Hotărârea nr. 516/2018

HOTARAREnr. 516 din 2018-08-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 492/31.10.2017 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA MODIFICA SI COMPLETEAZA ART. NR. 1 LA HCGMB NR. 492/31.10.2017Consiliul General al Municipiului București k^iyiminim

1    ’    1*19 2Q1B i lA&aJkXjOfU tMPCflKdk

H OT A R A R Epentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 492/31.10.2017 privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 4418/14.08.2018 și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 194/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 61/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 537/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 2, alin. (1), art. 3, alin. (1), alin. (2) și art. 9, alin. (1), lit. b), art. 19 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

-    art. 2, art. 36 alin. (2) și alin. (4), art. 38, art. 48, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004, actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015 - 2020;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 492/31.10.2017 privind acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 492/31.10.2017, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 492/31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

Claudiu Dani<


București, 23.08.2018 Nr. 516?ȘECRETAR GENERAL Apl^UNICIPIULUI BU2L


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1METODOLOGIE
A tNUJ AJUTOR SOCIAL COMUNITAR

t.,y n <6.Vy

~ RENTALA

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

I.Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt familiile cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Ajutorul social comunitar se acordă lunar familiilor monoparentale, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 530 lei inclusiv.

In sensul prezentei hotărâri, prin persoana singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a)    este necăsătorită;

b)    este văduvă;

c)    este divorțată;

d)    al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/disparută prin hotărâre judecătorească;

e)    al cărei soț/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

0 nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepția asistentului maternal profesionist.

Punctul II. "Depunerea cererii și documentele obligatorii” se modifică și va avea următorul conținut:


Cererea privind acordarea ajutorului social comunitar însoțită de documente doveditoare se vor depune la Direcția Generală de Asistență Socială a MunicipiuluiBucotjeșjr:^

Acte necesare    fi

•    Cerere tip, conform anexei A;    II

•    Declarație privind componența familiei, conform

•    Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar\    • -    Z\//

•    Adeverință emisă de organele fiscale prin care se atestă lipsauJjjLprulor față de bugetul local


Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5. București, România Tel 021 305 55 00 ol 4016 http //www pmb.ro

db.

V

UKAS

no «ooi ■ no i«ooi    001Adeverință de venit sau adeverință de venit impozabil (Act de stare materială/financiară de la Circa/Administrația Financiară), după caz

Punctul III. "Etapele analizării dosarului" se modifică și va avea următorul conținut:

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele prevăzute anterior la punctele de lucru indicate de către Direcția Generala de Asistență Socială a Municipiului București.

Condiții de acordare

•    Părintele are domiciliul cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii

» Solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local

7/^V'    VA

0»RfCI,fc

■rat^ asistent * Z m iehnicAS» -•« JURIDIC*

'tLQ    O


•    Stimulentul se acordă doar prin virament bancar

CONFORM C»


Obligațiile beneficiarilor

în cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul ajutorului social comunitar are obligația ca, în termen de maxim 15 zile, să comunice în scris modificările intervenite la D.G.A.S.M.B. și să prezinte documente doveditoare, respectiv:

-    să depună la D.G.A.S.M.B. o nouă cerere privind modificarea cuantumului însoțită de declarație privind modificările intervenite, documente care se înregistrează la punctele de lucru ale DGASMB. Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. Cuantum

Cuantumul ajutorului social comunitar lunar pentru familia monoparentală, este:

-    pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii;

-    pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 201 lei și până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Beneficiul de asistență socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celcfjn 0ar^m/mai sunt îndeplinite condițiile care au dus la stabilirea dreptului.    /q


Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Româi Tel 021.305 55 00 mt 4016 http://www.pmb.ro

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a)    nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;

b)    în urma verificării în teren depuse la dosar și situația în fapt;

c)    au depus dosar incomplet.


După constituirea dosarului cu toate monoparental solicită în scris serviciului specializat, din cadrul DGASMB, realizarea anchetei sociale, pentru solicitanții de ajutor social comunitar pentru familia monoparentală.

Reprezentanții Serviciului Anchete Sociale se vor deplasa la adresa indicată în cerere pentru evaluarea situației socio-economice a acestuia/acesteia.

Referatul de anchetă socială se anexează la dosarul solicitantului. Ajutorul social comunitar se acordă în baza documentelor depuse la dosar și a referatului de anchetă socială.ANEXA A


PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ

Subsem natu l(a)__

domiciliat în municipiul București, str.__, nr._,

bloc_, sc._, ap._, telefon_, sector__,

posesor al B.I./C.I. seria _, nr._, cod numeric personal

_, eliberat de_, la data de _ , vă rog să-mi

)    aprobați acordarea ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală.

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații că, pentru ajutorul social comunitar pentru familia monoparentală s-a depus doar prezenta cerere. Persoana îndreptățită se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului/copiilor și locuiește împreună cu acesta/aceștia, copilul/copiii nefiind încredințat/încredințați sau dat/dați în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

îmi exprim în mod expres consimțământul ca D.G.A.S.M.B. să consulte și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal. înregistrate pe numele subsemnatului în evidențele Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală.


G0Ni*0RMC>i )ni6tW .uL'


Declarație pe propria răspundeiANEXA B


Subsemnatul__

cu    domiciliul

str. _


posesor al B.I./C.I. seria eliberat de


in


, nr.


sector

,bl._, et


, C.N.P.


la data de


ap-.


in


alitate de solicitant/reprezentat legal/ declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din ;odul Penal privind infracțiunea de fals în declarații și în conformitate cu prevederile Codului Civil, irt. 519, că familia mea se compune din următorii membrii :


Soț/Soție :____

Fost    soț/fostă


C.N.P.___


Copii:


Nume_

Prenume

Nume_

Prenume

Nume_

Prenume

Nume__

Prenume


C.N.P.


C.N.P.


C.N.P.


C.N.P.


C.N.P.


DATA__


SEMNĂTURA_


soție:


Bd Regna Ehsabeta nr 47, cod poștal 050013. sector 5 București România

Tel 021 305 55 00 nl 4016

http://www.pmb.ro