Hotărârea nr. 515/2018

HOTARAREnr. 515 din 2018-08-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU ASOCIATIA DIACONIA - FILIALA SECTOR 6, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "MASA BUCURIEI PE ROTI"




Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 4166/08.08.2018 și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 60/22.08.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 49/22.08.2018, raportul

1    Comisiei pentru relații cu organizații neguvemamentale și alti parteneri sociali nr. 9/22.08.2018 și

raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 536/22.08.2018 din cadrul Consiliului Genera, al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006;

-    Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Diaconia - Filiala Sector 6, în vederea derulării proiectului "MASA BUCURIE, PE ROȚI,,

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.