Hotărârea nr. 531/2018

HOTARAREnr. 531 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PRIVIND ORGANIZAREA SI OPTIMIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE SI PIETONALE, INSTALAREA, INTRETINEREA SI FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE SEMNALIZARE SI DIRIJARE A CIRCULATIEI URBANE, IN SCOPUL ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI SI PENTRU FLUIDIZAREA ACESTUIA, IN MUNICIPIUL BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.’ *>, c.

■mei»

A5ijtr^rA 7 „ „ îehn.c* si c£o JumciiL,-. r? *

' > a **    <--

?! •; :. A***V

CONFORM cu ORlGINALlfc^t;: •

Consiliul General al Mufricrniutui Bucureșt r ROMANIA

17    »    Mit U'HUțQ-v tOCLm

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 900/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 70/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 549/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de management al traficului in Municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public și privat pentru asigurarea managementului traficului în Municipiul București;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intri

01.10.2018.    H

vigoare la data semnării dar nu mai târziu deB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, secteArt.4 Bunurile imobile și tarifele aferente „activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractul de delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 148/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

c


B-duJ Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1tt.C.Ci&b *«-a gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în municipiul București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „ Delegata r”, pe de o parte,

Ș'

Societatea Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 8, sector I, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă ă tribunalul București cu numărul J40.T0325/2017 cod unic de

înregistrare 37832101, cont... deschis la ..., reprezentat ă de ..., având funcția de.........., denumită

în cele ce urmează „ Delegat", pe de alt ă parte.

Denumite în continuare împreună „ Părțile" și separatPartea".

AVÂND ÎN VEDERE:

(A)    Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local:

(B)    Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus. Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor, iar activitățile privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea. întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane. în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, parte componentă a serviciilor de interes local, acestea activitate putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit direct;

(C)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 98/21.02.2018. cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(D)    Faptul că societatea Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bi dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât s ă presteze Serviciul la cel comunitate;

știonată și entru(E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucure^) care s-a aprobat prezentul CuAu convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE
ARTICOLUL I - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) In sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Străzilor București aflată în subordinea municipiului București

”An Contractual"    înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului

și terminându-se la aceea și dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării”    înseamnă raza teritorială a Delegatarului, respectiv teritoriul

Municipiul București;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații" înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul fu mizări i prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A)    disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(B)    suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate;

■    o

(D)    \    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la

parametri optimi a echipamentelor și utilajelo folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuit (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E)    operarea echipamentelor și uttlajelpr. folosite în gestiunea Serviciului în condiții

de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alțî angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

"Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni De legatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

"Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile ce compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă

Serviciului delegate Delegatului în baza prezentului Contract;

"Bunuri Noi”    înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune,

instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care compun Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului;

"Bunuri aferente prestării serviciului” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care, la Data încetării Contractului, revin in posesia sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

"Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân in proprietatea sa după Data încetării Contractului;

"Compensația pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu, în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;

"Contract"    înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale. așa cum

pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de

Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul gestionează Serviciul;

A

”Data începerii” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

”Data încet ării”    înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a

aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 ("Menținerea unor prevederi după Data încetării") din prezentul Contract;

”Data Semnării”    înseamnă data când Contractul a fost semnat de către rep

Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contsemnat în aceeași zi de ambele Părți;

”Daunâ”    înseamnă orice prejudiciu, direct sau Indirect, constând în pierde ,

suferită de creditorul obligației fon^actuale neîndeplinite de cealaltă Parte și benefici/z-y Th    i-.\\


n,e,


’i* O U> 4


’f Hacesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului" -ținând,u-se' cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitardă prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

” Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Durata Contractului”    va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

"Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 16 („Garanția de Bună Execuție”), executabilă oricând pe parcursul perioadei contractuale, pentru a garanta în limita valorii sale:

a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

"Infrastructura Edilitar Urbană” înseamnă ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate realizării Serviciului; Infrastructura Edilitar Urbană face parte din domeniul public sau privat al Delegatarului și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

„ Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Investiții” înseamnă alocarea unor resurse financiare și/sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegatar, pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost concesionate Delegatului în scopul extinderii/modernizării/îmbunătățirii Serviciului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract;

„Lege”    înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se

limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omites, precum și reglementările obligatorii emise Ia nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de i sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul tei definiții „ hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judec ,i definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se

constata neconstituționalitatea unui act norkjatiy. fii,i) recursurile In interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

"Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului:

"Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit;

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

“Regulamentul Seniciului” înseamnă "Regulamentul pentru efectuarea serviciilor din sistemul integrat de management al traficului in Municipiul București" (Anexa nr. 1 Ia prezentul Contract);

”Serviciul” înseamnă activitățile privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, din componența serviciului aflat sub responsabilitatea Delegatarul ui. astfel cum sunt acestea prevăzute la Articolul 2 ("Obiectul Contractului") și descrise în Regulamentul Serviciului;

“Tarife " înseamnă tarifele aprobate de Delegatar cu respectarea Metodologiei Tarifare;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expres ă la ,.Zi

Lucrătoare";

„ Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică: (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora. înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.


(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt intro pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și n interpretării intențiilor Părților.(4) Orice referire Ia articole sau numere dearticole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI
ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului care acceptă gestiunea Serviciului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 Ia Contract).

(2)    Prin acordarea Gestiunii Serviciului, Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a acesteia, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a Serviciului, inclusiv de a efectua lucrări, de a instala sau îndepărta utilaje, echipamente sau conducte, în scopul prestării Serviciului Public și al reparării, îmbunătățirii și/sau înlocuirii Bunurilor aferente prestării serviciului.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOB1 LIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul I („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

(3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării șî Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    4n Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Șemn^riijdacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții

K legali ai acestora), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

d. 3    ' 1    /' O

. î) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 (“Asigurări”) dinii) obținerea licențelor/autorizațiilor șî prestarea Serviciului;

(6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi și documente, Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează data începerii, astfel cum aceasta este definita la articolul 1 (Definiții si interpretare) din prezentul Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare. Părțile:

a)    își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diIigențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

b)    vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul I (..Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. I);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data începerii(Anexa nr. 3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

f)    Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

g)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

h)    Asigurările (Anexa nr. 8)

i)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 9)

j)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului, conform prevederilor prezentului Contract.

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.
ORIGINALUL

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exeitița îhsă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu Serviciul Public;

b)    să inspecteze direct sau prin Administrația din subordinea Delegatarului Bunurile aferente prestării serviciului, respectarea clauzelor de întreținere și predare a acestora

c)    să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare;

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat și cu privire la modul de întreținere si exploatare a Bunurilor aferente prestării serviciului;

e)    să monitorizeze direct sau prin Administrația din subordinea Delegatarului îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

f> să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

g)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

h)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

i)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

j)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze Tarifele Serviciului, astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar;

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c)    să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;

d)    să exercite cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-tcritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

(i)    dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea Serviciului;

(ii)    servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea Infrastructurii Edilitar Urbane prin care este prestat Serviciul;

(iii)    N, dreptul de acces la utilitățile publice;

, e)    să solicite recuperarea debitelor în instanță;

\    once a^e drepturi preyăzqte_de Lqge sau de prezentul Contract.


Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    sa plătească Delegatului Tarifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract;

c)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare;

d)    să verifice periodic direct sau prin Administrația din subordinea Delegatarul ui:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

3.    menținerea echilibrului contractual;

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului;

e)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

g)    alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

h)    să pună la dispoziție Delegatului bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 '"Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului..

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele obligații generale;

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

c)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor aferente prestării serviciului pe toată Durata Contractului;

d) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun aferent prestării serviciului;

e) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;


f) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toat aferente prestării serviciului, conform condițiilor stipulate la Articolul 13.1. („Buni prestării serviciului”), în stare tehnica corespunzătoare duratei lor normale de funcțiorși toată documentația tehnică aferentă. inclusivTârțile construcțiilor, cărțile tehnice de proces verbal de predare-primțo,KE,..    “'„'i

OS    Ș?

V.-OA JUH.0,^

g) să dețină toate Autorizațiile necesare prestăm Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

h) să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

i)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

j)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

k)    să furnizeze Autorităților Competente, Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

1) să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului, Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare și prezentului Contract;

m) să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

n) să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

o)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, respectiv Autorității de Reglementare informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

p)    să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 (“Sub-delegarea și Cesiune”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

q)    să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 17 (“Asigurări") din prezentul Contract;

r)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență:

s)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

t)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și nexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor

de Performanță;

u)    Vă dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține]pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul 1SO900I sau cu un sțnndard echivalent) a fost im^îlTșnt^pi pentru Aria Delegării;


ORM CU ORIGINALUL

_ i


v)    să dovedească în termen de 12 luni de laPata.Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al MedîîJlurlîn conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

w)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 9 - Tarifele Serviciului

(1)    Tarifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei Tarifare. Tarifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9,

(2)    Tarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economic ă a Delegatului, cât și interesele Delegatarului.

(3)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează lunar de către Delegat Delegatarului sau Administrației

din subordinea Delegatarului. însoțită de raportul lunar al activității desfășurate, structurat într-o formă convenită cu Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului. Factura se emite cel mai târziu până la data de 15 (cincisprezece) a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestația, iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii e mise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(5)    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului are dreptul să refuze plata facturilor în cazul în care acestea nu sunt însoțite de raportul lunar de activitate sau acesta este incomplet.

(6)    Cu excepția situației prevăzute la alin. (5). neachitarea facturii de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi dup â data scadenței;

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c)    valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului și, sau plata acesteia se face conform prevederilor Articolului 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful Îî/\igoar£ iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va intra în vigoare în lurța imedfat următoare.    , , .    ,    \ HȘ

Sii.’

ARTICOLUL 10 -REDEVENȚA


ARTICOLUL 11 - MONITORIZAREA

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la Contract și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) și Anexei nr. 7 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță;

a)    să informeze Ia timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

(3)    Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract.

(4)    Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegatarul pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea

prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă

fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5) Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a rifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea Jinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor, nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității rului/Autoritații Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul efectua, din câțid în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate
(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul. Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9)    Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.

(10)    Delegatul va transmite lunar Delegatarului și Autorității Municipale un raport complet al activității desfășurate, structurat pe categorii de lucrări realizate. în sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea c ă Delegatul trebuie să furnizeze până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi ne lucrătoare.

(11)    Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului și Autorității Municipale:

a)    performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță:

b)    toate incidentele și incidentele care au avut Ioc. concluziile analizelor și măsurilor care s-au luat;

c)    situația centralizatoare privind întreruperile sau limitările, conform formularului propus de Delegat și avizat de Delegatar.

în sensul prezentului alineat “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul precedent, cu excepția raportării de la lit. c) pentru care termenul este data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, conform Regulamentului Serviciului.

(12)    Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale raportul anual de activitate. Acest raport tehnic va fi transmis până în ziua a zecea a lunii ianuarie pentru anul calendaristic precedent sau în prima Zi Lucrătoare după această dată. dacă ziua a zecea a lunii ianuarie din anul respectiv cade într-o zi nelucrătoare.

(13) De asemenea. Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:    "x.

a) de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;


(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

1.    Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensa ție pentru Obligația de Serviciu Public;

2.    Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula:

C-CE + Pr - K, tinde:

C -reprezint ă Compensația

CE - reprezint ă cheltuielile de exploatare eligibile

Pr - reprezint ă profitul rezonabil al operatorului, calculat la total cheltuieli eligibile și care nu poate depăși procentul de 3% din valoarea acestora.

V - reprezint ă totalitatea veniturilor obținute de operator în legătură cu prestarea Serviciului.

Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi auditate de Delegatar.

3.    sumele transferate de către Delegatar nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus;

4.    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de servicii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor;

5.    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, Delegatul va fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legal ă pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) în cazul în care Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor fi exploatate de Delegat, fiind Bunuri aferente prestării serviciului, Procesele-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului.

ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONT RACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele: Bunurile aferente prestării serviciului Acestea sunt:


Bunurile Proprietate Publică,.astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-pKtTrîr/ din Anexa nr. 4 la_Cpwaț4 Pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării


b) Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care fac parte din Infrastructura Edilitar Urbana aferente Serviciului și care potrivit Legii și prezentului Contract constituie Bunuri aferente prestării serviciului. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor aferente prestării serviciului sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi

13.1.2.    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile aferente prestării serviciului prevăzute la Articolul 13.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la Articolul 13.1.1. lit. b), de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 12 alin. (3) de mai sus.

13.1.3.    Toate Bunurile aferente prestării serviciului revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordata delegarea , în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun aferent prestării serviciului.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor aferente prestării serviciului și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor aferente prestării serviciului, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor aferente prestării serviciului pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr. 3 la Contract.

în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa Ia prezentul Contract.

Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri aferente prestării serviciului.


13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în prezentul Contract.

13.2.1. La încetarea prezentul Corffrâct din orice cauză, Delegatarul are dreptul d&a\dobâhdi Bunurile de Preluare, cu plata ur^su^de bani egală cu valoarea contabila actualizat f 15
13.2.2. în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de UDatâ. încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

13.2.3. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 13.2.1 de mai sus.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 14 - M ÂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimb ări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare cu vinovăție a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 16 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1)    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.................

(2)    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Delegatar sau Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu ază în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform |Ctului și nu împiedică Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului, în rea atribuțiilotsale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să(4)    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau Administrația din subordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (‘'Defini ții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(6)    Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor aferente prestării serviciului care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

a)    Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

(3)    Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.


în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificărkâu va exone: responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 9 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul sădea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(7)    Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. In continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 18- REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin țreizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând inten ția sa printr-o adresă îlegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 32 (‘'Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajata de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul:

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarul ui, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 20 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dac ă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare este echivalentă cu prestarea Serviciului de către o altă persoană decât Delegatul.

ARTICOLUL 21 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de căt legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte regulile din domenii publice.


19
(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data Încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului șî care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - R ÂSPUNDEREA, PENALITĂȚI Șl DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1)    Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 Ia Contract) și detailați în Anexa nr. 7 (“Indicatorii de Performanța”) la prezentul Contract, va atrage obliga ția Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

(2)    Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la caz]:

a)    ......-..............[ se va indica cuantumul penalităților, fie ca o stimă, fie ca un

procent din veniturile anuale ale Delegatului]',

b)    în caz de neîndeplinire a unei obligații contractuale din culpa Delegatului, acesta va plăti penalități de 2,5% din valoarea prestației neefectuate sau penalități de ..../zi de întârziere dacă prestația a fost realizate cu întârziere dar nu au fost respectate termenele prevăzute de prezentul Contract și/sau de Anexele sale;

c)    netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau altor

entități în conformitate cu Contractul -.................

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea ictului de către Delegatar, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).

plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orict u prejudicii invocate în instanță de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot f

generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinireâ"de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 24 - R ÂSPUNDEREA DELEGAT ARULUI

(1)    Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(2)    în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului'’) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță. în măsura în care acesta nu poate. în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul Ie solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de apresta Serviciul conform Contractului și Legii.

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE
ARTICOLUL 27 - FOR ȚA MAJORĂ

(1) „For ța Majoră” înseamnă ă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant

politic.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice

aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;


orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a ise,licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau ppnfiscare de facto a oricărui bun

sau drept semnificativ al Delegatului de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ

prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

v.    întreruperea alimentării cu energie electrică de către furnizor.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a)    Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații

pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b)    Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru

îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră: cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână. Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp s ă diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)    Dacă Ia expirarea unei perioade de cel puțin ...................... de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndep linită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de


(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 27 (“Forța Majoră”).

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările,ajustările Tarifelor Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile. în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual'financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7)    Prezentul articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 29 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.ARTICOLUL 30 - MODIFICAREA UNILATERAL Ă A PĂRȚII REG CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGAT AR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. I și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibru! contractual se vor aplica prevederile Articolului 28 (‘'Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1)    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durat a Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului:

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”), prin re ziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27(“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 ("Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

(2)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta;

(3)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(4) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor;

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile aferente prestării serviciului, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serv1

(5) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Dele derularea Contractului vor fi nenBriizate după cum urmează:

25
a) Bunurile aferente prestării serviciului vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 13.2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(6)    La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile aferente prestării serviciului, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(7)    La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor aferente prestării serviciului și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI
32.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („ Obligații încălcate"):

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 32.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini;

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 20 (“Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor ce compun Infrastructura Edilitar Urbană, de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de aferente prestării serviciului;


j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor

prezentul Contract ca reprezentând cauze de rezilie re a

CONFORM CU ORIGINALUL prevăzuterexpres de- — _____


32.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract. în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

c)    Atunci când o Obliga ție încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată. în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar. a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului

Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului. în baza prezentului Contract.

32.2.2. în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

32.2.1, se va aplica mutatis mtttandis procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciu) formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea Serviciului a unui număr suficienkde persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștinți calificările, autorizările și exfțerieț^a necesare și adecvate unei bune desfășurări a Șei 27'r    Y? r'

" « "&■

,.ț t ,nwecnA sr

;p ’^îc^ -IVt”,. jumo,L/

V ‘    ^r*

»    *    v *$*    ti *J

va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor ce fac parte din Infrastructura Edilitar Urbană prin care este prestat Serviciul se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestârii Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților

săi.

(8)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor.

(9)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării/prestării Serviciului.

(10)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, semînarii, instruiri.

Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, e suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care


tură cu acesta, pentri^uasigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a
V*

J „    J> O

""iCepa 3 P

. , ^ISfENM TEhniua Act c ju«i A

F0RM cu originali


reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persqațje care -intra în incintele Delegatului, Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(13) Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Administrației Străzilor,

ARTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3)    Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

b)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar. înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

f)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu șî oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit. către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)    Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus. altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau fu

în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile^rezeiftulși Contract, decât cu acordul pcris al Delegatarului.    [u


</iy u^i


(6) La sau înainte de Data încetării, Delegatqf ser va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.

ARTICOLUL 36 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune.

Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat șî fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.e comunicare între Părți, referitoare Ia îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să ă în scris, la următoarele aahșe și ,î£ atenția următoarelor persoane:a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract. DL/D-na

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-maîl:..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: DI./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................


E-mail:..............................

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin. fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail. ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 40 - RENUNȚARE

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicat^-ca fi renunțare și comunicată în scri^\eleilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre stipulate la Articolul 38 (‘’Cor^dți^ați’") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune. il /    31

putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 41 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE

(1)    Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract este declarată de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege

(2)    Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 43 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 22 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 34 (“Confidențialitate”), Articolul 36 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data Încetării Contractului.


OLUL 43 - LEGEA APLICABIL Â ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ărțile convin că acest Contra va fPinterpretat și executat conform legilor din România.


32
nformjxj-originalul


(2) în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizecij) de Zile (Sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.


Prezentul Contract este încheiat în limba română, în unul pentru fiecare.


DELEGATAR Primar...............


exemplare originale, câte


DELEGAT
Reprezentant...............

INVENTARUL BUNURILOR

PENTRU ACTIVITATEA MANAGEMENTUL TRAFICULUI


ANEXA

-wi. 5~3t/-2o^


Nr.

crt.

Nr.

inventar

Adm.

Străzilor

Cod c lași fi

care

Denumire» bunului

Elemente de identificare descriptive

Vecini / Adresa PMB

Elemente de

identificare

descriptive

Adresa

Tip arteră

li

1

Nr. poștal

Sector

11 î.'

1

1312001

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

fl

S^TRĂULEȘTI - STR. CORALILOR

1

T*

1312002

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

EROILOR SANITARI - SC. GEN. N|<. 150

5

/-• •

.< -5,

Q i

5* £

1312003

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

FUNDENI-STR. ITCANI

2

4

" * t_

1312004

1.3,12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

LÂSCĂR CATARGIU -STR. GRIGORE ALEXANDRESCU

1

L

1312005

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MIIIAI EMINESCU - STR.

ICOANEI

2

6

1312006

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT LOCALA

CALEA VITAN - STR. Z1ZIN

3

7

1312007

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

J»    x z 's

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU-ST. RĂSĂRITULUI

'/<$    2 c

.

8

1312008

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION IR1CEANU - SC. GEN. NR.

102

4

9

1312009

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTRUCTORILOR - CALEA CRÂNGAȘI

6

10

1312010

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

SERBAN VODĂ - STR.

CUȚITUL DE ARGINT

4

(I

1312011

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

NĂSÂUD - CALEA FERENTARI

5

12

1312012

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERCENI - BD. METALURGIEI

4

13

1312013

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PANTELIMON - STR.

BAICULUI

2

14

1312014

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

AGRICULTORI - STR. ORZARI

2

15

1312015

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PREL. FERENTARI - STR. BACHUS

5

Z-o £ i- r a

16

1312016

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

FUNDENI - STR. CÂMPUL CU NARCISE

2

. /

lL

1312017

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

J.L. CALDERON - STR. PICTOR A. VERONA

2

0

k

1312018

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

DACIA - STR. AUREL VLAICU

1

k

1312019

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

IANCU CAVALER DE Fl.ONDOR - BD. PACIIE PR.

2

v

1312020

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

STR. VASILE PÂRVAN -

CALEA PLEVNEI (Capat

1

! ' '••X

21

1312021

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

STR. JIULUI - STR. DRIDU

, 3 2

g 1 *2 a 52;

/ rv I

'ORM CU O,
22

1312022

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

STR. SFÂNTUL ELEFTERIE -STR. DR. CLUNET

6

uvÂ/fT,

~ m cn O

? - -■

5/,'iVT^r

23

1312023

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GHENCEA - CAPĂTUL LINIEI

41

5

24

1312024

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

C.A. ROSETTI - CALEA

VICTORIEI

1

25

1312025

1.3.12.

INTERSECȚII SEMAFORIZATE - 149

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

SISTEM MANAGEMENT TRAFIC MUN. BUCUREȘTI

26

1312031

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU -TIMONIERULUI

6

27

1312032

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CF.NTR.(BTMS)

IULIU MANIU - CENTURII

6

28

1312034

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - DEZROBIRII

6

29

1312035

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - CERNIȘOARA

6

Z/o «9

30

1312036

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - VALEA

LUNGĂ

6

! sî

7

*

r

1312037

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - APUSULUI

6

32

s

1312038

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - ACCES

METRO

6

țțA

țL

1312039

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - LUJERULUI

6

■tA 1 O\ \ ZJ \

5 \ i

n 1

V

1

1312040

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU-VALEA

CASCADELOR

35

1312041

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - BACRIULUI

o    o

‘    o o

i e

<A? *

<£•

iÎtt " *

c

r. 5? )

VOgnQ36

1312042

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - PRAKTIKER

6

37

1312043

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IULIU MANIU - VASILE M1LEA

6

38

1312044

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

BATIȘTEI - J.L. CALDERON

2

39

1312045

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

CALEA RAHOVE1 -PROGRESULUI

5

40

1312046

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

CALEA VĂCĂREȘTI -TINERETULUI

4

41

1312047

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

CALEA VICTORIEI- DOAMNEI - EFORIE

1

42

1312048

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

VICTORIEI - FRANCEZĂ - ING. MARCON1

1

43

1312049

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

CALEA VICTORIEI - LIPSCANI

1

\ "o 1 “ V

r V 0 J 1

44

1312050

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

COTROCENI - GHEORGHE

MARINESCU

V

5

o    1

o    I)

45

1312051

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

DECEBAL - DRISTOR

3

-V

-TI

o

70

s

46

1312052

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

MIMAI BRAVU- PENEȘ CURCANUL

4

CU ORI

pl

1312053

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZA TA

FUNCT.

CENTR-(BTMS)

MIHAIL KOGĂLNICEANU -VASILE PÂRVAN

5

2

>

r*

48

1312054

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

OLTENIȚEI - HUȘI

4    _

. f J

49

1312055

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

OLTENIȚEI - OPRIȘ ILIE

/Z.O"

z/;J4    4

MP %

//

50

1312056

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

OLTENIȚEI - ȘURA MARE

4

51

1312057

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PACHE PROTOPOPESCU -

HOREI

2

52

1312058

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CF.NTR.(BTMS)

PACHE PROTOPOPESCU -MARIN CALOTĂ

2

53

1312059

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PANDURI - GHIULAMILA

5

54

1312060

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PANDURI - M1HAI CIUCĂ -ȘCOALA GEN. 146

5

55

1312061

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PANDURI - URDĂREANU

5

56

1312062

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PIAȚA M. KOGĂLNICEANU

5 /

iKîa"5$

<<

57

1312063

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PIAȚA OPEREI

5

-t ir -h rr<

‘o.    ~ £ **

58

1312064

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

POD COTROCENI

1,5,6

r

1312065

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

POD IIAȘDEU

5,6

J

k

1312066

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PROGRESULUI - NĂSĂUD

5

-nx

ov

"73 V

61

1312067

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

REGINA ELISABETA - SCHITU MĂGURE ANU

3.5,1

s 1

o

o

1

1312068

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

POD IZVOR (SPL.1NDEP -SCHITU MĂGUREANU)

L5J__

O

z

63

1312069

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

ȘTEFAN CEL MARE - ALEEA CIRCULUI

*

i

Ii

/<•    Or

>    2 i?

-    £ •? r

■ț

c

/cz

r"

4

zx~


X

64

I3I2O7O

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

TINERETULUI - BALADEI

4

65

1312071

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

TINERETULUI - PISCULUI

4

66

1312072

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

TINERETULUI - TRESTIANA

4

67

1312073

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

TINERETULUI -VIȘANA

4

68

1312074

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

UNIRII - BANCA FIRENZE

3

69

1312075

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

1NT. VIILOR - INTRAREA VIILOR

5

70

1312076

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

VIILOR - ION BA1ULESCU

5

XX >'

71

1312501

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - INTRAREA POSADA

l *

5

~    ~    Z —i

Ci

- -C......,u.<-

72

1312502

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - RECAS

5

- J..

Ll

,312503

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - STA FIE

RATB TRAMVAI

5

Fk

1312504

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT LOCALA

CALEA GRIVITEI - CIMITIRUL SFANTA VINERI

I

II

i

1312505

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIVITEI - RAR

1

a '

2

__

I

1312506

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIVITEI - STOICA

LUDESCU

1

ilNALUl

..... J

77

1312507

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA RAHOVE1 - BARCA

?«/ X

?’n/diX78

1312508

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA RAHOVEI -ELECTROMAGNETICA -7AK4PIR Ol A T?r 1

5

<4

‘if

79

1312509

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA VITAN - MALL

3

80

1312510

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

FUNDENI - SPITALUL ONCOLOGIC FUNDENI

2

81

1312511

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

IUL1U MANIU - LICEUL

TUDOR VLADIMIRESCU

6

82

1312512

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI -

ANTIAERIANA

5

83

1312513

1.3.12

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI -

MĂRGEANULUI

5

84

1312514

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA RAHOVEI -ALEXANDRIEI - AMURGULUI -RI IVrtTFMI mi ATA DAlinVAI

5

fcț.f'E'î*

85

1312515

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA RAHOVEI - MIHAIL SEBASTIAN

-1

!

5

? G.

\> ’ 1

3 86

1312516

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA RAHOVEI - PETRE ISP1RESCU

5

\x' '•

V. <•

V

1312517

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA REGINA MARIA

5

o

o

2:

*n

\

1312518

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT, LOCALA

13 SEPTEMBRIE - LIBERTĂȚII

5

—O-

33

s

n

r—

8S

1312519

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

A.l.CUZA-MALTOPOL

1

O

33

O

90

1312520

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

AGRICULTORI - MATEI

VOIEVOD

T

2

î»

t~

c.

91

1312521

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRU OBREGIA - N1TU VASILE

c

r

îz

X Z

Oi

/

V/

•o

p


92

1312522

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BF.RCENI - TR.MAGURELE -IRICEANU

4

93

1312523

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BRAȘOV - CRINUL DE

PĂDURE

6

94

1312524

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA CALARAS1 POPA

NAN

3

95

1312525

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA DUDESTI - CALEA

VITAN

3

96

1312526

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA FERENTARI - SALAJ -SPATARIJ PREDA

5

97

1312527

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA FLOREASCA-FABRICA DE GLUCOZA

2

98

1312528

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GR1VITE1 - DACIA -MIRCEA VULCANESCU

1,2

/Z *    i

/ A"

99

1312529

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIV1TE1 - I.G.DUCA

1

'3 &

> c

£

100

1312530

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA PLEVNEI - WITING

1

\ 101

1312531

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DINICIJ GOLESCU - MIRCEA VULCANESCU

I

CON

h:

V

1312532

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

EMIL RACOVITA - TURNU

MĂGURELE

4

6 j

s i

1312533

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GHENCEA (PRELUNGIREA)-VALEA OLTULUI

6

~l~‘

o

1041

1312534

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION IRICEANU - OLTENIȚEI

4

z

3>

__c

105

1312535

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION M1HALACHE - SANDU ALDEA

(H

o

° 4./

\\<r


106

1312536

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

IZVOR -1IASDEU

1

107

1312537

1.3.12,

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

LIBERTĂȚII - NAȚIUNILE UNITE

5

108

1312538

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MARASTI - ALEEA ȘTRANDULUI

1

100

1312539

1.3-12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MIRCEA VODĂ - UDR1STE -MATEI BASARAB

3

110

1312540

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MIRCEA VULCANESCU - POPA TATU

1

1 i 1

1312541

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

NICOLAE CARAMFIL - PIPERA

1

112

1312542

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

N1COLAE GRIGORESCU -POLICLINICA TITAN

3

-■? s- im

113

1312543

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ORȘOVA - VIRTUȚII

6

O..

>- £ * -o    î

- °

*    9-,

114

1312544

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA MONTREAL (EXPOZIȚIEI - MARASTI -snrn'n >

1

\

15

1312545

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POD MARASESTI (MARASESTI -SPLAIUL UNIRII)

3

o

O

?

16

1312546

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PROGRESULUI - SPATARU

PREDA

5

33

$

O

r—

7

1312547

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PROGRESULUI - VESELIEI

5

ORIGIț

1

1312548

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ȘTIRBEI VODĂ - LUTERANA

1

r~

C

119

1312549

1.3.12,

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

TURDA NR. 125

I J

A?. /
120

1312550

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

OLTENIȚEI - INTRAREA

METEA

4

121

1312551

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRU OBREG1A -TURNU MĂGURELE -

MPTAI I IPniPl

4

122

1312552

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BARBU VACARESCU -CEAIKOVSKI

2

123

1312553

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BASARABIA - CHISINAU -NICOLAE GRIGORESCU

3

124

1312554

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUCUREȘTII NOI - PAJURA

1

125

1312555

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

C.A.ROSE'rri VASILE LASCAR

1

126

1312556

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA CALARASI - TRAlAN

3

127

1312557

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA DUDESTI -UNITATII(POPOVICI TRAIAN)

3

„y

i    u :

T 2    £ r

128

1312558

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTANTIN BRANCUSI -

BARAJUL SADULUI -

I I IfPPTTI 1 I5ATP ACPAMII

3

!    129

1312559

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOC AI. A

DOAMNA GHICA - LACUL TEI

2

o

o

z

/ ll3°

1312560

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL SĂRII - LT. GAINA

5

o

XI

s

î

1312561

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC T. LOCALA

JIULUI-NATATIEI

1

o

XI

o

1312562

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

LACUL TEI - MAICA DOMNULUI

?

1

133

1312563

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC T. LOCALA

LACUL TEI - TEIUL DOAMNEI

1!" ,

r,

■ V $/ *-*l •*    —al

\\r„
134

1312564

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

NICOLAE GRIGORESCU -POSTĂVARULUI

3

135

1312565

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

l-UNCT.

CENTR.(BTMS)

NICOLAE GRIGORESCU -THEODOR PALLADY - CAMIL DPCQI 1

3

136

1312566

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PANTELIMON - FERD1NAND

2

137

1312567

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PANTELIMON - RITMULUI

2

138

1312568

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA FOIȘORUL DE FOC (FERDINAND-TRAIAN-I. pavat un nu pi nwnnnt

2

139

1312569

1.3.12

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

Ș TIRBEI VODĂ - POPA TATU

1

140

1312570

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ȘTIRBEI VODĂ - POIANA NARCISELOR

1

.1/

141

1312571

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ȘTIRBEI VODĂ - PUȚUL CU PLOPI

1

/ • k" \    ..

H V

-* -»l    °    A T

ti* M    c    31

p i    \

142

1312572

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

AVERESCU - MARASTI

1

\

n

A 143

1312573

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BRAȘOV - COMPOZITORILOR

6

O    fes

o    S

z    v

n    i

y

1312574

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BRAȘOV -GHENCEA

6

73    1

S

o

c:    I

1312575

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTRUCTORILOR -VIRTUȚII - POPOVAT

6

2 l 8

A1

lU

V

1312576

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CRANGAȘI - CEAHLAU

C 1

147

1312577

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CRANGAȘI - MIHAILESCU

//>    -P "

z /•'•I

7f

T.

TA

148

1312578

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION MIIIALACHE - TURDA

1

149

1312579

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MARAST1 - ALEXANDRU CONSTANTINESCU

1

150

1312580

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BRAȘOV - DRUMUL TABEREI

151

1312581

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POD CIUREL (SPLAIUL INDEPENDENTEI - VIRTUȚII)

152

1312582

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BARBU VACARESCU - LACUL TEI

2

153

1312583

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUCUREȘTII NOI - CHITILA

1

154

1312584

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA CALARASI - DELEA

VECHE

3 /

/Z»

155

1312585

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MATEI BASARAB - DELEA NOUA

3

-- 23    F

'P o    -

: ■r'. (

C

156

1312586

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA DUDESTI - MALL

3

1    O

57

1312587

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC T. LOCALA

CALEA FLOREASCA - GLINK.A

2

3

5

1312588

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZA TA

FUNC T. LOCALA

CALEA GRIVITEI - CARAIMAN

I

! § i

S9

1312589

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIVITEI - CLABUCET

1

i 1 1

r~

ijo

1312590

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIVITEI - ION MIIIALACHE

I

16,

1312591

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIVITEI - LAINICI

,v
162

1312592

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GRIV1TE1 - POL1ZU

1

163

1312593

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA VITAN - VLAD

JUDEȚUL

3

164

1312594

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTANTIN

BRANCOVEANU - LU1CA

4

165

1312595

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION CAMPINEANU - WALTER MARACINEANU

1

166

1312596

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION M1HALACHE - AV. POPISTEANU

1

167

1312597

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION MII IALACHE - BANU MANIA

1

168

1312598

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA DOMENII (ALEXANDRU rnNQTAMTiMtîcrii - mw

1 T

Z’.iC'-

169

1312599

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POD TIMPURI NOI (SPLAIUL UNIRII - N.TRAIAN-v Ar Appsrri.ciwr a n

4

170

1312600

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

1 DECEMBRIE 1918-BASARABIA

3

11

171

1312602

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

1 DECEMBRIE 1918 -POSTĂVARULUI

3

8

L

1312603

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZA TA

FUNCT. LOCALA

1 DECEMBRIE 1918 -TIIEODOR PALLADY

3

I

I O

ț

1312604

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

AMURGULUI - SALAJ

5

| 1

ir

’J

174

1312605

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BABA NOVAC - CAMPIA

LIBERTĂȚII

V

175

13,2606

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC T. LOCALA

BASARABIA - MORARILOR

fi

, /& -


[76

1312607

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUCUREȘTII NOI - JIULUI -STRĂBUNĂ

1

177

1312608

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA VITAN -

ENERGETICIENILOR

3

178

1312609

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CAMIL RESSU - DRISTOR -RAMNICU VALCEA

3

179

1312610

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTANTIN

BRANCOVEANU - NITU

VACII F

4

180

1312611

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTANTIN

BRANCOVEANU - SECUILOR

4

181

1312612

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTANTIN BRANCUSI -NICOLAE GR1GORESCU -RARA MOV AP

3

182

1312613

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DINICU GOLESCU - WITING

,/?.

i

v ',2

3 ț . \ H

183

1312614

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

LIVIU REBREANU - NICOLAE GRIGORESCU

3

~ * V \

•■'7—

184

1312615

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

NERVA TRAIAN - OCTAVIAN

GOGA

■r

î

185

1312616

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

VITAN BARZESTI -METROLOGIEI

TT

. 186

1312617

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

13 SEPTEMBRIE - DRUMUL

SĂRII

11

Vi 87

1312618

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

13 SPETEMBRIE - SEBAST1AN

5

11

O'88

1312619

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

AEROGĂRII - AV SERBANSCU NICOLAE CARAMF1L

1

Ț~ "

i 189

1312620

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - CORA

r?190

1312621

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - ACCES JANDARMERIEI

5

191

1312622

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - PENITENCIAR RAHOVA

5

192

1312623

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BARBU VACARESCU -GLINKA

2

193

1312624

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERCENI - DOSSAN - IMGB

4

194

1312625

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERZEI - BUZESTI - M1RCEA VULCANESCU

1

195

1312436

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERZEI - CALEA PLEVNEI -VASILE PARVAN

1

196

1312437

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERZEI - ȘTIRBEI VODĂ (COBALCESCU)

x:

'oV

- • \

r $ V V; Y

197

1312438

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERZEI - VIRG1L1U - DIN1CU GOLESCU - GENERAL H M PPBTHFl CIT

1

2 n fTj r.ț/O2

- î* z    tc*»

*

J 1; 1 w

198

1312439

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BERZEI - COBALCESCU

1

CONFC

199

1312440

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

F’UNCT. LOCALA

BUCUREȘTII NOI -LAMINORULUI

1

S 1

0

<= 1

COO

1312441

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUZESTI - CALEA GRIVITE1

1

§ !

g

i    HI

*3

il

1312442

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUZESTI - NICOLAE TITULESCU - ION

MIIIAI APUC

1

>—

r-

C

2*

I2

1312443

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC'I. LOCALA

BUZESTI - OCCIDENTULUI

203

1312444

1.3.12.

--

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUZESTI - POPA TATU

£

X

yy

c/i<204

1312445

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCI. LOCALA

BUZESTI - SEVASTOPOL

1

205

1312446

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA DOROBANȚI - LICEUL IL CARAGIALE - STRADA nm ivpi i re

1

206

1312447

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC'F. LOCALA

CALEA FLOREASCA - PIPERA

2

207

1312448

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA GIULEȘTI - ȘCOALA GENERALA 163

6

208

1312449

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA PLEVNEI - MIRCEA VULCANESCU

1,6

209

1312450

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CAMIL RESSU - FIZICIENILOR

210

1312451

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CHITILA - BAUMAX

î

C ,-n    ui

a

■ol)

o,

211

1312452

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCI’. LOCALA

CHITILA - NEAGOE THEODOR (COLLOSSEUM)

* G -

i

\

212

1312453

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCI'. LOCALA

COLENTINA - CÂMPURI MOȘI

2

r> < o z -n

,213

1312454

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - DOAMNA

GH1CA

2

—rr

?o

3

o

2 4

1312455

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - FUNDENI

2

o

o

Z21K

1312456

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - KAUFLAND (VLADISLAV VOEVOD)

2

r-

O

21A

1312457

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCI’. LOCALA

COLENTINA - MAIOR BACILA

z/C^^

'ZA’    O

217

1312458

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - NICOLAE

CANEA (CARREFOURE)

C    j?<?

-


J~!


C\

2,8

1312459

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - SPORTULUI

2

219

1312460

1.3,12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - TEIUL

DOAMNEI

2

220

1312461

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

COLENTINA - ZIDURI MOȘI

2

221

1312462

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL SĂRII -CONSTANTIN MARINESCU

5,6

222

1312463

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL SĂRII - NABUCULUI

EROINA DE LA JIU

5

223

1312464

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI - DRUMUL SĂRII

6

224

1312465

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI -LOCOTENENT GAINA

~z5

i-s &

’-V

225

1312466

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI -MIHAELA MARCU - ORIZONT

•S2-3

226

1312467

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI - RÂUL

DOAMNEI

6

r<

227

1312468

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI -ROMANCIERILOR

6

—I-—

o

1

1 °

128

1312469

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC T. LOCALA

DRUMUL TABEREI - SIBIU

6

VI

T

1312470

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI - VALEA

ARGEȘULUI

6

I

23fl

1L

1312471

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI - VALEA IALOM1TEI

,^5'J    /

231

1312472

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI - VAS1LE

MILEA

(t

— 1

/■> \    0°

-Sj    ,h\

L    ■■ ‘

Xl r232

1312473

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - NUTU ANGHEL ■ ILIE OPREA

4

233

1312474

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - TRECERE PIETONI (INTRAREA

ACTll IMin

4

234

1312475

1,3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

HUEDIN - REȘIȚA - STRAJA

4

235

1312476

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

IUL1U MANIU - LIC INDUSTRIAL NR 8

6

236

1312477

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

METALURGIEI -CARREFOURE GRAND ap™ a

4

237

1312478

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MI1IA1 BRAVU-GHEORGHE PETRASCU (SPITAL VICTOR n a rco

"1

J

238

1312479

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MIMAI EMINESCU - VASILE LASCAR

2 X

239

1312480

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MIHAIL SEBASTIAN -

KAUFLAND

fi 5* *

sX

5    f

t'    |    ,

240

1312481

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MORARILOR • VERGULUI

2

7J

1241

1312483

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PANTELIMON - VERGULUI -CORA

2

O “

L}2

1312484

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA CONSTITUȚIEI ( BD UNIRII - LIBERTĂȚII)

5

o

1 c o

-n

j 13

1312485

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA DOROBANȚI (DOROBANȚILOR - RADU m:i i cp ijciua paipici

1

O

s

>

r“

2^4

1312486

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIAȚA PUIȘOR ( 13 SEPTEMBRIE - IZVOR)

5

...

245

1312487

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNC T. LOCALA

PIERRE DE COUBERTAINE -VATRA LUMINOASA

//^ VAtiUlj JJUJ

îduoo 'Ș.U rr.Ano ’*|l

246

1312488

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PIPERA - AV SERBANESCU -BARBU VACARESCU

1,2

247

1312489

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POD V1TAN BARZESTI (SPLAIUL UNIRII - CALEA

VITAM UITAM n AI)7PeTn

4

248

1312490

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POPA NAN - MECET

3

249

1312491

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

PRECIZIEI - METROU

PRECIZIEI

6

250

1312492

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZA TA

FUNCT. LOCALA

REAL - TH PALLADY

3

251

1312493

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

SELLGROS BERCENI - TURNU MĂGURELE - FOST LUICA

4

252

1312494

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

SIBIU - TIMIȘOARA

253

1312495

1.3.12,

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

SPLAIUL INDEPENDENTEI -INTRARE CĂMINE pni iTi.'HNir'A

6

254

1

1312496

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

TIMIȘOARA - MOINESTI

6 r

1312497

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

TIMIȘOARA - VALEA

OLTULUI

6 '

|

1312498

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

VALEA ARGEȘULUI - VALEA OLTULUI

6

O    1

1 C

O

1312499

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

VALEA IALOM1TEI - VALEA

OLTULUI

6

rin

i 5

’l

25$

1312500

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZA I'A

FUNCT. LOCALA

VI I AN BARZESTI - ACCES VITANTIS

4

259

1312626

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MIRCEA ELIADE - RADU BELLER

1

llr -y ți'-1

260

1312627

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - CONEA

5

261

1312628

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GLORIEI - JIULUI

1

262

1312629

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

NITU VASILE - SECUILOR

4

263

1312630

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BASARABIA - CAMPIA

LIBERTĂȚII

3

264

1312632

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BASARABIA - BAIA DE

ARAMA

3

265

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BASARABIA - PESCARUS

3

266

1312633

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

UVERTURII - DEZROBIRII

2 £ □    i

267

1312634

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUCUREȘTI TARGOVISTE -SOS. ODĂI

1

</

> * ;■

268

1312601

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

LIVIU REBREANU - I DECEMBRIE 1918

3

o

I269

1312635

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CALEA DOROBANȚI -MONETARIEI

1

—°—

1

'0

1312636

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT.

CENTR.(BTMS)

PIAȚA VICTORIEI -REABILITARE

1

8 !

2

1

1312637

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POLONA - MIHAI EMINESCU

2

o

r—1    !

1

272

1312638

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POLONA - DACIA

2

273

1312639

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

DRUMUL TABEREI 34

6

[1/

s,-.    . .2

V?


?!274

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - ANGHEL MOLDOVEANU

4

275

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - BRADETULUI

4

276

111TAjn

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - CIMITIRUL EVREIESC

4

277

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - DRUMUL GĂZARULUI

4

278

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - LUICA

4

279

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - OLTENIȚEI

4

280

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - P.S. DUM1TRESCU

V

281

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - TOPORASI

,7 °

4f:

im

a ±    in ’

'■■1 o \    -♦

f £ - \

282

1312646

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - VERIGEI -STOIAN M1L1TARU

4

“    T

o 1

C83

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - CFR PROGRESULUI

4

3 1

33

3

A

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GIURGIULUI - SURA MARE

4

O

c

o

'28^

1312651

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CONSTRUCT ORILOR -

GIULESTI

6

1 *

r;

cz

286L

1312652

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

MĂRGEANULUI - PETRE

1SPIRESCU

5

zZ.j'

287 ț

1312653

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

UVERTURII - APUSULUI

b

A

Y 'V .    pi

• 2,


288

1312654

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ALEXANDRIEI - RAHOVA

5

289

1312655

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

FUNDENI - MOTO

2

290

1312656

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

GITENCEA - CIMITIR

5

291

1312657

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

SPLAIUL INDEPENDENTEI -POLITEHNICA

6

292

1312658

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

STRAJA - RES1TA

4

293

1312659

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT'. LOCALA

BASARAB- COPOSU

3

294

1312660

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCF. LOCALA

M III AI BRAVU - PATRASCANI

295

1312661

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ACCES DEPOU -COLENTINA

••

2

£

v r- .    -* Z-

o.;

296

1312662

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZAT A

FUNCT. LOCALA

CAP LINIE 21 - COLENTINA

■y

297

1312663

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

POLIGRAFIEI - TIPOGRAFILOR

‘1

a

o 1

z 1 • -n    \

O

i

98

1312664

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BUCUREȘTI TARGOVISTE -

IONESCU SISESTI

5    \

n 1 d    1

1312665

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

ION IONESCU DE LA BRAD -IONESCU SISESTI

1 2 l

1 o 1

L

1312666

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

OASPEȚILOR - IONESCU

SISESTI

1

/V vsaW '    VrU

-

01

1312667

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

BARBU VACARESCU -

TITEICA

b J

302

1312668

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

CHITILA - LAMINORULUI

1

303

1312669

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

VALEA IALOMITEI - ALEEA BAIUT

6

304

1312670

1.3.12.

INTERSECȚIE SEMAFORIZATA

FUNCT. LOCALA

VALEA IALOMITEI - AL.

DEALUL MAC1NULU1

6

305

239100

2.2.9.

SISTEM OPERARE CENTRU DE COMANDA SI CONTROL PT MANAGEMENTUL TRAFICULUI SI SUPRAVEGHERE VIDEO

BD REGINA ELISABETA NR 47

5

306

131003

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

BD.BASARABIA- STR. ARH. HARJEU

3

307

1313001

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARF

ARII.HARJEU- BD BUREBISTA

3

308

1313002

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

STR.GHEORGHE BANCIULESCU -CALEA

FI ORFASCA

2

309

1313004

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI sni ARF

STR.ARH.HAJEU -BD.BASARABIA

2

310

1313005

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

BD.DECEBAL- PIAȚA ALBA IULIA

3

1    i

4

A”

1313006

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

PIAȚA ALBA IULIA-BD.DECEBAL

3

1    30

5

1 o

1313007

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

ȘOS.OLTENIȚEI STR -TEASCULUI

4

! t

3

\\

rw

1313008

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOIARF

BD.BUREBISTA- PIAȚA ALBA IULIA

3

?■

3141

—n î ■

1313009

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARF.

PIAȚA ALBA IULIA-BD.BUREBISTA

3

315

1313010

1.3.20,

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

STR. APUSULUI -ȘC.GEN.198

6

316

1313011

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARE

ȘC.GEN.198 - STR. APUSULUI

6

317

1313012

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARE

CALEA ȘERBAN VODĂ -STR.GEN.CHERCHEZ

4

318

1313013

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARE

STR.GEN.CHERCHEZ- CALEA ȘERBAN VODĂ

4

319

1313014

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARF

BD.DINICU GOLESCU NR.35

1

320

1313015

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARE

SI’R. VALEA CASCADELOR -

INTR.COMTEXIM

6

321

1313016

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARE

INTR.COMTEXIM -STR.VALEA CASCADELOR

6

3

322

1313017

1.3,20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARF

BD. ION MIHALACHE -STR. LAINICI

1

323

1313018

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOI ARF

STR. LAINICI- BD. ION MIHALACHE

1

m

324

1313019

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU PANOURI

SOI ARF

STR.PETRICANI -STR.DIMITRIE POMPEI

fi

Its?

.......J,'-î

m y: y    Z

2 ?; 5    '

i s 1

A 0

li    73

325 /

ta 13020

1.3.20.

ANSAMBLU RUTIER

CONSOLE CU

PANOURI

SOLARF .

STR.DIMITRIE POMPEI -STR.PETRICANI

V

>=-..•    s?<

"• ■a >2 'î’c

71    0

1    ?

DIRECTOR GE>ETWrU^DIRECTOR D1R. ECONOMICAft C.&.M


J, I -4- II 4. J-L ' 4 ■ '    Cl

CUlmnUCurESTruA

NR CRT

llsS uhncaș. t?™!! DENUMIRE    'fe,JUB,W    J

U.M.

Preț unitar fara TVA(lei)

1

SERVICII RECURENTE

1

Servicii de intervenții la ADC în intersecțiile necentralizale 237 intersecții

valoare

lunara/inters

400.00

2

Servicii de revizii la ADC în intersecțiile necentralizate 237 intersecții

buc

800.00

3

Servicii de intervenții la ADC în intersecțiile centralizate 216 intersecții

valoare

lunara/inters

500.00

4

Servicii de revizii la ADC in intersecțiile centralizate 216 intersecții

buc

3.500.00

5

Servicii de întreținere, revizii camere video (142buc), inclusiv encoder (142buc)

buc

1.500.00

6

Servicii de întreținere, revizii switch-uri intersecții (135buc)

buc

2.000.00

7

Servicii de întreținere, revizii detectori video (75buc)

buc

450.00

8

Servicii de întreținere, revizii acces point (135buc)

buc

700.00

9

Servicii de mentenanțâ în Centrul de Control Trafic switchuri fîrewall. server, storeage și interconectare SAN, sisteme de înregistrare video, stații de lucru și sistem de iluminat

valoare

/luna

25.000.00

11

Servicii de mentenanțâ în Centrul de Control Trafic UPS

buc

10000.00

12

Asistentă tehnică CCT 9-17/5x7

valoare

/luna

9.000.00

13

Permanenta servicii tehnice punct unic de contact 7x7/24x24

valoare

/luna

36.000.00

14

Asistenta tehnica centrul de control trafic 24/24h 7/7zile

valoare

/luna

36.000.00

15

Permanenta Centru Control Trafict 7x7/24x24

valoare

/luna

100.000.00

16

Servicii de mentenanta pentru aplicație management BTMS

2 ori pe an

8.000.00

17

Optimizare modele soft central

valoare/luna

21.000.00

18

Servicii de permanenta intervenții primare centralizate 216 intersecții

valoare/luna

700.00

19

Servicii de permanenta intervenții primare necentralizate 235 intersecții

valoare/luna

700.00

20

Inventariere si diagnosticare intersecție

buc

782.00

21

Aviz analiza utilitati

planșa

117.50

22

Verificare si diagnosticare instalații externe ADC

buc

300.00

TOTAL 1- Servicii Recurente

li

SERVICII INTERSECȚII

1

Programare ADC

buc

2.400.00

2

Modelare intersecție in soft centralizat

buc

10.000.00

3

Realizare plan de semaforizare

buc

900.00

4

Analiza trafic intersecție

buc

3.520.00

5

Diagrama de circulație

buc

480.00 t

6

Configurare switch intersectie/concentrator

buc

260.00

7

Configurare router comunicație

buc

260.00 \’

8

Configurare camera CCTV

buc

183.00

TOTAL 2- Servicii intersecții

llf

INSTALAȚII

1

Montare semafor stâlp simplu

buc

75.00

2

MoptșreîemâTtit stâlp consola

buc

360.0^,7:

3

Pțtîeurare si morftar.e parasolar

buc

6Ș^0f n

4

f^fpcurare si montatei brațe semafor

set

10Q.OO ~


ft
NRCRT

fffj c

DENUMIRE    || î

Yii'S’

II i ,T^'i

RECII»

ISIEBJ? . ÎL71 rtNItlUjM.-U iin-.DK    £ -i ■

Preț unitar fara TVA(lei)

4.1

Procurare brațe semafor

"Tp- '

110.00

42

Montare brațe semafor

40.00

5

Procurare si montare masca adiționala

buc

50.00

6

Montare dispozitiv push button

buc

275.93

7

Montare detector inductiv in automat

buc

150.00

8

Montare dispozitiv acustic

buc

80.00

9

Montare detector video

buc

31000

10

Montare Acces Point

buc

310.00

11

Montare camera video (CCTV)

buc

310.00

12

Montare bucle inductive in carosabil

buc

990.00

13

Demontare semafor stâlp simplu

buc

45.00

14

Demontare semafor stâlp consola

buc

115.00

15

Demontare dispozitiv push button

buc

47.00

16

Demontare parasolar

buc

47.00

17

Demontare dispozitiv acustic

buc

47.00

18

Demontare detector video

buc

47.00

19

Demontare Access Point

buc

105.00

20

Demontare camera video (CCTV)

buc

105.00

21

Demontare ADC (inclusiv cabinet)

buc

550.00

22

Demontare ADC (fara cabinet)

buc

300.00

23

Montare cabinet (fara ADC)

buc

470.00

24

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5

ml

35.00

24.1

Procurare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5

ml

18.46

24.2

Instalare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5

ml

16.54

25

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5

ml

20.00

25,1

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5

ml

10.06

25.2

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5

ml

9.94

26

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5

ml

18.00

26.1

Procurare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5

ml

8.30

26.2

Instalare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5

ml

9.70

27

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 5x1.5

ml

14.00

27.1

Procurare cabluri energie electrica Csyy 5x1.5

ml

3.80

27.2

Instalare cabluri energie electrica Csyy 5x1.5

ml

10.20

28

Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5

ml

11.00

281

Procurare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5

ml

2.45

28.2

Instalare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5

ml

8.55

29

Procurare si instalare cabluri energie electrica JySTy 4x2x0.8

ml

13.00

29.1

Procurare cabluri energie electrica JySTy 4x2x0.8

ml

3.11

29.2

Instalare cabluri energie electrica JySTy 4x2x0.8

ml

9.89

30

Procurare si instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5

ml

20.00    p

30.1

Procurare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5

ml

4.43    1

30.2

Instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic teflonat 1x1.5

ml

15-57 V,

31

Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 3x1.5

ml

16.00 >>

31.1

Procurare cabluri energie electrica CYY 3x1.5

ml

2.30    \

31.2

Instalare cabluri energie electrica CYY 3x1.5

ml

13.70

32

Procurare si instalare cabluri Fy 6

ml

11.00

32.1/

Procura re cabluri Fy 6

ml

2.33/ 7\î/

Instalare cabluri Fy 6

ml

/62 rw

«ArSPM    , -=—SS

7

îi >

CONFORM CU ORIGINALUL |


Hun/c/


NRCRT

l(«S «***?

DENUMIRE    fe, Jl”’"

\ A>^ri .

Preț unitar fara TVA(lei)

33

Procurare si instalare cabluri date

ml

12.50

331

Procurare cabluri date

ml

3.11

33.2

Instalare cabluri date

ml

9.39

34

Dezafectare cabluri electrice

ml

3.00

35

Procurare si instalare țeava metalica 1"

ml

30.00

36

Procurare si instalare copex metalic 1"

ml

35,00

37

Montare si procurare Sufa 8mm

ml

18.00

38

Montare si procurare Intinzator sufa

buc

85.00

39

Montare si procurare Cleme sufa

buc

18.00

40

Montare si procurare Doza conexiune 150/100

buc

135.00

41

Montare si procurare Regleta 12 poli

buc

37.00

42

Refacere branșament

buc

2.800.00

43

Montare ADC + PIF

buc

12.150.00

44

Refacere instalație legare la pamant

buc

2.990.00

45

Instalație legare la pamant

buc

3.985 00

46

Curatare camera video prin spalare

buc

150.00

47

Curatare semafor suspendat prin spalare

buc

150.00

48

Curatare semafor terestru prin spalare

buc

50.00

49

Procurare si montare cablu FTP pentru camere video

ml

11.00

TOTAL 3-Instalații

IV

ECHIPAMENTE

1

Cabinet automat de dirijarea circulației

buc

10.204.00

Automat de Dirijarea Circulației (4 grupuri -mini)

buc

22.910.40

1

Automat de Dirijarea Circulației (Rack 16/32.5 cârduri, 10 grupuri)

buc

38.159.94

2

Automat de Dirijarea Circulației (Rack 32/64,11 cârduri, 22 grupuri)

buc

59.555.21

3

Echipament comunicații conectare BTMS (SHDSL)

buc

9.667.35

4

Semafor vehicule

buc

2.691.70

5

Semafor prim vehicul

buc

2.006.94

6

Semafor tramvai

buc

2.811.00

7

Semafor pieton/biciclist

buc

1.873.07

8

Semafor GIP.VID

buc

1.147.64

9

Dispozitiv push button

buc

1.160.08

10

Detector inductiv

buc

2.257.00

11

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

buc

2.451.09

12

Detector video

buc

6.943.00

13

Camera video CCTV

buc

9.500.00

14

Router comunicații

buc

5.021.65

15

Switch intersecție

buc

9.400.00

16

Acces point- comunicație wireless cu RATB

buc

4.120.00

17

Licențe integrare

buc

9.020.00

18

Echipamente industriale backup transmisie date

buc

5.021.65

19

UPS 3kVA

buc

12.650.00

20

Mediaconvertor FO

buc

1.296.00

21

Sursa switch/mediaconvertor

buc

720.00

22

Cutie distribuție

buc

180 00

TOTAL 4- Echipamente

V

TELECOMUNICAȚII

1

Patch-pannel fibra optica

buc

1.100.00

Mon tare Patch-pannel fibra optica

buc

92.00

, 3

Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO    i yA

ml

12.0JX^

31

Procurare cablu Fibra Optica SM 24 FO    ,    K tlV/

ml

rx

sM.


NR CRT

Z'JLg

DENUMIRE    p’S

-r. r

’ft Vr-

rr. 1

r um.

.

Preț unitar fara TVA(lei)

3.2

Instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO

/ml

7.18

4

Procurare si montare patch-cord fibra optica

buc

90.00

4.1

Procurare patch-cord fibra optica

buc

60.00

4.2

Montare patch-cord fibra optica

buc

30.00

5

Procurare Manșon conexiuni fibra optica in canalizatie

buc

450.00

6

Conectorizare fibra optica (sudura per fibra)

buc

40.00

7

Canalizatie fibra optica in trotuar (săpătură deschisa, inclusiv refacere)

ml

375.00

8

Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in sânt existent

ml

25.12

81

Procurare tuburi PVC d=63 mm in sânt existent

ml

8.77

8.2

Instalare tuburi PVC d=63 mm in sânt existent

ml

16.35

9

Procurare si instalare micorfibra

ml

11.50

TOTAL 5 • T elecomunicatii

VI

DOTĂRI CENTRU DE COMANDA St CONTROL

1

Procurare si montare sursa

buc

900,00

2

Procurare si montare server Aplicații

buc

50.962.00

3

Procurare si montare sursa alimentare server aplicații

buc

1.001.00

4

Procurare si montare server management CCTV

buc

18.000.00

5

Procurare si montare sasiu HDD

buc

130.000.00

6

Procurare si montare hard disk

buc

3.200.00

7

Procurare si montare storage 400TB

buc

522.452.00

8

Procurare si montare FC Switch

buc

58.000.00

9

Procurare si montare switch LAN (rețea)

buc

12.200.00

10

Procurare si montare sursa switch

buc

600.00

11

Procurare si montare router/firewall

buc

19.500.00

12

Procurare si montare inregistrator NVR

buc

24.365.00

13

Procurare si montare acumulatori UPS

buc

825.00

14

Procurare si montare proiecție supratensiune

buc

615.00

15

Procurare si montare FO Backbone SM 24 fire

ml

12.00

16

Licența virtualizare

buc

21.742.00

17

Rack 42U (KVM Switch + Monitor + TST)

buc

14.819.00

18

Probe,integrare in sistem si PIF

sistem/luna

25.000.00

TOTAL 6 - Dotări Centru de Comanda si Control

VII

REPARAȚII SI ÎNLOCUIRI MODULE SI SUBANSAMBLURI

1

Servicii presurizare pentru camerele video mobile

buc

3.761.60

2

Procurare si montare modul comanda (placa grupuri) automat semaforizare

buc

2.189.60

3

Procurare si montare modul t/O

buc

4.604.80

4

Procurare si montare cârd detecție

buc

2.700.00

5

Procurare si montare fund de sertar automat de semaforizare

buc

3.800.00

6

Procurare si montare CPU principal

buc

5.200.00

7

Procurare si montare CPU secundar

buc

3.700.00

8

Procurare si montare power cable rack

buc

820.00

9

Procurare si montare safety relay

buc

300.00

10

Procurare si montare tastaura + display

buc

4.400.00

11

Sursa Automat de Dirijare a Circulației

buc

4.303.20

12

Procurare si montare placa de baza

buc

2.000.00

13

Procurare si montare modul SFP

buc

2.398.00

14

Plinta cartela detecție

buc

1.262-OO.mJ

15

Reparație modul comanda automat dirijare    t LV

buc

4*0.40^-

'16

Reparație modul l/O    /    iXwA

> buc

/273.6(L‘,I

1 - >

4

«ayWBg* ^conform cu oWSWaJNRCRT

- --    ' —

DENUMIRE    55 £££

fel

——

V*

U.M.

Preț unitar fara TVA(lei)

17

Reparație cârd detecție

/-■/buc

273.60

18

Reparație bloc optic semafor D=2OO

buc

296.80

19

Procurare si montare bloc optic semafor D=2OO roșu

buc

881.60

20

Procurare si montare bloc optic semafor D=2OO verde

buc

881.60

21

Procurare si montare bloc optic semafor D=200 galben

buc

881.60

22

Ventilator

buc

110.00

23

Termostat/senzor temperatura

buc

70.00

24

Suport ventilator

buc

1.100.00

25

GPS Automat deDirijare a Circulației

buc

2.585.00

TOTAL 7- Reparații si inlocuiri module si subansamble

VIII

LUCRĂRI CIVILE

1

Canalizatie in carosabil prin forare

ml

388.65

2

Canalizatie in carosabil (săpătură deschisa, inclusiv refacere)

ml

576.53

3

Canalizatie in trotuar (săpătură deschisa,inclusiv refacere)

ml

375.00

4

Canalizatie in spațiu verde (săpătură deschisa,inclusiv refacere)

ml

125.69

5

Procurare si instalare tuburi d=110 mm in sânt existent

ml

40.00

5.1

Procurare tuburi d=110 mm in sânt existent

ml

24.15

5.2

Instalare tuburi d=110 mm in sânt existent

ml

15.85

6

Camera de tragere 64x64, inclusiv capac

buc

1.229 35

7

Camera de tragere 40x40, inclusiv capac

buc

850.00

8

Camera de tragere 40x40,fara capac

buc

650.00

9

Capac pentru camera de tragere 40x40

buc

280.00

10

Capacpentru camera de tragere 64x64

buc

465.00

11

Rama plus capac B125

buc

318.00

12

Fundație Automat de Dirijarea Circulației

buc

1,239.12

13

Procurare si montare braț extensie semafor

buc

750.00

14

Procurare si montare consola pe stâlp existent (L=3.8 m)

buc

1.350.00

14.1

Procurare consola pe stâlp existent (L=3.8 m)

buc

725.00

14.2

Montare consola pe stâlp existent (L=3.8 m)

buc

625.00

15

Procurare si montare consola pe stâlp existent (L=8 m)

buc

1.950.00

15.1

Procurare consola pe stâlp existent (L=8 m)

buc

1.075.00

15.2

Montare consola pe stâlp existent (L=8 m)

buc

875.00

16

Procurare si montare consola tip RATB

buc

2.400.00

161

Procurare consola tip RATB

buc

1 200.00

16.2

Montare consola tip RATB

buc

1.200.00

17

Demontare stâlpi simpli

buc

42.00

18

Demontare stâlp cu consola L=3.8m

buc

1.250.00

19

Demontare stâlp cu consola L=8m

buc

1.350.00

20

Demontare consola de pe stâlp existent

buc

210.00

21

Fundație stâlp simplu

buc

625.00

22

Procurare si plantare stâlp simplu

buc

1.550.00

221

Procurare stâlp simplu

buc

940.00

22.2

Plantare stâlp simplu    1

buc

61000

23

Procurare si montare stâlp cu consola L=3.8 m

buc

6.250.00

23.1

Procurare stâlp cu consola L=3 8 m

buc

4.900.00

23 2

Montare stâlp cu consola L=3 8 m

buc

1.350.00

24

Fundație stâlp cu consola L=3 8 m

buc

2.100.00

25

Procurare si montare stâlp cu consola L=8 m

buc

10.574.00

25.1

Procurare stâlp cu consola L=8 m

buc

25 2

Montare stâlp cu consola L=8 m    4    K \\\

buc

A 26

Fundație stâlp cu consola L=8 m    1 —t

/ buc

(( 2.1

- ?1    £7    L \    \\n\ V

5    A    W\\


ca^^c0W0RMcU0RIGIMAU)iNRCRT

jjCC î

DENUMIRE    fe ““

V A

U.M.

Preț unitar fara TVA(lei)

27

Demontare sistem ventilație cabinet ADC (Demontare+montare in Tarife)

—- buc

350.00

28

Montare sistem ventilație cabinet ADC

buc

470.00

29

Decolmatare camera tragere 40x40

buc

100.00

30

Decolmatare camera tragere 64x64

buc

150.00

31

Decolmatare canalizatie

ml

15.00

32

Desfacere+refacere borduri din beton de ciment pe fundații de beton

ml

70.00

33

Sondare canalizatie

ml

5.00

34

Reparație camereta tragere 40x40

buc

325.00

35

Reparație camereta tragere 64x64

buc

650.00

36

Aducere la cota camereta pe carosabil

buc

2.983.20

37

Aducere la cota camereta pe trotuar

buc

2.350.00

38

Aducere la cota camereta pe spațiu verde

buc

1.540.00

39

Instalare cablu aerian

ml

35.00

40

Alte tipuri de lucrări neprevăzute (manopera)

ora

65.00

TOTAL 8- Lucrări civile

IX

INDICATOARE

1

Procurare si montare indicatoare rutiere

buc

163.00

2

Procurare si montare stâlp indicator rutier

buc

193.00

3

Procurare si montare stalpisor circular

buc

195 00

4

Procurare si montare stalpisor dreptunghiular

buc

243.00

5

Butoni reflectorizanti incastrabili

buc

24.00

6

Separatoare de sens

buc

192 00

7

Limitatoare de viteza

m

555.00

8

Indicatoare ansambluri reflectorizante

buc

467.00

9

Indicatoare rutiere "Trecere pentru pietoni", echipate cu lămpi cu led-uri

alimentate de la panou fotovoltaic

buc

3.57500

10

Panou "Copii+Limitare de viteza 30km/h"

buc

336 00

11

Plăcute reflectorizante

buc

25.00

12

Balize direcționale reflectorizante

buc

56.00

13

Oglinzi rutiere

buc

273.00

14

Stâlpi delimitare secțiune rotunda

buc

215.00

15

Stâlpi delimitare secțiune patrata

buc

360 00

16

Limitatoare de viteza (cordon liniar)

m

555 00

17

Panouri INFO Calatori

buc

21 436 00

X

MARCAJE

1

Preformat

mp

280.21

2

Convențional

mp

19 55

3

Termoplast extruder

mp

82.00

4

Termoplast spray

mp

57.24

5

Covor roșu D485

mp

176.44

6

Covor roșu D466

mp

143.26

7

Covor roșu Roolplastic

mp

149 50

8

Benzi rezonatoare

mp

160 00

9

Benzi marcaj tactil

mp

450 00

10

Ștergere marcaj rutier jet apa

mp

69.00

XI

PROIECTARE

1

Documentație pentru obținerea avizelor/certificatelor/autorizatiei f\

Proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție

valoare/

proiect

22.270 00
rcr