Hotărârea nr. 505/2018

HOTARAREnr. 505 din 2018-08-23 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB IN ADMINISTRAREA CENTRULUI CULTURAL EXPO ARTE A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BATISTEI NR. 14, SECTOR 2Nîț:    *•    'i’.

•.. - *••••

Consiliul GerterăTal Municipiului București ROMANIA

*    ’    HI 12311 SJLaelajCr-W iMBtfLTii

H OT A R A R E

privind trecerea din administrarea Centrului de proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte a

imobilului situat în str. Batistei nr. 14, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15298/10.08.2018 și Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 5041/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 131/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 523/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere:

-    solicitarea nr. 1/10.08.2018 a Centrului Cultural Expo Arte;

-    adresa nr. 9496/09.08.2018 a Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea imobilului situat în str. Batiștei nr. 14, sectorul 2, având datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB în administrarea Centrului Cultural Expo Arte în vederea desfășurării activităților specifice.

Art.2 (1) Sediul Centrului Cultural Expo Arte este în str. Batistei nr. 14, sectorul

2.

(2) Sediul Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București -ARCUB este în Str. Lipscani nr. 84 - 90, sectorul 3.

Art.3 (1) Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare - primire încheiat între Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB și Centrul Cultural Expo Arte în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) în situația în care termenul de la alin. (1) nu a fost respectat, imobilul se consideră preluat, patrimoniul unităților urmând a se modifica corespunzător.

Art.4 (1) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 70/1997 privind modificarea și completarea Hotărârii Î3LMB nr. 91728.05.1996 se abrogă, iar anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/28.03.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB se modifică în mod corespunzător.

(2)    Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 327/14,06.2018 privind înființarea Centrului Cultural Expo Arte și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia, precum și reducerea numărului total de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București și pentru un serviciu public de interes local se modifică în mod corespunzător.

(3)    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București -ARCUB și Centrul Cultural Expo Arte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel Catana

SECRETAR GENERAL
București, 23.08.2018 Nr. 505

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1.2018


DATELE DE INDENTIFICARE

ale imobilului situat în str. Batiștei nr. 14, sectorul 2


Adresa

bunului care

se transmite

Situație

juridică

Persoana juridica de la

care se

transmite bunul

imobil

Persoana juridica la care se transmite

bunul imobil

Caracteristicile tehnice

ale bunului mobil care

se transmite

Str. Batiștei

Domeniul

Centrul de

Centrul

Carte funciară nr.

nr. 14,

Public al

Proiecte

Cultural Expo

216720- CI

sectorul 2,

Municipiului

Culturale al

Arte

Municipiul

București

Municipiului

Construcție în

București

(HCGMB nr.

București-

suprafață de 700

186, nr. crt.

ARCUB

mp. compusă din

9911,cod

subsol 1 și 2, parter,

clasificare

etaj 1+2+3, plan

1.6.2.)

intermediar deasupra scenei, pod

Suprafață teren 683 mp din măsurători

B-dul Regina Elisabeta 47, sectorul 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 3