Hotărârea nr. 508/2018

HOTARAREnr. 508 din 2018-08-23 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI SITUAT IN STR. NERVA TRAIAN NR. 1, BLOC K6, TRONSON II, SECTOR 3, AFLAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3


General al Municipiului BucureștiROMAN IA

joii»


HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15399/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 136/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 528/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresele emise de Primăria Sector 3 nr. 134918/2018 și 163554/2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 291/17.07.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Spațiul aflat în domeniul public al municipiului București situat în str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 207/2007, va fi folosit pentru desfășurarea activității Direcției Generale Impozite și Taxe Locale din sectorul 3.

(2) Spațiul este format din subsol în suprafață de 24 mp și din mezanin în suprafață de 160,24 mp compus din 6 camere și dependințe.

Art.2 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se modifică în mod corespunzător.

Art.3 (1) Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să întocmească documentația cadastrală necesară pentru înscrierea în cartea funciară a spațiului menționat la art. 1.

(2) Consiliul Local Sector 3 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliul General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunul menționat la art. 1.Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva Traian, nr.1, bl.K6, tronson II, sector 3, se modifică și se completează în mod corespunzător.

Art.5 Schimbarea destinației spațiului menționat la art. 1 atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

/V