Hotărârea nr. 519/2018

HOTARAREnr. 519 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA VANATORI NR. 25, SECTORUL 5, BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București    ROMAN IA

*    »    i»,i M t WUtjmi 'WPdM

========================

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Vânători nr. 25, Sectorul 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr.

39/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 366/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 899/1509247/14.07.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 31/27.05.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București - aviz    nr.

1461462/28.10.2016;

-    Comisia tehnică de circulație - aviz nr. 10341/1436286/28.07.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 95/07.11.2016;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 338718/21.01.2017;

-    Serviciul Român de Informații - aviz nr. 48.362/07.12.2017;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - aviz nr. 033/Z/31.01.2017;

-    Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - aviz nr. DT-7867/27.11.2017;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale - aviz nr. 224563/07.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Pianului Urbanistic General al Municipiului Bucureștbaprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin^Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărâre^G.p.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.

4.B. or. 341/14.06.2018;

U ' '■


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București,Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003    ecizională în

administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Strada Vânători nr. 25, Sectorul 5, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 18/28.08.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu Danie


SECRETAR GENERAL ' AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 519

B-dul Regina Elfsabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de SC URBANEFFECT SRL, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 6, Drumul Taberei Nr.98 / CUI: 20025565 / RC: J 40/21203/2006, urbanist Răzvan lliescu (RUR - D,E), reprezentant al beneficiarului - Domnul Paul CH1RIȚÂ, înregistrată la nr. 1493850 din data de 16.03.2017 / intern DGDU Nr. 3487 din 17.03.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

NR... K......,.?&*£ ..2017

PENTRU


PUZ - STRADA VANATORI NR.25, SECTOR 5, BUCURE

GENERAT DE IMOBILUL:

Teren în suprafață de 355,00mp, proprietate privată persoană fizică - Domnul Paul CHIRIȚĂ (conform regimului juridic consemnat în Certificatul de Urbanism Nr.899 / 1509247 din 14.07.2017 ( precedat de CU Nr. 196 /1381539 din 17.02.2016) emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR:    Domnul Paul CHIRIȚĂ

ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI: SC URBANEFFECT SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh.urb.Răzvan ILIESCU / RUR - D,E.

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5. Teritoriul studiat este delimitat la nord de Strada Vânători, la sud de Strada Apolodor, la est de Strada Sfinții Apostoli, la vest de Strada Apolodor / parțial de aleea carosabilă aferentă imobilelor dinspre Piața Constituției - conform planului anexă.

Pentru zona de studiu s-a realizat o propunere de principiu, cu caracter director, iar reglementarea modului de amplasare a obiectivului propus pe parcelă este limitată la terenul deținut în proprietate de către inițiator, teren pentru care s-a obtinut Certificatul de Urbanism Nr.899 /1509247 din 14.07.2017 ( precedat de CU Nr. 196 /1381539 din 17.02.2016) emis de Primăria Municipiului București.

PREVEDERI PUZ - RLU APROBATE ANTERIOR:

•    Conform PUG - MB, aprobat prin HCGMB Nr.269/2000, cu completările ulterioare și prelungit prin HCGMB Nr.232/2012, imobilul care face obiecul PUZ se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință CB1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional, conținând o parte din zona protejată.

•    Conform PUZ - Zone Construite Protejate, aprobat prin HCGMB Nr.279/2000, imobilul face parte din Zona Protejată Nr.90 - „BUCUR".

Indicatori urbanistici maximi admiși / conform ZP Nr.90 - BUCUR:

POT maxim = 65% - suprafața liberă pe lot minlrri 5CLQ0mp / CUT max = 2,5 mp ADC/mp teren / H minim = 10,00m / H maxim = 13,00m.


Zn-r


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013, sector 5 București, Ri Tel: 021 305.55.00 http.tfwww.pmb.ro


lominis

©

UKA5

«ei• «<î mi    oOlPREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI PREDOMINANTE:

LOCUIRE COLECTIVA Z FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII - SER

REGIM DE CONSTRUIRE: continuu Z susținerea unei imagini coerente ia Strada Vanatori

RETRAGERE MINIMĂ FATĂ DE ALINIAMENT: construire pe aliniamentul străzii Vânători Z portic la parter RETRAGERI MINIME FATA DE LIMTELE LATERALE: construire pe limitele laterale ale lotului. RETRAGERE MINIMA FATA DE LIMTA POSTERIOARĂ: 7,00m

INDICATORI URBANISTICI AVIZAT! I conform Zonei Protejate Nr.90 - BUCUR:

•    POT max. = 65%

•    CUT max. = 3,0 mp ADCZ mp teren

•    RH max = S+P+4E;

•    H max »16,00 m.

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’ aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Suprafața arterelor majore de circulație propuse pe teritoriul amplasametului PUZ va fi cedată domeniului public al Municipiului București, conform legislației în vigoare.

Accesul carosabil se va realiza din Strada Vânători, conform Avizului de Circulație emis de serviciul specializat din cadrul PMB.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: conform avizului de specialitate - Coordonare Rețele Edilitare / PMB

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planul de reglementări anexă, vizat spre neschimbare, precum si cu regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism Certificatul de Urbanism Nr.899 /1509247 din 14.07,2017 emis de Primăria Municipiului București.7,Om


h    4

*


(


L •I. DESCRIERE    L_ „ _________________

a. delimitare:    . .J

- zona delimitată de spatele fronturilor din Piața Unirii si de pe bd. Unirii si bd. Națiunile

Unite, Splaiul Independentei si include str. Vanatori, str. Apolodor, str, Dr. Paul Orleanu,

str, Sfinții Apostoli, str. Operetei, str. Poenaru Bordea, str, Danielopol, str. Palatului Justitipi^b. caracteristici:

-    regim de construcție discontinuu, cu clădiri izolate sau grupate de ina.'timi variabile.

-    fond construit variat stilistic ssi foarte inegal ca valoare.


-    imagine urbana coerenta, datorita relației corecta dintre ierarhizarea tramei stradale, funcțiunile la scara urbana si arhitectura, prezentei unor leit-motive care permit orientarea

•    marcarea intersecțiilor prin clădiri mai inalte, concentrarea clădirilor de dimensiuni importante si cu arhitectura reprezentativa in jurul ansamblurilor religioase, ghidarea privirii inspre verticalele acestora.

-    prezenta caracteristica a vegetației, in interiorul parcelelor sau in scuaruri.

-    in prezent zona este afectata, la scara urbana, din punct de vedere funcțional, structural, estetic si economic de prezenta ansamblului format de Casa Parlamentului si de construcțiile de pe bd. Unirii si de pe bd. Libertății

c.    evoluție:

•    origine: teritoriu marginas, destinat culturilor pomicole si viticole

-    etape semnificative: construcția ansamblurilor religioase, taierea bdului. Maria, demolările din anii 1980

d.    agresiuni:

-    lipsa de intretinere a clădirilor si spatiilor publice mai ales in condițiile in care zona a devenit o anexa (parcaje, depozitarea deșeurilor) a bdului. Unirii, fost Victoria Socialismului.

-    construcții si spatii libere degradate

-    construcții noi de slaba calitate sau kitsch.

e.    valoare:

-    zona rezidențiala cu o structura urbana libera si cu o arhitectura variata, care ilustrează fenomenul de asimilare si adaptare a una stiluri occidentale la tipologia locala si la o scara domestica,

-    prezenta multor construcții de slaba calitate si a una terenuri libere, coroborata cu situarea centrala a zonei ii definesc un potențial de dezvoltare ridicat.

f.    grad de proiecție:

-    ridicat (se protejează valorile arhitectura! - urbanistice, istaice si de mediu natural care au o pondere ridicata: trama stradala si caracterul, Sint permise intervenții care conserva trama stradala si intaresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit si a valorii urbanistice).

g.    intervenții:

-    pastrarea locuirii ca funcție predominanta

-    pastrarea caracteristicila morfologice: alternanta construit / liber, inaltimea variabila in limitele scării actuale, ponderea ridicata a vegetației,

-    reabilitarea spatiilor publice majore (scuaruri) si a clădirilor de valoare

-    reabilitarea zonei de ruptura dintre tesutul istoric si frontul construcțiilor din anii 1980 (refacerea legaturilor carosabile, construirea unadronturi, reconfigurarea spațiului public)

-    înlocuirea fondului construit de slr1'^


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENTLOQAL DE URBANlSf4

Slr Drumul Tabelam 98 secta 6 București Româna CUI 20025565/RC J40/2,20312006 Tel 0723236491

II. UTILIZARE FUNCȚIONALA

a,    utilizări admise:

-    locuințe individuale si semicolective.

-    funcțiuni cu caracter comercial, servicii sau alte categorii destinate publicului in zona de contact dintre tesutul istoric si frontul construcțiilor din anii 1980

-    se mențin neschimbate acele utilizări inițiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea


b,    utilizări admise cu condiționări:

-    funcțiuni cu caracter comercial sau servicii cu următoarele condiții

(1)    funcțiunea sa nu stinjeneasca vecinătățile

(2)    funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau ă caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

(3)    sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori)

(4)    sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public

(5)    ponderea acestor funcțiuni sa fie egala cu ponderea reprezentata de locuințe

c,    utilizări interzise:

-    activitâti care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

-    activitâti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantitâti mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activitâti care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

III. AMPLASAREA CLĂDIRILOR

a.    caracteristicile parcelelor:

-    se consideră construibile parcelele având minim 150 mp si un front la stradă de minim 8.0 m în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale si de minim 12.0 metri în cazul construcțiilor cuplate si izolate; parcelele sub 150 mp pentru a deveni construibile. este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

b.    amplasarea fata de aliniament:

-    așezarea clădirilor se va face pe aliniament

-    așezarea clădirilor fata de strada: regim discontinuu, preponderent izolat sau cuplat, posibil insa si grupat in funcție de situația locala.

-    la intersecțiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzile de categoria I si a ll-a si de 6,0 metri pe străzile de categoria a 1!l-a.

c.    alinierea laterala si posterioara:    ;

-    în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOC^LJDE URBANISM .VIZ NR..    ”

T SRRÎ


i    EFFECT S R L

'SVcT5lfiffnn ¥Se^ai w/J&8, sector 6. București România

£UI' 20026565 /Rg. jk(W12Q3Z2006. Tel 0723235491

la aliniament iar fată de limita opusă a parcelei se va retrage la o distantă‘egala eujumâtate

din înălțimea ia cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

-    în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase fată de limitele laterale ale

parcelei, noua clădire se va retrage obligatoriu fată de ambele limite laterale ale parcelei

la - o distanta de 3,0 metri pentru clădirile cu h<10,0 metri

-    o distantă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri, pentru

clădirile cu h>10,0 metri

-    clădirile se vor retrage fată de limita posterioară la o distantă de cel puțin jumătate din

înălțimea clădirii măsurată la cornișa dar nu mai puțin de 5.0 metri.    -

d. amplasarea clădirilor pe aceeași parcela

-    clădirile vor respecta între ele distante egale cu jumătate din înălțimea la comisa s CONFOfîM cu ORIGINALUL celei mai înalte dintre ele;


-    distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte^. activități ce necesită lumină naturală.

IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR

a.    circulații si accese:

-    parcela este construibilâ numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3 0 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate;

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

b.    staționarea autovehiculelor:

-    staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se recomandă ia clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

e.    imprejmuiri:

-    gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înăltimeajninima de 2.00 metri.Str Drumul TabetVrv\ 90 sector 6 București Româr-'a ț£U£ £08265®2SC. j40/21203/2006 Te! 0723236491


r P. L v ■

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR    '    '

a.    înălțimi admise:

-    maximum 16 m, minimum 10 m.

-    peste înălțimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fațadei, jnaltimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maxima verticala (13 m), desfasurat

pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

b.    aspectul exterior:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor.

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, înscriinduse, înainte de toate, în scara definita de clădirile existente.

-    se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.


VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI

a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis; 65 %. Suprafața ramasa libera trebuie sa fie de cel puțin 50 mp.

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 3

c.    zone non-aedificandi

-    spatiile publice existente (scuaruri), conform planșei anexa.

d.    alte servituti

-    servituti de inaltime (non altius tollendi) se vor introduce in vecinătatea accentelor verticale istorice (turle de biserici, cupole ale clădirilor publice). De asemenea trebuie introduse criterii de utilizare a materialelor, a împrejmuirilor, a culorilor, a tipurilor de pavaje, a esențelor vegetale etc.

VII. SPATII PUBLICE

a.    traseu

-    se pastreaza traseele actuale ale străzilor existente iar traseele circulațiilor carosabile propuse se vor conforma precizărilor din planșa anexa.

b.    profil transversal

-    se pastreaza profilele actuale, cu excepția străzilor propuse conform planșei anexa.

c.    echipare si amenajare

-    nu exista condiționări stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

d.    plantație

-    intervențiile asupra scuarurilor existente precum si amenajarea celor propuse vor fi subordonate caracterului rezidențial al zonei si vor fi supuse acelorași avize de specialitate ca si construcțiile.

-    curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu plantații decorative inclusiv pe fațade;


SRL

F5,C. URBANEFFECT S.R1.

' SttiljrurntitTabBrei nr 98. secta 6 București România

nii'nuiowa inr u(V5i9TCV?nnS Tel 0723235491

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

Studiul efectuat pentru terenul in cauza s-a realizat pe o zona ce a inclus atat parcela ce face obiectul acestui proiect cat si vecinătățile. In urma analizelor efectuate asupra situației existente, au fost elaborate propunerile si reglementările pentru lotul studiat,

Cumulând concluziile provenind din analizele anterioare, putem afirma faptul ca terenul studiat, prin poziția in oraș si prin valențele sale spatial-compozitionale si funcționale in relație cu vecinătățile imediate si cu caracterul zonei, se profilează ca avand vocație pentru funcțiune de locuința si servicii.

Se dorește sa se construiască un imobil de locuințe, cu regim de inaltime S+P4E

Accesul in imobil se va face din Str Vanatori. Accesul auto se va face din Str Vanatori Se va

asigura necesarul locurilor de parcare in incinta, la nivelul solului, conform H.C.G.M B. 66/06 04.2006

Retragerile laterale fata de limitele parcelei a zonei maxim edificabile sunt următoarele

Retrageri propuse in conformitate cu PU2- str. Apolodor nr. 12-14 si nr 18-20, aprobata prin Hotarare C. G.M.B. nr. 6 din 29.01.2012:

-    7,Om fata de limita spate de proprietate

-    front la str. Vuiturilor

• calcan pe de limita stanga de proprietate (nr.21-23 str Vanatori)

-    calcan pe limita dreapta de proprietate

-    calcan pe limita de prop., 3,Om fata de limita de prop (nr.20 str Apoiodor).

Coeficienți urbanistici propuși:

S teren =341.00mp (din măsurători)

POT propus = 65%

CUT propus = 3

Rh propus =S+P+4E Rh maxim = 16 m

Bilanț teritorial pentru lotul ce a generat PU2

| Funcțiune

Suprafața ‘mp)

Suprafata..%)

Construi!

221 65

65

Spdtf w.

102

30

Circulai' slarforme et:

17 35

5

TOTAL

341

100