Hotărârea nr. 503/2018

HOTARAREnr. 503 din 2018-08-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA TERENULUI AFERENT FOSTEI LINII CF COLECTOARE BUCURESTI COTROCENI - BUCURESTI PROGRESU DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General aTTvIunicipiului București ROMÂNIA

1    ’    1*1* >01*' UAfclKMiu

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni -București Progresu din domeniu, public al statului și administrarea Ministerului

Transporturilor în domeniu, public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură nr. 1153/08.08.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 14060/08.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 129/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 521/22.08.2018 din cadru, Consiliului General a, Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea terenului aferent fostei linii CF colectoare București Cotroceni -București Progresu din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General a, Municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.2 Terenul menționat la art. 1 se solicită în vederea realizării unor noi coridoare de transport pe axele E - V și N - S ale Municipiului București, precum și prezervării traseului realizării tronsonului de metrou de pe linia 4, Gara de Nord -Gara Progresu.

Art.3 în cazul nerespectării destinației imobilului, acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Predarea - preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 60 de zilgyJe Isudatșjntrării în vigj hotărârii Guvernului.Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


București, 23.08.2018 Nr.503


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2