Hotărârea nr. 495/2018

HOTARAREnr. 495 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE AFTER SCHOOL - 8 CLASE - LICEUL TEORETIC "ION BARBU", STRADA NABUCULUI NR. 18, SECTOR 5Consiliul General al Municipiului BucureștiAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1591/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 188/22.08.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 41/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 513/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 72/14.08.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru construire After School - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu”, strada Năbucului nr. 18, sector 5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel CatanaBucurești, 23.08.2018 Nr. 495B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa la H.C.G.MB. nr.


' 'A

-■ ,v< '=-*n ►$<: g-

l)RI tehnico^ economici

Construire after scool - 8 clase - Liceul Teoretic "Ion Barbu", strada Năbucului nr.18, sector 5

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    4.899.868,29 lei

Din care C+M exclusiv TVA    3.466.143,23 lei

2. Durată de execuție


14 luni