Hotărârea nr. 513/2018

HOTARAREnr. 513 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PUNEREA IN APLICARE A ORDONANTEI DE URGENTA NR. 68/2008 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE


privind aprobarea regulamentului pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr.

68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților ’ administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se

desfășoară activități conexe actului medical, prin licitație publică cu strigare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15081/09.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 141/21.08.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 58/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 534/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă regulamentul pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, prin licitație publică cu strigare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Comisia de vânzare a spațiilor medicale și Comisia de contestații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 23.08.2018 Nr. 513’ut < vB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru vanzare prin licitație publică cu strigare a spațiilor cu destinație medicală, libere, aflate

in imobile proprietatea Municipiului București

Organizator: MUNICIPIUL BUCUREȘTI,

prin Comisia constituită în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008

Nota:

Ofertele vor putea fi depuse numai de persoanele juridice/persoane fizice care au cumpărat aceasta Documentație in nume propriu si au depus garanția de participare, in caz contrar oferta va fi returnata nedeschisa.

Nerespectarea condițiilor de forma si fond impuse prin prezenta Documentație conduc la descalificarea ofertei in condițiile specificate in Fisa de date.

SECȚIUNEA I


INSTRUCȚIUNI

privind vanzare prin licitație publică cu strigare a spațiilor cu destinație medicală^ liber^

aflate in imobile proprietatea Municipiului București

A. INTRODUCERE

A.1. Denumirea proprietarului:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

-    Cod de înregistrare Fiscală: 4267117

)    - Adresa: bdul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București

-    Numărul de telefon: 021.305.55.00/int 5009

-    Cont: RO 92 TREZ 700 21390207 XXXXX

-    Banca: Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București

A.2. Denumirea Organizatorului:

Municipiul București, prin Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale constituită prin Dispoziția Primarului General nr. 1084/2018,

A.3. Obiectul contractului de vânzare este vânzarea spațiului medical situat în imobilul din.......

A.3.1. Date tehnice cu privire la spațiul supus vânzării:

a.    Localizare spațiu: în imobilul din..........conform anexei Caietului de Sarcini.

b.    Suprafața:........mp;

A.3.2. Cerințele privind activitatea ce se va desfășura în cadrul spațiului medical vândut este indicata în Secțiunea II - Caietul de Sarcini, pct. 4

A.4. Procedura aplicată: licitație deschisă cu strigare

A.5. Legislație aplicabilă

Atribuirea contractului de vânzare se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

• Ordonanța de Urgența nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a

unității administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

B. CALIFICAREA OFERTANTILOR

CALIFICAREA OFERTANTILOR PRESUPUNE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE ACEȘTIA, CUMULATIV, A CONDIȚIILOR DE LA PUNCTELE B.1. SI B.2.

/    --X.

Sr

B.1. Documente care dovedesc eligibjlifatea


ii \ JI J p    /zv    G \

B.1.1. Declarație pe propria răspundere\cempletată îtfcpnfoririiîâte cu Formularul Bran secțiunea^;

< Dipciia.

itr.oniu %

*/


Scrisoare de bonitate finarfeiară,    '

A    /iu 'r-s*'B.1.2. Certificate privind îndeplinirea ot^rtatfe-^Swie de plată a'impozitelor si taxelor către stat,

inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, la data de........, după cum

urmează:    _L‘

a.    Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice/persoane fizice, emis de Administrația Finanțelor Publice - original sau copie legalizată;

b.    Certificat privind impozitele și taxele locale pentru persoane juridice/persoane fizice, emis de Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei - original sau copie legalizata;

Nota: Pentru a fi valabile, certificatele trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data

deschiderii procedurii și să fie prezentate în original sau copie legalizată.

B.2. Documente care dovedesc înregistrarea, după caz :

B.2.1. certificatul de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor Medicale (partea I si II pentru titularii de contract care sunt înființați în baza O.U.G nr. 124/1998) Certificat de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor Medicale - partea III - pentru servicii conexe actului medical ( pentru titularii de contract înființați in baza O.U.G nr. 83/2000) semnat și ștampilat de ofertant conform cu originalul;

B.2.2. certificatul de membru al Colegiului medicilor/dentiștilor semnat și ștampilat de ofertant conform cu originalul;

B.2.3. certificatul de membru eliberat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania/autorizația de liberă practică pentru celelalte categorii profesionale prevăzute de lege semnat și ștampilat de ofertant conform cu originalul;

B.2.4. contractul de societate civila pentru Societatea civilă medicală (în baza OUG 124/1998 ) semnat și ștampilat de ofertant conform cu originalul;

B.2.5. documentele de constituire și funcționare pentru persoanele juridice autorizate în condițiile Legii nr.31/1990 prin care:

-    să facă dovada că societatea are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei;

-    administratorul este medic sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație sunt medici;

B.2.6. codul unic de înmatriculare/certificatul de înregistrare fiscală semnat și ștampilat de ofertant conform cu originalul;

B.2.7. statutul și/sau contractul de societate semnat și ștampilat de ofertant conform cu originalul;

B.2.8. copie buletin de identitate/carte de identitate titular contract;

B.2.9. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că acesta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

B.2.10. declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condițiile OUG nr. 68/2008;

B.2.11. împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice.

B.2.12. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice - copie după autorizația de funcționare eliberata autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă ca are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora.

C. ELABORAREA OFERTEI

1VA 4

fi d® 6tr3e’zile.z^'ț


C.1. Perioada de valabilitate a ofertelor.

C.2. Garanția de participare    7 *

C.2.1. Cuantumul garanției de participare este ce jO.%'.din prețul de pornire la licitație.

Echivalentul în lei al valorii exprimate rțry£tJro se.vș^țejmninâ corespunzător cursului mediu al pieței

valutare, calculat de Banca Națională a Români^pentru ziuâ'edr âițuirii eii’l

n


țyțC A f" i II

C.2.2. Perioada de valabiliate a garanției de^părfîcipare este egală cu perioda de valabilitate a ofertelor (60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor).

C.2.3. Garanția de participare se va depune în contul Municipiului București RO53 TREZ 7005 006X XX00 0227 deschis la ATCMB.

Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele cazuri:

>    ofertantul câștigător nu semnează procesul-verbal și/sau hotărârea de adjudecare a licitației, în care se va menționa prețul de vanzare adjudecat pentru spațiul medical ce face obiectul ședinței de licitație;

>    ofertantul câștigător nu semnează contractul de vanzare cu Municipiul București în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data adjudecării;

Garanția de participare la licitație se restituie ofertanților necâștigători, la solicitarea scrisă a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecare.

Garanția de participare la licitație se restituie ofertantului câștigător, la solicitarea scrisă a acestuia, numai după semnarea contractul de vânzare cu Municipiul București.

C.3. Oferta financiară se va analiza prin aplicarea procedurii de strigare a prețului, ulterior procedurii de calificare a ofertanților.

C.3.1. Prețul minim de pornire este cel stabilit în raportul de evaluare.

C.3.2. în cazul in care prețul de pornire ofertat este mai mic decât limita minimă, propunerea financiară

va fi respinsă ca necorespunzatoare.

D. PREZENTAREA OFERTEI

D.1. Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de înaintare însoțita de documentele de calificare și oferta tehnico-economica este:

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI - Direcția Patrimoniu, Serviciul concesionari - b-dul. Regina Elisabeta nr.47, parter, cam. 49, sector 5, cod poștal 050013 - București.

D.1.2. Data limită până la care se primesc documentele de calificare și oferta financiară este

D.1.3. Documentația de licitație se poate ridica de la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIUL BUCUREȘTI, Direcția Patrimoniu, Serviciul concesionari, cam. 49, parter, sector 5 - București, contra sumei de 100 lei.

Plata se poate face în numerar, la casieria P.M.B. din b-dul. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, parter, în zilele de luni până vineri, între orele 09°° -16°°.

D.2. Numărul de exemplare în copie: 1 exemplar în copie.

D.3. Ofertantul trebuie să sigileze originalul și setul de copii, documentele de calificare și propunerea financiară vor fi depuse în plicuri separate atât originalul cât și copia care vor fi marcate după cum urmează:

1. Documentele de calificare în original și copie în două plicuri distincte, închise și sigilate, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și mențiunea DOCUMENTE DE CALIFICARE „ORIGINAL", respectiv „COPIE”;

2. Propunerea financiara în original și copie, în doua plicuri distincte, închise si sigilate, pe care se va scrise denumirea și adresa ofertantului^, precum și mențiunea PROPUNERE FINANCIARA „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Oferta,tr^uiejăjfie înșpțiță de:

-    Cererea de participare la licitație*(FormulapjLÂ,- Secțiunea III). Depunerea acestei cereri la sediul P.M.B. (însoțită de oferta în plic închis'si jilatj presupune că ofertantul și-a însușit datele înscrise în Documentația de Licitație achiziționată și că este de Jacord cu ele.

-    Scrisoarea de înaintare (Forma ' J n    '■


-    împuternicirea scrisă (Formularul A2, Secțiunea III) prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere - in afara plicului in care se afla oferta. Aceasta va fi inmanata, in original, Comisiei la data si ora deschiderii ședinței, inainte de deschiderea plicurilor;

-    OP prin care se constituie garanția de participare la procedura de licitație deschisa cu strigare -in afara plicului in care se afla oferta. Aceasta va fi depusa, in original, la data depunerii ofertei.

E. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR

E.1. Ofertele vor fi dechise la sediul sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIUL BUCUREȘTI, b-dul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - București la data.........................

E.2. Criteriul general aplicat pentru atribuirea contractului de vanzare: “prețul de vanzare cel mai mare ofertat”.

F. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VANZARE:

a. Termenul de incheiere a contractului: in maxim 30 de zile calendaristice de la data adjudecării licitației;

b.    Plata prețului: se face inainte de data semnării contractului de vanzare în baza facturii fiscale emise de Municipiul București.

c.    Predarea spațiului. Predarea spațiului se va face in baza unui proces verbal de predare primire care va fi încheiat in maxim 10 zile calendaristice de la data semnării contractului de vanzare.

G. ATRIBUȚIILE SI ACTIVITATEA COMISIE

Comisia constituita conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 are următoarele atribuții:

• face public anunțul de vanzare a spatiilor prevăzute in lista aprobata de către C.G.M.B. in termen de 15 zile de la data aprobării acesteia. Anunțul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si naționale, de larga circulație, si se afiseaza la sediul vânzătorului, cu cel puțin 15 zile inainte de data organizării licitației;

-    propune spre aprobare C.G.M.B. lista cu spatiile medicale libere ce urmeaza a fi scoase la licitație,

-    verifica in prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare la licitație solicitate;

-    verifica si analizeaza ulterior documentele de participare la licitație depuse de ofertanti si întocmește lista cuprinzând ofertantii acceptați, care include toti pontentialii cumpărători care au depus documentația completa de participare la licitație si o va afișa la locul desfășurării licitației, cu cel puțin o ora inainte de ora fixata pentru începerea acesteia;

H. DESFASURAREA LICITAȚIEI

Pentru participarea la licitație ofertantii depun la sediul Municipiului București, cel mai târziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru începerea licitatfei, documentele prevăzute in caietul de sarcini si dovada privind achitarea taxei de participare.

Ofetantilor acceptați la licitație li se in numărului de ordine din lista cuprinzând ofertantii a spațiului medical care se pune in vanzare, desfășurare a licitației, asigurandu-se ca fiecare"numere de identificare, corespunzătoare

inteje comisiei de licitati^punt'a denumirea

irul' de ordine ale ofertantilor, modul, de

ocedura de desfășurate a Ifclfâtrer?1. r I Vjs Patrimoniu

7^    //V*    *'

In cursul ședinței de licitație, ofertantii au drepful sa anunțe, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anuntat de președintele comisiei de licitație.

Licitația are loc la data stabilita in anunțul de vanzare si este valabila daca s-au prezentat cel puțin 2 ofertanti.

Prin excepție de la aliniatul precedent, in situația in care se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire al licitației, acesta este declarat adjudecatar.

Daca se oferă prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va creste prețul cu cate un pas de licitație pana când unul din ofertanti accepta prețul astfel majorat si nimeni nu oferă un preț mai mare.

Daca nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrala a prețului minim de pornire, președintele comisiei de licitație, cu acordul prealabil al Municipiului București - Direcția Generala Economica, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului in rate.

Daca la ședințele de licitație nu se prezintă nici un ofertant, se poate decide organizarea unei noi licitații cu strigare.

I. CONTESTAȚII

Eventualele contestații pot fi depuse la registratura organizatorului din b-dul. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, București, pentru Comisia de a contestație, în termen de 3 zile lucrătoare de la data deschiderii, respectiv până la data de................

Atribuțiile Comisiei de Contestație

Comisia de Contestație constituită conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 are următoarele atribuții:

a)    soluțonează contestațiile formulate împotriva proceselor verbale încheiate de către Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de licitație și a prețului obținut pentru spațiul vândut prin licitație, în termen de 5 zile de la depunerea acestora;

b)    sesizează organele în drept asupra abaterilor constatate în cadrul activității desfășurate.

Modul de sesizare și procedura de lucru a Comisiei de Contestații

a)    Contestațiile formulate împotriva proceselor verbale încheiate de către Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale din cadrul Primăriei Municipiului Bucureșt, prin nerespectarea dispozițiilor legale, se înregistrează la Secretariatul Comisiei de Contestație, care urmează a le pune la dispoziția Comisiei de Contestații alături de contestația formulată împreună cu dosarul cauzei deândată;

b)    Dosarul contestației va cuprinde: contestația în original, care va purta data și semnătura persoanei îndreptățite, precum și amprenta ștampilei, în cazul contestatorului persoana juridică, cât și adresa de corespondență, împuternicire avocațială, după caz, actul atacat, în copie, precum și anexele acestuia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă soluționării, precum și documentele depuse de contestator la Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale.

Dosarul contestației este înmânat Comisiei de contestații cu adresă de înaintare în care se va face mențiune despre respectarea termenului de formulare a contestației însoțit fiind de dosarul în cauză de la Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale.

în cazul în care competența este delegată de Secretarul General al Primăriei Municipiului București, secretariatul comisiei de contestații va solicita Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale, actele mai sus menționate. Comisia va pune la dispoziție actele în cel mult 24 de ore pentru a se putea soluționa contestația.

Termenul de depunere a contestației se-oâlcul$âză, potrivit dispozițiilor privind termenele din Codul de procedură civilă, pe zile libere, neintrând în câlctol nicLziiJâ când a început, nici ziua când ș^tâ/șittermenul care a stat la baza emiterii actului contestat sa(fcontestăfiî4nsî


te €<î

c)    Secretarul Comisiei de contestații va înregistra-atffesa de înaintare a dosarului contestației și o va prezenta președintelui Comisiei de contestații care va stabili data, ora și locul ședinței, va dispune convocarea membrilor comisiei și comunicarea către aceștia a contestației și a documentelor justificative, după caz.

Cererile care au ca obiect îndreptarea erorilor materiale, nu sunt considerate contestații, și se soluționează de către Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale.

Contestația se formulează în scris și este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o

susțin.

Solicitarea de completare a documentației cu informațiile și documentele necesare se face cu mențiunea că termenul de soluționare a contestației se prelungește cu intervalul cuprins de la data solicitării și până la primirea relațiilor solicitate.

d)    In situația în care contestația nu îndeplinește cerințele care privesc depunerea împuternicirii, semnătură, precum și ștampilarea, în original, Comisia de contestații va solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste cerințe. în caz contrar, contestația va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

e)    In situația în care una dintre persoanele care au participat, potrivit competențelor ce îi revin, la soluționarea contestației nu este de acord cu soluția propusă, are posibilitatea de a semna cu opinie separată exemplarul deciziei care rămâne la dosarul contestației și pe cel care se păstrează la dosarul deciziilor. Opinia separată va fi motivată în fapt și în drept, prezentându-se considerentele legale pe care se bazează aceasta.

f)    Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia .

Hotărârea privind soluționarea contestației se întocmește in 3 exemplare:

a)    câte un exemplar se comunică Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale;

b)    un exemplar rămâne la dosarul contestației;

In situația în care decizia de soluționare se semnează cu opinie separată, la dosarul contestației va fi atașat și exemplarul cu opinie separată;

g)    un exemplar se va înainta contestatarului.

Secretarul Comisiei de contestații va ține evidența contestațiilor într-un registru din care să rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de soluționare și de comunicare a soluției și calea de atac.

h)    pentru lămurirea cauzelor, Comisia de contestații poate solicita autorităților sau instituțiilor publice competente, puncte de vedere în domeniul de reglementare al acestora.

La soluționarea contestației, Comisia de contestații se va pronunța în raport de actele instrumentate de Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a expertizelor efectuate în cauză, în măsura în care acestea se regăsesc la dosarul contestației cat si a actelor solicitate suplimentar.

După ce a fost verificată legalitatea depunerii în termen precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea de contestație, se trece la verificarea în fond a contestației, verificarea rezumându-se numai la aspectele invocate de contestator.

în situația în care există cazuri ce nu sui prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr,


J. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta metodologie va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București și va intra în vigoare de la data aprobării sale.

itare în prezentul regulament, se vor aplica 00'8, D'recQm și ale celorlalte acte normative în domeniu.

NOTA : In situația in care la doua ședințe de licîtafie prgaîiî^af< pentru același spațiu medical, nu se nat cu ‘ '

înscrie niciun ofertant, acesta va fi concesi concesionarea unor


spatii cu destinație de cabinet nțedicaîe^/ / I 7    A


re prevederilor H.G.R. nr. 884/2004 privind
SECȚIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

)CAIET DE SARCINI

privind vanzarea spațiu medical în suprafață de.......mp, situat în imobilul din......., identificat.

1.    Denumirea autorității contractante:

1. Organizator:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

-    Cod de înregistrare Fiscala: 4267117

-    Adresa: bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București

-    Numărul de telefon: 021.305.55.00/int 5009

-    Cont: RO 92 TREZ 700 21390207 XXXXX

-    Banca: Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului București

2.    Obiectul contractului de vanzare este vanzarea spațiului medical situat in imobilul din.......

3.    Date tehnice cu privire la spațiul supus vanzarii:

3.1.    Localizare:

Imobilul situat in ..CF.. conform schiței anexate.

3.2.    SPAȚIU cu destinație medicala:

•    spațiu cu suprafață de.. m.p., amplasat în imobilul din.........cu destinația medicala

3.3.    Descrierea amplasamentului:

Spațiul medical ce face obiectul licitației este compus din:

-    Cabinet medical format din....

•    Cota parte din spatiile comune necesare desfășurării activitatii, respectiv:.......

-    Cota parte teren afemt.....

4. Destinația imobilului

4.1. Spatiile medicale care vor fi dobândite in condițiile prezentului caiet de sarcini si conform OUG nr. 68/2008 nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activitati decât in scopul desfășurării activitatii medicale si/sau a activitatilor conexe actului medical.

4.2 Au dreptul de a cumpără spatiile medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 medicii, medicii dentiști, dentiștii, biologi, biochimisti, fizicieni, tehnipidni^dentarAsTc^elalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului friecfical,"precum si persoane juridice care au obiect unic de^V^țe


------------------------

furnizarea serviciilor medicale si care rira mailosFbfehefi OUG nr. 68/2008;    J, K W

H'W—< • *


jnui alt contract de cumpărarZ4n conc,


/l

Patrimoniu


Direcția


5.    Limita minimă a prețului de ofertare este de.......    —-

6.    Termenul de semnare a contractului este de maxirriurn~30zile calendaristice de la adjudecarea licitației.

7.    Predarea - primirea spațiului între Municipiul București și cumpărător se va face prin semnarea procesului verbal de predare - primire a spațiului medical, după semnarea contractului de vanzare.

8.    Garanția de participare la licitație

Ofertanții au obligația de a constitui garanția de participare în valoare de.....Euro, reprezentând

10% din valoarea de pornire a licitației aferentă spațiului medical (echivalent în lei calculat la cursul de schimb valutar BNR stabilit cu 5 zile calendaristice înainte de data deschiderii ofertelor).

Garanția de participare se va depune în contul Municipiului București RO53 TREZ 7005 006X XX00 0227 deschis la ATCMB.

Garanția de participare la Licitație se pierde în următoarele cazuri:

o ofertantul câștigător nu semnează procesul-verbal și/sau hotărârea de adjudecare a Licitației,

în care se va menționa prețul de vanzare adjudecat pentru spațiul medical ce face obiectul Licitație;

o ofertantul câștigător nu semnează contractul de vanzare cu Municipiul București în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data adjudecării;

Garanția de participare la Licitație se restituie ofertanților necâștigători, la solicitarea scrisă a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecare.

Garanția de participare la Licitație se restituie ofertantului câștigător, la solicitarea scrisă a acestuia, numai după semnarea contractului de vanzare cumpărare.

în situația în care câștigătorul licitației nu se prezintă la Municipiul București în vederea încheierii contractului de vanzare în interval de maximum 30 zile calendaristice de la data adjudecării licitației, atunci acesta pierde atât titlul de câștigător al licitației, cât și garanția de participare la licitație, spațiul medical urmând a fi relicitat.

9. Relații privind modalitatea de plată a prețului de vanzare:

Sa achite prețul spațiului medical care a făcut obiectul licitației cu strigare la valoarea adjudecata astfel

- integral, in termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecării sub sancțiunea adjudecării si reluării procedurii de licitație publica;

Daca nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrala a prețului minim de pornire, președintele comisiei de licitație, cu acordul Municipiului București poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului in rate astfel:

in rate, caz in care 50% din prețul de vanzare se va achita in termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecării, diferența va fi achitata in rate egale, eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni. La sumele datorate cu titlu de rata lunara se va percepe o dobanda egala cu rata de referința stabilita periodic de Comisia Europeana pentru Romania si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (sub sancțiunea anularii adjudecării si reluarea procedurii de licitație), in cazul vanzarii in rate a spațiului medical si a terenului aferent, cumpărătorul este obligat sa constituie in favoarea vapZ'atoruluî'o ipojeca asupra spațiului ce face obiectul vanza^paiiji la. achitarea integrala a patului de vânzare. Șâ plateasca cheltuielile ocazionate de pfpcedura dez<£?
V j ‘    7

10. După adjudecare, imobilele care fac obiectul vanzarii sunt destinate exclusiv desfășurării de activitati medicale, sarcina ce va fi prevăzută in contractul de vanzare si va fi notata in Cartea Funciara a imobilelelor.

Imobilele dobândite in condițiile prezentei ordonanțe de urgenta nu pot fi instrainate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activitati decât cele medicale si/sau a activitatilor conexe actului medical. Persoanelor juridice pot cumpără aceste spatii doar care in cazul in care au ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale .

In cazul incalcarii condițiilor prevăzute mai sus, contractul de vanzare se considera rezolvit de drept, tara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.

11. Autorizări:

Cumpărătorul va obține pe propria cheltuială și răspundere toate avizele și autorizările necesare pentru pentru desfășurarea activității medicale in spațiul ce face obiectul contractului de vanzare.

12. încheierea contractului de vanzare

Procesul verbal de adjudecare, înregistrat în Registrul - procese verbale va fi transmis direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea încheierii contractului de vanzare cumpărare.


«Patrimoniu ;
SECȚIUNEA III

FORMULARE7

Direcf/a £j atnmoniu £/

7


1.    Denumirea completă a ofertantului ......................................................

2.    Sediul C.M.I./ societății medicale {adresa completă)..................................................................

telefon.................................................fax................................................

3. Date de identificare a ofertantului {număr de înregistrare în Registrul Comerțului/ Registrul Unic al cabinetelor Medicale (partea I si II pentru titularii de contract care sunt înființați în baza O.U.G nr. 124/1998) Certificat de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor Medicale - partea III - pentru servicii conexe actului medical ( pentru titularii de contract înființați in baza O.U.G nr. 83/2000) și cod unic de înregistrare)

4. Contul {cod IBAN) și banca unde are deschis cont ofertantul...............................

5.    Garanția de participare la procedură a fost constituită în favoarea organizatorului, în data de

............................ cu:

Ordin de plată nr.....................................................................................

6.    Persoana fizică împuternicită să reprezinte ofertantul la licitație

7. Contravaloarea Documentației de licitație s-a achitat cu chitanța

nr..................................................................................

8. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentației de licitație ca, în cazul adjudecării procedurii:

a) să ne prezentam la, Primăria Municipiului București -, in vederea incheierii contractului de vanzare, în cel mult 30 zile calendaristice de la adjudecarea licitației;

în cazul neîndeplinirii unui angajament stipulat la punctul a, am luat la cunoștință că vom decade din drepturile câștigate în urma adjudecării licitației ^consemnate în Hotărârea de adjudecare a licitației și, totodată, garanția depusă în vederea participariflâ proceciufă^a fi încasată de către organizator.'■^ora oncâ<£\


9. Am luat la cunoștință și divergențe apărute între părți după

IA'    i 'H

f    /<•

participării la procedură, decurgând din sau în legătură cu prezenta documentație, inclusiv cu aplicarea prevederilor acesteia va fi supusă spre soluționare Comisiei de contestație, din cadrul P.M.B.

10.    Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunea faptelor penale de fals și uz de fals, pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedură, precum și pentru realitatea informațiilor, datelor și angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

11.    Am luat cunoștință de prevederile Documentației de licitație și ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii și suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea.

12.    Cererea a fost înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr......................

din data de..................................

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)Către Primăria Municipiului București Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, București

Ca urmare a anunțului de participare aparut in .........................................................

...........................................................din................................................................................

(ziua/luna/anul)

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de vanzare.......................................................

(denumirea contractului)

noi............................................................................................................................................

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat următoarele:

1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conținând, in original si intr-un număr de.......copii:

a)    oferta.

b)    documentele care insotesc oferta.

Avem speranța ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerințele.Subscrisa/ul_ , cu sediul in_

înmatriculata in Registrul Unic al cabinetelor Medicale (partea I si II pentru titularii de contract care sunt înființați în baza O.U.G nr. 124/1998) Certificat de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor Medicale - partea III -pentru servicii conexe actului medical ( pentru titularii de contract înființați in baza O.U.G nr. 83/2000)sau

Registrul Comerțului/ sub nr._, CIF_, reprezentata legal

prin Dl./Dna_-_, in calitate de_, împuternicim prin prezenta

pe Dl./Dna._, domiciliat in_, identificat cu B.l/C.l. seria_

nr. ___, CNP_, eliberat de_, la data de_

, avand funcția de_, sa ne reprezinte la procedura de licitație deschisa organizata de

Primăria Municipiului București in scopul atribuirii contractului de vanzare a spațiului medical ......................................., amplasat in.............................................

In îndeplinirea mandatului sau mandatarul va avea următoarele drepturi:

1.    Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legătură cu participarea la procedura de licitație deschisa cu strigare;

2.    Sa depună scrisoarea de înaintare, documentele de calificare si oferta in numele subscrisei;

3.    Sa participe in numele subscrisei la deschiderea ședinței de licitație si sa semneze procesul verbal de deschidere a acesteia;

4.    Sa răspundă la solicitările de clarificare formulate de către ordonator in cadrul ședinței de

deschidere;

5.    Sa depună in numele subscrisei contestațiile cu privire la procedura licitației deschise in cadrul ședinței de deschidere.

Prin prezenta împuternicire mandatarul nostru este deplin autorizat sa angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura de licitație deschisa.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

DATA


(Denumirea mandantului)
ATTANGAJAMENT und modul de restituire sau reținere a garantiie de participare

în cazul în care noi, C.M.I./SC.....în calitate de ofertant, am înaintat Primăriei Municipiului București

oferta noastră, datată ....................... în vederea participării la procedura de licitație pentru

............................................................................. vă facem cunoscut că ne angajăm să ni se rețină

garanția de participare în suma de..................................în cazul în care:

nu ne prezentăm la licitație, deși am depus toate documentele în vederea participării; revocăm oferta după data limită de depunere a acesteia, înainte de atribuirea contractului; revocăm oferta după atribuirea contractului, fiind declarat câștigătorul licitației sau fiind admis

cu statut de rezervă;

fiind declarat câștigătorul licitației, nu semnăm contractul de vanzare în termenul stabilit, sau nu ne executăm obligațiile de constituire a garanției de bună execuție.

Prezentul angajament este valabil până la data de ................................. și devine nul în cazul

neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat cu un alt ofertant. în acest caz, garanția de participare se va restitui în totalitate.

Valabilitatea angajamentului poate fi extins, în cazul în care este necesar, la solicitarea Primăriei Municipiului București, cu acordul prealabil al nostru.

Ofertant,

S.C......................................................

Administrator

Semnătură(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA1.    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................................................... (denumirea si

sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situațiile prevăzute la paragraful B.1.1. din Secțiunea I „Fisa de date” din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

2.    Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca ordonatorul are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experiența, competenta si resursele de care dispunem.

3.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatii contractante Primăria Municipiului București, Bdul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastra.

4.    Prezenta declarație este valabila pana la data de............................... (se precizează data expirării

perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării............................................

Ofertant,

(semnătură autorizata)OFERTANTUL


(denumirea)INFORMAȚII GENERALE1.    Denumirea/numele:.........................................................................................

2.    C.U.I.:    ............................................................

Atribut Fiscal:    ............................................................

3.    Adresa sediului central:....................................................................................

4.    Telefon:............................................................

Fax:    ............................................................

Telex: ............................................................

E-mail: ............................................................

5.    Certificatul de inmatriculare/inregistrare.............................................................................

(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6.    Obiectul de activitate, pe domenii:..................................................................................

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.    Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:......................................................

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Ofertant,

(semnătură autorizata)OFERTANTUL


(denumirea)


FORMULAR DE OFERTACătre’. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Doamnelor si Domnilor,

1.    Examinând documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertelor, subsemnatii, reprezentanți ai

ofertantului........................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate

cu prevederile si cerințele cuprinse in documentația menționata mai sus, sa oferim ca preț de cumpărare suma de..............pentru spațiul cu destinație medicala situat in..................

2.    Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incheiem contractul de vanzare a spațiului medical, in condițiile prevăzute de documentația pentru licitație.

3.    Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 (sasezeci) zile, respectiv pana la

data de....................................(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata

oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.    Pana la incheierea si semnarea contractului de vanzare, aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteles si consimțim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garanția de buna execuție in conformitate cu prevederile din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertelor.

Data.........../............./............

......................................... (semnătură) in calitate de................................., legal autorizat sa semnez oferta

pentru si in numele..........................................................(denumirea ofertantului)
SECȚIUNEA IV

CONTRACT DE VANZARE
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în BfcttreștrB"-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, prin Primarul General GABRIELA FIREA, în baza Hotărârii Consiliului General al

Municipiului București nr................în calitate de vânzător, pe de o parte,

Si

2. Dr.................................., titular al C.M.I/SC...................prin reprezentant

.....................având Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

sub nr. de identificare_, și Certificat de Membru nr._, (CUI_, J_

etc.), în calitate de Cumpărător al spațiului medical situat în....................., pe de altă

parte.

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului

medical, a procesul-verbal de licitație nr............al Comisiei pentru vânzarea spațiilor

medicale constituită prin dispoziția Primarului General nr....................și fiind întrunite

condițiile prevăzute de lege,

a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare ale cărui clauze sunt întrutotul cunoscute de către noi, părțile, în următoarele condiții:

CAP. I Obiectul contractului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin împuternicit, vinde și DR........../SC...............,

prin reprezentant........cumpără, în condițiile actelor normative menționate mai sus, spațiul

medical situat în ..................in suprafața totala de .........mp, din care suprafața utilă

cabinet medical de......mp, cota parte din spatiile comune de ....mp, cota parte din spatiile

comune in coproprietate continua, perpetua........mp precum și cota parte de teren aferent

(situat sub construcție)........mp, conform releveului, a procesului-verbal al Comisiei pentru

vânzarea spațiilor medicale prin care s-a negociat și s-a stabilit prețul de vânzare, cu nr. cadastral........ înscris în CF nr......a localității Sector ..... București cu încheierea nr.


CAP. II Prețul și modalitatea^ pic

Prețul de vânzare este de/^. Comisiei pentru vânzarea spațiilor medl, conform procesului-verbal de licitație a22


o -2


Cumpărătorul a virat azi, data autentificării prezentului contract, suma de......cu OP

nr........in contul IBAN R092TREZ70021390207XXXXX deschis la ATCPMB, reprezentând


prețul de vanzare stabilit conform procesului verbal

CAP. HI. Declarațiile vânzătorului

Subscrisul, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin următoarele:

-    imobilul nu formează obiectul niciunui litigiu, acțiune, procedură asiguratorie sau de executare declanșată împotriva mea, a vânzătorului, în considerarea calității mele de proprietar și nu am cunoștință despre nicio amenințare din partea vreunei terțe persoane sau autorități de a acționa de o asemenea manieră, nu formează obiectul unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale sau proceduri de expropriere;

-    bunul imobil ce face obiectul înstrăinării este în proprietatea noastră exclusivă, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane și nici nu au fost încheiate pacte de opțiune sau promisiuni de vânzare-cumpărare a acestui bun, nu este sechestrat, grevat de sarcini, servituți și urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil și nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau insesizabilitate legală sau

convențională, așa cum rezultă și din Extrasul de Carte Funciară nr._eliberat de

O.C.P.I. Sector_București;

-    pentru prezentul contract a fost eliberat Certificatul de atestare fiscală nr.

_eliberat de Municipiul București, Sectorul_al Municipiului București,

Direcția Impozite și Taxe Locale, iar de la această dată ele trec în sarcina cumpărătorului. MUNICIPIUL BUCUREȘTI este scutit de plata taxelor și impozitelor locale conform art. 250 pct. 1 și art. 257 lit. g) din Codul Fiscal; de la această dată plata taxelor și impozitelor locale trec în sarcina cumpărătorului;

am pus la dispoziția cumpărătorului certificatul de performanță energetică având

număr de înregistrare în registrul auditorului nr._din data de_emis de auditor

energetic_, având serie și număr certificat de atestare auditor energetic pentru clădiri

_emis pentru imobilul ce face obiectul vânzării.

-    subscrisul, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin împuternicit, declar că până la momentul încheierii prezentului contract, nu a fost formulată și depusă nici o contestație în sensul art. 8, alin (3) din O.U.G. 68/2008.

-    subscrisul, MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin împuternicit, vânzător, garantăm pe cumpărător contra evicțiunii conform prevederilor art. 1695.

CAP. IV. Drepturi și obligații ale cumpărătorului

Subscrisul Dr......

cumpărat de la Municipiul Bucureșt^prirt asupra spațiului medical și asupra


..........prin reprezentant, declar că am

uternicitul său, dreptul de proprietate părți de teren, la prețul și în condițiile mai


23sus menționate, cu care ne declarăm înj declar că sunt de acord cu prețul de vâi nr.....din........

Eu, cumpărătorul, declar prin prezenta, pe proprie răspundere, că nu am mai cumpărat un alt spațiu cu destinație specială - cabinet medical - în condițiile O.U.G nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a Statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, conform art. 11, alin 2, din ordonanța mai sus menționată.

Eu, cumpărătorul, declar că mi s-a adus la cunoștință situația juridică și de fapt a cabinetului medical și a cotei părți de teren așa cum a fost prezentată de vânzător,

astfel cum rezultă din Extrasul de cartea funciară pentru autentificare nr._, eliberat

de O.C.P.I. București, Sectorul_, și din Certificatul de atestare fiscală nr._din

data de_eliberat de_, ceea ce nu îl exonerează pe vânzător de

răspunderea contra evicțiunii conform prevederilor art. 1695.

Am fost informat de către notarul public de dispozițiile Legii nr. 372/2005

privind performanta energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare și

declar că mi s-a pus la dispoziție certificatul de performanță energetică având număr

de înregistrare în registrul auditorului nr._din data de_emis de auditor

energetic_, având serie și număr certificat de atestare auditor energetic pentru

clădiri_emis pentru imobilul ce face obiectul vânzării

>de acord. Subscrisul, cumpărător, fabilit prin Procesul-verbal de licitație


Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, conform art. 14, alin 1 din OUG 68/2008, de la data autentificării prezentului contract de vânzare-cumpărare plata taxelor și impozitelor datorate către stat pentru imobilul ce face obiectul contractului vor fi în sarcina cumpărătorului.

CAP. V. Clauze speciale

Imobilul dobândit prin prezentul contract urmează regimul juridic impus de OUG nr. 68/2008, respectiv:

-    nu poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de către cumpărător pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical potrivit art. 10 alin. 2 din OUG nr. 68/2008;

-    în cazul nerespectării acestei obligații, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără vreo altă formalitate, iar bunul ce face obiectul prezentului contract se consideră reintegrat de drept în

«li ;î îf, r'    I f Jap" n r» H F~, f r">    O    Hip OUG *"• “ PP^^OP

Sumele achitate de cumpărător se returnează cumpărătorului conform art. 10, alin 6, din OUG nr. 68/2008.

Spațiul medical ce faca obiectul prezentului contract poate fi înstrăinat prin acte între vii.    /o

S K
CAP. VI. Transmisiunea proprietății


Transmisiunea proprietății se va face sub condi

preț al vânzării.

Obligația de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate, cumpărătorul dobândind dreptul de proprietate la data achitării prețului de vanzare, în condițiile art. 1755 Cod Civil.

CAP. VII. Alte clauze

Subscrisul, Municipiul București, prin împuternicit, vânzător, declar că sunt de acord cu radierea dreptului meu de proprietate din Cartea Funciară și înscrierea dreptului

pe numele cumpărătorului. Eu, _, cumpărător, sunt de acord cu

intabularea dreptului de proprietate în favoarea subsemnatului/subscrisului, precum și cu înscrierea ipotecii legale în favoarea vânzătorului, și a ipotecii de rang I în favoarea Municipiului București, în Cartea Funciară a imobilului ce formează obiectul prezentului contract de vânzare-cumpărare.

De asemenea, noi, părțile, solicităm în mod expres notarea în cartea funciară a mențiunii că bunul imobil ce face obiectul prezentului contract are destinație specială, respectiv spațiu medical, afectat exclusiv desfășurării acitivtății medicale și/sau a activităților conexe actului medical.

Subscrisul, _, cumpărător, prin reprezentant, am luat cunoștință de

dispozițiile Codului Fiscal și îmi asum obligația ca în termen de 30 de zile de la data autentificării prezentului înscris, să mă prezint la compartimentele de specialitate ale Autorității Administrației Publice Locale pe a cărei rază administrativ teritorială se află imobilul, în vederea stabilirii grilei de impozitare a cabinetului medical descris mai sus și a cotei părți de teren aferentă.

Noi, părțile contractante, declarăm că am negociat, clauză cu clauză, toate prevederile prezentului contract, și le acceptăm în mod expres, drept pentru care semnăm mai jos.

Noi părțile, declarăm pe proprie răspundere că ne exprimăm consimțământul pentru încheierea prezentului contract în mod liber, serios și în cunoștință de cauză, acesta nu este viciat, nu ne aflăm în nici o situație de eroare cu privire la natura sau obiectul contractului, identitatea obiectului prestației sau a unei calități a acestuia, ori cu privire la o normă juridică determinantă privind raportul juridic încheiat, consimțământul nu a fost surprins prin doi și nici afectat de vreo cauză de violenț

Lucrările de publicitate imobi

VÂNZĂTOR/

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin reprezentant, Primarul General


Lucrările de publicitate imobiliară sunt în sarcina notarului public, conform art. 54 din Legea nr. 7/1996 modificată, și conform art. 877 și următoarele din Codul Civil.

VÂNZĂTOR/

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin reprezentant, Primarul General

CUMPĂRĂTOR/