Hotărârea nr. 514/2018

HOTARAREnr. 514 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR "OMENIA" BUCURESTI, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 639/19.12.2017


o

rr.
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "OMENIA” București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului

București nr. 639/19.12.2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 4347/10.08.2018 și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 59/22.08.2018 și raportul Comisiei J juridice și de disciplină nr. 535/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94 - 99, art. 116 din Legea nr. 292/20.11.2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "OMENIA” București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 639/19.12.2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

j    Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.București, 23.08.2018 Nr. 514

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1y\ , Anexa la Hotărârea nr. 57/ n «i ,

\."y>

ACORDUL DE ASOCIERE APROBAT PRIN HCGMB NR. 639/19.12.2017

<2b'08><JolPărțile semnatare:

1.    Direcția Generală de Asistență Socială a MunicipmWi București, cu sediul în București, strada C-tin Miile nr. 10, sector 1, reprezentată prin Director GeneraTrCosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU, și

2.    Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” București (CARP OMENIA BUCUREȘTI), cu sediul în București, str. Amurgului, nr.53, Sector 5, înscrisă in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a Judecătoriei Sectorului 5, București cu nr. 24/PJ/1997, cod fiscal 26292243, reprezentată prin dl.Gheorghe CHIOARU, în calitate de președinte, pe de altă parte, denumite în continuare “părți”,

I.    în conformitate cu prevederile Cap. IX. 1 din Acordul de asociere aprobat prin HCGMB nr. 639/19.12.2017, Acordul antemenționat se modifică după cum urmează:

II.    Cap. III. se modifică după după cum urmează:

„III. Grupul țintă îl reprezintă persoanele care provin din medii dezavantajate socio-economic, fără posibilități pentru asigurarea hranei, indiferent de naționalitate, etnie, rasă, stare de sănătate, sex sau religie, beneficiare CARP OMENIA. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Venituri mai mici de 750 lei/ membru de familie, respectiv cu 110 lei mai mult decât pensia minimă în plată. Pentru asigurarea continuității proiectului, prevederile prezentului articol se aplică începând cu data celei mai recente majorări a pensiei minime în plată. De asemenea, în situația majorării prin acte legislative ulterioare a pensiei minime în plată, contravaloarea acestui plafon se va actualiza automat, fiind stabilită prin aplicarea aceleiași formule de calcul, fără a fi necesară emiterea unei noi HCGMB.

- Au calitatea de pensionar (indiferent de tipul de pensie deținut).

Persoane care nu au posibilitatea asigurării hranei (din punct de vedere financiar) sau pregătirii acesteia (din punct de vedere medical/ vârsta/ condiții de locuit etc.)”.

III.    Cap. IV. 1 se modifică după după cum urmează: sintagma „Cantina Socială OMINIS” se înlocuiește cu \Cantina Socială Sf. Constantin”.

IV.    Celelalte prevederi ale Acordului de asociere aprobat prin HCGMB nr. 639/19.12.2017 rămân neschimbate.