Hotărârea nr. 520/2018

HOTARAREnr. 520 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MADRIGALULUI NR. 30, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

1    »    liman UjUXCiU K-ii'JJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Madrigalului nr. 30, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 48/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 538/23.08.2018 din cadrul Consiliului General a) Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1214/112/M/7125/13.06.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 07/02.02.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 36/26.09.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 32/13.11.2017;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 3393/164/14.03.2018;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1567912/27.10.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1505289/1513094/03.07.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;    ; 7

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5j și art. 45 alin (2) lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    t f\ Jr i    ;B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


CONSILIUL GENERAL AL MUN

H O T Ă R Ă Ș>.i

pUREȘT!    1

[ CONFORM CU ORIGINALUL


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada MadrigaluldrTrrr30ȚSector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 30/19.04.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Dapiel Catana o // 'SECRETAR GENERAL ^AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, A\ \ Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 520


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1

® * • ■

•.?.«    ••

••••    • :

■ : • • •.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism .    _    >


ROMANIA


fa t+Qfrrlfc W    .S’g’c^O/S5,

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ARTTEK CB SRL cu sediul în București, sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1, sc. 10, parter, apt. 399, telefon/ fax arh. Cristina Enache - RUR D.E.F5, G6 în calitate de elaborator, și CIAN EMANUEL, cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 1, Str. Serg Lățea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. A, et. 2, apt. 15, -, telefon/fax, - , e-mail -, în calitate de beneficiar, înregistrată la nr. 1608660/19.03.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următi

AVIZ

NR. 301 43* pentruPUZ - STR. MADRIGALULUI Nr. 30, sector 1, București


GENERAT DE IMOBILUL: Str. Madrigalului nr. 30, sector 1, București. în suprafață de 243,0 mp din acte (266,00 mp din măsurători) Extras de Carte Funciară nr. cerere 104662/23.11.2017, este proprietate privată persoană fizică, conform Certificatului de urbanism nr. 1214/112/M/7125 din 13.06.2016 emis de Primăria Sectorului 1 (termen de valabilitate prelungit până la data de 14 06.2018)

INIȚIATOR: CIAN EMANUEL

PROIECTANT: S.C. ARTTEK CB SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Cristina Enache - RUR DEF5G6

AMPLASARE DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona „L1d” - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei; POT maxim = 20%; CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 0,7 mp. ADC/mp. teren; în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC; Hmax =10,Om pentru P+2.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Locuință

POTmax.=45%; CUTmax.= 0,84 mpACD/ mpteren, cu o depășire a CUT max proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu max 0,6 din aria construită, pentru etajul 3 retras RHmax.=D+P+2E-E3retras;

Hmax.= 10,Om pentru S+P+2E, peste înălțimea maximă se acceptă realizarea unui singur nivel (3,Om ), retras cu min. 1,5m față de planul fațadei principale, respectarea Codului Civil.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexă

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este Valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1214/112/M/7125 din 13.06.2016 emis de Primăria Sectorului 1 (termen de valabilitate prelungit până la data de 14.06.2018).


CONFORM CU ORIGINALUL


Șef serviciu, Expert, Victor Man


Bd Regina Elisabea nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel: 021 30555.00

httpJAwww.pmb.roÎMENTARI URBANISTICEiH maxj: S+P+2E+M (10

CONFORM CU ORtGINiEXISTENT    >    Hwt#UTR1* - Lld* -Subzona locuințelor individual etnici—

POT maxim: 45%

CUT maxim: 0.84, cu o depășire a CUT maxim proporțional cu suplimentareaj ariei desfășurate cu max 60% din aria construita, pentru etajul 3 retras Rh max: S+P+2E-E3retras

H max: 10,0 m pentru S+P+2E, peste aceasta inaltime maxima se accepta (realizarea unui singur nivel (H3.00ml) retras cu minim 1.5m fata de planul fațadei principale.


BILANȚ TERITORIAL PROPUS:


lePUZ;

US

1 .

45%17%


1.5-r


1100%


PROFD


Reprezentam


SUPRAFAȚA TEREN CE A GENERAT PUZ: 266 MP

AMPRENTA LA SOL: 120 MP

ARIE DESFASURATASUPRATERANA: 223.5 MP

P.O.T.: 45%

C.U.T.: 0.84, cu o depășire a CUT maxim proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construita, pentru etajul retras.

REGIM H: S+P+2E+3Eretras (13m)


ELEMENTE DE REGULAMENT:


Se admite un etaj retras, in suprafața de maxim 60% din aria nivelului

curent.

Se vor regulariza profilele drumurilor 1 si 2 la 5.50 ml (3.5carosabil si trotuare de cate lm pe ambele parii). Parametrii urbanistici pe teren se vor calcula la suprafața inițiala a terenului, înainte de regularizarea profilului de drum.

Se propune alinierea clădirilor pana la limita drumurilor 1 si 2 si tratarea fațadelor către aceste drumuri ca fațade principale si jțu (bal cane. (fațadele vor

avea volumetrie, geamuri, finisaje adecvate).

?

e ii S . r    __

, ,A'C P fcSACi v-


Vi    //


’ROIECTANT GENERAL:

iC UNIAPOLIS SRL

’ROIECTANT SPECIALITATE:

iCARTTEKC.B.SR


COORDONATOR PROIECT:

arh. Ioana Olivia Cian-Tarba

PROIECTAT:

arh. Crislina Enache
ITLUL PROIECTULUI.    .

'LĂNURBANISTIC^ONAL k

TRADA MADRIGALULUI NR. 30, UCURESTI, SECTOR 1

PROPUNEA SI

REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect nr 10/2016


Scara:

500,1:333.330


Planșa nr

A.12


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


PLAN URBANISTIC ZON

STRADA MADRIGALULUI

Sector 1, BUCUREȘTI

Denumirea lucrării:

Amplasament:

Beneficiar: Proiectant general: Proiectant urbanism:

PLAN URBANISTIC ZONAL - STRADA MADRIOALUfeUJ- _ . _ NR 30, SECTOR 1, BUCUREȘTI


STRADA MADRIGALULUI NR 30, SECTOR I, BUCUREȘTI


EMANUEL CIAN

S.C. UNIAPOLIS S.R.L.

S.C. ARTTEK C.B.

Reglementările au caracter obligatoriu pentru parcela care a generat studiul -lotul de pe Strada Madrigalului nr. 30. Pentru celelalte terenuri din limita de studiu reglementările au caracter orientativ, pentru configurarea edificabilului în condițiile respectării parametrilor urbanistici stabiliți prin prezentul PUZ, în funcție de conformarea parcelelor, se va solicita elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații de urbanism conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de concluziile enunțate, s-a conturat reglementarea zonei studiate, sub următoarele aspecte:

-    structurarea funcțională a terenului ca zonă rezidențială preponderent locuire individuala;

-    structurarea volumetrică prin preluarea caracteristicilor zonei- alinierea construcțiilor, regim de înălțime și ocuparea terenului.

La nivel volumetric, imobilul propus se va înscrie în edificabilul conturat -determinat de alinierea față de stradă, retragerile față de limitele de proprietate și regimul de mărime. Este propus a se realiza un imobil alipit la calcan, cu o înălțime de maxim S+P+2E+3R niveluri, conform subzonei Lld* - subzona locuințelor individuale mici cu POT 45%, CUT 0.84 si regim de inaltime S+P+2E+3R.

în baza concluziilor și recomandărilor reieșite din analiza situației existente prezentată în capitolele anterioare, pentru terenul cuprins în prezentul studiu se propune următorul regulament:

-    încadrarea ariei studiate — Subzona Lld* - subzona locuințelorțqdividuale mici cit

POT45%, CUT 0.84 si regim de inaltime S+P+2E+3R.

-    funcțiuni admise:    \

- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 Âfvelun în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat    ~

r.'ffuncțiuni admise cu condiționări:

- se admite realizarea unui etaj retras, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivef etaj uliii-retras de maxim 60% din aria construita pentru etajul 3 retras;

te


's:


- amplasarea construcțiilor pe parcela:    XX?? J    ’Mcu

-    noile clădiri vor fi amplasate conform planului a^. reglement!    ît

prezentei documentații. Se propune un edificabil cu urm^oareie retrageri:

o Fată de limita de Sud - Strada Madrigalului - minim 4 m de la limita trotuarului

o Față de limita laterala stanga - Vest (drum acces) - aliniere la la limita drumului lărgit - retragere de 0.85-lml fata de limita existenta. Fațada va fi tratata ca o fațada principala, nu ca un calcan, va avea volumetrie, plin-gol, geamuri, finisaje adecvate.

o Față de limita laterala dreapta - Est (drum acces) - aliniere la la limita drumului lărgit = retragere de 1.65ml fata de limita existenta o Fată de limita posterioare de proprietate - Nord - alipire la calcan pe lungimea calcanului vecin (9.5 ml) respectiv retragere de 3ml de la

limita de proprietate in rest. circulații, accese si parcare:

-    accesele principale pietonal și carosabil se vor realiza din Strada Madrigalului

Se propune lărgirea drumurilor laterale denumite aici cu 1 si 2 la profil de 5.50 ml (3.5ml carosabil +lml fiecare trotuar). Lărgirea de va face din axul drumurilor existente in stanga si dreapta in mod egal.

-    Strada Madrigalului a fost deja reglementata printr-un PUZ anterior la profil de 20 ml (carosabil de 14ml cu trotuare de 3ml fiecare) - si se preia aceasta reglementare. Se pastreaza ca reper linia dinspre strada a trotuarului existent si se lărgește strada spre lac, iar trotuarul existent se regularizează si el la 3ml.

-    Strada Vasile Lupu isi pastreaza profilul existent de llml (7carosabil si cate 2 trotuare), se regularizează doar trotuarele care nu au lățime constanta si uniforma peste tot.

-    regimul de inaltime: S+P+2E+3E retras

-    inaltimca maxima a clădirilor:

- 10 ml pt S+P+2E, peste inaltimea maxima se accepta realizarea unui singur nivel de maxim 3.0 ml inaltime, retras cu minim 1.5ml fata de planul fațadei principale

echipare edilitara :    \ ' J

-    este obligatorie racordarea noii clădiri Ia rețelele publice de-alimeqtafe cu apă,

canalizare și electricitate;    / 3    \

-    racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi factită pe sub trotuare pentru

a se evita producerea gheții.


se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelof meteorice în rețeaua de canalizare;    . f

V C‘v,.


-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi real iz, îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibi publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cabl

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament

telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor,^

Vi*

- împrejmuiri: gardurile spre strada Madrigaluluivor fi transpa înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m.}

partea superioară fiind transparentă si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea minimă de 2.00 metri.

-    spatii plantate:

-    se vor prevedea spații plantate în incintă respectând un procent de minim 30% din suprafața totală a terenului;


-    procent maxim de ocupare a terenului (POT):

-    POT maxim = 45%

-    coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT):

-    CUT maxim =0.84, cu o depășire a CUT maxim proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0.6 din aria construita, pentru etajul retras.
3