Hotărârea nr. 502/2018

HOTARAREnr. 502 din 2018-08-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 3280.00 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. TARMULUI, F.N., SECTOR 1conform cu originalul

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului

București a imobilului în suprafață de 3280.00 mp, situat în Municipiul București, str. Țărmului, F.N., Sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15080/01.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 128/2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 520/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (7) din Legea nr 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București imobilul în suprafață de 3280.00 mp, situat în Municipiul București, str. Țărmului, F.N., Sector 1, identificat conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul menționat la art. 1 se transmite în administrarea Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București.

Art.3 Imobilul va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului Lpcal-al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventaruluiJ5^fol3r/care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se va mopca îCrriojidQrespunzător.

CONFORM CU ORlGlNAvLl^g^f*^

c'Ția r c

Art.5 Imobilul prevăzut la artrf-seva înscne în partea'Țunciară specială a Municipiului București.    W* ■

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitaterM’Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1htlpV/172.16 1.7/m2n/m2nuser.asp?class=map_print_prev[ew


Km

j4’

<4

j

A

,4F

ir J

7.1.

JLjJuLÎ

14 i

țji

EmTÎ-i ^j.țî ki