Hotărârea nr. 510/2018

HOTARAREnr. 510 din 2018-08-23 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN SOS. VITAN BARZESTI NR. 20A, SECTOR 4, IN VEDEREA CONSTRUIRII CENTRULUI DE EXCELENTA IN TERAPIE ONCOLOGICA PRIN PROTONOTERAPIE


HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20A, sector 4, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15301/13.08.2018, Direcției Generale Investiții nr. 1615/13.08.2018 și Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 18519/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 56/22.08.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 139/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 531/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 18354/09.08.2018 a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București înregistrată la Direcția Patrimoniu cu nr. 15301/10.08.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, instituție publică de interes local aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, a imobilului situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20A ce reprezintă parte din imobilul situat șos. Olteniței nr. 219, sector 4, ce face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 830/2000, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie.

Art.2 Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr. 830/2000, în sensul schimbării destinației terenului ce reprezintă parte din terenul situat în șos. Olteniței nr. 219, sector 4, din teren destinat construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, în teren destinat construirii unității sanitare „Centrul de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie” de către Municipiul București.

Art.3 Imobilul prevăzut la art. 1 situat în Șos. Vitan Bârzești nr. 20A, sector 4, se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 7/2013 și Hpt^ârM C.GlM.B, nr. 378/2018 se abrogă.

Art.5 Schimbarea destinației imobilului    șĂ 1^trage după sine abrogarea

prezentei hotărâri.    y

Mul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucdeșfi.Kh>ijbanîaS^fejtS'OS 55 00; www.pmb.ro

llliW /< <


ct ASisreNiA iehnc

JUrtlDJL


CU originalul.


Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate I Primarul GenerakaEMOhicipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale BiiPurești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2\n

Anexa 1CONFORM CU

|iC,O ■ £lfl

AMCP1

MdX|M M|IU\.U l II t ( .1 I» ti ■» 1 # t țl rt Wln.4) 111 IUIMII lU.l


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

Dosarul nr. 36843/06-12-2013

ÎNCHEIERE Nr. 36843

REGISTRATOR Ciubotarii Sinfiona ASISTENT REGISTRATOR Rusu La ura


Asupra cererii introduse de STROESCU DRAGOS ION privind Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale {u J.), si in baza documentelor atașate:

- act administrativ nr. 7/29-01-2013 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, act administrativ nr. 244/08-05-2008 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 45/28-02-2011 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 135/21-06-2001 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; hotarare nr 50/31.05.2006 emisa de CL Sector 4; hotarare nr 2 /18.01.2007 emisa de CGMB; certificat nr 12293/20.08.2013 emis de PMB-Serviciul Cadastru; documentație cadastrala nr 36B43/06.12.2013 emisa de OCPIB;

- act administrativ nr. 830/21-09-2000 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful de 0 lei achitat prin documentul de plata: pentru serviciul cu codul: 211,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

-    imobilul cu nr. cadastral 220293, înscris in cartea funciara 220293 UAT București Sectorul 4;

-    se inscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE pana la depunerea extraselor de pe inventarul centralizat atestat de Guvern in condițiile legii conform art 40 al 5 din Legea 7/1996 rep. mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : STATUL ROMAN, sub B.l din cartea funciara 220293 UAT București Sectorul 4;

-    se intabulează dreptul de ADMINISTRARE pana la intabularea definitiva a dreptului de proprietate in favoarea STATULUI ROMAN mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, sub B.2 din cartea funciara 220293 UAT București Sectorul 4;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Statul Roman,

Stroescu Dfagos Ion,

Consiliul General Ai Municipiului București.


* Se precizează, atunci Când este caz(ll,:verUicăfe,ANCPI

AGI.VIII «TIGVII '

Ii J i ,H' O 1 I I n tlli JMII iUIMli l*M


EXTRAS DE CARTE FUNCI pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară^Mt/eURESTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

Nr.cerere

36843

Ziua

06

Luna

IZ

Anul

2013


A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 4, Șoseaua Vitan Barzesti, nr. 20A

Nr

crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

220293

Din acte: Măsurată: 58636

BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC

B. Partea II. (Foaie de proprietate)


înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

36843 / 06.12.2013

Act administrativ nr. 7, din 29.01.2013, emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, act administrativ nr. 244/08-05-200B emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 45/28-02-2011 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 135/21-06-2001 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; hotarare nr 50/31.05.2006 emisa de CL Sector 4; hotarare nr

2 /18.01.2007 emisa de CGMB; certificat nr 12293/20.08.2013 emis de PMB-Sefvlciul Cadastru; documentație cadastrala nr 36843/06.12.2013 emisa de OCPIB

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, pana la depunerea extraselor de pe Inventarul centralizat atestat de Guvern In condițiile legii conform art 40 al 5 din Legea 7/1996 rep., dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al    1

1 (statul roman

Act administrativ nr. 830, din 21.09.2000, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI

B2

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, pana la Intabularea definitiva a dreptului de proprietate In favoarea STATULUI ROMAN, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al T~

1 | CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

C, Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare Ia sarcini    | Observații / Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3’* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție s' *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce

ÎLștl'nt.rotunjite la 10 centimetri.

itmai mici decât valoarea 10 centimetri.

.* -


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării, 20/12/2013


Data eliberării,

/ /Referent,

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3PLAN DE AMPLASAMENT SI DELI


Scara 1:2000 feț ’SS

_____    — S~ . —-IMOBILOLDi''"'


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

imobilului

58636

Municipiul București, Șoseaua Vitan-Bârzesti, nr. 20. Sector 4.

Cartea Funciară nr:

U.A.T.

Sector 4Sistem de proiecție stereograflc 1970

Nr.

Pa.

X

M

T

M

7

321979.154

590880391

2

322078.756

590891.427

3

322319.967

590942.812

4

322209.727

590949.093

6

322225.202

591153.064

7

321928.334

591137.787

8

321931.963

591077.038

9

321939.387

591072.334

10

321951.270

591065.736

«ZlEBZEBElEZErSZfl


‘■v ■ -

„ SXt Cgțnel&Corn;


Ț0P0^bhta:îr

X SRL

' CI r,= * '