Hotărârea nr. 511/2018

HOTARAREnr. 511 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE SI TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "INFIINTAREA SI AMENAJAREA UNUI CENTRU DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE"


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare privind obiectivul de investiții „înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 1598/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 57/22.08.2018 și raportul Comisiei ^juridice și de disciplină nr. 532/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. b), lit. d), art. 36 alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Nota Conceptuală prevăzută în anexa nr. 1 și Tema de Proiectare prevăzută în anexa nr. 2 privind obiectivul de investiții „înființarea și amenajarea unui Centru de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie”.

Art.2 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

)    Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 379/26.07.2018 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

4

\n

Anexa 1Strada SL Ecaterina, Nr. 3

Sector 4, București

•••••

ROMÂNIA

1«1» »<• 1 SAwnATOO»* iMKrtUnA


ASSM

Administrația Spitalelor și Servicfilor Medicale București


TelZFax: 021310 10 59 / 021 310 10 69 Email: contactă assmb.ro
Director General Ec. Daniela BlinduNota Conceptuala privind obiectivul de investiții “înființarea si amenajarea unui Centru de Excâlenfâ^î^

terapie oncologica prin Protonterapie”

. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

"înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Protonoterapie" in subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul București;

1.3.    Ordonator de credite (secundar)

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;


1.4. Beneficiarul investiției

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;


2. Necesitatea si oportunitatea

Având la baza referatul de fundamentare al Societății Romane de Hadronterapie.inregistrat la Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București cu nr 14777/04.07.2018, elaborat de Președintele acesteia, Domnul Conferențiar Dr. Nicolae Verga, medic primar radiologie, medic primar radioterapie, Doctor in biochimie, Doctor in radioterapie, membru al ParticleTherapy Co-Operative Groupx si European NetWork for Light Ion Hadron Therapy.    /O.'
fi» ASSJV1ROMANIA

»»>* 201» I sJkesATOOWJ IMTOfLKA


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

2.1. SCURTA PREZENTARE PRIVIND:

Deficiente ale situației actuale:


Incidența crescută a afecțiunilor oncologice, la pacientii adulti, dar si la copii, a generat elaborarea de protocoale noi de tratament, in paralel cu dezvoltarea de noi tehnologii. Astfel, pentru tumorile localizate in organe nobile (creier, ochi), pentru tumori de mici dimensiuni, pentru pacientii pediatrici, exista metode moderne de radioterapie cu protoni. Aceasta tehnica se realizează in cateva centre din Europa, in Europa centrala existând numai 2 centre , in Cehia la Praga si in Polonia la Krakovia. Importanta realizării unui asemenea centru deriva din :

- Estimarea nevoilor naționale

Demografic si oncologic

Cel mai important factor este schimbarea demografica, in mod particular daca ne referim la varsta populației, legata de eliminarea bolilor care cauzeaza moartea timpurie. Acest fapt conduce in mod inevitabil la un număr crescut de cazuri de cancer care apar o data cu schimbările de stil de viata, de dezvoltare socio-economica, de expunere la agenții de mediu.

Se observa ca in ultimii ani a crescut numărul populației de varsta a doua si a treia, ceea ce inseamna o creștere a incidenței maladiei canceroase. Acest aspect il putem observa si din tabelele de mai jos, in fiecare an numărul deceselor prin cancer si a cazurilor noi descoperite cresc cu 60.000-70.000 de cazuri pe an. Estimam ca in următorii 10 ani acest fenomen se va agrava daca nu vom avea posibilități de prevenire, de diagnostic in stadii timpurii si de tratament eficient.

Probleme legate de politica sanitara in radioterapie

Nu exista o unitate de tratament cu fascicule de protoni ceea ce duce la hemoragia de fonduri pierdute cu tratamentul pacientilor romani tratati in centre din străinătate (întârzierea in finanțarea unui astfel de centru ne transforma in furnizor net de pacienti din moment ce vecini ca Austria, Cehia si Polonia au deja centre de radioterapie cu protoni). Dezvoltarea unui astfel de centru in Romania ar face din tara noastra un punct regional de atracție pentru accesul la astfel de tratamente,.. ar atrage fonduri prin tratarea pacientilor din alte tari din Eufepa de S.ucPEst skOrientul Apropiat.ROMANIA

,♦»» 20,» I iX»»ATOO»* U*>OtUHÂ


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021 310 10 59/ 021 310 10 69 Email: contactțgassmb.ro

Nu exista o normare vizând numărul de pacienti per centru radioterapeutic, per echipament, per echipa terapeutica, per timp de lucru.

Nu exista cercetare de radiobiologie sau aceasta direcție in cercetare este mult sub necesitățile radioterapiei romanești si prea departe de performantele cercetării in radioterapie si radiobiologie din tarile care au o astfel de direcție de cercetare bine reprezentata. Nu exista laboratoare de radiobiologie, situație in care centrele de radioterapie nu pot evalua predictiv sau retroactiv eficienta tratamentului radiologie.

Nu exista intotdeauna o unitate de vederi in privința modului de tratament si de urmărire a bolnavilor atat intre diferite centre din tara cat si intre acestea

si centre radioterapeutice de referința din tarile avansate din acest punct de

vedere.


2.2 PROTONTERAPIA COMPLETEAZĂ RADIOTERAPIA ACTUALA

SI "CORECTEAZĂ


-    Protonoterapia poate completa radioterapia convenționala prin iradierea suplimentara a tumorii după ce s-a administrat o doza suficienta cu radioterapie cu fotoni.

-    Daca bolnavii prezintă recidive sau continuare de evoluție după tratament cu radioterapie convenționala, ei pot fi reiradiati cu protoni accelerați, respectandu-se procedurile indicate.

-    Protonoterapia previne apariția cancerelor secundare la adultii care au fost iradiati cu fotoni, radioterapie convenționala, in copilărie.

2.3 MOTIVAȚII
a. Calitatea vieții după protonterapie

Calitatea vieții după protonterapie este mai buna dacat cea a bolnavilor tratati cu radioterapie convenționala.

Efectele secundare adverse sunt foarte scăzute si pe timp scurt. Avantajele acestui gen de terapie, cu efecte adverse mult reduse , cu scăderea incidenței apariției unui al doilea cancer după radioterapie convenționala.    A z\

Transformarea București uf ui intr£uh; pdnet geostrategic pentru serviciile medicale oncologice, cu a^res/aipilitate pentru pacienjii din Europa.de sud-est, Turcia, Orientul Apro^iaî
Zz» • y .... • • •    • •

ROMÂNIA

1*1» 2O,S I SAnsATOO»» b-ootu»*A


ASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

b. Oportunitate

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea oBîectî^ului de investiții;

La aceasta data, in Municipiul București, pe Șoseaua Vitan Barzesti nr 20A, sector 4, se afla un teren viran, in suprafața de 5,8 hectare, compatibil cu realizarea unei construcții destinate acestui Centru de Excelenta pentru Protonterapie. Avantajele acestuia constau in :

-    Deschidere la Șoseaua Vitan Barzesti, apropiere de arterele principale invecinate Șoseaua Olteniței, Calea Văcărești, Șoseaua Mihai Bravu si Splaiul Unirii, in consecința, acces facil de la si către spitalele din București.

-    In deschiderea stradala dar si in zona imediat invecinata, statii ale regiei de transport in comun, autobuze, tramvaiele si troleibuze.

-    Acces rapid la Centura București prin Splaiul Dudescu,DN6,DN7, DN1, DN3, DN2 si autostrăzile A2, A3 si A1

-    Infrastructura electrica disponibila in stricta vecinătate.

c. Motivație economica

Cost-eficienta si cost-competitivitate:

Mai ales in ultimii ani, dezbaterea pare sa se concentreze asupra indicatorilor de cost-eficienta si cost-competitivitate.

In cazul in care diferența de preț intre terapiile cu protoni si cele cu fotoni se micșorează sau dispar in mod substanțial, multe clinici si-ar înlocui cel puțin unele unitati de tratament fotonic cu unitati cu protoni. Aceasta fiind o terapie moderna, cu avantaje medicale dovedite.

Prin prezenta nota, se propune edificarea pe acest teren a unei construcții in care sa funcționeze Centrul de Excelenta pentru Protonterapie si diagnosticare imagistica.

Suprafața de teren necesara acestui centru

Suprafața de teren necesara acestui centru, incluzând amprenta la sol a clădirii principale (doua niveluri subsol, parter si doua etaje), clădirile anexe tehnice, biologice, utilitare, centrele de condferinte, studii si cercetare, drumuri de acces, parcari, poate ocupa pana la 35.000m2. Aceasta facilitate trebuie sa fie integrata intr-un centru.de' radioterapie convenționala externa si brahiterapie dotat cu posibilit^ti<£dec3/ate-de diagnostic. Propunerea de structura pentru acest centru este? ■Â >    1    •Strada Sf. Ecateriaa, Nr. 3

Sector 4, București

ROMANIA

l»l» »»• I iXnsATOOM b*RC


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


1.Secția de radioterapie


TeVFax: 021310 10 59/021310 10 69

Email: contactrgassmb.ro

 ?'.v,


-Un ciclotron cu 2 sau 3 gantry-uri; se va avej camere dedicate activitatii de cercetare,

-Sase acceleratoare liniare pentru radioterapie convenționala printre care cel puțin un accelerator cu stereotaxie si un accelerator cu IMRT,

-Echipamente de hipertermie,

-Echipamente de brahiterapie.

2.Secția de imagistica

-Echipamente pentru diagnostic imagistic si simulare : CT -SIM cu 16 slice-

uri, CT cu 128 slice-uri, RMN

-Ecografie (cardiaca, abdominala, vasculara)

-Radiologie convenționala -Mamografie

-Ultrasonografie

3.Serviciu de medicina Nucleara

-PET-CT

-Gamma Camera 4.Ambulatoriu de specialitate

Care va cuprinde cabinete de consultație oncologie (cu specialiști oncologi pentru diversele tipuri de tumori, precum si pentru adulti si pentru copii), hematologie, radioterapie, ORL, cardiologie, pneumologie, gastroenterologie, urologie, nefrologie, neurologie, dermatologie, ortopedie, chirurgie vasculara, consiliere psihologica.

5.Laborator de analize medicale


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021310 10 59/021 310 10 69 Email: contactrgassmb.ro


6.Structuri conexe -Administrativ;

Serviciu tehnic ( pentru controlul aprovizionării constante cu electrica, internet, apa, energie termica, gaze de spitale); -Asigurarea sursei de aprovizionare cu Hidrogen;

energie


-Spatii de depozitare deșeuri periculoase;


7.Centru de Conferințe


-Zona de parcare dedicata -Sala de conferințe -Săli dedicate (mass media, tehnic si operativ) 8.Centru de educație si perfecționare a personalului implicat in radioterapie; -Doua săli pentru aprox 20-40 persoane;

9. Centru de cercetare si studii clinice -Cabinete dedicate, sala de ședințe;

-Spatii de asigurare servicii de cazare, masa si recreere pacienti si apartinatori;

-Parcari, alei, amenajari peisagistice;

Organizarea pe verticala a edificiului va dispune de o inaltime libera de cca. 25 m.

Aria construita desfasurata a corpurilor construite - aproximativ 25mii mp. Se va asigura accesul la infrastructura propusa si a persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

d. Motivație științifica si relație cu alte domenii

1. Medicina spațiala

Problemele de dozimetrie a protonilor nu sunt importante numai din punct de vedere al protonoterapiei oncologice. O importanta doza de radiații este receptata (particule cu energie inalta dar si radiații ionizante cu energie mai mica de 50 de MeV) si de către cei care zboara la mari altitudini, in spațiul terestru sau extraterestru. In urma acestor.zboruri, persoanele respective pot prezenta doua afectări, cea a sfcă'derii imunității si cea de posibila, infecta re cu spori sau chiar germeni actiyiîârf ajte particulețu rol biologic': .Dfn aceasta

UiX

ii


ROMAN IA

»•,» 20, • I SAP«ATOO*« »MOQFu»*A


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021310 10 59/021 310 10 69 Email: con ta ct<g assmb.ro


cauza este necesara stabilirea caracteristicilor clinico-patologice ale celor expuși la radiații ionizante diferite de cele fotonice sau electronice.

2. Informatica medicala

Informatica medicala are legaturi strânse cu fizica in domeniul radioterapiei cu orice fel de fascicule, a expunerii in câmpuri de diferite naturi si frecvente,


a organismului uman. Este esențiala in conceperea si de tratament si diagnostic.


3. Radiobiologie


Radiobiologia studiază efectele interactiei radiațiilor ionizante cu materia vie. Statele Unite ale Americii au doua centre importante, Japonia are si ea doua centre. In Romania radiobiologia umana sau animala nu este suficient reprezentata ceea ce constituie un handicap serios atat pentru funcționarea cat si pentru dezvoltarea radioterapiei oncologice. In cele mai multe cazuri formatorii din acest domeniu sunt obligați sa obțină informații din surse externe intrucat nu exista in tara informații pertinente necesare instruirii personalului.


4. Radiobiochimie

Modelarea defectelor ADN-ului induse radiologie este o sursa complementara de informații care da o imagine a rezultatelor interactiei materiei vii cu radiațiile ionizante la nivelul ADN adica modificări de compoziție, modificări de mărime si reflectarea acestor modificări asupra structurii funcționale a ADN.


5. Metrologie

Un alt domeniu nou in care tara noastra ar pași este cel datorat unui nou standard de expunere; acesta ar rezulta din utilizarea protonoterapiei si participarea tarii la compararea intenationala a standardului, iar o diferența de 0,08% dintre standardul romanesc si cel al Biroului International de Masuri si Greutati de la Sevres, Franța ar conferi o noua caracteristica internaționala României. Faptul de mai sus ar putea fi utilizat pentru crearea celui de-al doilea standard, cel de măsura a dozei absorbite in apa.-
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

e. Motivație medicala

Situația din Romania in privința tuturor localizărilor neoplazice, anul 2001 2002:

2001

2002

CAZURI NOI

57.863

58.635

DECESE

42.750

43.191

IN VIATA

298.000

300.008

EXEMPLU: Tabel 1 Cancerul in Romania 2001-2Tumori ale adultilor care ar putea fi tratate prin protonoterapie


EXEMPLU: Tabel 2 Tumori maligne

Localizare

Tipuri

Tumori cerebrale si ale coloanei vertebrale

Metastaze cerebrale

Adenoame pituitare

Malformații arteriovenoase

Tumori ale bazei craniului

Meningioame

Neurinom acustic

Cordoame si condrosarcoame

Tumori ale ochiului

Melanom uveal

ORL

Cavitate toracica si abdominala

Cancer pulmonar non small, inoperabil

Chordoame si condrosarcoame

Pelvis

Prostata

Colul uterin

Corpul uterin

Chordoame si condrosarcoame

EXEMPLU: Tabel 3 Tumori benigne

/Neurinom' acustic.

Alte boli

••T    \ • •*

• • *. •••

• • • •* ’ • • :•••• •••••


ROMANIA

«91» »«• I SXflSATOCXM fcOOf »iA


ASSM

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 02131010 59/021310 10 69 Email: contactgassmb.roTumori la copii care ar putea fi tratate prin p

-    Tumori orbitale si oculare

-    Tumori cerebrale

-    Sarcoame de baza de craniu si coloana vertebrala

Cazuri noi si decese care ar fi putut beneficia de protonoterapie in Romania. 2001-2002

Dam mai jos o evaluarea selectiva din Registrul National de Cancer privind cateva din afecțiunile de mai sus, numărul de cazuri noi descoperite anual si numărul de decese din cauze care implica afectările neoplazice de mai sus in Romania, 2001-2002 si care ar putea beneficia de protonoterapie.

EXEMPLU: Tabel 4 2001-2002, Romania, număr minim de cazuri care ar fi fost curabile protonoterapeutic:


Localizare

Decese si cazuri noi

2001

2002

Prostata

cazuri noi

2393

2570

decese

1574

1560

Cancer pulmonar

cazuri noi

8998

8721

decese

8590

8579

ORL

cazuri noi

3616

3700

decese

2601

2703

Tumori ale ochiului

cazuri noi

72

60

decese

50

45

Tumori cerebrale ale coloanei vertebrale

cazuri noi

5328

4800

decese

3373

2900

leprimare si metastazele

I—F"—’

N B In cazul tumorilor cerebrale si a cancerului pulmo/isfr cifrele, caprind si t,

nonor^ta rid himnri nrimnm in nltn nr/tnnn    ’*    \    \

generate de tumori primare in alte organe.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Pentru cazurile de mai sus exista experiența internaționala si indicații terapeutice certe. Trebuie sa ținem cont de faptul ca domeniul este la inceput si studiile in acest sens vor mari numărul indicațiilor terapeutice.

Asocieri si comparații cu radioterapia convenționala "cu fotoni si electroni

Protonoterapie - Adâncimea de penetrare Adâncimea de penetrare este bine definiți filtru prismatic) fie activ (cu un dispozitiv electromagnetic ce dirijează fascicolul de protoni in xyz);

De ce

Datorita proprietății protonilor si a celorlalți ioni de a fi caracterizați de o anumita putere de stopare (stopping power eng.) care, modulata pasiv sau activ, le permite sa isi cedeze energia brusc, la sfârșitul traiectoriei.

Ce inseamna clinic

Interacțiunea protonilor cu țesuturile normale dintre piele si tumora este cu mult mai mica decât cea cu țesutul tumoral, in care este maxima. Dincolo de tumora, practic nu mai exista expunere si absorbție de radiație ionizanta.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Fotonii radiației X si gamma ca si electronii isi cedeaza energia treptat, exponențial cu distanta, iar absorbția radiației depinde de valorile ei inițiale.

Ce inseamna clinic

Doza mai mica de iradiere a tumorii, in schimb mai mare a țesuturilor normale pretumorale iar cele post tumorale sunt iradiate nejustificat. Consecințe nedorite: eficienta radiolitica mai mica, fibroza in țesuturi normale si cancere secundare RTE.

Protonoterapie

Iradiere maxima in tumora, minima sau absenta in țesuturile normale. Maximum de energie in tumora, puțin intre poarta de intrare111 si tumora si absenta intre tumora si poarta de ieșire (Bragg peak).

De ce


Se asigura condițiile necesare distrugerii celulelor tumorale.

Ce inseamna clinic

Doua avantaje: Protejarea țesuturilor normale in procesul de. expunere-absorbtie la/a radiațiilor ionizante cu costuri biologice reduse in economia tratamentului neoplazic. Distrugerea eficienta a tujqjpțij, permite-sistemul] ’■


ROMANIA

l«1» 20'» I JJUmXTOtrtM b«>Btu»*A


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

biologic normal o concentrare spre acțiuni de reparare, cu asigurarea necesităților funcționale normale si refacerea normalitatii modelelor funcționale ale gazdei.


Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Energie maxima intre poarta de intrare si tumora ceea ce duce ,a ionizari in țesuturile gazda normale.

Ce inseamna clinic

Țesuturile normale au de îndeplinit o tripl

agresiunea neoplazica, după agresiunea radioterapeutica si sa asigure efortul funcțional integrat al organismului. Aceasta sarcina biologica, cost biologic, o/il are de suportat intreg organismul, adaugand la eforturile de a ramane funcțional, eforturile de a repara atat țesuturile normale cat si tumora si efortul de a compensa autointoxicarea cu produși de radioliza tumorali si cei rezultați in urma iradierii țesuturilor normale.

Protonoterapie - Penetrare fara iradiere neutronica in țesuturile vecine normale

Traiectorie rectilinie si penetrare fara iradiere neutronica in țesuturile vecine normale.

De ce

Din cauza faptului ca energia protonilor la intrare in organism este foarte mare, interactia coulombiana foarte mica, in consecința si difuzia, avand consecința absorbția maxima in tinta tumorala (Bragg peak). Un alt efect important este ca fata de iradierea neutronica pe care intr-o metoda mai veche o primeau țesuturile vecine, in special cele normale, de după tumora inspre proiecția porții de ieșire, in metoda moderna de iradiere prin scanning activ, neutronii raman intratumoral contribuind la distrugerea tintita si eficienta a tumorii.

Ce inseamna clinic

Daca am figura o secțiune prin volumul de organism radiotratat cu hadroni acesta ar arata ca un dreptunghi cu o latura in poarta de intrare si o latura la conturul distal al tumorii. Metoda este insa imbunatatita utilizandu-se scanningul activ cu fascicule foarte subțiri conduse electromagnetic xyz.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Fotonii si electronii sunt absorbiți incepand de la intrarea in organism, traiectoria lor putând suferi abateri de la direcția inițiala. Fenomenul este


studiat in specia, in legătură cu electroqîk;arata ca un trapez cu baza mica in poarta de intrare si baza mare la poarta de ieșire. Tumora este inscrisa in acest trapez. Forma ideala a acestui trapez, in special de la tumora la poarta de ieșire, este alterata prin lărgirea acestei baze si deci apariția de ionizari nedorite si stochastice in țesuturile normale.

Protonoterapie

Doza redusa către țesuturile vecine plasate in laterala tintei

De ce

Abaterea laterala a protonilor, ionilor de carbon accelerați este foarte mica; fenomene de ionizare in aceste volume laterale aproape inexistente in special la procedeul de scanning activ.

Ce inseamna clinic

Țesuturi normale, ale organismului gazda neafectate de radioterapie.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Fasciculul de fotoni prezintă o penumbra si o anvelopa de electroni secundari care afecteaza in mod necontrolat țesuturile din laterala tumorii radiotratate si din volumele normale, mai ales cele dintre tumora si poarta de ieșire.

Ce inseamna clinic

Apariție de efecte secundare radioterapiei, greu de redus.

Protonoterapie - Fasciculul poate fi modelat electromagnetic

Pentru ca protonii si ceilalți ioni accelerați sunt incarcati electric, fasciculul poate fi modelat electromagnetic.

De ce Lege fizica

Ce inseamna clinic

Este motivul pentru care a fost creata metoda de radioterapie cu protoni cu fascicul ingust care face o scanare activa a tumorii tratand volume mici din tumora, succesiv (scatering activ). Se evita unul din efectele secundare ale


radioterapiei ce apare când se (scatering pasiv).


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 02131010 59/02131010 69 Email: contacta assmb.ro

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Deși e posibil ca fasciculele de fotoni sa poata fi modulate, in prezent atat pentru fotoni cat si pentru electroni sunt disponibile doar metodele pasive inferioare celei de scanare activa din protonterapie

Ce inseamna clinic

Raman problemele legate de efectul de penumbra si de emisie de electroni secundari. Fibroze si alte efecte nedorite la nivelul țesuturilor normale vecine tumorii.


Protonoterapie

Terapie conformationala de precizie submilimetrica

De ce

Din cauze explicate mai sus.

Ce inseamnia clinic

0,1 mm, permite o abordare precisa a tumorilor important mai ales pentru cele localizate foarte aproape de organele cu risc mare de iradiere.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Din cauze explicate mai sus.

Ce inseamna clinic

Se dorește ca efectul sa fie limitat la aproximativ 1 mm. In realitate se accepta "margini de siguranța oncologice" cu lățimi care pot varia intre 5-15

mm...

Protonoterapie - Permite o dozimetrie in vivo, in timp si spațiu real

Permite o dozimetrie in vivo, cu sistem de gamma camere extene organismului ceea ce duce la creșterea cunoașterii reale a distribuției de doza in volumul tratat.

De ce

In cursul interactiei dintre ionii accelerați (mai puțin la protoni dar mai mult la celelalte specii atomice) se produc pozitroni care sunt anihilați si se generează radiații gamma, înregistrate prin același mecanism ca la PET-CT. De asemenea la revenirea unui nucleu care suferă o ciocnire cu un proton, nucleul excitat astfel revine la o stare normala emițând o cuanta gamma care este inregistrabila.

Ce inseamna clinic

Creșterea preciziei cunoașterii dozei in volumul radiotra al tratamentului.    /o

ROMANIA

l»l» 201» I SJUMAJOO*» lMPOtU»*A


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021 310 10 59/ 021 310 10 69

Email: contactfgassmb.ro

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Se pot genera fenomene de anihilare si in cursul iradierircu fotoni dar fenomenul nu este utilizat in cunoașterea dozei in real time fi in vivo.


Ce inseamna clinic

Cunoașterea distribuției de doza in volumul sisteme dozimetrice plasate in diferite cavi

ice utilizând invaziv si mediat.


Protonoterapie

Interacțiunea protonilor cu materia vie este in special direct, la nivelul ADN

De ce

Produc o mare densitate de efecte de ionizare, un număr mare de leziuni ADN greu sau imposibil de reparat (SSB, DSB)

Ce inseamna clinic

Refacerea celulelor tumorale după iradiere cu protoni este foarte grea, aproape imposibila.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Efectul interactiei radiațiilor X si electronilor cu materia vie este in special indirect, prin ionizare la nivelul moleculelor de apa.

Ce inseamna clinic

Distrugerea celulelor tumorale prezintă etape intermediare, ceea ce favorizează refacerea acestora cu defecte genetice, unele responsabile de provocarea unui al doilea cancer postradioterapie.

Protonoterapie- Protejează împotriva cancerelor secundare

Protonterapia produce aproximativ 3-4% din cancerele secundare iradierii protejând astfel împotriva acestora.

De ce

Volum mic ionizat prin protonterapie, efecte radiobiologice specifice.

Ce inseamni clinic

Protonterapia este indicație de electie in radioterapia la copil.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala


Radioterapia convenționala secundare iradierii.


ROMANIA

1,1» 201» I sAtmATOO’M bootUKA


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021 310 10 59 / 021 310 10 69 Email: contactf2assmb.ro

Ce inseamna clinic

La copii nu se mai indica radioterapia conventionalajdaca hadronterapia este accesibila.


Protonoterapie - Distrugerea celul^krf    circulante

Se studiază si se aplica in acest moment in cercetare distrugerea celulelor tumorale circulante.

De ce

In afara celulelor din tumora primara o parte importanta din celulele tumorale metastazeaza incepand din momentul in care tumora trece din faza alba (aproximativ 1mmc, tumora nu are vase, se hrănește prin imbibitie) in faza roșie. Se utilizează microfascicule de protoni si un sistem microscopic de recunoaștere a celulelor tumorale.

Ce inseamna clinic

Permite cunoașterea concentrației de celule tumorale circulante si distrugerea lor.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

Nu exista preocupări in acest sens.

Ce inseamna clinic

Radioterapia convenționala nu distruge celulele tumorale circulante. Se spera ca o parte din acestea sa fie distrusa de chimioterapia concomitenta dar efectele secundare toxice cresc fara a avea siguranța distrugerii tuturor celulelor tumorale circulante care intra in acest dispozitiv.

Protonoterapie - Asocierea protonterapiei cu hipertermia

In testări clinice desfășurate la PSI se asociaza protonterapia cu hipertermia in tratamentul sarcoamelor.

De ce

Sarcoamele, deși rare, au o sensibilitate redusa la radioterapia convenționala.

Ce inseamna clinic

Rezultatele celor de la PSI cu IMPT si hipertermie sunt excelente.

Fasciculele de fotoni si electroni din radioterapia convenționala

sensibil itate _Te dusa


Sarcoamele, deși rare, au o sensibilitate redusa la radioterapia convenționala. Asocierea cu hipertermia^poafecerește^ficienta tumoricida dar nu in aceeași măsură ca IMPT cu HT.? (w'"

fi


Administrația Spitalelor și Serviciîtor Medicale București


Tel/Fax: 021 310 10 59/021 310 10 69 Email: contactrgassmb.ro


Ce inseamna clinic

Iradierea convenționala este cvasi-ineficienta in sarcoame.

2.4 Concluzii

Pentru a moderniza si imbunatati conditiilfertrTratament precum si pentru a asigura accesul populației din Municipiul București si zona Metropolitana, dar si al tuturor cetățenilor din restul tarii, la tehnologiile moderne de diagnosticare si tratare a afecțiunilor oncologice, tehnologii prin care se asigura tratarea cancerului la rate de succes cu mult superioare tratamentelor clasice practicate actual in spitalele si centrele de tratament oncologic din tara, toate acestea fiind parte componenta din Strategia de imbunatatire si modernizare a serviciilor medicale, din Programul de Guvernare Locala al Primarului General, Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București a hotarat înființarea unui Centru de Excelenta pentru Protonoterapie.

2.5 Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investiții.

Prin nerealizarea investiției mai sus menționate, volumul si nivelul de prestații medicale pentru tratamentele oncologice, vădit insuficiente actualmente, cu tehnologii invechite si insuficinet adecvate uneori, se vor menține ca si unica alternativa, afectând in continuare accesul locuitorilor municipiului București si zona Metropolitana la servicii medicale oncolgice de nivel ridicat, modern si inovativ, cu rata mai mare de succes in diagnosticarea, tratarea si vindecarea cancerelor, fara consecințele efectelor secundare tipice radioterapiile actuale.

Totodată, o mare parte a populației confruntata cu necesitatea accesării de tratamente oncologice modern, mai sigure si mai eficiente, va continua sa se adreseze centrelor oncologice din afara tarii, generând un drenaj considerabil financiar, atat asigurărilor de sanitate cat si propriilor bugete, doar pentru a avea acces la tehnologia tratamentului cu protoni, in acest moment inexistenta in tara.

2.6 Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni simil^re>cu obiectivul de investiții propus, existente in zona, ir^ vederea jusjtificarii necesității

realizării obiectivului de investiții propusROMÂNIA

1*1» 201» I iXfiBATOOiM IMPQtkXA


ASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

In tara noastra, de fapt in toata Europa de sud-est,_nu exigja nici un centru medical pentru protonoterapie.    '

2.7    Existenta, după caz, a unei strategH££^Mrtnaster plan ori a unor planuri similare, aprobate prirTăctenormative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investiții propus

In momentul inaintarii acestei note conceptuale nu sunt inițiate si/sau realizate alte teme de proiectare, studii de pre sau fezabilitate pentru infiintarea unui centru medical de excelenta pentru protonoterapie.

2.8    Existenta, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obliga partea romana la realizarea obiectivului de investiții

In momentul inaintarii acestei note conceptuale nu exista asemenea angajamente sau acorduri.

2.9 Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

Prin realizarea investiției, se va asigura accesul la tratamentul prin Protonoterapie precum si la secțiile de diagnosticare imagistica a unui număr de pacienti, precum si prestarea de tratamente si alte servicii medicale conexe la un număr de peste 50 mii de pacienti anual, in cele trei blocuri de tratament in regim ambulatoriu, in stațiile de terapie special amenajate in acest Centru, precum si in cabinetele de diagnosticare imagistica anexate la acesta. Totodată se va asigura posibilitatea dezvoltării de stadii de pregătire tehnico-academica pentru cadrele medicale din spitalele arondate ASSMB si nu numai.

3. Estimarea suportabilitatii investiției publice
3.1 Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luandu-se in considerare, după caz:

-    costurile unor investiții similare realizate;

-    standarde de cost pentru investiții similare.

In Municipiul București nu exista o investiție similara realizata vreodată. Pentru obiectivul "Centru de Excelenta pentru/^rotonoterapie” in integrum, nu sunt stabilite standarde de cost, dar, pentru ^partea de construcție ;a structurii spitalicești si administrative, a:!ft p^rq^iț^; nmpfejmtiirji si

‘J"*


ROMAN IA

201*1 sA»SATOe»"« l»«X)fuMA


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021 310 10 591 021 310 10 69 Email: contact(gassmb.ro


amenajărilor exterioare se poate asimila standardul de cost prevăzut pentru Spitalul de Pediatrie Dr. Victor Gomoiu si/sau Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor, conform Anexei 2.2. la HG.363/2010 pentru aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiție finanțate din fonduri publice. Pentru partea de infrastructurii speciale de siguranța (fundații, buncare.etc, precum si echipamentele specifice necesare implementării tehnologiei pentru protonoterapie, aspect ce necesita implementarea de caracteristici suplimentare de rezistenta si siguranța ale clădirii, se vor lua in analiza evaluări ale proiectelor deja existente in Europa, a ofertelor producătorilor de tehnologie, precum IBA din Belgia, Elekta din Suedia, Varian din SUA si Sumitomo, Hitachi si Toshiba din Japonia, dar si a consultării specialiștilor romani din Societatea Romana de Hadronterapie.


3.2 Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in funcție de specificul obiectivului de investiții, Hnclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor si acordurilor prevăzute de lege.


Pentru cheltuielile de proiectare, pe faze se ești Studii de teren : studiu geotehnic, expertiza;

Studiu topografic, avizat OCPI;

S.F. studiu de prefezabilitate, conform HG 9S.F. studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016;

P.T.E. proiect tehnic de execuție, conform HG 907/2016; Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

P.A.C. proiect pentru autorizație de construire conform legii 50/91 actualizata, H.G. 907/2016;

Documentație pentru obținerea avizelor, conform Certificatului de Urbanism

Verificare conform Legii 10/1995, actualizata


Totalul cheltuielilor de proiectare estimate pentru acest Centru de

Excelenta, cheltuieli care vor fi supuse procedurii de achiziție, a vând in vedere estimarea de cost a celor peste 25 mii de mp de construcție, incluzând branșamentele la utilitati, stațiile de epurare si electrica, amenajarea exterioara de parcari si peisagistica intregii suprafețe, adica aproximativ 44 mil.euro de euro precum si dotarea cu utilaje si alte echipamente Speciale in valoare estimata de 66 mil.euro, va fi de aproximativ 14,1 mil.leț\

I / \ z- -    \    I


•i
ASSA/lAdministrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Tel/Fax: 0213101059/ 0213101069 Email: contactfgassmb.ro


După achiziția serviciilor de proiectare si intocmirea documentației tehnico-economice, se va propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru prezentul obiectiv de investiții, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București.

3.3 Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (in cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operational/axa corespunzătoare, identificata)    —■>

Terenul este situat in Municipiul București, Soseua Vitan-Barzesti nr 20A, sectorul 4.

Dreptul de administrare asupra imobilului, a fost solicitat de ASSMB in urma consultării si evaluării tehnice a terenurilor din lista pusa la dispoziție de Direcția Patrimoniu prin adresa nr. 12736/12.07.2018, urmare a solicitării făcute de ASSMB prin adresa nr.15901/12.07.2018, depusa la Direcția de Patrimoniu - Serviciul Cadastru.

Primăria Municipiului București, transmite dreptul de administrare către ASSMB asupra terenului proprietate publica a Municipiului București identificat cu nr cadastral 220293, Sos.Vitan-Barzesti nr 20A, sectorul 4.

Datele de identificare, conform plan de amplasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 220293 reprezintă lotul cu suprafața teren de 58,636.00 mp, categorie de folosința CC (curți, construcții).

Terenul are ca proprietar U.A.T. București si este declarat ca fiind intravilan. Nu exista înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini.ROMANIA

>*,» 201» I SXOSATOOIW iMPOfUKA


ASSM

Administrata Spitalelor și Serviciilor Medicale BucureștiStrada SL Ecatcrlna,Nr. 3

Sector 4, București

Tel/Fax: 021310 10 59/021 31010 69 Email: conracrrgflssmb.ro


Amplasamentul are forma cvasi rectangulara, deschidere stradala pe o latura si este situat in Municipiul București, Sos.Vitan-Barzesti nr20A, sectorul 4 si are o suprafața de 58,636.00 mp, si următoarele dimensiuni maximale in plan: 280x210 ml.

b. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;


Amplasamentul are următorii vecini:

-Nord - teren viran intravilan neconstruit -Vest - drum de exploatare/cale de acces -Sud - zona construita cu funcțiuni multiple,

-Est - sos Vitan-Barzesti -Accesul se face pietonal si auto din sos Vitan-Barzesti

c. surse de poluare existente in zona; Nu exista surse de poluare in zona.

d.    particularitati de relief;

Amplasamentul este situat in Municipiul București, in sectorul 4, cu acces dinspre direct dinspre Șoseaua Vitan-Barzesti.

e.    nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilități de asigurare a utilităților;

Amplasamentul este situate in zona cu funcțiuni multiple, rezidential-industriala, cu acces posibil la rețelele de energie electrica, canalizare si alimentare cu apa potabila. In apropierea amplasamentului exista rețele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si alimentare cu gaze naturale.


f. existenta unor eventuale rețele edilitare in amplasampht care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;Pe teren nu exista rețea de apa potabila, de gaze nații ale sau rețea energie electrica.

ROMANIA

,»1» 201» I SA»eATOO»4 IkOOfuNA


ASSM

Tel/Fax: 0213101059/021310 1069 Email: contact/g assmb.ro


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medtcale București


g. posibile obligații de servitute;

In trasarea actualului amplasament au fost luat masuri de prevenire ale unor posibile obligații de servitute. Astfel toate amplasamentele învecinate au acces direct la infrastructura oraseneasca. Nu exista nici un fel de obligații de servitute.

h. condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Pe amplasament nu exista nici o construcție.

/. reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Amplasamentul se afla intr-o zona compusa din diferite tipuri de tesut (subzone) pentru locuințe colective mari (blocuri), instituții publice si servicii, amplasate de regula in vecinătatea drumurilor principale.

j. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Conform Listei monumentelor istorice din Municipiul București, pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic si funcțional:

a.

b.

c.

d.


Destinație si funcțiuni;

Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; Durata minima de funcționare apreciata corespunzător destinației /funcțiunilor propuse;Nevoi/solicitari funcționale specifice

•••••

România


ASSM


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Tel/Fax: 021310 10 59/ 021 310 10 69 Email: contflctiirassmb.ro


Destinația investiției este pentru înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta pentru tratament oncologic prin Protonoterapie din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.

Amplasamentului are următoarele dimensiuni maximale in plan 280x210 ml si o suprafața totala de 58,636.00 mp, in totalitate aferenta obiectivului propus. Durata de funcționare a obiectivului, 50 di


7. Justificarea necesității elaborării,


-    Studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

-    Expertizei tehnice si, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante;

-    Unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investiții, in cazul intervențiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.


Deoarece proiectul descris in aceasta nota conceptuala se va realiza prin edificarea unui complex de clădiri noi, acest lucru necesita elaborarea unei expertize tehnice a terenului (studiu topografic si geotehnic, din care sa rezulte masurile suplimentare de care se vor tine cont in timpul proiectării noului edificiu destinat pentru “înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Protonterapie” in subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București.


08.08.2018întocmit,

Ing Adrian Mera Inspector de Specialitate


• ••• • • •


•••••


ROMANIA

1918 2018 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


ASSM


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3

Sector 4, București

Tel/Fax: 021 310 10 59 / 021 31010 6


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Email: contacttf?assmb.ro


6. 'M..APROBAT,

director;


ANEXA IITema de proiectare privind obiectivul de investiții '


"înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Terapie Oncologica

prin Protonoterapie din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București”

Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

"înființarea si amenajarea unui Centru de Excelenta in Terapie Oncologica

prin Protonoterapie din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București”


1.2. Ordonator principal de credite/investitor Municipiul București;


1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București


1.4. Beneficiarul investiției

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București
• •••


•••• • • •


ROMANIA

1918 201B i sărbătorim împreună


ASSMB

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


2. Date de identificare a obiectivului de investiții


2.1. Informații privind regimul juridic, economic si tehnic existente, documentație cadastralaTerenul este situat in Soseua Vitan-Barzesti nr 20A, sectorul 4, in Municipiul București, identificat cu numărul cadastral 220293.

Din lista terenurilor disponibile ale Municipalității, transmisa prin adresa nr 14950/08.08.2018 de la Direcția Patrimoniu din Primăria Municipiului București, a fost selecționat terenul in cauza pentru edificarea acestui centru de excelenta.

Datele de identificare, conform plan de amplasament si delimitare a imobilului cu nr cadastral 220293, reprezintă lotul cu suprafața teren de 58,636.00 mp.

Terenul are ca proprietar U.A. T. București si este declarat ca fiind intravilan.

Nu exista inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini.

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a)    descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/ propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan);

Terenul este situat in Municipiul București, Sectorul 4, pe Sos Vitan-Barzestii la nr 20A, are forma cvasirectangulara si o suprafața de 58,636.00 mp, si următoarele dimensiuni maximale in plan: 280x210 ml.

b)    relațiile cu zone 'învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; Amplasamentul are următorii vecini:


ROMÂNIA

1918 2018 ISARBATO»1M iMPREUNÂ


ASSMs

Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București

-Est - sos Vitan-Barzesti

-Accesul se face pietonal si auto din sos Vitan-Barzesti

c)    surse de poluare existente in zona; Nu exista surse de poluare in zona

d)    particularitati de relief;


Amplasamentul este situat in Municipiul București, in sectorul 4 cu accesibilitate zonala dinspre Sos Olteniței, Calea Văcărești, Splaiul Unirii, Splaiul Dudescu

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilități de asigurare a utilităților;

Amplasamentul, actualmente teren viran, nu este in acest moment racordat la rețelele de energie electrica canalizare si alimentare cu apa potabila. Nici nu se cunoaște o eventuala existenta in incinta amplasamentului a rețelelor edilitare de alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale.

f) existenta unor eventuale rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, > in măsură in care pot fi identificate;

Nu exista

g) posibile obligații de servitute;

In trasarea actuala toate amplasamentele invecinate au acces direct la infrastructura oraseneasca.

h) condiționări constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor construcții existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

’V9/1


• •••    . <

• • • •    • *

• • • • • 4 * • • 4


•••• • ••


• ••

ROMANIA

1918 20181 sărbătorim Împreună


Administrația Spitalelor $i Serviciilor Medicale București Pe amplasament nu exista nici o construcție.i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate -plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Nu se cunosc la momentul acesta. Vor face obiectul procedurilor ulterioare.


j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat in veci nat a; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

Conform Listei monumentelor istorice din Municipiul București, pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.


2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic si funcțional:

a) destinație si funcțiuni;

-Destinația investiției este dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii medicale municipale.

-Funcțiunea - centru de tratament oncologic prin protonoterapie, diagnostic si explorare imagistica si centru de conferințe, din subordinea ASSMB.


b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;


Regim de inaltime - S+P+4

Propunerea de strucrura pentru acest centru este: 1. Secția de radioterapie


- Un ciclotron cu 2 sau 3 gantry-uri; se va avea in vedere si posibilitatea unei camere dedicate activitatii de cercetare,


- Sase acceleratoare liniare pentru radioterapie convenționala printre care cel puțin un. accelerator cu stereotaxie si un accelerator cu IMRT,

:Z-:

• • • • • • •• ••

ROMÂNIA

1918-201B I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București -Echipamente de hipertermie,

-Echipamente de brahiterapie.


2. Secția de imagistica

-Echipamente pentru diagnostic imagistic si simulare: CT -SIM cu 16 slice-uri, CT cu 128 slice-uri, RMN

-Ecografie (cardiaca, abdominala, vasculara)

-Radiologie convenționala

-Mamografie

-Ultrasonografie

3. Serviciu de medicina Nucleara

-PET- CT

-Gamma Camera

4.Ambulatoriu de specialitate

Care va cuprinde cabinete de consultație oncologie (cu specialiști oncologi pentru diversele tipuri de tumori, precum si pentru adulti si pentru copii), hematologie, radioterapie, ORL, cardiologie, pneumologie, gastroenterologie, urologie, nefrologie, neurologie, dermatologie, ortopedie, chirurgie vasculara, consiliere psihologica.

5.Laborator de analize medicale -Punct de recoltare analize; -Hematologie;

-Biochimie;

-Pentru celelalte servicii de laborator se vor. încheia contracte de coi

ROMANIA


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


6. Structuri conexe

-Administrativ;

-Serviciu tehnic (pentru controlul aprovizionării constante cu energie electrica, internet, apa, energie termica, gaze de spitale);

-Asigurarea sursei de aprovizionare cu Hidrogen;

-Spatii de depozitare deșeuri periculoase;

7. Centru de Conferințe-Zona de parcare dedicata -Sala de conferințe

-Săli dedicate (mass media, tehnic si operativ)

8.    Centru de educație si perfecționare a personalului implicat in radioterapie;

-Doua săli pentru aprox 20-40 persoane;

9.    Centru de cercetare si studii clinice;

-Cabinete dedicate, sala de ședințe;

-Spatii de asigurare servicii de cazare, masa si recreere pacienti si apartinatori;

-Parcari, alei, amenajari peisagistice;

Organizarea pe verticala a edificiului va dispune de o inaltime libera de cca. 25 m.

Aria construita desfasurata a corpurilor construite - aproximativ 25mii mp.

Se va asigura accesul la infrastructura propusa si a persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

ASSIVh

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale construcției in conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Nivelul de echipare, de finisare si de dotare propus va corespunde cu cerințele normativelor in vigoare si destinației specifice medicale.


d) număr estimat de utilizatori;

Prin realizarea investiției, se va asigura:

- consultarea, evaluarea si diagnosticarea lunara pentru cca. 3600 de bolnavi de cancer,

-    pentru diversele proceduri medicale cu Protonoterapie, se vor asigura tratamente la peste 8000 de bolnavi anual,

-    pentru celelate tipuri de tratament radiologie, se vor asigura prestații la peste 15000 de pacienti anual.

e)    durata minima de funcționare, apreciata corespunzător destinației/funcțiunilor propuse; Durata minima de funcționare propusa este de 50 ani.

f)    nevo'i/solicitari funcționale specifice;

Obiectivul de investiție propus este infiintarea si amenajarea unui centru de excelenta in Protonoterapie si diagnosticare imagistica.

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului si a patrimoniului;

In zona amplasamentului exista posibilitatea de racordare la canalizarea orașului.

A /

h) stabilirea unor criterii clare in vederea soluționării nevoii beneficiarului.ROMANIA

1918 2018 1 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Prin realizarea investiției, se va asigura radioterapie oncologica anual pentru cca. 23000 de bolnavi de cancer, in regim ambulatoriu, intr-un spațiu amenajat special precum si consultarea si diagnosticarea imagistica pentru alti 3600 de boj.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din a,


In cadrul elaborării proiectului obiectivului de investiții se va tine cont de următoarele acte normative: - NP0015/97 Normativ privind proiectarea unităților spitalicești pe baza exigentelor de performanta;

-Legea 10/1995 privind calitatea in construcții;

-Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-CP 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

-NC 001 99 Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin legea 10/1995;

-NP 082-2004 Cod de proiectare. Acțiunea vântului;

-CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

-CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

-P100-1/2013 Cod de proiectare seismica;

-NSN-14 Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregătire specifica din centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare si din alte instalații nucleare;

-NSN-18 Normele de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare;

-GNSN-05 Ghidul privind formatul cadrul si conținutul raportului final de securitate nucleara pentru reactoarele de cercetare -NSN-23 Norme de securitate nucleara privind pregătirea, calificarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare;

-NP 112-2010 Normativ pent[Urproiectarea structurilor de fundare direct;


r


••••


•• .•
••
»:v.»

ROMANIA

,9,8-20,8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București -CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

-C 169/88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale;


-C 37/88 Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la,

-C 83/75 îndrumătorului privind executarea trasării de detaliu in construcții;

-IM 004-86 Metodologie privind elaborarea cerințelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrărilor de construcții;

-NE 012-1,2 -2007,2010 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat;

-19-2015 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare;

-P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere;

- Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

-Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente P56;

-Normativ 113-15- Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala -Normativ P118-99 - Siguranța la foc a construcțiilor;

-Instrucțiunile furnizorilor de echipamente si cărțile tehnice ale echipamentelor;

-STAS 1797/1-97 Dimensionarea corpurilor de incalzire;

-SR 1907/1-97 Calculul necesarului de căldură. Prescripții de calcul;

-SR 1907/2-97 Temperaturi interioare convenționale de calcul;

-C107/1-05 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica a clădirilor de locuit;


-SR ISO 3126-1993 Țevi din materiale plastice. Masurarea dimensiunilor;

■STAS 5560 Fitinguri filetate din otel. Mufe pentru țevi; °Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, București Tel/Fai: 0213101059/021310lOi Email: contact^ assmb.ro

A'    \-STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale,

de lucru maxime;

-STAS 8805/1 Fitinguri pentru otel. Coturi din țeava de 90°C. Dimensiuni;

-STAS 9154 Armaturi pentru instalații sanitare si de incalzire centrala;

-STAS 10400/1 Armaturi industriale de otel. Robinete de reglaj cu ventil. Condiții tehnice; -STAS 8374 Termometre tehnice;

-STAS 8420 Mijloace de măsurare a temperaturii. Termometre tehnice cu rezistenta;

-17-2011, Normativ privind proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

-Ghid pentru instalațiile electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a. si 1500V c.c. GP 052-2000;

-NP-061-02- Normativ pentru proiectarea si executarea sist. de iluminat artificial din clădiri;

-PE107-1995- Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

-PE 116-94 - Normativ de incercari si măsurători la echipamente si instalații electrice;

-Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice NPSM 65-2001;

-NP25-97- Normativ pentru proiectarea construcțiilor publice subterane;

-118/1- Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile si de producție;

-P118/3-2015- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IIl-a — Instalații de detectare, semnalizare si avertizare;

-Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor;

-HG 915/2015 Privind stabilirea criteriilor pt cerințele de securitate la incendiu;

-Legea nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

-OUG 195/2005 privind proiecția mediului;• • • ■

• •••*

• •••


•••••


ROMANIA

,918 20181 sărbătorim împreună


ASSMh

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


-HG 917/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de munca, precum si a condițiilor acordării acestuia pentrru familia ocupationala de funcții bugetare « administrație »din administrația publica centrala.

Direcția de Investiții

Director Investiții3^7