Hotărârea nr. 530/2018

HOTARAREnr. 530 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU PARCAJELE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.


HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.Â.

I

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 892/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi șt infrastructură urbană nr. 69/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 548/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare și exploatare a parcărilor din Municipiul București;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competența a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public șl privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.

Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local pentruparcajele aparținând domeniului public și privat al M nr. 2 și nr. 3 din contractul de delegare și fac parte^ _Art.5 Se împuternicește Primari il_.Gene

jrești fac obiectul anexelor renta hotărâre, iucuresti-să-semne


contractual de delegare prevăzut la art. 2 din pre

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bi

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 147/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

București, 23.08.2018 Nr.530 ’

Mul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

9

\n

Anexa 1iWfz>cA 'l H.OAKâ


CONTRACT MBELEGARt


a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public si privat al Municipiului București

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

Și

Societatea Compania Municipală Parking București S.A., cu sediul în București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj 2, birou nr. 7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/10320/2017, cod unic de

înregistrare 37832152, cont ... deschis la ..., reprezentată de ..., având funcția de...........

denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

(A)    Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

(B)    Faptul că, în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus, Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor, amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor fiind parte componentă a serviciilor de interes local activitate putând fi gestionată de către o societate cu capital al Municipiului București, în baza unui contract atribuit prin "negociere directă”;

(C)    Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/22.02.2018 cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

(D)    Faptul că societatea Compania Municipală Parking București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare;

(E) Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr .... / ...., prin care s-a aprobat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului public privind parcările aparținând domeniului public și/sau domeniului privat aLMflpStphtkii București.


Au convenit încheierea prezentului Contract de


privind parcările aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București, conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Străzilor București aflată în subordinea Municipiului București

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării” înseamnă raza teritorială a Delegatarului, respectiv Municipiul București;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații’’ înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările etc., emise de o Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării și gestiunii Serviciului;

”Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile

(B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții

neobișnuite ce pot,

(C) operațiile de î rră expl , recorhandăril
iji preventive ori de rutină, executate într-un mod care siguranță și pe termen lung, ținând cont de

\de_95ftmenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-


♦    VÎ n r- * *

menționate vor fi executate de personal instruit șf'tcy,. experiență, ui. tehnica, uneltele si echinamentele adecvate:

(D)    verificări șt controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E)    operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

”Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii șt ale prezentului Contract;

„Bunuri aferente prestării serviciului” înseamnă Parcajele predate Delegatului precum și celelalte bunuri care prin natura lor fac parte din domeniul public și/sau domeniul privat al Municipiului București și sunt utilizate pentru gestiunea Serviciului care, la Data încetării Contractului, revin in posesia sau intră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare.

„Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

„Utilizator” înseamnă persoana fizică sau juridică care utilizează Locul de Parcare dintr-un Parcaj pentru staționarea unuia sau mai multor autovehicule, ocazional, ori cu caracter de regularitate;

„Contract” înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care simt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul prestează Serviciul și să notifice acestuia și Delegatarului eventualele disfuncționalități în prestarea Serviciului; în categoria persoanelor care au dreptul să controleze modul în care administrează și gestionează Serviciul intră și persoanele angajate în cadrul Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Generale a Municipiului București indiferent dacă aceștia au sau nu calitatea de agenți constatatori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

„Data de începere (a Contractului)” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

„Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

„Data încetării (Contractului)” înseamnă intre "Părți, fără a aduc
"Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală de Parking București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

a)

b)


"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, conform Articolului 21 („Garanția de Bună Execuție”), executabilă la prima cerere a Delegatarului, pentru a garanta în limita valorii sale: plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

„Investiții” înseamnă toate lucrările de extindere, reabilitare și modernizare a Parcajelor, precum și lucrările de înființare a unor Parcaje noi finanțate conform prevederilor Articolului 15 (’'Investiții”);

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Corn]    lin România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau

aplicare a oricăr^a dinw^e de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivețt^ Upiunii-^ure^ne. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești {oriireprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in nistrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act
Cy Ț    4r C

ye / D'RCCȚrA * r .<£ ASJSfE'UA 1“ *;, TEHNitr. £f Jtt'o JUttlDrtA

,

n

'; ■.:    Â •*

administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

“Legea Achizițiilor” înseamnă legislația aplicabilă la un moment dat privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

”Loc de parcare” înseamnă locul amenajat în cadrul unui Parcaj, semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur vehicul;

Loc de parcare rezervat înseamnă locul de parcare din cadrul Parcajelor rezervat societăților bancare, unităților hoteliere, persoanelor cu handicap, inscripționate/semnalizate conform Regulamentului Serviciului.

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

"Parcaj” înseamnă spațiul existent amenajat pe domeniul public și/sau pe domeniul privat al Municipiului București destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și/sau marcaje, care îl delimitează de zona destinată circulației autovehiculelor sau de alte zone, inclusiv Parcajele noi, Parcajele instituțiilor publice și Parcajele Park and Ride;

"Parcaje noi” înseamnă Parcajele realizate de către Delegat conform programului de Investiții Anexa nr. 6 la Contract. Investițiile realizate de Delegat în Parcaje noi se amortizează de către Delegat pe Durata Contractului și revin Delegatarului la încetarea Contractului ca Bunuri aferente prestării serviciului;

"Parcajele instituțiilor publice” înseamnă Parcajele aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea instituțiile publice, in care pot primi un anumit număr de locuri de parcare care pot fi atribuite gratuit spre utilizarea exclusivă acestora;

"Parcaje „Park and Ride”    înseamnă spațiile amenajate pe domeniul public și/sau

pe domeniul privat al Municipiului București, de regulă în apropierea capetelor de traseu ale unor mijloace de transport public destinat în mod special staționării vehiculelor aparținând Utilizatorilor care își continuă călătoria cu mijloacele de transport public;

”Parcometru” înseamnă aparatul/automatul de plată prin intermediul căruia se încasează tariful pentru staționarea vehi culelor pe Locurile de parcare;

"Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă căreia Delegatarul sau Autoritatea Delegat prin rapoartele, lunare trimestrial e-către-Delegat-ori-(iti)-Indicatorii-di

performanțele Delegatului prin inspecții notificate Delegatului sau prin inspecții inopinate; Atunci când Delegatarul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele întocmite conform prezentului Contract, Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care Delegatul întocmește raportul (lunar, trimestrial sau anual);

“Regulamentul Serviciului” înseamnă regulamentul serviciului public de administrare a parcărilor aparținând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului București (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), aprobat de Delegatar;

"Serviciul” înseamnă serviciul public de administrare a Parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București din componența serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aflat conform Legii sub responsabilitatea Delegatarului, respectiv:

a)    amenajarea, dotarea, exploatarea parcajelor;

b)    ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaj ori care blochează accesul în Parcaj;

c)    gestionarea Parcajelor respectiv repararea, întreținerea și modernizarea acestora;

d)    gestionarea și întreținerea parcului auto pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaje;

e)    încasarea tarifelor de parcare;

f)    încasarea tarifelor pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor, staționate neregulamentar în Parcaje;

g)    gestionarea contractelor pentru folosința locurilor de parcare rezervate;

h)    gestionarea formularelor cu regim special și a altor bunuri utilizate pentru prestarea Serviciului;

i)    Construcția si/sau înființarea unor Parcaje noi, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract;

“Tariful Serviciului” înseamnă tariful de utilizare a Parcajelor aprobate de Delegatar conform legii pe care Delegatul le va încasa de la Utilizatori. Tariful Serviciului fac obiectul prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful Serviciului”) din prezentul Contract;

„Zi” înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare”

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

(2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat îniqtelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

le,flrțpum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru w afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi


’(ce^ direcția !•<?* ASIS»FNțA ||£ z tehnica si U.ț’S JURIDICA

"', ț> 6 *îy

* <1-.


(4)


ORIGINALUL

Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL H. OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul prezentului Contract constă în delegarea gestiunii Serviciului public privind parcările aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al Municipiului București aflat in componența serviciilor conform Legii sub responsabilitatea Delegatarului, respectiv:

a)    amenajarea, dotarea, exploatarea parcajelor;

b)    ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaj ori care blochează accesul în Parcaj;

c)    gestionarea Parcajelor respectiv repararea, întreținerea și modernizarea acestora;

d)    gestionarea și întreținerea parcului auto pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor care staționează neregulamentar în Parcaje;

e)    încasarea Tarifelor Serviciului;

f)    încasarea tarifelor pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor, staționate neregulamentar în Parcaje;

g)    gestionarea contractelor pentru folosința locurilor de parcare rezervate;

h)    gestionarea formularelor cu regim special și a altor bunuri utilizate pentru prestarea Serviciului;

i) Construcția și/sau înființarea unor Parcaje noi, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr,6 la prezentul Contract;

(2) Delegatul va avea totodată dreptul șb^î ^țiifMejîrhreținere corespunzătoare însă dreptul să solicite plata Tarifwuî TCTJriLizWri sau vreo compeț Delegatar, a următoarelor Parcaje^
b) Parcajele care pot fi utilizate fără plată, identificate ca atare în Anexa nr. 3 "Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului”

(3)    Nu fac obiectul prezentului Contract:

a)    Parcajele amenajate pe terenurile proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice;

b)    Parcajele publice de reședință, aferente imobilelor cu destinația de locuință sau parcările de domiciliu; Parcajele de reședință administrate de primăriile de sector

(4)    Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere”), dreptul și obligația de a gestiona Parcările existente, de a construi si de a înființa noi Parcări pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București și care vor fi puse la dispoziția acestuia prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(5)    Delegatul va presta Serviciul în conformitate cu prevederile prezentului Contract, ale Regulamentului Serviciului, ale Caietului de sarcini al Serviciului și cu dispozițiile Legii.

(6)    Prin prestarea Serviciului, Delegatul trebuie să asigure:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică privind staționarea autovehiculelor;

b)    gestionarea infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului în interes public;

c)    funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului;

d)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai Serviciului;

e)    crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente Serviciului, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

f)    protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

g)    protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și sitarilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h)    protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în

vigoare.


ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE


^OCIP'n?,

■ț. c

□'HCcpi *r

''SrSTEfHA C_ t£H(J!Casi -S /.țfc'S JURiOlt..-, Q-u t-^

.-țf*'o flPQsânăH'*1cu originalul


(3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei’ Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 6 (șase) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai mare de 60 (șaizeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora:

a)    Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate ia Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

b)    Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea prestării Serviciului, a cărui semnare marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a Părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului (Anexa nr. 3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor (Anexa nr. 4)

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5);

f) Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

g)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

h)    Asigurările (Anexa nr. 8)

i) Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului (Anexa nr. 9)

(4) în cazul oricărui conflict sau neconcoj^atj^jjțtre^corpul principal al Coi


orice Anexă, clauza din cuprinsul G se specifică*altfel în prezentul Con

'

tului va^revala, cu excepția situației îfe (SafeCAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGAT ARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a)    să stabilească strategiile de dezvoltare și funcționare a Serviciului;

b)    să exercite competențele și responsabilitățile ce-i revin potrivit Legii în domeniul Serviciului;

c)    să aprobe structura, nivelul și ajustările Tariful Serviciului propuse de Delegat;

d)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului precum și cu privire la modul de întreținere si exploatare a bunurilor din domeniul public și/sau privat al Municipiului București, încredințate pentru prestarea Serviciului;

e)    să urmărească direct sau prin Administrația din subordine asigurarea unei bune întrețineri, protejări și conservări a Parcărilor;

f)    să coordoneze direct sau prin Administrația din subordine proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului București, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

g)    să inspecteze direct sau prin Administrația din subordine Bunurile aferente prestări i serviciului, respectarea clauzelor de întreținere și predare a acestora;

h)    să monitorizeze direct sau prin Administrația din subordine îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

i)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

j)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract, ori în cazul în care Delegatul nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin Contract, cu excepția situațiilor care nu se datorează Delegatului;

k)    alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI


ÎL otfrespectarea prevederilor prezentului Contract, Caietului de Sarcini și a oricărei Legi aplicabile

Serviciului.


b)să asigure întreținerea, modernizarea, amenajarea și după caz construirea Parcajelor, dotarea acestora cu indicatoare, automate de plată, stâlpișori, bariere, senzori, soluții SMART PARKING, alte sisteme de semnalizare si dirijare a circulației în aceste Parcaje;


c)


d)


e)

0

g)


să pună în vânzare /biletele/tichetele/jetoanele/abonamentele/legitimațiile/ autorizațiile, emise conform legii prin intermediul soluțiilor de tip “SMART PARKING”: echipamente, platforme web, software și aplicații web si de mobil inteligente, să ofere utilizatorului alte alternative modeme de plata si sa ofere în timp real toate informațiile utile cu privire la spațiile de parcare (amplasament, număr de locuri disponibile, tarif/h, tip de taxare etc.);

să încheie contracte cu Utilizatorii pentru: Locurile de parcare rezervate, plata parcării in avans pentru locurile de parcare publice, orice alta forma de plata pentru parcare ; să încaseze Tariful Serviciului aprobat de Delegatar;

să solicite Delegatarului ajustarea și/sau modificarea Tarifului Serviciului în situațiile și în condițiile prevăzute de Lege;


Sa urmărească dezvoltarea noilor tehnologii de gestiune a parcărilor, sa solicite introducerea acestora in regulamentul Serviciului si, după aprobare, sa implementeze noile tehnologii;


h)


sa verifice in timp real, prin mijloace modeme de verificare si control, daca autovehicule parcate au achitat tariful de parcare aferent perioadei de folosire a spațiului destinat parcării si, in cazul in care se constata ca sunt autovehicule care nu au achitat tariful de parcare sa dispună toate masurile legale pentru sancționarea acestora si recuperarea sumelor restante;


i)


j)


să sesizeze organele de poliție competente cu privire la faptele produse în Parcaje, care potrivit Legii îmbracă forma unor abateri de la normele privind ordinea și liniștea publică și/sau care constituie contravenții sau infracțiuni.

alte drepturi prevăzute de prezentul Contract;


ARTICOLUL 7 - OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI


Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr.l la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;3.

4.


îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; menținerea echilibrului contractual;


gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului privind prestarea Serviciului;

d)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;

e)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin prezentul Contract;

f)    să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului;

g)    să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico - financiare privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public;

h)    Sa asigure și să permită accesul Delegatului la toate informațiile necesare in executarea Contractului;

i)    alte obligații prevăzute de Lege sau în prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să gestioneze Serviciul pe riscul și răspunderea sa exclusivă, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

b)    să asigure integral finanțarea necesară pentru prestarea Serviciului inclusiv fondurile necesare pentru realizarea investițiilor;

c)    să încaseze Tariful Serviciului;

d)    să asigure tipărirea tichetelor, abonamente, bonuri cu valoare fixă si/sau prin intermediul soluțiilor de tip “SMART PARK1NG”: echipamente, platforme web, software și aplicații web si de mobil inteligente, să ofere utilizatorului alte alternative moderne de plata si sa ofere în timp Teal toate informațiile utile cu privire Ia spațiile de parcare (amplasament, număr de locuri disponibile, tarif/h, tip de taxare etc.); etc.;

e)    să întrețină și să modernizeze Parcajele conform unor programe de întreținere și modernizare aprobate anual de către Delegatar;*)

j)


. jC0NF°™ CU ORIGINALUL

să instaleze la loc vizibil normele/regulileM^j^fiaaife a Parcajelor-;

să nu permită accesul în Parcaje a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente;

k)    să asigure semnalizarea rutieră verticală și orizontală a Parcajelor, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București;

l)    să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, deszăpezire, dezinsecție, dezinfecție și deratizare a Parcajelor numai cu operatori autorizați;

m) să asigure folosința netulburată de către Utilizatori a Parcajelor;

n)    să nu aplice alte Tarife decât cele aprobate de Delegatar;

o)    să asigure eliberarea necondiționată a Locurilor de parcare/Parcajelor în cazul efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, conform înștiințării primite de la Delegatar;

p)    să țină evidența locurilor de parcare pe fiecare Parcaj, să păstreze toate documentele referitoare la acestea și să le prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze control;

q)    să nu amplaseze dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare fără avizul Comisiei tehnice de circulație a municipiului București;

r)    să nu permită parcarea vehiculelor din altă categorie decât cea care corespunde destinației Parcajului sau, în caz contrar, să încaseze Tariful Serviciului în raport cu numărul de locuri ocupate de vehiculul în cauză;

s)    să elibereze bonuri cu valoare fixă pentru utilizarea Parcărilor, in cazul încasărilor cash de către operatorii de parcare;

t)    să furnizeze Delegatului și Autorității Municipale informațiile solicitate și să asigure accesul Ia toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii dezvoltării Serviciului;

u)    să furnizeze trimestrial Delegatarului și Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizeazâ/prestează Serviciul, în condițiile Legii;

v)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, intr-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamațîei, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea acestora;

w) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Bunurilor aferente prestării serviciului pe toată Durata Contractului

x) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile aferente prestării servi ci u liy^eprrfeîRțcondițiilor stipulate la Articolul ,Bunurile aferente prestărij^foicmluLffita stare tehnică -corespunzătoare

duratei lor normale de funcționare, pred^^îTtțatij^apcumentația tehnicȘ aferentă,


, o

bei țz zi tvj.’AV


inclusiv cărțile construcțiilor, cărț predare-primire;■ CONFORM CU ORIGINA!

pe bază "de proces verbal de


y) să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

aa) să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

bb)să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

cc) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

dd)să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 25 (“Sub-delegarea și Cesiunea”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

ee) să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

ff) să asigure personalul necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă și mijloacele tehnice necesare;

gg) să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

hh)să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

ii) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 -OBLIGAȚII SPECIFICE ALE DELEGATULUI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA PARCAJELOR

(1)    Delegatul va gestiona Parcajele cu respectarea prezentului contract și a Regulamentului Serviciului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

(2)    Delegatul va organiza Parcajele în conformitate cu avizul tehnic al Comisiei tehnice de Circulație a Municipiului București;

(3)    Stabilirea unor noi ampM^unAitctypȘhtțTJ organizarea Parcajelor, inclusiv a Parcajelor de

Ișțftu Rutiere București și cu aprobarea Delegatarului legatarului.

(4)    Parcajele gestionate de delegat vor fi utilizate, âe regulă cu plată.

(5)    Prin excepție de la prevederile alin. (4), Delegatul va permite staționarea gratuită pentru:

a)    autovehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor,;

b)    autovehiculelor de intervenție (salvare, pompieri, poliție)

(6)    Totodată, Delegatul va permite utilizarea fără plată a Parcajele în cazurile expres prevăzute la Articolul 2 alineatul (2).

(7)    în cadrul Parcărilor, Delegatul va stabili Locuri de parcare cu folosință exclusivă, denumite Locuri rezervate, cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului prevăzut în Anexa nr. 1 Ia prezentul Contract.

(8) Utilizarea Locurilor rezervate este posibilă în baza unui contract încheiat între Delegat și Utilizator.

(9) Tariful pentru utilizarea Locurilor rezervate sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9 ("Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului”)

ARTICOLUL 10 - Tariful Serviciului

(1) Tariful Serviciului la Data de începere a Contractului este prevăzut în Anexa nr. 9.

(2) Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al Prestării Serviciului;

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

c)    să încurajeze prestarea eficientă a Serviciului și protecția mediului;

d)    să încurajeze investițiile de capital;

e)    să respecte autonomia financiară a Delegatului.

(3)    Nivelul Tarifului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului. Valoarea Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform metodologiei aprobate de Delegat

(4)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului, a modificărilor și ajustărilor acestora.

(5)    Aplicarea de către Delegat a Tarifului Serviciului aprobate de Delegatar este obligatorie.

Sumele încasate de Delegat din Tarife, precum și cele încasate ridicarea/blocarea autovehiculelor constituie venituri ale Delegatului și vor fi utilizate cu precădere pentru amenajarea si construcția de noi Parcări și pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a circulației.

(6) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu aprobarea/modificarea/ajustarea Serviciului se face conform prevederilor Arij^^t^^Legea aplicabilă și litigiilor”) din prezentul Contract. Până 4a 'soluționare^ disputelor Deleg;


Tariful în vigoare, iar în urma soluțion


care vor intra în vigoare în luna imediat următoarei *

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

(1)    De la Data Intrării în Vigoare, Delegatul va avea obligația de a plăti Delegatarului o

Redevență anuală reprezentând_% din profitul net anual al Delegatului.

(2)    Plata redevenței se va face nu mai târziu de 4 luni calendaristice de la data aprobării situației financiare contabile aferente anului pentru care se plătește redevență.

(3)    Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că Redevență va fi achitată prin raportare la profitul net realizat de către Delegat într-un an calendaristic, pe Durata Contractului, astfel încât Redevență va fi achitată atât pentru anul calendaristic în care intervine Data Intrării în Vigoare cât și pentru anul calendaristic în care intervine încetarea sau rezilierea Contractului.

(4)    Plata cu întârziere a Redevenței dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat.

(5)    în cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plății Redevenței se prelungește pe o durată care determină acumularea de penalități care depășesc suma datorată (respectiv redevență datorată pentru o lună), Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(1)    Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și cei prevăzuți în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la Contract.

(2)    Indicatorii de Performanță stabilesc parametrii ce trebuie respectați de către Delegat în prestarea Serviciului.

ARTICOLUL 13 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(1) Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Ind^c^oȘ^^^e^Performanță, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, R w^mejituhikSep^hilui (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr.

8 („Indicatorii de PerfopganJ^^^fț cazul perespectării de către Delegat a Indicatorilorde Performanță:a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c)    să propună Delega tarului aplicarea penalităților contractuale.

Delegatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a prevederilor prezentului Contract, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Delegat și activitățile desfășurate de acesta, modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a Parcajelor,

(2) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală, cu Delegatarul si cu Administrația din subordinea Delegatarului pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens, Delegatul trebuie să :

a)    pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b)    să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c)    să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale;

e)    să coopereze cu Delegatarul sau cu Administrația din subordinea Delegatarului la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i) accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea

prestației efectuate, precum și ia bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul,
intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(4) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, a cărei durată va fi stabilită cu ocazia transmiterii informării/notificârii prevăzute la alin. (5), Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să Ie adopte. Atunci când Delegatul/Autoritatea Municipală monitorizează informațiile prezentate în rapoartele întocmite de Delegat conform prezentului articol, Perioada de Monitorizare este ulterioară

perioadei pentru care a fost întocmit respectivul raport și se întinde pe o perioadă de.........

(....zeci) zile de la data primirii raportului. în cazul în care, monitorizarea informațiilor conținute de raportul prezentat de Delegat presupune efectuarea unor verificări la sediul Delegatului, Perioada de Monitorizare se prelungește în mod corespunzător, iar Delegatul va fi informat/notificat conform prezentului alineat.

(5) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(6) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(7) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate Delegatarului/Autorității Municipale la cerere.    _____Delegatul va prezenta Delegatarului, anual, Contractual curent, un raport privind Parcărilor,    numărul    de


ifâș Ol!>e

'Stf ^SfSr    *r-

|5?    ir L

ubonamente/îegitimații/autorizații/bilete/tichete jetoane distribuite Utilizatorilor și volumul încasărilor din Tarif în Anul Contractual precedent.

(9) De asemenea, Delegatul va prezenta Delegatarului, la începutul fiecărui An Contractual, dovezi privind:

a)    plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

b)    deținerea tuturor Autorizațiilor valabile.

ARTICOLUL 14 - ÎNTREȚINERI ȘI REPARAȚII

(1)    în scopul menținerii unei stări corespunzătoare a Parcajelor, Delegatul va executa periodic lucrări de întreținere și reparații de diferite categorii, conform unor programe anuale de întreținere și reparații aprobate de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului.

(2)    Execuția lucrărilor va fi asigurată fie prin personal propriu fie prin contractarea acestora cu respectarea prevederilor Legii Achizițiilor.

(3)    Lucrările de întreținere și reparații se vor realiza la intervale adecvate cu respectarea normativelor în vigoare, în condiții tehnice și economice corespunzătoare care să asigure exploatarea optimă a acestora.

(4)    Volumul lucrărilor de reparații/modemizări și fondurile necesare se stabilesc pe bază unor documentații tehnico-economice, ante-măsurători, respectiv proiecte elaborate în raport cu starea tehnică și funcțională a Parcărilor. Documentația pentru executarea lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor și normelor specifice, precum și a cadrului de conținut pentru proiectele respective.

(5)    Periodicitatea normată a execuției lucrărilor de întreținere și reparații curente la instalațiile și echipamentele gestionate de Delegat este cuprinsă în documentațiile tehnice. Acestea se vor efectua conform normelor în vigoare.

(6)    Delegatul, va efectua verificări zilnice ale echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciilor pentru constatarea modului de funcționare a acestora.

(7)    Cele constatate vor fi consemnate în registrul de lucru din ziua respectivă și vor fi înregistrate într-o „fișă de intervenție” existentă pentru fiecare categorie de lucrare.

(8)    Fișa de intervenție va conține informații cel puțin cu privire la:

-denumirea evenimentului;

-    locul și momentul apariției evenimentului nedorit/ora depistării/ora intervenției/ora punerii în funcțiune/timp de intervenție;

-    condițiile, cauzele care au favorizat apariția evenimentului;ARTICOLUL 15 - INVESTIȚII

(1)    Delegatul va efectua investiții conform Anexei nr. 6 "Programul de Investiții”.

(2)    Obligația de a asigura fondurile necesare pentru realizarea investițiilor revine exclusiv Delegatului.

(3)    Delegatul va efectua investiții în noi Parcaje în baza unui program de investiții convenit împreună cu Delegatarul și aprobat de către acesta să care va modifica/completa în mod corespunzător Anexa nr. 6 "Programul de Investiții”.

Investițiile în noi Parcaje vor fi realizate în funcție de terenurile pe care Delegatarul le va pune la dispoziția Delegatului pentru construirea si/sau amenajarea unor noi Parcări.

(4) Totodată, Delegatul își asumă obligația de a realiza investițiile necesare pentru: a) dotarea Parcajelor, in funcție de specificul locației, cu indicatoare, automate de plată, stâlpișori, bariere, senzori, soluții SMART PARKING, alte sisteme de semnalizare s i dirijare a circulației în aceste Parcaje, după caz;

b) dotarea Parcajelor cu echipamente video de supraveghere conectate la un dispecerat central organizat de Delegat; după caz;

cjimplementarea unui sistem de achitare electronică a Tarifului Serviciului de tip “SMART PARKING”: echipamente, platforme web, software și aplicații web si de mobil inteligente, care să ofere utilizatorului alte alternative modeme de plata si sa ofere în timp real toate informațiile utile cu privire la spațiile de parcare (amplasament, număr de locuri disponibile, tarifTh, tip de taxare etc.);

d)    achiziționarea de sisteme de recunoaștere a numerelor de înmatriculare folosind echipament foto/video atât mobil cat si static;

e)    înființarea unui Caii center pentru gestionarea reclamațulor in timp real;

(5)    Delegatul își rezervă dreptul să definească și să prezinte anual planul său de investiții pentru a-i permite prestarea Serviciului în cele mai bune condiții tehnice, economice, de mediu, sociale potrivit celor mai bune practici în vigoare.

(6)    Investițiile realizate de Delegat se vor amortiza de către acesta pe durata Contractului, in cazul in care investiția nu se amortizează, durata contractului se va prelungi pana la amortizarea investiției.

(7)    Investițiile în infrastructura aferentă Parcărilor care se realizează din fondurile Delegatului constituie bunuri aferente prestării serviciului; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea Delegatului pe toată Durata Contractului și revin de drept, la expirarea Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului
cu originalul

Viț»» I    .Q *    —---- ._

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe q^gporttje aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI

(1)    Delegatul se obligă să Presteze Serviciul în conformitate cu condițiile și termenele/intervalele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. I la prezentul Contract), și din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).

(2)    Delegatul va asigura prestarea Serviciului de luni pana duminica, în intervalul orar 06.00-18.00, cu posibilitatea de prelungire, după caz, cu asigurarea logisticii necesare prestării serviciului in condiții optime, pana la 00,00-24,00.

ARTICOLUL 17 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

17.1. Bunurile aferente prestării serviciului 17.1.1. Acestea sunt:


a)    bunurile Delegatarului puse la dispoziția Delegatului, astfel cum sunt prevăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

b)    bunuri noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii Contractului, care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului.

17.1.2.Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexam. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile aferente prestării serviciului prevăzute la Articolul 17.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar, care constituie Anexa nr. 4 la prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în bunuri noi definite la Articolul 17.1.1. lit. b), de mai sus acestea vor fi puse la dispoziția Delegatului în condițiile prevăzute la Articolul 15 alin. (8) de mai sus. Organizarea și efectuarea inventarierii se va face cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de organizare și efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

17.1.3.Toate Bunurile aferente prestării serviciului revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit.

17.1.4. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui burusauuispațiilor de lucru pentru car


acordata delegarea, în alt scop decât

prealabilă a Delegatarului care este

17.1.5.    Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui Bun aferent prestării serviciului.

17.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor aferente prestării serviciului și elementelor lor componente.

17.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor aferente prestării serviciului, cu diligența unui bun proprietar.

17.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor aferente prestării serviciului pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr. 3 la Contract.

în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa la prezentul Contract.

Este stabilit in mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri aferente prestării serviciului.

17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

17.2.1.    La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

17.2.2.    în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să Ie dobândească.

17.2.3.    Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Articolului 17.2.1 de mai sus.

17.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.


Sc’PtU‘-b

3*    \ c

„ dwecV* ’Ș'i 152 ASlSt"1 2"

,EmNII>* -nț.* jufiton-* c

<&% k* -?9*<u


(2) Utilizatorii au obligata de a respecta prevederile Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 Ia Contract) și de a-și achita obligația de plată a Tarifului Serviciului.

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau Ia solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data de începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-I despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE(3) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarufui, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

(4)    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar sau Administrația din subordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare.

(5)    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Delegatar sau de către Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

(6) Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor aferente prestării serviciului care sunt restituite Delegatarului sau Administrației din subordinea Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:a)    Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse infrastructurii aferente Serviciului;

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

c)    Asigurarea de răspundere civilă generală.


(2) Delegatul va fi obligat

un moment dat pe Durata    itV

tul, la cererea

(1) de mai sus.asigurări prevăzute de Legea în vigoare la


a copii ale polițelor de asigurări prevăzute
(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspundereacîvîlă^ a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    In cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

(7)    Delegatul va informa Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a miei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    In cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegatarului sau a Administrației din subordinea Delegatarului.

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1)    Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.


(2)    Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toa ar

ieșirile contabile în legătură cu prezentul C    i ffl îrt^rinformitate cu dispc ’el

în măsura în.care Delegatul nu va evidenția aceșJeXnttjpți ieșiri cnntahile irifrflod


atunci Delegatarul va putea rezilia Coritrac


,.b1KAf«. 4;

S- \

/// V

ICC g M»*5 c**1 n °

Ktt    CONFORM CU ORtGi

Contractului”).    a*c *

--—______

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile Ia care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub- contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;ensă, alta decât salariul, unui salariat al icției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.


ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA ȘI C

(1)    Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

(2)    Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Delegatul este obligat să aplice proceduri competitive, conform regulilor stabilite prin Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-


ARTICOLUL 28 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detailați în Anexa nr. 7 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale. Anexa nr. 7 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract stipulează cuantumul penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță, care a fost încălcat sau nu a fost atins conform termenilor și condițiilor stabilite de anexa menționată.

(2)    Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligații, în cuantumul stipulat în continuare [ie va completa de la caz la caz]:

a)    ...... - ................ [se va indica cuantumul penalităților, fie ca o sumă, fie ca un

procent din veniturile anuale ale Delegatului]',

b)    netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală

sau altor entități în conformitate cu Contractul -.................

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat la plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării,.

(4)    Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”).

(5)    în plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 29 - RĂSPUNDEREA DELEGAT ARULUI

(1) Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor aferente prestării serviciului pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat.

Delegatarul sau Administrațîadimsubordinea Delegatarului nu îl va tulbura pe Delegat în ițiul drepturilor    iîu ?z£ntul Contract.


iciun caz Delegatul zsauZA5minf9t'rijția din subordinea Delegatarului nu va fi
COWORMCU0RIGINALUi

răspunzător față de Delegat de vreo Daună^^ri-vCțftyhă' indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil

ARTICOLUL 30 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie

(ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

d)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

e)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

f)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul sau Administrația din subordinea Delegatarului le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la Serviciu.

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudișjat^B=ÎQțeIesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalităi p rd te de o pârte ..prezentului Contract.

(1) „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);


iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

m.


orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii); orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidentalenergie electrică de către furnizor.

Părților, livrarea cu întârziere a

. ;___

materialelor sau executare cu întârziere/neexfeimt^rea xțe către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

A    *

(2) In situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract.

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment

de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

Contractului.(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 32 (“Forța Majoră”).

(3)    în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Valorii Serviciului, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului.

(5)    Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Contractului, în vederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare Legislativă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6)    Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor cu Regim Special;

(7) Prezentul articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL Vn. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 34 - MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.


ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA UNIL^ A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEG)


|.Șt ASlS'FA'S. 12 i Un*™ *

" -    ■ juRIt'L.I


CONFORM CU ORIGINALUL

£RALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE

SțR'>’‘


Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 33 (“Menținerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 36 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1)    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii”), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;

c)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 37 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 32 (“Forța Majoră”), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 33 (“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g)    dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

(2)    în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3)    Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

a) să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor cg^_Delegatar sau noul operator>^M4^


■' ■

IG:    OtREcpA

|«J <? ASiSTEMȚA lS z tehnica si juridica

L\*

~%.u tt* < S<,oAlÂN'ț


aferente prestării serviciului, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serviciului.

(4)    La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:

a)    Bunurile aferente prestării serviciului vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini.

b)    Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 17.2 din prezentul Contract.

c)    Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

(5)    La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile aferente prestării serviciului, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

(6)    La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor aferente prestării serviciului și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.


ARTICOLUL 37 - REZILIEREA CONTRACTULUI

37.1. Rezilierea Contractului din culpa delegatului

37.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații IndUcate”)'.

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Articolul 37.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță;

nerealizarea corespunzătqaf^safr l^ termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în arcina sa conform preaâaulpHTonBcapt^țgulamentului Serviciului sau Caietuluide Sarcini;d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 25 (“Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;

f)    nefumizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri aferente prestării serviciului;

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 8 (“Asigurări”);

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 24 (“Clauza de prevenire a corupției”);

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

37.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 37.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 37.1.2.

c)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatu£ are


37.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegataruluf


37.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

37.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 37.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Articolul

37.1.1.

/

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 38 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(4)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(5)    Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în

solicitarea de modificare este    QÎMa legătură cu dispoziții ale Regulamentuluiîn conformitate cu Legea aplicabilă.dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(6)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(7)    Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia și achitarea Ia timp a salariilor.

(8)    în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta fumizării/prestării Serviciului.

(9)    Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminalii, instruiri.

(10)    Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(11)    Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 39 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane,

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a)    Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;


b)    oricărei informații cu privire la care —general

Articol;c)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

d)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

e)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

f)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

g)    oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

h)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau

i)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4)    Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 40 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la fumizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului vor fi transferate gratuit Delegatarului la încetarea Contractului.


ARTICOLUL 41 - TAXEToate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 42 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1)    Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

(2)    Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3)    Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4)    Delegatul se va abține de Ia orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 37 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 43- COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa: .....................

Fax; .................................E-


mail: ...............

b) Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na. Adresa:-77.....;

Fax:E-mail:

c) De asemenea, pentru Autoritatea Municipală în atenția: Db'D-na. ........................Adresa:

Fax:

E-mail:

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

(6)    Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 44 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract. ARTICOLUL 45 - RENUNȚARE

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 43 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere


din prezentul Contract, o ca o renunțare viitoare la<3».

__

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea uneî clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 46 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

(1)    Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2)    Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 48 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 47 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 48 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 39 (“Confidențialitate”), Articolul 41 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 48 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

Părțile vor face toate eforturile -dispută-m-terme:(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, tru a soluționa pe cale amial rioadă-mai-4ungă-daeă-Pi

omOnicat în scris celeilalte Piunei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.


Prezentul Contract este încheiat în limba română, în .... câte unul pentru fiecare.

............... exemplare originale,

DELEGATAR

DELEGAT

Primar...............

Reprezentant


/«/

ANEXA £


IsS s,SrfMr« I3 £ ’EHMcn; A*« ju"id'<-A.

INVENTARULfeUNURILOR

PENTRU ACTIVITATEA DE PARKING


ItK


Nr. crt,

Nr.

inventar

Adm.

Străzilor

Cod

clasifi

care

Denumirea

bunului

Elemente de identificare descriptive

Elemente de identificare descriptive

Adresa

Vecini / Adresa PMB

Tip

arteră

Nr.

poștal

Sector

1

13725

1.3.7.2

PARCAJ

755 LOCURI

BD

AVIATORILOR

I

13726

1.3.7.2

PARCAJ

157 LOCURI

BD

BANU MANTA

I

3

13727

1.3.7.2

PARCAJ

93 LOCURI

STR.

BERTHELOT HENRI MATTHIAS GRAL

1

4

13728

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

STR

BIHARIA

1

5

13729

1.3.7.2

PARCAJ

72 LOCURI

STR

CAMPINEANU ION

1

6

13730

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

STR

CARAIMAN

1

7

13731

1.3.7.2

PARCAJ

170 LOCURI

STR

CARAMFIL NICOLAE

1

0’

13732

1.3.7.2

PARCAJ

155 LOCURI

SOS

CHITILEI

1

9

13733

1.3.7.2

PARCAJ

78 LOCURI

STR

COBALCESCU GRIGORE

1

10

13734

1.3.7.2

PARCAJ

183 LOCURI

STR

CONSTANTINESCU ALEX.

1

11

13735

1.3.7.2

PARCAJ

57 LOCURI

BD

DACIA

1+2

12

13736

1.3.7.2

PARCAJ

86 LOCURI

CALE

DOROBANȚI

1

13

13737

1.3.7.2

PARCAJ

26 LOCURI

PTA

DOROBANȚI

1

0 A/X

14

13738

1.3.7.2

PARCAJ

43 LOCURI

/ ' —<7 \

Du/a/î* , ȚR^lAlG.

> /    r—X

H    —u—

1

ft

15

13739

1.3.7.2

PARCAJ

70 LOCURI

BD

EL1ADE MIRCEA    Jj"

1

16

13740

1.3,7.2

PARCAJ

107 LOCURI

STR

c

FELIX DR.

CONFORM,

1

-'1

L

17

13741

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

BD

FICUSULUI

VI*

5

v, S; $

1

18

13742

1.3.7.2

PARCAJ

85 LOCURI

CALE

FLOREASCA

1

19

13743

1.3.7.2

PARCAJ

83 LOCURI

STR

GĂRII DE NORD

I

20

13744

1.3.7.2

PARCAJ

208 LOCURI

BD

GOLESCU DINICU

1

21

13745

1.3.7.2

PARCAJ

204 LOCURI

CALE

GRIVIȚE1

1

p

22

13746

I.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

STR

JANDARMERIEI

1

23

13747

1.3.7.2

PARCAJ

34 LOCURI

STR

MALTOPOL

1

24

13748

1,3.7.2

PARCAJ

66 LOCURI

STR

MARACINEANU WALTER

1

25

13749

1.3.7.2

PARCAJ

113 LOCURI

BD

MIHALACHE ION

I

26

13750

1.3.7.2

PARCAJ

41 LOCURI

STR

NATATIEI

I

&

13751

1.3.7.2

PARCAJ

543 LOCURI

SOS

NORDULUI

1

28

13752

1.3.7.2

PARCAJ

58 LOCURI

SOS

ORHIDEELOR

1

29

13753

1.3.7.2

PARCAJ

28 LOCURI

STR

PAJUREI

1

30

13754

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

PIATRA MORII

I

31

13755

1.3.7.2

PARCAJ

268 LOCURI

CALE

PLEVNEI

1+6

32

13756

1.3.7.2

PARCAJ

57 LOCURI

STR

POLJ^^jgîH^

1

33


13757


1.3.7.2


PARCAJ


120 LOCURI


STR


34


13758


1.3.7.2


PARCAJ


147 LOCURI


STR


POPA TATLL


35


13759


1.3.7.2


PARCAJ


54 LOCURI


STR


36


13760


1.3.7.2


PARCAJ


200 LOCURI


SOS


37


13761


1.3.7.2


PARCAJ


20 LOCURI


STR


13762


1.3.7.2


PARCAJ


60 LOCURI


STR


39


13763


1.3.7.2


PARCAJ


54 LOCURI


CALE


40


13764


1.3.7.2


PARCAJ


69 LOCURI


STR


41


13765


1.3.7.2


PARCAJ


54 LOCURI


STR


42


13766


1.3.7.2


PARCAJ


98 LOCURI


STR


43


13767


1.3.7.2


PARCAJ


634 LOCURI


BD


44


13768


1.3.7.2


PARCAJ


28 LOCURI


STR


45


13769


1.3.7.2


PARCAJ


100 LOCURI


STRȘTIRBEI VODĂ


STRAULESTI


VARNALI LEONIDA


VACARESCU ELENA


VICTORIEI


1+3


VULCANESCU MIRCEA


ARGHEZI TUDOR


AVRIG


BASARABIA


BATISTEI


BACILA VASILE MAIOR


2+3N,

48

1

13772

1.3.7.2

PARCAJ

226 LOCURI

BD

CHISINAU    V

■" -p «, • ■

A

fl'î

2

49

13773

1.3.7.2

PARCAJ

169 LOCURI

SOS

I CONFORM CUORÎc

COLENTlîlA.

NAI -

2

50

13774

1.3.7.2

PARCAJ

320 LOCURI

STR

D-NA GHICA

2

51

13775

1.3.7.2

PARCAJ

15 LOCURI

PTA

FOIȘORUL DE FOC

2

52

13776

1.3.7.2

PARCAJ

98 LOCURI

STR

LASCAR VASILE

2

O,

13777

1.3.7.2

PARCAJ

650 LOCURI

SOS

MIHA1 BRAVU

2+3

54

13778

1,3.7.2

PARCAJ

98 LOCURI

SOS

MORARILOR

2

55

13779

1.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

STR

PESCARILOR

2

56

13780

1.3.7.2

PARCAJ

36 LOCURI

BD

PIERRE DE COUBERTIN

2

57

0

13781

1.3.7.2

PARCAJ

31 LOCURI

SOS

PIPERA

1+2

58

13782

1.3.7.2

PARCAJ

80 LOCURI

STR

RITMULUI

2

59

13783

1.3.7.2

PARCAJ

70 LOCURI

STR

ROSETTI MARJA

2

60

13784

1.3.7.2

PARCAJ

514 LOCURI

SOS

ȘTEFAN CEL MARE

2

—64—

13786

4-3,7^

PARCAJ

150IOCURI

STR

tfit îl. no

2

62

13786

I.3.7.2

PARCAJ

170 LOCURI

STR

2

_1

FT

1

63

13787

1.3.7.2

PARCAJ

12 LOCURI

STR

II

-    Il5

ZECE MESpf

< jCOtk-CRM CU OR

C Ai*-

4u«

£

1. Tt

FTnia y S a Siiila n

-Jr

w»r

64

13788

1.3.7.2

PARCAJ

240 LOCURI

STR

BABA NOVAC

3

65

13789

1.3.7.2

PARCAJ

460 LOCURI

STR

BASARAB MATEI

3

66

13790

1.3,7.2

PARCAJ

520 LOCURI

STR

BRANCUSI CONSTANTIN

3

67

13792

1.3.7.2

PARCAJ

66 LOCURI

AL

BARAJUL DUNĂRII

3

•;

13793

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

STR

BOTEV HR1STO

3

69

13794

1.3.7.2

PARCAJ

492 LOCURI

CALE

CALARASILOR

3

70

13795

1.3.7.2

PARCAJ

196 LOCURI

STR

CÂMPIA LIBERTĂȚII

3

71

13796

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

BD

COPOSU CORNELIU

3

72

13797

1.3.7.2

PARCAJ

67 LOCURI

STR

DOAMNEI

3

73

13798

1.3.7.2

PARCAJ

18 LOCURI

STR

DR1STORULUI

3

74

13799

1.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

BD

ENERGETICIENILOR

3

75

13800

1.3.7.2

PARCAJ

4 LOCURI

STR

FIZICIENILOR

3

13801

PARCAJ

6 LOCURI .

STR

GH1CA TON

3

o ~m i

\

77

13802

1.3.7.2

PARCAJ

146 LOCURI

STR

GOOAOCT^

)

J


78

13803

1.3.7,2

PARCAJ

1300

LOCURI

BD

GRIGORESCU NICOL

TENTA.

doila

3 7

,0

î r r

■b

■ht

79

13804

1.3.7.2

PARCAJ

465 LOCURI

BD

MIRCEAVODjC0NF0RMC(j

ÎRJG/N

3

ILUi

80

13805

1.3.7.2

PARCAJ

258 LOCURI

STR

NERVA TRAIAN

3

81

13806

1.3.7.2

PARCAJ

406 LOCURI

BD

PALLADY THEODOR PICTOR

3

82

13807

1.3.7.2

PARCAJ

391 LOCURI

STR

POSTĂVARULUI

3

13808

1.3.7.2

PARCAJ

86 LOCURI

STR

RAMNICU SARAT

3

84

13809

1.3.7.2

PARCAJ

131 LOCURI

STR

RAMNICU VALCEA

3

85

13810

1.3.7.2

PARCAJ

884 LOCURI

STR

REBREANU LIV1U

3

86

13811

1.3.7.2

PARCAJ

916 LOCURI

BD

RESSU CAMIL PICTOR

3

87

Q_

13812

1.3.7.2

PARCAJ

12 LOCURI

STR

SLANIC

3

88

13813

I.3.7.2

PARCAJ

28 LOCURI

STR

TRAIAN

2+3

89

13814

1.3.7.2

PARCAJ

550 LOCURI

SPLAI

UNIRII

3+4

90

13815

1.3.7.2

PARCAJ

488 LOCURI

CALE

VITAN

3

-—91—

1381-6

-1.3^. 2-

PARCAJ

710 LOCURI-

.BD

1 nPPPMRRIF 101R

——

92

13819

1.3.7.2

PARCAJ

169 LOCURI

BD

CANTEMIR DIMITRlfe^We

’ ”1

17

h—


93

13820

1.3.7.2

PARCAJ

22 LOCURI

STR

CUTITUL DE ARJSW'T .

J    -

£7 i

mccTfA

iSfENlA

JR104-*

C C

— 17

o

94

13821

1.3.7.2

PARCAJ

130 LOCURI

AL

/ Lca/1

DEALUL MITROPOLIEI

',|O '»■'

£-l-

Malul

95

13822

1.3.7.2

PARCAJ

153 LOCURI

STR

FABRICA DE CHIBRITURI

4

96

13823

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

GEORGESCU GEORGE

4

97

13826

1.3.7.2

PARCAJ

82 LOCURI

STR

IZVORUL RECE

4

•s

13827

1.3.7.2

PARCAJ

27 LOCURI

STR

MILITARU STO1AN

4

99

13830

1.3.7.2

PARCAJ

22 LOCURI

PTA

CAROLI

4

100

13831

1.3.7.2

PARCAJ

217 LOCURI

STR

POPESCU CAND1ANO GRAL

4

101

13832

1.3.7.2

PARCAJ

7 LOCURI

PTA

REGINA MARJA

4

102

©

13833

1.3.7.2

PARCAJ

160 LOCURI

STR

REȘIȚA

4

103

13835

1.3.7.2

PARCAJ

158 LOCURI

CALE

SERBAN VODĂ

4

104

13837

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

STR

TISMANA

4

105

13838

1.3.7.2

PARCAJ

355 LOCURI

CALE

VĂCĂREȘTI

4

—406--

43839

PARCAJ

14 LOCURI .

SOS

ALEXANDRIEI

□ M

5>\

,7

fix

\\ -

107

13840

1.3.7.2

PARCAJ

47 LOCURI

STR

liO-U f

BREZOIANU ION    VnV\S

V5N\

'KAW

>

108

13841

I.3.7.2

PARCAJ

158 LOCURI

STR

CAROL DA VILA-    z ’ ’

r-

V S

\\ *

RECT 6 rt.i1'- N IA wN'CA

5-'

„o

■f

5 ț-

v r

n /•

■' T

109

13842

1.3.7.2

PARCAJ

494 LOCURI

PTA

Ico

CONSTITUȚIEI

5 'R

g>Nalui

110

13843

1.3.7.2

PARCAJ

206 LOCURI

STR

CROITORU NICOLAE SOLD.

5

111

13844

1.3.7.2

PARCAJ

14 LOCURI

STR

DOMNIȚA ANASTASIA

5

112

13845

1.3.7.2

PARCAJ

46 LOCURI

STR

EFORIE

5

• 3

13846

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

BD

EROILOR

5

114

13847

I.3.7.2

PARCAJ

209 LOCURI

CALE

FERENTARI

5

115

13848

1.3.7.2

PARCAJ

13 LOCURI

STR

GUTENBERG

5

116

13849

1.3.7.2

PARCAJ

35 LOCURI

STR

ILFOV

5

5

117

<_

13850

1.3.7,2

PARCAJ

347 LOCURI

SPLAI

INDEPENDENȚEI

118

13851

1.3.7.2

PARCAJ

16 LOCURI

STR

ISPIRESCU PETRE

5

119

13852

1.3.7.2

PARCAJ

16 LOCURI

STR

IZVOR

5

120

13853

1.3.7.2

PARCAJ

7 LOCURI

BD

KOGALNICEANU MIHAIL

5

—121—

13854

M-72

PARCAJ

PTA .

KTtGAI NICF AMTI MIHAH^

&

5

- W

122

13855

1.3.7.2

PARCAJ

295 LOCURI

BD

WIK

LIBERTĂȚII

k'W iJut.'in'.';

w

ul

V

123

13856

1.3.7.2

PARCAJ

125 LOCURI

STR

MARJNESCU C-TIN LJ^Cțț;

//V «’

< fr * i ț *

V *

,,^11

.(

O - ’ÎÎ'*’-

'<• "c

o *■

124

13857

1.3.7.2

PARCAJ

103 LOCURI

STR

NASAUD

125

13858

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

BD

NAȚIUNILE UNITE

5

126

13859

I.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

SOS

PANDURI

5

127

13860

1.3.7.2

PARCAJ

103 LOCURI

BD

PIEPTĂNARI

5

13861

1.3.7.2

PARCAJ

239 LOCURI

STR

PUCHENI

5

129

13862

1.3.7.2

PARCAJ

325 LOCURI

CALE

RAHOVEI

5

130

13863

1.3.7.2

PARCAJ

413 LOCURI

STR

SEBASTIAN MIHAIL

5

131

13864

1.3.7.2

PARCAJ

6 LOCURI

STR

SILFIDELOR

5

132

0

13865

1.3.7.2

PARCAJ

101 LOCURJ

SOS

VIILOR

5

133

13866

1.3.7.2

PARCAJ

37 LOCURI

BD

TUDOR VLADIMIRESCU

5

134

13867

1.3.7.2

PARCAJ

331 LOCURI

CALE

13 SEPTEMBRIE

5

135

13868

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

AL

CALLATIS

6

15869

40,7,2

PARCAJ

^00 LOCURI

STR.

m

CRAHl.Alll    XK-

6

137

13870

1,3.7.2

PARCAJ

240 LOCURI

BD

constructorL^S^^^

MAo' hf.i u>»v-

£

138

13871

1.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

SOS

-

COTROCENI

Ol

; J AS

Ș*6 ’e'

îy Jl

sV ‘ v

-—

ecîtA % c A .1EMIA pi

MIC* Șl

IIDILA

a n1"/ •>

139

13872

1.3.7.2

PARCAJ

490 LOCURI

CALE

CRANGAȘI

140

13873

1.3.7,2

PARCAJ

6 LOCURI

BD

GENIULUI

6

141

13874

1.3.7.2

PARCAJ

9 LOCURI

BD

GHENCEA

6

142

13875

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

PREL

GHENCEA

6

013

13876

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

BD

REGIEI

6

144

13877

I.3.7.2

PARCAJ

5 LOCURI

DRUM

SABARENI

6

145

13878

1.3.7.2

PARCAJ

900 LOCURI

DRUM

TABEREI

6

146

13879

1.3.7.2

PARCAJ

360 LOCURI

STR

VALEA ARGEȘULUI

6

147

13880

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

DRUM

VALEA DOFTANE1

6

148

13906

1,3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

GOLESCU NICOLAE

1

149

13907

1.3.7.2

PARCAJ

60 LOCURI

BD

IANCU DE HUNEDOARA

1

150

13908

1.3.7.2

PARCAJ

36 LOCURI

SOS

TITULESCU

1

4-3909

L3JL2

PARCAJ

14 LOCURI

-SOS

IANCUIAJI

i /vT'

X

f l

\ A

152

13910

1.3.7.2

PARCAJ

88 LOCURI

BD

LACUL TEI    U

Uf'HUtf’

*

153

13911

1.3.7.2

PARCAJ

180 LOCURI

SOS

-

PANTELIMON

We'S

1»-—

2

!î*5j ICn ia 51

USlblL.l

V-

rr

154

13912

1.3.7.2

PARCAJ

40 LOCURI

STR

VACARESCU BARBpCOA/FoR

fcuo

iii;    J

'rtra-nU:.

' 7 ■ULș

155

13913

1.3,7.2

PARCAJ

130 LOCURI

SOS

VERGULUI

2

156

13914

1.3.7.2

PARCAJ

12 LOCURI

STR

NITU VASILE

4

157

13915

1.3.7.2

PARCAJ

200 LOCURI

STR

APUSULUI

6

fes

13916

1.3.7.2

PARCAJ

760 LOCURI

STR

BRAȘOV

6

159

13917

1.3.7.2

PARCAJ

240 LOCURI

STR

DEALUL TUGULEA

6

160

13918

1.3.7.2

PARCAJ

560 LOCURI

STR

DEZROBIRII

6

161

13919

1.3,7.2

PARCAJ

40 LOCURI

STR

LUJERULUI

6

162

D_

13920

1.3.7.2

PARCAJ

100 LOCURI

STR

MĂRGELELOR

6

163

13921

1.3.7.2

PARCAJ

2420

LOCURI

BD

IULIU MANIU

6

164

13922

L3.7.2

PARCAJ

220 LOCURI

STR

MOINESTI

6

165

13923

1.3.7.2

PARCAJ

120 LOCURI

STR

ROMANCIERILOR

6

+66-

13924

4 57-2-

PARCAJ -

240LOCURI

STR

CIRII I    O

/ /J

A

v-*\\

167

13925

1.3.7.2

PARCAJ

350 LOCURI

STR

TARGU NEAMȚ

\ '^>5

1

U

. ¥-

*

168

13926

1.3.7.2

PARCAJ

740 LOCURI

BD

TIMIȘOARA

;<?/ i-<r e' jpj,

AÎ'S \\o h

t-fCTit

*&**">Ta

jfiimcA

-mt

//

169

13927

1.3.7.2

PARCAJ

280 LOCURI

BD

I cotv

1 MAI

ORA/) Q

}°&.IG

halul /

170

13935

1.3.7.2

PARCAJ

72 LOCURI

STR

ACADEMIEI

1+3

171

13936

1.3.7.2

PARCAJ

208LOCUR1

PTA

ALBA IULIA

3

172

13937

1.3.7.2

PARCAJ

8 LOCURI

ALEE

CAUZAȘI

3

C>3

13938

1.3.7.2

PARCAJ

I49LOCURI

PTA

AMZEI

1

174

13939

1.3.7.2

PARCAJ

185 LOCURI

PTA

ENESCU GEORGE

1

175

13940

1.3.7.2

PARCAJ

61 LOCURI

STR

ENESCU GEORGE

1

176

13941

1.3.7.2

PARCAJ

114 LOCURI

STR

QUINET EDGAR

1

177

o

13942

1.3.7.2

PARCAJ

40LOCURI

STR

DELAVRANCEA

1

178

13943

1.3.7.2

PARCAJ

198LOCUR1

PTA

BUCUR OBOR

2

179

13944

1.3.7.2

PARCAJ

73 LOCURI

STR

ROSETTI C.A.

1+2

180

13945

I.3.7.2

PARCAJ

16 LOCURI

BD

REGINA ELISABETA

3+5

1 g i -

1-3946

’-3-72

PARCAJ- -

20 LOCURI

-STR--

MTHAT VnnA

s5rc_l.

'""v.

'î \

4

182

13947

1.3,7.2

PARCAJ

28 LOCURI

STR

MARCONI

---'VZH

(I

A

4^4

1 *

183

13948

I.3.7.2

PARCAJ

109LOCURJ

PTA

CHARLES DEGAULLR^Ă/ <2——

V

?"? '>'■ • Qr Ai.

Jl><-

^77-

CIA

r*^ta 2 7 - /• = -*    J?

184

13949

1.3.7.2

PARCAJ

35 LOCURI

STR

CLOPOTARII VECHI

"L

A..'''    \

w'

185

13950

1.3.7.2

PARCAJ

36 LOCURI

ALEE

CRETULESCU

1+3

186

13951

1.3.7.2

PARCAJ

77 LOCURI

STR

M1LLE CONSTANTIN

1

187

13952

1.3.7.2

PARCAJ

64 LOCURI

PTA

DECEBAL

2

»>

13953

1.3.7.2

PARCAJ

87 LOCURI

CALE

MOȘILOR

2

189

13954

1.3.7.2

PARCAJ

21 LOCURI

STR

DOBRESCU DEM I.

1

190

13955

1.3.7.2

PARCAJ

11 LOCURI

BD

DACIA

1+2

191

13956

1.3.7.2

PARCAJ

125 LOCURI

STR

BISERICA ENEI

1

192

0

13957

1.3.7.2

PARCAJ

30 LOCURI

STR

EPISCOPIEI

1

193

13958

1.3.7.2

PARCAJ

116 LOCURI

BD

MAGHERU GHE

1

194

13959

I.3.7.2

PARCAJ

188LOCURI

BD

EXPOZIȚIEI

1

195

13960

1.3.7.2

PARCAJ

45 LOCURI

STR

ALEXANDRESCU GRIG.

1

496

-43961-

U3^2

PARCAJ--

16 LOCURI

STR

HALELOR    '    ■/ L

A

w

197

13962

1.3.7.2

PARCAJ

231 LOCURI

HERĂSTRĂU

_

x H f

/ J

'    II

j\/


A

_

xșj* \ \ R VI


213

13978

1.3.7.2

PARCAJ

25 LOCURI

PTA

GEMENI    '

Wî-S

4-

\V •

Ci*? f Tu ASiST( M îf h2‘< ' JU’Hf 0 ■

r < c

>•. r i •2 c

t ;

7 r o v

Cl '    .

214

13979

1.3.7.2

PARCAJ

139 LOCURI

PTA

/C°^F0a.

REVOLUȚIEI    /

Q'oz?(

*. T

/ /

215

13980

1.3.7.2

PARCAJ

177 LOCURI

PTA

VICTORIEI

1

216

13981

1.3.7.2

PARCAJ

81 LOCURI

BD

BALCESCU NICOLAE

1

217

13982

1.3.7.2

PARCAJ

41 LOCURI

STR

ELIADE POMPILIU

1

©18

13983

1.3.7.2

PARCAJ

108LOCURI

STR

BELLER RADU, AV.

I

219

13984

1.3.7.2

PARCAJ

166LOCURI

SALA PALATULUI

1

220

13985

1.3.7.2

PARCAJ

164 LOCURI

BD

SHITU MAGUREANU

1

221

13986

1.3.7.2

PARCAJ

277 LOCURI

STR

SF. VINERI

3

222

13987

1.3.7.2

PARCAJ

82 LOCURI

STR

SF. APOSTOLI

4

223

13988

1.3.7.2

PARCAJ

13 LOCURI

STR

SF. VOIEVOZI

I

224

13989

1.3.7.2

PARCAJ

42 LOCURI

PTA

NAȚIUNILE UNITE

5

225

13990

1.3.7.2

PARCAJ

38 LOCURI

STR

IONESCU TACHE

I

4.1 bnpun.1- -

RTR

TflWlT7A XTl/?rH AC    .

"O A

1 rilxUriJ

/ - /

227

13992

1.3.7.2

PARCAJ

32 LOCURI

STR

H

VUIA TRAIAN

O

li

1

228

13993

1.3.7.2

PARCAJ

20 LOCURI

STR

-

UDRISTE

.Xl1* 7

•-.LI

''SiSIij. 1 £ h.Vica JLyt'iL

.-pAlirJ'

-

.**    »’ x

Jl

} '».• c

o'1 '

229

13994

1.3.7.2

PARCAJ

22 LOCURI

ALEE

VĂCĂREȘTI

?/G^z

zy

230

13995

1.3.7.2

PARCAJ

15 LOCURI

STR

VANATORI

5

J

231

13996

1.3.7.2

PARCAJ

17 LOCURI

STR

CONTA VASILE

2

232

13997

1.3.7.2

PARCAJ

24 LOCURI

STR

EFTIMIU VICTOR

I

13998

1.3.7.2

PARCAJ

51 LOCURI

STR

ZIDURI MOȘI

2

234

13999

1.3.7.2

PARCAJ

92 LOCURI

PTA

CRANGASI

6

DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR DIR. ECONOMICA,

Tarifele aferente activitatilor specifice serviciilor prestate de Compania Municipala Parking București S.A. sunt cele aprobate prin HCGMB nr. 322 /14.06.2018.


o-

.X

Z A

= r

Compari

IW

Sr

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCUREȘTI SA

-ZK

RO37832152

taMunMHtt

340/10320/2017

z^Z

Anexa 1. Fisa de fundamentare a cheltuielilor pentru stabilirea Tarifului de cparar» aervlcll parcare

Mr.Crt.

Specificație

Total lel

Cost Unitar

Cantitate •“> (U.M.)

Preț achiziție (Lel/U.M.)

0

1

2

3

4

5

1.

CHELTUIELI VARIABILE

0,00

Combustibil

Enemle eirctnca

*P»    

Materii prime, materiale tehnotnqlcr"

Alte dietuletl variabile

II.

CHELTUIELI FIXE (a*b+ej

2.785.933.32

a) Cheltuieli materiale:

267.95E.3J

■ amortizare anuala

- redeventa anuala

■ cheltuieli pentru protecția mediului

■ enerjjlr electrica ■ sedii

• reparații In rt-jte

■ reparații executate cu tertl

- studii sl cercetări

- alte servicii executate cu tenii

267.958,33

‘colaborări

‘comisioane sl onorarii

■protocol, reclame, publicitate

•deplasări .detasart, transferări

‘posti sl telecomunicații

■alte cheltuieli materiale limpezit pe clădirii

W Cheltul.ll eu munca via:

2.517.975,00

•salarii’")

1.710.000,00

‘Contribui!! Anffajat    

769.500,00

•C.A.S.: 25*

427.500.00

•CASS: 10*

171.000.00

-IMPOZIT PE VENIT: 10*

171.000,00

•Oxitributli Anialator:

38.475,00

•Contribuție Asijuratorie pentru Munca 1 CAM|: 2.25*

38.475.00

cKheltulelf financiare

III.

Alte Cheltuieli ipadfke servldulul/actfvltattt

IV.

CHELTUIE TOTALE ll+ll+lll)

2.785.933,33

Va

PROFIT (5*)

139.296,67

VI.

COTI DE PEZ'/OLTARE |dl| - Uar, este Cliv!

VII.

Fundul IID i'FIID i • dacă este cazul

VIII.

VENITURI .

IX.

CAKTITATE/Nr.estlmat beneficiari Idupa caz)

Qfc

X.

Pret/Tarlf (lel/U.M.)luna

2.925.230,00

XI.

Pret/Tarlf (lel/U.M.ytoc parcare{240000)

11,19

IPBC la data aprobării lerifelor actuale:

‘)Sew prezenta aparat pentru flecare tip de combustibil utilizat

••) Se vor prezenta separat pentru flecare tL> de materie prima, materiale tehncloclce

•"iPentiu flecare activitate In pane le vor prezenta:

- calificarea personalului

■ salariul mediu

-numărul de onnecesare pentru «rcutle ele.

Se cerrdeteeza doar pentru elementele de cheltuieli variabile

A ■

A .    .^stf

=-ec—’

OLARII CONSTANTIN CRISTIAN    11--

pSn. ...

DIRECTOR GENERAL    -0==- țk'S,

CONSILIER JURIDIC

'    if M

fafkinncj]

GACiuana mama£

±    Ea

3CU£fc«liM -

x    *'.*7
i'uci vtȚJ


1

1

   Pentru a asigura respectarea obligațiilor care-i revin conform prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la Redevență, Delegatul constituie și menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului sau in favoarea Administrației din subordinea Delegatarului, în termen de ... de la Data Semnării Contractului.

2

   Valoarea Garanției de bună execuție este fixată la suma de.................