Hotărârea nr. 525/2018

HOTARAREnr. 525 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA DUDESTI - PANTELIMON NR. 42, LOTURILE 4,5, 6, 7, 8, 9/2,10,12,14/1,16/2,17,18,19, 20/2/2,22,23, 24 SI 25 SECTOR 3, BUCURESTI
Consiliul General al Mun îcipiului București ROMANIA


i-snv - «.7» jvsrr    r- -T ----r~.td*-,-:    'v.-.nr. -t io    ;

------H-GT-ĂR-ÂRE-— -■---

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Dudești - Pantelimon nr. 42,

loturile 4, 5, 6, 7, 8, 9/2,10,12,14/1,16/2,17,18,19, 20/2/2, 22,23, 24 și 25 Sector 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 53/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 543/23.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevedere Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 3 - Certificat de urbanism nr. 1926/37.08.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 95/06.10.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 2/11.01.2018;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 10367/526/25.04.2018;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 7/13.02.2018;


-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1604613/23.03.2018;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1593958/1781/23.12.2015;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 807050/27.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în admin istrația.publică,.republicată;-

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c)^^^ ^și art. 45 alin. (2) lit. e), din

Legea nr. 21o/20ui privind administrația puntearepublicată, cu modificările și

completările ulterioare;


B-dul Regina EHsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectot 5


5 60; www.pmb.ro

'ACONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Dudești - Pantelimon nr. 42, loturile 4, 5, 6,7,-8, 9/2,-T0r12,14/1r16/2,17,18,19r20/2/2r22, 23, 24 și 25, Sector3, București în— conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 32/10.05.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 șl nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu De


București, 23.08.20'î8fy Nr. 525    '
B-duI Regina Edsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro    Pag 2

X

\n

Anexa 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUC

Direcția Generală Urbanism și Amen Teritoriului

Direcția Urbanisirr- Serviciul Urbani

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RAMS BUSINESS PARK S.R.L. în calitate de inițiator și proprietar al terenului, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, telefon/ fax - , înregistrată la nr. 1616876 din 18.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR.    M 2018pentru

PUZ - ȘOSEAUA DUDEȘTI-PANTELIMON NR. 42 V    Loturile 4, 5,6, 7, 8, 9/2,10,12,14/1,16/2,17,18,19,20/2/2,22,23, 24 și 25

SECTOR 3, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: format din teren în suprafață totală de 51.229,50 mp și construcțiile edificate pe acesta, conform prevederilor menționate în Certificatul de urbanism nr. 1926 din 31.08.2017 emis de Primăria Sectorului 3 București.

INIȚIATOR:    S.C. RAMS BUSINESS PARK S.R.L.

PROIECTANT:    S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    urb. Dan TUDOR (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3 și este delimitată astfel: Nord - proprietăți private la Șos. Gării Cățelu; Est - str. Cicoarei; Sud - str. Nicolae Roșu; Vest - Șos. Dudești-Pantelimon.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.UZ, APROBATE ANTERIOR: Conform Certificatul de urbanism nr. 1926 din 31.08.2017 emis de Primăria Sectorului 3 București, amplasamentul se încadrează în P.U.G. -M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012) în Unitatea Teritorială de Referință UTR A2b -subzona unităților industriale și de servicii.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 80%.

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): volumetric maxim 15mc/mp teren.

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 20,00 m. _


-    Regim de construire: se va preciza prin P.U.Z.

• Funcțiuni predominante: activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren; servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comereială-serviGii-eomercfale Jegatede transporturi-și-depozitare—în suprafață-maximă de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare).

-    Retragerea minimă față de aliniament: se    &LZl

-    Retrageri minime față de limitele laterale?    1rarm prevederilor viitorului P.U.Z.


Bd. Regina EHsabeta nr. 47, cod poștal 0500T3, sector S, Buareștl,

Tel: 021.305.55.00

http:tfwww.pmb.ro

^4*04

%

UKA5

nosm-aouMn    001


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U, PROPUSE:

-    FUNCȚIUNI: MIXTE - LOCUIRE; BIROURI; SERVICII.

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI:

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70%.


-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,5 mp

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: Ds+P+TÎE - maxim 40 Tn, respectiv cota absolută maximă de 114,90 m (74,90 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 40 m înălțimea maximă a clădirii) conform Avizului de principiu nr. 10367/525 din 25.04.2018 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

-    Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

-    Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Pianului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

* Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent

-    Circulații șl accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație* aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

-    Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul șl beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.UJJ.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Itt. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șl urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai In scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabi) de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1926 din 31.08.2017 emis de Primăria Sectorului 3 București.


rRHITECTSEF ARH.


IULUI BUCUREȘTI fEANUProfil strada de incinta propusa 1-1    -

W-Z &*-

-/OIS

sre

îibeSs Dezvoltarea rețelei de ci

HI Dezvoltarea rețelei Legătura

WISIHO OOJ/y^SG-ii

ELABORAT

NUME

KSESițOTi1

AROiECI

PROIECTAT

urtt, tl«n fuior

urb. UI» AtwarnAwoJ

1 ( - .>îl i/Afl

, Sara

1/1000

03.88*2017

n ,jt

oaaim.o/A-

OZ/U**.///

Z^.'lttU

1    132

595181.656

327024.033

2.086

|    133

595180.414

327022.357

2.078

n 13*

595179.302

327020.602

31X01

y 135

595162.674

326993.730

0.799

136

595162.257

326993.048

81.417

13

595129.942

326940.820

15.654

14

595142.985

326932.164

19.435

15

595159.176

326921.413

21.569 |

16

595147.274

326903.425

33.580

I 17

595116.657

326917.216

58.504

9

595063.329

326941.274

141.710

10

594934.101

326999.427

41.218

6

594896.510

327016.354

' ? 26.026

3

594872.787

327027.039

27.789

S (to tal)-» 51810.42mp

P-1055.682m


"teu c ii

Trecere peste calea ferala'propuaa prin PUZ y avizat prin Aviz Preliminar nr.51ZQ8.11.2017


Pretad

JMJSîto P.U.Z. - Sos. DudeBtI-Pantellmon nr. 42

REGLEMENTARI URBANISTICE


L...... <


REGULAMENT LOCALconform cu orIGiNalul


AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONALSECTOR 3 BUCUREȘTI


CONȚINUT:


C'IRECȚi URBANISM REGULAMENT LOCALOE URBANISM AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBATE


TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE    /

TITLUL H - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL ( TERENULUI    1

TITLUL III- ZONIFICARE FUNCȚIONALA

TITLUL IV- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE
U,Z. Șoseaua Dudest!-PanteJimoriihr.>

..........—

sectorS..BUCUREȘTI

I. ‘.    *    _
1. Rolul RLU


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMB,

Regulamentul local de urbanism este o piesa de baza in aplicarea Planului Urbanistic Zonal, întărește si detaliaza sub forma de prescriptii(permisiuni si restricții), reglementările din piesele desenate.

2. Baza legala a elaborării

Regulamentul local de urbanism se elaborează in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la problematica zonei si reglementările din PUG.

Documentele care au stat la baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism pentru Șoseaua Dudesti-Pantelimon nr. 42 sector 3, București sunt următoarele :

-Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCGMB nr. 525/1996

-Planul Urbanistic General al Municipiului București impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, aprobate prin HCGMB nr. 269/2000

-    P.U.Z. Extindere centru comercial Pantelimon aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 328/31.10.2016

-    P.U.Z. Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-4-6, 12-16, 32-40, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 78/31.03.2016

-P.U.Z. Sector 3 aflat in curs de a

-Metodologia de elaborare si gmtfii    d Planului Urbanistic Zonal GM-

010-2000.    Z*7\ X x”

-Codul Civil actualizatSC. DACRA STUDIO SRL

Str. Argetoaia Nr. 5 - Sectqi2. București, Xg,,    TcL: 0724 976 964


3 DomeniuI deaplicar


nfokmcu originalul


Prezentul regulament se aplica terenifiubldht sectorul 3, Șoseaua Dudesti-Pantelimon nr. 42 ce are o suprafața totala de 51229.50 mp conform actelor de proprietate. Regulamentul face referire si Ia teritorii învecinate.

Terenul este proprietatea SC RAMS BUSINESS PARK SRL conform acte de proprietate si are următoarele vecinătăți:


la NORD - imobile proprietate privata; la EST - strada Tufanica; la SUD - strada Nicolae Roșu; la VEST - imobil proprietate privata


Fniihwb»:î isi    J(oi


DISECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHhVÎSXS4, Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului

natural si construit

Planul urbanstic respecta prevederile OUG195/2005 si Legii 265/2006 si precizările avizului de mediu al APMB.

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului.


5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

La proiectarea, autorizarea si executarea construcțiilor se vor respecta prescripțiile actelor normative în vigoare astfel:

-    Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcții

-    Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor

-    Normativul P118 - Normativul de siguranța la foc a construcțiilor

-    Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


6. Reguli de amplasare si utilizări admise


-    instituții și servicii publice supram extrateritoriale;

-    locuințe colective ■^Tomerrstbironripttî?z sedii ale unor organisme- servicii finandar-bancare și de asigurări, poșta și telecomunicații (releu nfostructură)r


servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate);

-    cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;

-    centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale

-    hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere, săli de conferințe, spectacole și cinema de diferite capacități cu serviciile anexe,

-    învățământ

-    unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf;

- activități manufacturiere și depozitare mic-gros legat; de


ÎîjîîTTî


-parcaje multietajate;


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR. 32/^’...^.?^., VIZAT SPi^E NESCKf


7. Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii, a parcariilor

Se propun mai multe accese carosabile din strada Nicolae Roșu, si doua posibile accese din Șoseaua Dudesti - Pantelimon, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație PMB.

-    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    locurile de parcare se dimensionează conform H.C.G.M.B. nr.66 din 06.04.2006.

8, Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Se va păstră un front minim la stradă de 12,0 metri si un raport între laturile parcelei ce nu depășește 1/3.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;


-    se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția

construcției, să se evite impermeabilizjir€^teMnuiTi±i peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;    \    \

-    se recomandă înverzirea teraselorclădirilor în proporție de 70 %.

laț

AVM!


P.U.Z. Șoseaua DuSesti-ParîteJimon nr. 42, sector 1

■.< .    k._ ______ ‘ 1.    _ .__*. y

S.C. DACRA STUDIO SRL

Str, Argetoaia Nr. 5 - Sectot2, București___TeLi 0724976964

Conform avizului APMB nr. 7 din 13.02.2018, suprafața de spatii verzi va fi de 30% din suprafața terenului—din care 20%-spatii-verzi amenajatela sofsi40%-spatii verzi p terase verzi, zone verzi peste subsol/ demisol.    __

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare


11. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Conform avizului Comisiei de Coordonare nr. 1604613/23.03.2018, in etapele ulterioare de dezvoltare se vor prevedea, conform normativelor in vigoare - separator de hidrocarburi, bazin de retentie, statie de pompare ape pluviale, gospodărie de apa menajera si de incendiu.


11. Unitati si subunități funcționale


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NESCHI^pARL

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal PUZ "Soseatfe Dudesti-Pantelimon nr.42", se vor realiza construcții definitive cu funcțiune mixta si regim de înălțime D+P+11E.

P.O.T. max. = 70%

C.U.T. max. = 3.5 mp ADC/mp teren

Terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal este in mare parte mineralizat si nu are spatii verzi mari, fiind ocupat de clădiri cu funcțiune industraial/depozitare/manufactura.

Prin prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL, se propune CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobarea unui Regulament de Construire pentru realizarea unor construcții cu caracter definitiv în imobilul din Șoseaua Dudesti-Pantelimon nr.42.

Viitoarele construcții se vor înscrie intr-t retrageri si alinieri conform PLANȘA (scara 1:500) astfel:-
S.C.D ACRA STUDIO SRL

Str, Argctoaia Nr. 5 - Sector2, București

TeL: 0724 976 964

PeJaturile-de est-vestsisud, -o retragere de 10 metri, si fata-de latura nordica o retragere de 7 metri. Clădirile cu inaltimea maxima D+P+1E se vor retrage H/2 de la limitele de proprietate.


/ș    '<•> •

‘    4

Suprafața desfasurata pentru calculul taxeior^țiftclusiv taxa de-Autorizatie de 1 Construire) se calculează conform codului fiscal - art. 457 - si Ordinului nr. 634/2006, luând in considerare suprafața logiilor si a balcoanelor.

In vederea calculării CUT, din suprafața desfasurata definita de codul fiscal si STAS 4908-85, se scad excepțiile conform legii 350 anexa 2 - definirea termenilor utilizați in lege.

Pentru clădirile de parcaje supraterane, suprafața desfasurata in vederea taxarii/ impozitării se va calcula impreuna cu spatiile deschise destinate parcării.

Pentru calculul CUT se vor excepta parcările deschise, spatiile tehnice si se vor lua in considerare doar spatiile închise si garajele.

Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public. Asigurarea a 2/3 din suprafața obligatorie de spatii verzi se poate face pe un strat de pamant vegetal cu o grosime de minim 2m.

direcția urbanism

REGULAMENT LOCAL DEJURSAN1SM

AVIZ NR.    ............ r

VIZAT SPRE NESCHIMf


Indicatori urbanistici propuși:


P.O.T. max. = 70%


..

-! > V f lt■ Vî T■ V'

IA

.    • v-'-'    <• r    u r • ■ % . -    r- i ■ ;t .V '' .1    -

Tel.! 0724976964


Se va respecta inaltimea maxima conform avizul de principiu AACR nr. 10367/25.04.2018 de 40 metri, respectiv cota absoluta maxima de 114.90 metri (74.90 metri cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural + 40 metri inaltimea maxima a construcțiilor).

SiKECȚiA URBANISM REGULAMENT LOCAL CE URBANISM AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESC HIMERE


Bilanț Teritorial

Funcțiuni

Suprafața - mp

Suprafața Construita maximala

35860.65

70%

Suprafața desfasurata maximala

179303.25

3.5 ADC/mp

Spatii verzi la sol min2/3

10245.90

20%

Spatii verzi -terase verzi max 1/3

5122.95

10%

Circulații si platforme parcaj

5122.95

10%