Hotărârea nr. 509/2018

HOTARAREnr. 509 din 2018-08-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI IMOBILUL COMPUS DIN TEREN SI CLADIRE SITUAT IN INTRAREA FERENTARI NR. 72, BLOC 12A, SECTOR 5Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15173/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 137/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 529/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresele emise de Primăria Sectorului 5 nr. 55205/2018, nr. 66664/2018, nr. 68929/2018 și nr. 74031/2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 88/21.05.2018; în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 să achiziționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în numele și pentru municipiul București, imobilul compus din teren și clădire situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, sector 5, imobil ce se identifică conform anexei, care este parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București, va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 5, iar clădirea, după reabilitarea în condițiile Legii nr. 114/1996, republicată, de către Consiliul Local al Sectorului 5, va avea destinația de bloc de locuințe sociale.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art,4 Lista anexă la Hotărârea nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 5, în numele municipiului București.


/O

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poșta) 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305


Art.6 Consiliul Local Sector 5 are obligata ca în țermen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să corcfbnîce Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 509B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI    ANEXA NR.11

Scara 1: 5000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului    )

2258

1400.00 mp

STR. INTRAREA FERENTARI NR. 72    |

Cartea Funciara nr.    UAT    SECTOR 5 BUCUREȘTI