Hotărârea nr. 512/2018

HOTARAREnr. 512 din 2018-08-23 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 40/2011 PRIVIND APROBAREA REDEVENTEI ANUALE PENTRU SPATIILE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, CONCESIONATE CONFORM HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 884/2004


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 40/2011 privind aprobarea redevenței anuale pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, concesionate conform Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15082/09.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 140/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 533/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 40/2011, privind aprobarea redevenței anuale pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale concesionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004, se completează cu următoarea poziție:

- imobilul situat în Bd. Mărășești nr. 90, sector 4, București - redeventă anuală 60,25 EURO/mp.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 40/2011 completată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 175/2011 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Dani& CataBucurești, 23.08.2018 Nr. 512’

SECRETAR GEN


AL MUNICIPIULUI B' Georgiana 2


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro