Hotărârea nr. 524/2018

HOTARAREnr. 524 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BD.1 DECEMBRIE 1918 NR. 1C, BD. BASARABIA NR. 246, BD. BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCURESTIprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250, Sector 3, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 52/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 542/23.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 3 - Certificat de urbanism nr. 1941/07.09.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 120/13.11.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului    București - aviz nr.

1604699/16.03.2018;

-    Comisia tehnică de circulație - aviz nr. 1590969/969/14.02.2018;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 16/02.03.2018;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 99/18/SU-BIF-A/02.02.2018;

-    Regia Autonomă de Transport București - Serviciul Proiectare Infrastructură și Avize Edilitare: aviz nr. 15247/27.10.2017;

-    Distrigaz Sud Rețele - Departament Mentenanță Specializată: aviz nr.


312.015.798/01.11.2017;

Telekom România Communication S.A. - aviz nr. 100/05/03/01/3278:

E - distribuție Muntenia - aviz nr. 198142222/24.10.2017;

ApaNova București - aviz nr. 91713392/19.10.2017;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind apre^arfea4 Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterio^e,

Planului Urbanistic General al Municipiului BuCUre^Taprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungita prin/motărârea G'.G.M.B. nr.324/2010,

1 m i I ,r

r

frdul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013,fiector 5 București, Romaqia; teLțmb.roUS'g jLmi&H.£ pir

Y V,    -----J

Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, HotSrâcea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea £.G;M.B. nr. 341/14.06.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250, Sector 3,    , București, în

conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 31/08.05.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


președinte/^Ședință;


Claudiu D


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 524

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPlUUWBUCUREȘTi;

Direcția Generală Urbanism șl^Vnerțaiarea T eritoriu I ui    _______'/


Direcția Urbanism - Serviciul Urbanî^m


-^Oevll


i CONFORM CU ORIGINALUL ,


ROMANIA

131 fi 20)fi IsABOATOBIM [MPOEUNA


Ca urmare a cererii adresate de SC MT SPACETIME SRL / arh. Raluca Axante (RUR D, E) în calitate de elaborator, cu sediul in Municipiul București, sector 2. Str. Icoanei, nr. 45, et. 4, ap. 6, reprezentant al ințiatorului SC SOMIL PRODIMPEX SRL și SC AUTO ZETEC CAR SRL, prin SC LIDL ROMANIA SCS, înregistrată cu nr. 1614654 din 11.04.2018 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 4496 din data de 12.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR.-5 y / ^J-^fT .2018 PENTRU

PUZ- BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1C, BD. BASARABIA NR. 246,

BD. BASARABIA NR. 250, SECTOR 3, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

- Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1C, Bd. Basarabia nr. 246, Bd. Basarabia nr. 250, teren în suprafață de12660,00 mp din acte și 11641,00 mp din măsurători, conform Certificatului de Urbanism nr. 1941 din 07.09.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3 București;

INIȚIATOR:    SC SOMIL PRODIMPEX SRL și SC AUTO ZETEC CAR SRL, prin SC LIDL ROMANIA SCS

PROIECTANT: SC MT SPACETIME SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Raluca Axante (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 3 și este delimitată astfel: Nord - Bd Basarabia, Est - imobil Bd. Basarsabia nr. 248A, Sud - imobil Bd. Basarsabia nr. 248A, Vest - Bd. 1 Decembrie 1918.

PREVEDERI P.U.G, - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (cu completările ulterioare), imobilele sunt încadrate în subzona funcțională:

A2a • Subzona unităților predominant industriale;

Indicatori urbanistici:

-    Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 80%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) volumetric maxim = 15,0% mc/ mp teren.

AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 120 din 13.11.2017;

PREVEDERI P.U.Z. ■ R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: MAGAZIN RETAIL;

INDICATORI URBANISTICI:

Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;

Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

înălțimea maximă Hmax = 20,00m,


Circulații și accese: parcarea și gararea autovehi respecta „Normele privind asigurarea numărului m« amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureșt arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/20C


Conform cu originalul '

ransversal^ăt drcutațiilorpropase-vor jți d£ parcare pentru noile construcții și


’a Wecteitf 'necesare unei corecte funcționări a

'<b    .[J0 '/

I**


Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE ȘI/SAU TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, aviz ISU, Certificat de Urbanism în termen de valabilitate, Extras de Carte Funciară la zi pentru terenul care a generat PUZ, alte avize conform legislației în vigoare și dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 1941 din 07.09.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, București.


ARHITECT ȘEF AL Ji/IUl ARH. DIAN

IPIULUI BUCUREȘTI, TEANU
Fi


TOTAL


11641.0


3.0

4j0

0    1    45    1

_1 14

ZLTi


Profil P1 - Bd. 1 Decembrie 1918, sc 1:500


3.0

4J]

. «    1 J

4S

3S

1

17.


Profil P2 - Bd. 1 Decembrie 1918, sc 1:500


7J    ' 25


34.0


100


-fiii■'? <A’ n?"’Ecru "'AV ,£s:t'f"r-- -‘c| îs. -SS.V ,#„?Profil P3 - Bd. Basarabia, sc 1.500


NOTA 1: Actualizare conform ridicării topografice si a imaginilor sursa www.google.ro/maps si www.pmb.ro


NOTA 2: Regi

MTSPACE

Buand, Sectei

Sî, barai, nr, 45, el 4,^.8

J406MM&KJG15

Sef proiect Proiectant

Desenatița documentație au valoare juridica exclusiv pe terenurile ce au generat PUZ-ul


PLAN URBANISTIC ZONAL

Imobil MAGAZIN RETA1L

Bd. 1 Decembriei19WAC, Bd. Basarabia nr, 246, Bd. Basarabia^^K BtlâURESTLsector 3

Faza;

P.UZ

scara:

1/1000

Beneficiar/    \

SOMILPRQDIMPEXSRL,. AUTO ZHTEQC^R SRL

Planșa nr.:

U3

ItluPlante ' KV    A; l n

iEGLEMENT^RI -ZONfPC^FUNCTOjm

data:

APR. 2018


sT


MT SPACETIME SRL

ILZjH îif- I^iner. nr 4>. eL 4. ap. 5, na 2 Buzjrtitr I    e-ntail; mtspace time@ gmail s >mCONFORM CU ORIGINALUL


5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

.. 1

SECȚIUNEA 1: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

il^O'uccTia    ■

5 2 iemn,Cas, ,Ș~;

o JUHtOtCA ly-lx!!

———————--- — - ———— _ ——__

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale^

-    servicii sociale, colective și personale,

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.,

-    lăcașuri de cult;

-    comerț cu amănuntul;

-    activități manufacturiere;

-    depozitare mic-gras;

-    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

-    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

-    sport și recreere în spații acoperite;


-    parcaje la sol și multietajate;

-    spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

-    spații plantate - scuaruri;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    ocuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:

• funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare

specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și

îtȚ"•    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

•    în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;

•    se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

2) ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

Se interzic următoarele utilizări:

•    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

•    construcții provizorii de orice natură;

•    dispunerea de panouri de afișaj pe pJinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

•    depozitare en-gros;

•    stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

•    curățătorii chimice;

•    depozitări de materiale refolosibile;

•    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din

instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

• orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colecW(l


IHI


MT SPACETIME SRL

»U. banii, nr 45,5L 4, ap. 5, «x 2 Baortrti e-mait mtipacetimt@gmai! :om


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE. FORME, DIMENSIUNI)

Cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de extindere:

•    în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri;

•    pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

•    în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp,

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 5-10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

• la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a lll-a.

In cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

• clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior).

In cazul străzilor cu fronturi continue spt£<Jisconțmue tetrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.    / /    ’A
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale si față de limitele posterioare vor fi de minim 3.00 metri.

•    în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

•    clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

•    se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

•    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente, respectiv inaltimea maxima va fi de 20.0m; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilîtate;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

•    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele modeme de telecomunicații,

•    dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

•    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

•    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

•    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpiniijoe^t^ ^5.ob cm, în cazul tăierifunDf-arbore se vor planta în schimb


2if


r ;


IHI


MT SPACETIME SRL

itr toansi. nr 45, ît- 4, ap. S. SeS 2. BuCjresrt t-«ail: mlipaa!ime@jma:I.Mm

•    terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații vaTaSoperit cu spatii verzi pe teren natural sau peste placa;

•    se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI.

Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2.00 metri înălțime din care 0.60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2.20 metri

•    spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

SECȚIUNEA III; POSIBILITÂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M3 - P.O.T. maxim 50%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri {8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)