Hotărârea nr. 532/2018

HOTARAREnr. 532 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI INTRETINERE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

*    ’    » lî3 i «MUcn.u (wpnwt

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București către Compania Municipală Parcuri si Grădini București S.A.

r    »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției de Mediu, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 902/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 27/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 550/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 106/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a parcurilor și grădinilor din Municipiul București și a caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor și grădinilor;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.

Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare șî întreținere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parteJpt^T^tăxiin prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul/Gânerâlar^^icipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2    « - •


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013 jsei


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 23.08.2018 Nr.532 ’


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1---- 1


CONTRACT DE DELEGARE


a gestiunii serviciului public de interes local privind activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București

Municipiul București, prin Consiliu) General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Și

Societatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., cu sediul în București,

strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj........, birou nr..............sector 1, înmatriculata la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul... cu numărul..., cod unic de înregistrare ..., cont


... deschis la reprezentată de ..., având ftincția de ........... denumită în cele ce urmează

„Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Dispozițiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor si activitățile privind amenajarea și întreținerea parcurilor și grădinilor publice, aceste activități putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 106/ 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

Faptul că societatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul la cel mai scăzut cost pentru comunitate;


Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, confo urmează:


ulbrșLctmdfțiHprstipulate în cele ce


CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE
ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majuscula vor avea. cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

”Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București aflată în subordinea municipiului București

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare Parcurilor și Grădinilor aflate în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații”    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ: (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;


(B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să jucreze șjjir^o^îjij'heobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

,J) opdraliiJ^tîeTmreținpt^ și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod are ^'sigura    a-^și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de

recomandările fabricaî^yiui; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal ins ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvat (D) verificări și controale inopinate și adecvate"pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serv iciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Preluare" înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

"Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului delegate Delegatului în baza prezentului Contract;

"Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului;

"Bunuri aferente prestării serviciului” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care, la Data încetării Contractului, revin în posesia sau intra in proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;


"Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

"Compensația pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;

"Contract"    înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot

fi modificate acestea sau Contractul Ia un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori”înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul. în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care Delegatul gestionează Serviciul intră și personalul angajat al Delegatarului conform atribuțiilor stabilite de Delegatar prin fișa postului, indiferent dacă acesta are sau nu cajbatea^de agent consțalatofîn conformitate cu prevederile/?raț}r GuvețwfmftA rfr, ^2/2001 privind regimuț contrayențiHorr\
'Data începerii”


înseamnă data semnării de către Părți a ^țocesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentai Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care Fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

"Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

*

"Data Încetării” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 (“Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

”Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

"Daună”


înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 16 („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului. pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

„Grădină”    înseamnă un teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali care este

folosit pentru agrement și recreere, fiind deschis publicului;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

"Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului; Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau privat al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

Confidențiale înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente /șfmformații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) / de o Part&cefellalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise
în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensiil Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Investiții” înseamnă alocarea unor resurse financiare și/sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegatar, pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost delegate Delegatului în scopul extinderii/modemizării/îmbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract;


„Lege" înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea; tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes'' reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

"Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

"Obligația de Serviciu Public’


înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau/Tn aceleași condiții fără a fi retribuit;

„Parc”înseamnă un spațiu verde cu suprafața de minimul format dinb?’îQhn^ruxvegetal specific și din zone'


“ b^hipări destinate activități spprtivenali recreative pentru populație;

„Perioada de Mobilizare”


înseamnă perioada cuprinsă între Data Sț    a începerii a


prezentului Contract;


“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitățile de amenajare și întrefinere a parcurilor și grădinilor din Municipiul București” (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Serviciul”


“Tarife”

„Zi”


înseamnă activitățile de amenajare și întreținere a Parcurilor și Grădinilor din Municipiul București, din componența serviciului aflat sub responsabilitatea Delegatarului, astfel cum sunt acestea prevăzute Ia Articolul 2 ("'Obiectul Contractului”) și descrise în Regulamentul Serviciului;

înseamnă tarifele aprobate de Delegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare;

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la ..Zi Lucrătoare”;

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.z>


CONTRACTULUI


ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 la Contract).

(2) Prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului, inclusiv de a efectua lucrările prevăzute în programele anuale de lucrări propuse de acesta și aprobate de către Delegatar, în scopul prestării Serviciului Public și al reparării, îmbunătățirii și/sau înlocuirii Bunurilor aferente prestării serviciului.

(3) Principalele activități ale Delegatului necesare prestării Serviciului Public sunt următoarele:

a)    Activitatea de pregătire a terenului pentru realizarea spațiilor verzi peisagistice;

b)    Activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi acoperite cu gazon;

c)    Activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi cu arbori și arbuști din Parcuri și Grădini;

d)    Activitatea de plantare și întreținere de flori, plante perene și bulbi;

e)    Activitatea de plantare și întreținere a gardului viu;

f)    Activitatea de producere și comercializare a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării Parcurilor și Grădinilor;

g)    Activitatea de cultivare a florilor anuale;

h)    Activitatea de cultivare a florilor bienale;

i)    Activitatea de cultivare a plantelor la ghivece;

j)    Activitatea de cultivare a arborilor și arbuștilor în pepinieră;

k)    Activitatea de amenajare și întreținere a aleilor și căilor de acces în Parcuri și Grădini;

l)    Activitatea de amenajare și întreținere a instalațiilor interioare de alimentare cu apă potabilă, a instalațiilor de udat și canalizarea din incinta Parcurilor și Grădinilor;

m)    Activitatea de întreținere si exploatare a WC-urilor publice din Parcuri și Grădini;

n)    Activitatea de întreținere și modernizare a spațiilor dejoacă și recreere din Parcuri și Grădini;

o)    Activitatea de salubrizare a Parcurilor și Grădinilor;r)    Activitatea de operare, întreținere și modernizare a fântânilor arteziene și a cișmelelor din Parcuri și Grădini;

s)    Activitatea de întreținere a monumentelor și a statuilor din patrimoniul municipiului București, aflate în Parcuri și Grădini;

t)    Activitatea de întreținere și modernizare a clădirilor și anexelor necesare desfășurării activităților din cadrul Serviciului;

u)    Activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor pentru animale în Parcuri și Grădini;

v)    Activitatea de amenajare a zonelor pentru picnic în Parcuri și Grădini.

(4) Pentru realizarea, modernizarea și întreținerea iluminatului public și ornamental în Parcuri și Grădini, Delegatul va încheia un contract cu operatorul serviciului de iluminat public.

(5) Delegatul va asigura paza și protecția Parcurilor și Grădinilor în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului.

(6) Parcurile și Grădinile care fac obiectul prezentului Contract, din Aria Delegării, sunt cele cuprinse ca Bunuri aferente prestării serviciului în Anexa nr. 3 la prezentul Contract și în alte anexe care se vor atașa după caz pe Durata Contractului pentru Bunurile Noi.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(3)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    Intre Data Semnăm și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

(i) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 (“Asigurări") din prezentul Contract;

(ii) obținerea licențelor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului;

(6)    Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente. Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(7)    Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:

a) își vor asuma toate obligajiik>necesareși vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe; Cbnrorfn celîn^prevăzute în Caietul de Sarcini al Serviciuluib) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care ta sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului {Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data începerii(Anexa nr. 3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

f)    Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

g)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

h)    Asigurările (Anexa nr. 8)

i)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 9)

j)    Metodologia Tarifară (Anexa nr. 10)

k)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4)    în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între Contract și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a) să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public;

b)    să inspecteze direct sau prin Administrația din subordine Bunurile aferente prestării serviciului, respectarea clauzelor privind întreținerea și predarea acestora

c)    să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;d)    să solicite informații cu privire la^l    ^Serviciului fumizat/prg

cu privire la modul de întreținerefsî    nurilor aferente prestării

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract:

i)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar;

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului, fundamentat, cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c)    să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;

d)    să solicite recuperarea debitelor în instanță;

e)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7-OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să plătească direct sau prin Administrația din subordine Delegatului Tarifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract;

c)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu avizul prealabil al Autorității Municipale;

d)    să verifice periodic direct sau prin Administrația din subordine;

1. calitatea Serviciului prestat;
ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(1) Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 Ia Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

c)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor aferente prestării serviciului pe toată Durata Contractului;

d)    sâ nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun aferent prestării serviciului;

e)    să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

f)    să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile aferente prestării serviciului, conform condițiilor stipulate la Articolul 13.1. (,.Bunurile aferente prestării serviciului”), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

g)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

h)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

j)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

k)    sâ furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

l)    să țină evidențe Autorității Munitehnice, op âpale. și‘Aactivitatea specifică conform chestionarului din anchetele conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

m)să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

n)să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

o)să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 (“Sub-delegarea și cesiunea’"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

q)    să contacteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 17 (“Asigurări") din prezentul Contract;

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență;

s)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

t) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

u)    să dovedească în termen de 12 luni de Ia Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

v)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

w)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

(2) Delegatul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în programul anual de lucrări, ce a fost propus de acesta, însoțit de fișele de fundamentare și memoriile tehnico-economice justificative și aprobat de Delegatar.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI


(2) Tarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economic&a Delegatul Delegatarului.

(3)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului sau de către Administrația din subordine, factura fiind însoțită de situațiile lunare de lucrări aprobate de către Delegatar sau Administrația din subordine, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție și conforme cu programul anual de lucrări aprobat.

(5)    Factura se emite de Delegat după aprobarea de către Delegatar sau de către Administrația din subordine a situațiilor lunare de lucrări, iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegatarul sau Administrația din subordine este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor

(6)    Neachitarea facturii de către Delegatar sau Administrația din subordine în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c)    valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7)    Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului și/sau plata acesteia se face conform prevederilor Articolului 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10 - REDEVENȚA

Nici o Redevență nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr, 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 7 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță^

a) să informeze la timp Delegatul și I^f^a^Phțb egătură cu această nerespectare îleeattnTdu


b) să comunice și să stabilească^
c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractual

(3) Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monito: prevederilor prezentului Contract.

(4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să :

a) pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b) să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat:

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii) să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autoritâții Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare, Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să Ie adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;


evenimentelor și ru Indicatorii de


(9) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie Municipale la cerere.

(10)    Măsurarea prestației Serviciului Public se efectuează și se centralizează de către Delegat, într-o situație de lucrări prin care se justifică cheltuielile cu munca vie, cheltuielile curente de întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etc. Delegatul va transmite Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi nelucrătoare.

Delegatarul va verifica situația de lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegat și de a modifica/completa situația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Delegatar. în cazul în care Delegatarul nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se consideră aprobată și poate fi utilizat pentru facturarea valorii serviciului conform Articolului 9 („Tarifele Serviciului") din prezentul Contract.

(11)    Situațiile de lucrări se întocmesc conform programului anual de lucrări aprobat de Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a lucrărilor de către Delegatar, Ia înștiințarea Delegatului (procese-verbale de recepție).

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.

(13)    De asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 Ia Contract).

(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

1.    Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensație pentru Obligația de Serviciu Public;Pr - reprezintă profitul rezonabil al operatorului, calculai    li eligibile și

care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V - reprezintă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi auditate de Delegatar.

3.    Sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus;

4.    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor;

5. Delegatarul va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) în cazul în care Delegatarul realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor fi date în exploatare Delegatului, fiind Bunuri aferente prestării serviciului. Procesele-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului.

ARTICOLUL 13-BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele;

13.1.    Bunurile aferente prestării serviciului

13.1.1.    Acestea sunt:

a) Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b) Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri aferente prestării serviciului. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare Ia exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor aferente prestării serviciului sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi.

Inventarul Bunurilor aferente^ prestării serviciului la Data Semnării Contractului este ^în?Ai)exa nr. 3 la preșebtțd Contact. Pentru Bunurile aferente prestării serviciului :ut\la Articolul 13.1.1. li^faejnai-stis se încheie un proces-verbal de predare-primire între care cdn^iWit7A!Texătjii<4 la prezentul Contract. în situația în care pe
parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri htți definite la Articolul 1371.1. lit. b), de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 12 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile aferente prestării serviciului revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de delegare, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun aferent prestării serviciului.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor aferente prestării serviciului și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor aferente prestării serviciului, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor aferente prestării serviciului pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr. 3 la Contract.

în termen de 30 de zile de Ia adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa la prezentul Contract,

Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri aferente prestării serviciului.

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

13.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

13.2.2.    în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

13.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 13.2.1 de mai sus.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

l )

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 16- GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1) Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată Ia suma de................. sau de ......% din

valoarea facturilor lunare.

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegatar sau de către Administrația din subordine, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul sau Administrația din subordine, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

(4) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau de către Administrația din subordine, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat,

Delegatarul sau Administrația din subordine*y^Texecuta Garanția de Bună Execuție, fără nici o ~notîfT5îKe.    /o    \


altă


(executării totale sau p; recoqinjtuită de către Del


Mufele


Țjară'nțttbi dBBună Execuție, Garanția de Bună Execuție sfct'd^ tmtle ministrația din subordine, prin rețineri


oncurența valorii stabilite


succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până I Garanției de Bună Execuție.

(6) Delegatarul sau Administrația din subordine va retuma Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor aferente prestării serviciului care sunt restituite Delegatarului sau Administrației din subordine odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul sau Administrația din subordine nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

(1)    Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin.

(1) de mai sus.

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a) prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b) conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(7) Delegatul va informa Delegatarul formularea unei solicitări de plata îndată ce este posibil și în termen asigurat. în continuare, Delefca

în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate astfel de cereri.

(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau-pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9) în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

( 1

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(3)    Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4)    Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în lătură cu acest Contract. Orice-nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare Contractului ce    liM hâ rezilierea acestuia conform Articolului 32 (“Rezilierea

lui”).    //q-    — /,V:
a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 20 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novațîe, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului, Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului'*).

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 21 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(2) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, de către instanța judecătorească competentă.

(3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 7 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2) Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la caz] :

a)    ......-................;

b)    în cazul în care au trecut trei zile consecutiv fără precipitații și temperaturi de peste .... °C operatorul nu a efectuat o operație completă de udare a florilor anuale, se va percepe o

penalizare al cărui cuantum va fi de.............., fără ca plata penalității să-l exonereze pe

Delegat de obligația de a va înlocui pe cheltuială proprie florile care s-au uscat din cauza udării insuficiente sau defectuoase;

c) în cazul în care operatorul nu a ridicat în decurs de 24 ore deșeurile vegetale rezultate din activitatea întreținere a spațiilor verzi din Parcuri și Grădini, se va percepe o penalizare al cărui cuantum va fi de..............;

d)    în caz de neîndeplinire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități de 2.5% din valoarea prestației neefectuate sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate cu întârziere dar nu au fost respectate termenele prevăzute de prezentul Contract șî/sau de Anexele sale;

e)    netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau altor

entități în conformitate cu Contractul -.................;

(3) Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

(4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

plus față de orice j1 va despăgubi sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către prezentului Contract.


pretențiiteau prejudicii


gocu/fj


^păgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, 'pe^mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice “ •’,tp persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de,
ARTICOLUL 24 - RĂSPUNDEREA DELEGAT ARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.
ARTICOLUL 26- ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE
ARTICOLUL 27 - FORȚA MAJORĂ

(1) ..Forța Majoră’" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri:

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz. permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificați val, Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Compejef^ (telta-decâțca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor,
IV.


orice acte din partea unor terți inclusiv a DelegatarulUi care afectea prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:


a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 28-MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1) Părțile vor urmări în permanență mpt    pfibrului contractual/financiar al
(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majt Articolul 27 (“Forța Majoră”).

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modifîcările/ajustările Tarifelor Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7)    Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 29 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege,

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 30 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a jiului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate c^ Anexele nr. 1 și nr. Ida^p^ezȘntul Contract, prin modificarea acestor documente și activelor anexj^rin jeLadițional la Contract, cu noul Regulament al ServiciuluiIn cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului contractual’*).


CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1)    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii"), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului’*), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27(“Forța Majoră”), tară plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile aferente prestării serviciului, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

a) Bunurile aferente prestării servîcj de orice sarcini.


reveni Delegatarului de plin drept, gratui
b)    Bunurile de Preluare vor putea sâ revină Delegataruluî, în măsuraîn care acesta își va exprima

intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a cpntrayâlorii acestora, stabilită conform Articolului 13.2 din prezentul Contract.    t£"    " C .    ,

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului-

(5)    La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare"), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile aferente prestării serviciului, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6)    La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor aferente prestării serviciului și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul ,e preia.

ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI
32.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (..Obligații încălcate”):

a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegataruluî de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat. în conformitate cu Articolul 32.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 20 (“Sub-delegarea și cesiunea") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri aferente prestării serviciului;

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 8 (“Asigurări") la Contract;

i) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 (“Clauza de prevenire a


nificativ^âl^AobKgațiilo^ contractuale care sunt prevăzute expres de ca repc^zentândTauze de reziliere a Contractului.


2c


32.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze Articolului 32.1.1:


a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea, respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

c)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

32.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

32.2.1, se va aplica mufatis mutandis procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(I) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoșt


instruire rviciului ul

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vorft instrui ți corespunzător cu:

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația bunurilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, lacând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9)    In cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(11)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(12)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care


jură cu acesta, pentru a ților Delegatarului i metodele privind^ cu Legea,^ufi^tatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a (cărei alte persoane care intra în incintele Delegatului, hjurit tea în muncă aplicate de Delegat vor fi în


(13) Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Administrației Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB).

ARTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de Ia cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

f)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6) La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35 - PROPRIE
Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alti comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/pi de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea C<

ARTICOLUL 36 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia. în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 38 - COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

b) Pentru Delegatar

în atenția: Dl.ZD-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................E-mail:..............................

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 40 - RENUNȚARE

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 38 (“Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată


sau de mai multe ori, nu va fi considerat; alte termene sau condiții din Contrac

(3) Renunțarea unei Părți de a către cealaltă Parte nu va fi inte1
încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau aicalte ob aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 41    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va f fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 43 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’’), Articolul 23 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 34 (“Confidențialitate”), Articolul 36 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii Ia o soluție., și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis

Partea notificată td^ ^piuîe^spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din Ror

''o.,


I'fr


tfVPrezentul Contract este încheiat în limba română, în pentru fiecare.


DELEGATAR Primar General......


DELEGAT Reprezentant...............t*'


03

O’-    • Vi t

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șt AGREMENT BUCUREȘTI


INVENTARUL BUNURILOR

Municipala Parcuri si Grădini București aflate In administrarea ALPAB


ANEXA


pentru Compania

Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare istorica

Val. inventar

1

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110002

LAC STRAULEST1110002

11/1/1971

17,122.81

97,946,376.00

2

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110003

DESCARCATOR GRIVITA

4/1/1973

37.B66.90

101,521.56

3

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110004

BARAJ GRIVITA

4/1/1973

840.78

436,225.46

4

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11001

POD ACCES STAVILAR BANEASA

1/1/1908

138.23

11,091.23

5

00600 Serviciul Exploatare si Intretinere lacuri

110010

DESCARCATOR BANEASA

12/1/1970

10,885.02

279,184.29

6

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110011/2

DESCARCATOR REABILITAT BARAJ FLOREASCA 110011

7/1/1972

1,216,182.95

3,886,477.97

QQȘpO Serviciul Exploatare si Intretinere lacuri

110015

ECLUZA- HERĂSTRĂU

1/1/1937

12,071.67

4,494.444.06

-8

OOS^lServiciul Exploatare si intretinere lacuri

110016

ECLUZA CONSTRUCȚII HIDRAULICE-HERASTRAU

1/1/1937

100.59

100.59

QO6O0$3 irviciul Exploatare si intretinere lacuri

110016

LACUL HERĂSTRĂU

1/1/1937

72,281.68

2,085,883,542.00

OOfjoOjȘ trviciul Exploatare si intretinere lacuri

110021

LACUL FLOREASCA

1/1/1937

98,797.00

2,738,375,514.00

--''Ti

00600, Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110022/1

APARARI DE MAL LAC TEI

2/1/1973

5,160.83

893,389.73

OpfHK^ServiciuI Exploatare sl intretinere lacuri

110023

APARARI DE MAL LAC BANEASA

1/1/1970

4,172.95

4,172.9^

13

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110025

PEREU AMONTE BARAJ PANTELIMON II

12/1/1970

3,373.00

3,373.0ț>

14

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110026

PEREU AMONTE BARAJ GRIVITA

12/1/1975

868.96

417,858.06

15

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110027/1

PEREU AMONTE BARAJ GRIVITA Sl APARARI MAL

12/1/1975

65,520.07

489,797.00

16

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110029 1

Baraj Tei cu pereu amonte si descarcator

1/1/1938

19,532.91

21,ț50.33

17

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110030

APARARE MAL LAC HERĂSTRĂU 11030

1/1/1938

133.06

133.06

18

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110031

PEREU DALE BETON Sl GRINDA SPARGE VAL B HERĂSTRĂU

1/1/1939

13,540.57

13.540.57

19

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110032

APARARE DE MAL LAC TE1110032

1/1/1960

16,925.71

16,925.71

20

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110033

APARARI DE MAL LAC FLOREASCA

1/1/1959

3,268.56

3,266.56

Page 1

ANEXA

INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala Parcuri si Grădini București aflate in administrarea ALPAB

Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare Istorica

Val. inventar

21

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110034

PEREU AMONTE BARAJ HERĂSTRĂU

1/1/1938

346.23

346.23

22

00600 Serviciul Exploatare si întreținere lacuri

110035

PEREURI RACORDARE MALURI LACURI BANEASA SI GRIVITA

1/1/1976

6,900.05

428,572.36

23

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110037

BARAJ-STAVILAR MOGOSOAIA

9/1/1973

42,782.78

285,529.39

24

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110038

DESCARCATOR HERĂSTRĂU

1/1/1937

1,067.53

1,565,124.05

^245

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110039/2

BARAJ DE PAMINT SI DESCARCATOR STRAULESTI

11/1/1971

19,120.56

1,625,984.11

Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

110040

BARAJ PANTELIMON II.DESC-GALERIE DE EVAC

12/1/1976

69,084.85

95,176.46

27

QOdeO^erviciul Exploatare si intretinere lacuri

11035

APARARE DE MAL LAC NATIONAL L=450ML 11035

1/1/1969

1,568.21

1,568.21

te

OOȘO^Eferviciul Exploatare si intretinere lacuri

11046

APARARI DE MAL LAC CISMIGIU 11046

1/1/1950

1,031.96

1,031.96

OQfiOO-Sterviciul Exploatare si intretinere lacuri

11047

LACUL CISMIGIU

1/1/1930

6,040.35

28,099,262.00

U. 3P

d060ty&erviclul Exploatare si intretinere lacuri

11051

APARARE DE MAL LAC CAROL 11051

1/1/1961

2,688.14

2,688.14

V v

00800 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11065

APARARI DE MAL LAC TINERETULU111065

1/1/1969

10,304.46

10,304.46

f    32

00600 Serviciu! Exploatare si intretinere lacuri

11066

APARARI DE MAL LAC TINERETULUI L=346ML 11066

1/1/1974

4,113.40

4.113A0

I    33

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11089

CANAL ADUCT. CPI CERNtCA

1/1/1974

20,150.72

74,843.39

34

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11090

DIG APARARE SAT CERNICA

1/1/1974

6,831.87

6,831.87

35

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11099

LACUL BANEASA

1/1/1937

36,913.16

672,456.781.00

36

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11100

PEREU BARAJ BANEASA

1/1/1968

14,501.12

14,501 jg

37

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11103

PEREU LAC BANEASA

1/1/1968

3,660.02

3,660.02

3B

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11256

Lacul Grivita

6/1/2011

2,443,664,81

406,797.795.00

39

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11257

Lacul Tei

6/1/2011

3,227,418.82

541,573,061,00ANEXA


INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala Parcuri st Grădini București aflate in administrarea ALPAB


Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare istorica

Val. inventar

40

00600 Serviciul Exploatare si întreținere lacuri

11258

Canal Dragomiresti - Chitită (Canal Deschis,

1/1/1973

3.070,161,615.00

3,070,161,615.00

41

00600 Serviciu, Exploatare si întreținere lacuri

11259

Drum de exploatare canal Dragomiresti

1/1/1969

7,107,129.00

7,107,129.00

42

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11260

Podeț nr.1 Canal Dragomiresti

1/1/1969

137,123.00

137,123.00

43

00600 Serviciul Exploatare si întreținere lacuri

11261

Podeț nr.2 Canal Dragomiresti

1/1/1969

158,974.00

158,974.00

44

00600 Serviciu, Exploatare si intretinere lacuri

11262

Podeț nr.3 Canal Dragomiresti

1/1/1969

203,364.00

203,364.00

00600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11263

Podeț nr.4 Canal Dragomiresti

1/1/1969

61,964.00

81.964.00

Q0600 Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11264

Podeț nr.5 Canal Dragomiresti

1/1/1969

18,191.00

18,191.00

oăețJj^Șerviciul Exploatare si intretinere lacun

11265

Descărcare Dambovita

1/1/1969

8.949,514.00

8,949,514.00

OOOOQj^prviciui Exploatare si intretinere lacuri

11266

Pod tronson cale ferata Chitila

1/1/1969

2,786,969.00

2,786,969.00

ț>O$OCTsjferviciul Exploatare si intretinere lacuri

11267

Deviere canat

1/1/1969

9,904.131.00

9,904,131.00

Q06QO yerviciul Exploatare si intretinere lacurr

11268

Pod subtraversare Chitila

1/1/1969

29,842.00

29,842.00

V'—st

00600'Serviciul Exploatare si intretinere lacuri

11269

Pod subtraversare CFR Chiajna

1/1/1969

80,500.00

80,500.00

1=^2

00600 Serviciul Exploatare si intretinere tacuri

151010499

Baraj Cernica

3/1/2009

17,534,496.00

14,805,227.50

ll 53

0200031 PARC NOU HERĂSTRĂU

1120300

instalație udat subterana

1/31/1969

9.31

9/31

11 54

0200031 PARC NOU HERĂSTRĂU

1120754

PERGOLE 1120754

12/31/1947

1.60

1,60

j 55

0200031 PARC NOU HERĂSTRĂU

134223

Suprafața teren aferenta Parcului Herăstrău Nou S = 429.023 mp

6/1/2011

1.00

1 >647,246,535.46

\

56

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

1111265

POD

11/25/1999

0.00

269,656.7^

57

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

1111266

POD

11/25/1999

0.00

235,949.63

5B

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

1111267

POD

11/25/1999

0.00

202^42.54

59

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

1120260

instalație udat subterana cu robineti

1/31/1969

20.0B

20.09

o

Page 3ANEXA

INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala Parcuri si Grădini București aflate In administrarea ALPAB

Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare istorica

Val. inventar

60

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

1120329

pergole insula trandafirilor

1/31/1960

0.12

0.12

61

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

157 bucali pergole (nr.invl 120329-1120466)

62

0200032 PARC VECHI HERĂSTRĂU

134222

Suprafața teren aferenta Parcului Herăstrău Vechi S= 379.570 mp

6/1/2011

1.00

3,002,559,262.00

63

0200033 PARC CIRCUL DE STAT

134218

Teren aferent Parcului Circului S=143808.49mp Aleea Circului nr. 6 sect. 2

6/1/2011

1.00

221,117,656.00

^64

0200033 PARC CIRCUL DE STAT

134294

Suprafața teren aferenta Lacului Parcul Circului S = 9636 mp

6/1/2011

1.00

13,192,283.00

' 65

0200036 PARC MIORIȚA

134221

Suprafața teren aferenta Parcului Herăstrău Miorița (Pavilionul H) S=134711mp, SC=239mp Sos Kiseleff nr

32 sect 1

6/1/2011

1.00

581,880,231.00

v-.66

ȘZQOdââfARC BORDEI FLOREASCA

1120117

IZVOR APE MINERALE

10/14/1980

0.00

5,965.00

"At-i

D \ d

0200038 FfARC BORDEI FLOREASCA

134215

Teren aferent parcului Bordei 39167 mp (S1=4418.24mp S2=6249.15mp, 25500 mp + 3018 mp Coslanda)

Bd.Aviatorilor nr.114 sector 1

6/1/2011

1.00

242,283,4B9.97

0200(]WpARC IZVOR

\ -r—'

1129131

PUT DE MARE ADÂNCIME

5/29/2014

7,672.00

7,830.00

ea

OigOtfciOPARC IZVOR

134292

Suprafața teren aferenta Parcului Izvor S = 158674 mp

6/1/2011

1.00

296,860,3,15.00

~70

0200042 PARC CAROL

1120580

pod ornamental beton 27mx8m

12/31/1970

25,977.30

69,894.00

71

0200042 PARC CAROL

1129126

Platforma gunoi

5/29/2014

159,539.30

172,811.00

72

0200042 PARC CAROL

134225

Suprafața teren aferenta Parcului Carol I S= 272626.76 mp Str. Gen Candiano popescu nr.4, sect .4

6/1/2011

1.00

V1:

568,948,46^70

73

0200042 PARC CAROL

134226

Suprafața teren aferenta lacului Carol S= 19.981.73 mp

6/1/2011

138,320.65

44,132,01*1.54

74

0200042 PARC CAROL

134305

Suprafața teren Lac S=1093.17 mp

4/28/2015

1,720,715.17

2,414.395.27

75

0200043 PARC CISMIGIU

1110181

depozit gunoi din zid

1/31/1969

965.30

965,30

C3


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI


ANEXA


INVENTARUL BUNURILOR


-

1 î

uȚn i 1"

VcAl

\<A

Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare istorica

Val. inventar

76

0200043 PARC CISMIGIU

1110183

chioșc fanfara

1/31/1969

2.82

2.82

77

0200043 PARC CISMIGIU

1111264

POD

11/25/1999

0.00

134,828.36

78

0200043 PARC CISMIGIU

1120193

cetatea ruinei

1/31/1969

12,831.28

12,831.28

79

0200043 PARC CISMIGIU

1120196

gradina clasica

1/31/1960

5.09

5.09

80

0200043 PARC CISMIGIU

1120197

grota movila si bazin 300,9 mp

1/31/1960

5.85

5.85

81

0200043 PARC CISMIGIU

1120205

instalație apa-lac lebede-

2/28/1972

0.58

0.58

82

0200043 PARC CISMIGIU

1120242

rondul roman 513,13 mp

1/31/1960

9.72

9.72

83

0200043 PARC CISMIGIU

1120244

terasa trandafirilor 57,46 mp

1/31/1960

1.57

1.57

84

0200043 PARC CISMIGIU

1121340

FINTINA ORNAMENTALA LAC CISMIGIU

12/30/1936

64.75

64.75

85

0200043 PARC CISMIGIU

134216

Teren aferent parcului Cismigiu B-dul Regina Elisabeta nr.46, seci.5

6/1/2011

1.00

346,612,327.10

86

0200048 PARC TINERETULUI

111126B

POD

11/25/1999

0.00

404,485.0$

87

0200048 PARC TINERETULUI

1111270

POD

11/25/1999

0.00

101,121.27^

■>J88

02QJJ048 PARC TINERETULUI

1112269

POD

11/25/1999

0.00

101,121,2^

>^B9

TOțlOO^f ARC TINERETULUI

134227

Suprafața teren aferenta Parcului Tineretului

6/1/2011

1.00

690,553,379.97

•<&$9

O20Op4Bjfy\RC TINERETULUI

134295

Suprafața teren aferenta Lacului Tineretului

6/1/2011

184,427.53

173,161,0j26.24

“Tt

6^6oțp4fraWC FLOREASCA

1129116

Platforma gunoi

1/1/2000

16,986.80

12,080-00

9?

OitiOQlBzPARC FLOREASCA

> /z

134219

Suprafața teren aferenta parcului Floreasca S=63399.79 Bd. Mircea Eliade nr. 16 A sect 1

6/1/2011

1.00

409,653,343.00

020^51 SERAGHENCEA

1110210

construcție magazie vestiar

12/30/1971

6.67

6.67

0200051 SERA GHENCEA

1110211

baraca metalica

12/31/1975

27.00

27-00

DZ0DO51 SERA GHENCEA

1110212

clădire laborator

12/24/1977

24,433.88

280.998.31

INVENTARUL BUNURILOR


in administrarea ALPAB


ANEXA


pentru Compania

Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare Istorica

Val. Inventar

96

0200051 SERAGHENCEA

1120820

instalație alimentare apa

12/31/1975

178,390.66

63,712.33

97

0200051 SERA GHENCEA

1120821

instalație canalizare

12/31/1975

112,702.95

73,953.61

98

0200051 SERA GHENCEA

1120956

SERA HORTICOLA

12/29/1976

1,474,407.50

1,474,407.50

99

0200051 SERA GHENCEA

1120957

sistem drumuri exterior

12/29/1976

67.06

67.06

100

0200051 SERA GHENCEA

1120958

grup pregătire producție

12/29/1976

35.02

35.02

101

0200051 SERA GHENCEA

1121013

iluminat electric extern

12/24/1977

4.14

4.14

102

0200051 SERA GHENCEA

1121252

răsadnițe din beton

10/1/1988

4,002.14

7,406.33

103

0200051 SERA GHENCEA

1121253

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

104

0200051 SERA GHENCEA

1121254

răsadnițe din beton

10/1/1988

3.202.3B

7,406.33

105

0200051 SERA GHENCEA

1121255

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

106

0200051 SERA GHENCEA

1121256

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

107

0200051 SERA GHENCEA

1121257

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

0200051 SERA GHENCEA

1121258

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406,33

. Ifl?

04M&51 SERA GHENCEA

1121259

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.36

7,40<33

OXOOâ^ SERA GHENCEA

1121260

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

111

O2(^odSljSERA GHENCEA

1121261

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

p^OOCRjy SERA GHENCEA

1121262

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

--J43

O2ț}5odl SERA GHENCEA

1121263

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

:    114*

jl20ÎO51 SERA GHENCEA

1121264

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7,406.33

6200051 SERA GHENCEA

1121265

răsadnițe din beton

10/1/1988

3.202.3B

7,406.33

\ 116

0200051 SERA GHENCEA

1121266

răsadnițe din beton

10/1/1988

3,202.38

7.406.33


o

p

r". -

6 ; j L- a OANEXApentru Compania

Departament


200052 SERA LIBERTĂȚII


0200052 SERA LIBERTĂȚII


0200053 SERA HERĂSTRĂU


INVENTARUL BUNURILOR

Municipala Parcuri si Grădini București aflate In administrarea ALPAB


Nr Inventar


1121267


1121268


1121269


1121270


1121271


1121317


1121320


134245


110220


1110043


1110044


1110224


1120064


1120068


1120069


1120070


1120071


1120072


134303


1110049


Denumire mijloc fix


răsadnițe din beton


răsadnițe din beton


răsadnițe din beton


răsadnițe din beton


rasadnile din beton


alimentare cu apa


alimentare cu apa


Suprafața teren aferenta Serei Ghencea S-60B92mp Str. Drumul cooperativei nr. 75 A


MAGAZIE CU TREI CORPURI


magazie unelte


vestiar paianta


șopron ghivece


SERA HORTICOLA


răsadnițe olandeze


răsadnițe olandeze


rasadnile olandeze


răsadnițe olandeze


răsadnițe olandeze


Teren Sera Libertății


șopron umbrar


Data Intrare


10/1/19B8


10/1/1988


10/1/1988


10/1/1988


10/1/1988


11/17/1993


11/17/1993


6/1/2011


2/1/2007


1/30/1969


1/31/1969


1/31/1969


12/31/1969


1/31/1960


1/31/1960


1/31/1960


1/31/1960


1/31/1960


3/1/2012


12/31/1969


Valoare istorica


Val. inventar


3,202.38


3,202.38


3,202.36


3,202.38


3,202.38


2,596.82


4,127.75


1.00


2.75


0.80


1.90


0.63


59.12


1.45


1.45


1.45


1.45


1.45


1.00


5.35


7,406.33


316.00


316.00


316.00


316.00


4,915.00


4,754.0023,061,775 00


'5.35CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTIANEXA


INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala Parcuri sl Grădini București aflate in administrarea ALPAB


Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare istorica

Val. Inventar

137

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1120100

SERA HORTICOLA

1/31/1969

100.53

100.53

136

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121323

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

9,034.35

9,014.55

139

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121324

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

9,034.35

9.014.55

140

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121325

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

9,034.35

9,014.55

141

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121326

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

9,034.35

9,014.55

142

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121327

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.18

143

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121328

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.18

144

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121329

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7.227.4B

6,310.18

145

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121330

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6.310.1B

146

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121331

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.18

147

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121332

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.18

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121333

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.18

3 149

02țjbX3 SERA herăstrău

1121334

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.1$

fTso

02Q0(@3^ERA HERĂSTRĂU

1121335

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,3iqj8

d2ț)0P&3ERA HERĂSTRĂU

1121336

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310,18

020Q053-S)ERA HERĂSTRĂU

1121337

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,316.18

153

O2OOO53/SERA HERĂSTRĂU

1121338

RASADNITA SEMIINGROPATA

10/13/1994

7,227.48

6,310.1$

154

0309X3 SERA HERĂSTRĂU

1121355

MAGAZIE METALICA

7/7/1997

21,500.05

24,022.30

ahCJÎ

iTjO

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1121356

SERA HORTICOLA

11/30/1997

100,785.57

104,245.93

,isS

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1129017

Construcție sera

1/1/2005

53,540.00

51,676.00

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1129102

Construcție sera PVC2

1/1/2005

53,540.00

51,676.00
ANEXA

INVENTARUL BUNURILOR

pentru Compania Municipala Parcuri si Grădini București aflate in administrarea ALPAB

Nr

Crt

Departament

Nr Inventar

Denumire mijloc fix

Data Intrare

Valoare istorica

Val. inventar

15B

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1129103

Construcție sera PVC3

1/1/2005

44,616.60

42,806.00

159

0200053 SERA HERĂSTRĂU

1129104

Sera metalica noua

1/1/2005

95,748.60

91,364.00H.orjc no L?jc/r;oo


pg


Corr jania Municipală

PARCURI SI GRĂDINI BUCUREȘTI


DENUMIRE LUCRARE / SERVICIU

Compania Municipala Parcuri

si Grădini București S.A,


Tarife aprobate


UM


Fara tva


lei / UM


n ■■■—— ~ i i -r - - • • i ■■ • - - — i ■ ■ ■    '"T--—' , ir^f*_ ,—.    —*—    -

Asternere pamant vegetal pe teren cu panta mai mica de 20%, un uniform cu grosimea 20 cm

Acfornoro nam-ini-uonoHl no fornn pii nnnl-o mni mira rin OflOA im nnifnrYn r*i ■ nrariman rin r»m


100 mp


635,89+VM


Asternere pamant vegetai pe teren cu panta mai mare de 20%, un uniform cu grosimea de peste 20 cm


100 mp


787,29+VMDegajare teren de frunze, crengi, strângerea in grămezi


Curatat teren de lastari, litioni si drajoni


Degajare teren de corpuri străine


Nivelat teren


1.7 Mobilizare teren


1.8 Mobilizare teren - manual si nivelare1.9 mobilizare teren - mecanizat si nivelare


săpătură de pamant. teren foarte tare, grosime intre 10 - 30 cm


săpătură de pamant, teren tare, grosime intre 10 - 30 cm


săpătură de pamant, teren mijlociu, grosime intre 10 - 30 cm


săpătură de pamant, teren ușor, grosime intre 10 - 30 cm


mulcirea solului


tragere pamant pentru amenajari spatii verzi -teren tare -


yagere pamant pentru amenajari spatii verzi -teren mijlociu -


mere pamant vegetal fertil in vederea amenajării100 mp


100 mp


100 mp


mp


mp


mp


mp


mc


mp


nip


mp


mp


mp


mc


mc


mc


119.32


100.53


214.08


5.45


6.78


12.89


100


10.9


9.08


8.18


6.36


90


60


55+VM


umplutura pamant


ARBORI


tăieri de corecții arbori cu H > 7m, manual


tăieri de corecții arbori cu H > 7m, mecanizat


2.5 nlantat nuipti dp arbori fnin<;î/ronifpri ru halot


mc


buc


buc


buc


buc


bu


39,43+VM


7.57


73.34


471.69


185.29


30 1R+VMo'

, £    va*    » iuiuji/ rutinei lj îdl d UdlUl

buc

iy,43+VM

2.7

plantat puieti de arbori cu groapa inclu

buc

50,0+VM

2.8

plantat arbori Dn >5 cm

buc

76.91

2.9

plantat arbori Dn >10 cm

buc

122.33

2.10

plantat arbori Dn >15 cm

buc

176.84

2.11

extras cioate arbori pana la DN <10 cm

buc

75.70

2.12

extras cioate arbori pana la DN 10-20 cm

buc

127.18

2.13

extras cioate arbori pana la DN 30 - 50 cm

buc

227.10

2.14

extras cioate arbori pana la DN 50 - 70 cm

buc

484.49

2.15

extras cioate arbori pana la DN > 70 cm

buc

811.52

2.16

extragere manuala a puietilor de arbori, cu/fara balot

buc

19.08

2.17

varuire tulpina arbori

buc

7.57+VM

2.18

taiere succesiva arbori Dn 11-30 cm

buc

370.63

2.19

taiere succesiva arbori Dn 31-60 cm

buc

603.19

2.20

taiere succesiva arbori Dn 61-100 cm

buc

921.13

2.21

taiere succesiva arbori Dn >100 cm

buc

1455.89

2.22

scoatere cioate arbori, manual

buc

250,0

2.23

scoatere cioate arbori, mecanizat

buc

400,0

;-ă24

doborârea arborilor uscati cu Dn pana 10 cm

buc

50,0

255

doborârea arborilor uscati cu Dn > 10-20 cm

buc

70,0

2/26

doborârea arborilor uscati cu Dn > 20-30 cm

o

buc

80,0

i.27

doborârea arborilor uscati cu Dn > 30 cm

buc

200,0

2.28

doborârea arborilor, manual Dn < 50 cm

\ Y\)

buc

450,0

2.29

doborârea arborilor, mecanizat Dn > 50 cm

buc

500,0

:^.3O

sapat gropi in vederea plantarii arbori, arbuști etc

\ \ \\

mc

55,0

;^i

sapat gropi in vederea transplantării, cu inaltime arbore H > 5 m

\

mc

100.00

L2.32

sapat gropi in vederea transplantării cu H < 5 m

\\

mc

55,0

^33

protejare cioate cu mastic

buc

9,0+VM

montat/demontat tutori

buc

2,0+VM

2Î

strat de mastic pentru cicatrizare la arbori si arbuști

buc

arbore

250,0

&jj

'”3?1\

tââWarea arbuștilor

buc

3.50

țaișr\ de corecție arbuști si semiarbusti

buc

30.00

lilap&t gard viu - arbuști coniferi, pe un rând

ml

30,0+VM

• ^4

plar^at gard viu - arbuști coniferi, pe doua rânduri

ml

30,0+VM

plantat gard viu - arbuști foiosi, pe un rând

ml

30,0+VM

3.6t

plantat gard viu - arbuști foiosi, pe doua rânduri

ml

30,0+VM

“T7

plantat arbuști, cu balot

buc

71,38+VM

3 8

plantat arhncti farahalnt

Hur

QC£>


<?Of.

xOV

3.10

extragere manuala a tufelor de arbuști asinoase, cu H < 1 m, cu balot de pamant

buc

40.00 •

3.11

extragere manuala a tufelor de arbuști s/rasinoase, cu H > lm, cu balot de pamant

buc

100.00

3.12

transplantări de arbuști, cu/fara balot, cu diametru > 10 cm

buc

220.00

3.13

musuroit trandafiri

buc

1.20

3.14

dezmusuroit trandafiri

buc

1.20

3.15

defrișat arboret si arbuști

buc

70.00

3.16

plivirea buruienilor din rondurile de trandafiri

mp

4.00

3.17

tunderea gardurilor vii, borduri, chenare

mp

5.00

3.18

tunderea gardurilor vii, in forme, a esențelor cu frunze persistente

mp

10.30

3.19

sapat trandafiri, gard viu, alte plante, etc.

mp

10.00

3.20

tăieri de corecție la trandafiri

buc

3.00

3.21

plantat gard viu, pe doua rânduri

ml

25,0+VM

3.22

plantat trandafiri si arbuști cu ghimpi, cu balot

buc

15,0+VM

3.23

plantat trandafiri si arbuști cu ghimpi fara balot

buc

18.48+VM

3.24

transplantat de arbuști, trandafiri, buxus, forme cu/fara balot, cu diametru < 10 cm

buc

70.00

-3.25

extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la rădăcină, H < 50 cm

buc

45.42

3.26

extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la rădăcină, H > 50 cm

buc

45.42

3,27

tundere uscaturi din gard viu in repaus vegetativ

mp

8.00

PLĂNTE PERENE SIi ANUALE

4.1

scoaterea manuala a plantelor florale din teren

100 buc

22.00

4.2

ciupitul vârfului plantei    (

0.50

?0.3

plivirea buruienilor in peluza    /

mp

5.00

?4?4.

plivirea buruienilor din rabatele de flori    I ci 1 \

mp

5.00

sapat alveole flori    j f J I    r-tl

mp

10,0+VM

4.6.1

plantat plante florale, rasinoase, etc    I 5?    V ■Vv —

buc

40,0+VM

plantat flori in jardiniere si vase decorative    /    9    Vt\\

\ buc

3,0+VM

^X8

plantat flori sezon (40-70 buc/mp)    j E5 Hi’ f \\\i5:

) mp

330,0+VM

4.9

plantarea florilor si plantelor perene H < 15 cm    \ \•

100 buc

100,0 + VM

4.Î5?

^antarea florilor si plantelor perene H > 15 cm    \ \

100 buc

150,0 + VM

-4rlV

pfaptarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative    --1    \ i

100 buc

300+ VM

pîațAarea florilor si plantelor perene cu balot in teren

100 buc

600,0+ VM

•îfcl34

bldntbri de plante florale h pana la 15 cm

100 buc

73.00

444,

^lithparea lăstarilor emisi din tulpina si rădăcină (drajoni)

buc

6.00

4J5/

mobilizat sol, plivit, prăsit trandafirii

100 buc

100.00

- <9

DEFRIȘAT / DE&AJ/VT

^5.1

cosire manuala - vegetație ierboasa

100 mp

48.00

5.2

cosire manuala - vegetație uscata

100 mp

52.00

rncirp mpranira a tja-zntmliii voon|-at-ipi iprhnacp/iicratp

1 Of) mn

mn no
J.T

cuidL agi uiemnv

mp

0,70

5.5

eliminarea florilor/inflorescente uscatr

100 mp

75.00 •

5.6

eliminarea lăstarilor emisi din tulpina si rădăcină fdrajoni]

buc

5.92

5.7

maturat manual

100 mp

13.52

5.8

maturat mecanizat

lOOmp

12.00

5.9

degajare teren de arbori cazuti

mc

100.00

5.10

defrișarea terenului fara scoaterea rădăcinilor

100 mp

800.00

5.11

defrișat manual vegetație supracrescuta, exceptând arbori si arbuști

mp

8.00

5.12

curatat șanțuri si rigole de potmol, painant si aluviuni

ml

8.00

5.13

plivirea buruienilor pe alei

mp

5.00

Wl.

GaSZOK

6.1

pregătit teren in vederea insamantarii gazonului fdagajare teren de: moloz, pet-uri, fier, sticla etc)

mp

8.00

6.2

sfaramat bulgari pamant

mp

7.00

6,3

completare pamant vegetal / nisip / pietriș etc.

mc

50,0+VM

a 6 4

tavalugirea suprafețelor

mp

3.00

incorporare gazon

mp

2.00

"6.6

semanarea gazonului

100 mp

234.0+VM

6.7

montat gazon ruiou

mp

30.0+VM

6.8

scarificat gazon, mecanic

mp

1.50

6.9

aerare gazonului

mp

1.30

6.10

strat de nisip repartizat sub rulouri de gazon

mc

86.00

6.11

strângerea deșeurilor rezultate

100 mp

36.00

Vil .

TRATAMENTE SIINGltASAMlNTE    7

.7.1

tratament fitosanitar la gazon

~fl \    K

mp

0,75+ VM

7.2

tratament fitosanitar la arbori

\    i \\

buc

10,0+ VM

*7.3

tratament fitosanitar la arbuști si semiarbusti    1 d

buc

5,0+ VM

-7.4

tratament fitosanitar la trandafiri executate manual prin stropire

buc

1,5+ VM

7.5

tratament fitosanitar in plantații executate manual prin stropire

\ w

r \. \ V

100 mp

330,0+VM

tratament fitosanitar in plantații executate mecanic prin stropire    \    \ \'

100 mp

330,0+VM

.77 y

e^icidareselectiva    J &    .A A-r

mp

1,0 + VM

erbjfcidare totala    \—"U

mp

0,6 + VM

Administrarea ingrasamintelor chimice complexe    \|

mp

1,0+ VM

adnli-nistrarea ingrasamintelor foliare

1

10.00

~77^

adîțânistrarea ingrasamintelor organice

tona

90,0 + VM

-_

V

   . Z-AHADA    - ••--

^8.1

imprastiat material antiderapant

100 mp

40,0 + VM

8.2

înlăturarea zăpezii de pe arbori, conifere, tufe, etc

buc

6.00

fi 3

înldhirarpd 7anp7Îi rlp np oarrl vin ptr

mt

7 nn
.3/;,

8.5

luwuiiiv ^uptiua tU HVlldJ

maturarea/ indepartarea zăpezii cu urr specifice

ora

lOOmp

zuu.uu

100.00

8.6

curatat manual zapada grosime maxim ±1) cm

100 mp

350.00

8.7

spargere gheata cu grosimea < 5 cm

mp

6.00

8.8

spargere gheata cu grosimea > 5 cm

mp

10.00

8.9

incarcat pamant, nisip, pietriș, zapada etc

mc

45.00

8.10

înlăturat zapada de pe mobilier urban de mici dimensiuni (banei, scaune, etc]

buc

7.00

8.11

inlaturat zapada de pe mobilier urban de medii si mari dimensiuni fpcrgolc, mobilier joaca, etc]

buc

25.00

DC

IRIGAȚII

9.1

înlocuirea/ montarea mufei 0=25

buc

12,0+VM

9.2

înlocuirea/ montarea mufei 0=32x25

buc

15,0+VM

f 9.3

montat piesa de bransare

buc

12,0+VM

JA A;

-.9.4

înlocuire / montare cot 0=25

buc

20,0+VM

;9.ș.

montarea dopurilor 0=20-40

buc

20,0+VM

2M

montarea dopurilor 0=50; 63

buc

40,0+VM

înlocuire / montare racord D=20

buc

14,0+VM

' 9<6

înlocuire / montare racord D=32

buc

14,0+VM

"9.9

înlocuire / montare racord D=40

buc

20,0+VM

9.10

înlocuire / montare racord D=50

buc

25,0+VM

9.11

înlocuire / montare racord D=63

buc

40,0+VM

9.12

înlocuire / montare niplu 1/2" - l"l/4    C\

buc

4,0+VM

^13

înlocuire / montare niplu ll/2'‘-2”    \\    £\

buc

8,0+VM

‘9>14

înlocuire / montare niplu reductor

buc

8,0+VM

R5

înlocuire / montare reducții FE-FI / FE-F1    \ W

buc

16,0+VM

9.1,6

înlocuire / montare robinet 1"

1 o \J \ \

buc

56,0+VM

.9/17

înlocuire / montare robinet l"l/2

1

buc

150,0+VM

□A

Al8

înlocuire teu

W-A

v buc

204,0+VM

9.19

înlocuire programator automat modular cu acumulator 1 zona - 48 zone

»

\i

buc

1000,0+VM

9.20

înlocuire senzori de ploaie

12

/ buc

100,0+VM

\j^

22&

.înlocuire cutie de protecție antivandalism

buc

120,0+VM

ir

L ■-

-9.25

■ijtipcuire solenoid

? f

buc

100,0+VM

înlocuire acumulator

A 1

buc

12,0+VM

,fe

jnlpțuire aspersor static

A i

buc

60,0+VM

U

*£25

inîoltuire aspersor dinamic cu raza medie de acțiune

buc

60,0+VM

jj

,972^'

înlocuire electrovana electrica

buc

80,0+VM

iirfocuire hidrant

buc

60,0+VM

^S=

inlocuire cheie pentru hidrant

buc

12,0+VM

.9.29

înlocuire tub picurare

ml

3,0+VM

9.30

inlocuire cămin de vizitare circular

buc

80,0+VM

911

inlnrnirp rabin uninnlar

ml

17 0+VM


y.5Z


golire sistem si conservare iarna sector Pona de udare)


opeiauu

ne


50.00


9.33


punere in funcțiune sistem sector (zona de udare)


operatiu

ne


50.00


9.34


programare/reprogramare sistem sector (zona de udare)


operatiu

ne


9.35.

9.36


control aspersor si reglaj


montare aspersoare cu raza medie de acțiune


9.37


montare electrovane si clapete


9.38


montare cămin electrovane


mon ta re ceh ipamen t elecțricfau tomatizari) montare duza


buc


buc


buc


buc


buc

buc


3.00


30,0+VM


150,0+VM


120,0+VM


1000,0+VM


12,0+VMmonțarejiieșa racord [fitinguiȚf


montare aspersor static


montare aspersor dinamic cu raza medie de acțiune


montare aspersor dinamic cu raza lunga de acțiune


deplasare echipa intervenție


incarcat masa vegetala


transportat masa vegetala


buc


buc


buc


buc


ore


tona


tona


10.3


depozitat resturi vegetale


10.4


transport materiale si resturi vegetale, cu roaba, pe distante pana la 200 in


10.5


transportat deșeuri reziduale, pamant steril, betoane si alte materiale


L0.6


10.7

~~ tiy,ț—


depozitat deșeuri reziduale, pamant steril, betoane si alte materiale


incarcat material lemnos


25,0+VM


15,0+VM


30,0+VM


50,0+VM


120.00


42.00


80.00


transportat material lemnosincarcat manual resturi vegetale, gunoaie, crengi in mijloace auto prin aruncaretona


tona


tona


tona


tona


207.90


0.20


180.00


207.90


100.00


125.00


0.3011.8


demontare gard metalic


11.9


11.10


11.12


11.13


u.i:


11.16


11.17


11.21

11.22


11.2311.33


11.34


11.35


11.36


reparat gard metalic


montat / demontat gard lemn, panou din tabla, plasa, plexiglas, poliplan etc


montat / inlocuire stâlpi metal, lemn etc


vopsirea / grun d u i rea elem en țel or din otel, fonta etc


vopsire^/ locuire, grunduirc elemente din lemn, otel, fonta, etc


confecționat / recondiționat mobilier stradal, etc


montat banca - 4 persoane


demontat banca -2 persoane montat / demontatmasuta - persoane


ii o ntat / demon ta t masa de săli, tenis, etc cos d e gunoi, etc - 2 pe rsoane


montat / ticni o iita t posturi scrumie re stradale - 2 pe rsoanc


montat construcții metal, lemn etc - 4 persoane


demontat construcții metal, lemn etc - 4 persoane


eparayii/inlocuiri elemente deteriorate din lemn - persoane


•eparații /inlocuri elemente deteriorate din metal /alte materiale - 2 persoane


verificarea funcționarii aparatelor/ echipamentelor de joaca/ sport - 2 persoane


ntrcțincrea clementelor mobile ale aparatelor / echipamentelor de joaca/sport - 2 persoane


-eparatii / inlocuire aparate/cchipamente de joaca / sport etc - 4 persoane


montat / demontat aparate/ccliipamentc de joaca / sport, etc - 4 persoane


montat / demontat covor tartan, etc


montat / demontat figurine decorative H < 2 m - 4 persoane


inscripționare / lipire / curatare materiale publicitare / avertizare etc


ancorarea arborilor si arbuștilor in urma căderilor masive de zapada sau pentru corectarea coroanei


montat / demontat rame protectoare pentru copaci
Utilaj multifuncțional - buldoexcavator 1 saptamana (40 ore]


rcator frontal 1 sapt f40 ore)nu


ml


ml


mp


ora


mp


mjp


ora


ora


ora


ora

ora


ora


ora


ora


ora


ora


ora


ora


ora


ora


mp


ora


mp


buc


buc


4 ore

zi


sapt


4 ore


zi


sapt


4 ore


zi


sapt


4 ore


1Z,U + VIVi


36.00


60,0+VM


32,0+ VM


80.00


12,0+VM


25,0+VM


100+VM


180.00


80.00


85.00


82.00


60.56


150.00


150.00


60.56


60.56


60.56


60.56


121.12


121.12


170,0+VM


121.12


32,0+VM


40,0+VM


11,0+VM


500.00

1200.00


5000.00


400.00


700.00


3000.00


700.00


1400.00


5000.00


1680.00


Kansplantator arbori Fiecare ora adiționala


Utilaj tocat material lemnos minim 4 ore


ora


4 ore


380.00


580.00
S'

CL*!..

1

k fF

pk-. 7

1 'uvjJ

>

uvov.] iut~ui utuivi iai iviniiUi ± SdpL {HU Ui UJ

sapt

4PUU.UU

12.15

Utilaj tocat rădăcini minim 4 ore

4 ore

500.00'

12.16

Utilaj tocat rădăcini 1 zi (8 ore]

zi

900.00

12.17

Utilaj tocat rădăcini 1 sapt (40 ore]

sapt

4000.00

12.18

Tractor minim 4 ore

4 ore

560.00

12.19

Tractor 1 zi [8 orej

zi

1000.00

12.20

Tractor 1 sapt (40 ore)

sapt

4200.00

12.21

Autoutilitara 3.5 t

ora

90.00

12.22

Autoutilitara 16 t

ora

110.00

12.23

Autoutilitara >20 t

ora

130.00

12.24

Tomograf

ora

70.00

12.25

Nacela minim 4 ore

4 ore

500.00

12.26

Nacela 1 zi (8 ore)

zi

900.00

12.27

12.28

Nacela 1 sapt £40 ore)

sapt

4000.00

Container 81 (disponibilitate șantier 2 ore)

2 orc

680.00

12.29

Container 8 t flecare ora adiționala pe șantier

ora

50.00

12.30

Container 8 11 zi pe șantier

zi

150.00

12.31

Container 8 11 sapt pe șantier

sapt

600.00

>?.32

Management trafic (echipa 2 oameni + semnalizări legale + gard delimitare)

ora

180.00

xin

ACTIVIITATIDE PROIECTĂRI

13.1

Proiectarea pentru infiintare, modernizare sau reamenajarea parcurilor si spatiilor verzi, spatii de recreere, etc

8-10% din valoarea lucrării

LUCRAM SUMJMKNTâRE

plivirea buruienilor pavaj ecologic

mp

4.50

14,(B

udarea suprafețelor cu furtunul de la hidrant

100 mp

22.00

1 o

udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna

100 mp

60.00

^Î4.4

amenajare stancarie cu piatra ornamentala

tona

500.00

a a

14.5

amenajare cu pietriș mozaic alb

tona

1000.00

'^6..

vopsire borduri

ml

9,0+VM

*7

Sucrari neprevăzute, alte activitati care nu au fost menționate in prezentul centralizator .si cape se regăsesc in domeniul de activitate al societății -1 persoana timp de 1 ora    1 h l/\ n

ora

35+VM

4

;Î4$i

montat gazon sintetic    !    T-xgST7'

mp

216.00

&*4.9'

dăscălit alei

100 mp

50.60

;m.io^

îpfontat capac canal/put pe rama si zidărie

S'1 v- rr\ÎP

1

buc

55,0+VM

XHE

înlocuit pompa submersibila (complet echipata)    \    \

rsr

buc

225,0+VM

montat hidrant    (    !<• \ \

- /

buc

65,5+VM

14.131

montat hidrant - fara procurare hidrant    A

*

buc

65.50

14.14

demontat hidrant

buc

120.00

1415

rpnaraKi nrin <;i iHi ira

ml

107

-i- i»J-M

vupaiLui ic pc aupi diete metalice

mp

14,0+VM

14.17

montare elemente arhitectonice din pi."O naturala

buc

385,0+VM

14.18

montare dale din piatra compozita din roci calcaroase

mp

60,0+VM

14.19

cofrare elemente din beton cu forme deosebite

mp

80,0+VM

14.20

turnare beton in elemente din beton colorat

mc

98,0+VM

14.21

protejare cu rasina epoxidica transparenta

mp

68,0+VM

14.22

strat de piatra sparta la conlructii

mc

52,0+VM

14.23

placare clemente construcții cu placi de granit

mp

265,0+VM

14.24

placare elemente construcții cu placi de andezit

mp

265,0+VM

14.25

placare elemente construcții cu placi de travertin

mp

265,0+VM

14.26

placare elemente construcții cu placi de marmura

mp

265,0+VM

14.27

montat bolarzi

buc

80,0+VM

14.28

cămin vizitare pentru tragere cabluri

buc

75,0+VM

14.29

demontare (spargere] cu mijloace mecanice a betonului

mc

200,0+VM

14.30

strat de separație din folie PVC

mp.

26+VM

1^31

decapare suprafețe asfaltate

mp

25.50

14^2

frezare imbracamintc suprafețe alei, etc.

mp

29.00

i-4ip

pregătire pat alei

mp

30.00

W-

strat de agregate naturale - balast

-

mc

35,0+VM

±%5b

strat de agregate naturale - nisip

0

f \ r\

mc

35,0+VM

^4.36

14.37

executat / montat armaturi

\=>\ W

•sg

1,6+VM

executat si montat cofraj lemn

-

mp

45.00

14.38

montat plasa STM armatura

0

mp

3,5+VM

-14.39

turnat asfalt rece

p

\ \ \ -

mp

10+VM

14.40

turnat asfalt colorat

1    0

\ \ \

tona

100,0+VM

A441

turnare beton

v y

mc

145,0+VM

Â4.4&

executat parapeti din beton colorat (armare, cofrare, turnare]

i V '

mc

252,0+VM

44.4'3

refacere suprafețe pietriș margaritar

■-—1    —

mp

8,7+VM

S<Z

-14.44

montarea bordurilor din granit, 50x10x15 cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor

ml

25,0+VM

54.45-

piontarea bordurilor din granit, 50x20x25 cm, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, '^menajărilor

ml

35,0+VM

14.45'

cadîirte prefabricate de vizitare pentru canalizare pluviala

buc

800,0+VM

<W

trecere etanșa a conductelor prin cămin

buc

7,0+VM

.44.45-

frcficgrț la cota cămine

buc

280.00

-'1X49

giirn.lp' scurgere

buc

180+VM

racord PVC - KG cu diam. 200 x 4.5 mm pentru racordarea guri de scurgere

mi

27,0+VM

*14.51*

^pârt, piconat beton

mc

600.00

l£52

Taiat /debitat beton

ml

60.00

14.53

Compactat pamant

mc

45.00


[k*    ..r-rî, 5-:;    .    ■

KKUlJJJJLltlISfKLAN 1-fc ANUALEI FKKENli

Plante Anuale

I-    ■

15.1 Achyranthes werschafelthi

buc

2.59

15.2 Achyranthes florentina

buc

2.59

15.3 Alternanthera aurie

buc

2.59

15.4 Agerantum mexicanum

buc

2.59

15.5 Agerantum tip- top

buc

2.59

15.6 Alternanthera verde

buc

2.59

15.7 Alternanthera roșie

buc

2.59

15.8 Anthirinum amestec

buc

2.70

15.9 BegoniaSP

buc

2.70

15.10 Begoniagracilis

buc

2.78

15.11 Cineraria maritima

buc

2.59

15.12 Coleuscytron

buc

4.00

15.13 Canna indica

buc

10.00

15.14 Calendula officinalis

buc

2.59

15.15 Cleomc

buc

2.59

-15.16 Celosia

buc

2.78

15.17 Escheveria

buc

10.00

15.10 Dahlia mignon

buc

2.78

15.19 Cazania

buc

2.78

15.20 Gomphrena jlobosa

buc

2.59

15.21 Impatens balsamina

buc

2.78

15.22 Irisinie    /\

buc

2.59

15.23 Lobelia    I \

buc

2.78

15,24 Mathiola alb si mov    - i\

buc

2.78

15.2v5 Petunia superbissima

BT"

buc

2.78

;I5.26 Petunia surfînia

\ \, \\

buc

2.78

15.27 Porulaca

buc

2.78

Salvia pitica

q / • \ ,\ A

buc

2.78

ĂB.29 Cosmos

buc

2.78

:ST5t30 Occinum roșu

v    U;

buc

2.78

15.3^rMlox

buc

12.00

JJ5?32 ’fiiaetes

buc

2.78

; \Î523B Vgrfoena dephiance

i '

buc

2.78

Ș5134 Verifiena venosa

buc

2.78

K>.35/ Zipnia pitica

buc

2.78

s Plante Bienale

ÎS^hellis

buc

2.50

15.37 Myosotis

buc

2.50

1 5 30 Silene

hi»r

? sn

-----

-----

DUC

Z.bU

Plante perene

j

15.40

Allysum,saxatile

buc

10.00

15.41

Anemone sp

buc

13.00

15.42

Aubretia

buc

11.00

15.43

Arabis sp

buc

4.74

15.44

Aqullegia

buc

12.00

15.45

Coreopsis

buc

14.00

15.46

Campanula

buc

11.00

15.47

Crisanthemum leucanthenum

buc

4.74

15.48

Dianthus Sp

buc

12.00

15.49

delphynium

buc

18.00

15.50

Erigeron

buc

18.00

15.51

Eringium planum

buc

12.00

15.52

Digitalis

buc

15.00

15.53

Geum

buc

11.00

15.54

Gaillardia

buc

17.00

45.55

Armeria

buc

10.00

;Ș.s6

Gipsopbila paniculata

buc

18.00

45.57

Echinaceea

buc

16.00

^5.58

Heliantenum

buc

12.00

ZZ/aA

1,5.59

Heuchera

buc

22.00

15.60

Iris germanica

buc

15.00

15.61

Kniphofia

buc

18.00

15.62

Lycnis

buc

12.00

X<5aÎv’|,'^j7

15.63

Lupinus polyphinus

buc

19.00

15.64

Liatris spicata

I °

buc

16.00

. rf\

AS-ti5

Heliopsis

I

buc

10.00

'15.66

Oenothera speciosa

T

buc

11.00

<5;07

Physostegia

- *

o

' z va

buc

14.00

££<68

Platycodon

buc

12.00

15<

Pepsremon barbatus

d ,

\ V

buc

14.00

/ W f

45r7Q

WiMula

£ !

Vii î-'V

w

buc

11.00

l/'r^rî/A

-45î74

Xapă^er

r -

V

z

buc

15.00

RVdBcjkia

buc

16.00

«\v

J^eeriia

buc

35.00

JjîvA

5ettyjn hybridum

buc

11.00

f > '

^5.75

Statice

buc

7.30

-15-7-6

Veronica latifolia

buc

15.00

15.77

Yucca Phylamentosa

buc

30.00

15 78

Hidranpppa sn

hnr

S5 nn

15.80


Tufanica


buc


17.00


15.82


Plante la ghivece15.83

15.84

15.85

15.86

15.87

15.88

15.89

15.90

15.91

15.92

15.93

15.94

15.95

15.96

15.97 115.98 15.99 ks.ioo 15.101


Asparagus Sp


Alloe

Agave


Boun avillea


Be onia Sp


Bromelia Canna indica Ceineraria hibrida Cyperus Saint aulia


Araucaria Colocasia Seflera Spath filium


Ficus

Palmieri

Clorophytum


Coleus hybrid Eu horbia


Feriga


15.102


Fuchsia


buc


buc

buc


buc


buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc


12.00


15.00


29.00


66.00


29.00


28.50


15.00


12.00


24.00


15.11


123.00


85.00

20.50


26.00


35.00

158.00


17.00

4.00


15.103


Hibiscuspelargonium Sp


plegțfanthus


Simula malacoides19.60


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


21.00


10.00


65.00


75.00


39.80


28.00


25.00


13.00


13.00


13.00


42.00


6.00


12.00


8.00


12.00


15.00


15.00


19.00
15.120

Bulbi zambile

)

uuc

buc

l.OU

1.50 -

15.121

Bulbi narcise

o

buc

1.50

15.122

Bulbi galdiole

buc

1.50

15.123

Bulbi margaritar

buc

1.50


IO

XMI

JARDINIERE

16.1

montai / demontat jardiniere si vase decorative - 2 persoane

ora

61

16.2

montat / demontat jardiniera tip arc - 2 persoane

ora

61

16.3

realiniere jardiniere -1 persoana

ora

30

1 6.4

depozitare si păstrare jardiniere

buc

2

16.5

montare si demontare jardiniere in suporți

buc

14

16.6

amplasarea suportilor cu jardiniere pe stâlpi si d

buc

20

16.7

depozitarea si pastrarea jardinierelor cu muscate

buc

164

16.8

strat de proiecție pentru jardiniere cu rogojini

mp

18

16.9

montarea jardinierelor [beton, lemn, ceramica, etc

buc

59

i&io

mobilizarea solului in jardiniere

mp

4

J’Ar

I6.ii

spalarea jardinierelor

2 mp

10

fel2^

udarea jardinierelor

buc

1

VV

16.13

plivirea buruienilor in jardiniere

100 mp

47

£» ; .

Y£î4

sapalugitu! manual sol jardiniere

mp

3

fel 5

plantari de plante florale in jardiniere si vase decorative

100 buc

150

16.16

tunderea gazonului din jardiniere

100 mp

130

BANTANI

punerea in funcțiune a fântânilor decorative

buc

136.00

5<-

ft173

trecerea in consevare fântâni decorative

/\

buc

130.00

1?#

întreținerea fântânilor decorative

\ 2 \ .

buc

152.00

llij

J^.4

supraveghere fântâni decorative

buc

4.00

" 17.5

montat fantana ornamentala mare

■;

buc

120.00

17.6

montat fantana ornamentala mica

\ '• Ti

buc

60.00

JS

punere in funcțiune fantana arteziana

~\ "Vi v

-3. U

buc

225.00

{îikpere in funcțiune statie de clorinare

\ vț k' .• i

. 7

buc

525.00

ptntpre in funcțiune fantana cu pompa <6 buc

\ vi V-    l /

buc

375.00

fet/o

pun’fere in funcțiune fantana cu pompe 7-16 buc

buc

300.00

^1/

pupere in funcțiune fantana pompe 17-30 buc

buc

180.00

-1742,

trecerea in conservare put de mare adâncime

buc

270.00

47^3=

trecerea in conservare fantana arteziana

buc

300.00

17.14

trecerea in conservare cămin de clorinare

buc

325.00

17.15

trecerea in conservare statie de clorinare

buc

195.00J- t • JL U

«.» cuci cu 111 vuilicvdl c Idllldlld OL)UC pompe

DUC

zou.uu

17.17

trecerea in conservare fantana 6-16bu< jmpe

buc

120.00*

17.18

trecerea in conservare fantana cu 17-30’6uc pompe

buc

121.00

17.19

supraveghere si întreținere put de mare adâncime

buc

230.00

17.20

supraveghere si intretinere fantana arteziana

buc

182.00

1.7.23.

supraveghere si intretinere cămin de clorinare

buc

234.00

17.22

supraveghere si intretinere statie de clorinare

buc

230.00

17.23

supraveghere si inlretinere fantana cu <6 buc pompe

buc

130.00

17.24

supraveghere si inlretinere fantana cu 7-16 buc pompe

buc

140.00

17.25

supraveghere si intretinere fantana cu 17-30 buc pompe

buc

132.00

17.26

înlocuit / montat proicctorbazin cu led colorat

buc

10.00

17.27

proiector bazin led colorat

buc

422.00

17.28

verificarea instalațiilor, proba de functionalitat

buc

12.00

17.29

proiector bazin

buc

260.00

17.30

17.31

executat puțuri cu d=30cm h=50m

m

210.00

cămin tic vizitare,din zidărie,avind secțiune interioara 0,80x0,80m adincimea de 0,50m

buc

870.00

^32

capac si rama pentru cămine

buc

520.00

*cl7,'33.

montat cișmea apa stradala complet echipata

buc

1,925.00

'1.7.34

trecerea in conservare a fântânilor si bazinelor

buc

975.00

; 17.35

curalare-manuala a membranei biologice la filtre lente

mp

1.40

. JJ7-36

sita pt curatare apa, montata in bazin de colectare din otel comier cu plasa din sarma de alama

buc

270.00

17.37

dezinfectare rezervor, inchis / deschis, cu cloramina, umplere rezervor

mc

10.00

17.38

efectuarea probelor de etanșeitate la presiune si spalarea cond.de pa la insteu țevi ol,pvc,tip g/m

ni

5.50
covor elastic din cauciuc ptteren sport


turnare covor elastic de cauciuc pentru teren spor


covor elastic de cauciuc pentru loc de joaca


pardoseala elastica din cauciuc pentru pista de biciclete gr.3-4mm

înlocuirea plasei din impletitura de sfoara, in zona terenurilor de sport


intat masa de sah cu doua scaune din beton


pardoseala elastica din cauciuc pentru pista de biciclete gr.3-4mm


ț'ontat masa sah cu 4 băncuțe cu spatar asim


urnare covor elastic de cauciuc pentru teren sportmp


mp


m p


buc


buc


20.09


251.48


27.60


263.45


278.60


4.49


1,837.00


4,014.31


224.71


17.89


7,918.51


5,64530


281.94


17.89


3.583.52


»» - «MWMMa WM țJiUUU

buc

3,351.80

18.17

montat poarta handbal    )

buc

4,126.35

18.18

montat fileu tenis de câmp si stâlpi

buc

2,694.38

18.19

montat fileu volei si stâlpi

buc

2,993.75

18.20

desfacerea pardoselilor antitrauma(tartan) din placi asini

buc

6.16

18.21

pardoseli antitrauma (tartan) din placi asim

buc

175.08

18.22

montat /demontat prisme mari asim

buc

143.70

18.23

monlat/demontat. prisme mici

buc

107.78

18.24

echipament 18 - masa dreptunghiulara tenis 285x165

buc

4,417.58

18.25

echipament 36 - tobogan 3-12ani 1095x795

buc

19,634.21

18.26

echipament 49 - leganaL delfin 3-1.0ani 360x140

buc

2,293.21

18.27

cchipamcntSl Icganat 5-14ani 605x905

buc

7,478.39

18.28

specialist -montator aparate joaca

ore

17.96

18.29

echipament pe arc elicoidal tip calut

buc

4,411.06

18.30

ech.pe arc elicoidal tip catar

buc

3,686.02

ig;3j

ech.pe arc elicoidal tip elefant galben

buc

3,491.38

\ PM<8,.32

ech.pe arc elicoidal tip.motocicleta

buc

4,381.86

M33

ech.pe arc elicoidal tip iepure

buc

5,723.67

'18(3/P

ech.pe arc elicoidal tip elefant

buc

5,233.42

^ă_li8.35

ech.pe arc elicoidal tip manz

buc

5,145.83

18.36

ech.pe arc elicoidal tip fluture

buc

5,547.28

18.37

ech.pe arc elicoidal Lip ponei mare

buc

10,930.32

18.38

ech.pe arc.alic.tip elefant mare pt.4 utilizatori

buc

11,267.30

>18.39

ech.pe arc elic.tip elefant mare pt.2 utilizatori

buc

10,659.04

Wo

ech.pe arc.eiic.tip calut de mare

buc

11,072.66

ggflâăi

ech.pe arc elic.tip papagal    / \

buc

15,116.33

18.42

ech.pe arc elic.tip jumbo    /    \

buc

5,542.41

^>.W3

ech.pe arc elic.tip pasare    -"A    \ A

buc

5,595.94

VJ 43.44

ech.pe arc elic.tip ponei    \ q, \    K V-xr-

buc

6,255.28

lv 18.45

ech.pe arc elic.tip scuter    \ 'A \    '    \

buc

5,930.48

ech.pe arc elic.tip manz mare    \ ci \

buc

8,320.91

18.4^

ehh.pe arc.eiic.tip magarus    \    \    4

buc

8,320.91

VCjBjB,

eeti^pe arc elic.tip elefant dublu    \ q> \ .(' ?    - 4

buc

8,320.91

7

pc&fte arc elic.tip balansoar cu mânere in plan orizontal

buc

5,182.32

ech-pe arc elic.tip floare    \    '    \    -

buc

5,930.48

e^hype arc elic.tip motocicleta cu ataș

buc

9,187.07

ech.pe arc.elic. tip soare

buc

4,987.68

<-18,33

ech.pe arc elic.tip luna

buc

5,013.23

V 18.54

ech.pe arc elic.tip jupiter

buc

14,418.05

18.55

ech.pe arc elic.tip triunghi

buc

15,452.08

18 56

erh.ne arc elicoidal tin caracatița

hitr

zL RRQ

*-*£-■ HIUJ111U L<4

buc

5,389.13

18,58

ech.pe arc elic.bara de ecli il.tip 1

5

buc

7,105.62

18.59

cch.Lip bara de echil.tip 2

buc

3,515.71

18.60

ech.pe arc elic.tip labirint

buc

8,150.60

18.61

ech.pe arc elic.tip placa surf

buc

11,784.31

18.62

ech.pe arc etic tip static de pompieri

buc

29,947.99

18.63

ech.pt.joc in nisip tip tractor roșu

buc

19,107.69

18.64

ech.dc joaca tip elicopter

buc

25,504.09

18.65

ech pt.modelaj si joc tip casuta cu 1 niasuta cu bazin

buc

21,794.96

18.66

ecli.pt modelaj si joaca tip casuta cu veranda

buc

19,871.66

18.67

ech.pt joc în nisip tip masinuta de politic

buc

15,336.51

18.68

complex de joaca pt copii tip 1

buc

35,278.73

18.69

tobogan caracatița

buc

15,051.85

18.70

complex de joaca tip 2

buc

18,190.44

18.71

complex de joaca tip corabia piraților

buc

70,928.50

13.72

complex de joaca tip 3

buc

22,608.80

18.73

complex de )oaca tip 4

buc

61,676.95

complex de joaca tip 5

buc

85,681.09

1U75

complex de joaca tip 6

buc

125,123.92

J 3.7,6

complex de joaca tip corabie

buc

113,470.99

11-857

complex de joaca tip 7

buc

60,191.60

18.78

complex de catarare

buc

37,802.98

18.79

leagan din lemn cu 2 posturi desLcopiilor intre 2-15 ani

buc

3,649.52

18.80

leagan din lemn cu 2 posturi destcop.intre l-3ani

buc

4,257.78

18.81

leagan dublu din metal pLcopii 2-l5ani

buc

3,649.52

48,82

leagan dublu din metal pt. copii l-3ani

buc

4,257.78

>184

3

aparat fitness talie

buc

5,863.57

18.E

4

aparat fitness pectorali

buc

9,300.20

5

aparat fitness pectorali

Iu V

buc

14,275.72

18.86

aparat fitness paralele

\ e A

F .— ț

\\

buc

4,063.14

18.87

aparat fitness volane

buc

5,851.40

-£8438

aparat fitness trepte

t

buc

6,483.99

18.fyT

aparat fitness hocltey

‘ 1 H 1 • ',î

buc

6,185.94

184

aparat fitness canotaj

buc

5,784.50

;i8^i\

ațJaYat fitness carma

buc

5,656.76

■'18.92,

agasat fitness dorsali

buc

14,446.03

ii <

aparat fitness sky

buc

6,222.44

aparat fitness eliptic

buc

8,211.43

îațȘs5

aparat fitness dublu abdominal

buc

10,652.96

18.96

aparat fitness bicicleta

buc

6,222.44

18 97

anarat fitness nt ners.cn dizah nient

bur

?n b bR

MILlUUl « VIUJ1V


nuc


18.99


18.100


aparat fitness ptpers.cu dizab.carma


aparat fitness pt pers.cu dizab.bicicleta


buc


buc


18 101


aparat fitness ptpersxu dizab.bice si


buc


18,010.40


18,612.57


18,503.09


18.102

18.103


echipament 1 - tobogan 2-6 ani 350x250


buc


16,311.15


pardoseli dale mondoplan,strat suport ml OOt mortar Tara atlos var.nivclat,rost chit ctansarc


18.104 dale de cauciuc 50x50x2

'18.1.05 locuri de joaca - echipament 1 (tobogan) 18,106 echipament 2 - leagan 0.6-6 ani 200x50


mp

buc

buc

buc


167.04


203.58


17,184.82


1,851.34


1.8.107 I 18.108

18.109

18.110


ocuri de joaca - echipament 2 leagan)


echipament 3 leaganal balansat peștișor 3-10ani locuri de joaca - echipament 3 (element tle leganat


echipament 4 - lea >anal balansat rațusca 3-10ani 8


1 ocuri de j o a ca - cehi pa mc n 14 c Jcin cn t de I ega n a t


buc

buc

buc


buc


1,851.34

2,293.21


2,293.21


1,957.9118 ni

18.112 echipament 5 - leaganal balansat isicuta 3-1 Oani 80x30


locuri de joaca - echipament 5 (clement dc leganat echipament 6 - leaganal balansat calut 3-10ani 80x


locuri de joaca - echipament 6 element de leganat


18’. 1171 18.118


echipament 7 - roa ia nisip 1-1 Oani 330x225


.1191


ocuri de joaca - echipament 7 (groapa de nisip) echipament 8 - tobo an 4-14ani 665x775 ocuri de joaca - echipament 8 (tobogan)_


echipament 9 balansoar 3-12ani 395x85


locuri de joaca - echipament 9 (balansoar)


echipament 10 - tobogan 4-12ani 965x485


buc

buc

buc

buc

buc


1,957.91


1,957.91


1,957.91


1,957.91


1,957.91locuri de joaca - echipament 10 (tobogan)


echipament 11 - rotit 3-14ani 210x210


locuri de joaca - echipament 11 (echipament de rot


echipament 12 - tobogan 4-12ani 625x4307 locuri de joaca: echipament 12 (tobogan)


echipament 13 - balansat 3-12ani 410x75


locuri de joaca - echipament 13 (element de balans


îchipament 14 - tobogan spiral 4-12ani 1075x775


;uri de joaca - echipament 14 (tobogan spiral)


upament 15 - leganat 3-12ani 315x320buc

buc

buc

buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


buc


1,989.05


1,989.05


33,610.83


33,610.83


2,600.97


2,600.97


34,922.69


34,922.69


5,381.57


10,753.55


10,753.55


4,225.98


4,225.98


4,225.98


50,661.44


50,661.44


2,555.47


loseli dale mondoplan,strat suport mlOOt mortar fara ados var.nivelat.rost chit etansare


(oțuri de joaca - echipament 15 (element de legănă


$ echipament 16 - leagan 3-12ani 300x310


18,1^ locuri de joaca - echipament 16 (leagan)


echipament 17 - masa rotunda tenis 245x85


18 1 38i Incuri de inara - erhinament 1 7 fmasa rotunda toni


mp


buc


buc


buc


buc


hur


16.17


2,571.63


6,553.92


6,553.92


5,519.28


t mo 78


18.140

--- i juiui u tviild £.OJA1UJ

dale de cauciuc 50x50x2    / )

DUC

mp

203.58' ' ’

18.141

locuri de joaca - echipament 18 (masa dreptunghiul

buc

4,644.50

18.142

echipament 19 - leagan 3-12ani 485x135

buc

7,173.03

18.143

locuri de joaca - echipament 19 (leagan)

buc

7,173.03

18.144

echipament 20 - tobogan 4-12ani 1175x1015

buc

53,378.56

18.145 18 146

locuri de joaca - echipament 20 (tobogan)

buc

53,378.56

echipament 22 tobogan 4-l2ani 1296x675

buc

36,971.62

18 147 18.14»

locuri de joaca - echipament 22 (tobogan) echipament 23 - tobogan 4-12ani 515x355

buc

buc

36,971.62

13,837.11

18 549 18.15»

locuri de joaca - echipament 23 (tobogan)

buc

13,837.11

echipament 25 - leganat balansat 3 1.2ani 120x45

buc

3,052.43

18.151

locuri de joaca - echipament 25 (clement de legănă

buc

3,052.43

18 152 18 153

echipament 27 tobogan 3-12ani 525x195

buc

14,261.03

locui i di joaca echipament 27 (tobogan)

buc

14,261.03

18.154

echipament 28 - tobogan 2-6ani 465x215

buc

7,339.48

■18455

locuri de joaca - echipament 28 (tobogan)

buc

7,339.48

- W456 i18.15-7

echipament 29 tobogan 2-6ani 285x195

buc

16,936.24

locuri de joaca - echipament 29 (tobogan)

buc

16,936.24

1-8 158

echipament 30 - sistem calarat hexagon 3-12ani 295x265

buc

18,008.01

,18 1^9 18.160

locuri de joaca - echipament 30 (sistem dc calarat

buc

18,008.01

echipament 31 - sistem calarat octogon 6-14ani 1125x465    j \

buc

23,836.24

18.161

locuri dc joaca - echipament 31 (sistem dc catarat    \

buc

23,836.24

18.162

echipament 32 - tobogan 3-12ani 695x785    \ ir.    \ t

buc

22,417.20

18,163

locuri de joaca - echipament 32 (tobogan)    \ Vi

buc

22,417.20

18.164

echipament 33 - tobogan 3-12ani 635x635    \ o \ \

buc

26,194.12

18.165

locuri de joaca - echipament 33 (tobogan)    \    \'A

buc

26,194.12

18,166

echipament 34 - nava eșuata 3-12ani 785x715    \ W/kV s \

-

buc

24,306.86

18.167

locuri de joaca - echipament 34 (nava eșuata)    \    74 l A \

Aii

buc

24,306.86

18.168

dale de cauciuc 50x50x2    \ VA 1 \    \

mp

138.51

18.169

locuri de joaca - echipament 35 (vaporaș cu turnul

buc

11,620.21

18.178

echipament 38 - tobogan 4-12ani 465x155

buc

14,930.43

18.17*1

Ticuri de joaca - echipament 38 (far)

buc

14,930.43

18.172

echipament 39 - tobogan 4-12ani 1055x805

buc

35,252.01

18.173

lotAții de joaca - echipament 39 (tobogan)

buc

35,252.01

echipament 40 - tobogan 3-12ani 805x725

buc

30,026.12

L Jl'

lbciiri de joaca - echipament 40 (tobogan)

buc

30,026.12

'187176

“echipament 41 - rampa 935x385

buc

34,920.30

,18.Î77

locuri de joaca - echipament 41 (rampa)

buc

34,920.30

18.178

echipament 42 - rampa 1000x360

buc

37,912.85

18 179

locuri de inara - prhinampnt 47 framnal

hur

?7 917 «9


DUC

z,zyj.zi

10.101

locuri de joaca - echipament 43 (eleme/^ Je legănă

buc

2,293.21* * * "

18.102

echipament 44 - leganatbroscuța testohâa 2-6ani 85x45

buc

2,202.20

10.103

locuri de joaca - echipament 44 (element de legănă

buc

2,202.20

18.10-1

echipament 45 - leganat avion 2-6ani 90x00

buc

2,107.60

10.105

18.106

locuri de joaca - echipament 45 (element de legănă

buc

2,107.60

echipament 46 - leganat gandacci 3-10ani 110x100

buc

2,725.51

10.187

locuri de joaca - echipament 46 (element de legănă

buc

2,725.51

10.188

echipament 47 - leganat steluta 3-12ani 345x320

buc

3,800.87

18.109

locuri de joaca - eclii iamenl47 (element de legănă

buc

3,000.87

18 190

echipament 40 leganat elefant 3-1 Oani 360x140

buc

3,372.16

10.191

locuri de joaca - echipament 48 (clement de legana

buc

3,372.16

18.192

echipament 50 - leganat balansat floare 5- Hani 110x100

buc

3,500.29

10.193

locuri de joaca - echipament 50 (clement de legana

buc

3,500.29

18.194

10.195

echipament 52 - piatra catarat 3-12ani 225x155

buc

38,205.04

locuri de joaca - echipament 52 (piatra pentru cat

buc

38,205.04

18.196

echipament 53 leganat 3-12ani 485x415

buc

6,614.99

18.197

locuri de joaca - echipament 53 (clement de legana

buc

6,614.99

10.198

locuri de joaca - întreținere echipamente

buc

44.49


LEGENDA

VM - VALOARE MATERIALA

H-ÎNĂLȚIME