Hotărârea nr. 485/2018

HOTARAREnr. 485 din 2018-08-23 PENTRU APROBAREA DE PRINCIPIU PRIVIND PROGRAMUL "ENERGIE VERDE PENTRU SPITALELE MUNICIPIULUI BUCURESTI" - IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT SMART ENERGY SI REALIZAREA DE INVESTITII PENTRU AUTONOMIE SI EFICIENTA ENERGETICA PENTRU SPITALELE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


Consiliul Gener* R O W r/"

Municipiuluf BucureștiHOTĂRÂRE

pentru aprobarea de principiu privind Programul „Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” - Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 1646/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 52/22.08.2018, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 18/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 503/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă de principiu Programul „Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București” - Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

9

Art.2 Se împuternicește Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru realizarea, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov, a studiului de oportunitate pentru implementarea proiectului „Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București”.

9

Art.3 Finanțarea prevăzută la art. 1 și art. 2 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Medicale București.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2