Hotărârea nr. 504/2018

HOTARAREnr. 504 din 2018-08-23 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN B - DUL MIRCEA VODA NR. 5, SECTORUL 3, DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 3 IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB


H OT A R A R E

privind trecerea imobilului situat în B - dul Mircea Vodă nr. 5, sectorul 3, din administrarea Primăriei Sectorului 3 în administrarea Centrului de Proiecte Culturale

al Municipiului București - ARCUB

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 5108/14.08.2018 și Direcției Patrimoniu nr. 13860/3/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 130/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 522/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa nr. 9593/14.08.2018 a Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 867 si art. 869 din Codul Civil;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea imobilului situat în București, B-dul Mircea Vodă, nr. 5, sectorul 3, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Primăriei Sectorului 3 în administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB.

Art.2 (1) Predarea - primirea acestuia se face pe bază de proces verbal încheiat între Primăria Sectorului 3 și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul unităților urmând a se modifica corespunzător.

(2) Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB va prelua imobilul menționat la art. 1 cu sarcinile existente la data semnării procesului verbal.

Art.3 Păstrarea funcționalității imobilului transmis^ste obligatorie Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București -    Schimbarea destinației atrage

după sine revocarea prezentei hotărâri.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectoi


Art.4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului BufcodȘfiW. 133/tiSÎ05.2Q08 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domșniuLpubliG-al-Murrtcipîului București se modifică corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București -ARCUB și Primăria Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


București, 23.08.2018 Nr. 504

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, aflat în domeniul public al Municipiului București situat în Bdul Mircea Vodă 5, sectorul 3

Nr. crt.

Anexa la

HCCMB nr. 186/2008

Nr.

cadastral

Denumirea

bunului care se

transmite în

administrare

Persoana juridică de la

care se

transmite

bunul imobil

Persoana juridică la

care se

transmite

bunul

imobil

Caracteristicile

tehnice ale

bunului imobil

care se transmite

1919

12121

Bdul Mircea Vodă 5, sectorul 3

Primăria

Sectorului 3

...

Suprafață teren 1973 mp.

Casa de Cultură

CI (s+p) C2 anexa, suprafață totală construită la sol 661 m.p.