Hotărârea nr. 517/2018

HOTARAREnr. 517 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA DOBROIESTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCURESTI


Consiliul General al MuritHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Dobroieștî nr. 37 - 39, Sectorul 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 40/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 365/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 2 - Certificat de urbanism nr. 1487/74„D718.12.2015;

-    Primăria    Municipiului București    - Direcția    Urbanism: aviz de oportunitate    nr.

63/21.11.2016;

-    Comisia    de coordonare a    Primăriei    Municipiului București - aviz    nr.

1555655/15.09.2017;

-    Comisia tehnică de circulație - aviz de principiu nr. 14420/16852/17513/23.11.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 30/06.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealut Soirii" București - Ilfov: aviz nr. 337485/20.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionaiă în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), aJkfT(5>titAc)yȘ<art. 45 alin. (2) lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică^JocalăT-^epubitcată, cu modificările și completările ulterioare;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, i►00; www.pmb.ro


CONSILIUL GENERAIFORMCU ORIGINAlb


Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Șoseaua Dobroiești nr. 37 - 39, Sectorul 2, București, în conformitate cu anexele nr, 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 7/29.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘBucurești, 23.08.2018 Nr. 517

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

2.


\n

Anexa 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltară Urbană

.    CONFORM CU ORIGINALA

Direcția Urbanism___HP,(ia Hc€>rt& /tfjtțiMMg.

Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către ARH. URB. MARIANA UGLEA reprezentantă a inițiatorilor documentației de urbanism CIULEANU BOGDAN și CIULEANU NAIRA cu domiciliul în Județul Ilfov, Comuna Dobroiești, Satul Fundeni, str. Cântecului nr. 9, telejhn_ 0747591908, înregistrate la Registratura-P.M.B. prin adresa nr 1580890/29.11.201 cțmTdrrnitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbâțnsrâul, ciri^dificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ ARHITECT ȘEV

5?......din fă'.Q.h.. .2018Nr.


PENTRU


„PUZ - ȘOSEAUA DOBROIEȘTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCUREȘTI”


Generat de imobilul: situat în București, Șoseaua Dobroiești nr. 37-39, sectorul 2, București, în suprafață de 5718,00 mp

Inițiatori: D-NUL CIULEANU BOGDAN și D-NA CIULEANU NAIRA

Proiectant: -

Specialist cu drept de semnătură RUR: URB. MARIANA UGLEA

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, în Zona de Est a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Sud - proprietăți private; la Nord - proprietăți private; Ia Vest - proprietăți private; la Est - Șoseaua Dobroiești.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ZPUZ/PUD aprobate anterior:

Conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1487/74"D”18.12.2015 emis de Primăria Sectorului 2, București, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în P.U.G. -M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 {cu completările ulterioare) în Unitatea Teritorială de Referință UTR „Lld”- subzona locuințelor individuale mici cu parcele cu un POT mai mic de 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pt ameliorarea climatului Capitalei, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

CUTmax-0,7 mp ADC/mp teren; RHmax-P-r2ET”l'.7Iî Arie edificabila propusa


R

Contur orientativ parter R,Dtj

<L

Contur orientativ parcare subterana Circulații pietonale Circulații carosabile

Acces carosabil pe parcela Acces carosabil parcare subterana Acces pietonal orientativ Rampa acces/iesire parcari subterane
NTAT1E I

h

% 1

H

- I

8

|

1 1

30 I

20 I

29 I

71 1

52,4 l


FUNCȚIUNI PROPUSE/ REGIM DE ÎNĂLȚIME

Servicii / Birouri (< 30 %/ la parter)

LOCUINȚE COLECTIVE

Construcții P+2+M / Construcție in consola E1+2+M Locuințe colective P+4/Constructie in consola E1-E4 Locuințe colective P+5/Constructie in consola E1-E6

Locuințe colective P+8/Constructie in consola E1-E8

înălțime libera parter pentru Gang si console minim 5,0 m

SPATII VERZI PROPUSE

Spatii verzi amenajate Spatii verzi de tip dala inierbat;


tZZiiTITLU PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL - SOS. DOBROESTI NR.37, Sector 2, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: CIULEANU BOGDAN SI CIULEANU NAIRA


PROIECTANT ARHITECTURA: SC ARCA CONCEPT STUDIO SRL


PROIECTANT DE SPECIALITATE: MARIANA UGLEA - URBANIST


MARIANA UGLEA-URBANIST

CIR 33413321

Str. Stt. Dima Cristescu nrJB, sector 2, București Tel: 0747 591908 e-mail: mariannauelea@vahoo.com


COORDONATOR


PROIECTAT


PROIECTAT


PROIECTAT


Urb. Mariana Uglea


Urb. Ana Miron


Arh.Urb. Ioana Prie


Urb. Andra Zamfir


TITLU PLANȘA: REGLEMENTARI URBANISTICE

Scara

1:1000/1:500


Nr. planșa 08REGULAMENT LOCAL URBANISM n

n A,

M 7/7^ <?

PROIECT:

" PUZ - Șoseaua Dobroiești nr. 37-39, sector 2, BUCUREȘTI"

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

MARIANA UGLEA - URBANIST


REGULAMENTLOCALDL URBANISM

, AVik nr......t./.Z;:,.??/:./.?....

cu ORIGINALUfrfc- ș- RE nESCHIMB^ "PUZ-ȘOSEAUA DO#ROlEȘTI NR. 37-39, SECTORUL 2, BUCUREȘTI'v/^^

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

BENEFICIAR:


CIULEANU BOGDAN Șl CIULEANU NAIRA


PROIECTANT DE SPECILITATE: MARIANA UGLEA - URBANISTProiectant urbanismUrb. Ana MIRON Urb. Andra Fiiofteia ZAMFIR Arh. Urb. loana-Ruxandra PRIE


’L-2017


DIRECȚIA UR^ NISM REGULAMENT LOCAL DL URBANISM AV.ZNR,.....

ZATS^iTR NESCHIMB


conform cu originalul'

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE^ĂMĂ^X....................L    -,    - j-

1.1.    Rolul Regulamentului Local de Urbanism........................................................................

1.2.    Baza legală a elaborării.........................................................................................................^T.... 4

1.3.    Domeniu de aplicare.......................................................................................................................6

1.4.    Corelare cu alte documentații.........................................................................................................6

1.5.    Condiții de aplicare......................................................................................................................... 6

1.6.    Derogări de la prevederile regulamnetulul......................................................................................7

PARTEA II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR.............................................8

2.1.    Reguli cu privire la păstrarea Integrității mediului și protejarea patrimoniului construit...........8

2.2.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public.............................9

2.2.1.    Reguli generale.........................................................................................................................9

2.2.2.    Asigurarea compatibilității funcțiunilor....................................................................................9

2.2.3.    Lucrări de utilitate publică......................................................................................................10

2.3.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii......................................................................10

2.3.1.    Orientarea față de puncte cardinale....................................................................................... 10

2.3.2.    Amplasarea față de drumuri publice......................................................................................10

2.3.3.    Amplasarea față de aliniament...............................................................................................11

2.3.4.    Amplasarea în interiorul parcelei........................................................................................... 11

2.4.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.......................................................................12

2.4.1.    Accese și circulații................................................................................................................... 12

2.4.2.    Accese pietonale și piste pentru biddiști................................................................................12

2.4.3.    Parcaje...................................................................................................................................12

2.5.    Reguli cu privire la echiparea edilitară ..........................................................................................12

2.5.1.    Asigurarea echipării edilitare..................................................................................................13

2.6.    Reguli cu privire la parametrii urbanistici......................................................................................13

2.6.1.    Procentul de ocupare șl coeficientul de utilizare a terenului..................................................13

2.6.2.    Parcelarea..............................................................................................................................14

2.6.3.    înălțimea construcțiilor..........................................................................................................15

2.7 Reguli cu privire la ampisarea de spații verzi și împrejmuiri........................................................... 15

2.7.1.    Spații verzi șl plantate............................................................................................................15

2.7.2.    împrejmuiri............................................................................................................................16

PARTEA III ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ..................................................................................................16

3.1.    Unități șl subunități funcționale preluate din "PUZ- Șos. Dobroești - Lacul Dobrolești - Șos.

Fundeni, sectorul 2" pentru teritoriul studiat - cu caracter director.............................................16

3.2.    Prevederi la nivelul subzonelor funcționale pentru terenul ce a generat documentația P.U.Z.

identificat cu nr. cadastral 234024 - șos. Doboești nr. 37-39......................................................... 16PA DISPOZIȚII

DIRECȚIA UR. NISM REGULAMENT LOCAL DL URBANISM


AVIZ NR, "SAT


lMENT local DL URBANISM

t

S=W«CSCHIMB ,

lAT^.5' / Conform cu originalul

ȚPALe


Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent documentației "P.U.Z. - ȘO5TAUA DOBROEȘTI NR.37-39, SECTORUL 2, BUCUREȘTI" care reglementează teritoriul delimitat de: la Nord - Lacul dobroești; la Sud - proprietăți particulare; la Est - șoseaua Fundeni; la vest - șoseaua Dobroești, așa cum s-a prevăzut în planșa anexă la Aviz de Oportunitate nr. 63 din 21.11.2016. Regulamentul Local de Urbanism face parte din PUZ și se aprobă odată cu acesta.


1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

(1)    Regulamentul local de urbanism, aferent "Planului Urbanistic Zonal - șos, Dobroești nr.37-39, sectorul 2, București" este un regulament cadru având caracter director.

(2)    Regulamentul Local de Urbanism constituie un ansamblul general de reglementări, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a zonei reglementate, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

(3)    Regulamentul Local de Urbanism pentru teritoriul reglementat, "Planului Urbanistic Zonal - șos. Dobroești nr.37-39, sectorul 2, București" , cuprinde și detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor.

(4)    Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării caiității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a teritoriului și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.


1.2. Baza legală a elaborării

Legea nr.350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - cu completările și modificările ulterioare;

H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism - text actualizat la data de 24.05.2011.

Orfdn MLPAT NR. 13/N/10/04.03.1999 pentru aprobare reglementare tehnică "GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE Șl CONȚINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL”-Indicativ: GM-010-2000;

Ordin MLPAT NR. 21/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "GHID PRIVIND ELABORAREA Șl APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM " Indicativ GM-007-2000;

aprobarea METODOLOGIE din 30 decembrie 2


Ordinul MDRT nr. 2701 din 30. informare și consultare a puljS^'
teritoriului și de urbanism; /io


Regulament Local de Urbanism


^șt^n'5


.°«F,


uirvc.'j j im ur\u

REGULAMENT LOCAL DL URBANISM


AVIZ NR.


Yî'ZÂTS'RE

■■'-iJ.i:---


1ESCHIMB

Legea nr. 50 din 1991, privind Autorizarea execut modificările și completările ulterioare;

Legea 18/1991, Legea fondului funciar, cu nfodificarile și completările uitări Legea nr. 247 din 19.07.2005, privind Reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 33 din 27.05.1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Modificată prin Legea nr. 71/2011.


i, -literarilor ^cfe CONFORM C(V0Rl/a1NALUL


tnstrucțlL republicată, cu


I

mare;Legea nr. 213 din 17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 7 din 13.03.1996 Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată.

Legea nr. 138 din 27.04.2004 privind îmbunătățirile funciare, cu completările și modificările ulterioare. Legea 10/1995 privind Calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare Legea nr.114 din 11.10.1996 - legea locuinței, cu completările și modificările ulterioare.

O.U.G. nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu completările și modificările ulterioare.

Ordin nr. 135 din 10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului mediului pentru proiecte publice și private, emis de Ministerul mediului și Pădurilor.

H.G. nr. 1076 din 8.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Actul include modificările din următoarele acte: H.G. nr. 1000/2012;

Ordin nr. 995 din 21.09.2006 al ministrului mediulu și gospodăririi apelor pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Ordin nr. 117 din 2.02.2006 al al ministrului mediulu și gospodăririi apelor pentru aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe; Legea nr. 107 din 25.09.1996 - Legea apelor, cu completările și modificările ulterioare.

Ordin nr. 2 din 4.01.2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament;

STAS 1343/1 -1995: "Alimentarea cu apă Determinarea cantităților de apă necesare pentru localități"; STAS 1478/1990; "Alimentarea cu apă pentru construcții civile și industriale";

STAS 8591/1-1995: "Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură";

Ordonanță nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu completările și modificările ulterioare.

Ordinul nr. 46 din 27.01.1998 emis de Ministerul Transporturilor pentru Aprobarea normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

Ordin nr. 47 din 27.01.1998 emis de Ministerul Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale.


Ordin nr. 49 din 27.01.1998 emis de Ministerul Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.


Ordin nr.4 din 9.03.2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normei tehnic^privfmMelimitarea zonelor de protecție și de siguranță^@ei5Si^ capacităților energetice - revtejd^Tmâdincatăide prdinul nr. 49/2007 emis de ANRE.

Ordin nr. 119 din 4.02.2014/al minfstrtuțui.săqătățiî pentru aprobarea Normelor de igienă și sănățatșJ publică privind mediuț^e viață alypapulațîei.- ? \ț,.    ljihuu jinur^ ivtoiYI

o REGULAMENT LOCAL OL URBANISM

,, ""ti’ j.


J;, AVIZ NR......\LZî.’..QL&..

li 'ZAT S" RE'NESCHIMB

H.G. nr. 930 din 11,08.2005 pentru apVotrSrea Normelor sptci^ljp ’pt'ivlnd caractenil șimârî^eă zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.    CONFORM CU ORIGINALUL

Legea nr. 134 din 1.07.2010 privind Codul de procedură civi

Ordin nr. 839 din 12.10.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare.

1.3. Domeniu de aplicare

(1)    Planul Urbanistic Zonal, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, actualizează reglementările din documentația "PUZ- ȘOS.DOBROIEȘTI-LACUL DOBROIEȘTI-ȘOS.FUNDENI, SECTORUL 2" aprobată prin HCGMB nr.378/2007 și detaliază reglementările din documentația menționată doar pentru terenul situat la adresa șos. Dobroești nr.37-39 așa cum s-a prevăzut în Aviz de Oportunitate nr. 63 din 21.11.2016, în vederea emiterii autorizației pentru lucrări de construire în concordanță cu reglemetările din propuse prin prezenta documentația PUZ pentru terenul reglementat ce a generat documentația în suprafața de 5718 mp identificat cu nr. cadastral 234024.

(2)    Semnificația termenilor utilizați în prezentul regulament este cea indicată în cadrul Anexei nr.2.

(3)    Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterioare a parcelei, caracteristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise pentru terenul în suprafața de 5718 identificat cu nr. cadastral 234024.

(4)    Prin planul de reglementări a zonei studiate așa cum este delimitat la aliniatul (1), reglementările au caracter director, inclusiv pentru spațiul public, utilitățile publice, legăturile rutiere, iar reglementarea funcțională și a densității de ocupare se limitează la parcela de teren ce a generat documentația P.U.Z , identificată cu nr. Cadastral 234024-șos. Dobroești nr.37-39.

1.4. Corelare cu alte documentații

(1)    în cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau prevederile cuprinse în documentația de urbanism P.U.Z. - ȘOS. DOBROEȘTI - LACUL DOBROEȘTI - ȘOS. FUNDENI, SECTORUL 2” aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 378/2007

(2)    Prezentul regulament preia prevederi din regulamentele anterioare ale căror efecte sunt imprimate în configurația cadrului construit actual al teritoriului studiat și care își păstrează și acum valabilitatea.


1.5. Condiții de aplicare

{1} Regulamentul Local de Urhanis/n /'pre/a^reverferile Regulamentului General Urbanism și le detaliază. ;     [    ~

27

(2) Prezentul regulament este un regulament cadru având un cara ter director. Pentru


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


emiterea autorizației construirii se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice Detaliu (P.U.D.) sau alt Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), cazuri specificate în nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile din zona studiată, în vederea detalierii condițiilor de amplasare a noilor construcții pe parcelă în raport cu propunerile de dezvoltare a rețelei de căi de comunicație, cu excepția terenului ce a generat prezenta documentație identificat cu nr. cadastral 234024 - șos. Dobroești nr.37-39 pentru care aceste condiții sunt detaliate prin prezentul P.U.Z.

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general, precum și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

Prezentul Regulament Local de Urbanism permite autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu (dacă îndeplinesc condițiile impuse de Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare), cazuri specificate în continuare la Art.5 Derogări de la prevederile Regulamentului, precum și în conținutul regulamentului, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 234024 - șos. Dobroești nr.37-39.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție față de riscurile naturale de inundații ori alunecări de terenuri, pentru protejarea și conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor arheologice.

Prezentul regulamen local de urbanism este valabil doar împreună cu planul de "Reglementari Urbanistice"- planșa nr.08.


1.6. Derogări de la prevederile regulamnetului

(i)


Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, Procent de ocupare a terenului (P.OT.), Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.).


(2)


Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoaț-situaîii:    ZO i

a) condiții dificile de fondare care justifică un mod de construire diferit de cel prin prezentul regulament; -»•

Regulament Local de Urbanismb) descoperirea în urma sâpătCrîior ajJhor mârturtiarheoloiice care impun salvarea


și protejarea lor;

c) dimensiuni sau forme î regulamentului;


coNFOfîMGP,Originalul fe—parcelei—care nu—se—lînscriu în prevederile(3)    Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

a)    modificarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei și a Procentului de Ocupare a Terenului (P.O.T.) sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - P.U.D., însoțite de ilustrare de arhitectură, cu avizul organismelor abilitate.


b)    modificarea uneia dintre condițiile stipulate în P.U.Z. privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă, CUT și retragerea clădirilor față de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale - P.U.Z., elaborate și aprobate conform legii.

c)    elaboratorii și beneficiarii acestor documentații P.U.Z. de modificare a prevederilor prezentei documentații de urbanism, au obligația de a solicita înainte de eleborarea P.U.Z. a AVIZULUI DE OPORTUNITATE conform regulamentului de aprobare, avize de la toate instituțiile care au avizat prezenta documentație, precum și organizarea unor dezbateri publice unde să invite toți factorii interesați și să prezinte în mod expres derogările care vor amenda prezentul P.U.Z.

(4)    în cazul elaborării documentațiilor de urbanism P.U.D. sau P.U.Z., acestea se vor supune aprobării conform legislației în vigoare.

PARTEA li

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului construit

• pentru terenurile cu suprafața de pest•“"''Uit/'

;mp minifft 30% din suprafața unei par R^^țțtfrrim t?0 % va fi pe teren naturi


(6)


(7)


(8)


va fi amenajată cu spațiu ,erde plantat,

CONFORM CU ORIGINALUL I

• pentru terenurile cu sup afața mai mică de 1000 mplminrm 20% din suprafața unei parcele va fi amenajată cu spațlu’Verde plSrttăT

Sunt interzise sistemele de încălzire cu combustibili care prin ardere pot produce perdele de fum

Deșeurile rezultate, atât din activități de construire cât și ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate în containere închise, selectate în prealabil și vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.

Toate construcțiile și amenajările vor fi racordate la rețeaua publică de apă și de canalizare.


2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și ia apărarea interesului public

2.2,1, Reguli generale_

(1)    Toate operațiunile de construire, amenajare și exploatare a obiectivelor ce urmează a fi realizate sunt supuse reglementărilor românești, privitoare la calitatea construcției și la siguranța în exploatare.

(2)    în realizarea obiectivelor, cât și în exploatarea acestora, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje și tehnologii omologate conform legii.

(3)    Sistemul rutier va fi dimensionat și executat în conformitate cu legislația în vigoare astfel încât să fie facilitat accesul autovehiculelor pentru intervenție și pentru serviciu.

(4)    Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale. Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin Ordinul nr.1.587 din 25 iulie 1997,

2,2.2. Asigurarea compatibilității funcțiu nito r

(1)    Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise sunt precizate și detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele și subzonele funcționale precum și unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul Regulament.

(2)    Acordul vecinilor, prevăzut la punctul 2.5.6. al secțiunii “Piese scrise” a cap.A "Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire - DTAC" din Anexa nr. 1 a Legii 50/1991 e necesar:

a)    pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora;

b)    pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente - și numai dacă funcțiunea propusa nu face parte din cadrul celor reglementate în cadrul sertiunii"2. - Utilizare funcțională" - punctele 1 ș[ reglementărilor afere^t^fiec&feT^Upități Teritoriale de Referință și_v„ funcționale, sau dacjă'Wsupt-Fespectaț^condiționările impuse la punctuț^xLltil admise cu condiționări"/£rjn reglementarele aferente fiecărei Unități Teritorî^ Referință se asigură^corhpatibilitatea

scop tocmai ^(imitiafea situațiilor h

junilor admise, iar condiționările au isconfort sau stânjenire rezultatePffifoivx


(3)


c>


(4)alăturarea unor activități diferite - în rezidențial, factori poluanți de diferite vibrații, aglomerare de persoane și mărfuri etc). în cazul amplasării de construcții cu altă destinaț


REGULAMENTJ

AVIZ NR.........

’ZAT S"RE îQESCHIMB

u prjvește accesul, intimitatea spațiului u4’ftgcmot, emisii de mirosuri sau pifberS< CONFORM CU ORIGINALUL # e decât cea a clădirilor învecinate -


și numai dacă destinația propusă sau condițiile de desfășurare a activităților diferă de cele reglementate în cadrul secțiunii "2. - Utilizare funcțională" - punctele 1 și 2 din reglementările aferente fiecărei Unități Teritoriale de Referință. RLU determină caracterul și funcționalitatea fiecărei zone prin mixajul de activități a căror compatibilitate e asigurată atât prin specificul acestora cât și prin condiționările impuse;

d) atunci când, în cadrul reglementărilor aferente fiecărei Unități Teritoriale de Referință sunt în mod expres evidențiate activități pentru care acest acord e necesar.

Pentru parcelele pe care există, la momentul aprobării prezentului regulament, utilizări care nu sunt admise prin prezentul Regulament, nu sunt permise construcții sau amenajări care au ca rezultat creșterea suprafeței utile destinate acestor utilizări.

Orice derogare de la prevederile prezentului Regulament privind utilizarea terenului se face conform legii. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. (Legea 350/2003, art.32,46).


2.2.3. Lucrări de utilitate publică_

(1)    Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se înțeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin art. 6 din legea 33/1994.

(2)    Drumurile și căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentația PUZ vor fi deschise circulației și accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind afectate de o servitute publică.

(3)    Suprafețele de teren grevate prin documentațiile urbanistice aprobate de o servitute de utilitate publică vor fi transferate în proprietate publică înainte de emiterea Autorizației de Construire.

(4)    Sunt drumuri și / sau căi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafețe care îndeplinesc cumulativ cerința de a se afla în proprietatea exclusivă a uneia sau mai multor proprietari persoane private și de a fi prevăzute în mod expres ca atare în Planurile Urbanistice Zonale.


2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii(3)    în cazul măsurilor de lărgire a amprizei străzilor prevăzute <J£ Planul Urbanistic Zonalei marcate pe planșa Reglementări Urbanistice, poziția noului aliniament preciwrf și retragerea minimă a construcțiilor față de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism.

(4)    Străzile noi, străpungerile de străzi, lărgirile străzilor existente vor respecta amprizele și

profilele stabilite prin PUZ, înscrise în planșele de „Reglementări Urbanistice"__

2.3.3.    Amplasarea față de aliniament

(1) Clădirile ce vor fi realizate, indiferent de conformare, funcțiune, pe terenul ce a generat PUZ, identificat cu nr. cadastral nr. 234024 - șos. Dobroești nr,37-39, vor fi amplasate conform Planșei de Reglementări Urbanistice, anexa la prezentul regulament local de urbanism.

(1)    Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea față de aliniament se face conform legii și în condițiile prezentului regulament privind derogările.

(2)    în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privată și domeniul public. în situațiile în care documentația PUZ prevede realinierî, aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privata și domeniul public.

(3)    Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament. Sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere față de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    terasele / balcoanele deschise vor putea depăși limita retragerii față de aliniament cu maxim 1,20 m

b)    în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau bovindourile vor păstra o distanță minimă de 2 m față de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minimă de 3,5 m față de cota de călcare exterioară din zona aliniamentului

c)    bovindourile, respectiv balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și vor ocupa, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

d)    Construcțiile subterane vor putea fi amplasate și pe aliniamentul stradal, cu condiția ca toate elementele constructive ale acceselor, pietonale sau carosabile, să se realizeze numai în interiorul parcelei.

(4)    Se vor respecta realinierile stabilite prin PUZ și figurate pe planșa de reglementări._

2.3.4.    Amplasarea în interiorul parcelei

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:

a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform planului de reglementări urbanistice.

b, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri, recomandându-se, dacă cerințele de intervenție sau condițiile locale nu impun altfel să se asigure:

accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o fațadă vitrată (două pentru clădiri înalte, foarte înalte sau săli aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la vitrările existentfesfi§5 drumul publipî(i^Ef^3reascu obstacole de tipul copertinelor ma înalți, parc^~auto, etc.);î

posibilitățile de acces^âf mjjfoacelor de intervenție, atunci când e&^ajjT/" necesar și la'a doua fațâdS^pțin amenajări cu lățimea de 12 metri; £4


(2)


(3)

ș    SJÎ>_,

■P OY. DIRECȚIA <t>c\ < fir ASISTENTA p. IEHNICAȘ1aceSTdtrefâ nu este posibil, se asigură trecerea forțelor ^^.intervenție prin treceri pietonale-cul lățimea minimă de


CONFORM CU ORIGINALUL Condițiile de amplasare a clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parceieste precizată în cadrul reglementărilor privind zonele și subzonele funcționale precum și unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește pe bază de Planuri Urbanistice de Detaliu, dacă prevederile privind zona sau subzona funcțională sau unitatea teritorială de referință nu dispun altfel.


2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii


2.4.1.    Accese șj circulații

(1)    Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice, trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

(2)    în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor de la alin (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

(3)    Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform planului de reglementări urbanistice anexa la prezentul regulament local de urbanism.

(4)    Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului șt autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

(5)    Aleile de servire locală (fundături) se vor realiza:

a)    Cele cu o lungime de maxim 30 m - o singură bandă de 4,5 m lățime

b)    Cele cu o lungime de maxim 100 m - minim 2 benzi (total 6 m), cu trotuar cel puțin

_pe o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt._

2.4.2.    Accese pietonale și piste pentru bicicliști

(1)    Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

(2)    în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

(3)    Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.


2.4.3. Parcaje


(1) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor din Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de constru amenajări autorizate pe terijo^f^Bnicțiului București și prospectele neceșj corecte funcționări a artergf9ț-de"cir'culaffe pe teritoriul Municpiului București ap .,

HCG MB nr. 66/2006.    /


2.5. Reguli cu privire ia echiparea edilitara


DIRECȚIA UR. NISM REGULAMENT LOCAL DL URBANISM IZ NR........

'ZAȚ S^RE NESCHIMB2.5.1. Asigurarea echipării edilitare

(1) Autorizarea executării construcțiilor^ este permisă 'numai dacă„ejristă posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele ex stente de apă, la instalațiile de canalizare și energie electrică.    CONFORM CU ORIGINALUL

(2, Se poate deroga de la prevederile alin. ilLciLjaidzuLjBxgauekw-administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, în cazul în care aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

(3)    Pentru terenul ce a generat PUZ identificat cu nr. cadastral 234024 - șos. Dobroești nr. 37-39, la faza DTAC prin Certificatul de Urbanism este obligatoriu sa se ceară aviz de amplasament pentru rețele de apă și canalizare, distribuție gaze, rețele electrice (acestea fiind singurile rețele existente ce condiționează autorizația de construire așa cum se menționează în avizele privind echiparea edilitară obținute la faza PUZ atașate la documentație).

(4)    Pentru terenurile din zona studiată prin PUZ prin Certificatul de Urbanism este obligatoriu să se ceară aviz privind rețelele de apă ți canalizare, electrice, distribuție gaze, rețele de termoficare, iluminat public, telefonie, transport în comun, după caz.

(5)    Autorizarea executării construcțiilor, aleteie decât cele aferente infrastructurii edilitare, în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă.

(6)    La elaborarea documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D. sau D.T.A.C. se va ține seama de condițiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacității sau înlocuirea rețelelor de apă - canal.

(7)    Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandă realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.

(8)    Toate rețelele și instalațiile tehnico-edilitare vor fi amplasate în subteran.

(9)    Extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacității ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, în limita capacității lor și cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacității rețelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obține o plată proporțională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică / a furnizorului de utilități.

(10)    Asigurarea suprafețelor de teren necesare realizării echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/dezvoltatorului, și constituie condiție de emitere a Autorizației de construire.

2.6. Reguli cu privire la parametrii urbanistici

2.6.1. Procentul de ocupare^țo^fictoTtqbUe utilizare a terenului_

(1) Procentul de ocupare a terenuluCcoefici^ttul de utilizare a terenului și regimul de înalțbw^;\ caracterizează construcția; Fiecare.'dințre^aceste valori trebuie să fie cel mult egala valoarea maxință stabilită prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile sta.pmfef 4


--- --- ?    ----„ I M ■-Ț--*-    ■— -I

prin prezentul regulament să QonriuA» în mod    • la posibilitatea ca orice

construcție să atingă în mod simultan valorile maxime'permise. Constrângerea dată de către cei doi indici urbanistici împreună cu regimul de îftaîțime este una rezultantă |5ri restricționarea simultană și comună conform valorilor    cu ORIGINALUL

(2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele regul :

b)    Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2001)

c)    Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. (Legea 350/2001)

d)    Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

• dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții (Legea 350/2001).

2.6.2. Parcelarea (1) Baza legală și definirea unor termeni

a)    Conform alin.6 al art.6 din Legea 50/1991 republicată, modificată și completată de Legea 401/2003, pentru operațiuni notariale privind circulația imobiliară atunci când operațiunile respective au ca obiect împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții, este necesară solicitarea unui Certificat de Urbanism;

b)    Conform alin. 3 litera e) al art.47 din Legea 350/2001 completată și modificată elaborarea Planului Urbanistic Zonal este obligatorie în cazul parcelărilor pentru diviziunea în mai mult de 3 parcele;

c)    Prin parcelare se înțelege operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea în 3 sau mai multe părți alăturate a uneia sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul de a fi sau nu înstrăinate prin cedări, concesionări sau vânzări a loturilor rezultate;

d)    Se înțelege prin parcelă, în sensul prezentului regulament, orice întindere de teren, constituind o singură proprietate, publică sau privată, indiviză și care poate fetffSj’atăj conformitate cu legile si regjerrffnt^tesn vigoare;

e)    Proprietarii suprafețelo/cfe'teren-pe a^căfOr întindere se pot construi patru"

multe locuințe sau clădiri de orice natură, respectând prevederile pre^._____

regulament, au drepțuLsă le parceleze. Dreptul de parcelare este supus, în yâffife


«ÎCȚli ‘S'S'FM,, >£*.%>: * Sl - J JUftlUtLe

prevederile înscrise în reglementările legale, dispoiițjjlp^prezentului regulament.

(2) Condiții de realizare a parcelărilor noi

a) Pentru a putea obține aprobarea parcelării unui teren, proprietarul terenului trebuie să

solicite în prealabil certificatul de urbanism. Acesta seva obține de la Primăria Comunei, și prin el autoritațiile publice locale sunt obligate conform Legii 350/2001 să solicite întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal ce se va aproba conform lefilor îr vigoare și care

va sta la baza viitoarei parcelări reglementând f edilitară a viitoarelor parcele astfel obținute.

(3) Unitatea de caracter arhitectural a parcelărilor

rma, dimensiunile, accesul și echiparea CONFORM CU ORIGINALUI


a)    Toate clădirile ce urmează a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei singure proprietăți în indiviziune, trebuie să fie concepute și executate într-o coerență de caracter arhitectural, astfel încât toate clădirile să apară ca un întreg armonios;

b)    Sunt exceptate parcelările anterioare, cu aprobări anterioare intrării în vigoare a prezentului Regulament și în care nu s-au prevăzut asemenea dispozițiuni;

c)    Odată cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevăzut un număr îndestulător de norme generale după care urmează a fi realizate construirea grupului de clădiri și ambîentarea lui cu plantații și elemente de mobilier urban.

2.6.3. înălțimea construcțiilor

(1)    Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime la cornișă, respectiv a înălțimii maxime admise, stabilite în cadrul Planșei de Reglementri Urbanistci aferente prezentului regulament.

(2)    în condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale.

(3)    Este permisă realizarea de demisoluri.

(4)    în sensul prezentului regulament, înțelesul termenilor subsol, demisol și mansardă este acela cuprins în glosarul anexat.

(5)    în cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălțimea construcțiilor se măsoară de la cota terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire, în punctul aflat la mijlocul liniei paralele cu aliniamentul și care marchează retragerea de la aliniament, conform prezentului regulament.

(6)    Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depășesc regimul de înălțime și / sau înălțimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrări care duc la creșterea regimului de înălțime sau a înălțimii.

(7)    Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal sau de detaliu, aprobat conform legii.

2.7 Reguli cu privire la amplsarea de spații verzi și împrejmuiri

2.7.1. Spații verzi și plantate


(1) Autorizația de construire plantate, în funcție de


obligația menținerii sau creării de spații tea construcției după cum urmează:^*1

/    ---’s ■

a. Platformele destinate paccărilor^-autovehiculelor vor fi prevăzute obligatoriu cu alveole plantate cu un arbore ia fiecare 4 locuri de parcare dicarosabile sau cu dale inie b) Se va asigura o suprafață de minim 3®% spațiu Ve^dfe'amenâjâ^ dinlcare cel puțin

2/3 pe sol.


CONFORM CU ORIGINALUL;


c) Deasupra construcțiilor subterane - g araje, se vor puteaa menaja spații verzi, cu

condiția ca grosimea minimă a stratului de pămînt vegetal să fie de minim 40 cm. Se va asigura irigarea spațiilor verzi precum și drenarea apelor meteorice.

2.7.2. împrejmuiri


(1)    Dacă reglementările privind unitățile teritoriale de referință nu prevăd altfel, împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm șt o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și care permite pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,0 m. împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.

(2)    Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

(3)    Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

PARTEA III
ZQNIFICAREA FUNCȚIONALĂ
3.1. Unități și subunități funcționale preluate din "PUZ- Șos. Dobroești -Lacul Dobroiești - Șos. Fundeni, sectorul 2" pentru teritoriul studiat -cu caracter director

Teritoriul studiat prin P.U.Z. preia zonificarea funcțională din documentația de urbanism ce se actualizează "PUZ- Șos. Dobroești - Lacul Dobroiești - Șos. Fundeni, sectorul 2" aprobat prin HCGMB nr. 378/2007 și anume:

M2 - subzonâ mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 cu accente înalte

Funcțiuni admise: instituții, servicii publice, lăcașuri de cult, comerț, locuințe, hoteluri, restaurante, parcaje, spații libere pietonale, pasaje acoperite etc.

POT max = 30% pentru clădiri Hmax = P+14

POT max = 50% pentru clădiri Hmax = 15,0 m

POT max = 70% pentru clădiri Hmax - 8,0 m

Min 30% spațiu verde amenajat

CUT max = 3,0 ADC/mp teren

LI - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri Funcțiuni admise: locuințe individuale și colective mici POT max = 45%

CUT max = 1,3 ADC/mp teren H max = P+2

3.2. Prevederi Ia nivelul subzdhelor-funcțjoțiale pentru terenul ce a generat^\documentația P.U.Z. identificat cir îpr. cadastral 234024    '
Dobpeșjtknr. 37-39    -    * ‘ • 2:|

/ - - IM2SUBZONA MIXTĂ - CU CLĂDI -TAVAN 6"REG*'    STRt

DISCONTINUU Șl ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI


jONTINUU sau


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Zona este caracteriată de felexibilitatea acceptării diferitelor funcțiuni de interes general și public dezvoltată la frontul arterei șos. Dobroești.


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


1. Utilizări admise


a)    Construcții comerciale - comerț cu amănuntul, comerț nealimentar, comerț alimentar, alimentație publică)

b)    Construcții și amenajări sportive - săli de sport

c)    Construcții de agrement - locuri de joacă pentru copii, parcuri, scuaruri.

d)    Construcții administrative - sedii ale unor organisme locale (sindicate, culte, fundații, organizații nonguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc.), sedii birouri;

e)    Construcții financiar-bancare, servicii poștale și telecomunicații, servicii manageriale, tehnice și profesionale (sedii de companii și firme în clădiri specializate);

f)    Construcții de sănătate;

g)    Locuințe colective


2. Utilizări admise cu condiționări


Conform Regulamentului Local de Urbanism al PUG Municipiu București în vigoare la data elaborării prezentei documentații pentru subzona M2


3. Utilizări interzise


Conform Regulamentului Local de Urbanism al PUG Municipiu București în vigoare la data elaborării prezentei documentații pentru subzona MZ


SECȚIUNEA ii - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Și CONFORMARE A CLĂDIRILOR


4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


Conform Regulamentului Local de Urbanism al PUG Municipiu București în vigoare la data elaborării prezentei documentații pentru subzona M2 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent "PUZ- Șos. Dobroești - Lacul Dobroiești - Șos. Fundenî, sectorul 2" aprobat prin HCGMB nr. 378/2007, terenul este construibil.


5. Amplasarea clădirilor față de aliniament


a)    Aliniamentul la șos. Dobroești se mută în conformitate cu planșa de reglementări urbanistice cu 8,5 m față de limita de proprietate a terenului ce a generat PUZ.

b)    Construcțiile pot fi amplasate pe aliniament

c)    Se aplică prevederile de la punctul 2,3.3. Amplasarea față de aliniament din prezentul Regulament Local de Urbanism


6. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelorClădirile se vor retrage față limitele laterale afe terenului în conformitate cu planul de reglementări urbanistice, dar nu mai puțin de:

față de-WmitaJaterală Nord - minim 5,0 m pentru co uXrfîâx cirn^ă X.17,0m, minim 7,0 m pentru construcțREGULAMENT LOCAL DL URBANISM AVIZ NR.........

construcîiTcu H max corb

1

-    față de limita laterală Sui pe o lungime de circa 13, lungime de 46,5 m și mini

-    Minim 5,5 m față de bor

PUZ.

3.0,Om    !    j

ccMform CU ORIGINALUL / - de la aliniamnet alipire ia calcan trai, în continuare minim 7,trm pe o

m 3,0 m pe o lungime de 19,0 m

dura accesului carosabil propus prin

7. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Retragerea minimă obligatorie între construcțiile de pe aceeași parcelă va fi de 10,0 m

8. Circulații și accese

-    Șoseaua Dobroeștl va fi lărgită în concordanță cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în conformitate cu Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB - la 24,0 m profil transversal.

-    Accesul principal auto și pietonal pe teren se va face din șoseaua Dobroești (intrare - ieșire).

-    Accesul secundar auto și pietonal se va face din drumul propus prin P.U.Z. adiacent limitei de proprietate nord.

-    Pe teren se vor amenaja circulații interioare ce vor asigura accesul către toate imobilele

9. Staționarea autovehiculelor (parcaje)

Toate autovehiculele vor staționa și vor fi parcate în interiorul parcelei conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

10. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

-    înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși 25 +

P + 8 (H max la cornișă = 30,0 m)

-    Se va respecta inaltimea maxima admisă pentru fiecare edificabil prezentat în planul de Reglementari Urbanistice, anexa la prezentul regulament local de urbanism.

11. Aspectul exterior al clădirilor

Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

12. Condiții de echipare edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fibre optice;

13. Spații verzi și plantate

-    Se vor amenaja spații verzi cu suprafața de cel puțin 30% din suprafața totală rămasă după trasarea noului aliniament și a străzilor propuse, indiferent de subzona funcțională în care se încadrează.

-    Se vor amenaja următoarele suprafețe ca spații verzi: 1033,4 mp pe

sol și 516,6 mp peste subsol, reprzentând 20% și respectiv 10% din terenul rămas după modificarea aliniamentului șoselei Do


realizarea străzii


prrppkțțe prn^PUZ care traversează terenu*?’

La faza DTACț)tanutdesituație\a configura cu exactitate supt de spațiu verde pe '■țot ^tefenbl rămas după operațiunii©^ flficare a aliniamentdlGi șcft. Dobroăești și realiz^j^LsjjâSH

jFfel


r\ tt

r

AVIZ NR.. ..EL,

’ " ’ZAT S^R!

_ * £-,

---- ---- 1- ---

propuse prirr PUZ jare traversează terenul,cu obligația res suprafețelor de spațiu verde indicata îi' alinîantele anterinan

- Parcajele la sol vor fi realizate    fctffctoJSdOE0

cu un gard viu de 1,20 metri înălțime.

pectării

njurate

14. împrejmuiri

Se recomandă separarea spre stradă cu garduri transparente de maxim 2,0 m înălțime din care 0,6 m soclu opac, dublat de gard viu. Gardurile pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de 2,20 m.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

15. Posibilități maxime de ocupare a terenului (POT)

POT maxim = 45% - pentru construcții cu înălțimi maxime între 15,0 -30,0 m.

16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim = 3,0 ADC/S teren


Lla


W-uc UKfcJANISM NESCHIMB^/


SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


Terenul este destinat dezvoltării locuințelor colective mici cu P+2 niveluri și Mansardă


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


1. Utilizări admise


2.


Utilizări admise cu condiționări


3. Utilizări interzise


Locuințe colective mici cu maxim P+2 niveluri Echipamente și dotări publice specifice zonei rezidențiale


Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 25 se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor d PUD;


Conform Regulamentului \Lo<;af de Urbanism al PUG Munfogw

ucurești în vigoare la dată elaborării prezentei documentații

subzona Lla '-' Ci3N€^RM;CU ORIGINALUL ,

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘlIcONFORMARF AClĂniRUXlĂ


4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)


5. Amplasarea clădirilor față de aliniament


6. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


7, Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă


8. Circulații și accese


9. Staționarea autovehiculelor (parcaje)


10. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


11. Aspectul exterior al clădirilor


Conform Regulamentului Local de Urbanism al PUG Municipiu București în vigoare la data elaborării prezentei documentații pentru subzona Lla și a Regulamentului Local de Urbanism aferent "PUZ - Șos. Dobroești - Lacul Dobroiești - Șos. Fundeni, sectorul 2” aprobat prin HCGMB nr. 378/2007, terenul este construibil.


Aliniamentul la șos. Dobroești se mută în conformitate cu planșa de reglementări urbanistice cu 8,5 m față de limita de proprietate a terenului ce a generat PUZ.

Construcțiile vor fi retrase de la aliniamentul străzilor noi propuse prin PUZ cu minim 2,0 m.

Se aplică prevederile de la punctul 2.3.3, Amplasarea față de aliniament din prezentul Regulament Local de Urbanism


Clădirile se vor retrage față limitele laterale ale terenului în conformitate cu planul de reglementări urbanistice, dar nu mai puțin de:

minim 7,0 m față de limita laterală Sud,

minim 2,0 m față de limita laterală Nord,

minim 4,0 m față de limita posterioară (Vest),

minim 4,5 m față de bordura accesului carosabil propus prin PUZ.


Retragerea minimă obligatorie între construcțiile de pe aceeași parcelă va fi de 6,0 m


Șoseaua Dobroești va fi lărgită în concordanță cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în conformitate cu Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB - 24,0 m profil transversal.

Accesul principal auto și pietonal pe teren se va face din șoseaua Dobroești (intrare-ieșire).

Accesul secundar auto și pietonal se va face din drumul propus prin P.U.Z. adiacent limitei de proprietate nord

Pe teren se vor amenaja circulații interioare ce vor asigura accesul către toate imobilele


Toate autovehiculele vor staționa și vor fi parcate în interiorul parcelei conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.


înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși S + P + 2+M (H max la cornișă = 12J3 m)Aspectul ctădirijor va exprima far^cterul și reprezentativitatea fjuîtțSl^

nii și va răspunde exîgențelo^ acfuale ale arhitecturii europene erență" și "eleganță".
12. Condiții de echipare edilitara


13. Spații verzi și plantate


Toate clădirile'^wMrracordate lâl^e|g!e tehiiico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații,' bazate pe cabluri din fibri optice;

__ CONFORM CU ORIGINALUL

Se vor amenaja spații vani m suprafața de rel plițln 30% din suprafața totală rămasă după trasarea noului aliniament și a străzilor propuse, indiferent de subzona funcțională în care se încadrează

- Se vor amenaja următoarele suprafețe ca spații verzi: 1033,4 mp pe sol și 516,6 mp peste subsol, reprzentând 20% și respectiv 10% din terenul rămas după modificarea aliniamentului șoselei Dobroiești și realizarea străzii propuse prin PUZ care traversează terenul.

La faza DTAC planul de situație va configura cu exactitate suprafața de spațiu verde pe tot terenul rămas după operațiunile de modificare a aliniamentului șos. Dobroăești și realizarea străzii propuse prin PUZ care traversează terenul,cu obligația respectării suprafețelor de spațiu verde indicate la aliniantele anterioare.


Parcajele la sol vor fi realizate pe dală înierbată și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime.

14. împrejmuiri

- Se recomandă separarea spre stradă cu garduri transparente de maxim 2,0 m înălțime din care 0,6 m soclu opac, dublat de gard viu. Gardurile pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de 2,20 m.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

15. Posibilități maxime de ocupare a terenului (POT)

POT maxim = 45%

16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim = 1,56 ADC/S teren


M\T. NR...

fZATS"RE NESCHIMB

Accesul direct - posibilitatea de intrare- ieșire fără afectarea aitflf-fuaețmju.aau_0roprietgț^G.M

- 007 - 2000).

Accesul la drumurile publice - accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelăfG.M - 007 -2000).

Branșamentul de apă - conducta de legătură de la rețeaua publică de distribuție la consumatori, cuprinzând vana de concesie, apometrul și construcțiile aferente (cămin, vană de golire etc.)(G.M -007-2000).

Branșamentul de gaze - conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de la o conductă aparținând sistemului de distribuție până la ieșirea din robinetul de branșament, stația sau postul de reglare (G.M - 007 - 2000).

Branșamentul electric - partea din instalația de distribuție a energiei electrice cuprinsă între linia electrică (aeriană sau subterană) șt instalația interioară (a abonatului) (G.M-007-2000).

Categoria străzii - se stabilește în funcție de rolul și caracteristicile funcționale sau tehnice, pe baza studiilor de circulație. Definirea și stabilirea elementelor caracteristice fiecărei categorii de străzi se face în conformitate cu actele normative specifice domeniului (G.M - 007 - 2000).

Cheltuieli de echipare edilitară - cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de gospodărie comunală și pentru exploatarea, modernizarea și dezvoltarea acesteia (alimentare cu apă, canalizare, străzi, transport în comun, salubritate etc.), care se asigura de regulă prin bugetele locale (G.M-007-2000).

Construcții anexe - construcții distincte, de regulă având dimensiuni reduse și un singur nivel suprateran, care deservesc funcțiunea de locuire. Din categoria construcțiilor anexe fac parte: garaje individuale, depozite pentru unelte de grădinărit, șoproane, terase acoperite, foișoare, pergole, bucătării de vară. Realizarea construcțiilor anexe se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează corpurile principale de clădire.

Construcții cu caracter provizoriu - construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin Autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului ia starea inițiala (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. în sensul prezentei legi (Legea 50/1991) realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive (Legea 50/1991).

Construcție existentă - în sensul prezentului regulament se înțelege acea construcție care există fizic la data adoptării prezentului act și este evidențiată ca atare în documentațiile cadastrale, fiind înscrisă în cartea funciară.

Construibilitatea - calitatea unui teren de a primi o construcție, a cărei destinație ^arad sunt compatibile cu atributel^e^aFMIeaat&.de natura terenului și de caracteristicile'saje- .? ■ i drept (vizând servituțiie car^Fgrevează) ale efceStuia (G.M - 007 - 2000).

Cornișă - Partea superioară, ieșită în afară și ornatnentată, a zidului unei construcții,^vâf^$§lljl de a sprijini acoperișuri de. a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădiriloftțgfifi

cazul inexistenței acestui element în arJ streașină acoperișului.


Demisol (prescurtat: D) - nivel construit al clădiri (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea îiBerFa’acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor).

în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

Destinația terenurilor - în sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii (G.M -007 - 2000).

Domeniul public - totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor (G.M - 007 - 2000).

Drumurile publice - drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritățile administrației publice centrale sau locale, și clasificate tehnic, conform legislației și terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naționale, județene și comunale în extravilan și străzi în intravilan (G.M - 007 - 2000).

Funcțiuni compatibile locuirii în cadrul subzonei locuințelor (LI și Lip) - sunt considerate funcțiuni compatibile locurii taote acele activități care respectă prevederile din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Conform GM-007-2000, în subzona locuințelor sunt admise: magazin general, supermarket, piață agroalimentară la minimum 40 m față de clădiri având alte funcțiuni decât cea comercială, alimentație publică, servicii nepoluante, învățământ, dispensar, creșe, săli de competiții sportive, patinoare artificiale, locuri de joacă pentru copii, parcuri, scuaruri, construcții de turism.

Echiparea edilitară - ansamblul format din construcții, instalații și amenajări, care asigură în teritoriul localităților funcționarea permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acestora față de sursele de apă energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecției mediului ambiant (G.M - 007 - 2000).

Echiparea edilitară în sistem individual - asigurarea utilităților și serviciilor edilitare prin construcții și instalații realizate și exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile

Edificabil (suprafața edificabilâ) - suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Garajele -construcții cu unul sau mai multe niveluri pentru staționarea, adâpostirea, întreținerea și eventual reparația autovehiculelor (G.M - 007 - 2000).

Indici urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:


Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața i iau în calculul suprafețe[ construite desfășurate: suprafața subsoluri liberă de până la bSd^yi, Mjpj^fâța subsolurilor cu destinație strictă perrt autovehiculelor^Zs^bțiile-tehriice-^kah spațiile destinate protecției civile, balcoanelor, logitlor, teraselorjjeScFiise și neacoperite, teraselor și cof necirculabile, precum și a poduritbr hșâmenajabile, aleile de acces piețjJ din incintă, scările'exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2CREGULAMENT LOCAL DL URBANISM ÎZNR.......

?£ -’ZATS'RE NESCHIMB

i *- —


In înțelesul prezentului ^Regulament, pVț'^er^fl urile în pantă, nivelurile clădirilor/corpurilor de clădire Ia care, cel puțin pe o latură a acestora, pardoseai mai mult


este situată sub nivelul terenului ((carosabilului) înconjurător jumătate din înălțimea liberă, sunt calculul indicelui CUT.


u mai mult -ae uate ca atare la


Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta Ia sol a clădirii) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. (Legea 350/2001) Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT:

daca o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții (Legea 350/2001).

Interdicție de construire (non aedificandi) - regula urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizației de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă (Legea 350/2001).

îmrejmuirile - construcțiile sau amenajările (plantații, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (G.M -007 - 2000).

Mansardă (prescurtat: M) - spațiu funcțional amenajat integral în volumul podului construcției. Se include în numărul de niveluri supraterane. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). în sensul prezentului regulament, se consideră mansarde acele spații care respectă următoarele condiții suplimentare:

•    podul construcției va forma un unghi maxim de 60 grade cu planul orizontal;

•    podul construcției nu va depăși, în proiecție orizontală, conturul exterior al ultimului nivel plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 1 m.

La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel mult 60% din suprafața desfășurată a ultimului nivel plin.

Mobilier urban - elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcțiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice), necesitând emiterea autorizației de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice șî asemenea (Legea 50/1991).Nivel retras (prescurtat: R) - niveLafțpL-căruUimite exterioare, în proiecția orizontală față de cele ale nivelului inferior. In sensul prezentulaf regulament, un nivel retras de la toate fațadele clădirii care sunt vizibile din'spațiuTpublic, în așa fel încât plan-


cornișa superioară sau aticul ultimului nivel Ufioxu-eea'a hjfalului retca-s să nu fnrme?e un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal. Suprafața cmstruitîf desfășurată a nivelului retras nu va depăși 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras). CONFORM CU ORIGINALUL

Obiectiv de utilitate publică - se consideră obiective da utilitate pubfe-ăr-prospecțiunile și explorările geologice; extracția și prelucrarea substanțelor minerale utile; instalații pentru producerea energiei electrice; căile de comunicație; deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalații pentru protecția mediului; îndiguiri și regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă și atenuarea viiturilor; derivații de debite pentru alimentari cu apă și pentru atenuarea viiturilor; stații hidrometeorologice, seismice și sisteme de avertizare și prevenire a fenomenelor naturale periculoase și de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile și terenurile construcțiilor de locuințe sociale și altor obiective sociale de învățământ, sănătate, cultură, sport, protecție și asistență socială, precum și de administrație publică și pentru autoritățile judecătorești; salvarea, protejarea și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, precum și a parcurilor naționale, rezervațiilor naturale și a monumentelor naturii; prevenirea și înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundații, alunecări de terenuri; apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională. (Legea 33/1994, O. MLPAT nr. 21/N/2000)

Parcajele - spații amenajate la sol sau în construcții pentru staționarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M - 007 - 2000).

Parcela - suprafața de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparținând domeniului public sau privat, și care are un număr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară. împreună cu construcțiile sau amenajările executate pe suprafața sa, parcela reprezintă un bun imobil (G.M - 007 - 2000).

Parcelare - acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuințe individuale, de mică înălțime (Legea 350/2001).

Profil stradal - în sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare și amenajare a amprizei stradale, în secțiune transversală.

Racordul de canalizare - canalul de legătură situat între ultimul cămin de vizitare de pe terenul abonatului și primul cămin de primire din canalizarea publică (G.M - 007 - 2000).

Realiniere - operațiune tehnică și juridica avînd ca scop lărgirea amprizelor stradale și care constă în retrasarea aliniamentului și trecerea în domeniul public a suprafețelor necesare. Realinierile constituie obiectiv de utilitate publică.

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile și obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor (Legea 350/2001).

Rețeaua publică de alimentare    cu apă -    ansamblul de lucrări    inginerești,    care    asigură

aprovizionarea cu apă potabilă șt    industrială    a localităților, aparține    domeniului    public    și este

exploatată de instituții publice specializate (G.M -007 - 2000).

Rețeaua publică de alimentare    cu apă -    ansamblul de lucrări    inginerești,    care    asigură

aprovizionarea cu apă potabilă și    industrială    a localităților, aparține    domeniului    public    și este

exploatată de instituții publice specializate (G.M -007 - 2000).

Rețeaua publică de canalizare - ar


jcrări inginerești, care asigură evacuarea apel


uzate și meteorice de pe teritoriul iocajității, aplarține domeniului public și este exploatată di


-007-2000).


Servitute de utilitate publică - sarcina impuși


imobil având un alt proprietar. Măsura de protecție a bunurilor imobile publice nu poate fi opu>a cererilor de autorizare decât dacă este continuă în documentațiile de urbanism aprobate (având drept consecință o limitare administrativă a dreptului de proprietate) (Legea 350/2001).

Sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu de utilități publice, prin ale cărui exploatare și funcționare se ' asigură furnizarea/prestarea serviciului (Legea51/2006).

Străzile - drumuri publice din interiorul localităților indiferent de denumire (stradă, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță) (G.M - 007 - 2000).

Străzile și artere pietonale - străzi rezervate exclusiv circulației pietonilor și ocazional accesului vehiculelor în scop utilitar - servicii și intervenție pentru parcelele din zonă (G.M - 007 - 2000).

Subsol (prescurtat: S) - nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălțimea liberă. Subsolul se consideră nivel subteran al construcției (după: P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră subsol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

Suprafața construită desfășurată (SCD) - suma suprafețelor desfășurate a tuturor planșeeior. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necîrculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție {Legea 350/2001).

Suprafața construită (SC) - suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită (Legea 350/2001)

Suprafața nivelului (SN) - (Aria nivelului) aria secțiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv delimitată de conturul ei exterior. 5uprafața nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. în suprafața nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

•    ariile teraselor teraselor circula bile pentru diferite funcțiuni;

•    ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau altor săli similare);

•    ariile subpantelor;

i

•    ariile balcoanelor și logiilor;

•    ariile porticelor de circulație și gangurilor de trecere dacă acestea nu au înălțimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;

•    aria încăperilor cu înălțime liberă mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol, încăîerile


Regulament Local de Urbanism

copertinele cu suprafețe mai micic ornamentale și cornișele;

x'otucir,- uiKtbJIAUk NISM

regulament local dl urbanism

iVÂVIZNR.

.,MZĂT Ș-RE/NESCHII

r    \ *    '* . r '

iși adâncimea, mai mică de 2 m, profilele CONFORM CU ORIGINALUL

Xînvelitoarele, terasele necirculabile (rezulnrte-tHn-retrsgeref-dtt-peste nivelul ime inferior;

golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte, numai la curți de lumină și curți englezești; rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp și nișele cu aria mai mare de 0,4 mp; treptele exterioare și terasele neacoperite;

La clădirile, cu excepția locuințelor, care au porțiuni cu număr diferit de niveluri denivelate de înălțimi egale sau diferite, deservite de o aceeași scară, numărul de niveluri al casei scării se determină conform STAS 4908-85.

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă {zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale (Legea 350/2001).

Zona de protecție - suprafețe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecția zonelor învecinate (stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.)(Legea 350/2001).

Utilități publice (Sistem de utilități publice) - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu de utilități publice, prin ale cărui exploatare și funcționare se asigură furnrzarea/prestarea serviciului. Utilitățile publice cuprind:

a)    alimentarea cu apă;

b)    canalizarea și epurarea apelor uzate;

c)    colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

d)    producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

e)    salubrizarea localităților;

f)    iluminatul public;

g)    administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

h)    transportul public local

i)    ședința publică - ședință desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la care are acces orice persoană interesată. (Legea51/2006).