Hotărârea nr. 507/2018

HOTARAREnr. 507 din 2018-08-23 PRIVIND TRANSMITEREA DE CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC CATRE ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR A IMOBILULUI SITUAT IN STR. ROMULUS NR. 64, SECTOR 3, BUCURESTI


HOTARARE

privind transmiterea de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic către Administrația Fondului Imobiliar a imobilului situat în str. Romulus nr. 64, sector 3, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1625/13.08.2018, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3392/13.08.2018, Direcției Patrimoniu nr. 15431/13.08.2018 șî Administrației Fondului Imobiliar nr. 1667/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 135/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 527/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3365/10.08.2018

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare;

-    Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și normele metodologice de aplicare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic către .Administrația Fondului Imobiliar a imobilului situat în str. Romulus nr. 64, sector 3, București, în vederea exercitării dreptului de administrare deținut.


cu ORIGINALUL


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu Daniel Catana


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 507


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2