Hotărârea nr. 521/2018

HOTARAREnr. 521 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NR. 7, SECTOR 1, BUCURESTI


,.->V    °

//j 5    0-B

? <


■ •**•*»•*, «■■• • * r/.y* •• / ••'■•.

j j țîî • • ’.

Consiliul General al Municipiului Rnrnrpctî—RQMÂNiA

fl—-- >    HHJ313 ii-*nr&u *«;sr_fu


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. General Constantin Budișteanu nr. 7, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

49/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 539/23.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 1590/1560404/23.11.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 39/18.08.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 39/12.11.2015;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 105/30.12.2015;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1389362/22.01.2016;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1376568/23922/23.12.2015;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 845/Z/14.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 31/18-SU-BIF-A/15.01.2017;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. 53.256/22.02.2018;

-    Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - aviz nr. D.6473/09.12.2015;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: aviz nr. 4.089.943/05.02.2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin^Hdțararea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.^B^nrj232/20J2 și 224/15.12.2015;

_

B-dul Regina Elisabetanr.47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; țgț    5500; www.pmb.ro

A-V'-In temeiul prevederilor art/36 ăfirrT{2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada General Constantin Budișteanu nr. 7, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 29/26.03.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generaf al Municipiului București din data de 23.08.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului


• •••


ROMANIA

19117318 SABftÂTDniM îmbbcunA


, , Direcția Urbanism    _    /

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DESENATURA ATELIER DE PROIECTARE SRL și S.C. BAUKUNST DG SRL (proiectant general) - arh. Florentin Gheorghiță Gudilă - RUR D,E, cu sediul în București, sectorul 2, Str. Alecu Russo nr. 8, telefon/ fax în calitate de elaborator, și SOCIETATEA RELAX N’ SHOP SRL, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 1, Str. Plaiu Campinei nr. 19-21, etaj 1, camera 31, telefon/fax. - , e-mail - , în calitate de beneficiar, înre ^tratăla "nr? T(Jț)5954/9&Q&2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea tef^jj^r^ prbanismul, cu modificările și completările


ulterioare, se emite următorul:

/A

Si


AVIZ
.2018

,r,</

PENTRU
PUZ - STR. GENERAL CONSTANTIN BUDIȘTEANU NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: Str. General Constantin Budișteanu nr. 7, sector 1, București, în suprafață de 522,0 mp din acte (541,0mp din măsurători) proprietate privată persoane fizice, având la bază Certificatul de urbanism nr, 1590/1560404 din 23.11.2017 emis de Primăria Municipiului București

Ordinul nr. 2694/2017 din 23 octombrie 2017 al Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Str. General Budișteanu nr. 7, sector 1, Municipiul București, clasat în Lista monumentelor istorice la poziția 516 (cod LMI B-ll-m-B-18237), precum și pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 01 noiembrie 2017.

INIȚIATOR: S.C. RELAX N’ SHOP SRL

PROIECTANT: S.C. DESENATURA ATELIER DE PROIECTARE SRL și S.C. BAUKUNST DG

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Florentin Gheorghiță Gudilă - RUR - D,E


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: zona studiată este situată în aproprierea intersecției Calea Griviței cu B-dul Dacia, sectorul 1, Municipiul București.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungită prin HCGMB nr. 224/2015, figurează în „Cp1- subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată' și conform PUZ - Zone Construite protejate aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, Zona protejată nr 2 - “strada tradițională comercială Calea Griviței - martor al evoluției orașului premodern (strada tradițională comercială - ax structurant fundamental) împreună cu țesutul difuz adiacent și element definitoriu pentru identitatea orașului, POT max. admis = 80%, CUTmax admis =2,5, Hmax. =13,Om, Hmin =10,0 m peste înălțimea admisă se acceptă realizarea a 2 niveluri retrase în gabarit, înscrise intrun arc de cerc cu raza r=4 m continuat cu tangenta la 450 față de orizontală înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (13 m). desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei. în cazul clădirilor de colț, înălțimea permisă pentru stradă poate fi continuată și pe strada secundară pe o lungime de cel mult 15 m, după care se racordează la înălțimea corespunzătoare străzii respective - atunci când o clădire nouă este alăturată la calcan unei construcții existente cu acoperiș este recomandată preluarea pantei acoperișului, fără

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE :


Birouri cu parter comercial;

POTmax.= 80%, CUTmax.=2,5 mpADC/mpteren;

RHmax.= 2S+P+2E-E3retras, Hmax.= 18,00m;

Respectarea Codului Civil.

CONFORM CU ORIGINALUL


AȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și 1 autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a

arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr 66/2006 Suprafața afectată noilor artere de circulație va fi cedată domeniului public al municipiului București, conform legislației în vigoare,

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: conform avizelor de specialitate și Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1590/1560404 din 23.11.2017 emis de Primăria Municipiului București.

ARHITECT SEF AL    BUCUREȘTI

ARH. DIANAOLTEANU

bS:'. toW s~il \ 4 ZRedactat, ing CameliaJSafcușa / 4ex./ 22.03.2018

Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013 sector 5. București, România Tel: 021 305.55.00 http ,/www pmb roERflL CONSTANTIN BUDISTEANU NR

ILBfflSIW

I—

■ '

i.3


SUPORT ACTUALIZAT NR. 81587 Z 2014 I AVIZ O.C.P.I. NR. 620 / 73424 / 20151 LIMITA LOT CE A GENERAT PUZ _ 541mp LIMITA ZONA PROTEJATA

INA PROTEJATA NR. 44 TEMISANA iTmax=65% CUTmax=l,8 (Hi *

max=iom


MribB REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

^ TLAN URBANIST

STR. GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NR. 7 _ SECTOR 1, BuW^Tf*' NR. CADASTRAL 26^2

PREZENTUL REGULAMENT LOCAL DE URBANISM CONȚINE PREVEDERILE R.L.U. AL ZONEI PROTEJATE NR. 02 _ STRADA TRADIȚIONALA COMERCIALA _ CALEA GRIVITEI ( SUBZONA Cplc), OPTIMIZATE LA NOILE FRONTURI GENERATE DE PROPUNEREA URBANISTICA IN ZONA PRECIZATA PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE (INTERSECȚIA CALEA GRIVITEI CU STR. GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU _ TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII), REFERITOARE EXCLUSIV LA AMPLASAMENTUL IN STUDIU STR. GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NR. 7 NR. CADASTRAL 263272.


Plecând dc Ia situația actuala a zonei __ in curs de schimbare atit din cauze de necesitați depășite dar si din cauze economice de eficienta folosirii terenului _ caracterizata prin oportunități funcționale si configurativ-spatiale, prezentul studiu la nivel de PLAN URBANISTIC DE ZONAL propune:

A_ pastrarea profilului funcțional existent si adaptarea propunerii la specificul si potențialul zonei cuprinse in delimitarea zonei protejate nr. 02 Calea Grivitei.

_respectiv promovarea formala si funcționala a relației cu strada, atit Ia artera Calea Grivitei cit si la artera Strada G-ral Constantin Budisteanu, in regim parter comercial, completat pentru amplasamentul in studiu cu destinația birouri.

B_ ridicarea calitatii imaginii prinr-o dispoziție configurativ-spatiala si de plastica arhitecturala adaptate atit la relațiile cu vecinătățile imediate cit si la relațiile de partiu.

respectiv adecvarea fronturilor din zona studiata la gabaritele circulațiilor tradiționale existente / alinierea la cornișele existente, cu stabilirea regimului maxim dc inaltime in limitele capacitatii funcționale ale terenurilor intr-o anvelopanta P+2/3retras accentuata in intersecție Ia maxim P+5.


C_ stabilirea parametrilor urbanistici, de ocupare si utilizare, care pot asigura atit validarea imaginii configurativ-spatiale a propunerii cit si rentabilizarea investițiilor.

_respectiv completarea fronturilor zonei in studiu adaptind parametrii destinați la configurarea de ansamblu precizata prin avizul de oportunitate nr. 39 / 18.08.2015 prin care se propune un edifîcabil cu următorii parametrii:

POT=80% CUT=2,5 Hmax=18m (2S+P+2E+3E RETRAS)
a.    delimitare:

-    porțiunea de strada dintre Calea Victoriei Atelierului si strada Semicercului.

b.    caracteristici:

-    strada cu traseu sinuos si neregulat, definit de construcții si spatii diverse topologic,

coerenta insa prin predominanta tipului de construcții de secol XIX-XX monumente de arhitectura (construcții aliniate la strada in regim inchis, cu parter destinat comerțului si/sau serviciilor si etajul pentru locuire).

-    se pot diferenția trei tronsoane distincte:

1.    Calea Victoriei - str. General Budisteanu, cu un caracter eterogen, cu clădiri joase si medii dispuse pe aliniament in regim continuu, cu retrageri locale / funcțiuni publice sau locuințe;

2.    str. General Budisteanu - str. Buzesti, cu un caracter relativ omogen, cu parcele dezvoltate in adincime, cu clădiri joase, dispuse dominant in regim continuu sau grupat, local retrase si izolate / comerț, servicii (parter), locuințe (etaj sau integral).

3.    fragmentul str. Buzesti - str. Atelierului, cu un caracter omogen, cu parcele dezvoltate in adincime, cu clădiri dispuse pe aliniament in regim continuu / comerț (parter), locuințe (etaj).

c.    evoluție:

-    traseu care extinde către nord-vestul orașului zona comerciala tradiționala.

d.    agresiuni:

-    lipsa de întreținere, mutilarea, abandonarea, demolarea arbitrara si utilizarea agresiva a monumentelor si construcțiilor valoroase, pe tronsonul 2 si in special 3;

-    spatii destructurate la contactul cu str. General Budisteanu si str. Buzesti.

e.    valoare:

-    martor al evoluției orașului premodern (strada tradiționala comerciala - ax structurant fundamental) împreuna cu tesutul difuz adiacent si element definitoriu pentru identitatea orașului.

f.    grad de protecție:

-    maxim - se protejează valorile architectural-urbanistice, istorice si de mediu natural in ansamblul lor: trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistica; sint permise intervenții care conserva si potenteaza valorile existente.

g.    intervenții:

-    revitalizarea si recuperarea identității urbane a Caii Grivitei prin:

-    restaurarea si conservarea construcțiilor si spatiilor existente.

-    transformarea in traseu pietonal combinat cu linie de tramvai.

-    reconfigurarea spatiilor de contact cu str. General Budisteanu si str. Buzesti.

PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PREZINTĂ, CA DELIMITARE, INTERSECȚIA ARTEREK^CALEA GRIVITEI CU ARTERA STRADA GENERAL CONSTANT"^ _'“

_ IN CONTEXTUL LA AMPLASAMENT!

BUDISTEANU

BUDISTEANU _ TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII CTNATATU IIVIEDIATE, CU REFERIRE EXCLUSIVA * IN.fSÎ'UDIU: STRADA GENERAL CONSTANTE^regula”6^LS


a.    utilizări admise:

-    ia nivelul parterului: comerț, alimentație publica, turism, cultura sau orice funcțiuni destinate publicului.

-    la nivelurile peste parter; birouri, servicii, locuințe (intr-o proporție de minimum 50%).

-    se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea Ia acestea.

b.    utilizări admise cu condiționări:

-    conversia funcționala a clădirilor monument trebuie sa respecteurmatoarele condiții

(1)    funcțiunea sa nu stinjeneasca vecinătățile

(2)    funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului / elementelor valoroase ale interiorului.

(3)    sa nu afecteze vegetația existenta (curți dc fațada si arbori).

(4)    sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public.

c.    utilizări interzise:

-    activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sit incompatibile cu statutul de zona protejata;

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natura - inclusive chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indifferent de modalitatea lor de montare;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vinzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitari de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    staționarea si gararea autovehiculelor in construcții multietajate;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot se provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SINT PROMOVATE NUMAI UTILIZĂRILE ADMISE CONFORM PRECIZĂRILOR ZONEI PROTEJATE; RESPECTIV BIROURI SI PARTER COMERT-PRESTARI SERVICII PENTRU AMPLASAMENTUL IN STUDIU: STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NUMĂRUL 7.

III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR

- așezarea cladfa precizate in plarțsa anexa.


a.    caracteristicile parcelelor * >

- se mențin neschimbate dimenși uniie si formele actuale ale parcelelor din zona protejata.

b.    amplasarea faftadeu infameit\ ’ *

___orise va-face


" pe aliniamentul definit de clădirile existente cu excepțiile

-r—1    lO

, 5b .

,Sp^ESCHIM3AFC


Zi

-    așezarea clădirilor fata de strada: front ii

c.    alinierea laterala si posterioare:

-    in cazul in care pe una din limitele laterale ale parcelei exista calcanul unei construcții invecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la comisa, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

-    in cazul in care parcela se invecineaza cu clădiri retrase fata de limitele laterale ale pacelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la

-    o distanta de 3,0 metri pentru clădirile cu h<10,0 metri.

-    o distanta egala cu jumătate din inaltime, dar nu mai puțin de 3,0 metri, pentru clădirile cu h>10 metri.

-    clădirile se vor retrage fata de limita posterioare la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la comisa, dar nu mai puțin de 5,0 metri; in cazul in care pe limita posterioare a parcelei exista calcanul unei construcții invecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan.

d.    amplasarea clădirilor pe aceeași parcela:

-    clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la comisa a celei mai inalte dintre ele;

-    distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala.

PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SE PASTREAZA FORMA SI DIMENSIUNEA PARCELEI (TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII) _ STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NUMĂRUL 7 _ IAR EDIFICABILUL PROPUS PROMOVEAZĂ UN FRONT CONTINUU PRIN REGIM DE CUPLARE LA CALCAN EXISTENT PE LATURILE ESTICA SI NORDICA ; RESPECTIV CALCAN PROPUS PE LATURA VESTICA SI RETRAGERE DE 3,0 METRI FATA DE RESTUL LIMITEI NORDICE IN VEDEREA UNEI TERASARI SUCCESIVE FATA DE ALINIAMENT:

_REGIM 2S+P+1 PARȚIAL PE ALINIAMENT IN ZONA CALCANULUI ESTIC. REGIM 2S+P+2 CU RETRAGERE 3,0 METRI FATA DE ALINIAMENT SI 2,0

METRI FATA DE CUPLAREA ESTICA (CALCAN P+l).

REGIM 2S+P+3 CU RETRAGERE 6,0 METRI FATA DE ALINIAMENT SI 5,0

METRI FATA DE LATURA ESTICA.

_IV. ECHIPAREA CLĂDIRILORu- ^4?' SAt


-    staționarea vehiculelor se admite numai in ihionorul parcelei, deci in al publice;

-    in cazul in care nu exista spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa Ia distanta de maxim 150 metri.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomanda la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sa fie făcută sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulattle publicesi se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

-    se interziceamplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada sau pe cele laterale in cazul in care se deschid către curți de onoare;

d.    spatii libere si plantate:

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore Ia fiecare 100 mp;

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese;

-    se va avea in vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului cladiriilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile;

e.    imprejmuiri:

-    se va menține caracterul existent al imprejmuirilor astfel:

-    se va acorda prioritate conservării gardurilor existente; in caz ca este absolut necesara refacerea lor, ele vor urma același regim de avizare ca si intervențiile asupra clădirilor.

-    gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2,00 metri daca sint conform vechilor regulamente; gardurile vor avea un soclu opacde circa 0,60 metri, partea superioara fiind transparenta realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea inaltimea minima de 2,00 metri.

PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SE PROPUN DOUA ACCESE PIETONALE SI UN ACCES CAROSABIL IN SUBSOL PENTRU PARCARE, TOATE DIN STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU, ARTERA DIN CARE SE VOR FACE SI BRANȘAMENTELE LA REȚELELE EDILITARE ALE ORAȘULUI (AMENAJARI SUBORDONATE RELAȚIEI PRIORITARE CU STRADA); RESPECTIV CARACTERULUI PUBLIC AL REGIMULUI DE PARTER COMERCIAL CARACTERISTIC ZONEI PROTEJATE.


* / teasSS \ i


DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOC

.........

VIZAT SPRE KESCHIMBAk-
'fȘ^s* Vi CONFORMAREA CLĂDIRILOR


<-\V

9 <va.    inaltimi admise:

-    maxim 13 metri, minim 10 metri.

-    peste inaltimea admisa se accepta realizarea a 2 niveluri retrase in gabarit, înscrise intr-un arc de cerc cu raza de r 4 metri continuat cu tangentala 45° fata de orizontala. Inaltimea noilor construcții nu va putea depăși totodată cu mai mult de 3 metri inaltimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 metri inaltimea maxima verticala (13 metri), desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

-    in cazul clădirilor de colt, inaltimea permisa pentru strada poate fi continuata si pe strada secundara pe o lungime de cel mult 15 metri, după care se racordează la inaltimea corespunzătoare străzii respective.

-    atunci cind o clădire noua este alaturata la calcan unei construcții existente cu acoperiș, este recomandata preluarea pantei acoperișului, fara insa a depăși coama acoperișului existent.

b.    aspectul exterior:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectura declarate sau propuse a fi declarate se va putea realiza numai in condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor) se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor.

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii, inscriindu-se, înainte de toate, in scara definita de clădirile existente.

-    se inerzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (pereți cortina), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor strudente.PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE PROPUNEREA DE MOBILARE URBANA A AMPLASAMENTULUI IN STUDIU _ STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NUMĂRUL 7 _ PROMOVEAZĂ O VOLUMETRIE TERASATA IN RAPORT CU ALINIAMENTUL; RESPECTIV UN REGIM PARȚIAL 2S+P+1E (II METRI), CORNIȘA 2S+P+2E (15 METRI) SI 2S+P+3E RETRAS CARE NU VA DEPĂȘI INALTIMEA MAXIMA DE 18 METRI.


VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI


a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis: 80%. Suprafața ramasa libera trebuie sa fie de cel puțin 30 mp.

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 2,5

c.    zone non-aedificandi:

-    zone neconstruibile pentru spatiile publice, conform planșei anexa.

d.    alte servituti:

-    servituti de inaltime (non altius tollendi) se vor introduce in vecinătatea accentelor verticale istorice (turle de biserici, cupole ale clădirilor publice). De asemenea trebuie
DiRECîiĂUR3^!;^sJ


REGUUAMENTLOCySUR3
introduse criterii de utilizare a materialei pavaje, a esențelor vegetale, etc.


PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PROPUNE, IN CONDIȚIILE CAPACITATII FUNCȚIONALE A DISPUNERII DIMENSIUNII FORMALE A AMPLASAMENTULUI IN STUDIU _ STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU NUMĂRUL 7 _ RAPORTATE LA CARACTERISTICILE ZONEI PROTEJATE, URMĂTORII PARAMETRII DE OCUPARE SI UTILIZARE AI TERENULUI: POTmax = 80% CUTmax=2,5 Hmax=18m (2S+P+2E+3E RETRAS)

VIL SPATII PUBLICE

a.    traseu:

-    se pastreaza traseul actual conform planșei anexa.

b.    profil transversal:

-    se pastreaza profilul actual, cu excepțiile specificate in planșa anexa.

c.    echipare si amenajare:

-    nu exista condiționări stilistice, dar se va avea in vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

-    se va interzice circulația auto si se va moderniza lima de tramvai existenta (silentiozitate, aspect).

d.    plantație:

-    intervențiile asupra scuarurilor existente vor fi subordonate caracterului zonei si vor fi supuse acelorași avize de specialitate ca si construcțiile.

-    intervențiile vor conserva caracterul actual al vegetației (esențe, densitate, inaltime, etc)

-    curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu plantații decorative;

PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PROPUNE CONFORMAREA FRONTULUI INTERSECȚIEI ARTEREI CALEA GRI VITEI CU ARTERA STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU IN CONTEXTUL VECINĂTĂȚII IMEDIATE A ZONEI PROTEJATE NR. 02 _ STRADA TRADIȚIONALA COMERCIALA _ CALEA GRIVITEI; RESPECTIV PRIN PASTRAREA ALINIAMENTULUI CONSTRUIT Z PARTER COMERCIAL TRADIȚIONAL LA CALEA GRIVITEI SI PRINTR-0 RETRAGERE A FRONTULUI LA STRADA GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU IN VEDEREA OBȚINERII UNUI „SPAȚIU PUBLIC ADECVAT” ATIT PRIN TRECEREA DE LA „PRINCIPAL” LA „SECUNDAR" (DE LA O ZONA PROTEJATA _ 02 GRIVITEI _ LA ALTA ZONA PROTEJATA _ 44 TEMISANA) CIT SI PRIN SPAȚIUL FIZIC NECESAR AMENAJĂRII ACESTUIA PLECIND DE LA O MINIMA DETENTA PIETONALA NECESARA RELAȚIEI CU REGIMUL PARTERULUI COMERCIAL IMPUS DE CARACTERUL ZONEI SI UNUI CORONAMENT VEGETAL DE ALINIAMENT STRADAL (INCLUSIV LA AMPLASAMENTUL IN STUDIU: STRADA GENERAL CONSTANTINAVtZNR


hesch}


li-    in vederea autorizării clădirilor noi si a intervențiilor asupra clădirilor existente sint necesare studii de inserție, fotomontaje sau machete.

-    in condițiile respectării prezentului regulament:

-    se eliberează Certificatul de urbanism fara avizul prealabil al Ministerului Culturii;

-    pentru faza Proiect de autorizație de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;

-    in cazul unei propuneri diferite fata de prezentul regulament:

-    se eliberează Certificatul de urbanism numai in baza aprobării unui PUZ avind avizele Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si Ministerului Culturii;

-    pentru faza Proiect de autorizație de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;


-    pentru intervenții in spațiul public (mobilier urban, pavimente, vegetație, etc), neincluse in acest regulament, se vor intocmi proiecte ce vor fi avizate conform legii, inclusiv prin avizul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si Ministerului Culturii la faza Certificat de urbanism si al Ministerului Culturii la faza Proiect de autorizație de construire.