Hotărârea nr. 490/2018

HOTARAREnr. 490 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BANCA DE ALIMENTE, CANTINA SOCIALA, CENTRU DE ASISTENTA PENTRU MAMA SI COPIL SI REINTEGRARE SOCIO - PROFESIONALA, SEDIU ADMINISTRATIV DIN ALEEA EROU GEORGE STANCIU NR. 12/STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 130 - 134, SECTOR 5, BUCURESTI"


Consiliul General al Municipiului București

ROMANIA

SioftiKOU ».l


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare pentru obiectivul de investiții ”Banca de

alimente, Cantina socială, Centru de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio - profesională, Sediu administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr. 12/str. Mihail Sebastian nr. 130 - 134, sector 5,

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistentă Socială nr. 4375/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 183/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 54/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 508/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 86/14.08.2018 al Consiliului Tehnico -Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare pentru obiectivul de investiții "Banca de alimente, Cantina socială, Centru de asistență pentru mamă și copil și reintegrare socio - profesională, Sediu administrativ din Aleea Erou Georqe Stanciu nr. 12/str. Mihail S<£b#stian


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, SQCtprnr. 130 - 134, sector 5, BucureșriVctfnform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL L MUNICIPlUUUL/âllCUREȘ'


Georgianâylai


București, 23.08.2018 Nr. 490

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1pentru obiectivul de investiții

"Banca de alimente, Cantina sociala, Centru de asistență pentru mamă si copil și reintegrare socio-profesională, Sediu administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr.l 2/str. Mihail Sebastian nr.130-134, sector 5, București"

A

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției: 72.411.629,55 lei fără TVA

86.506.345,41 lei cu TVA

Din care C+M:    58.820.488,75 lei fără TVA

70.696.345,43 lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municpiului București

')

3