Hotărârea nr. 489/2018

HOTARAREnr. 489 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI "MODERNIZARE - SUPRAETAJARE SI REAMENAJARE CORP C2 - CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE DR. ION STOICA", STR. THOMAS MASARYK, NR. 5, SECTOR 2, BUCURESTI


CONFORM CU ORIGINALUL

Consiliul General al MurriripiuîurBucu] ești"" ROMÂNIA


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 18705/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 182/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 53/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 507/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 87/14.08.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - econimici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare - supraetajare și reamenajare Corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia”, Str. Thomas Masaryk, nr. 5, Sector 2, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut Ia art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost-adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București dințata 23.0Ș.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 23.08.2018 Nr. 489


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1'I CONFORM £U ORIGINALA

ANEXĂ

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

“MODERNIZARE - SUPRAETAJARE SI REAMENAJARE CORP C2 - CENTRUL CLINIC DE BOU REUMATISMALE DR. ION STOIA”,

Str. Thomas Masaryk, nr. 5, Sector 2, București

Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:    6.059,59 mii Lei tara TVA

7.210,91 mii Lei cu TVA

Din care C+M:    4.780,61 mii Lei fara TVA

5.688,93 mii Lei cu TVA

Durata de execuție: 12 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.