Hotărârea nr. 500/2018

HOTARAREnr. 500 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE CONSOLIDARE IMOBIL TEATRUL MIC DIN STR. CONSTANTIN MILE NR. 14-16, SECTOR 1, BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție Consolidare imobil TEATRUL MIC din Str. Constantin Miile nr. 14-16, sector 1,

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1617/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 193/22.08.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 57/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 518/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 85/14.08.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Consolidare imobil TEATRUL MIC, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.București, 23.08.2018 Nr. 500

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

64,986,181.06 lei

40,315,571.42 lei


2. Durată proiectare și execuție    21 luni