Hotărârea nr. 486/2018

HOTARAREnr. 486 din 2018-08-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOAMNEI EMILIA-MAIA-NINEL MORGENSTERNHOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4952/08.08.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 55/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 504/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" doamnei Emilia-Maia-Ninel Morgenstern în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea identității și diversității culturale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.