Combunlbll

Entr&le ritctrka

Uateril prime, materiale lehadkttfcf'

AllnîlHti watUWlfl

It

aicvriiiEu FBCfatHc]

G2U&Q0

ijCtoliubllfttiuiltta

•amorțirăm «murii «redmntaaauab -chdtuteâ pentru piotcetla metbulri

•    energie ritarlca * a edil

•    repsnW h regie

•    reparata tuccuta ta ew ictlF •itmllil wcatad

•    ahc icrdriJ avariat e cu terJD 'colaborări

'cornfrfeune jl onorari)

‘protocol, rodim*, pubOtltate *det£Jnri,rittattrt,trirufarar]

*pe«a il tdeeomuntolii

'iile cheltuit* materiale furipailt pe dadlrij

asm

356»

bj Oidtulefl ar munci vie

•rtUrVI

♦CDMrttwtflArjaJii

XAirlîK

XASfclCW

-iMrozrrPiVErOTtiast •Cont* Butii Mîijaton

-contribuția Alfewritwlc Pentru Muma < CAM); 2,2$%

2C5QS.»

ÎIO&O

M0a.M

«03

JBO0JX3

3I0QJH

40100

405JM

cKheftultfl flnirdaro

III.

Alte ChtileMJ tptdfke ttrvkMul/acîJvftatn

IV.

CHttmUTOTAtffWhra)    |

&2UBJW

V.

pKjnrnox)

fiTîlgfl

VI.

COTA DC DEZVOLTAU <d%) - dan este carul

vn.

'ondol no (FI IO) » daci «te carul

Vllt

LtWTURI

Dt

XHnTAUZHrjltlnw ețdfeUi(jBBiOif

Qk

X

ProUTarW {WVUMJhma

COJZU0

w.

WTtrif(WO.M.Vora

41000COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA

RO37832136

J40/10322/2017


ALTE SERVICII CU TERTII

1

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

8277

2

INSPECȚIE TEHNICA

10336

3

REVIZIE TEHNICA

8600

4

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

4200

5

SERVICII DE DECONSRVARE MOTOR

4200

TOTAL

35613


COMPAMA MUWICTPAU AGRfMUfT aUCVIttSTl SA

AO37S32U6

HQ/1G323/3017

Ancia L> rîrfl da fundamentare a ehrițukfilmpentmauWllreâTiwHatul de operare Bac Dwponl

flrXrt

Specificație

Total lei

CotlUntUr

Cantitate

flLMj

Preț achiziție •*•*} (letZUM.)

0

s

I

3

4

5

1.

CHELTUI IU VAJIIA9U£

CLOQ

Combwtftia

Cner£l« electrica

Api

Mainfl prime. materiale tehnatațkc**

utechtideowbbae

II.

CHEUUlEUFIlKlt.btct

1    fijutco

>} ChiltuttH materiale:

■amortizare wnali

■    redeveni? Bfltiafa

*    cbcllulel pentru proiecta mctfluluf

*    QM/țle ekdriea -scria ■reparam ta retfe ■reparații «stenUla cu ierți

■    sudări cerutul

■abe HTkfeîî efectuate »ierul 'colaborări

'comUloane tl mutării

•protocol reclame» pubfidmc

•deptoarldetaatliranricra il

'posta st itletamunlcitfl

■alte cheltuieli rrtilarUkfknporlt rwcladWf

1SSU

□îfiu

bj Cheltuieli eu munca tde

-aalwr*-}

*Ccnt<fcwîn/nțaJ>t

■CJL5J2SH

-CAHrlOJi

■impozit PFVtwrujr.

1 Contribuții Angajator:

•Co#trJhittaAiW«olt* pentru Manca [CAMfc245Si

26505.00 IE K»

llCtLOO

4503

JCOOOO 1KXL0Q 401M

405,00

ctCbeltcMI financiare

IB.

Alia dulUrieri apcrifU* servIdiriuVacttvUntJI

tv.

O«LTUIITOTAUfHII»fll]

mir»

V.

PAOPITUWQ

621LS0

VL

CnUO£DgVOlTARtld)U-<ba«n.ctliil

VIL

FOndul FJPffTtD]- daci este cazul    [

VUL

viNtruai

DC

CAfmTATE/Hr jatlnut btwrfWarl (după carii

Qfc

X

rreVTutl (leI/ILM.Jtiuu

aoa.to

XL

rnUTuUPtl/U-M-l/w.    |    41IU»
COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA

RO37832136

J40/10322/2017


ALTE SERVICII CU TERTII

1

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

8277

2

INSPECȚIE TEHNICA

10336

3

REVIZIE TEHNICA

8600

4

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

4200

5

SERVICII DE DECONSRVARE MOTOR

4200

TOTAL

35613

■)


COWFAlfW, MtirnClPALA AGREMUfT BUCURISTJ SA

£037332136

HtylOlH/7017Anexa X Rta dc fundamentam a dxcfhjIelBar pentru stabilirea Tarifului da operară Dara} Cfcmia


Hr.DL

Speculație

ToUl Ici

“““ I

Preț Khlilth —’)|L»t/U.U,l

0

l

1

a

4

5

1.

OlEVTUHliVAfllAlirif

ILOO

Combustibil

Inerția electrica

Materii prime, male/lafe uhnolojika* *

AltechtlokftvarliMe

U.

CMtUUlOJ F«£ ta»b«J

6375343

a] ChdluteK materiala;

-amortizare anuala

-    redevenea anuala

-    cheltui t9 pentru protecția mediului

-    «crete destrka. - ceda -reparațiIn rețin

■ reparam eucutateeu terii 'rima si cercetări

•    alte tervlcîl ciccutot e eu t crt H ‘colaborări

•ramliloine il o as»ar p

*    protocol, reclame, publfcfme 'drptaarldctatarlL transferări •pana ri trieccfnunkato

•alta cheltuieli materiale (impozit pa ela&f)

43&JQ

4SW5

fa} Cbdtulen eu mun a vtc;

-«WJ 'Conți EhiîUAP£*fat -CA£j25r.

•CASSîlOX

• impozit re venin i©i •Contribuia Angajator:

-Contribui* Alterna torit ptntnr Munca f CAM): i25M

2072543

24068

6330.80

3517

laoua

140640

31BJ3

31BJ3

(KhaHiritURainetare

tlL

Alta Cheltuieli ipecHlca norvldolid/aehltihl

IV.

QglTtAtTOTAtJ(l*q»HI)

C37S543

V.

Monr[UM|    i

657331

VL

COTA DS onVOLTARt (OX) • daca cric catul

VIL

cwmMDO fflTOf - daci eitn catul

vnt

vewniflt

DC.

CĂNTTTATE/tf rjuUrnat beneficiari (dopa cari

Qk

K.

PreVTnrif(W/UJjL}teea

7233044

ML

Fm/Tarif {tef/UJ&l/âm

AS4JXJ

ff BC Is date eprobiril terifdor actuale

CDJZPAfAA MUNICIPALA AGRtf.ttHT rJCUMUt SA Ronanus

ÎW/1OJII/Î017

Anexa 1. fiu dt f yndamtAtare a thellultfflcf pmtiu «cbJflrea Teri fulul de op -raic BarajTd

lîr-CrL

Specificai»

ToiilfcJ

<Dfț Urii |r

Cantitate "“) (UAL)

Preț ecKUlțle »*•♦! Ild/LTAL)

0

1

2

3

4

5

L

CKttmtHJ'VAAtASItE

1    C-M

GembuttftĂ

EftWetedMUrica

*P»

MataFptaw, nuittlafeiriifldctf»''

afle dieiuicfl wzbbBo

Ut

□IEtnj(E4FlXJfa+b*c?

SS735.13

o} Qdtufrtl materiali»

•amortlanamrata ■raderea» anuala «cliekuleA penltu proted-a rr.st8uftd •energie electrica* i«JJ •raparatR tortele

*    reparalU Oaecutatew terii *itu£3 el cercetări

*    alte serviefl cucute» cu Iuti■

*ealabs/az|

‘corahiMflC il onorarii •protacot reefana. pubteluta •dtpliiartrte uurtVanrict-u 1

*    posta il leUcomunlcalH

■alt* cheJiuWl materiale {Unporii CC tbfrf)

45049

4W40

b) ChdUdeFI cu manca vltt

♦salarii’4 *)

•Conirtbutfl Angajai

‘CAXraSSS

•055:1014

<04tO2fn*eVCNiT;10S«

♦CmiribmH Aryajiton

•ConțiIhutla Aalîtintorto pentru Munca (CAM|: 2,25, t

20715J3

24003

moio

3517

14003

24009

336J3

3103

dOultulcD Ananckzo

Ut

Afte Cheltuieli epedfke itnriduU/acdrilalH

IV.

QfUTUÎtlOTAUÎ (HOHH)

C57IL11

V.

piorrrnmo

6573 Jl

VL

COTA DE DEZVOLT Artf (dît)- dua este mul

Vil

Fondul UD incO} - deci «te căzu)

VW.

VENITURI

K.

CAHTnXTI/rir, estimat bendidiri (după tai)

Qk

X.

Pru t/îa ri r Pel/UJVL Huni

72JJO4

Kt

Pret/Tarff (Id/ILMJ/ora

iMJW

ipKIi dau aprobării luifeiorxtiute

*t St w prezente separat pentru fiecare lip de eomfcuitlbll utflUat

**j5e wpreren»Separatpentru fiecare tip de m terlt prima, mituiala tehrelețlce

'♦•JPcnini fiecare activitate In parie sa vor prcienia:

- anfiearai penonaldul

-«larMmetflu    . g-

* owtwS tfS ori necesara pentru extcuijf ftt/

454eompteteiu doar pentruCOMPANIA X*4n<£ir*AlA AGAEM'r.T BUCUHESTT 5A

no37flîii3$

wfl/mnj/2Dt7

Anexa 1» fl<3 de fundamencare a didtukHtor peniiu»iabUlr« Tarifului de operam Mrr-J FȚoiea«x

KfXri,

Specificație

Total fel

Con Unhar

Onlltalc •••) (LfMl

Preț whldtk *—lUtl/UlAj

0

t

2

3

4

S

L

CHcvnttnjvĂ«AÎn.E

prin

GombwtlbU

tnefplatfeeiriu

*p>-

MaterB prima, malariile uhnolaefce* *

Alt cbettf «□ vJîtebfîg

IL

CHO.TUIBJflXI(a.bKj

657*143

•} Cheltuit» matcîljdc

‘amenitate anuali

*    redevenea anual»

-eheltulel ptnirupfQl tcila meSulul ‘inrrcfe d etnica- seda •f rpwililln tette

•    rqnralfl exicuuia eu e&itf - itaSUI coxeuri

> «Xb territS executate tu tcrtil •eaîabwari

’comiUoant fl onorar fl

•protocol, rechmc, pirîtftltiti

*dqjUarl,d«tiarMnndtrart

•pana ii UJtcamwdeaiB

’itlaehaîtuktl materiale funpeult pe chirIj

4SW0

05040

b] Chdbritll cu munca Mm •«llril‘-*|

•Contribui» AnfjJx -CASaîS»

-CASStlOft

- IMPOZIT M VENIT: 1W •CoMJlbutH Anți/alon

-ComrihuUo Axtțuratorie ocaUu Muoca ( CAMUW*

2071543

jeoa

H3U0

3517

14CSJO

14000

11551

31653

cjChBÎWla# finantltf e

IU.

Ah* ChdUlrfl îpodffe» scrviduful/actldutB

IV.

CHElTUtC TOTALE (1*ll«tU)

G57SS.U

V.

PudfîrUPK)

657551

VI

COTA OE DEZVOLTARE {<tJt| - dJC» ut* tacul

VIL

fondul UOțPflDf *dadicft*taod

VIII,

VENITURI

X

CAflîTTATt/Hr.titioHl bwiofidsri (dopaori    1

Cft

X.

P«UT.iU(IW/UJ<l(»nl

72170.54

XL

W«|/TaiifțWLLM.Vort

434.00

1

IPBCta dau «preta» larlftbr aciuate

*) S« wprutnn raparu pentru fiecttfi tip de combuțiibil uiau«t

sa vor pfttenk joparat pentru fiecare tîp de materie palmK miJerUFc tdinotocke •• 'pefltruffecucaahtota In pana se w prctttrta:

-cafiflcahta penoniMul

-nliridandki

•'numarel de om nicctâri pnini txo •••*) Se oompUtaata doar ptnuu

OTITA DUNA OUCTOft GENERAI

lAHCUMACDAUriA WflECTOHAOWNCT

MIHAJL BOGDAN KW1 pmscmRAoiuhcî

DIRECTOR ECONOMIC WtCEA tACRAWOAfiA'5DCOMPANIA MVNiaPALAAWMFNT NJCUHKU SA

flO37R321S6

mafisinJiM

Anexa a_ fixa de fundamentare a-didlutefllof ptntru lUbtoru Tarifului da operare Ser?J HtrtJtriu

ttrXra

SpeâfeaUe

Tottltd

Coit Unitar

CanlltJle

wxu

Preț schUițio ••••JftdALM.I

0

1

2

1

4

5

! t

OWUIUJ VARIABILE

0.00

Corn birt Vba

ttwjtta afcrUEca

Materii prime, malariile utaatogfca**

AtochatuMIlÂittbte

IL

CHELTUI EU Pin (ailHd

tt75$ra

a) Chritalefl nuialata

■    wwllwt anuala •fcdc*ntrta ancala

•    chehukll pentru pratattta mediului ■an arpa nket/ka- scrin

■    repar «3 h regla

«rcparKfi executata c« tenJ •jtucflslci/ccuri - aJleieraftf executate tu tarif ‘ccbtorart

•ttmUWtislofi&rarf]

•protocol1, reclame, pubticilete

•    rfepla isri,deftttri,tttn tferari •pom illclccnrnunlcaifl

-alta dMtfttXdl maturita {imparii im clufil)

4SW0

4SDÎ0

b} OhuftulaO tu hwnta irie:

<uhtP”)

•ConVlbut II Angajat

-CASdlSK

•CASfclOK

■IMPOZIT PE VEWHS10S •Cwiif RwiM Artfijamr.

•Contribuita Asfcurawria pentru Munca | CAJJk 145K

207JS.U

M6EI

Q1XLH5

3517

MM.I0

I406J0

«t&B

ait»

tfctoftukfl flnindara

IIL

Alte ChallukE jpedRce s cnrfetolul/*rtM» tN

IV»

CHEIȚU1I TOTALI (IttltlU)

G57S&U

V.

moFirtiux)

6S7Î-S1

VL

COTA DE OCVOLTARC {cfiSJ • daca cile carul    (

vn.

fondul BD {FI®} - riad crt o estul

W1L

VENITURI

DC

CANTITATC/tarjUtimatlicmefletarl {după car)

Qfc

X.

72UM<

H.

MVTirif (Itl/UJAl/ora

4144»

sractadata Jprobsrfttcrifcku actuale:

4 Se vor pracnla separat parurii flecara tip da cambuiubd ulUfeat •*) 5t w pratttta jtpartl poilru ftoore lip de maierie prima, materiale tehncfcfcJce •••jPttUrtâ fUore «ctMtttn In parte lew pratnta;

* djakarta penonafulol

- salariul mtdu

-mtmand da ea naetura pentru eucUWaUA Se tomplrte»B dnr pentru daiflțtîcta o

OWA0IÂNA DIRECTOR GENERAL

IAHCU MAGtMUHA DIRECTOR ADJUNCT

Ml HAJL BOGDAN WAH OtMCTOR ADJUNCT


DIRECTOR ECONOMIC OANCCAtACRAMIOAW

COMPANIA MU1NOTAIA ASHEMHIT BUCUREȘTI SA

RO2TO213fi

Md/>0XZ7/2Ot7

Anexa î,Fha de fufldamtfitsrea dtdtidejaor peni™ sUHJtrea Tarifului dq operare Oara] Bancare

rirXrL

Specificație

Total 1tJ

COIL Unftar

CântlUîa***]

flUL)

Preț achLrllIe -♦‘IIW/UALI

0

1

2

3

«

3

L

CHELTUIELI VAfilABILE

0.00

CotnlualIM

£rterflfiet«tri»

M

MaltrM pjfana, roatcUle tetmcloțtc1

Alte draiute# rariafeSur

tt

5375341

•J QWtekO materiale:

•    «mortlnre mtrala -radmnta icuata

■    chekuWI pentru pfoteclla meifluM

■    cnțrgfe ețettita - stdfl

•    reparații In răgit

•    reparații ueqitMecu tcill •îtKfilileettetwl

•    oițe ittvkd aenratt cu terții ‘colabora/!

'eorobteorte si onorarfl

♦protocol, icdame. publicitara

♦depbrarLdamirl.Lramfettri

♦posta U lehxomtsilea i tl

•illt chtiuflefl nulerWe {împetit pc didifi]

45M0

«WO

M ChdJB]«H ca munca vin •talar#"*)

‘Contribuia Aop|at

-CASJlSU

-CASSxJOH

•tMfozimviwnKE;

•CoiUlintil Angajator

-QaotfttftUlAiIiuratorte pentru Munco (CAM]: 2,25»

3071S43

3MU

mato

3517

UQ640

I405J0

31A-3S

3ÎASJ

c]Oraltufe& Orwncfare

DL

Alto ChdtutdT sptdflca «raUhriul/a dWtatD

nr.

CHELTUI ETOTALE (HDHU)

8573543

V.

PROFIT (10»)

BS7SJL

VL

COTA OC PgVOLTARE (dH]» tfeq o»t cazul

VIL

Fondul 110 fniDț- daci cub când

VTTL

venituri

K

CANTTTATț/Hrjstknat beneficiari (Arpa cat]

Qk

X.

PreT/Trrtf pri/EEMlfoo

7WCLU

XL

MI/T»ttl<6ZUM)7n

«3UW

IPBC Ia data 3 probam tarifelor actuale:

*1 Se vorprtiaotj separai peni™ Recaretip de eombu*uW «llfnt

**) Se vaf pr eterna separat pentru fioart Up rit ou ti rit prima, materiali ttfuwtetki ••‘Ipenlru ftesra lOMtatc In păru st «w preienîi:


- calificarea personal t&d -salariul mofet * nuraMttl do ora nocenrâ pentruexi ""*) Se comphtiaza tar ptnuu tl

CJUFADUNA WRțCTtW<»tNOlAL

lArtCUMAGtUlWiA

OtttCTORAOWWCT

MMAIL B060AHIOAH OUtfCTORAWUMCÎ


PlRECTOR ECONOMIC QANCEA LACRAMlOARA
C0J.IP/U.1A MtWOPAl A AGREMENT BUCUREȘTI JA

R037832UG

J10/1012/3 017

Anexa L Ftia dt ftrt&irrirn&req cHfltvMlw pentru Jtablllrca Tarifului de operant Baraj OririU

r.*r£rt

Sperifeelte

Total fel

Cost Uft&ar

Cantitate “*1 (U.M.»

Prut aditrițle *•••) (tfVU-M.)

o

1

2

s

fl

5

L

CNELWIIU VARIABILE

&oa

Comburtlbfl

Enerclt eftcLrîca

Ap>

Matern prime, materiala tebnobettV*

Alte cbetold>nrtaur<

n.

CNlLTUintFWCIiabrcI

U7UA1

a) cheltuirii materiale;

amortizate emula -reJtotntoomulB

•    cheltuieli pentru puteai» mediului -eneaJe riearica-sedi

•    reparalfl fa rrțfa

■ reparații <n cartate cu ierit *studs ti ewcita/1

•    alte iervîtn exxutale tu tcMt ♦refafajreri

•ccmblwne il onorarii ‘protocol, r*elame.publWUrtc ‘rfrpbsarldaUsari,transferat!

*p3jta ilitfacemantcitl

•aho cheltuiau materii! t (Imparii pa dnCil)

<5W0

«0 ÎO

b) Cheltuirii cu munca vie:

•*alarîl’"j

‘CoatiHndBAniijit

<A£*15K

CUfclOK

• IMPOZIT REVENIT: XOK •Contribuții Angajator.

-ContiWutfa Ailturatorf» pentru Munca J CAM); 2,2571

20715.13

KOtl

C33O6D

3517

KDMD

KKJ1

Util

11LSJ

dOwiiotefl financiare    |

JIL

Alta Oidtultaapetifkoterridtdul/acllvitaia

IV.

CHILTUtfi TOTALE (WIHJlJ

t57S5-ll

V.

PROFIT [107Q

isrs-si

VL

COTA DE DEZVOLTAM fdKJ • dan este când

VIL

Fondul RO (RiOJ • daci erte caid

Vili

VENITURI

DL

CAtmrxît/riuitfaut beneficiari (după caz)

QL

X.

PzeVTMr(kI/ILM,Jtuna    |

72U4LM

w.

Pret/TliN (Iri/UM-lforâ

W.W

IPBC la dala apmterll Icrifefar ictuita

•J Sc vor prat«nti separat penlru flecare tip de tnmUttll HI u tutui

*    *) Se vor prezenta separai pentru Atente tip de materia prima» nutcrUîe lahnoIoEko •••JPenlru fecarc «IMlite fa prUttwr prezenta:

*    eaRAcam ptfMnaJuXrt

-jjtiflufmeflu    _

-numărul deoranecsMieperitrucr'


cwnpttfnan doar pcrutti elj

CMJFA WAîlA DtRCCTDR GENERAL

IAN CU MAG DAUNA OffîtCTMACIUNCT

M1HAJL BOGDAN rOAN director AOiuitcr

«AECrori ECONOMIC □AffCCAlACM IÎJOARACOMIWJtA MUMOFAU AGAEMtUT BUCVfitîJf iA

RO37aill3i

WO/mH 2/2017

Aiicia 1, Flta tJ« frntUmcnlnm a thdiidefilmpeitlrtf stnîjIErra lari fulul t3copțJa/e S-urs] .5 Uau Iuti

nr.Crt

Spttlflutte

Totetld

Con Unitar

Cantitate’**) <UJUJ

Preț Briiblfle *••*) fLcl/U.M-l

0

1

2

3

4

3

1,

CHRTU1CU VARIABILI

0-00

CorabuctârS

Enarfe elect rica

ej»

Materii prima, materiale tehndoeke * *

Alte chtlutel variație

u.

CHS.TWEUFUS (aține)

B5755.ll

a) Chehuten materiile:

‘«nori Imn; uuata

*    redevcnla amuți

•cheliutell pentru pretecib mediului

*    energia ckctstu - iedîl 'reparații tarele

*    reparații cuartete cu ttni •lludlif Cercetări ’atwiwvfcfl wcfutiw oi tertll *rolab«irl

’camlriMrt t al onorar E

♦piotocul, reclame, puhBefutn

■dapUsarldecanri.trsnifersrl

‘ porta a teteamunldUl

•lire ditUutelf materiale (impoiii pt tijdlr i)

45010

45040

b)ChtJtulati ca anim ea ute

'iihrll1”)

■Contribuții Aiftijat

-CXSJÎSK

•CĂSSilOH

♦iMrozjTntVENtT.-iflJi ■CanWbulfl Anf avatar?

•Contribuție /lifturilor le pmvu Musca (OU.tl:

207X5.13

14KS

BÎMLCU

3917

140B-60

KO&80

1U3S

316J3

cKhdtilin rînanel vi

UL

AltuCtufaiteBrpecffita jemtdulul/aetfviteltt    [

IV.

cHtiwie totăie <r*a*-tit]

«7Î5J9

V.

PROFIT (IM)

13 TUI

VL

COTA DE DEZVOLTARE fdX) • daca citeeatul

VJL

Fondul BO (Ficî - dacB mie aiul

vhl

WKÎWW

ne

CAtfnTAîE/Nuitbitatbenefjdirl (după car|

Qk

JL

Prel/Tbdf (W/UJA-)ruflB

72310.54

XL

Pret/Tarif fl*W,M4/ore

434.00

IP8C la dita ajwotorfi tcrifdar wtuile *1 StvorpruBAta lepmi pentru nmreUp de mmfcuttKrilutfitut "JStvorpftrtnU teparat pentru Iteora Up derulate prima, mUaUte tihnotejice •••JPenttu flccirpidMlite tn june in aur presate:

’tiWkir»» pirconafalaf

-«hriul mediu

’ maurul de or» necesare pentru cftcculh • * • •] Se templetuea doar pentru

CtUFADMNA «RECTOR GUKRAl

lANOJ hlAGOAUMA OflUETOR AOJUHCÎ

MlHAIL BOGQAll K2AH DlKCTOTAOUUfCT


Dttrcron ecgnomic OANCZAlĂCnAUrOARACOMPANIA MUMtOPAM A6AEMINT 6U3MES1I SA

ftO37832U6

MQ/1C3I2/2017

Anexa L Fixa de fundamentare a cfttltulellk? ptntiu ctiU&ta Tarifului dt ©parare Baraj Mo*nesb


ife.Cit,

5p«ifteaUe

Total tel

Coiltlnftar

CinUtiîe "•! (UX1.I

Preț «NxJțle

a

2

3

2

4

5    |

i L

CKCnUIWVĂMIABUI

0.00

Combustibil

Entrcte «factika

Api

f Jiteri prime, materiile tehnoloetee’ •

AlWctotuldlwrtaUU

1 ’1-

CHELTUIRI nxt(atb»c)

65755.13

a| OirttuWl mal triale:

•    «notilurt anuala -referința anual»

•    tbcItuWl pentru proiecția m «fadul •entrife decwo-«da

- repara UF fai regie

•    repar«fl execut a» eu ttrît utoefl il cercitarf

«ifttJtnkS executate tu iert tl ‘colaborat!

•eemlrtoirteilDnenrU

*pratc«l, rteUmț, pubDdtaie

'depbfnfrdctaiarMranjferari

•posta il rtleeofnunlatu

-alie chiftUfeD rruMtbb (ImpuiU pa dâd«:l)

45040

45040

b) Ojattulefl tu numu vfeî «lafarT*")

*GBrrtiHjîrtfl Angajat

XAS-iîiK

-CASSilDK

•IMPOZIT K VENIT: 309*

* Conitbutfl Angafrwr.

•Coftlrbulla Asleuratwle pentru Mwuu (CAM]: 3.ÎÎS4

20713.13

AdOCS

£310X0

3St?

140540

1406X0

91B-55

316,53

dOidtablI feartdaf

III.

Alia Cbeftiddf fptdlItaxefvtduluVactMtatS

rv.

aitlTUff TOTALE {MHJII]

KWtll

V.

rROFfT(lOH)

6573-51

VI

COTA DE DEZVOLTARE |d», • d»a rate cuul

VIL

Fondul tSIfiD) - dsel ute caut

VI1L

V1HITUW

tx.

CAHTTTATe//Jr.ttttfnat bentfetol fdupjeaiJ

Qfe

X

i»re/r*rirpeVu.M.pwâ

72330X4

XI.

iTet/TkrifflalMMJ/era ‘

414-00


COMPANIA MWnClTALA AGHMOIT BOCUfldT SA

aanB3213fi

MV1B1U0MJ

Ancra 1. Rea du fLrndarntnlarc « <hefluldîlar pantrurlabEnrci Tarifului de operare □ilnGluIrațl jl Rslramfatiri Ciulțtli

Hr.Cn,

SPKfflolfB

Total Id

Coit (Joi! ar

cantitate

tur.u

Prej athktjte ••►•}|Ld/UXLl

0

1

1

i

4

s

1.

ClftlTUIflI VARIABILE

1213 LM

CombuiuhH

Entr0e declrfca

*p»

Materii prime, material* t*hnatack&**

3113J0

Aht chttaUlf variabila

BOitOO

II,

atânjiainxttarbK}

111137 J7

af CbtftuItU materiale

•am unitare anuale ■ redevenea anuCa

•    tktlliâtff pentru proiecția nieriteiol

•    energie electrica • w*5I

•    repara UI foreze

-    reparau! ftatCutale cu Urli

-    «uda u «rectul

•    alic tcnrfcî nrtulltfl cu ierta •colaborați

'cnmlslcutns ti onoraiB

•prolecol, rttfame, ptAfcltite

♦dcpUuri.delasarl.LraniferiTl

’ poli» il ttUesmuntealH

•Olt* cheliți tefl materiala (Imperii pe clădiri}

3 iran

coca

47MO

b) Cheltuftfl eu muaet vio:

•tiUia—j ■CctfiribKti Angajat •CA&sUSt •CAJSîlOX

■IMroaTPEVSKfTîlGtt •Contrlbutfl Angajate:

-COAIriboUe Asiguratele pentru Muoea ( CAMfc WiK

601S7J7

40U1

1S31&4S

1022025

4QIL1D

4538.10

313.82

#1182

cjCheimen Fnanctera

uu

AHeCheftultfl cpidftea nrrviclufuVictfvttatîl

IV.

cufinjn totale (hiwb>

113K547

V.

frtOfrraQX}

1233X86

vt

COTA Di DEZVOLTARE {<«}. daca erit catul

VIU

Fondul IIO (FBOh daci tttacxnd

VIII.

vtkttvw

«.

CAHÎTTATF/Nr.eatlmat bcncfidiri (dvpa ori

Qk

X.

frrt/tuW<M/UJH.)kmi

llStCLU

XL

Pnl/TuU (Ul/UJWJ/ora

81480

WeC l> dat» «probi rti tulfelor aciuite.

•J&Wpreuatettpiril pentru flecare Up d« «mbojllWI ttflttt

**] Se w pruenta tqnrat penlru Fee»» tip da maiori» prima, roata/Iile tehnologic*

*    * •(Pentru flecare acibltatt ta pirt a it vor p« extern

*    cafeflar» ptnouTutal -julafWnuiiu

*    numwiddc era necesara penUu a


*•••)$« completuri doar pentru de/ri

□IITADIAHA «RECTOR GENERAI

IAHOJ MAGOAtDU «RECTOR ADJUNCT

M tH AH. BOGDAN IQAtf «RCCTORAIVWCT

«RECTOR ECONOMIC QViCfAlAOtAMlOAW.

COMPANIA MUNICIPALA AGftIMEWT 0UCUIÎCCT1 $A HO 3783 2138 KQ/3O3 22/3017Anexa 1. Fha de fundamentare o chrttutrillof pentru stabWrei Tarifului de operare flabfirfvlta


L


Nr£rt,

SpcsUfcstie

Total ld

Colt Unita i

Cantitate

ULM.)

Preț aehlrilki ••♦‘J IloVU.MJ

0

i

3

3

4

S

1.

dkltuiiu variabile

ESIX40

Cnmbuttlta

Entrile etuirka

Ape

Materii prime, mate riale ithnoloțfca''

ifittJă

Alte ehetvWt var table

7049.10

IL

atn.TOiEunxEÎe*triei

1QÎS0Î.»

1) Cheltuieli materiala:

«amartbate anuala •redtvanla anuala

-    ctidtiricll pentru proiectil ntedufui -utrtlt etalilta •icdil

-    reparat3 In reite

-    reparati titcutitecu tini rttudilal cercetări

*ahn tendîflmeutate ta textil '«abhorați

‘eotnlrtune ii onorara

'protocol, reclame, puboclrate

•dcpta»il.d«iiifI,tiBn4fcriri

•poui ri tetacmualrain

«alte cheltuieli mur laie [Imperii pc cfatSiJ)

35K0

3003

36WO

b) Chtltuf eO cu munea vie

■CflrrtrfiwHlArțîiJit

•CA5c2ttl

-CASXIOH

’iMPOîrrpcverCT: îoit 'Ceatrfee'tt Artf ajaîor:

-GoAlrlbutit Aripe riterie pentru Munca f CAM); Z.25M    i

65BI2.93

«037

M2W-SS

1127-U5

4503.70

4509.70 147X38 3473.28

cKhetari rfl financiara

iru

Alte Ottliuiefi specifice rcnrteWvVeafoliitS

IV,

OtâȚUHTOTAlB flrltalO)

11484438

V-

nonrtm

21484.43

VL

COTA DC DEZVOLTARE    daca ute cazul

va.

Fondul (10 [FtlDJ • diel Ut« Cazul

M IL

VENITURI

IX.

CANTITATE/Nr.eitlmal beneficiari (după cai)

Qk

X.

Prai/ttrif CW/UJAjtorra

12018.76

XL

rmi/nrtr w/imi/m    ,    jsi.w


POC la «hi a cprabsjOletlfdor actuale:

•] $i wr prtitnța «pini pentru flrarc tip do tombwUUl uiaixil

**,5ewr prezenta aeparat pentru (tafta lip de materie prima, tnaurtaln tehnologico • * 'JPen Uu fleara «t hrta W hi pirat <■ vor prezenta:


’ caflTeuca peucrulubl

-jaUriuImttlrti____    ia

- numărul de «a necesare perwhfe •• • *} Se tomplfteai* don pentru r


CHIM DUNA DUlCCn» «friRAl


IAMCU MA60AUKA DtMCTOfl ADJUNCT


MIMAU. MQOANIOAH DIRECTOR ADJUNCTOTMCT0R ECONOMIC OWfOAlACnAMJOAftA

cou/onf.î cu o"ig;;??.lu'.

COMPANIA MlffPQPAW Afiflf MENI lUCuRESD 5A

RQ17UU35

140/10122/2017

AxtcxJ l,FUa. dt (wndimtait»rff □ ch ti tui tiflei pentru itobUirea Tarifului do. opera/c curabttludul optl

îff.Crt

Spttllîttlle

loulltl

Cosi Ufltlar

caritate

(iuti

Preț adrfzlțle

0

1 1

3

a

4

5

L

CHELTUIELI VARZA(Jllt

<MW

Combutllbll

Cnerefa eltcnica

Apa

MetaU prime, materiale t cbwic^t* *

Altachuubfivarbbfla

II.

cmuvuunxEfi+fa'ei

77I7SJ0

a) CbaftultS materiale:

*    emortlara muria «redeveni» «tuata

-chdtebfl pentru proiecta mediului

*    csanpt efrctriei’ iztlîl

*    reperam Iflirsfe

*    reparații executate cu tcrtl •itudiUI temerari 'BflețcrvtcB esentote cu fcflfl ‘tobtorari

•comisioane u onorant

‘protocol, reclame, puhCsJtaje

*dcpb|Hl,&t«Ml,transferul

‘pena il taltwnwrtemll

■alte ehtlruleflmateriale Pmpotll pa datini

sura

stare

b} ChatbileJL eu munca viu

•»a!arG”*|

‘ContribuUlAnpjK

-CAJaUK

‘Custira

• impozit pe vtrar: ion ’ Cot tribut! Angajalon

'Contribuita Aflebraiotu pentru Muțea ( Cam b 1.25%    j

2GK5JJD

1BCOO

SKKLOO

4503

31002)3

IfOCLOO

401X0

<05JO

C}Chal(Ulal Pnandare

IIL

Alta OnllBliO apufllu UrridulB//arîlv)tuD

IV,

oumim TorAixfiHiriiq

77 «73.00

V.

PAOflTÎlOHI

77572»

VL

COTA Ot DCWOtTAftr îdS| • dl» «în când

VH.

rondul CD (HID)-daci este carul

vm.

«WWW

«.

CAHȚrfĂrc/JJrjtiUmat benefelari (dapi cu)

CU

X.

Pnt/T»lt(ril/ib.t]tini

ISttLM

XL

PatfTartr ptVuj.Ll/ota

S14.00

(WC la dota aprubwîl tetifcfaf ecl wJ«

’i io wr urez am itpirat pentru (beam tip da combustfW utHlat **I Sa w prezenta «parat panlnx flecare ItpcJtmilfcile prima, materiile tehtt&ițfce Pentru CeofCflctMtatc Enparîoic vor pmenti:    —

* ejWeim penonsiuM    1

- fi(ariul mediu

numim! dtor«rieceM»e pentru otteutieelZ./]    *    r<-

•• • •} Se completei» tfear pentru elcme/iterirte thcfrubl wliMdrîe.F’flfl/ j

lAHOf MAGDAUNA    / ( f, ' “

BACCTOA ADJUNCT    r U


COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA

RO3783213G

140/10322/2017


ALTE SERVICII CU TERTIt

1

ANALIZE

2800

2

AUTORIZAȚII

20000

3

INCINERARE DESEU

13070

4

TRANSPORT

15500

TOTAL

51370

coMpwftAMUi;ja?ALAxcnEMnrrnucun£5if sa

RO37&32136

wwm/MP


Anul 1. fina de fsuidiracrttlie o cit*!ldeJttef pentru itabHreaTarlfulul de operare șalupa totervende SG 50CP

Nr.Cri.

Spedtotlc

Total kt

Cost Unitar

CMIIUII”*}

tUJvll

rug gtMiig:,

0

1    i

2

3

4

s

1 L

OlăTUlCUVAHÎAfllU

CLOO

CombuitfbH

Entrate electrica

Apt

Uaterfl primo, materiala Ichnoloțîcn’ *

Alte draiutet variabile

IL

a»LTUItUnxC(a*b4c]

JSSOlXfi

a) Qwhutaîi materialei

*    imortUara inuata

Medwenla MUiti

*    dulttrieV penira protecția mediului - tfttrtla electrica-«di

*    reparam Enrtple

*    teparalH ewttjtatc ra 1 citl -studii HttreeisM

*    alto tcnkfl mecutaie cu teria •«latorail

’comhkanc sl onorarii •prctacsl. reclame, pKbteltit*

'deplaraftrfeUsifUransÎBBri

’poita al tdicqmraiaiJI

•rit» chdttritfl materiale (imperii pe clădiri}

17073

27071

b) autarhii w munci viei

•CnfrtrftwtlîAnpJaț

‘CA&UK

<ASSiJDU

• IMPOZIT Pt VENIT; 1DK ■ ContrftnriU Aneojaton

'Contribuite Ariiuratoric MfltfU Munca (CA/4{: 2,15»

■035.00

EOM

2700.03

îseo

fiw.ra

000.00

U1.M

13100

t(OiHaiWI Snindjft

IIL

Alia cberttriafl tpedftee fervktelu(ZectMUdl

IV.

oultuu totali p+thnij

asjo&H

V,

PROFIT («WJ

Î5SD.89

VL

COTA M DEZVOLTARE frJKÎ - djCJ cîleailrl

VIL

Fondul OO fFBDl • riad wîe mul

V|IL

VENIRI Ut

IX

OUmTATC/rtr^tUnui beneficiari (după ca;}

Qk

X

Ml/nrif ITelflJMțtaM

1949X00

XL

Prat/Tarif fle3/iLM,l/ora

2J7.M

IPOCfa dr ta iprsUaf E terfTefor actuale

•J levw ptcnmta «parat pentru flecara tip d< combustibil utiltui

* •> St w profirii itpant pentru flecara tip dt raatal t prim», mi iertate tehnDloike

♦■’jPejilru flecara «ctbiuie In parte u wr preranti;

•eaWlcwea pțfjonaMtri

-«tertafmedti

-numărul da ora aictsue pentru c

”**}Sacnrnptd4«» duii|iefitfuete    sdiritufefi variabBa

CHITA DUNA DIRECTOR GENERAL

UNCUMAGOALCNA macera adjunct

MIHAIt BOGDAN IOAN OIRECTOfl ADJUNCT

WfifCTOR ECONOMIC GAN CEA lACRAJAI OARA

ENTA


TEHNiCAS»


coro^ cu Or.!Gif.',V_L’L


COMPANIA MUfflOPALA AGREMO/TSUCUACSÎl SA

WU7O211G

74O/IO322/2O17

Afltis 1. nu lîfi fundamenUis o dithulefilar pentru xUbîBfec Tarifului da ppsrara ulupifoluvcrtlla SC Z5CP

HrXiL

Spidăcatia

loial le)

Conltâtar

Camtute *”| ftJMI

Tret «ditrl|,e ’•»’) rwzari)

0

î

l

a

4

s

l

CHELTUICU VARIA DAC

0-00

CofttbmtQifl

Enerva riectila

AM

MittrB prime. materiale tehartc tu ‘ ■

Alte detufefl varia bie

IL

CHELTUtiU EtXf (jHIhc}

30301X0

») Qwltalefi materiale:

•    amortiza re anuala »redevenit anuala

•    chetariefl pentru piatcctla m a Huliri

•    cncrjto decidea - ictti -repani&lnregîe

•    reptitfî cucutele cu tcrtl

•    ««a îl cercetări

•    alia itMdl ««utile fu iertJI 'cuUtorarl

’tomîriotnc il onnrarH

♦pretord, reclame, pubteliate

‘depLmulfda taur ț, tr intler ari

‘paj ta M trfewmunkîtH

'iile eAelhriefl nul crWe (importe pe t Itdto)

12073

72073

b) ChtJmlafl oi muns vie*

•ntadi"*}

'Con tribatf Angajat 'CA$e25£

•GASSUOK

«MKzrr PEvrîir.-ias •CdnU&utfl Angajator:

•Contribuție Wțvratexfc pentru Munca ( CAM): USÎfc

ilihhî

cJChctetridl nnandam

ffl.

AltarOittetâtB tptdBu Hruftiulut/aotiriUtO

IV.

CHELTUI TDTA1X |WWD)

30H3.00

V.

HtOflTtlM,

3Q3QJ5O

vl

COTA W DgVOLT/int (dK) - Jk» m calul

VIL

FrodutootniD)* daci este earrt

VJ1L

WHJTUAI

O.

CAHfitATC/Kr.crtlmat beneficiari (după uz)

Qk

K

rrtt/rirlffitl/UMJhma

S199UO

JO.

Pm</TWfp«VU.M.|/or»

201.00


(PBC Ja diti iprobarS terifdai actuale:

*) Sa vor pi turta ieparat pcntrn fi rare tip do tomburtR»! wUHiat

*    ‘I Se vw pretai ta icjwii pentru Acare tip de materie prlau, materiale tetmoWce “•Jpentru Acare activitate In pai te ie w pwenMu

-    caBfearca pmenaJblul ■ uhrltdmodhr

-    rumânii dt ora necesare pentru exlctri

*    ‘♦•Jsc compktuu dflir pentru ppm    le tJjj^uîeS yirlahfie


COMPAJIIA MUrflCPAlAZGTlEMnfr DUOiatSnSA

R037O2HC

J4Q/1O1Î2/1O1ZAnexa L fl<a de fundamentarea thdtuWUor pentru stabrlke»Tarifuful de operare nava Bucur


HrXrt

Specificație

Tuta! Ic!

QntUntor

Canlftate "•*| ttLM.J

Pre| aiHrițîe —•nild/UJLl

0

1

2

3

4

5

t L

CHELTUI EU VAftlAlltX

(LOC

CaaihttttfbH

fnertfe efcrtrka

Apa

Mitafl crime,materiale telwwtoslce'*

Alte che tuf ctlvwUMta

IL

aia.fuitunxxra»bK}

5Î0SS.00

a) CheHtiJcff materiale?

•    aiRartinreinuala -redtvenia Huila

•cheltuieli pentru proiecția mediului

•    cncnric electric» -icdil •«paratll In reala

- reparați! executate cu Icrtl ’ studia »l cercetări -ahc servicii executate cu tei w 'colaborai!

•eomțjtea w ii onorarii

'protocol, reclame, pubttriatt

'dipluuLdetaurbuamferuf

•p«la il tekicmurtfcxtn

•atle chcItoleB materiale Itaoorit pe riadîrri

2SSM

29554

bl Oietoricit cu munca Mei

•nW|

*    Contribuit! Ane apt

4LASJ2SH

<ASSaO!î

•    IMPOZIT PE VENIT: 10%

*Contrihu|H Ansajeton

•Contribuția Aalcwatoric pentru Munca (CAl.Jk 245K

lilhhl

ejthertuten financiare

in.

Alt* Ctaltulttl itMdfic*urvlelulul/*ctlw:tat!!

tv.

CHELTUI! TOTALI (1*lhZQ>

SMSfcM

V.

ROTIT flOHÎ    |

56OS.M

VI

COTA DE DEZVOLTARE (dfi) •djcautecutll    |

vtt

fondul ltt>{ht&)< daci eu* catul

Vtlt

«Mmiw

X

CĂNTfTAÎfi/ttMUtJmit (Mnelklari [după ml    1

K.

Prot/ftrif (lelZUMHuoa

&16HJ0

XL

ftîri/Tarff fid/U JĂJ/ot»    J

mxoo

1 —


trac It data a preturii tcrftter actuale:

*} U w preienta «pirat pentru fiecare lip da tomtjoitibU ulîaat W)fcw prezent» «parat pentru Pectrcrip de materie prima, materiile tttaeMcc •* ‘JPwru flecar* aoMuutn part* tg wrpMUfiiii •c*&ftear«8 penenaJdirl

> tabrkil m&dki —

•număruldo ori necesare pentru e

♦•♦•J 5* c&npUtftU doar pentru eljț|    etieftyteB variabile

OHM NANA QMCCTDftGțtttML

IWOIMÂGCIAICMA omeCTOWAwuNcr

MtltAttBOCDAMfQAH CHfifCTOflAWUWCT


DIKCÎOR ECONOMIC OAWOA LACRAM1CWAA

Gr-


COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA

RO37832136

J40/10322/2017

ALTE SERVICII CU TERTII


1

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

8218

2

INSPECȚIE TEHNICA

7336

3

REVIZIE TEHNICA

5600

4

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

4200

5

SERVICII DE DECON5RVARE MOTOR

420D

TOTAL

29554

COMPANIA MUUIOTMA AGnCMEIiTBUCUROTI 5A RQ373i2l5$

wiomno»


flntxa I-Hrad* fundimentarc a dtQJIaleiacw pentru siabîîlre* Tai Ifwîul d* operare Bac Aurora

flrXiL

SpqcHiClSle

!    Total lei

Colt Unitar

Centime"*)

HLM.J

Prtjadiiri|le

••“HldfefJA)

0

1

2

3

4

5

1    L

CHELTUlCU VANADIU

(LM

CambwtRrfl

tnerțte electrica

Apa

Maurii prime, materiale tehnolq^ee**

Alte eh etufefl variabile

>1.

amTunuraifaUHc)

SÎ0S54W

a| dtdttdell materiale

•    ameriha le anuala

•    redeveni! anuali

-thdhJelj pentru pfotedLj raertiultri »enrrjlc destrka * tcdll -leparatDlnrtcto

•    re pa raia otetuula cu teii ’Slutfl riccrcciari

- itojcnfcR urccutatt cu intri ‘coliburail

‘comis Ini ne si onorar B

•protocol. rrcJami, publdaia

*deplasari,detiia rl,t rirufcrari

*p«l« ri lefecaminteaLB

'Abe tbthulcn matei late [tmcariț cc daeSrl}

25554

2B554

b] Cheltuieli eu munca vie

•«larii**4,

‘Contribuit! Angajat

-GAXriMi

■CttSllOK

-tMroziTPtvtiimw!

•Contribuții Arica/alor;

-ContribitUeArisuretorle pentru Menta (CAM): 2,2531

illhhî

elChdIUlefi Bnincfare

nu

Alte Chdtcitfl «peri fkeiendduW/aed vi tatii

tv.

CHELTVIt TOTALE (h ntUlț

MMS-00

V.

PROFIT UWl)

5605,90

VL

UITA PE DEZVQiTAflî (dxj -dao este carul

VIL

Fondul JîD(FIO)-daci trie catul

VltL

«WWW

DL

CArinTATE/rir.erifmat beneficiari [după at)

Qk

X.

hatfnrif [î d/UM]luna

616600

XI.

Pret/Tirif flcl/U .hLJ/ora

370,00

IHCla dau aprobam tarifelor actuale ♦Jsavor praitotia JepuiipcflUu notare ilpife comtwttifcfl atBbat **) 5e w presenia «parat pmttu flecare tip de materia prima, materiale tehnolosb) * * ‘JPentru Ratare artMtit* In portorrjor prezenta:

- aJJrtar ea perionaKrful

-nbriufmedhi


-numărul dq pr? neecnrapeatru£

**’ *| Sa cftmpfeta o u doar penurii    ifettialțufcn uriable


COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCUREȘTI SA

RO37832136

J40/10322/2017

ALTE SERVICII CU TERTII

1

SERVICII DE CONSERVARE MOTOR

8218

2

INSPECȚIE TEHNICA

7336

3

REVIZIE TEHNICA

5600

4

SERVICII OE CONSERVARE MOTOR

4200

5

SERVICII OE DECONSRVARE MOTOR

4200

TOTAL

29554COMPA»IAMU»OPAb; AGWJIMÎ bUCVWSîl SA

ftOJ7432l36

J40/10322/2017


Anexa a. flxs de fum da mental a a rintuiletUor pentru ilibUlfeaTarifuîu ido operare calupa KOI

KfXlX

Spui Beat le

Toralld

Cmt Unitar

Cantitate’“J IU.U.J

Pr c| asltlrijle ••••tflel/UXO

0

3

Z

3

4

5

L

cuawrru variabili

0.00

Corn burta»»

Cnendt electrica

Api

Uatcrfl prime, materiale tohMtofîJcB**

Ata chewlri «imbfte

IL

CHItTUîflJnXEferbatj

2£«QJ»

■jChalwWI materiale

*    umorilor e anuala

♦    ledeveote anuala

"dbftteUl pentru protecția mediului -enarflt efearJca * led»

- reparat j fai reile ' reparat» executau cu terii -ituxttil WfMLWl -alte tftt&il executate u> 1tflR •fiola berari

’comUlaiM ii onorarii

•protocol reclame, pubBcftatc

•deplaiarf.dctmrltraruferari

•porta ri uUcwttwMeilfl

-alte dwfcuitlJ materiale (Imparii pe daStll

1722$

17Z25

blChaltuTeP eu munca vie

•fălirii*

•Contribui» Angajat

-CASJÎSK

<ASS:atrti

’VWOOTPCVtfflttlO»

‘Contribuții Anulator:

'Contribuții Ariturauxfc pentru Alunea I CAUfc 3,25%

ilihhl

(țCbtftidtll nrundare

ut.

Alte ChtUukS speri fito Rnrfdufal/actM tatii

tv.

CHUTUtl TOTALI (HflHtfl

2S060JJG

V.

PROFIT (WH>

26«L00

vt

COT* M DEZVOLTARE (d!t) *daca «ie oral

VM.

Mut BD (FttD)-daci «te catul

vnt.

vzmturi

ot

CAHnTAZUNr.ejUmri beneficiari (după cw|

Ol

Jt

Pr*t/T«rif{WtLM.|limi

2UC&00

»♦

pmyTwiIpri/iriMW*

17X00


IPBCIadata «probării tcrffddr actuale:

') Se wtf pmem* separat pentru flecare tip de coaibut UM utiim

**J Se «or preieita a epatat pentru flecare tip de materie prima, materiale tchnabilcu

•••jPentru flecare aci Wta te In parte m tor prezenta;

* ceOTleorțe peno wlUhri    ,

- r al* Id mediu    j/A

-*numitul Aton necetare pentru men fc/tr,

•'•‘1 Se wmptetKtra dqw pentru den! mldț < dt variabile


HrXit.

ipfdOcuUc

Toullti

Cui Unii ar

CintJlata

lUJ.t.»

Fret achliltlo "*•*) neVUJ«U

0

1

2

a

4

5

L

OICLWICLI VARIABILE

i    Q-oa

Combin: Ibfl

electrica

*04

linei ii pr Imc.    iibndocfcn**

Alte cftetulefi wlittlt

n.

chătuibufuce (i+btc)

1    42726,00

•} Chdtultll raaltrUte

»imeritar* tauals

•    rtdcfstta imita ■dicWBkDptntruprojettla mftfcdol

•    entftlttlKiika-jeDl

•    reparații In rețle

•    reparam «cârtita cu tenl

•    sUKfflit «renul

> ift« Mtvka orcul ne cu t etttt ’cekhorarl

■comUloanesionoraiB

‘pratoul, retiime, țwbtfeițnc

'deptatar^dctoarltraiiiferari

'postul t&umunkiiS

-WlC thdtvlil) malariile frfnpailt pt cbdliiț

25055

2SQS6

b, CbdtuUn cu muata trie:

•iiîull"*)

'Contribuții AnsajM

•CAXiUS

-CASfclMi

-IMPOOTP6 VW: 10Î4 'Contribuții Argijrtoc

'Contribuita Adgttllârttpentitf Munci ( CAM): VSK

1767OJQ 12000 S4004J0 m 12 MU» UQW» ZTttOO

270D0

c(QbffiWa& finind »r t

IU.

Afla GnRu1*IIijs»dffe» nnridutul/acthrlUVl

m

CKCLTtJlC TOTALE fl*|l*tft]

«Z7U.00

V,

PROFIT (1DXJ

«72-50

VI

COTA Of DEZVOLTAM (d W-da« eito aiul

vn.

FonddttDfRioJ* țficS macatul

VJIL

l/WUAI

DL

CAMTlTATE/rtr^iUmit btntFklwl (dup» cai)

OK

X.

Fnt/WM fU-M.|tonJ

4SMIX0

XL

Ftwi/nrif (ld/U,M4/£*»

212.00