Hotărârea nr. 506/2018

HOTARAREnr. 506 din 2018-08-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI IN FOLOSINTA GRATUITA UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" A UNOR PARTI DIN IMOBILELE SITUATE IN CALEA PLEVNEI NR. 17 - 21, SECTOR 1 SI IN STR. EFORIEI NR. 4-6, SECTOR 5


*»«

D'KtrîX,


CONFORM

k aTMimicipiului București - - ROMAN IA

V, "    " r *    7    I*1«M1«IJAO1UOOIHIu«UN*

*1 £ N

.r .-3 rjv-w‘".-.J-3T. t 'Tf- - -rr*»« -"l"    1'V rr» -<„■ _-IJ “ir. • •    ;7r    l-.'x'.-- ’.t?-’-    /Ctr’-w- "    “ VA-.'”“=t:>■_• itxrțT-.T -•/- y ■»    ?,• r

H OT AR A R E

privind transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie "Carol

Davila" a unor părți din imobilele situate în Calea Plevnei nr. 17 - 21, sector 1 și în str. Eforiei nr. 4-6, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15398/13.08.2018 si Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 18572/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 134/21.08.2018, raportul Comisiei Sănătate și Protecție Socială nr. 55/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină, nr. 526/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa nr. 18480/10.08.2018 a Administrației Spitalelor și Serviculor Medicale București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" a unor părți din imobilele ce aparțin domeniului public al Municipiului București situate în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1 și în str. Eforiei nr. 4-6, sector 5, în vederea desfășurării activităților specifice, pentru un termen de 3 ani de la data încheierii protocolului de predare - primire. Părțile din aceste imobile se identifică conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea părților din imobilele menționate la art. 1 se va face prin încheierea unui protocol de predare - primire între reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", în termen de 30 de zile de la data intrăriLîn vigoare a prezentei hotărâri.    A 4^

Artv3—Cheltuielile—cu—utilitățile—igienizarea-și^țrețberesc^

jor*ain imobilele în ciejjCarol Davila în

cheltuielile_ocazionate_de reparații curente șLameriăjă cauză, vor fi suportate de către Universitatea de Medici cote procentuale aferente părților atribuite în folosin


LiArt.4 Lista anexă la Hotărârea ConsMui Generalaî Municipiului București nr. -186/2008-se-fflGdifiGă-înmodcorespunzător.


Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată,în ședința ordinară a ConsiliuluLGeneraLaL

Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel CatanafrSECRETAR GENERAL \L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, A Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 506

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa la HCGMBPărțile din imobilele situate în Calea Plev"nej;nr.-17-21, sector 1 și din imobilul situat în str. Eforiei nr. 4-6, sector 5, ce se atribuie în folosință gratuită

1 .Din imobilul situat în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1:

-    parter-camera 45, camera 48

-    din curtea interioară 15 locuri de parcare;

-    etaj 1- camerele 12,13,14,15,16,17,18, 21,22,23,42,43,44 și 47;

-    etaj 2-camerele 8,9,11.22A.22B, 22C și 24

-    etaj 3- camerele 10,28,38,39.

2. Din clădirea din str. Eforiei nr. 4-6, sector 5, partea ce este proprietatea municipiului București formată din: subsol în cotă parte cu centrala termică, parter în cotă parte și etajele 2,3,4 și 5.