Hotărârea nr. 529/2018

HOTARAREnr. 529 din 2018-08-23 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL A SERVICIILOR DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A ARTERELOR DE CIRCULATIE, PODURILOR, VIADUCTELOR, PASAJELOR RUTIERE SI PIETONALE SUBTERANE SI SUPRATERANE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN COMPOZITIA ACESTORA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN, CATRE COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Transporturi, Direcției Generală Economică, Direcției Guvernanță Corporativă si Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 898/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 68/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 547/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 104/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta aflate în patrimonial public și privat al Municipiului București și al caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului preturilor/tarifelor, ce va fi aplicat de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competenta a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de interes local a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A..

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de d ’egare în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hqțărâre.

-    j f",----

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013,51


sucu/ești, România; tel.: 02J

\ f? '•'L,    ”    ,

Art.3 Contractul de delegare va intra.îhVigoare la data semnării dar nu mai târziu de 01.10.2018.

Art.4 Bunurile imobile și tarifele aferente serviciului public de interes local pentru delegarea gestiunii serviciului public de interes local a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, către Compania Municipala Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., fac obiectul anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractual de delegare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/28.03.2018 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Claudiu Daniel < ianaBucurești, 23.08.2018 Nr.529 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro    Pag 2

1

\n

Anexa 1CtToRlGiNALUL HC&MZ>,m


CONTRACTDtRELEGARE

a gestiunii serviciului public de interes local privind serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în

București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47. sector 5, cod unic de înregistrare .... cont ... deschis la .... reprezentat de doamna Gabriela Firea în calitate de Primar General, denumit în cele ce urmează ,.Delegatar“. pe de o parte.

Și

Societatea Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., cu sediul în

București, strada Aristide Demetriade, nr. 2, etaj........, birou nr..............sector 1, înmatriculată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul ... cu numărul .... cod unic de înregistrare

..., cont... deschis la .... reprezentată de .... având funcția de.......... denumită în cele ce urmează

Delegat**, pe de altă parte.

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE:

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 priv ind organizarea și funcționarea serv iciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Faptul că. în conformitate cu dispozițiile legale menționate mai sus. Delegatarul are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor, activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, v iaductelor. pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă fiind parte componentă a serv iciilor interes local, aceste activități putând fi gestionate de către o societate cu capital al Municipiului București;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 104 / 22.02.2018, prin care a fost stabilită gestiunea indirectă (sau delegată) prin intermediul unei societăți cu capital al Municipiului București ca formă de gestiune a Serviciului;

Faptul că societatea Compania Municipala Străzi, Poduri si Pasaje București S.A. a fost înființată de Municipiul București și organizată ca o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată cu mijloacele corespunzătoare astfel încât să presteze Serviciul Ia cel mai scăzut cost pentru comunitate;

Dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr /......prin

care s-a aprobat prezentul Contract.

Au convenit încheierea prezentului Contract, conform termenilor și condiți lor stipulate în cele ce urmează:    V A A


ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:

"Administrația din subordine ” înseamnă Administrația Străzilor București aflată în subordinea municipiului București

"An Contractual" înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

„Aria Delegării” înseamnă aria teritorială corespunzătoare Arterelor de Circulație, Podurilor și Pasajelor și Lucrărilor de Artă aflate în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, astfel cum rezultă și va rezulta aceasta din Anexa nr. 11 Ia Prezentul Contract;

"Artere de Circulație” înseamnă căile circulabile (bulevarde, străzi, intrări, alei, drumuri, piețe, ș.a.) și încadrările lor aflate în proprietatea Municipiul București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Căile circulabile și încadrările lor includ:

a)    partea carosabilă destinată circulației vehiculelor, inclusiv zona intersecțiilor;

b)    calea pentru tramvai atunci când aceasta servește și circulației rutiere, exclusiv sistemul de rulare compus din șine traverse, macazuri, stâlpi pentru susținerea rețelei de alimentare cu energie electrică a tramvaielor;

c)    piste pentru cicliști;

d)    trotuare, refugii, pentru pietoni, scuare,;

„Autoritatea Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică;

„Autoritatea Municipală” înseamnă Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice din Municipiul București (AMRSP);

„Autorizații"    înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele.

avizele, aprobările etc., emise de Delegatar, de Autoritatea Municipală sau de altă Autoritate Competentă, în scopul prestării Serviciului;

"Bune Practici Comerciale” înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante aplicabile în general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea

ASi ■ rfMȚA > 53 | IS = TEMMCa'șj \ O “i.    JURIDIC. A    5’

V -o


Serviciului. Pentru scopul Serviciulpi car Practici Comerciale includ:


(A)    disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(B)    suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

(C)    operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-hovv-ul, tehnica, uneltele și echipamentele adecvate:

(D)    verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

(E)    operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant. alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe:

"Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni Delegatarului. în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații. în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

„Bunuri Proprietate Publică” înseamnă bunurile predate Delegatului în baza prezentului Contract;

"Bunuri Noi” înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune.

instalate sau create de Delegat sau de Delegatar pe Durata Contractului, care prin natura lor sau conform legii fac parte din domeniul public sau din domeniul privat al Municipiului București și sunt utilizate pentru prestarea Serviciului;

"Bunuri aferente prestării serviciului” înseamnă Bunurile Proprietate Publică și Bunurile Noi care, la Data încetării Contractului sunt proprietatea Delegatarului și administrate de Administrația din subordinea acestuia. în categoria Bunurilor aferente prestării serviciului intră următoarele, fără însă a se limita la acestea: Mobilierul Urban, utilajele, instalațiile, clădirile, mașinile stațiile pentru fabricarea betoanelor ori a asfaltului precum și oricare astfel de bunuri identificate ca atare în Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului prevăzut în anexa la prezentul Contract;

"Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului:

"Compensația pentru Obligația de Serviciu Public” înseamnă orice beneficiu. în special financiar, acordat Delegatului de către Delegatar pe Durata Contractului pentru punerea în aplicarea unei/unor obligații de serviciu public

,x^c“’,uQ f.3 s

{£„■ "inecȚifl |-<J -7- AS TFtJȚA TEHNICA Șl

I    -    *U>'3 JUIÎIÎHLA ■    „

legătură cu perioada respectiva,ope mea -costurilor nete-afeente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil;

"Contract”


înseamnă prezentul Contract, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

„Corpul Agenților Constatatori” înseamnă totalitatea persoanelor fizice care se legitimează ca atare în baza unui act eliberat în acest sens de Primăria Municipiului București și care sunt împuternicite de Primăria Municipiului București să controleze modul în care operatorul prestează Serviciul;

A

"Data începerii” înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa nr. 4 la prezentul Contract) a Bunurilor aferente prestării serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

"Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare.

"Data încetării" înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 42 ("Menținerea unor prevederi după Data încetării”) din prezentul Contract;

"Data Semnării” înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de ambele Părți;

"Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat” înseamnă societatea Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

"Devizul General al Lucrărilor” înseamnă documentația economică, structurată pe capitole și subcapitole de cheltuieli prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării Lucrării, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

"Documentația Tehnică” înseamnă calcule, planșe, manuale, modele, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție și alte documente tehnice necesare pentru execuția Lucrărilor, corespunzător categoriei de Lucrări, gradului de detaliere, specificului și amplorii Lucrărilor, inclusiv documentația necesară obținerii autorizațiilor de construire. Elaborarea Documentației Tehnice se va face pentru Lucrările prevăzute de Regulamentul Serviciului;

"Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Articolul 3 din prezentul Contract;

„Garanția BmTtbExecuție” înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită /    regal de Delegat, conform Articolului 16 (..Garanția de Bună Execuție"),


executabilă Ia prima sale:


a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)    plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

“Indicatori de Performanță” înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului;

..Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-hovv ale oricărei Părți și care sunt exceptate de Ia liberul acces la informații conform Legii:

"Instrucțiunile Delegatarului” însemnă documentul scris, semnat, datat și numerotat, elaborat de Delegatar, cu caracter obligatoriu pentru Delegat, prin care Delegatarul solicită Delegatului să întocmească Documentația Tehnică, să înceapă execuția Lucrărilor și/sau îl informează pe acesta cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Lucrările. în această noțiune intră și comanda data de delegatar pentru execuția Lucrărilor;

„Investiții” înseamnă alocarea unor resurse financiare și/sau a altor mijloace materiale de către Delegat sau de către Delegatar. pentru crearea de noi Bunuri Noi și/sau pentru extinderea Bunurilor Proprietate Publică ce i-au fost predate Delegatului, conform Programului de Investiții prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Contract:

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar tară a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. In sensul prezentei definiții ..hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes" reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui act normath, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categoricTuiume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia:    (    \


“Legea Achizițiilor”


"Lucrări”


"Lucrări de Artă”


"Materiale”


mseamna


legislația aplicabiia^fe-^un moment dat privnid^aTfibuirea contractelor ddaehjzîție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

însemnă lucrările executate de Delegat în cadrul prestării Serviciului, după primirea Instrucțiunilor Delegatarului, în conformitate cu Regulamentul Serviciului Caietul de Sarcini al Serviciului și Devizul General al Lucrărilor aprobat de Delegatar;

înseamnă elementele din compoziția Podurilor și Pasajelor, cu valoarea arhitecturală și/sau ambientală;

înseamnă produsele de orice tip care vor fi utilizate pentru execuția Lucrărilor, cu excepția, utilajelor, uneltelor, echipamentelor;

"Metodologia Tarifară” înseamnă Procedura de stabilire, ajustare și modificare a nivelului Tarifelor și de aprobare a acestora aprobată de Consiliul General al Municipiului București;

“Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului;

"Mobilier Urban” însemnă coșuri de gunoi (altele decât cele aflate în gestiunea operatorilor de salubrizare), garduri de protecție, bănci, chioșcuri, bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatră naturală, suport din beton pentru coș de gunoi, mână curentă din oțel, mână curentă din fier forjat, mână curentă din lemn, gard din fier forjat, bănci cu structură metalică și confecție din lemn, stâlpi din lemn pentru pergole, stâlpi metalici pentru pergole, stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole, structură lemn pentru acoperire pergole, coș gunoi din tablă perforată și suport din țeava de oțel/coș gunoi din tablă perforată și suport din tablă turnată (altele decât cele aflate în gestiunea operatorilor de salubrizare) și altele asemenea;

"Obligația de Serviciu Public” înseamnă o cerință definită sau stabilită de către Delegatar în legătură cu prestarea Serviciului pe care un alt operator dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit;

„Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data începerii a prezentului Contract;

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul sau Autoritatea Municipală a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

„Proiectarea”    înseamnă întocmirea Documentației Tehnice necesară pentru

execuția Lucrărilor conform condițiilor prevăzute de Regulamentul"Podurile și Pasajele”


RM CU ORIGINALUL

înseamnă podarii e/pasajeleZpasarelete rutiere și pietonafe^ubterane și supraterane inclusiv zidurile de sprijin ale acestora, din Aria Delegării;

“Regulamentul Serviciului” înseamnă "Regulamentul .serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban" (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

"Serviciul” înseamnă Proiectarea și execuția Lucrărilor, inclusiv echiparea Arterelor de Circulație cu elemente de Mobilier Urban;

"Structură Rutieră”


înseamnă Arterele de Circulație, Podurile și Pasajele și Lucrările de Artă;

"Șantier”    înseamnă perimetrul delimitat pentru execuția Lucrărilor;

“Tarife"    înseamnă tarifele aprobate de Delegatar cu respectarea

Metodologiei Tarifare pe care Delegatul va avea dreptul să le încaseze pentru prestarea Serv iciului;

„Zi”    înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi

Lucrătoare";

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții. în conformitate cu Legea în vigoare.

(2)    în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale. termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.

(3)    împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților.

(4)    Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

(5)    Referirile la „acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare Ia anumite intervale de timp și v a include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia.

(6)    Referirile la “Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemnează una dintre părțile prezentului Contract.

(7)    Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.
CAPITOLUL II. OBIECTI

CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(1)    Prin prezentul Contract Delegatarul acordă Delegatului dreptul de a presta Serviciul în conformitate cu prevederile prezentului Contract, pe Durata Contractului. Delegatul are obligația de a presta Serviciul, cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract), a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și a Indicatorilor de Performanță (Anexa nr. 7 la Contract), pe baza Instrucțiunilor Delegatarului.

(2)    Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă a dreptului de a presta Serviciul, dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de Lege, pe baza Instrucțiunilor Delegatarului pentru a asigura prestarea în mod corespunzător a Serviciului, prin executarea Lucrărilor prevăzute în programele anuale de lucrări propuse de acesta și aprobate de către Delegatar, în scopul prestării Serviciului.

(3)    Tipul de Lucrări pe care Delegatul le va executa în cadrul prestării Serviciului sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului și în Caietul de Sarcini al Serv iciului și privesc în principal următoarele:

a)    întreținerea, reparațiile și menținerea in funcțiune a Structurilor Rutiere;

b)    consolidarea Structurilor Rutiere;

c)    modernizarea străzilor de pământ și balast din componența Arterelor de Circulație;

d)    echiparea tramei stradale aferente Arterelor de Circulație cu elemente de Mobilier Urban;

(4)    Prin excepție de la prevederile alin. (3) Delegatul nu va executa Lucrările prevăzute la alin.

(3) lit. a) și b) în cazul în care Structurile Rutiere se află în perioada de garanție, iar garanția este acordată de către terți executanți;

(5)    Structurile Rutiere care fac parte din Aria Delegării și intră în obiectul prezentului Contract la Data Intrării în Vigoare sunt cele prevăzute în anexa în Anexa nr. 11 la prezentul Contract denumită generic ”Lista Structurilor Rutiere’’.

(6)    în cazul Structurilor Rutiere prevăzute la alin. (4) Delegatul va presta Serviciul numai după expirarea garanției acordate de către terții executanți, Anexa nr. 11 urmând a fi completată în mod corespunzător conform Instrucțiunilor Achizitorului.

(7) Delegatul va avea totodată dreptul și obligația ca în baza prezentului Contract:

a)    să implementeze un sistem de management modem al Serviciului și de monitorizare a stării tehnice a Structurilor Rutiere;

b)    să realizeze Proiectarea în condițiile prevăzute de Regulamentul Serviciului;

c)    să întocmească Devizul General al Lucrărilor pe baza Tarifelor Serviciului aprobate de Delegatar conform Metodologiei Tarifare;

d)    să acorde avizele/acordurile/autorizațiile prevăzute de Lege pentru execuția unor lucrări tehnico-edilitare sau prestarea unor servicii care presupun intervenția asupra Structurii Rutiere, iar aceste lucrări tehnico-edilitare sunt executate de către terți executanți. în categoria lucrărilor tehnico-edilitare intră, fără însă a se limita la acestea: canalizarea rețelelor de telecomunicații, a rețelelor de cablu tv, a rețelelor de internet, execuțiajeparațiileZreabilitările rețelelor de aliiîî^Rtare cu apă și de canalizare, a rețelelor


^țUCIP'O.

, F/ "X    CU °RIGINALUL

de alimentare cu energie termică, a rțțelelor de uăze, amenaiareă~parcărUoL_între|inerea căii de rulare a tramvaielor etc.;

e)    să urmărească coordonarea lucrărilor tehnico-edilitare menționate Ia lit. c) și a altor lucrări din aceeași categorie cu Lucrările aflate în responsabilitatea sa. astfel încât gradul de intervenție asupra Structurilor Rutiere să fie cât mai redus;

f)    să întocmească programul anual de Lucrări care să conțină propuneri privind reparațiile, întreținerea, reabilitarea, consolidarea. Structurilor Rutiere, pe care să îl propună spre aprobare Delegatarului;

(8)    în vederea realizării coordonate, integrale și în condiții tehnico-economice corespunzătoare a Lucrărilor se vor întocmi programe anuale pentru organizarea execuției. Acestea se întocmesc de către Delegat împreună cu Delegatarul în primele șase luni ale anului care precede execuția Lucrărilor, cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului. Programele anuale pentru organizarea execuției Lucrărilor vor avea atașate Devizul General al Lucrărilor

(9)    La baza întocmirii programelor menționate la alin (7) vor sta tabelele cu situația Arterelor de Circulație, Podurilor și Pasajelor și Lucrărilor de Artă pe care trebuie executate Lucrările în ordinea dictată de urgențe și de importanța Lucrărilor prin Instrucțiunile Achizitorului.

(10)    Stabilirea ordinii de prioritate a Lucrărilor se va face pe baza informațiilor primite în urma aplicării unui sistem de monitorizare a structurii rutiere, care va include testarea portanței structurii, examinarea vizuală a stării tehnice și determinarea duratei de viață reziduală.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA ÎNCEPERII

(1)    Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data începerii.

(2)    Data începerii este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 (..Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

(3)    Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat și a oricărei Legi aplicabile la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni înainte de data expirării Contractului.

(4)    între Data Semnării și Data începerii, se întinde Perioada de Mobilizare.

(5)    în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen prin acord încheiat de reprezentanții legali ai acestora), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

(i)    încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 17 (“Asigurări") din prezentul Contract;

(ii)    obținerea licențelor/autorizațiilor și sau a altor documente prevăzute de Lege pentru prestarea Serviciului;(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare. Părți Ies

a) își vor asuma toate obligațiile necesare.și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celorprevăzute în Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) șî ale anexelor acestora, după caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(1)    Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

(2)    Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare”) al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

(3)    Prezentul Contract are următoarele anexe:

a)    Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)    Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data începeriițAnexa nr. 3)

d)    Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4)

e)    Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 5):

f)    Programul de Investiții (Anexa nr. 6)

g)    Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 7)

h)    Asigurările (Anexa nr. 8)

i)    Tarifele Serviciului la Data începerii (Anexa nr. 9)

j)    Metodologia Tarifară (Anexa nr. 10)

k)    Lista Structurilor Rutiere (Anexa nr. 11)

l)    Alte anexe care se vor atașa pe Durata Contractului.

(4)    în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar.

a) să exercite toate competențele prevăzute de Lege și de prezentul Contract în legătură cu estarea Serviciul;

b)să aprobe structura și ajustarea/modificare r-Tarifelor conform Legii în vigoare, a Metodologi Municipale;

c)    să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului fumizat/prestat de Delegat;

d)    să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat:

e)    să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat;

f)    să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege sau de Regulamentul Serviciului din Anexa nr. 1 la Contract;

g)    să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

h)    să rezilieze Contractul dacă Delegatul încalcă în mod grav sau repetat clauzele acestuia și nu respectă Indicatorii de Performanță;

i) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze Tarifele Sen iciului. astfel cum au fost acestea aprobate de Delegatar:

b)    să solicite ajustarea și/sau modificarea Tarifelor Serviciului, fundamentat, cu respectarea Metodologiei Tarifare;

c)    să solicite recuperarea debitelor în instanță:

d)    orice alte drepturi prevăzute de Lege sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 7-OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

a)    să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serv iciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform Legii;

b)    să plătească prin Administrația din subordine Delegatului Tarifele Serviciului prestat, conform prevederilor prezentului Contract;

c)    să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele Serviciului propuse de Delegat conform Legii în vigoare, a Metodologiei Tarifare și cu av izul prealabil al Autorității Municipale;

d)    să verifice periodic prin Administrația din subordine:

1.    calitatea Serviciului prestat;

2.    îndeplinirea Indicatorilor de Performanță:

3.    menținerea echilibrului contractual:

4.    gradul de îndeplinire a obligațiilor în sarcina Delegatului:

I L □ A .. |

e)    să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul (Tbnt;f)    să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prurprezeritul Contract;


g)    alte obligații prevăzute de Lege, de Regulamentul Serviciului,

Serviciului sau de prezentul Contract.

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

(I) Delegatul are următoarele obligații generale:

a)    să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a Documentației tehnice, a Instrucțiunilor Delegatarului, a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale. Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Delegatului îi revin toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)    să prezinte Administrației din subordinea Delegatului, spre aprobare, graficul de realizare a Lucrărilor și să respecte graficul de realizare a Lucrărilor;

c)    să răspundă pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor Lucrărilor precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale din domeniul construcțiilor;

d)    să gestioneze Serviciul pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

e)    să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității Lucrărilor și a Bunurilor aferente prestării serviciului pe toată Durata Contractului;

f)    să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun aferente prestării serviciului;

g)    să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

h)    să predea Delegatarului. la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile aferente prestării serviciului, conform condițiilor stipulate Ia Articolul 13.1. („Bunurile aferente prestării serviciului”), în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;

i)    să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

j)    să asigure respectarea Indicatorilor de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

k)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de Legea Achizițiilor în vigoare;

l)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile Jde rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației caretva fi comunicat petentului. La sesizările scrise

as TFNîa TEh.NiCa’și JUftiOîcA n'^7


Delegatul are obligația să răspundă în\te;rnen.de acestora;


m) să furnizeze Autorităților Competente. Autorității Municipale și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul persoanelor împuternicite de aceștia la toate informațiile, necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului, inclusiv pentru verificarea cantității și calității prestațiilor efectuate, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

n)    să țină evidențe tehnice, operative și economice și să raporteze periodic Delegatarului. Autorității Municipale și oricăror alte Autorități Competente date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz. conform Legii în vigoare și prezentului Contract:

o)    să asigure existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

p)    să dețină și să păstreze pe întreaga Durată a Contractului documentația pusă la dispoziție de către Delegatar în legătură cu obiectul Contractului; în acest sens Delegatul își va organiza o arhivă tehnică și va actualiza periodic documentele prevăzute de Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract);

q)    să furnizeze Delegatarului, Autorității Municipale, informații privind modul de realizare a Indicatorilor de Performanță, să aplice metodologia de comparare a Indicatorilor de Performanță prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora fumizează/prestează Serviciul. în condițiile Legii;

r)    să nu cesioneze sau transfere în v reun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 20 ("Sub-delegarea și cesiunea"), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

s)    sâ contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 17 ("Asigurări") din prezentul Contract:

t)    să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serv iciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență:

u)    să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați:

v)    să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare. în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

w)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

x)    să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării;

y)    alte obligații prevăzute de Lege. de Regulamentul Serviciului, de Caietul de Sarcini al Serviciului sau de prezentul Contract.


rZ^V    *£ C'A

</ A^fC,fi --'

*5 b J "3 vj

i**.


(3) Pe durata execuției Lucrărilor, al remedieri Vvicii lor aseu perioadei de garanție, Delegatul are obligațiă;^^ ‘cu origînalui

i deficiențelor constate îfrcadrul


a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență pe Șantier este autorizată;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Delegatar sau de către altă Autoritate competentă, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor utilizate, în conformitate cu Documentația Tehnică și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente cu altele de o calitate diferită față de cele prevăzute prin Documentația Tehnică;

e)    de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricționa utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Delegatarului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier;

f)    de a evita acumularea de obstacole inutile pe Șantier;

g)    de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații și Materiale aflate în surplus;

h)    Executantul are dreptul de a menține pe Șantier până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale;

i)    de a aduna și de a îndepărta de pe Șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

j)    de a remedia Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări comunicate și care au făcut obiectul obiecțiunilor și respingerilor Delegatului si să nu factureze aceste Lucrări decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces-verbal care să ateste remedierea respectivelor Lucrări;

k)    de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul sistării;

l)    de a înștiința anterior și imediat Achizitorul asupra iminentei depășiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri;

m)    de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic;

n)    Delegatul va obține în numele Delegatarului toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.

(4) Delegatul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea Lucrărilor:

a) precizarea prin Documentație Tehnică a categoriei de importanta a Lucrării și a garanției ce trebuie acordată Lucrării;

îl CI rri 1    i'l.A îl f i J1t. i c    .Ir. tiv imiiti,-! „ ni i zel i ,1 ■ 1. fit» /.nlttnttn ...-1 .-tu'„Ît ..»•

Instrucțiunilor Achizitorului, cu respectarea

C)


prezentarea Documentației Tehnic specialiștilor verificatori de proiecte neconcordanțelor semnalate de acești:cu OWGIWWj

a acesteia—dppă caz, în fața stații precum și soluționarea neconfonrnfățîlor’și -


d)

e)


stabilirea fazelor de execuție si participarea pe șantier la verificările de calitate a Lucrărilor; stabilirea modului de remediere a neconformităților apărute în faza de execuție.


(5)    Delegatul asigură Proiectarea aferentă Lucrărilor. Documentația Tehnică întocmită de Delegat în cadrul Proiectării va fi realizată de către personal calificat, care corespunde cerințelor Legii cu privire la realizarea activității de Proiectare.

(6)    Stabilirea Lucrărilor pentru care Delegatul trebuie să realizeze Proiectarea se va face pe baza programului anual de Lucrări, conform Instrucțiunilor Delegatarului.

(7)    Delegatul este singur și deplin responsabil pentru calitatea Proiectării, astfel că niciun fel de cereri de modificare a prețului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării Lucrărilor, nu vor putea fi admise.

(8)    Delegatul va preda Delegatarului Documentația Tehnică întocmită în cadrul activității de Proiectare în vederea verificării conformității acesteia cu Instrucțiunile Delegatarului. Dacă elemente ale Documentației Tehnice sunt necorespunzătoare acestea sunt corectate/revizuite de Delegat pe cheltuiala sa.

(9)    Dacă Delegatarul dispune completarea Documentației Tehnice, Delegatul va

elabora/modifica/complete documentul corespunzător Instrucțiunilor Delegatului în termen, de.........zile lucrătoare de la data solicitării.

(10)    în situația în care refacerea Documentației Tehnice însumează mai mult de 30 zile lucrătoare, iar refacerea documentației nu se datorează acțiunii/inacțiunii Delegatului, graficul de realizare a Lucrării se reactualizează corespunzător Iară îndeplinirea altor formalități. în situația în care refacerea documentației este rezultatul culpei Delegatului. Delegatarul are dreptul sa perceapă penalități de întârziere conform art. 23.

(11)    Execuția Lucrării nu va începe până când Delegatul nu va aviza Documentația Tehnică.

(12)    Delegatul este obligat să execute Lucrările conform graficului de execuție a Lucrărilor.

(13)    Delegatul este obligat să asigure efectuarea recepției Lucrărilor cu respectarea prevederilor Regulamentului privind recepția construcțiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994. cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 9 - Tarifele Serviciului

(1)    Tarifele Serviciului se stabilesc se ajustează și se modifică cu respectarea Metodologiei Tarifare. Tarifele Serviciului la Data începerii Contractului sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9.

(2)    Tarifele Serv iciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului.

(3)    Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Sen iciului.

(4)    Tarifele Serviciului se facturează lunar de către Delegat, Administrației din ștri5orilmea


ORIGINALUL

din subordinea Delegatarului, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate'șî'confirmate prin procesele verbale de recepție și conforme cu programul anual de lucrări aprobat.

(5) Factura se emite de Delegat după aprobarea de către Administrația din subordinea Delegatarului a situațiilor lunare de lucrări, iar data emiterii se înscrie pe factură. Delegatarul este obligat să achite suma reprezentând contravaloarea facturii emise în termen de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data primirii acestora (termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii) în contul următor................

(6) Neachitarea facturii de către Administrația din subordinea Delegatarului în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite astfel:

a)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

b)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;

c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie venit al Delegatului.

(7) Soluționarea oricăror dispute în legătură cu Tarifele Serviciului și/sau plata acesteia se face conform prevederilor Articolului 43 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor’") din prezentul Contract. Până la soluționare la stabilirea contravalorii Serviciului va fi aplicat Tariful în vigoare, iar în urma soluționării disputei noul Tarif aprobat conform Legii va intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 10-REDEVENȚA

Nici o Redevență nu va fi plătită de Delegat conform prezentului Contract.

ARTICOLUL II - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(1)    Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) ca Indicatori de Performanță generali și Indicatori de Performanță garantați, și a celor prevăzuți în Anexa nr. 7 („Indicatorii de Performanță”) la Contract, a programului anual de Lucrări și/sau a graficelor de execuție a Lucrărilor și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, prin Corpul Agenților Constatatori și prin Autoritatea Municipală, conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol.

(2)    Autoritatea Municipală are ca responsabilități și atribuții principale să monitorizeze respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, calitatea și eficiența Serviciului prestat, corespunzător Indicatorilor de Performanță, programului anual de Lucrări și graficelor de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Anexei nr. 7 („Indicatorii de Performanță”), iar în cazul nerespectării de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, a programului anual de Lucrări și/sau a graficelor de execuție a Lucrărilor:

a)    să informeze la timp Delegatul și Delegatarul în legătură cu această nerespectare

b)    să comunice și să stabilească cu Delegatul, după caz, măsuri și termene de conformare

c) să propună Delegatarului aplicarea penalităților contractuale.

qatarul, prin Corpul Agenților Constatatori, va monitoriza respectarea de către Delegat a p/evederildh prezentului Contract. Verificarea îndeplinirii obligațiilor Contractuale de către îlegat sub Sțspectul încadrării îq termenele dskțgxecuție a Lucrărilor, se va face prin raportarea
stadiului de fapt al Lucrărilor la conținutul graficului de e?f

(4) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credință cu Autoritatea Municipală și cu Delegai pentru a facilita monitorizarea Serviciului. în acest sens. Delegatul trebuie să:

a) pregătească și să transmită raportările prevăzute de prezentul Articol;

b) să răspundă în maxim 30 (treizeci) de Zile solicitărilor de clarificare transmise de Delegatar/Autoritatea Municipală, atunci când acest lucru este posibil sau să notifice Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu motivele pentru care nu este posibil să răspundă solicitărilor în termenul dat;

c) să respecte și să se conformeze deciziilor luate de Delegatar sau de Autoritatea Municipală potrivit atribuțiilor acestora;

d)    să informeze Delegatarul/Autoritatea Municipală în legătură cu faptele sau condițiile care ar putea facilita îndeplinirea funcțiilor sale:

e)    să coopereze cu Delegatarul/Autoritatea Municipală la orice anchetă pe care ace(a)sta o poate desfășura în exercițiul atribuțiilor sale de monitorizare în baza prezentului Contract;

f)    să permită Corpului Agenților Constatatori, reprezentanților Autorității Municipale sau altor persoane împuternicite de Delegatar în acest scop:

(i)    accesul rezonabil la toate documentele necesare care privesc cantitățile și calitatea prestației efectuate, precum și la bunurile utilizate de către Delegat în legătură cu Serviciul.

(ii)    să inspecteze, să fotografieze sau să filmeze instalațiile și să cerceteze, să facă fotocopii și să scoată extrase din orice dosar sau registru ținut de către Delegat și să efectueze inspecții, măsurători sau teste.

(5)    Delegatarul/Autoritatea Municipală va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță, a programului anual de lucrări și/sau a graficelor de execuție a Lucrărilor sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/Autorității Municipale de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(6)    La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare. Delegatarul/Autoritatea Municipală va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl \a transmite Delegatului. în termen de 30 (treizeci) de Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte.

(7)    După primirea Raportului de monitorizare. Delegatul poate prezenta Delegatarului/Autorității Municipale propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

a)    explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

b)    prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

(8)    Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor. în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.

(9) Toate bazele de date și actualizate periodic. Copi^ in Municipale la cerere.elele centralizatoare trebuie păstrate în format electrg

'ormat electronic trebuie furnizate Delegatarului/

lj‘r;

vii ti i>la
tralizează de căîrcDelegatJntr-munca vie, cheltuielile curente de


(10) Măsurarea prestației Serviciului Public ie.jefecttie o situație de Lucrări prin care se justifică chcltuie întreținere și exploatare, cheltuielile materiale, etclDeîegatuI va transmite Delegatarului situația lunară de lucrări realizate până în ziua a cincea a lunii următoare sau în prima Zi Lucrătoare după această dată, dacă ziua a cincea a lunii respective cade într-o zi nelucrătoare.

Administrația din subordinea Delegatarului va verifica situația de Lucrări și va transmite Delegatului eventualele observații în termen de 5 zile de la primirea acesteia. Delegatul va avea obligația de a lua toate măsurile pentru clarificarea observațiilor formulate de Delegat și de a modifica/completa situația de lucrări în mod corespunzător în termen de 5 zile de la data primirii observațiilor formulate de către Administrația din subordinea Delegatarului. în cazul în care Administrația din subordinea Delegatarului nu formulează observații în termenul anterior prevăzut, situația de lucrări se consideră aprobată și poate fi utilizat pentru facturarea valorii serviciului conform Articolului 9 („Tarifele Serviciului”) din prezentul Contract.

(11) Situațiile de Lucrări se întocmesc conform programului anual de Lucrări aprobat de Delegatar și pe baza verificărilor și confirmărilor cantitative și calitative a Lucrărilor de către Delegatar, la înștiințarea Delegatului (procese-verbale de recepție).

(12) Delegatul va raporta anual Delegatarului și Autorității Municipale, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor:

a)    un raportul privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor de Performanță, motivând situațiile necorespunzătoare apărute și măsurile luate pentru remedierea lor;

b)    raportul anual de activitate.

(13) De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi:

a)    de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

b)    de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile;

c)    de efectuare a auditului anual al sistemelor de management ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (Managementul mediului).

ARTICOLUL 12 - INVESTIȚII

(1)    Investițiile, sunt prevăzute în Programul de Investiții (Anexa nr. 6 la Contract).

(2)    în cazul Investițiilor realizate de către Delegat, în Bunuri aferente prestării serviciului, ca Obligație de Serviciu Public se vor aplica următoarele reguli:

a) Delegatarul va transfera Delegatului sumele necesare realizării Investițiilor, aceste sume reprezentând Compensație pentru Obligația de Serviciu Public;

b) Calculul Compensației pentru Obligația de Serviciu Public se stabilește după formula: K


reprezintă Compensația eprezintă cheltuielile de exploatare eligibile

intă profitul rezonabil al operaMțruțui, calculat la total cheltuieli eligibile și păși procentul de 3% din valoarea\icd5tm^

„ 18ac

V - reprezintă totalitatea venituri! Serviciului.


Cheltuielile de exploatare eligibile reprezintă cheltuielile Delegatului legate de prestarea Serviciului și includ, dar fără a se limita la acestea, costurile cu personalul, costuri cu amortizarea, costurile de întreținere, mentenanță și reparații, costurile materiale și de servicii efectuate de terți care au legătură cu Serviciul. Acestea vor fi auditate de Delegatar.

c)    Sumele transferate de către Administrația din subordinea Delegatarului nu vor depăși sumele necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor, calculate conform literei b) de mai sus;

d)    Delegatul va atribui contractele de lucrări sau de serv icii pentru realizarea Investițiilor numai cu respectarea Legii Achizițiilor;

e)    Administrația din subordinea Delegatarului va controla realizarea Investițiilor și în situația în care va constata că a transferat Delegatului sume mai mari decât cele efectiv necesare acoperirii costurilor pentru realizarea Investițiilor. Delegatul v a fi obligat să restituie sumele transferate în plus la care se va adăuga dobânda legală pentru această sumă excedentară, calculată de la data decontării până la data restituirii.

(3) în cazul în care, Administrația din subordinea Delegatarului realizează în mod direct Investiții în Bunuri Noi acestea vor fi delegate Delegatului, fiind Bunuri aferente prestării serviciului. Procesele-verbale de predare primire a acestor bunuri vor constitui Anexe la Contract, ce vor completa inventarul Bunurilor de aferente prestării serviciului.

ARTICOLUL 13 - BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

13.1.    Bunurile de aferente prestării serviciului

13.1.1.    Acestea sunt:

b)    Bunurile Proprietate Publică, astfel cum sunt prev ăzute în Procesul-verbal de predare-primire din Anexa nr. 4 la Contract, pe întreaga Durată a Contractului. în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

c)    Bunuri Noi, care înseamnă toate bunurile finanțate, dobândite, construite, puse în funcțiune, instalate sau create după Data începerii, care potriv it Legii și prezentului Contract constituie Bunuri aferente prestării serviciului. Bunurile Noi sunt incluse în gestiunea Serviciului imediat ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor aferente prestării serviciului sunt aplicabile în mod corespunzător și Bunurilor Noi.

13.1.2.    Inventarul Bunurilor aferente prestării serviciului la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 3 Ia prezentul Contract. Pentru Bunurile aferente prestării serviciului prevăzute Ia Articolul 13.1.1. Iit. a) de mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat și Administrația din subordinea Delegatarului, care constituie Anexa nr. 4 la mezentul Contract. în situația în care pe parcui&ul executării Contractului Delegatarul investește in bunuri


IH“- O JUf^frjj r

noi definite Ia Articolul 13.1.1. lit. b), de maf>us acest condițiile prevăzute la Articolul 12 alin. (3) de maț suS.

13.1.3. Toate Bunurile aferente prestării serviciului rămân în administrarea Administrația din subordinea Delegatarului pe toată durata Contractului.

13.1.4.    Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de delegare, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu.

13.1.5.    Delegatului îi este interzis sâ constituie garanții reale asupra oricărui Bun aferent prestării serviciului.

13.1.6.    Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor aferente prestării serviciului și elementelor lor componente.

13.1.7.    Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor aferente prestării serviciului, cu diligența unui bun proprietar.

13.1.8.    Delegatul va transmite cel puțin o dată pe an Delegatarului lista Bunurilor aferente prestării serviciului pe care acesta nu le mai folosește, în conformitate cu prevederile prezentului Contract. In termen de 90 (nouăzeci) de zile de la primirea cererii scrise din partea Delegatului, Delegatarul va emite o hotărâre prin care

a)    va declara bunurile proprietate publică din lista transmisă ca fiind bunuri proprietate privată

b)    va aproba scoaterea tuturor bunurilor din lista transmisă din inventarul din Anexa nr. 3 la Contract.

In termen de 30 de zile de Ia adoptarea hotărârii de către Delegatar, Delegatul va preda aceste bunuri Delegatarului pe bază de proces-verbal de predare primire care se va anexa la prezentul Contract.

Este stabilit în mod expres ca aceste bunuri nu vor mai constitui Bunuri aferente prestării serviciului.

13.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.

13.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului Ia încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 14 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

(1)    Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2)    Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestaj^a-Șerviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în mă\ura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, întreține, pe cheltuială proprie, instalația de


iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizardjLva urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau Ia solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității șî sănătății populației.

ARTICOLUL 15 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

(1)    De la Data începerii, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

(2)    Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei începerii și au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 16 - GARANȚII
16.1. Garanția de bună execuție

16.1.1.    Valoarea Garanției de Bună Execuție este fixată la suma de.................

16.1.2.    Garanția de Bună Execuție se va constitui, de către Administrația din subordinca Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

16.1.3.    Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Administrația din subordînea Delegatarului, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

16.1.4.    Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Administrația din subordinea Delegatarului, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Articolul 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, Administrația din subordinea Delegatarului va executa Garanția de Bună Execuție, tară nici o altă notificare.

16.1.5.    în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Garanția de Bună Execuție va fi reconstituită de către Administrația din subordinea Delegatarului, prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Delegatului până la concurența valorii stabilite a Garanției de Bună Execuție.

16.1.6. Administrația din subordinea Delegatarului va retuma Operatorului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor aferente prestării serviciului care sunt restituite Administrației din subordinea Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

16.2. Garanția Lucrărilor    Y\

16.2.1. Delegatul are obligația legală de garantare a țțaWițfî Materialelor, echipame

21S\1Lucrărilor executate, conform Legii nr. coroborate cu prevederile Codului civil pri viciilor ascunse și promovarea acțiunii în bună execuție.


10/199^,privindcaliwtea în construcții, republicată,-vind condițiîlFșTtermenele stabilite pentru descoperirea daune. Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de

16.2.2.    Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală și corespunde categoriei de importanță a Lucrărilor.

16.2.3.    în perioada de garanție, Delegatul are obligația. în baza Instrucțiunilor Administrația din subordinea Delegatarului, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a Lucrărilor datorate culpei Administrației din subordinea Delegatarului cu excepția celor produse din culpa Delegatarului, a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă.

16.2.4.    Defectele și lipsurile constatate de Administrația din subordinea Delegatarului, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Delegatului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea unei informări în acest sens, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii.

16.2.4.    Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

16.2.5.    Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Delegatului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

i)    utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului, regulamentului Serviciului, Caietului de Sarcini al Serviciului, documentația Tehnică ori cu Instrucțiunile Administrației din subordinea Delegatarului;

ii)    unui viciu de concepție;

iii)    neglijenței sau neîndeplinirii de către Delegat a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

16.2.6.    In cazul în care Delegatul nu remediază defectele Lucrărilor conform prezentului art. 16.2., Administrația din subordinea Delegatarului este liberă să contracteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Administrația din subordinea Delegatarului de la Delegat sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

ARTICOLUL 17 - ASIGURĂRI

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract:

a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse Bunurilor aferente prestării serviciului

b)    Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiune

c)    Asițjura    pkndere civilă generală.2.x


CU ORIGINALUL

(2)    Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigSirărL-pfevSzute de Legea în vigoare la un

moment dat pe Durata prezentului Contract.    '

, n i r*

(3)    Delegatul, la cererea Administrației din subordinea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.


(4)    Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul Articol care are drept obiect bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a Delegatului:

a)    prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și

b)    conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.

(5)    Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asigurătorul acceptă că termenii asigurării se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei.

(6)    în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul Articol și detaliate în Anexa nr. 8 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").

(7)    Delegatul va informa Administrația din subordinea Delegatarului în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de cel mult 10 (zece) Zile de Ia producerea evenimentului asigurat. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Administrația din subordinea Delegatarului despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

(8)    Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fură întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

(9)    în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

(10)    Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Administrației din subordinea Delegatarului.

ARTICOLUL 18 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT

(1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract. în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 32 ("Rezilierea Contractului").


(3) Delegatarul po registrelor contabil


suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidi ț al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile piArticol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor li^rânlor^țtf echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pptnsofieUate de Delegatar. Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane aițfarbtate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 19 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

(1)    Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”).

(2)    Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

a)    a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul;

b)    a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;

c)    a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;

d)    a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, Ia care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 20 - SUB-DELEGAREA ȘI CESIUNEA

(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data respective^gftprațîi permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfep^Ttîoar'cu^acordul scris prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineȘt reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui

o cauză de reziliere a


.’ontractului conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului”).


originalul


«    •■♦    •    *    li **

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi îpterpretateJțwSf să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii1 2 3 4 5 6 7 cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 21 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT

Contractele de achiziție de produse, servicii sau lucrări ce vor fi încheiate de către Delegat în legătură cu obiectul prezentului Contract trebuie să respecte Legea Achizițiilor.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 22 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1)    Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

(2)    în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți. în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

(3)    încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor. obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea. Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 23 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

precum și pentru reglementarea unor măsu'    «fale în domeniul bancar, cu

modificările și completările ulterioare);

Penalitățile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii Documentației Tehnice de către Administrația din subordinea Delegatarului, termenul de predare a proiectului este depășit datorită revizuirilor necesar a fi operate.

Perceperea penalităților de întârziere aferente depășirii termenului de predare a Documentației Tehnice în vederea aprobării de către Administrația din subordinea Delegatarului nu exclude dreptul delegatarului de a stabili penalități de întârziere cu privire la durata de execuție și a datei de finalizare a tuturor Lucrărilor, astfel că orice întârzieri fată de termenul final de execuție a Lucrărilor vor atrage penalități de întârziere.

c) ..................%/ zi din valoarea Lucrărilor neexecutate, (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit

prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare) în situația depășirii graficului de execuție a Lucrării, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Executantului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a Lucrărilor.

d) netransmiterea informațiilor solicitate către Delegatar, Autoritatea Municipală sau alte entități în conformitate cu Contractul -.................

(3)    Penalitățile sunt aprobate de Delegatar, la propunerea Autorității Municipale, a Corpului Agenților de Control sau a direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și sunt comunicate Delegatului. Delegatul va fi obligat Ia plata penalităților care au rămas definitive sau nu au fost contestate în termen de 15 (cincisprezece) zile de Ia primirea notificării,.

(4)    Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform Articolului 32 (“Rezilierea Contractului’’).

(5)    In plus față de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract. Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de. sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

(6)    Delegatul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadentei, tara punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

(7)    Plata oricăror sume datorate de către Administrația din subordinea Delegatarului Delegatului se efectueazădupă" achitarea de către Delegat a penalităților de întârziere.

(8)    Delegatul nu va datora penalități de întârziere conform alin. (2) lit b) și c) atunci când întârzierile s-au produs din culpa Delegatarului sau din culpa Administrația din subordinea acestuia. în aceasta ipoteză termenul de execuție a Lucrărilor ce curge în defavoarea Delegatului va fi prelungit în mod corespunzător după constatarea prealabilă de către reprezentanții Părților prin încheierea unui proces-verbal;

(9)    Plata penalităților prevăzute de prezentul articol nu exonerează Delegatul de obligația sa de a finaliza Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități care îi revin conform Contractului, Regulamentului Serviciului și/sau Caietului de Sarcini al Serviciului.


SPUNDEREA DELEGATARULUI

drepturilor rezultate din prezentul Contract.
(2) în niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Dele consecință directă a:

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b) nerespectării de către Delegat a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatarul nu este responsabil.

ARTICOLUL 25 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1)    Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale. inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate. în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

a)    apariției unui Eveniment de Forță Majoră;

b)    lipsei/insufîcienței fondurilor Delegatarului pentru plata Tarifelor Serviciului:

b)    nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract:

c)    acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

(3)    în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serv iciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și Legii.

ARTICOLUL 26 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor acoperi integral Daunele suferite de Partea sau terțul prejudiciat. în înțelesul prezentului Contract și Articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 27 -

ȚA MAJORĂ
U ORIGiNALU’

(1) „Forța Majoră’’ înseamnă un eveniment mai presus de v=6wța Pgrților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face impasibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

a)    Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iii.    contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b)    Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind Bunurile aferente prestării serviciului;

iv.    greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

c)    Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare defacto a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

iv.    orice acte din partea unor terți inclusiv a Delegatarului care afectează semnificativ prestarea Serviciului și care are drept consecință imposibilitatea Delegatului de a asigura prestarea Serviciului sau continuitatea acestuia.

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore).

(2) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pepi^-ftuj e poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obîigatiîlQr de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut îK nrezentul Cdntract.


5NF0RM CU ORIGINAL

b) Orice perioadă de timp acordată saul permisă. îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligații^


Fezentului Contract pentru ie Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră aafcctaț integral executarea acestuia) va fi

prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului Articol.

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

(4)    O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

(5)    Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin......................de la apariția unui eveniment de

Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va av ea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 28-MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1)    Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual financiar al Contractului.

(2)    Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale. dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 27 ("Forța Majoră").

(3)    In situația în care. independent de Delegat și de voința sa. Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau. în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului. alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările Tarifelor Serviciului. Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract. în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

(4)    Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-intereseJDelegatul va avea obligația de a presta Serviciului în confimrarțspe o durată de cel mult 90 (nquăiehi) de Zile. în vederea asigurării continuității Serviciului. \


(5) Oricare dintre Părți va putea cere modificarea Confțagwttf),JiFvederea menținerii echilibrului contractual/financiar în situația în care o Modificare L^grskifivă face una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile și obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat.

(6) Delegatarul nu va putea fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale dacă Delegatul nu mai beneficiază de folosința utilă și liniștită a Bunurilor Proprietate Publică;

(7) Prezentul Articol se va aplica și în situația în care, ca urmare a adoptării unor hotărâri sau a altor reglementări de către Delegatar (care nu sunt emise în vederea respectării de către Delegatar a oricărei Modificări Legislative) va rezulta o creștere a costurilor Delegatului sau o majorare a obligațiilor Delegatului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 29 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

(1)    Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante, în condițiile permise de Lege.

(2)    Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 30 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 28 ("Menținerea echilibrului contractual").

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 31 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acesorfaconform. prevederi lor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începeriiv), și conform Legii în vigoare la^ățaprerungirii:


CU ORIGINALUL ărerr unilateFală-de-Gătre-.


b)    în cazul în care interesul național sau local a împUrjerprin tfle înșafcina Delegatarului:

c)    în cazul nerespectărîi obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 32 ("Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă:

d)    în condițiile prevăzute la Articolul 27("Forța Majoră’’), fără plata unei despăgubiri;

e)    în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 28 ("Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului:

f)    în cazul falimentului Delegatului;

g) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă. în vigoare la acea dată.

(2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul. după caz. în sensul următoarelor:

a)    să mențină legătura cu Delegatarul și /sau nou! operator, să furnizeze asistență și sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator:

b)    să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile aferente prestării serviciului, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora:

c)    în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel. direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul gestiunii Serv iciului.

ARTICOLUL 32 - REZILIEREA CONTRACTULUI
32.1.    Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

32.1.1.    Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract. în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligafii încălcate"}-.

a)    o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în v igoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat. în conformitate cu Articolul 32.1.2;

b)    nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță:

c)    nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a lucrărilor care sunt în sarcina sa conform prezentului Contract, Regulamentului Serviciului sau Caietului de Sarcini:

d)    renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serv iciului, de către Delegat;

e)    nerespectarea Articolului 20 ("Sub-delegarea și cesiunea") din prezentul Contract sau

subconcesionarea Buniffilor aferente prestării serviciului, de către Delegat; ț    \


g)    orice constituire de garanții sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri aferente prestării serviciului;

h)    Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 8 ("‘Asigurări") la Contract;

i)    practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 19 (“Clauza de prevenire a corupției”);

j)    alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

32.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului 32.1.1:

a)    Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă. Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").

b)    în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 32.1.2.

c)    Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate.

d)    în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare.

e)    Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

32.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

32.2.1.    Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

32.2.2.    în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Articolului

32.2.1, se ap n rm/A mutandis procedura prevăzută la Articolul 32.1.1.


ARTICOLUL 33 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

(1)    Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările, autorizările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

(2)    Delegatul se va asigura că toți angajați! săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

a)    sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b)    toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

c)    toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

d)    toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serv iciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu;

(3)    Delegatul se va asigura că execuția Lucrărilor precum și exploatarea, întreținerea și reparația Bunurilor aferente prestării serviciului se realizează cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă.

(4)    Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat și va solicita personalului să poarte și să aibă la \edere însemnele de identificare pe toată durata fumizării/prestării Serviciului.

(5)    Delegatul se va asigura ca personalul propriu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

(6)    Pe perioada executării prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul său intern. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabilă, dispozițiile legale aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajaților. tăcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

(7)    Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi.

(8) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul adpștuia și achitarea la timp a salariilor.
original^

(9) In cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este iieacouT iar Delegalarul se angajea preia direct sau să asigure preluarea de către noul operwof-aî'Serviciului. în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării/prestării Serviciului.

(10) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(11) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului.

(12) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

(13) Delegatul preia personalul direct implicat în prestarea Serviciului din cadrul Administrației Străzilor.

ARTICOLUL 34 - CONFIDENȚIALITATE

(1)    Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi dezvăluite fără restricții.

(2)    Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

(3)    Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: Nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

a)    oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

b)    oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

c)    oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

d)    oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

e)    oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților:

m oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte \informații «are pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat


ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultauțfr"săj/^n'6azul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

, -i v---

g)    oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare: sau

h)    oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),

d), e), g) și h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

(5)    Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

(6)    La sau înainte de Data încetării. Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său. care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 35 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

(1)    în relația dintre Părți. Delegatul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra Documentației Tehnice și a altor documente de proiectare elaborate de către acesta, până la aprobarea acestor documente de către Delegatar. dată de Ia care devin proprietatea sa.

(2)    Anterior aprobării menționate la alin. (1) Delegatul, prin semnarea Contractului, autorizează Delegatarul să copieze, să folosească și să transmită Documentația Tehnică și alte documente de proiectare elaborate de către Delegat, inclusiv modificările aduse acestora.

(3)    Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Delegatarului. care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industrială.

ARTICOLUL 36 - TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe. impozite etc.) decurgând din prestarea Serv iciului sau din activ itatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia. în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL 37 - CONFLICTUL DE INTERESE

(1) Delegatul v a lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegata
(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv fcel de conducerii nu'se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. DelegatufAjjJfrtocui, imediat și tară nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

(3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 32 ("Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 38 - COMUNICĂRI

(1)    Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

a)    Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, Dl./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:.................................

E-mail:..................

b)    Pentru Delegatar

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa: ...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

c)    De asemenea, pentru Autoritatea Municipală

în atenția: Dl./D-na.........................

Adresa: ...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2)    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(3)    Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

(4)    Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

(5)    Dacă noRfîctmxi este transmisă prin fax sau e-mail. ea va considerată primită în prima Zi LucrătoartfatiDăxîatn transmiterii.


(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunig sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatde d

ARTICOLUL 39 - DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 40 - RENUNȚARE

(1)    Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 38 {“Comunicări") din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la v reun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

(2)    Nici o renunțare tăcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

(3)    Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 41    - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice Articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul Articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare v alide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui Articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 43 {..Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a Articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inapligE validitatea sau aplicabilitatea cțloițalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta

V • 'O,

W H

ARTICOLUL 42 - MENȚINEREA UNOR PRE

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 43 ("Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), Articolul 23 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 34 (“Confidențialitate”), Articolul 36 (“Taxe”), vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 43 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1)    Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

(2)    în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări (ie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română. în ..................exemplare originale, câte unul

pentru fiecare.

DELEGATAR    DELEGAT

Primar............... Reprezentant...............
INVENTARUL BUNURILOR

PENTRU ACTIVITATEA DE STRĂZI, PODURI SI PASAJE


Nr.

crt.

Nr.

inventar

Adm.

Străzilor

Cod clnsilî

care

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

Vecini /

Adresa PMB

X

Elemente de

identificare

descriptive

Adresa

Tip arteră

Nr. poștal

Sector

1

13001

1.3.7.2.

AVIATORILOR

Bd.

P-ța Victoriei - Șos. Nordului

1

11613/7

' p o

11,09,14 \

2

13002

I.3.7.2.

FLOREASCA

Cal.

Șos.Ștefan ce! Mare - Pipera

1

11613/X

11,09,14 r

3

13003

1.3.7.2.

NICOLAE TITULESCU

Șos.

Pța Victoriei - Grivițci

1

11613/ \

11,09,14 \

4

13004

1.3.7.2.

MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN

Bd.

Pța Arcul de Triumf - Pța Charles de Gaulle

1

11613/

11,09,14

5

13005

1.3.7.2.

ANDRONACHE

Șos.

Șos. Andronache - Limita Administrativă

2

11613/

11,09,14

6

13006

1.3.7.2.

BACIL.Ă VASILE MAIOR

Str.

Șos. Colentina - Șos. Fundeni

2

11613/

11,09,14

7

13007

1.3.7.2.

FUNDENI

Șos.

Șos. Pantelimon - Șos. Colentina

2

11613/

11,09,14

8

13008

1.3.7.2.

SPORTULUI

Str.

Șos. Colentina - Sp. Fundeni

2

11613/

11,09,14

9

13009

1.3.7.2.

TURMELOR

Str.

Șos. Colentina - Mașina de Pâine

2

11613/

11,09,14


u originalul10

13010

1.3.7.2.

ZIDURI MOȘI

Str,

Șos. Colcntina - I.H.

Rădulescii

2

11613/

11,09,14

II

13011

1.3,7.2.

GHERGHITEI

Str.

Șos. Colcntina - Limita Administrativă

2

11613/

11,09,14

12

13012

1.3.7.2.

ION IONESCU DE LA BRAD

Bd.

Șos. Bucurcști-Ploicști -Strău Iești

1

11613/

11,09,14

13

13013

1,3.7.2.

BASARABIA

Bd,

Șos. Miliai Bravu - Șos. Industriilor

2

14582/

14,11,14 ȘI 35/05,01,16

14

13014

1.3.7.2.

TUNSU PETRE

Str

Str. Prelungirea Ferentari -Pontonierilor

5

15

13015

1.3.7.2.

URANULUI

Str.

Str Șinei - Limita Administrativă

5

16

13016

1.3.7.2.

BALINESTI

Str

Șos. Giurgiului - Limita Administrativă

5

17

13017

I.3.7.2.

ROMBULUI

Str.

Str. Llărgeanului - Antiaeriană

5

*

/Z ?

18

13018

1.3.7.2.

M1RCEA CEL BĂTRÂN

Str.

Str.

Mărgeanului - Antiaeriană

5

O

19

13019

1.3.7.2.

FRAȚII BUZEȘTI

Str.

Str.

Mărgeanului - Antiaeriană

5

X

20

13020

1.3.7.2.

SUZANA

Str

S(r

Mărgeanului - Antiaeriană

5

21

13021

1.3.7.2.

BOBÂLNA

Str

Str. Pieptănari - Str. Băilescu

5

22

13022

1.3.7.2.

DRAGOMIREȘTI

Str.

Str. Zețari - Str. 1 lalmageanu

5

1

23

13023

1.3.7.2.

DRUM MIC ÎNTRE VII

Str.

Str. Ilie Dumitrescu - Str.

Artur Gorovei

5

I

24

13024

I.3.7.2.

BATASAN1 (Intrare)

Str.

Șos. București Măgurele -Drum Floarea de Colț

5

1

f

13025

1.3.7.2.

TĂLMĂCI

Intr.

Str Tciuș - Drum Floarea de Colț

5

1

13026

1.3.7.2.

IIERCULANE

Str.

Șos. Buc.-Măgurele - Str.

Tciuș

5

55-.?

; o27

13027

1.3.7.2.

GURA PADINII

Str.

Str. Teiuș - Limita Administrativă

5

28

13028

1.3.7.2.

G RIN DU

Str.

Șos. Buc.-Măgurele - Limita Administrativă

5

29

13029

1.3.7.2.

AL1MAN

Slr.

Șos, Alexandriei - Limita Administrativă

5

30

13030

1.3.7.2.

PIATRA OLT

Str

Șos. Bucuresști-Măgurele -Limita Administrativă

5

31

13031

1.3.7.2.

ILIECÂMPEANU

Str

Str. Sld. Croitoru - Str. Lt. Popa

5

32

13032

1.3.7.2.

ALEE DE LEGĂTURĂ RECAS

PUCHEI

5

33

13034

1.3.7.2.

PĂDUREA PUSTNICII

Drum.

Aleea Teisani - Str. Vadul Moldovei

1

34

13035

1.3.7.2.

CÂMPENEȘTI

Iuti.

Str. Câmpenești - Intr. Ogradei

5

35

13036

1.3.7.2.

SLATINA

Str.

Str. Valea Timișului - Șos. Buc.-Măgurele

5

“l

// o

36

13037

1.3.7,2.

VALEA TIMIȘULUI

Str.

Slr, Slatina - Str. Teiuș

5

V'

37

13038

1.3.7.2.

CHARLES DE GAULLE

Pța.

fără limite

1

38

13039

1.3.7.2.

PERIN1ȚA

Str.

Șos. Vârtejului - Șos.

București - Măgurele

5

39

13040

1.3.7.2.

SANTIMBRU

Drum.

Șos. București-Măgurele -Limita Administrativă

5

40

13041

1.3.7.2.

TOPLET

Str

Șos. București-Măgurele - Str. Teiuș

5

fi 41

13042

1.3.7.2.

PECINISCA

Slr.

Str. Teiuș - Șos. Buc.-Măgurele

5

42

13043

1.3,7.2.

BRĂNIȘTEA

Drum.

Șos. București-Măgurele - Str. Pentelcu

5

1

-

77^044

1.3.7.2.

CARELOR

Str.

Slr. Buc-Măgurelc - Drum Nefliului

5

1

13045

1.3.7.2.

PENTELEU

Drum.

Str. Braniștea - Str. Botorca

5

J

f^RIGINAUji


45

13046

1.3.7.2.

GLAVAC1OC

Str.

Drum Penleleu - Limita proprietate

5

46

13047

1.3.7.2.

BOBULUI

Str

Str. Antiaeriană - Aleea

Lerești

5

47

13048

1.3.7.2.

ȘUVIȚA

Str.

Str. Topolnițn - Limita administrativă

5

48

13049

1.3.7.2.

SERBESTI

Str

Str. Ilumulcști - Pontonicrilor

5

49

13050

1.3.7.2.

SPAȚIULUI

Str.

Str Antiaeriană - Limita administrativă

5

50

13051

1,3.7.2.

CIRCULAȚIEI

Str.

Str. Tăcerii - Șos. Alexandriei

5

51

13052

1.3.7.2.

CENAD

Str.

Str. Glicorghieni - Str. Sabinelor

5

52

13053

1.3.72.

CRAIOVIȚA

Aicea

Str. Sebastian - Limita administrativă

5

53

13054

1.3.7.2.

COMÂNEȘTI

Intr.

Limita administrativă - Dr.

Sării

5

54

13055

1.3.7.2.

ALEE DE LEGĂTURĂ EROILOR CLUNET

5

! ~ T.

Z. £

55

l

13056

1.3.7.2.

OPERETEI

Str.

Str. Vânători - Str. Apolodor

5

1 \ '

13057

1.3.7.2.

ADRIAN

Str.

Str. Sabinelor - Str. Gheorghicni

5

î57

13058

1.3.7.2.

GRAL MIHAIL BUTOIANU

Str,

Bd. Eroilor - Str. SL Elefterie

5

r

13059

1.3.7.2.

ING. TĂCU

Str.

Str. Fabrica de Chibrituri - Str. Fabrica de Chibrituri

5

r

! »

13060

1.3.7.2.

NANU MUSCEL IOAN

Str

Grai Butoianu - Dr. Clunet

5

/

60

13061

1.3.7.2.

FULGILOR

Intr.

Str. Tudor Vladimirescu -

Limita administrativă

5

/

1 ,

J 13062

1.3.7.2.

PETRIN1 GALAȚI MIHAIL

Str.

Str. Dr Rainer - Str Dr Romniccanu

5

«62

13063

1.3.7.2.

ROZETULUI

Str

Str. Mărgeanului - Str. Antiaeriană

5

Ii
r'

l

63

13064

1.3.7.2.

SĂPUNARI

STR.

Str, Uranus - Cal. Rahovei

5

19514/

28,12,17

64

13065

1.3.7.2.

PANGRAT1

Intr

Str. 1 Jumulești - Limita administrativă

5

65

13066

I.3.7.2.

SANTANA

Drum.

Str. Puclieni - Șos. București -Măgurele

5

66

13067

I.3.7.2.

BARDASULUI

Slr.

Șos. Sălaj - Str. Radarului

5

67

13068

1.3.7.2.

MÂNDREȘTI

Slr.

Str. 1 Jumulești - Șos, Sălaj

5

68

13069

1.3.7.2.

VÂRTEJULUI

Șos.

Șos. București - Măgurele -Limita administrativă

5

69

13070

1.3.7.2.

TÂRGOV1ȘTE

Str.

Drum Nefliului - Șos.

București - Măgurele

5

70

13071

1.3.7.2.

NEFLIULUI

Drum.

Intr. Găești - Limita administrativă

5

71

13072

1.3.7.2.

CURTEA DE ARGEȘ

Str.

Șos. București Măgurele -Drum Nefliului

5

72

13073

1.3.7.2.

GĂEȘTI

Slr.

Șos. București Măgurele - Intr, Găești

5

73

13074

1.3.7.2.

GĂEȘT1

Intr.

Str, Găești - Limita administrativă

5

\

74

13075

1.3.7.2.

GEMÂNATA

Str.

Str. Humulcști - Limita administrativă

5

75

13076

1.3.7.2.

RADARULUI

Str.

Str. Humulcști - Limita administrativă

5

76

13077

1.3.7.2.

PITEȘTI

Str.

Drum Nefliului - Șos.

București - Măgurele

5

77

13078

1.3.7.2.

LIVEZILOR

Str.

Str. Trompetului - Limita administrativă

5

78

13079

1.3.7.2.

MOVILA

Drum.

Drum Lupt. Antifasciști - Slr. Botorca

5

1

-22-

, 13080

I.3.7.2.

CASCADEI

Slr.

Str. Vistca Glieorghc - Intr. Patuleni

5

-x80

13081

1.3.7.2.

PONTON IERI LOR

Str

Aleea Suriana - Limită proprietate

5

J

^ORIGINALUL

81

13082

1.3.7.2.

VIGON1E1

Slr.

Șos. Giurgiului - Str. Podul Giurgiului

5

82

13083

1.3.7.2.

VÂNĂTORI

Str.

Str. Operetei - Limita administrativă

5

83

13085

1.3.7.2.

GAFTON LAZÂR

Slr.

Str. Echinocțiului - Str. Echinocțiului

5

84

13086

1.3.7.2.

PĂUNAȘUL CODRILOR

Str.

Str, Veseliei Str. Peleaga

5

85

13087

1.3.7.2.

PRELUNGIREA VALEA IALOMIȚEI

Str.

Str. Valea Oltului - Limita

administrativă

6

86

13088

1.3.72.

CIUBOȚICA CUCULUI

Intr.

Slr. Ciuhoțica Cucului - Limita proprietate

5

87

13089

1.3.7.2.

IMASULUI

Aleea

Str Imașului - Tunsul Petre

5

13090

1.3.7.2.

MADRIGALULUI

Șos.

Bd. Ion I. de la Brad - Str. Gârlei

1

^13091

1.3.7.2.

PADINA

Slr.

Șos. București-Ploiești - Vadul Moldovei

1

■    '    ; 7 B O

90

13092

1.3.7.2.

TEISANI

Aleea

Pasaj Otopeni - Vadul Moldovei

1

91

13093

1.3.7.2.

GR1GORE COBĂLCESCU

Str.

Bd. Schitu Măgureanu - Str. Berzei

l

“r

92

13094

1.3.7.2.

GĂRII DE NORD

P|a.

fără limite

1

93

13095

1.3.7.2.

PĂTRARULUI

Intr.

Drum la Roșu - Drum Poiana Lacului

6

94

13096

1.3.7.2.

PĂTRARULUI

Slr.

Calea Ciulești - Intr Pătrarului

6

95

13097

1.3.7.2.

CONS TANTIN GODEANU

Str.

Sos chitilei - Pod Straulcsti

1

/

96

13098

1.3.7.2.

ESCALEI

Str.

Str. Calinatui - Str Porțile de

Fier

2

97

13099

1.3.7.2.

CIUCA ȘTEFAN

Str.

Str Oiuz- Str. Cumpenei

2

/

98

13100

1.3.7.2.

CERNIȘOARA

Str.

Bd. 1. Maniu- Str. Dambovita

6

/

-7. Z1

sS!|

?£/' e. ■99

13101

1.3.7.2.

PESCARILOR

Str.

Sos Fundeni - Str. Maior

Bacila

2

IOO

13102

1.3.7.2.

RĂSĂRITULUI

Str.

Bd. Timișoara - Bd. 1, Mamu

6

101

13103

1.3.7.2.

VALEA LUNGĂ

Slr.

Str. Liniei - Bd.I. Maniu

6

102

13104

1.3.7.2.

POPA TATU

Str.

Str. Știrbei vodă - P)a

I laralambic Bolescu

1

103

13105

1.3.7.2.

COOPERATIVEI

Drum.

Prel Ghencea - LA

5

104

13106

1.3.7.2.

CONSUMULUI

Str.

f'ara limite

5

105

13107

1.3.7.2.

POIENIȚA

Slr.

Sos Salaj- Str. Pontonierilor

5

106

13108

1.3.7.2.

MER1SANI

Str.

Str. Huniulcsti - Sos Salaj

5

107

13109

1.3.7.2.

BULGARUS

Slr.

fara limite

5

“X?

i LOB-*-'

r^no

1.3.7.2.

SOREN1

Str.

Slr Humulesti - Ulmilor

5

°\ '*

—"**n 109

13111

1.3.7.2.

PITPALACULUI

Str.

Str Humulesti - Pontonierilor

5

\ z \

110

13112

1.3.7.2.

PICHETULUI

Str.

Str I lumulesti - Trăgaciului

5

3

111

13113

1.3.7.2.

ODIHNEI

Str.

Sos Salaj - LA

5

-112

13114

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, GRUP 6

5

113

13115

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, GRUP 8

- 3 i

5

114

13116

1,3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT 5. PACHET 5

5

115

13117

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, PACHET 6

5

116

13118

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5. ZONA 5 Șl ZONA 7

5

r

i

r r; 7* Ol


7f

-c

JSiNi’'*'


sr


/\


117

13119

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, ZONA 14 Șl ZONA 19

5

118

13120

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, GRUP 8

5

119

13121

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, ZONA 15

5

120

13122

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, PACHET 2

5

121

13123

1.3.7.2.

INFRASTRUCTURA STRADALĂ

SECT. 5, ZONA 14

5

122

13127

1.3.7.2.

PRECIZIEI

Bd.

Str. Valea Cascadelor - Bd. 1.

Maniu

6

123

13128

I.3.7.2.

INDEPENDENȚEI

Spl.

Str Sos Virtutii-Pta Unirii

5+6

124

13129

1.3.7.2.

13 SEPTEMBRIE

Cui.

Bd Libertatii-Antiaeriana

5

2106/

20,02,-(5> *

JiUJO

1.3.7.2.

POLIGRAFIEI

Bd.

Pta Presei Libere-Str Jiului

1

/' ? £

'    -    fl

13131

-i

I.3.7.2.

IUL1U MANIU

Bd.

Bd Geniului - Bucuresti-Pitesti

6

1163/

30,01/^ >-

127

13132

1.3.7.2.

CONSTANTIN NOICA

Str

Calea Plevnei-Spl Independentei

6

2076/ \

20,02)17 '

128

13133

1.3.7.2.

MATEI VOIEVOD

Str

Bd P.Protopopescu-Mihai Bravu

2

129

13134

I.3.7.2.

TRAIAN

Str.

Calea Mosilor-Bd.Uniru

2+3

130

13135

1.3.7,2.

COTROCENI

Șos.

Spl Independentei-Sos Grozăvești

6

35/ 05,01,16

131

13136

1.3.7.2.

CALEA GIULEȘTI

CAL.

Sos OrhidecloStr Răsadniței

6

10854/

31,08,15

132

13137

1.3.7.2.

RESSU CAM1L PICTOR

Bd.

Sos Mihai Bravu-N.

Grigorcscu

3

133

13138

1.3.7.2.

PALLADY THEODOR PICTOR

Bd.

N.Grigorescu-LA

3

134

13139

1.3.7.2.

BUCUREȘTI - TÂRGOVIȘTE

Șos.

Sos Bucureștii Noi-Sos Odăi

1

!
135

13140

1.3.7.2.

CLĂBUCET

Str.

Calea Grivitei-Aviator Popistcanu

I

136

13141

1.3.7.2.

BORNEI

Slr.

Linie CF-Avialor Popistcanu

1

137

13142

1.3.7.2.

PUȚUL LUI CRĂCIUN

Slr.

Bd. Ion Mihalachc-Aviator Popisteanu

1

138

13144

1.3.7.2.

N1COLAE CARANEIL

Str.

Sos Nordului-Aviator Alex Serbau eseu

1

139

13145

1.3.7.2.

PLEVNEI

Culca

Șos. Orhideelor - Spl. Independenței

1+6

I5878Z

03,11,16

140

13146

1.3.7.2.

POLONĂ

Str.

Pțu Glt. Cantaeuzino - Șos. Ștefan eel Mare

1+2

141

13147

1.3.7.2.

P.l. CEAIKOVSCHI

Str.

Calea Floreasca-Barbu Vacarcscu

2

13148

1.3.7.2.

GI IEORGI IE MÂNU

Str.

Lascar Catargiu-Occidentului

1

' 13149

1.3.7.2.

RITMULUI

Str.

Sos Pantclimon-Ferdinand

2

144

13150

1.3.7.2.

WITING

Str.

Bd Dinicu Golescu-Calca Plevnei

1

*

145

13151

I.3.7.2.

DRUM ÎNTRE TARLALE

Slr.

Sos Gării Catclu-Th. Pallady

3

146

13152

1.3.7,2.

CÂMPIA LIBERTĂȚII

Str.

Bd Basarabia-L. Rebrcanu

3

147

13153

1.3.7.2.

BOTEV HRISTO

Slr

Pta Rosetti-Bd C.Coposu

3

148

13154

1.3.7.2.

DRISTORULUI

Str.

Bd Decebal-C.Ressu

3

149

13155

1.3.7.2.

RÂMNICU SĂRAT

Bd.

Bd C Ressu-Calea Vilan

3

1

150

13156

1.3.7.2.

RÂMNICU VÂLCEA

Bd.

Bd C.Ressu-Ramnicu Sarat

3

1

151

13157

1.3.7.2.

FIZICIENILOR

Slr.

Bd C. Ressu-Bd Encrgeticienilor

3

1

152

13158

1.3.7.2.

ENERGETIC1ENILOR

Bd.

Calea Vitan-Rcleului

3

1
153

13159

1.3.7.2.

ȘERBAN VODĂ

Calea

Str Bibescu Voda-Sos,

Olteniței

4

154

13160

1.3.7.2.

TUI-ANELELOR

Str.

Piscu Crasani-I’aralutelor

6

155

13161

1.3.7.2.

PISCUL CRASAN1

Slr.

Margclclor-Dr Ciorogarla

6

156

13162

1.3.7.2.

MĂRGELELOR

Str.

Apusului-Bd luliu Maniu

6

157

13163

1.3.7.2.

SABARENI

Drum

Calea Giulesti-CF

6

158

13164

1.3.7.2.

PĂRĂLUȚELOR

Str.

Margelelor-Piseul Crasani

6

159

13165

1.3.7.2.

GHIRLANDEI

Slr.

Margelelor-Cernisoara

6

160,

13166

1.3.7.2.

CĂTINE1

Str.

Piscu Crasani-Margelelor

6

/■Yt

53l67

1.3.7.2.

DEZROBIRII

Str.

Bd. luliu Maniu-Dambovita

6

16*

13168

1.3.72.

DREPTĂȚII

Str.

Bd luliu Maniu-Dambovita

6

Y^,..

163

13170

1.3.7.2.

UVERTURII

Bd.

Sos. Virtutii-LA

6

164

13171

1.3.7.2.

CUTITUL DE ARGINT

Str.

Serban Voda-Dr. Constantin Istrali

4

165

13172

1.3.7.2.

DRUMUL GĂZARULUI

•5 I

Drum

Sos Giurgiului-C.

Brancoveanu

4

166

13173

1.3.7.2.

MĂRGEANULUI

Str.

Petre Ispirescu-Sos

Alexandriei

5

167

13174

1.3.72.

BUCUREȘTI - MĂGURELE

Șos.

Sos Alexandrici-LA

5

1

/

1

1

168

13175

1.3.7.2.

CARAIMAN

..

Str.

Cal. Griviței - Bd. 1.

Miltalaclie

1

1

/

- ..    I

169

13176

1.3.7.2.

BARAJUL DUNĂRII

Alee

L. Rebrcanu-Baraj Sudului

3

170

13177

1.3.72.

FICUSULUI

Bd.

Str. Elena Văcărescu - Bd. Aerogării

1

f


171

13178

1.3.7.2.

GOLESCU D1N1CU

Bd.

Str. Berzei - Șos. Orhideelor

1

2076/

20,02,17

172

13179

1.3.7.2.

VASILE PÂRVAN

Str.

M.Kogalniceanu-Calea

Plevnei

1

173

13180

1.3.7.2.

AVIATOR POPIȘTEANU

Str

I. Milialache-Pulul Lui

Crăciun

1

174

13181

I.3.7.2.

ALEEA PRIVIGHETORILOR

Alee

Sos Bucurcsti-Ploiesli- lancu Nicolae

1

175

13182

1.3.7.2.

PAJURE1

Str.

Bd. Bucureștii Noi + Aicea Pajurei

1

176

13183

1.3.7.2.

CORNIȘEI

Str

Mcntiunii-Cunipenei

2

177

13184

1.3.7.2.

DELEA VECHE

Str.

Str Ciresului-Calea Calarasi

2

178

13185

1.3.7.2.

DIANEI

Str.

Bd Carol 1 - Str Italiana

2

A* .

13186

1.3.7.2.

DIMITRIE GROZDEA

Str,

Pahamicu Turtii lea- Dna

Ghica

2

IANCU CAVALER DE FLONDOR

Str.

Pta Foișorul De Foc-P Prolopopescu

2

I8fcx

AtLVT'

1.3.7.2.

181

T-3188

1.3.7.2.

GRIGORE IONESCU

Str

Lizeanu-Teiul Doamnei

2

182

13189

1.3.7.2.

REÎNVIERII

Str

Mașina de pâine- Lizeanu

2

"783

13190

I.3.7.2.

DELEA NOUĂ

f J

Str.

Calea Calarasilor-Bd Decebal

j

184

13191

1.3.7.2.

BASARAB MATEI

Str.

Comeliu Coposu-Calea Calarasi

3

185

13192

1.3.7.2.

VULTURILOR

Str.

Str Rombului-Ion Pilat

3

/

,86

13193

1.3.7.2.

POSTĂVARULUI

Str.

Nicolae Cirigorescu - 1 Dec

1918

3

/'

187

13194

1.3.7.2.

IZVORUL RECE

Str.

Constantin Branccoveanu-

Drumul Găzarului

4

188

13196

1.3.7.2.

CROITORU NICOLAE SOLD.

Str.

Calea Rahovei-Caporal Preda

5

o

207

13215

1.3.7.2

LUJERULUI

Slr.

Bd luliu Mania- Bd Timișoara

6

208

13216

1.3.7.2,

MOINEȘTI

Slr.

Bd luliu Maniu-Bd Timișoara

6

209

13217

I.3.7.2.

PETRE POPOVĂȚ

Slr.

Tara limite

6

210

13218

1.3.7.2.

PIATRA CRAIULUI

Str.

Sos Ciurel-Spl Independentei

6

211

13219

1.3.7.2.

REGIEI

Bd.

Sos Orliideelor-Stoica Vizitiul

6

14309/

16,11,15

212

13220

1.3.7.2.

MIHALACHE ION (fosta 1 Mai)

Bd

Pța Victoriei - Cal. Griviței

1

213

13221

1.3,7.2.

GEORGE ENESCU

STR,

Str Lutlierana-Pia Laliovary

1

2106/ 20,02,15

214

13222

1.3.7.2.

DOCTOR IACOB EELIX

STR.

Bd. 1. Mihalache - Pța. Buzești

1

215

13223

1.3.7,2.

FRANKLIN

STR.

Calea Victoriei-Bd Magheru

1

A"

216

13224

1.3.7.2.

ȚEPEȘ VODĂ

STR.

Strada Traian-M Voievod

2

*

■ < -

217

13225

1.3.72.

CORALILOR

STR.

Sos Straulesti-Natatici

1

35/ 05,01

218

13226

1.3.7.2.

POPA NICOLAE

Str.

Hiliade intre vii-Cozia Cozia-D im i trie Grozdca

2

-

- 219

13227

1.3.7.2.

OASPEȚILOR

Bd.

Ionescu Siscsti-Jandamierici

1

1

220

13228

1.3.7.2.

JANDARMERIEI

Str.

Șos. București - Ploiești - Șos. Gli. I. Sisești

I

221

13230

1.3.7.2.

SCHITU MĂGUREANU

Bd.

Rg Elisabcta-Stirbei Vodă

1

I

222

13231

1.3.7.2.

DIMITRIE ONCIU

Slr.

Bd Ferdinand-Zece Mese Zece

Mcse-Traian

2

/

/

13232

1.3.7.2.

ZECE MESE

Str

Calea Mosilor-Foisorul De

Foc

2

/

x224

13233

1.3.7.2.

POLIZU GHEORGHE

Str.

Calea Griviței - Str. Buzești

1

L

o
225

13234

1.3.7.2.

ARMAND CĂL1NESCU

Slr.

Bd Carol I-Batistei

2

226

13235

1.3.7.2.

DOAMNA CHICA

Str.

Bd Lacul Tei-Baicului

2

227

13237

1.3.7.2.

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

Str.

Constantin Brancusi-Basarabia

3

228

13238

1.3.7.2.

BIBESCU VODĂ

Str,

Dcalu Mitropoliei-D Cantemir

4

229

13239

1.3.7.2.

BACHUS

Str

Prelungirea Ecrcntari-Bajcsti

5

230

13240

1.3.7.2.

NĂSĂUD

Str.

C Ferentari-Odoarei

5

231

13241

1.3.7.2.

DISCIPLINEI

Str.

Aiitiaeriana-Ordinci

5

232

13242

I.3.7.2.

PAZEI

Str.

Tacerii-Disciblinei

5

233

13243

1.3.7.2.

TĂCERII

Str.

Antiaeriana-Lacul Mare

5

234

13244

1.3.7.2.

GĂRII OBOR

Bd.

Baieului-LA

2

vV

235

13245

1.3.7.2.

BACĂU

Slr.

Sos Salaj-Str Humulesti

5

236

13246

1.3.7.2.

SALVIEI

Str

Semanatorului-Bachus

5

“237

13247

I.3.7.2.

T1TEL PETRESCU

Bd.

1 Mai-Bd Ghcncca

6

238

13248

1.3.7.2.

RĂUL DOAMNEI

Str.

Prelungirea Ghencca-Dr Taberei

6

239

13249

1.3.7.2.

VALEA IALOMIȚEI

Str.

Dr Taberei-Valeai Oltului

6

„240

13250

1.3.7.2.

VALEA ARGEȘULUI

Str.

Dr Taberei-Valeai Oltului

6

^41

13251

1.3.7.2.

VALEA OLTULUI

Str.

Prelungirea Gheneea-Bd Timișoara

6

1 242

13252

1.3.7.2.

INDUSTRIILOR

Slr

Dudesti-Panteliinon-Halta

Cemica

3

243

13253

1.3.7.2.

HUMULEȘTI

Str.

Sos Salaj-Mandresti-Mandresti-Drum Bragadiru

5

244

13254

1.3.7.2.

FREAMĂTULUI

Slr.

Carlibaba-Sos Salaj

5

245

13255

1.3.7.2

PUCHENI

Str.

Sos Salaj-Sos Alexandriei

5

246

13256

1.3.7.2.

BREZOIANU Ion

Str.

Poiana Narciselor-Mihai Vodă

1+5

2106/

20.02,15

247

13257

1.3.7.2.

MIHAI VODĂ

Str.

Spl Independentei-C Victoriei

5

248

13258

1.3.7,2.

EFORIE

Str.

Domnita Anastasia-C Victoriei

5

249

13259

1.3.7.2.

ELIE RADU

Slr.

Spl Independentei - Bd Regina Marian

5

250

13260

1.3.7.2.

BELDIMAN

Str,

El’orie-Rcgina Elisabeta

5

251

13261

1.3.7.2.

GUTENBERG

Str.

Schitu Magureanu-Elie Radu

5

<

/A."

252

13262

1.3.7.2.

DOMNIȚA ANASTASIA

Str

Lipscani-Str A Saligny

1+5

19514/

28,12,17

253

13263

l .3.7.2.

ANGI IEL SALIGNY

Slr.

Spl Independcntei-Bd Rg Elisabeta

5

2106/

20,02,15

254

13264

1.3.7.2.

ILFOV

Str,

Spl Independentei-Mihai Vodă

5

255

13265

1.3.7.2.

SILFIDELOR

Str.

Gutenberg-Rg Elisabeta

5

256

13266

1.3.7.2.

BALDOVIN PÂRCĂLABUL

Str.

M Viilcancscu-Cameliei

1

257

13267

1.3.7.2

MALTOPOL

Str

Bd. A.I. Cuza - Șos. N. Titulescu

1

258

13268

1.3.7.2.

VARNALI LEON1DA

Str.

Bd. A.I. Cuza - Str. Cili. Polizu

1

1

Ll59

13269

1.3.7.2.

SPĂTARU PREDA

Slr

Sos Viilor-Calca Ferentari

5

/

>260

13270

1.3.7.2.

BAZALTULUI

Str.

Sos Giurgiului-Rafici

5

/ , L__ £
TI


261

13271

1.3.7.2.

BRATASANCA

Slr.

Buc-Magurele-Garoafei

5

262

13272

1.3.7.2.

POLIȚIEI

Slr

Bd N Unite-Sapientei

5

263

13273

I.3.7.2.

RADITEI

Str.

T Vladimirescu-Calea Rahovci

5

264

13274

1.3.7.2.

ANUL 1821

Slr

T Vladimirescu-Calea Raliovei

5

265

13275

1.3.7.2.

CORNELIU POPEIA

Str.

T Vladimirescu-Calea Rahovci

5

266

13276

1.3.7.2.

GHEORGIIIENI

Slr

T Vladiniircscu-Uranus

5

19514/

28,12,17

267

13277

1.3.7.2.

LESPEZI

Slr.

Antiaeriana-Margeanului

5

268

13278

1.3.7.2.

ION BAIULESCU

Str

Sos Viilor-Zabrausului

5

269

13279

1.3.7.2.

SAPIENȚEI

Str.

Spl Independentei - Libertății

5

' <■»

270

13280

I.3.7.2.

MOȘ ADAM

Slr

Drumul Sari i-Margeau lui

5

1 “

271

13281

I.3.7.2.

TIMIȘOARA

Bd.

Pta Danny Huwe- Cct Vest

6

35/05,01,16

272

13282

1.3.7.2.

SF. CONSTANTIN

Slr.

Vasile Parvan-Schitul

Măgurele

1

273

13283

1.3.7.2.

COLȚEI

Str.

I C Bralianu-IIislo Bolev

3

L'

13285

1.3.7.2.

PERIȘ

Slr

Comisei-Sos Andronache

2

-g-5

|275

13286

1.3.7.2.

GHEORGHE I.ATEA

Str.

C T Petrescu- Str Ursucam

6

1

' 276

13287

1.3.7.2.

ARGHEZII TUDOR

Slr.

C.A. Roselti - Pța Rosetli

2

l1

13288

1.3.7.2.

ANUL 1864

Bd.

Piscul Crasani-LA

6

g5

î>

!w278

13289

1.3.7.2.

VESELIEI

Slr

C Fercntari-Sos Progresului

5

1 l£

P U,279

13290

1.3.7.2.

MURGUȚA

Str.

Str. Răsăritului - Str. Valea Lungă

6

280

13291

1.3.7.2

ELIADE MIRCEA

Bd.

Bd. Aviatorilor - calea Floreasca

1

281

13292

1.3.7.2.

AVRIG

Slr.

Str. Chiristigiilor - Șos,

Iancului

2

282

13294

1.3.7.2.

GÂRLEI

Str.

I 1 Dc La Brad-D Glierca

1

283

13295

1.3.7.2.

LIPSCANI

Str.

Cavafi Vcchi-Elic Radu

3*5

2106/

20,02,15

284

13296

1..3.7.2.

CONSTANTlNESClf ALEX.

Str.

Bd. I. Mihalache - Șos.

Kisclcff

1

285

13297

1.3.7.2.

INTRAREA DRUM LA ROȘU

Intr.

Poiana Lacului-LA

6

286

13298

1.3.7.2.

DRUM LA ROȘU

Str.

Calea Giulcsti-LA

6

287

13299

1.3.7.2.

IOSIFEȘTI

Str.

Drum Intre Tarlale-Drum Intre Tarlale

3

288

13300

1.3.7.2.

PIATRA MORII

Str.

Ștr. Natațici - Str. Gloriei

1

289

13301

1.3.7.2.

ZÂMBETULUI

Str.

Slr Palrarului-Str Patranilui

6

•*[% <

290

13302

1.3.7.2.

POPESCU CANDIANO GRAL

Str

Serbau Voda-Bd Marasesli

4

K

13303

1.37.2.

CETATEA DE BALTĂ

Str.

I Maniu-Str Dambovita

6

292

13304

I.3.7.2.

APEDUCTULUI

Calea

Fabricii-Drenajulni

6

«293

13305

1.3.7.2.

GĂRII DE NORD

Str.

Str. Cameliei - Pla Gării de Nord

1

1

294

13306

1.3.7.2.

PIEPTĂNARI

Bd.

Serban Voda-Calea Ferentari

5

8

.    13309

I.3.7.2.

BUDILA

Str.

Str. Țepes Vodă - Str. Dclea Veche

2

O

XP

o

-<296

13310

1.3.7.2.

ION PERLEA

Slr

C Plevnei-G Cobalcescu

1

ALUL
315

13333

1.3.7.2.

BUESCU PANA

Str,

Ion Zăvoi - v. Citirea

1

316

13334

1.3.7.2.

BUCUREȘTII NOI

Bd.

Calea Grivilei-Sos Bucuresti-Targoviste

1

11613/

11,09,14

317

13335

1.3.7.2.

BUDISTEANU ION

Str

Grai Bcrthelot - Cal Grivitei

1

318

13336

1.3.7.2.

BUZEȘTI

Str

Calea Grivitei-Pta Victorei

1

11613/

11,09,14

319

13337

1.3.7.2.

BUZEȘTI

Pța.

1

320

13338

I.3.7.2.

CAMPINEANU ION

Str

Str. Știrbei Vodă - Bd. N. Bălcesctt

1

2106/

20,02,15

321

13339

1.3.7.2.

CÂMPUL PIPERA

Bd.

Aleea Privighetorilor-LA

1

322

13340

1.3.7,2.

CAVNIC

Str.

București - Targoviste-Prcl Lonea

1

323

13341

1.3.7.2.

CHITILEI

Șos.

Bd. Bucureștii Noi + Limita administrativă

1

/ *

324

13342

1.3.7.2.

CIUREA VIOREL

Str.

Str Pana Buiescu-N Stamatin

1

O

325

13343

1.3.7.2.

COMANA

Str.

C Marinescu-Sos Titulescu

1

326

13344

1.3.7.2.

CONSTANTINESCU GHERASIM

Str.

Pta A Popoviciu-M Levente

1

327

13345

1.3.7.2.

COSTEST1

Str.

Str Lonea-LA

1

I    TI

328

13346

1.3.7.2.

CUZA ALEX. IOAN

Bd.

Str Buzesti-N Titulescu

I

3

*

329

13347

1.3.7.2.

CRISTESTI

Str.

Str Lonca-LA

1

1

2

-330

13348

1.3.7.2.

ALEEA DE LEGĂTURĂ GRIVITEI-

1ALOMICIOAREI

Aleea

Calea Grivitei-Str

lalomicioarei

1

î>

r-

*—331

13349

1.3.7.2.

DACIA

Bd.

Cal. Griviței - Cal. Moșilor

1+2

j

s.

332

13350

1.3.7.2.

DOBRESCU 1. DEM

Str.

C Victorici-Bd N Balcescu

1
333

13351

1.3.7.2.

DOROBANȚI

Calea

Pța. Alex Lahovari - Pța Charles de Gaulle

1

11613/

11,09,14

334

13352

I.3.7.2.

DOROBANȚI

Pța.

1

335

13353

1.3.7.2.

DRUMUL NISIPOASA

Str.

Câmpul Pipera-CF

1

336

13354

1.3.7.2.

DUCA GIIEORGHE ING.

Bd.

Cal. Grivițci - Bd. A.I. Cuza

1

337

13355

1.3.7.2.

EMINESCU M1HA1

Str.

C Mosilor-Pta Romana

I

338

13356

1.3.7.2.

ENESCU GEORGI-

Pța.

1

339

13357

1.3.72.

EPISCOPIEI

Slr.

C victoriei-N Golescu

1

340

13358

1.3.7.2.

EXPOZIȚIEI

Bd.

Aviator Popisteanu-KiseleCf

1

11613/

11,09,14

341

13359

1.3.7.2.

F1LIP NICOLAE

Str,

Paul Piegler-Str M Levente

1

, *

/..■* -

342

13360

1.3.7.2.

FURTUNESCU ALEXANDRU

Bd.

Paul Picgler-Pla A Popoviciu

1

i’ •—

343

13361

1.3.7.2.

GARA BANEASA

Pța.

1

w

344

13362

1.3.7.2.

GHETIE VASILE

Str.

Aurel Popoviciu-N Stamatin

1

345

13363

1.3.7.2.

GLORIEI

Bd.

Bucureștii Noi-Piatra Morii

1

35/05,01,16

\

1

, 346

13364

1.3,7.2.

GOLESCU NICOLAE

Str.

Str. C A Rosctti - George Enescu

1

2106/

20,02,15 i

19514/    /

28 12.17 ,

347

13365

1.3.7.2.

GRIVIȚEI

Calea

Cal. Victoriei - Bd. Bucureștii Noi

1

1

/

- ■ /

^348

13366

1.3.7.2.

HORTICULTORILOR

Pța.

Bd. Agronomici - Aleea Privighetorilor

1

1

1

■^349^

13367

1.3.7.2.

IALOMICIOARF.I

Str

Str C. Marinescu - Comana

1

L


X, -350

13368

1.3.7.2.

1ANCU DE HUNEDOARA

Bd.

P-la Victoriei - Calea

Dorobanți

1

351

13369

1.3.7.2.

IONESCV SISESTI GHEORGHE

Șos.

București - Targovistc-l.I. De 1 Brad

1

352

13371

1.3.7.2.

JIULUI

Str.

Bucureștii Noi-Poligrafiei

1

353

13372

1.3.7.2.

KISELEFF PA VEL DIMITRIEVICI

Șos.

P-ta Viclorici-p-la Presei

Libere

1

14582/14,11, 14

354

13373

1.3.7.2.

LAHOVARI ALEXANDRU

Pin.

1

2106/ 20,02,15

355

13374

1.3.7.2

LAMINORULUI

Bd.

Sos Cliitilei- Fabrica de Cărămidă

1

356

13375

1.3.7.2.

LASCAR CATARGIU

Bd.

P-la Romana - P—ta V ictoriei

1

11613/ 11,09,14

357

13376

1.3.7.2.

LEVENTE MIMAI

Slr

Str Gherasiin onstantinescu-Aleea privighetorilor

1

358

13377

1.3.7.2.

LONEA

Str.

Slr. Lonea - Str. Nadlac

1

359

13378

t .3.7.2.

LUTHERANA

Slr.

Știrbei Vodă- Str. G-ral Berthelot

1

21jO6)L''1

20,02; 15

360

13379

1.3.7.2.

MAGHERU GIIE. GRAL

Bd.

Str. C.A Rosetti - P-ta Romana

1

2106/

20x02,15

361

13380

1.3.7.2.

MAIER ION

Pța.

Str. N Stainatin- Str. Alex

Nasla

l

Wi

362

13381

1.3.7.2

MARACINEANU WALTER

STR.

Str. I. Câmpincnnu - Str. 1. Brczoianu

1

^363

13382

1.3.7.2.

MARACINEANU WALTER

Pța.

1

2106/

20,02,15

364

13383

1.3.7.2.

MARASTI

Bd.

Bd. Alex Avcrescu- P-ta

Presei Libere

l

11613/

11,09,14

' 365

13384

1.37.2.

MARTIN TEODOR

Slr.

Slr. Alex Furtunescu- Str. Cainoul Pipera

1

366

13385

1.3.7.2.

MUNTEANU VLAD

Str.

Calea radu Vladescu - Calea Radu vladescu

1

; 367

13386

1.3.7.2.

NASTA ALEXANDRU

Str.

Str. V. Ciurea - Aleea Privighetorilor

1J

368

13387

1.3.7.2.

NATATIEI

369

13388

1.3.7.2.

NORDULUI

370

13389

1.3.7.2.

OCCIDENTULUI

371

13390

1.3.7.2.

OCNA SIBIULUI

372

13391

1.3.7.2.

ORHIDEELOR

373

13392

13.7.2.

PAROSENI

374

13393

1.3.7.2.

PECHEA

375

13394

1.3.7.2.

POPOVICIU AUREL

376

13395

1.3.7.2.

PRESEI LIBERE

377

13396

I.3.7.2.

REVOLUȚIEI

378

13397

1.3.7.2.

ROMAN CORNELIU

379

13398

1.3.7.2.

ROMANA

380

13399

1.3.7.2.

RARES PETRU

38!

13400

1.3.7.2.

RIEGLER PAUL

382

13401

1.3.7.2.

ROSETTI C A.

383

13402

1.3.7.2.

SAIDEL TEODOR

13403

1.3.7.2.

SERBANESCU AV.

13404

1.3.7.2.

STAMATIN NECULAI

Str

Str. Neajloviilui - Str. Jiului

1

Șos

Str, N. Caramfil - Linie CF

1

Str.

Str. Glie Mânu - Str. Buzesti

1

Str

Str. Slex Serbanescu- LA

1

Șos.

Spl. Indcpendeței - Bd. Dinicu Golescu

6

2076/

20,02,17

Drum

Spl. Independentei - Bd

Dinicu Golescu

1

Str

Str. Berea - LA

1

l’ța.

1

Pla.

6

192/09,01,15

Pța.

l

Str

Str. Lascar Buruiana - Bd. Agronomiei

1

l’ța.

1

35/05,01,

Str

Str. Alex I Cuza - cal. Grivitci

1

Str.

Str Alex Zăvoi- Bd. Alex

Furtunescu

1

Str.

Calea victoriei- l.L. Caragiale

1+2

Str.

Bd. Nicolae Filip- bd. Alex Furtunescu

1

Str

Sos Pipera - bd. Ficusului

1

Bd.

Str. V Ciurca - P-ta Horticultorilor

1

■5"-
386

13405

1.3.7.2,

ȘTIRBEI VODĂ

Sir.

Cal. Victoriei - Spl. Independenței

1

2106/

20,02,15

387

13406

1.3.7.2.

STRAULESTI

Șos.

Limita proprietate -1. lonescu de la Brad

1

388

13407

1.3.7.2.

TURDA

Str

Pod grant Bd Ion Mihalache

1

389

13408

1.3.7.2.

VACARESCU ELENA

Sir

Șos. Buc.-Ploiești - Linie CF

1

390

13409

1.3.7.2.

VICTORIEI

Calea

Spl. Independețci - Pța Victoriei

1+3

2106/

20,02,15

391

13410

1.3.7.2.

VLADESCU RADU

Calea

Calea I. Zăvoi - Str Viorel Citirea

1

392

13411

1.3.7.2.

VICTORIEI

Pța.

(ară limite

1

393

13412

1.3.72.

VULCANESCU MIRCEA

Str.

Calea Grivițci - Calea Plevnei

1

394

13413

1.3.7.2.

ZĂVOI ION

Calea

Str. Pană Buescu - Str.

Câmpul Pipera

1

395

13414

I.3.7.2.

ATANASIU NICK.Y

Intr

Iară limite

1

v

396

13415

1.3.7.2.

BARBU EUGEN

Str.

tară limite

1

h A.'

397

13416

1.3.7.2.

BAIESU ION

Intr

Iară limite

1

\<z j '< “ a

398

13417

I.3.7.2.

BĂNICĂ ȘTEFAN SR.

Intr.

fără limite

1

V

399

■13418

1.3.7.2.

BIHARJA ( PRELUNGIRE)

Str

fără limite

1

o

400

13419

1.3.7.2.

CONSTANTIN GEORGE

Bd.

până la- limita administrativă

1

n    I

O

X)    I

£    1

401

13420

1.3.7.2.

DAVID ALEXANDRU

Intr.

lără limite

1

o

c:

o

32

402

,3421

1.3.7.2.

GIRARDI NICOLAE

Intr.

(ără limite

1

IGtNA

13422

1.3.7.2.

GIURUMIA AUREL

Intr.

fără limite

1

i

f

c

r-

is"'

404

13423

1.3.7.2.

KOVACSGHORGY

Intr.

fără limite

1

405

13424

1.3.7.2.

MARCUS N1COLAE

Str.

Iară limite

1

406

13425

1.3.7.2.

MEREUTA MIHAI

Intr.

fără limite

1

407

13426

1.3.7.2.

MIHU IULIAN

Bd.

până la- limita administrativă

1

408

13427

1.3.7.2.

MUNTEANU FRANCISC

Str.

până la- limita administrativă

1

409

13428

1.3.7.2.

NITULESCU VASILE

Intr.

Iară limite

1

410

13429

1.3.72.

OLAH TIBER1U

Str

Iară limite

1

411

13430

1.3.7.2.

PATRICHI GINA ( FLORIAN PITIȘ)

Str.

până la- limita administrativă

1

412

13431

1.3.7.2.

POPOVICI TITUS

Str.

fără limite

1

/•    c ~

413

13432

1.3.7.2.

RAUTCHI CONSTANTIN

Intr.

lâră limite

1

.■1 *

414

13433

1.3.7.2.

SIMIONESCU CONSTANTIN

Intr.

lâră limite

1

f \

x., c/n\r%

415

13434

1.3.7.2.

STAVRU TUDOR

Intr.

Iară limite

1

416

13435

1.3.7.2.

SEPTILICl MIRCEA

Intr.

fără limite

1

jU7

13436

1.3.7.2.

TALIANU ION

Intr.

iară limite

1

o \

O 1 z

'■ 418

13437

1.3.7.2.

TIMICA GEORGE

Str.

fără limite

1

70

s

ț 419

13438

1.3.7.2.

VEROIU MIRCEA

Bd.

până la- limita administrativă

1

c

o

420

13439

1.3.7.2.

VITANIDIS GHEORGHE

Str.

până la- limita administrativă

1

CI

z

>

r-

13440

1.3.7.2.

AFIRMĂRII

Intr.

Str. Râul Colentina - limită proprietate

2

c

r-422

13441

1.3.7.2.

ARMENEASCA

Str

Calea Moșilor - Str. Toamnei

2

423

13442

1.3.7.2.

BA1CULU!

Sir.

Șos. Pantelimon - Str. Rodica

2

424

13443

1.3.7.2.

BATISTEI

Slr.

Bd. N. Bălcescu - Slr. Vasile Lascăr

2

425

13444

1.3.7.2.

BEIU CONSTANTIN

Sir.

Str. Petricani - Str Paroșcni

2

426

13445

1.3.7.2.

BEIU CONSTANTIN

Intr

Str. Bciu Constantin - Limita proprietate

2

427

13446

1.3.7.2.

BERINDEI ION

Str.

Str, Teiul Doamnei - Str. Doamna Gltica

2

428

13447

1.3.7.2.

BUCUR OBOR

Pța.

fără limite

2

429

13448

1.3.7.2.

BRINA

Str.

Slr. Gimalău - Str. Steaua

Roșie

2

430

13449

1.3.7.2.

CALDERON JEAN LOUIS

Str.

Bd. Carol I - P|a Gh, Cantacuzino

2

431

13450

1.3.7,2.

CAROLI

Bd.

Bd. N. Bălcescu - P(a Pache Protopopcscu

//4

2

9z Y

c.    -

e n, i    V, :

Z?    cj

432

13451

1.3.7.2.

CIIISINAU

Bd.

Str. Dobrina - Bd. Basarabia

2 V

433

13452

1.3.7.2.

CONSTANTINESCU GEORGE

Str

Bd. Dimilrie Pompei - Slr. Fabrica de glucoză

2

434

13453

1.3.7.2.

COLENTINA

Șos.

Șos. Ștefan ccl Mare - Limita Administrativă

2

435

13454

1.3.7.2.

CRISTEA LOGOFĂTUL

Str.

Str. Râul Colentina - Str. Pascale Ștefan

2 î

r

13455

1.3.7.2.

CRISTIAN RADU DR.

Str.

P|a C.A. Rosetti - Str. Sfinților

2

1

13456

1.3.7.2.

FAINARI

Str.

Cal. Moșilor - Str. Viitorului

2

\ 1 \

X

13457

1.3.7.2.

FABRICA DE GLUCOZA

Str.

Str. Barbu Văcărcscu - Șos. Petricani

2

m

2339

13458

1.3.7.2.

FERDINAND 1

Bd.

Pța Pache Protopopescu - Bd. Gării Obor

2

■ i, ‘ -J

440

13459

1.3.7.2.

FERESTREI

Str.

Slr. Ncagota - Str. Pietrișului

2

441

13460

1.37.2.

FOIȘORUL DE FOC

Pța.

Iară limite

2

442

13461

1.3.72.

FOLCLORULUI

Str.

Șos. Steaua Roșie - Str. Steaua Roșie

2

443

13462

1.3.7.2.

GĂRII HERĂSTRĂU

Str.

Șos. Pipera - Str. Fabrica de Glucoză

2

444

13463

1.3.7.2.

GEMENI

I’ța.

fără limite

2

445

13464

1.3.7.2.

GIMALAU

Str.

Str. Râul Colentina - Str. Beiu Constantin

2

446

13465

1.3.7.2.

GLINKA M.I.

Str

Cal. Floreasea - Str. Barbu Văcărescu

2

447

13466

1.3.7.2.

HELIADE INTRE VII

Str.

Str. Electronicii - Aleea

Hcliade între Vii

2

448

13467

1.3.7.2.

HURMUZACHI

Pța.

fhră limite

2

4683/

07,04,17

13468

1.3.7.2.

IANCULUI

Pța.

Iară limite

2

4683

Hl50

13469

1.3.7.2.

IANCULUI

Șos.

Șos. Miiiai Bravu - Șos. Panlelimon

2

.

' •»!    -î"’ C" Ce

■ r    ■£?    ’’

■:

451

13470

1.3.7.2.

ICOANEI

Str.

Str. J.L. Calderon - Str. Vasile

Lascăr

2

452

13471

1,3.7.2.

INEU

Intr.

Str. Paroșeni - proprietate

2

b

13472

1.3.7.2.

1SP1R PETRE CAPITAN

Slr.

Str. Ferestrei - Str, Gimalău

2

o

o

-n

Q

r

13473

1.3.7.2.

LACUL TEI

Bd.

Str. Barbu Văcărescu - Str. Petricani

2

RMCI

^55

13474

1,3.7.2.

LASCAR VASILE

Str.

Pța CA. Rosctti - Șos. Ștefan cel Mare

2

IORIG

456

13475

1.3.7.2.

LIZEANU

Str.

Șos. Ștefan cel Mare - Str. Reînvierii

2

INALU

457

13476

1.3.7.2.

LOPETII

Str

Slr. Steaua Roșie - Limită proprietate

2i

1 \

458

13477

1.3.7.2.

MAICA DOMNULUI

Str.

Str. Lîzcanu - Bd. Lacul Tei

2

459

13478

1.3.7.2.

MĂGURĂ VULTURULUI

Sli.

Str. Vatra Luminoasă - Șos. Pantclimon

2

460

13479

1.3.7.2.

MĂGURĂ VĂII

Str

Str. Ferestrei - Str Gimalâu

2

461

13480

1.3.7.2.

MÂNU VICTOR

Str

Șos. Iancului - Str. Maior Coravu

2

462

13481

1.3.7.2.

MARIN ION SOLDAT

Str

Str. Gimalâu - Str. Steaua

Roșie

2

463

13482

1.3.7.2.

MAȘINA DE PAINE

Str.

Șos. Ștefan cel Mare - Str,

Teiul Doamnei

2

464

13483

1.3.7.2.

MIMAI BRAVU

Șos.

Șos. Colentina - Calea Văcărești

2+3

465

13484

1.3.7.2.

MORARILOR

Șos.

Șos. Pantclimon - Bd.

Basarabia

2

466

13485

1.3.7.2.

MOȘILOR

Calea

Str. Bărăsiei - Șos. Mihai

Bravu

2

2076/

20,02,17

467

13486

1.3.7.2.

NEAGOTA

Str.

Str. Petricani - Str. Gimalâu

2

468

13487

1.3.7.2.

OLARI

Str

Cal. Moșilor - Str. Traian

2

469

13488

1.3.7.2.

OLANELOR

Str

Str.Brina - Str. Steaua Roșie

2

470

13489

1.3.7.2.

PALAMIDEI

Intr.

Str. Gimalâu - Limita proprietate

2

'*■    r -

471

13490

1.3.7.2.

PANTELIMON

1

Șos.

Str. Ziduri Moși - Limita Administrativă

2

14582/14,11, 14    /'

' 472

13491

1.3.7.2.

PARASCIIIV NICOLAE

7 '

Str

Str. Râul Colentina - Str. Pascale Ștefan Sld.

2

1

4^,

13492

1.3.7.2.

PAROSENI

Str.

Str. Ispir Petre Căpitan - Str. Petricani

2

^--ft493

I.3.7.2.

PASCALE ȘTEFAN SOLDAT

Str

Str. Jimalău - Str. Steaua

Roșie

2

1

“^75

13494

1.3.7.2.

PARAU NICOLAF

Str

Str. Gimalău - Str, Steaua

Roșie

2

1

°NF0RM CU ORIGINALUL

476

13495

1.3.7.2.

PETRICANI

Str.

Str. Doamna Gliica - Limită Administrativă

2

477

13496

1.3.7.2.

PIERRE DE COUBERTIN

Bd.

Șos. Pantclimon - Stadionul National

2

478

13497

1.3.7.2.

PIETRIȘULUI

Str,

Str. Petricani - Limita administrativă

2

479

13498

1.3.7.2.

PIPERA

Șos.

Str. N. Caramfil - Linie CF Constanța

1+2

480

13499

1.3.7.2.

POMPEI DIMITRIE PROE.

Bd.

Str. Gării Fierăstrău - Șos. Petricani

2

481

13500

1.3.7.2.

POPA PETRE

Str.

Str. Maria Rosetti - Calea Moșilor

2

482

13501

1.3.7.2.

PROTOPOPESCU PACIIE

Bd.

Pța Protopopescu - Șos. Mihai Bravu

2

483

13502

1.3.7.2.

PACHE PROTOPOPESCU

Pța.

fără limite

2

484

13503

1.3.7.2.

RÂUL COLENTINA

Str.

Str. Gimalău - Str. Pascale Ștefan Sld.

2

485

13504

1.3.7.2.

ROSETTI C.A.

Pța.

fără limite

2,^

486

13505

1.3.7.2.

ROSETTI MARIA

Str

Str. I.L.Caragiale - Str. Toamnei

2.c

W\

487

13506

1.3.7.2.

RUSSO ALECU

Str.

Bd. Dacia - Str, Mihai Eminescu

r- O    i

488

13507

1.3.7.2.

SAFIRULUI

Intr.

Str. Bciu Constantin - Limită proprietate

2

13508

1.3.7.2.

SF. ȘTEFAN

Pța.

fără limite

2

1

490

13509

1.3.7.2.

SIPCA

Str

Str. Petricani - Str. Gimalău

2

P

^491

13510

1.3.72.

SPANIA

Pța.

fără limite

2

1

13511

1.3.7.2.

STEAUA ROȘIE

Str,

Str. Pascale Ștefan Sld. -Proprietate

2

i 1

493

13512

1.3.7.2.

ȘTEFAN CEL MARE

ȘOS

Cal. Dorobanți - Cal. Moșilor

2

14582/

14,11,14

494

13513

1.3.7.2.

TANE DUMITRII SOLDAT

Str.

Str. Râul Colentina - Str. Pascale Ștefan Sld.

2

495

13514

1.3,7.2.

TEIUL DOAMNEI

Str.

Șos. Colentina - Bd, Lacul Tei

2

496

13515

1.3.7.2.

TUNARI

Slr,

Șos. Ștefan cel Mare - Str. Miliai Eminescu

2

497

13516

1.3.7.2.

ȚIGLELOR

Slr.

Str. Petricani - Limită proprietate

2

498

13517

1.3.7.2.

VACARESCU BARBU

Slr.

Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Pipera

2

499

13518

1.3.7.2.

VATRA LUMINOASA

Slr.

Șos. Mihai Bravu - Bd. Pieire de Coubertin

2

500

13519

1.3.7.2.

VERGULUI

Sos,

Șos Morarilor - Șos.

Pantclimon

2

501

13520

1.3.7.2.

VERONA ARTHUR,PICTOR

Str

Bd. Maghcru - Str. Icoanei

2

2106/

20,02,15

502

13521

I.3.7.2.

VIITORULUI

Slr.

Bd. Alexandru Donici - Șos. Ștefan Cel Mare

2

503

13522

1.3.7.2.

ZAMFIR GHORGHE SOLDAT

Str.

Str. Gimalău - Str. Steaua

Roșie

2

504

13523

1.3.7.2.

XENOPOL ALEXANDRU

Slr.

Str. Verona Arthur Pictor - Str. Polonă

2

2106/

20,02,15

505

13524

1.3.7.2.

ACADEMIEI

Str.

Slr. Doamnei - Str. Ion Câmpineanti

1 +3

2106/20,02,

15 /

V

13525

1.3.7.2.

BABA NOVAC

Str.

Șos. Miliai Bravii - Str. Bucovina

3

f I

Y

5<ț7

13526

1.3.7.2,

BACANI

Str.

Str. Lipscani - Str. Blănari

3

O

2

50fl

13527

1.3.7.2.

BĂNIEI

Str.

Bd. I.C. Brătianu - Str. Cavafii Vechi

3

>,

O

73

s

509

13528

1.3.7.2.

BLAGA LUCIAN

Slr

Cal. Dudești - Bd. Unirii

3

Ci

c

o

71

■ 510

13529

1.3.7.2.

BOLINTINEANU

Slr.

Str. Slânic - Str Dr. R.

Cristian

3

o

2

>

13530

1.3.7.2,

BLANARI

Str.

Bd. I.C. Brătianu - Str. Doamnei

i

3

c

512

13531

1.3.7.2.

BRANCUSI CONSTANTIN

Str.

Slr. Bucovina - Str. Lucrețiu Pătrășcanu

3

513

13532

1.3.7.2.

BRĂȚĂRII

Str

Str. Liviu Rcbrcanu - Limită proprietate

3

514

13533

1.3.7.2.

l.C. BRĂTIANU

Bd

3+3

10854/

31,08,15

4683/

07,04,17

515

13534

1.3.7.2.

CALARASILOR

Calea

I’Ja Comeliu Coposu - Șos. Mihai Bravu

3

516

13535

1.3.7.2.

CAVAFII VECHI

Str

Slr. Grai Ion Floreseu - Str. Lipscani

3

517

13536

1.3.7.2.

CARADA EUGENII,

Str.

Str, Lipscani - Str. Doamnei

3

2106/

20,02,15

5,8

13537

1.3.7.2.

CALDARARI

Str.

Spl. Independenței - Str. Franceză

3

519

13538

1.3.7.2.

CORNELIU COPOSU

Bd.

Bd. I.C. Brătianu - Pța

Comeliu Coposu

3

14309/

16,1,15

520

13539

,.3.7.2.

COPOSU CORNELIU

Pța,

fără limite

3

521

13540

1.3.7.2.

COVACI

Str.

Str. Șelari - Str. Șepcari

3

o 11

522

13541

1.3.7.2.

DOAMNEI

Str.

Calea Victoriei - Bd. l.C. Brătianu

3

u V

Z V -n

O

523

13542

1.3.7.2.

DUDESTI PANTELIMON

Șos.

Bd. Basarabia - Șos. Gării Cățelu

3

S

O

c=

1

*

K S

Wr524

13543

1.3.7.2.

DUDESTI

Calea

Calea Vitan - Șos. Mihai

Bravu

3

33 „ O

«25

13545

1.3.7.2.

FILL1TI ION

Str.

Cal. Victoriei - Str. Pictor Tonitza

3

! >

r*

c:

.

£26

13546

1.3.7.2.

FRANCEZA

Str.

Bd. l.C. Brătianu - Calea Victoriei

3

19514/

28,12,17

~$27

13547

1.3.7.2.

GABROVENI

Str

Str. Șelari - Spl. Independeței

3

528

13548

1.3.7.2.

GARA CATELU

Șos.

Șos. Pantelimon - Șos. Industriilor

3
529

13549

1.3.7.2.

GH1CA ION

Str

Str. Lipscani - Bd. I.C.

Brătianu

3

530

13550

1.3.7.2.

GOGA OCTAVIAN

Slr

Spl. Unirii - Calea Vitan

3

531

13551

1.3.7.2.

GRIGORESCU NICOLAE

Bd.

Bd. Basarabia - Bd. Câinii Rcssu și de la Bd. Camil

3

2106/

20,02,15

532

13552

1.3.7.2.

HALELOR

Str.

Spl. Independeței - Bd. I.C. Brătianu

3

2106/

20,02,15

533

13553

1.3.7.2.

HANUL CU TEI

Str

Str. Lipscani - Str Blănari

3

534

13554

I.3.7.2.

MAVROGHEN1

Str.

Bd. I.C. Brătianu - Str. Sarmisegetuza

3

535

13555

1.3.7.2.

M IRC EA VODĂ

Bd.

l’la Comeliu Copnsu - Spl. Unirii

3

536

13556

I.3.7.2.

NERVA TRAIAN

Slr.

Spl. Unirii - Bd. Unirii

3

537

13557

1.3.7.2.

POȘTEI

Str.

Str. Stavropolcos - Str. Franceză

3

538

13558

1.3.7.2.

REBREANU LIV1L1

Str.

Bd. Camil Ressu - Str. Brățării

3

14309/

16,11,15

539

13559

1.3.7.2.

ȘELARI

Str.

Str. Lipscani - Spl. Independentei

3

540

13560

1.3.7.2.

SEPCARI

Slr.

Str. Franceză - Bd. I.C. Brătianu

3

2106/

20,0^î\

54!

13561

1,3.7.2.

SF. DUMITRU

Str.

Slr. Poștei - Str. Smârdan

3

3

\ 542

13562

1.3.7.2.

SF. VINERI

Str.

Bd. I.C. Brătianu - Bd. Mircea Vodă

3

n

\ p43

13563

1.3.7.2.

SF. GHEORGHE

P(a.

fără limite

3

2

o

13564

1.3.7.2.

SLANIC

Str.

Slr. Colței - Bd. Carol 1

3

s

§

7

\545

13565

1.37.2.

SMÂRDAN

Str.

Str. Șelari - Str. Doamnei

3 {

L 2 - 20

)06/ o 02,1^'v

546

13566

1.3.7.2.

STAVROPOLEOS

Slr

Cal Victoriei - Str Smârdan

3
i y

547

13567

1.3.7.2.

TONITZA PICTOR

Str.

Spl. Independentei - Str. Sf. Dumitru

3

548

13568

1.3.7.2.

TRAIAN

Pța.

Iară limite

3

549

13569

1.3.7.2.

UNIRII

Spl.

Pța Unirii - Limita Administrativă

3+4

2106/

20,02,15

550

13570

I.3.7.2.

UNIRII

Bd.

Bd. Libertății - Pța Alba lulia

3+4

551

13571

I.3.7.2.

UNIRII

P,a.

Iară limite

3

552

13572

1.3.7.2.

VITAN

Calea

Calea Dudcști - Spl. Unirii

3

553

13573

1.3.7.2.

ZARAFI

Str.

Str. Gabroveni - Str. Lipscani

3

554

13574

1.3.7.2,

1 DECEMBRIE 1918

Bd.

Bd. Theodor Palady - Bd. Basarabia

3

555

13575

1.3.7.2.

21 DECEMBRIE 1989

Pța.

Fosta Pța Universității

3

556

13576

1.3.7.2.

BRUMARESCU DUMITRU

Str.

Intr. IMGB-Vulcan - Bd. Metalurgiei

4

557

13577

I.3.7.2.

CANTEMIR DIMITRIE

Bd.

Spl. Unirii - Bd. Gb. Șincai

4

558

13578

1.3.7.2.

COSBUC GEORGE

Bd.

Pța. Regina Maria - Bd. Tudor Vladimirescu

4+5

2106

20,02.

/

559

13579

1.3.7.2.

DEALUL MITROPOLIEI

Aleea

Str. Bibescu - Str. Patriarhiei

4

1

ț 560

13580

1.3.7.2.

EROII REVOLUȚIEI

Pța.

tără limite

as

4

3,

S S £ A

W6I

13581

1.3.7.2.

GARA FILARET

Ppi.

lără limite

$62

13582

1.3.7.2.

GEORGESCU GEORGE

Str.

Str. Tismana - Str. Antim Ivireanu

33

4 O s:

2106/

20,02,15

y 13584

1.3.7.2.

1STRATE CT1N DR.

Str

Șos. Progresului - Pța

Libertății

I

r~

1

p64

13585

1.3.7.2.

LAN ARIEI

Str.

Str. Candiano Popcscu - Bd. Gheorglte Șincai

4

■o


583

13604

1.3.7.2.

ALEXANDRIEI

Șos.

Cal. Rahovei - Limita Administrativă

5

584

13605

1.3.7.2.

AMURGULUI

Str.

Cal. Rahovei - Șos. Sălaj

5

585

13606

1.3,7.2.

ANTIAERIANA

Str.

Bd. Ghencca - Șos.

Alexandriei

5

586

13607

1.3.7.2.

ARSENALULUI (fosta Puișor)

P(a.

tară limite

5

587

13609

1.3.7.2.

BĂLTĂREȚULUI

Str.

Cal. 13 Septembrie - Str. Șerbota

5

588

13610

1.3.7.2.

BARCA

Str.

Cal. Rahovei - Str.

Mărgeanului

5

589

13611

1.3.7.2.

BRAN1STARI

Intr.

Str. Brănistari - Limită Proprietate

5

590

13612

I.3.7.2.

BRAGAD1RU

Drum

Șos. Vârtejului - Drum San Paul

5

591

13613

1.3,7.2.

BUCUREȘTI MĂGURELE

Str.

Șos. Buc-Măgurcle - Str. Neptun

5

592

13614

1.3.7.2.

BURLACU ION

Intr.

Str. Burlacu Ion - Limită proprietate

5

593

13615

I.3.7.2.

CAMPINA

Str.

Vidului - Intr. Luptător antifascist

5 â

,7

594

13616

1.3.7.2.

CAROL DAVILA

Str.

Șos. Cotroeeni - Str. Dr. Lisler

5

\ î '

Î7 *    \c '

595

13617

1.3.7.2.

CĂSCIOARELOR

Str.

Prel Gheneea - Limită proprietate

5

\

13618

1.3.7.2.

CHIRCII

Drum

Str. Pcrinița - Limită proprietate

5

o

z

T!

O

r

ț 597

13619

1.3.7.2.

COR1OLAN CAIUS MARCUS

Intr.

Str. Sabinelor - Limită proprietate

5

33

s

o

\

598

13620

1.3.7.2.

CONSTITUȚIEI

Pța.

fără limite

5

O

33

s

599

13621

1.3.7.2.

DE LEGĂTURĂ

Aleea

Aleea Sălaj - Aleea Pricopan

5

NALUI

X 600

13622

1.3.7.2.

DOINA

Str.

Str. Veseliei - Str, Năsăud

5

/
> A


601

13623

1.3.7.2.

EROILOR

Bd.

Spl. Independenței - Pța

Eroilor

5

2076/

20,02,17

602

13624

1.3.7.2.

EROILOR

Pța.

fără limite

5

603

13625

1.3.7.2,

EROII SANITARI

Bd.

Spăl. Independenței - Bd. Gh. Marincscu

5

2076/

20,02,17

604

13626

1.3.7.2.

FLOARE DE VÂRF

Str.

Șos Alexandriei - Str. Tăcerii

5

605

13627

1.3.7.2.

GĂLBENELELOR

Inlr.

Str. Căruței - Limită proprietate

5

606

13628

1.3.7.2.

HANIBAL, PROFESOR DOCTOR (actual Staicnvici G. Nicolac)

Str.

fără liniile

5

607

13629

1.3.7.2.

1IASDEU BOGDAN PETRICEICU

Str

Bd. Mihail Kogălniccanu - Bd. Națiunile Unite

5

2076/

20,02,17

608

13630

1.3.7.2.

IZVOR

Str

Bd. Națiunile Unite - Cal. 13 Septembrie

5

14309/

16,11,15

609

13631

1.3.7.2.

JOSE RIZAL

Pța.

tară limite

5

610

13632

1.3.7.2.

KOGALN1CEANU MIHAIL

Bd.

Pța Mihail Kogălniccanu - Spl. Indepcndejei

5

611

13633

1.3.7.2.

KOGALN1CEANU MIHAIL

Pța.

Iară limite

5

aa    P — /• \

612

13634

1.3.7.2.

LACUL MARE

Str.

Str.Tăcerii - Șos. Alexandriei

î

5    \

*

613

13635

1.3.7.2.

MARCONI GUGLIELMO ING.

Str.

Str. Ilfov - Cal. Victoriei

5

-s

O

*T7 ..

13636

1.3.7.2.

MARINESCU PETRE

Str.

Cal. Rahovei - Bd. Tudor Vladitnirescu

5

s

o

c

13637

1.3.7.2.

MARINESCU C-TIN LT.COL.

Str.

Bd. 1 Mai - Str. Mihail Sebastian

5

o

2

o

y.6

13638

I.3.7.2.

NANDRU

fără limite

5

>

1“

c

r-

=-617

13639

1.3.7.2.

NAȚIUNILE UNITE

Bd.

Pța Națiunile Unite - Str. B. P Ilașdeu

5

14309/

16,11,15

r 618

13640

1.3.7.2.

PRELUNGIREA NEPTUN

Str

Str. Neptun - Limită proprietate

5
619

13641

1.3.7.2.

NUTU ION SERG.

620

13642

1.3.7.2.

ODOAREI

621

13643

1.3.7.2.

OPEREI

622

13644

1.3.7.2.

PANDURI

623

13645

1.3.7.2.

PIPIRIG

624

13646

1.3.7.2

PROGRESULUI

625

13647

1.3.7.2.

RACHETEI

626

13648

1.3.7.2.

RAZOARE

627

13649

1.3.7.2.

RAUREANU DR.

628

13650

1.3,72,

REGINA ELISABETA

629

13651

1.3.7.2.

RUSCAI

630

13652

1.3.7.2.

SALAJ

, 631

13653

1.3.7.2,

SCARLAT OTULESCIJ

r

13654

1.3.7.2.

SPIRALEI

13655

1.3.7.2.

SUFARU GHEORGHE

634

13656

1.3.7.2.

TABLAN DUMITRU

13657

1.3.7.2.

TÂRGUL CARBUNEST1

j-ttS''

’fe,-

13658

1.3.7.2.

TURTURICA SERG.

Str

Drumul Sării - Str. Mihail Scbvaslian

5

Sir

Cal. Rahovci - Șos. Viilor

5

Pla.

fără limite

5

Șos.

Cal. 13 Septembrie - Bd. Geniului

5

15878/

03,11,16

Drum

Str. Humulcști - Limita proprietate

5

Str

Str. Răzoare - Str. Ctin Islratc

5

35/ 05,01,16

Intr,

Str. Dumbrava Nouă - Șos. Alexandriei

5

Str

Șos. Panduri - I’la Danny

Htiwc

5

Str,

Cal. Victoriei - Spl. Independenței

5

Bd.

Pța Mihail Kogălniceanu - Pța 21 Decembrie 1989

3+5

23067”^; jo.fl2.i5 <<

Intr.

Șos. București-Mâgurele -Limită proprietate

5

Aicea

Șos. Sălaj - Str. Picior Constantin Leeaâ

5

Str

Str. Ctin Mănescu - Bd. Pieptănari

5

Str.

Str. Codrului - Str. Bachus

5

o

o

z

Str

Șos. București-Măgurcle - Str. Tetuș

5

o

33

s

Str.

Str. Ștefan Vodă - Limită proprietate

5

(. J

c

O

33

Iară

lără tip arteră

5

C3

Z

>

str

Șos. Sălaj - Str. Sadului

5 '

c

r-637

13659

1.3.7.2.

VALEA DRAGULUI

Iară

Iară tip arteră

5

638

13660

1.3.7.2.

VEDEA

Șir

Cal. Ferentari - Str. Tutunari

5

639

13661

1.3.7.2.

VIILOR

Șos

Odoarei - Cal. Șcrban Vodă

5

640

13662

1.3.7.2.

TUDOR VLADIMIRESCU

Bd.

Cal. Rahovei - Cal. 13 Septembrie

5

641

13663

1.3.7.2.

ARIESUL MARE

Slr

Slr. Fabricii - Str. Baia de

Arieș

6

642

13664

1.3.7.2.

AZURULUI

Str

Bd. Timișoara - Str.

Răsăritului

6

643

13665

1.3.7.2.

BAIA DE ARIES

Str.

Str Arieșul Mare - Bd. luliu Mantii

6

644

13666

1.3.7.2.

BARSANESTI

Str.

Slr. Liniei - Bd. Iuliu Maniu

6

645

13667

1.3.7.2.

BRAȘOV

Str.

Bd. Timișoara - Bd. Ghencea

6

646

13668

1.3.7.2.

BURSUCAM

Slr.

Bd. Ghencea - Slr. Lalea Ghcorghe

6

64''

13669

1.3.7.2.

CALLATIS

Aleea

Valea Argeșului - Str. Râul Doamnei

6

v V

648

13670

I.3.7.2.

CEAIILAUL

Str

Slr. G.M. Zamfircscu - Str George Valsau

6

\ \

\ 649

13671

1.3.7.2.

CELIBIDACHE SERGIU

I’la.

fără limite

6

v

V

13672

1.3.7.2.

CHILIA VECHE

Str,

Drumul Taberei - Drumul Taberei

6

n \

o r z

1 "n

6^

13673

1.3.7.2.

CONSTRUCTORILOR

Bd.

Calea Crângași - Calea

Giuleșli

6

? 1

652'

13674

1.3.7.2.

CRANGAȘI

Calea

Calea Giuleșli - Str. Mehadiei

6

! N

h^3"

13675

1.3.7.2.

DAMBOVITA

Str

Șos. Virtuții - Str. Boja

6

Ett

-654

>

13676

1.3.7.2.

DANNY HUWE

Pța.

fără limite

6

h

/

k

655

13677

1.3.7.2.

DEALUL TUGULEA

Str.

Bd. luliu Maniu - Slr. Dâmbovița

6

656

13678

1.3.72.

DRUMUL LA CH1AJNA

Drum

Slr. Răsadniței - Limita proprietate

6

657

13679

1.3.7.2.

FABRICII

Slr.

Șos. Virtuții - Limita proprietate

6

658

13680

1.3.72.

FANTANA OILOR

Drum

Calea Giulești - Limita proprietate

6

659

13681

1.3.7.2.

GARLENI

Str.

Bd. Ghcncca - Str. Cara

Angliei

6

660

13682

1.3.7.2.

GENIULUI

Bd.

Bd. luliu Maniu - Bd, Timișoara

6

15878/

03,11,16

661

13683

1.3.7.2.

GIIENCEA

Bel

Drumul Sării - Slr. Brașov

6

662

13684

1.3.7.2,

GHENCEA

Prcl.

Str. Brașov - Limită Administrativă

6

663

13685

1.3.7.2.

GROZĂVEȘTI

Șos.

Bd. Vasilc Milea - Șos. Cotroceni

6

2076/

20,02,17

664

13686

I.3.7.2.

ISTMULUI

Str

Calea Giulești - Limita proprietate

6

Z

oe’-eV-C

665

13687

I.3.7.2.

1STRU

Aleea

Str. Râul Doamnei - Str, Valea Argeșului

6 « V-

=    § /"X

țî    . \    r’

666

13688

1.3.72.

LEU

Pla.

fără limite

6

667

13689

1.3.7.2.

LT. AV. GAINA

Str

Drumul Taberei - Drumul

Sării

6

¥668

13690

1.3.7.2.

LUNCII

Slr

Str. Răsadni(ei - Limita proprietate

6

o

o

1

$69

13691

1.3.7.2.

SAIDAC GHEORGHE

Str

Str. Mehadia - Calea Crângași

6 ;

o

33

ă

670

13692

1.3.7.2.

LINIEI

Str

Valea Cascadelor - St.

Lujerului

6

d

o

13693

1.3.7.2.

MIHAILESCU VINTILA

Slr.

Str. Gcorgc Valsan - Bd. Constructorilor

6

Ti

AS

672

13694

1.3.7.2.

MEHADIA

Str.

Bd. Constructorilor - Str. Crângași

6 '

673

13695

1.3.7.2.

M1LF.A VASILE GRAL

Bd.

Spl. Independeței - Drumul Taberei

6

14309/

16,1 IJ5

674

13696

1.3.7.2

MURGUTA

Str

Str. Răsăritului- Valea Lunga

6

675

13697

1.3.7.2.

OBOGA

Str.

Bd. luliu Maniu - Str. Liniei

6

676

13698

1.3.7.2.

ORȘOVA

Str.

Șos. Virtuții - Șos. Ajustorului

6

677

13699

1.3.7.2.

PASCAL CRISTIAN

Str.

Bd. Regiei - Str. Alizeului

6

678

13700

1.3.7.2.

PODUL PITARULUI

Str.

Str. Podul Dâmboviței -Limita proprietate

6

679

I37OI

1.3.7.2

PODUL URSULUI

Str.

Str. Podul Dâmboviței -Limita proprietate

6

680

13702

1.3.7,2,

PODUL CRISTINEI

Str.

Str. Podul Dâmboviței -Limita proprietate

6

681

13703

1.3.7,2.

PODUL DAMBOVITEI

Str.

Str. Cotul Șiretului - limită proprietate

6

682

13704

1.3.7.2.

POIANA LACULUI

Drum

Drum Iu Roșu - Intr. Poiana Lacului

6

683

13705

1.3.7.2.

POIANA LACULUI

Intr

Calea Giulești - Drum Poiana Lacului

6

rAT. /MW

684

13706

1.3.7.2.

POTAISA

Aleea

Prcl Ghencea - Valea

Argeșului

6

t5

13707

1.3.7.2.

ROMANCIERILOR

Str,

Bd. Timișoara - Drumul Taberei

6

,W#JV    y

r

13708

1.3.7.2.

SIBIU

Str

Bd. Timișoara - Str. 1 Mai

6

Ci \

o \ z ' T    \

13709

1.3.7.2.

TABEREI

Drunt

Str. Răzoare - Str. Brașov

6

S

O

1

688

13710

1.3.7.2.

TARGU NEAMȚ

Str.

Drumul Taberei - Drumul

Taberei

6

1

o

2

689

13711

k-

1.3.72

TIMONIERULUI

Drum

Str. Liniei - Bd. luliu Maniu

6

z

>

r~

a


707

13885

1.3.7.2.

CERCELUȘ

SIR.

fara limite

3

708

13886

1.3.7.2.

CLUCEREASA MARIA

INTR.

tara limite

3

709

13887

1.3.7.2.

CLUCERU UDRICANI

SIR.

fara limite

3

710

13888

1.3.7.2.

COGÂLNIC

STR.

fura limite

3

711

13889

1.3.7.2.

CONSTANTINESCU MITRIȚĂ, PROF

SIR.

tara limite

3

712

13890

1.3.7.2.

CULMEA VECHE

STR.

fara limite

3

713

13891

1.3.7.2.

FETIȚELOR

STR.

fara limite

J

714

13892

1.3.7.2.

FIL1BILIU ION

STR.

fara limite

3

715

13893

1.3.7.2.

HÂRȘOVA

STR.

fara limite

3

716

13894

1.3.7.2.

LABIRINT

STR.

fara limite

3

717

13895

1.3.7.2.

LEVĂNȚICA

STR.

fara (imite

-1

J

718

13896

1.3.7.2.

LUCACIU VASILE

SIR.

fara limite

3

/' * c

Nt

1*. VA

719

13897

1.3.7.2.

MEDELENI

STR.

fara limite

'3 "    ;

î    \

J1    &

1

720

13898

1.3.7.2.

MOGA ALEXANDRU. SLT.

STR.

fura limite

3* %

tS 2

721

13899

1.3.7.2.

PARFUMULUI

STR.

fara limite

3

ONFO

722

13900

I.3.7.2.

REMUS

î    ‘i— ''l

1    4 '

/

STR.

fara limite

**

J

s

o

c:

= =923

13901

1.3.7.2.

ROBESCU F. CONSTANTIN

STR.

fara limite

3

ORIGI

13902

1.3.7.2.

ROMULUS

S fR.

laru limite

!

zz-

>

r-

£


725

13903

1.3.7.2.

ȘELIMBĂR

STR.

Tara limite

3

726

13904

1.3.7.2,

ZBORULUI

STR.

(ara limite

3

727

13929

1.3.7.2

ZARAFI

Str

Str. Gabroveni - Str. Lipscani

3

728

13930

1.3.7.2

SMARDAN

Slr

Slr. Șelari - Str Doamnei

3

729

13931

1.3.7.2

FIL1TI ION

Str

Calea Victoriei - Str. Tonitza

3

730

13932

1.3.7.2

SFANȚUL ANI ON

P-ta

3

731

13933

1.3.7.2

PASAJ FRANCEZ

3

732

13934

I.3.7.2

SOARELUI

Str

3

733

10005

1.5.14.

PASAJ UNIVERSITĂȚII

2400 mp

P-ta Universității

3

734

1312026

1.3.12.

PASAJ RUTIER LUJERULUI

Sos. Virtuții

6

735

1312027

1.3.12.

PASAJ RUTIER VICTORIEI

Bd. lancu dc Hunedoara

1 /

736

1312028

1.3.12.

PASAJ RUTIER UNIRII

Bd. I.C. Bratianu

1

/ M

737

1312029

1.3.12.

PASAJ RUTIER MARASESTI

Bd. Marasesti

4+4

d

A*-38

1312030

1.3.12

PASAJ RUTIER JIULUI

Bd. Poligrafiei

2 1

W739

1312672

1.3.12

PASAJ RUTIER BUCUR OBOR

18906 mp

Sos Ștefan Cel Mare

d

§ \

- \

fl[40

1312673

1.3.12

PASAJ RUTIER BANEASA-

AEROGARII

7286.53 mp

Bd. Aerogării

'I

11

741

1312674

1.3.12

PASAJ RUTIER FUNDENI

613.53 mp

Sos Fundcni

2!

i

11

742

1312679

1.3.12

PASAJ RUTIER SUDULUI

356 m

Nord:int.Calea Vacaresli-slr.Marlisor, sud:int.Nilu

V asi le-str. Secii ilor.esl-vcst:sos.Oltenilei- dc-o parte si de alta sens giratoriu

4

743

1312680

1.3.12

PASAJ PIETONAL 1 SUDULUI

85 m

sublrnverscaza sos.Oltenilci pe dir.N-S, partea stg. a pasajului (Megaimage-Mol)

4

744

1312681

1.312

PASAJ PIETONAL 2 SUDULUI

97,5 m

subtravcrseaza sos.Oltcnitei pe dir.N-S, partea dr. a pasajului (Sun Plaza-Complex

Corn Bereeni)

4

745

1312682

1,3.12

PASAJ PIETONAL 3 SUDULUI

52 m

in lungul sos. Oltemtei(zonz Mall Sun Piaza)

4

746

1312679

1.3.12

PASAJ PIETONAL 4 SIJDULU1

52 in

subtravcrseaza str.Nitu Vasile pe dir. E-V

4

747

1317001

1.3.17.2

Pasaj POD GRANT

27807.64 inp

Calea Crangasi

1 +6

748

1312671

1.3.12

Pasajul MUNCII

7777.57 mp

Sos Mihai Bravu

3

749

1317023

1.3.17.2

PLANSEU PIAȚA UNIRII

11520 mp

P-ta Unirii

3

750

1317008

1.3.17.2

Pod BANE AS A

1356.08 mp

Sos București- Ploiești

1

\\

-751

1317004

1.3.17.2

Pod BORDEI

1269.1 mp

Bd. Aviatorilor

1

l 752

1317009

1.3.17.2

Pod CIUREL

1515.15 mp

Sos Virtuții

6

O    . \

o    \

Y53

1317006

1.3.17.2

Pod COLENTINA

2705.40 mp

Sos Colcntina

2 /

o /

^754

1317010

1.3.17.2

Pod COTROCEN1

935.35 mp

Sos Colroceni

1+6

755

1317011

1.3.17.2

Pod EROILOR

900.35 mp

Bd. Eroilor

■i

! 1

I c

L-rJ

756

1317005

1.3.17.2

Pod FLOREASCA

1506.96 mp

Calea Floreasca

1

757

1317012

1.3.17.2

Pod 1 IASDEU

914.86 mp

Str. B, P. llasdcu

5

758

1317013

1.3.17.2

Pod INSULA

263.13 mp

Lacul Morii

6

759

1317014

1.3.17.2

Pod IZVOR

843.48mp

Str. Schitul Magureanu

5

760

1317015

1.3.17.2

Pod LACUL TEI

1674 mp

Barbu Vacarescu

2

761

1317016

1.3.17.2

Pod MARASESTJ

1081.41 mp

Bd. Marascsti

3+4

762

1317003

1.3.17.2

Pod MIHAI BRAVU

987.02 mp

Sos Mihai Bravii

3+4

763

1317017

1.3.17.2

Pod OPERA

3718.74 mp

Pta Operei

5

764

1317018

1.3.17.2

Pod OPERETA

1108.38 mp

Calea Victoriei

3+4

765

I3P019

1.3.17.2

Pod PANTELIMON

1460.46 mp

Sos Pantelimon

2

766

1317020

1.3.17.2

Pod TIMPURI NOI

584.80 mp

Str. Nerva Traian

3+4

767

1317007

1.3.17.2

Pod Titan LAC IOR

1756.46 mp

Liviu Rebreanii

3

^-768

1317021

1.3.17.2

Pod TOBOC

1449 mp

Str. Petricani

2 ’

o

a™

1317022

1.3.17.2

Pod V1TAN BARZESTI

1268.41 mp

Calea Vitan Barzesti

3+4

r? \

14000

1.3.7.2

Străpungere BERZEI-BUZESTI

48376mp

Tl-Buzesti Berzei Uranus

1+5

/

i, 1 '

' 771

1312675

1.3.1.2

Supralargirc SOS..PIPERA 4- PASAJ SUPRATERAN

70355 mp

Calea Florcasca-CF Bucuresti-Constanla

i

/

1 1

;^772

14001

1.3.7.2

Supralargire ION IONESCU DE LA BRAD-IONESCU SISESTI

1 /

/

II

.“773

1312676

1.3.1.2

Pasaj Supratcran D-NA GHICA-CHISINAU

52000mp

Str. Heliade intre Vii - str, Fantanica

J

2 '

774

1312167

1.3.1.2

Pasaj PIAȚA PRESEI LIBERE

26500 mp

775

1312168

1.3.1.2

Pasaj BASARAB

695700mp

776

236100

2.3.6.3.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257 94

777

236101

23.6.3.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

UUC00109258

00

778

236102

23.6.3.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

98

779

236103

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

92

780

236104

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109258

04

781

236105

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUC00109257

93

782

236106

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

97

783

236107

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

95

784

236108

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109258

02

785

236109

23.63.2.

LIFT PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUC00109258

05

786

236200

23.6.5

ESCALATOR PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

85

787

236201

23.6.5

ESCALATOR PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

87

788

236202

2.3.6.5

ESCALATOR PASAJ PIAȚA SUDULUI

BUCOO 109257

89

-’Tfcg

236203

23.6.5

ESCALATOR PAS^44rtTfl?ȘUDULUI

BUCOO 109257

90

1 o (    \ <> I

Mirela IONITA > X

Sos Bucurcsti-Ploicsti-KisselcfT-Murasli-PoJigrafiei

1

Bd.N.Titulescu-Sos.Grozăvești

1+6

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

P-ta Sudului

4

/ . '    -    4

P-ta Sudului

4

O &    >- £ . D

3 ?    2

P-ta Sudului

4

/ I'    \

A

P-ta Sudului

4    1

1

o    \

o    (

P-ta Sudului

4 i

P-ta Sudului

4 !

11

P-ta Sudului

4

I1

DIRECTOR DIR. ECONOMICA Danii ROZSDAS


COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCUkE^TfSA    C & H b «VT* 5^

SediulfAdresa: BUCI RESTI, STR. AR1STIDE DEMIÎTRIADE NIL 2, BIR Cod unic dc înregistrare: RO3781160

Nr, Registrul Comerțului: .140/10323/2017


CENTRALIZATOR PRETURI UNITARE

Nr,

cri.

Cod

Categorie de lucrări

IM

l*U

lei fara TVA

LUCRĂRI REPARAȚII CAROSABIL

1

1*001

Culmatare rosturi si crăpături

nil

13.29

2

1*002

Reparații beton nsfiiltic BAI6-5cm inclusiv curățire, amorsa, includere

mp

53.97

3

P003

Reparații îmbrăcăminte BAD20*BAI6-6t4cin

mp

117.06

4

P004

Reparații îmbrăcăminte BAD20<-BARI6-6+4cm

mp

119.24

5

P005

Reparații imbnieaminte BAD20: MASEI6-6+5cin

mp

133,81

6

P006

Reparații îmbrăcăminte AB2tBAD20-HiAl6-6+6+4cm

mp

174 31

7

P007

Reparații îmbrăcăminte AB2+BAD20+BAR16-61-6-4cm

mp

176 49

8

P008

Reparații îmbrăcăminte AB2+BAI320!MASE 16-6-6'5etn

mp

191.09

9

P009

Reparații carosabil bet C20/25-20em inclusiv marcare, taiere, spargere, evacuare, balast, protejare

mp

137.42

III

P010

Reparații carosabil bet C2î/30-20ein inclusiv marcare, taiere, spargere, evacuare, balast, protejare

mp

139 69

11

l’OII

Exeavalii carosabil inclusiv delimitare, evacuare, nivelare, compactare

mc

57 95

12

POI 2

Spargeri betoane inclusiv delimitare. taiere, evacuare, nivelare, compactare

mt

157.18

13

POI 3

Strat de fundație balast inclusiv pregătire pat compactare

mc

188 28

14

PI) 14

Strat de nisip inclusiv pregătire pal compactare

mc

186 4.3

15

POI 5

Strat fundație piatra sparta inclusiv pregătire pat compactate

mc

223 00

16

1*016

Strat fundație balast stabilizat 6"i

mc

311 96

17

POI 7

Reparații carosabil pavaj piatra naturala inclusiv desfacere, evacuare, strat nisip, montare piatra cubica

mp

365.05

18

POI8

Desfacere pavaje inclusiv evacuare

mp

21 91

19

POI 9

Cieogril antilisura inclusiv curățire, amorsa, montare material

mp

12 89

2(1

1*020

Geotextil inclusiv curățire si întindere material

mp

6 15

21

P021

Geocompozit inclusiv curățire, amorsa montare material

mp

9 15

22

P022

Borduri 20x25 beton

ml

57.40

23

1*023

Reparații pe timp friguros mixtura "la rece'1 inclusiv marcare, taiere, decupare, aslernere mixtura, eoimalare

hi

1.173.08

24

P024

Reparații imbracaminti cu oslalt turnat 1 strat

mp

88 56

25

1*025

Reparații imbracaminti eu asfalt turnat 2 straturi

mp

139 28

26

P038

Platforme din beton BcR 4,5-2()cin inclusiv spargere, evacuare, turnare bel. taiere

mp

153 01COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE BUCI RESlfȘr’V-'^--,. _ ScdiuVAdresn: HUCURES11, STR. ARISTIDE DEMETR1ADE NIC 2, BIROU NR 6, ET2 Coti unic de înregistrare: RO3782I60

Nr. Registrul Comerțului: J40>*l0323/2(117


CENTRALIZATOR PRETURI UNITARE

Nr.

ert.

Cod

Categoric de lucrări

UM

ru

lei fain TVA

LUCRĂRI REPARAT II1 RO IT AR

27

l’O27

I-Borduri 20x25 beton

ml

57.40

28

P028

T-Borduri 20x25 granit

ml

160.37

29

1*029

T-Borduri 10x15 beton

ml

27.03

30

1*030

T-Borduri 10x15 granit

ml

89.43

31

P031

T-Borduri 20x25 piatra natural

ml

160.37

32

PO32

T-Spargeri betoane inclusiv evacuare, nivelare, compactare

mc

138.59

33

P033

1 -Strat de nisip inclusiv pregătire pat

inc

182.05

3-1

1*034

T-Strat de fundație balast inclusiv pregătire pat

mc

183.90

35

1*035

I-Reparații bel CI6 20-IOcm inclusiv spargere, evacuare, turnare beton, balast

mp

72.44

36

1*036

T-Reparatii asfalt turnat manual l strat inclusiv decapare, curățire, amorsa

mp

77.12

37

1*037

I-Reparații cu mixtura BA8-4cm inclusiv decapare, curățire, amorsa

mp

58.08

LUCRĂRI REABILITĂRI CAROSABIL

38

1*039

RB-Imbracaminti bituminoase \B2XR AD20-BA16-f,+GMem inclusiv Crezare, evacuare, euratire, amorsa, dressing

mp

173.57

39

1*040

RB-lmbrcuiuinti bituminoase AB2+UAD20-BARI6-6tfi+4cm inclusiv frezate, evacuare, curățire, amorsa, dressing

mp

175.75

40

PO11

RB-lmbracaminli bituminoase AB2+BAD20J-MASI 16-GtTUjeni inclusiv Crezare, evacuate, euratire, amorsa, dressing

mp

190.33

41

1*042

RB-Belon earos C2(R25-20em inclusiv marcare, taiere, spargere, evacuare, balast, protejare

mp

134.32

42

P043

RB-Belon earos C25,'30-20cm inclusiv marcare, taiere, spargere, evacuare, balast, protejare

mp

136 58

43

PO44

RB-I xcavaliî carosabil inclusiv evacuare nivelare, compactare

mc

57.65

44

1*045

RB-Spargeri betoane inclusiv evacuare nivelare, compactare

mc

151.62

45

P046

RB-Slrat fundație balast inclusiv pregătire pat

mc

185 79

46

P047

RB-Strat de nisip inclusiv pregătire pat

mc

183.93

47

P048

RB-Strat fundație piatra sparta inclusiv pregătire pat

mc

220 20

48

1*049

RB-Strat fundație balast stabilizat 6%

mc

308 89

49

1*050

RB-Carosabil pavaj piatra naturala inclusiv desfacere, evacuare, strat nisip, montare pavele

mp

363 96

50

1*051

RB-Desfaceri pavaje inclusiv evacuare

mp

21 31

51

PO52

RB-Geogril Bntilîsura inclusiv curățire, amorsa, montare material

mp

12.78

52

P053

RB-Geotextil inclusiv euratire. întindere material

rnp

6 10

COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE Sediul/Adrcsa: BUCUREȘTI, ST R. AR1S1 IDE DEMET RIADE NR. 2,


CONFORM CU ORfGINALUi SA

ET2 - -


Cod unic (Ic înregistrare: RO3782I60 Nr, Registrul Comerțului: .140/111323/21)17


CENTRALIZATOR PRETURI UNITARE

Nr,

, cri.

Cod

Categorie de luerari

U.M

l’U

Ici fara TVA

53

P054

RB-Oeocompozit inclusiv curățire, ninorsa. montare material

mp

9.05

54

P055

RB-Borduri 20x25 beton

ml

56 53

55

P056

RB-Dorduri granit 20x25

ml

159.48

56

P057

RB-Iinbrucuniinti bituminoase asfalt turnai 1 strat

mp

86 89

57

P058

RU-lmbracaminti bituminoase asfalt turnat 2 straturi

mp

139.20

LI CITĂRI REABILIT ĂRI TROTUAR

58

P059

RT-Borduri 20x25 beton

ml

56.53

59

P060

IUI -Borduri 20x25 granit

ml

159.48

611

P06I

RT-Borduri 10x15 beton

ml

26.58

61

P062

RT-Borduri 10x15 granit

ml

88 73

62

P063

RT-Borduri 20x25 piatra naturala

ml

159.48

63

1*064

RT-Kpargeri betoane inclusiv evacuare, nivelare si compactare

mc

131.94

64

1*065

RT-Strat de nisip inclusiv pregătire pat

mc

178.79

65

1*066

IUI-Strat de balast inclusiv pregătire pat

mc

180 65

66

1*067

RT-Fundatîe beton C16/20- lOcm inclusiv spargere, evacuare, balast

mp

70.55

67

P068

RT-Asfalt turnat manual 1 strat inclusiv decapare. evacuare, curățire, amorsa, asternere

mp

76.33

68

1*069

IUI -Strat mixtura BAS-lcin inclusiv decapare. ev acuare, curățire, amorsa, asternere

mp

57.30

LUCRĂRI REPARAȚII PODI UI SI PASAJE

69

1*070

l’OD-Colmatarc rost si crap

ml

13.29

711

1*071

POD-Reparatii uzura HAI6-5ciu

mp

53.97

71

i’072

POD-Reparalii BAl)20+BAI6-6t-lent

mp

117.06

72

1*073

POD-Rep AB2HIAD2O+BA l6-6+6+4cm

mp

174.31

73

1*071

PUD-Repuratie dala bet C2O/25

mp

163.74

74

1*075

l’OD-Rep îmbrac BA 16- 4cm inclusiv marcare, taiere, decapare, evacuare, curățire, amorsa, asternere. includere, colmatare

mp

89 65

75

1*076

l’OD-Bordurî 20x25 beton

ntl

57.40

76

P077

POD-Borduri 20x25 granit

r ml

160.37

77

1*078

POD-Borduri 20x25 piatra naturala

ml

160 37

78

1*079

POD-Rcparatii îmbrac BA8-4cm

mp

58.08

79

P080

POD-Rep beton CI6/20-lOctn

mp

72.44

80

1*081

POD-Reparalii betoane degradate

mp

196.22

81

1*082

POD-Reparatii dispozitive rost

ml

378 14

82

1*083

l’OD-Inloeuire dispozitiv rost

ml

3.217.28

83

P084

POD-Injectii betoane

ml

184.97

84

1*085

POD-Inloc panouri deteriorate

kg

26.45

85

1*086

POD-Conlectii metalice

ks

21.45

86

1*087

POD-Curatire prin sablare

mp

223.93

87

P09I

POD-Inlocuire capace lipsa/deterioratc

buc

664.06

88

1*092

POD-I’liicnri ulucobond structuri metalice

mp

89

1*093

POD-Placare umeda travertin

mp

668.29

9(1

1*094

POD-Placarc granit structura metalica

mp

685.54

91

1*095

POD-Placare umeda granit

mp

666.74


f ,

fa ■

H r**'’

COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURISl j’AS.jJE Sediul,'Adresa: BUCUREȘTI, S TR. ARISflDE DF.ME1 RIADL NR. 2, BIROU NR fi.

Cod unic de înregistrare: RO3782I6I)


Nr, Registrul Comerțului: .14(1/1 <1323/2(117CENTRALIZATOR PRETURI UNITARE

Nr.

ert.

Cod

Categorie de lucrări

UM

rv

Ici fara TVA

LUCRĂRI - EDILITARE

92

1*088

EDIL-Aducere la cola capac cuniin termoficare

buc

906.85

93

P089

EDIL-Aducere la cota cămin canalizare

buc

906.85

94

P090

EDIL-Decolmalari ale rigolelor

ml

52.30

ALTE TIPURI DE LUCRĂRI AUXILIARE SI INTREIINERE

95

1*096

Parapet New Jersey- furnizare si montaj

ml

455.23

96

1*097

Pichetare si trasare

mp

5.00

97

l*09H

Semnalizare rutiera pe timpul execuției

buc

1.745.25

98

P099

Lucrări tle protejare suprafețe nntialis

mp

16.26

99

PI 00

Lucruri de curatare elemenle de graffiti

mp

23.17

IUU

PI0I

Curatare si spalare suprafețe orizontale si verticale pereți, stâlpi

mp

1.75

1111

PI 02

Curatare si spalare suprafețe neregulate Ia iilaltillic tavane, idepartare țurțuri gheata

mp

1.61

1(12

PI 03

Curatare si spalare canale colectoare ape pluviale

mp

8.26

1(13

PI 04

Curatare si spalare elemente de siguranța circulației

mp

1.60

104

PI 05

Salubrizare si igienizare spatii pasaje

mp

1.65

105

IM 06

Montare • demontare steag (fara steag)

but

49.83

1116

PI 07

Montare - demontare colier pl doua buc si steaguri

buc

320.53

107

PI OK

Montare - demontare 2 steaguri in colier (faru colier)

buc

217.03

108

PI 09

Montare - demontare colier pt 1 huc. si steagul

buc

185.79

109

PI 10

Montare - demontare 1 steag iu colier (fara colier)

buc

129.13

III)

PI 11

Execuție si montaj panou gard separator linie tramvai -carosabil

buc

500 00

111

1*112

Execuție si montaj panou gard tip școala

buc

550 00

112

P113

Montare panouri fonoabsorbanle

buc

650.00

ALTE COSTURI SI TAXE CARE SE ADAUGA IN EUNCTIE DE LUCRARE

113

PILI

l axa de groapa

to

75.00

114

PI 15

Taxa de zona

lei


COMPANIA MUNICIPALA STRĂZI, PODURI SI PASAJE Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, S I R. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, Bl ROL NR Cod unic de înregistrare: RO3782I60

Nr. Registrul Comerțului: J40/I0323/10I7

CENTRALIZATOR PRETURI UNITARI

Nr.

cri.

Cod

Categorie de lucrări

CM

PI1

lei fura TVA

Ll'CRARl REPARAȚII PRETURI SEPARATE - CAROSABIL

115

PI 16

Erezare imbraeamiuti asfalticc h= 1 Ocm

mp

16.89

1(6

PI 17

Frczare imbracanrinti asfalticc Ii=l5-I6cm

mp

21.23

117

PI 18

Strat de baza nnrobat AB31.5

to

368 II

118

PI 19

Strat de legătură binder BAD20

to

385.41

1X9

PI20

Strat de uzura mixtura BA 16 - lem

mp

44 82

120

PI21

Strat de uzura mixtura DAR 16 - 4cm

mp

46 99

121

IM 22

Strat de uzura mixtura MASEI 6 - 5cm

mp

60.97

122

PI 23

Decupare strat uzura trotuar h'Mcm

mp

17.44

I2J

PI 24

Strat de uzura trotuar BAH - 4cm

mp

40.62

124

PI 25

Strat de uzura trotuar BA8 - 3cm

mp

31.12

125

PI 26

Aducerea la cota gura de scurgere

buc

703.58

126

P127

Aducerea la cota răsuflaturi gaze

buc

168 SI

127

PI 28

Aducerea la cola hidrant t- cutie

buc

901.17

NO I A I: Prețul Unitar l’l 11 este valabil in cazul achiziționați! ntubelor operațiuni: de execuție si montaj Pentru achiziția de operațiuni individuale, execuție sau montaj, preturile unitare put suferi modificări in funcție de cantitatea solicitata si de specificațiile proiectului*.

NO I A 2: Prețul l nitar PI 15 va fi stabilit in conformitate cu tarifele stabilite de Primăria București
1

   Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detaliați în Anexa nr. 7 ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalitățile contractuale.

2

   Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor

3

sale, inclusiv pentru următoarele obligații. în cuantumul stipulat în continuare [se va completa de la caz la caz] :

4

a)    ......-................[se va indica cuantumul penalităților, fie ca o sumă, fe ca un procent

5

din veniturile anuale ale Delegatului] pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

6

b)    ....................% /zi din valoarea serviciilor de Proiectare, pentru nerespectarea termenului

7

de predare a Documentației Tehnice în vederea verificării și aprobării de către Administrația din subordinea Delegatarului (dar nu mai puțin de cuantumul stabilit prin art. 3 alin 2Tdin'0G nr. 13/2011 privind dobânda rLegală remuneratorie și penalizatoare pentru obligam băneș\