Hotărârea nr. 523/2018

HOTARAREnr. 523 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. IZBICENI NR. 102, SECTORUL 1, BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Izbiceni nr. 102, Sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 51/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 541/23.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 924/28/.I./18181/08.06.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 47/13.10.2015;

-    Comisia    de coordonare a Primăriei Municipiului    București - aviz    nr.

1523057/07.07.2017;

-    Comisia tehnică de circulație - aviz nr. 1436287/10342/28.07.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 3/09.03.2017;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 20948/914/19.09.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003^ privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)    it c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrați    " republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Izbiceni nr. 102, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 5/23.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


PREȘEDINTE DE


Claudiu


București, 23.08.2018 Nr. 523


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2


\n

Anexa 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism Serviciul Urbanism
Ca urmare a cererii adresate de SC URBANEFFECT SRL- /•llr^'ÎRăzvan IliesctrȚRLîR CJ, "Ej Tn calitate de elaborator, cu sediul în Municipiul București, sector 6, Drumul Taberei, nr. 98, bl. C2, scara B, ap 49, reprezentant al ințiatorului SC SAPELIO INTERNATIONAL SRL, înregistrată cu nr. 1586458 din 21.12.2017 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 15318 din data de 22.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ ARHITECT SEF

NR. 5~ 1-23. Ol .2018 PENTRU

PUZ - STRADA IZBICENI NR. 102, SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Str. Izbiceni nr. 102, teren în suprafață de 2980,OOmp, conform Certificatului de urbanism nr. 924/28/1/18181 din 08.06.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1 București și a Extrasului de Carte Funciară din data de 20.09.2017;


INIȚIATOR:    SC SAPELIO INTERNATIONAL SRL

PROIECTANT:    SC URBANEFFECT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Urb. Răzvan lliescu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 șî este delimitată astfel: Nord -imobil Str.lzbiceni nr. cadastral 205328, Est - imobile numere pare situate în Str, Izbiceni, Sud - Str. Șușița, Vest - imobiie numere impare situate în Str. Izbiceni,

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (cu completările ulterioare), imobilele sunt încadrate în subzonele funcționale:

A2b - Subzona unităților industriale și de servicii;

Indicatori urbanistici:

-    Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 80%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) volumetric maxim = 15,0 mc/ mp teren.


PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: IMOBILE DE LOCUINȚE; INDICATORI URBANISTICI:


Procent de ocupare a terenului POTmax = 55%:

Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 2.00 mp.ADC/mp.teren;

înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 13,00m, conform Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română; înălțimea maximă la cornișă = 10,00m Regim de înălțime RHmax - S+P+2E+3Eretras;


RETRAGERE MINIMA FAȚĂ DE ALINIAMENT: 4.00m față de aliniamentul la strada Izbiceni

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat=5pre neschimbare și ale Regulamentului Local de Urbanism.    ® M


777'


/'* r


£

■ombi-iwjwoi    niCirculații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și 'inajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a ^“Y^merelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr 66/2006.

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE ȘI/SAU TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A PUZ: avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, avizul Autorității Aeronautice Civile Române alte avize conform legislației în vigoare și dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U Z

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P U Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 924/28/1/18181 din 08.06.2017, eliberat de Primăria Sectorului 1 București.întocmit: Expert arh. Ana Maria Xantopol /4ex/>5î01.20l8

Z


■®

db.

V

UKAS

“■KH3"

■QKBbjMW    001
S teren=2980 mp POT =55%

CUT = 2 i "Ț^bpropus =S+P+2E/3 retras

1 -

s

» p

:, *»

GENERALITĂȚI CARACTERUL ZONEI

CONFORM CU ORIGINALUL ■

___


- subzona locuințelor colective medii cu P+3 - r M niveluri formând ansambluri preponderent rezidenția'e situate în afara zonei protejate

Pentru ansamblurile existente, noile cerințe a'e locu-toriior și disfuncț'onalitățile cauzate de nerespectarea proiectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit și amenajat vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar să se elaboreze P.U.Z.-uri parțiale având următoarele obiective:

(1)    clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spații plantate publice, fâșii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de locatari, sau diverse societăți economice mixte;

(2)    eliminarea cauzelor disfuncționalităților și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

(3)    refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii și a parcajelor;

(4)    extinderea și completarea echipamentelor publice deficitare

(5)    ameliorarea aspectului clâdinlor și amenajărilor;

(6)    diminuarea insecurității și infracfonalftățn prin delimitarea și marcarea / îngrădirea spațiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri;

(7)    introducerea unor rezolvări alternative civilizate la prolifererea abuzivă a garajelor individuale;

(8)    adecvarea la situația de focalizare în zona de protecție a monumentelor de arhitectură.

Pentru noile ansambluri rezidențiale situate în extinderea intravilanului se vor realiza operațiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu următoarele recomandări:

(1)    operațiunile să se realizeze în parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilități privind operațiunile funciare prealabile, lucrările principale de infrastructură, echipamentele publice, locuințele sociale și amenajările plantate publice precum și garantarea calității generale a operațiunii în care intră bani publici;

(2)    mărimea unei operațiuni să nu depășească un număr de maxim 1000 locuințe;

(3)    locuințele sociale să fie integrate într-o pondere de maxim 20% în orice operațiune de construire a locuințelor.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE - sunt admise următoarele utilizări:

-    locuințe în proprietate privată;

-    construcții aferente echipării tehnico-edilitare,

amenajări aferente Incuintelfir: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de jșa^^Ttrftî^^amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri

’A


Str Drumul Taberei nr 53, sector 6 București România CUI Î5G25565/RC J4M1202/2003 Tel 0723235491

■ locuințele din clădiri colective medii pot fi feâȘttferd mediu sau ridicat;

-    locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

-    în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

-    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

-    creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp, pentru jocul copiilor;

-    conform DPG nr. 1431 / 2000:

-    se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu; cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

-    se permite schimbarea destinației apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

-    lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cei puțin o scară comună;

-    în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate

funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonâ;

* se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent:

-    în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

-    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cei a! locatarilor;

-    creșele și grădinițele sa aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp, pentru jocul copiilor;

ARTICOLUL3-UTILIZĂRI INTERZISE - în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

-    se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații ele.;

-    se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare casele scărilor etc.;

- se interzic la nivelul ansamblului următoare'e activități și lucrări.

-    curățătorii chimice;

-    construcții provizorii de orice natură:

-    depozitare en-gros sau mic-gros:

-    depozi țări de materi ale refolosibile;

-    platforme de precolectare ajeșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru v^^^ng^canlitâți mari de substanțe inflamabile sau loxice;

-    autobaze;    X _ *1

■    stații de întreținere auto

-    stații de betoane; os» «.•** •O

►n CV


■ A O'


QlP'


VC


CV\


■tf«V


S.C. URBANEFFECT S.R.L

Ururr.JTabere; r.r 93 sector 6 Bucireșt. Rorr.ânia CUI 2CC25S3URC J4S121203,2003 Te 0723236431

CONFORM CU ORIGINALUL lucrări de terasament denatura să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;--

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.


frS'S


SECȚIUNEA I! - CONDIȚlî DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR {SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

-    conform P.U.Z.;

-    clădirile colect;ve de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

-    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

-    în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate Fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații PUD Documentațiile vor fi supuse avizării numai în cazul în care suprafața parcelelor rezultate este de peste 300 mp., nu afectează rețelele, circulațiile, parcajele și localizările prevăzute în planul ansamblului pentru echipamente publice și pentru spații plantate publice.

-    în zona protejată locuințele colective medii vor menține caracteristicile parcelarului existent sau amprentele acestuia în cazul unificării mai multor parcele și îl vor exprima volumetric prin segmentarea fațadelor.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

-    conform P.U Z., cu următoarele recomandări privind zonele de extindere:

-    clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 2.0 metri pe străzi de categoria III și 5.0 metri pe străzi de categoria li și I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente,

-    în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de Ia aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri, conform regulamentului în vigoare la data parcelării).

-    în cazul existenței retragerilor de la aliniament, se va respecta situația din zona protejată;

în cazul în care în zona protejată clădirile sunt dispuse pe aliniament în front continuu, noile clădiri se vor dispune de asemenea pe aliniament;

-    în cazul situării (a intersecția unor străz, având situări diferite ale clădirilor față de aliniament, noile clădiri vor asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament și pe strada având clădirile dispuse pe aliniament pe o distanță egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția să nu rămână calcane vizibile

ARTICOLUL 6 • AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- conform P.U.Z., cu următoarele condit^


itru zone!e de extindere


clădirile izolate vor avea f^ă^al&alâ'jpVe.vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimeșJmCQrrrișa dăjjîrii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren;

V0^


clădirile se pot'^jji? metri de la aliniamîStr Drugul Taberei fir 99, sector fi București România

JFORMCUORIGINWl0^5'"0

JJ3l2t203lîffifi Tel 0723236451

lintr^ laterilo latorolo alo paroolot p> o adâncime de maxim 15.0


fată de cealaltă limită laterală cu o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt fată de teren; clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepția parcelelor de colt unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale,

retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu înălțimea clădirii;


- în funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maxim 15.00 metri fie de două calcane de pe limitele parcelei, fie, dacă există pe o limită un calcan, iar față de cealaltă limită clădirea învecinată este retrasă, noua clădire se alipește de calcanul existent și se retrage față de cealaltă limită la o distantă cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii. în cazul clădirilor izolate, retragerea față de limitele laterale ale parcelei, va fi la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt fată de teren dacă pe fațadele clădirilor învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanța se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 3.0 metri în cazul în care pe fațadele laterale ale clădirilor învecinate sunt numai ferestre ale dependințelor și casei scării.


retragerea fată de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt fala de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri,

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

- conform P.U.Z., cu următoarele condiționări:

- între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate cu condiția realizării fațadelor astfel incat camerelel de locuit sa aiba intimitate


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

-    clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie. în cazul

utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, pnn intermediul unei străzi private ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    conform P.U.Z. și normelor în vigoare;

- staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


conform P.U.Z. cu următoarele condiționări;

-    înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; în cazul în care înălțimea depășește distanța dntre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanță egală cu diferența dintre acestea dar nu mai puțin de 4.00 metri;

-    se admite depășirșa=€tymăgrm două niveluri numai cu condița ca acestea să fie retrase în interiorul unui ardre'terc și atarțgentei la acesta, la 45 grade

toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelil în locurile vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE - -se va asigura un min de 20 % spatii verzi.

ARTICOLUL 14- ÎMPREJMUIRI

- în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,20m și minim 1,50m, din care soclu opac de 0.40m, partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică și dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidărie sau lemn, vor avea înălțimea de 2.20m, iar panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT maxim P+3-â - 55%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUÎ) CUT maxim P+3-4 = 2,2

CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3
îa est


Jîoma'1

5,0 m fata de Iiita cfe prpriet;

Coeficienți urbanistici propuși:

S teren =298 Omp S construita = 1080 mp POT propus = 55%

CUT propus = 2

Rh propus = S+P+2E+3E retras


Spatii vezi

Se va asigura o suprafaL de cca 590 mp de spatii verzi (cu adâncime mare) reprezentând 20% din suprafața terenului, 304 mp se vor realiza terase înverzite reprezentând 105 din suprafața terenului. Circulațiile din incinta vor fi realizate cu dale (inierbate) cca 500mp, pentru a putea asigura absortia apelor pluviale in sol, dar si crearea unei atmosfere naturala a amplasamentului,.

Bilanț teritorial propus:

| Funcțiune

Suprafața (mp;

Suprafața (%)

Construit

1639

55

Spnuj yefii

C fcuîatî, clat'ome e’.c

447

15

TOTAL

2980

100