Hotărârea nr. 518/2018

HOTARAREnr. 518 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 4-6 SI NR. 6, SECTORUL 1, BUCURESTI


CONFORM CU ORIGIN/Consiliul General


lumcipn


îucurești


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 4 - 6 și nr. 6, Sectorul 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 45/25.07.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 446/25.07.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1606/177/S/28176/18.09.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 115/06.11.2017;

-    Comisia    de coordonare a Primăriei Municipiului București - aviz    nr.

1599461/23.02.2018;

-    Comisia tehnică de circulație - aviz nr. 21508/04.01.2018;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 8/15.02.2018;


-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii" București - Ilfov: aviz nr. 338976/03.01.2018;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 33367/1534/23.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    a

/ r\


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Butjun


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCL HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 4 - 6 și nr. 6, Sectorul 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 38/26.03.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiUrmare la solicitarea și completările transmise nr. 1607858/15.03.2018, de către S.C. COMPLEX REZIDENȚIAL SISEȘTI S.R.L. inițiatoare a documentației de urbanism, prin elaborator S.C. DACRA STUDIO S.R.L. - URB RUR DAN TUDOR elaborator al documentației de urbanism, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


Nr.


AVIZ ARHITECT ȘEF

3


PENTRU


PUZ - ȘOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI SECTORUL 1, BUCUREȘTIGENERAT DE IMOBILELE : situate în municipiul București, Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 4-6; 6, sectorul 1, teren proprietate privată persoană juridică, în suprafață totală de 20608,00 mp.

INIȚIATOR : S.C COMPLEX REZIDENȚIAL SISEȘTI S.R.L.

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: U.R B. DAN TUDOR

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în Sectorul 1 al Municipiului București, în Zona de Nord a Municipiului București, în intravilanul Municipiului București, delimitată astfel: la Nord -proprietăți private; la Est - str. Ion lonescu de la Brad; la Sud - Șos. Gheorghe lonescu Sisești; la Vest - proprietăți private.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ aprobate anterior:

Conform Regimului economic și tehnic prezentate în Certificatul de urbanism nr. 1606/177/S/28176/18.09.2017 eliberat de Primarul Sectorului 1, București, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 {completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) în Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. CB1 - Subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:


PREVEDERI P.U.Z, - RLU PROPUSE :

Funcțiuni propuse: ANSAMBLU DE CLĂDIRI HIPERMARKET ȘI GALERIE COMERCIALĂ.

Indicatorii urbanistici propuși:

POT=50%; CUT=l,00 mpADC/mpteren; Rlimax7 P+1E.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea, gararea autovehiculelor și profilele transversale ale circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE SI/SAU

TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A P.U.Z.:

Avizul I.S.U.; Aviz Autoritatea aeronautică Civilă Română; Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B.; Âvizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.; Dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură R.U.R..; Extrase de Carte Funciară actualizate; Certificat de urbanism valabil, alte avize cf. legislației în vigoare, alte avize ce pot apărea ca necesare pe parcursul avizării.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.Acces carosabil £> Acces pietonal

Spațiu verde amenajat


P.O.T max «50%

P.O.T propus =50%

C.U.T max =2.2 C.U.T propus =1

Rit propus= P+1ECOORDONATELE TERENU Parcela (Imoba.alptt)

S Nr.

Coordonate pctde contur

Lungimi |

8 **■

X[mJ

Yfm]

D(I.H1) |

2

334123.533

584007.066

59.609

1

334160.484

564860.069

67.441

11

334201.619

664606.656

121.623

10

334106.050

584726.187

65.235

B

334068.722

584781.238

17.766 1

7

334055.226

564760.664

0.217

6

334055.062

564788.542

0.386

23

334055.294

584768.233

88.456

12

333987.936

564711.895

5.948

13

333984.707

684716.1 9

4.999

14

333961.962

584721.087

5.001

15

333979.276

584725.286

4.999

1S

333976.560

584729.483

5.000

17

333673.644

584733.801

5.000

ia

333971.126

584737.879

5.000

19

333668.412

584742.077

4.341

l 20

333966.055

584745.722

46.422

21

334001.238

564776007

19.687

22

333689.627

584792.152

36.640

5

334016.906

584617.364

6.172

4

334023.568

684821.391

0.326

3

334023.376

584821.643

131.656

S(ImoWLallpK)=20fl08.34mp P=7O4.520m
Funcțiuni

. -

Mp

%

J.    _

Suprafața teren

20600

100

J    Construcții

10304

50

,1 Circulații si platforme parcaj

1

6162.4

30

f    Spatii verzi la sol

4121.6

20-14

-W-U--—

.0---------

-2X0Profil Sos. Gh. loneacu Sisesti existent

K1( regulament local de urbanism I AVIZ NR.

MENT LOCAL DE URBA;

SF '


"“'AT SF ''


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 6

SECTOR 1 BUCUREȘTI


CONȚINUT:


TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL x TERENULUI TITLULUI- ZONIFICARE FUNCȚIONALA

TITLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALEREGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti iu*. 6

SECTORl

BUCUREȘTI


Regulamentul local de urbanism este o piesa de baza in aplicarea Planului Urbanistic Zonal, intareste si detaliaza sub forma de prescriptii(permisiuni si restricții), reglementările din piesele desenate.

2. Baza legala a elaborării

Regulamentul local de urbanism se elaborează in baza prevederilor Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la problematica zonei si reglementările din PUG.

Documentele care au stat la baza eliberării Regulamentului Local de Urbanism pentru Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 6 sector 1, București sunt următoarele :

-Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCGMB nr. 525/1996 (Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 855/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 14 septembrie 2001)

3. Domeniul de aplicare


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.

'”'ATSF Z SCHIMB/

Prezentul regulament se aplica terenului din sectorul 1, Sos. Gheorghe Ionesc Sisesti nr. 6 ce are o suprafață totala de 20680 mp conform actelor de proprietate, facand referire si la teritoriile invecinate.

Terenul din Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.6, este proprietatea S.C. COMPLEX REZIDENȚIAL SISESTI S.R.L. conform acte de proprietate si are următoarele vecinătăți:

la NORD - imobil proprietate privata Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti; Ia EST - imobile proprietate privata Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti; la SUD - Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti;

Ia VEST imobil proprietate privata Sos. Gheorghe Ionesdu Sisesti.TITLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUP TERENURILOR natural si construit

4. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patri


Planul urbanstic respecta prevederile OUG195/2005 si Legii 265/2006 si precizările avizului de mediu al APMB.

Planul urbanistic zonal nu are efecte semnificative asupra mediului.

5.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si Ia apararea interesului public

La proiectarea, autorizarea si executarea construcțiilor se vor respecta prescripțiile actelor normative în vigoare astfel:

-    Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcții

-    Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor

-    Normativul PI 18 - Normativul de siguranța Ia foc a construcțiilor

-    Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Terenurile invecinate sunt libere de construcții, astfel incat amenajarea terenului reglementat nu afecteaza clădirii invecinate.

6.    Reguli de amplasare si utilizări admise

-    activitati comerciale, hipermagazine

-    instituții, servicii și echipamente publice

/ S


- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proipctarp, cercetare^


expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesi5V^?T^ o.»BAimISM


-    servicii sociale, colective și personale;

-    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

-    activități manufacturiere;

-    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

-    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

-    sport și recreere în spații acoperite;

-    locuințe colective sau individuale;


REGULAMENT    URB^M


AVIZ NR. '••’AT SFImobilul din Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.6 va respecta următorii indicatori de Bilanț Maxim și anume:


P.O.T max =50%

P.O.T propus =50% Rh propus= P+1E

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, a par car iii or

Se propune un acces din Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, si o lărgire a profilului carosabil pe porțiunea accesului, pentru facilitarea accesului/ieșirii cu virare la stanga.

-    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    locurile de parcare se dimensionează conform H.C.G.M.B. nr.66 din 06.04.2006. și se dispun în construcții supraterane

8. Reguli cu privire Ia forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

In cazul lotizărilor noi se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 800 mp. si un front la strada de minim 18.0 metri in cazul fronturilor continue si de minim 24.0 metri in cazul fronturilor discontinue.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi inerbate și plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp.

Se va evita impermeabilizarea inutila a terenului; suprafețele betonate vor fi doar cele

TITLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALA


11» Unitati si subunități funcționale


DIRECȚIA u »BAhISM REGULAMENT L0CAU3E URBANISM

AVIZ NR.


'"ATSF

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal se va realiza un arfsamblu de clădiri comerciale si servicii ( hipermarket si galerie comerciala) cu regim de înălțime maxim P + 1 ETAJ.


TITLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI S TERITORIALE

Pe terenul din Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.6, teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu se afla in prezent construcții.

Prin prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL, se propune CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI aprobarea unui Regulament de Construire pentru realizarea unor construcții cu caracter definitiv în imobilul din Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.6.

Conform dorinței beneficiarului se propune realizarea unor clădiri cu regim de înălțime Parter+lEtaj cu funcțiune comerciala si de servicii.

Viitoarele construcții din Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.6, , imobil cu o suprafață totala de 20680 mp conform actelor de proprietate, se vor înscrie intr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri si alinieri conform PLANȘA nr. 5 = REGLEMENTARI URBANISTICE (scara 1:1000) astfel:

-    retragere min. 6.5 ml pe limita NORD - imobil proprietate privata;

-    retragere min. 5 ml fata de limita EST - imobile proprietate privata;

-    retragere min. 5 ml pe limita SUD - Șoseaua Gh. Ionescu Sisesti;

-    retragere min. 6.5 ml fata de limita VEST- imobil proprietate privata;


if)


PIREQȚIA


REGULAMENT LOC

—— -------———-— --— —-AVIZ NR

BILANȚ TERITORIAL    i

FUNCȚIUNI

MP

%

Construcții

10340

50

Circulații si platforme

parcaj

6182.4

30

Spatii verzi la sol

4121.6

20

Teren

20680,00

100DE URBANISM

Le&zf.

SCHIMBAP.O.T max =50%

P.O.T propus =50% Rh propus= P+1E
Verificat, Urb. Dan TudorP.U.Z. Șoseaua Gheorghe lonescu Sisesti nr. 6 -SECTOR 1-BUCUREȘTI


6