Hotărârea nr. 522/2018

HOTARAREnr. 522 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BERZEI NR. 42, SECTOR 1, BUCURESTIConsiliul General al MunicipiuluiBuciirești ROMÂNIA

*    >    H1I niaiSAMAlQlUMM’KLMk

_tLQXĂRÂ_R-E_

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Berzei nr. 42, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 50/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 540/23.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării șî consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 1164/1546522/03.10.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 43/07.10.2015;


-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 12/09.03.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 33/20.11.2017;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 1536/18.07.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1445611/14.10,2016;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1410771/4697/26.04.2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șl completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;    --

în temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit.    {5) îit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația fpufaffeă JeCălăL-republicată, cu modificările și

completările ulterioare;Mul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector^ București^    21305    pmb.ro

ONSILIU L-GEN ERAbKTrm cu originalul


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Berzei nr. 42, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 10/07.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul boeal-de-Urbanismrreprezentând-anexa-nrH3;------ •-------—-—--

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr, 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și ai Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


București, 23.08.2018 Nr. 522

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală De^Qltâre'Ufba    ’

..    , , .    .    H    ifCONFORM

Direcția Urbanism 'H -~


AVFx/- /-/£■/lo//OSAîff


SERVICIUL URBANISM
Ca urmare a cererii adresate de DD DESIGN STUDIO SRL, Praf. dr. arh. Comellu Dan SERBAN (RUR: Dzo, E), cu sediul în București, sectorul 1, cod poștal 011746, B-dut lancu de Hunedoara nr. 64, Bl, 12b, sc. A, apt. 15, telefon/ fax 021 3077103, înregistrată la nr..l581601 din 05.12.2017, în calitate de elaborator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. /tOlCft&Ă .2018

PENTRU

PUZ - STR. BERZEI NR. 42 - SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL: STR. BERZEI NR. 42 - Sector 1, In suprafață totală de 426,00 mp. (432,899 mp. din măsurători) proprietate privată persoană juridică, conform Certificatelor de urbanism nr. 697/ 1314659-1324889 din 11.05.2015 și nr. 1164/ 1546522 din 03.10.2017 emise de Primarul General al Municipiului București.

INIȚIATOR:    BUZESCU & CO. SRL

PROIECTANT:    DD DESIGN STUDIO SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Prof. dr. arh. Comeliu Dan SERBAN (RUR: Dzo, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, și este delimitată astfel: Nord -limita de proprietate dintre imobilele de pe Str. Berzei cu numerele poștale 46 și 48; Vest - Str. Berzei; Sud -Str. Știrbei Vodă, Est - limita de proprietate dintre Imobilele de pe Str. Știrbei Vodă cu numerele poștale 146 și 144.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism ai Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, imobilul este cuprins în subzona funcțională CA2 - Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metil, cu regim de construire continuu sau discontinuu. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000 sunt cuprinse în Zona protejată 23 - strada majoră ȘTIRBEI VODĂ. Indicatorii urbanistici reglementați: POT max. 65%; CUT max. 3,25 mp. ADC/mp. teren; H max. = 19 m., H mfn. = 16 m. peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mal mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (19 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

BIROURI

POT max. 78%; CUT max. 3,9 mp. ACD/mp. teren; Hmax: 20m. RmaxH: 2S+DS+P+4E Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementari vizat spre neschimbare șl ale Regulamentului local de urbanism aferent.

amenajări autorizate pe teritoriul MunicipiuluiBuc arterelor de circulație* aprobate prinHC


și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a

:/ȘD06.


Bd-Regh atei nr. 47. cod poțtal050013, Tel.021.305.55.00 Wtpy/www.pmb.rD


©

sk

V

UKAS

UB"

noMftp mihhm    001\\* * •gffăiD -V

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferehfeW'vor realiza ante rror rețelei, stradale. ^Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

neschimbare.


-și-vizată-spre-

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care tace obiectul prezentului aviz, Tn conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350Z 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai In scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1164/1546522 din 03.10.2017 emis de Primarul General al Municipiului București.


-UREȘTI


Șef serviciu^/

Expert, jprfwictor Manea


4ex./ 08.01.2018REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1.D0MENIUDE APUCARE HH


IvfÂBîss îfflss


Prezentul regulament se aplica teritoriului delimitat după cum urmeaza (conform Planșei de reglementari PUZ Strada BERZEI Nr. 42, Sector 1 București):

•    Nord: clădire locuințe colective Strada Berzei Nr. 44;

•    Est teren Strada Știrbei Vodă Nr. 146;

•    Vest: Strada Berzei;

* Sud: clădire birouri-servicii Strada Berzei Nr. 40.

2;CORWBBn^MBDOfeOMEj?TATII-


Conform Certificatul de urbanism nr.679 1314659-1324889 din -1 1.05.2015„- Zona cuprinsa in studiu se incadreaza conform P.U.G. aprobat HCGMB nr. 269/2000, si HCGMB nr. 324/2006, in subzona CA2, subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente de peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Amplasamentul este cuprins in Zona Protejata nr.23, strada majora Știrbei Vodă a PUZ "Zone Construite Protejate" aprobat cu HCGMB nr. 279/21.12.2000 prelungit,"avand grad de protecție maxim, se protejează valorile arhitectural-urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor: trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica:

sunt permise intervenții care conserva si potenteaza valorile existente. In cele doua planșe anexa la aceste planuri urbanistice, amplasamentul este incadrat la accente înalt admise.

"Limitele UTR-urilor, stabilite prin PUG Municipiului București si PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr. 279/21.12.2000 se vor prelua ca atare, astfel, prevederile prezentului regulament se vor aplica in limitele terenului reglementat, in interiorul Zonei Protejate Nr. 23 Strada Majora Știrbei Vodă.

3,GENER^TATI: CĂRACȚERUL ZONEI STUDIATE

P.U.Z. STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODĂ 23


ART. 1 - UTILIZĂRI ADMISE


ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


•    la nivelul parterului: comerț, alimentație publica, hoteluri, cultura sau orice alte funcțiuni destinate publicului

•    la nivelurile peste parter locuințe

•    se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care

corespund cerințelor actuale sau se admite revenirepJ&acestea_

-conversia funcționala a ciadirp&moribmâht^trobuio sa rospeete-


urmatoarele condiții:    f O

(1) funcțiunea sa qu stanjeneașca vecinătăți^


tfebi

XART. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


ART. 4-

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)
•Țjy functiunpisa nu]implice nici un fel de modificare a arhitecturii

exterioare să^0nracterului7eiwriemelor valoroase ale interiorului

•    (3) sa nu afecteze vegetația existenta (curii de fațada si arbori

•    (4) sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public.

•    pentru construcțiile noi si in cazul conversiei funcțiunilor din clădirile actuale care nu sunt propuse a fi declarate monumente de arhitectura sunt admise funcțiuni publice si funcțiuni de interes general care permit accesul publicului la parterul clădirilor avand preponderent caracter de comerț si servicii (magazine, restaurante, agenții, banei sl oficii bancare, hoteluri birouri diverse, servicii colective si personale, entertainment, ateliere manufacturiere) cu condiția ca la nivelele superioare sa fie dispuse locuințe intr-o proporție de minim 30%


activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zona protejata

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

•    construcții provizorii de orice natura- inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare

•    depozitare en-gros

•    depozitare pentru vanzarea unor cantitati mari de substanfâb

inflamabile sau toxice    “

•    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice

•    depozitari de materiale refolosibile

•    platforme de precolectare a deșeurilor urbane

•    staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate

•    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente

•    otice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcele vecine sau care împiedica evacuarea sau colectarea apelor meteorice.

ARTICOLUL 5

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT


-parcelele pe cate se afla situate clădiri sau ansambluri de clădiri declarate sau propuse a fi declarate monumete de arhitectura se mențin neschimbata

-se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor cu axceptia celor sub ZOO mp si a celor cu front la strada sub 10,0 m, care, pentru a deveni construibile, se pot comasa cu una din parcelele adiacenta (caz in care volumetria spre strada trebuia sa matchBze limitele anterioare de parcelei)


-in cazul monumentelor de arhitectura se menține neschimbata situatia

actuala;

-    clădirile vor fi aliniate la strada cu excepțiile prezentate in planșa anexa -la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o lini

perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12,0 metri f} străzile de categoria I si a Ila si de 6,0 metri pe străzile de categoria a lila

-    clădirile vor fi dispuse in regim închis, grupat sau izolat conform cu precizările din planșa anexa.

ARTICOLUL 6

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR


-    in cazul In care pe una din limitele laterale ale parcelei exista calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mal puțin de 3,0 metri

-in cazul in care parcela se învecinează cu clădiri retrase fata d4 limitele laterale ale parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din înălțime, dar nu mal puțin de 3,0 metri

-    clădirile se vor retrage fata de limita posterioare la o distanta de cel puțin iumatate din înălțimea clădirii masurala ia comisa dar nu mal puțin de 5,0 metri; in cazul in care oe limita posterioare a parcelei exista calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi fa acest calcan.

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

ARTICOLUL B


• clădirile vor respecta intra ele distante egale cu jumătate din inaltimea la comisa a celei mai înalte dintr&slp

- distantâ^se^popTe^reduce la 1/4 din inaltime numai in cazul in cate fațadele prezintă calcane sau ferestre care ndlasigura luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alta activitati ce necesite/lnQlinș riSural^ _ _ _ ___

țruibila numai daca are asigurat un acces carosabil


P.U.Z.- STRADA BERZEI nr.42, seci. 1, București

"fllWfiT sau'prin

dreptul de trecere legal obtinut prin uBâ^dîri^njpri&tatile învecinate in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile

publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de d&piasare


ARTICOLUL 9

STAȚIONAREA

AUTOVEHICULELOR


ARTICOLUL 10

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA    A

CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 11

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


ARTICOLUL 12 CONDIȚII    DE

ECHIPARE EDILITARA


ARTICOLUL 13- SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE


ARTICOLUL 14 ÎMPREJMUIRI


ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE


-    staționarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice

-    in cazul in care nu exista spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste oarcaje se vor situa la distanta dejnaxim 150 metri.. ...


maximum 19 m, minimum 16 m

-    peste înălțimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fațadei. Inaltimea nollorconstrvctil nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m inaltimea clădirilor existente invBdnate. Se admite realizarea unul element arhitectural care poate depăși cu 3 m inaltimea maxima verticala (19 m), desfasurat pe cel mult o ’reime din lungimea fatadBl

-    in cazul clădirilor de colt, inaltimea permisa pentru bulevard poate fi continuata si pe strada secundara pe o lungime de cel mult 15m, după care se racordeeza la inaltimea corespunzatoarea străzii respective.

atunci când o clădire noua este aiaturata la calcan unei construcții existente cu acoperiș, este recomandata preluarea pantei acoperișului, fara insa a depăși coame acoperișului existent

orice intervenție asupra monumentelor de arhitectura declarate sau propuse 9 ff declarate, se va putea realiza numai in condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor

arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al bulevardului, inscriindu-se, înainte de toate, in scara definita da clădirile existente

se interzic suprafețele vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitațiile de materiBle sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.


toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice se recomanda la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burianelor la

canalizarea pluviala sa fie făcute pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice

in rețeaua de canalizam

toate noile branșamente pentru electricitate, si telecomunicații vor fi realizate

ngropat

se interzice dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibila din circulațiile eublice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV

se interzice amplasarea firidelor da branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor

se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curii de onoare

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada spatiile neconstrvite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore ta fiecare 100 mp

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru proiecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese

se va avea in vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării tor da aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.


se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservării gardurilor existente; in caz ca este absolut necesar refacerea lor, ele vor urma același regim de avizare ca si intervențiile asupra clădirilor

gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2,0 metri daca sunt conform vechilor regulamente; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m, partea superioara fiind transparenta realizata din fier forjat sau plasa metalica^ vdr pdtea\fi 'dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gm^Sfile vorfîopacd*sbvoravea inaltimea maxima de _ 2,00 metri.

Procent maxim de ocupare al terenuluji ^OJ):    ?

Maxim admis: 65%


Uir\l    *•

REGULAMENT L -jM- DE URBANgM AVIZ NR......

VIZAT SPRE

RE

iCU 0R1GIM

OCUPARE    AL,

TERENULUI (POT)

Jț&pfa&ijd'ramasa libera trebuie șa ffjhfaeâl ptt&H 30 mp.

ARTICOLUL    16

COEFICIENT MAXIM DE

Coeficient maxim de utilizare al terenului (CUT):

Maxlm.admisL3.25    .    ...

UTILIZARE    AL

TERENULUI (CUT)

4. REGULAMENT KU.Z.

-STRAD‘BERZEIHnR.42 SECTOR 1 .BUCUREȘTI

TERITORIU REGLEMENTAT PUZ4.1.ULTILIZAREA TERENULUI

Funcțiunea propusa prin PUZ pentru terenul reglementat este de IMOBIL BIROURI.

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE

PROTEJATE aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.


4.2.CARACTERISTICILE PARCELEI

Teritoriul reglementat prin PUZ este cuprins in parcelarul constituit, si cuprinde terenul in suprafața de 430 mp. Terenul are o forma neregulata cu patru laturi , in suprafața de 430 mp, fiind situat in planul intai fata de Strada Berzei, cu acces din latura de Vest, respectiv din Strada Berzei d^ pe latura de 17,6 m lungime Vest. Aliniamentul parcelei la strada este unul constituit, racordat ițp aliniamentul general al parcelelor de la numerele poștale pare ale Străzii Berzei.

Dimensiunile parcelei reglementate:

-Suprafața parcela= 430 mp    ‘

- deschidere la Strada Berzei de 17,6 m (la Vest)

-latura de Sud= 23,6 m

-latura de Est= 15,5 m

-latura de Nord= 28,4 m

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.


4.3. AM PLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Terenul in suprafața de 430 mp. este liber de construcții. Terenul si împrejmuirea sunt intr-o stare de degradare (cel puțin), necorespunzatoare in raport cu poziția si valoarea acestora.    V

Edificabilul propus prin PUZ are următoarele retrageri fata de limitele parcelei:


-    Limita la Nord:

-    Limita la Est:

-    Limita la Sud:

-    Limita la Vest


Alipire la calcan existent - clădire locuințe colective Str. Berzei Nr. 44 Retragerea minima de 4,00 m de la limita de proprietate Alipire la calcan existent - clădire de birouri/servicii Str. Berzei Nr. 40 Aliniere la Strada Berzei (aliniament existent)


Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat - ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.

4.4.CIRCULATII, ACCESE SI STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Accesul pietonal si carosabil pe terenul reglementat se va face direct din circulația publica, reprezentata de Strada BERZEI.    / f N

Locurile de parcare necesare vor fi asigujwla^xjivelu^ătfbsolurilor edificabilului propus, in limitele de proprietate.

S teren= 430 mp


P.U.Z- STRADA BERZEI nr.42, sect. 1, București12
FORM CU ORIGINALUL


conform PUZ ZONE CONSTRl


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LUCZ L DE URBANISM AVIZ NR... .do./^.nLâ&\ VIZAT SPRE NmptiffllBARE


•TEJATE


aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.


4.5.INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Inaltimea maxima admisibila a edificabilului propus prin PUZ, clădire cu funcțiunea de birouri,

este de Rh=20 m, S+DS+P+4E.

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.

4.6.    ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul clădirii propuse va tine seama de caracterul specific al zonei si de arhitectura din vecinătate cu care se va afla in relații de co-vizibilitate. Soluția prezentata corespunde intenției de rezolvare urbanistica a amplasamentului. In abordarea lucrării s-au avut in vedere atat respectarea si asumarea condiționărilor de valorificare a unor, proprietăți private, cat si necesitatea promovării unui sit valoros pentru oraș, cu o buna situare din punct de vedere al accesibilității si a relațiilor vizuale cu vecinătățile.    ’ , _

S-a avut in vedere configqrarea unui cadru 'spatial volumetric, ambiental si de imagine al noii construcții propuse, corelați cu vecinatatije carej-ofera, din punct de vedere spațial si ambiental, oportunități interesante,    r

Se va folosi o formula de arhitectura cireisFpreta cornișa clădirilor alaturate.

s - t,    -

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.

4.7.    CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Edificabilul propus va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice, si se va asigura captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice in rețeaua de canalizare. Terenul reglementat prin PUZ are condiții de racordare la utilitati.

4.8.SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu arbori, iritr-o organizare peisagera specifica, iar marcarea limitei proprietății către strada se va face prin pavaje decorative, jardiniere.

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.

4.9.IMPREJMUIRI    "

Terenul reglementat are potențialul de a realiza o continuitate a spațiului public, iar marcarea limitei proprietății către strada se va putea face prin pavaje decorative, jardiniere, etc.

Pe latura posterioara a terenului, împrejmuirile existente vor fi refăcute, si se vor constitui din garduri

: opace cu inaltimea de 2.50 m.

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE i aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA STIRBEfcVODA-23.
DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LjCAL DE URBANISM

AVIZ NR.    .U&..

VIZAT SPRE NESCjflU SARE

P.Q.T. max propus -conform planșa reglementari*1

78%_ _

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE' aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBE, VODA-23.


4.11.COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

C.U.T. max propus -conform planșa reglementari- 3.9 mp ADC/mp teren

Pentru restul zonei studiate se aplica regulamentul conform PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

aprobat- ZONA PROTEJATA STRADA MAJORA ȘTIRBEI VODA-23.smhnl AîKintUUi

III KOftftaiA


1747


Dan Corneli’ ȘERBAN


t» M uaiUatt
P.U.Z- STRADA BERZEI nr.42, sect. 1, București

14