Hotărârea nr. 487/2018

HOTARAREnr. 487 din 2018-08-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI IVAN PATZAICHINHOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Ivan Patzaichin

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4951/08.08.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 56/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 505/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului Ivan Patzaichin în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea valorilor sportive românești.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu DanieH^^jia

București, 23.08.2018 Nr. 487

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI felORJESTI. GeorgianaB-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

4