Hotărârea nr. 496/2018

HOTARAREnr. 496 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU EDIFICARE CLADIRE CU DESTINATIE DE GRADINITA CU 4 GRUPE, STRADA PERIS NR. 27, SECTOR 2
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

1    ’    1*11 Ml»ISAMAKXM4 tuVMKlfeAAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1600/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 189/22.08.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 42/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 514/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului

j ' București;

Luând in considerare avizul nr. 77/14.08.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru edificare clădire cu destinație de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al r' 4 Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


\n

Anexa 1INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Edificare clădire cu destinația de Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr.27, sector 2


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):


5.511.802,98 lei


Din care C+M exclusiv TVA

7 .


3.790.303,37 lei


2. Durată proiectare și execuție


16 luni4